Phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên trường trung học cơ sở Phù Cừ Phù Cừ Hưng Yên theo yêu cầu đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ)

130 78 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 09:20

Phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên trường trung học cơ sở Phù Cừ Phù Cừ Hưng Yên theo yêu cầu đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ)Phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên trường trung học cơ sở Phù Cừ Phù Cừ Hưng Yên theo yêu cầu đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ)Phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên trường trung học cơ sở Phù Cừ Phù Cừ Hưng Yên theo yêu cầu đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ)Phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên trường trung học cơ sở Phù Cừ Phù Cừ Hưng Yên theo yêu cầu đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ)Phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên trường trung học cơ sở Phù Cừ Phù Cừ Hưng Yên theo yêu cầu đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ)Phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên trường trung học cơ sở Phù Cừ Phù Cừ Hưng Yên theo yêu cầu đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ)Phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên trường trung học cơ sở Phù Cừ Phù Cừ Hưng Yên theo yêu cầu đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC VŨ HỮU HẢI PH¸T TRIĨN N¡NG LùC NGHỊ NGHIệP CHO ĐộI NGũ GIáO VIÊN TRƯờNG TRUNG HọC Së PHï – hun PHï – tØnh H¦NG YÊN THEO YÊU CầU ĐổI MớI GIáO DụC CHUYấN NGNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60.14.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐẶNG THỊ THANH HUYỀN HÀ NỘI - 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nêu luận văn trung thực chưa công bố luận văn khác Tác giả luận văn Vũ Hữu Hải ii LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tơi xin trân trọng cảm ơn sâu sắc tới trường Học viện quản lý giáo dục, tập thể thầy giáo, giáo trường Học viện quản lý giáo dục nhiệt tình giảng dạy, trang bị cho hệ thống tri thức quý báu khoa học quản lý giáo dục, phương pháp nghiên cứu khoa học, giúp đỡ tơi hồn thành chương trình học tập kiến thức, kĩ cần thiết để nghiên cứu, thực luận văn Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền người trực tiếp hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu khoa học thực đề tài luận văn Xin chân thành cảm ơn đồng chí lãnh đạo, Ban giám hiệu, đồng chí giáo viên Trường THCS Phù Cừ tạo điều kiện thời gian, cung cấp số liệu, đóng góp ý kiến để tơi hồn thành luận văn Mặc dù nhiều cố gắng q trình nghiên cứu thực đề tài, song luận văn tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Kính mong dẫn, góp ý q thầy cơ, nhà khoa học Hội đồng khoa học bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Vũ Hữu Hải iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BCH Ban chấp hành CBQL Cán quản lý CNH - HĐH Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa CSVC sở vật chất ĐNGV Đội ngũ giáo viên GD&ĐT Giáo dục đào tạo GV Giáo viên GV THCS Giáo viên trung học sở HS Học sinh KT-XH Kinh tế - Xã hội QLGD Quản lí giáo dục SHCM Sinh hoạt chuyên môn TCM Tổ chuyên môn THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông UBND Ủy ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC BIỂU ĐỔ .ix MỞ ĐẦU Chương SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ GHIỆP CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊNTRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ THEO YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Nghiên cứu phát triển lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên nước 1.1.2 Nghiên cứu phát triển lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên Việt Nam 1.2 Một số khái niệm 11 1.2.1 Phát triển 11 1.2.2 Năng lực 12 1.2.3 Năng lực nghề nghiệp giáo viên 12 1.2.4 Phát triển lực nghề nghiệp cho giáo viên 12 1.2.5 Đội ngũ 13 1.2.6 Đội ngũ giáo viên 13 1.2.7 Giáo viên THCS 13 1.3 Định hướng phát triển lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên trường THCS 13 1.3.1 Chủ trương Đảng nhà nước 13 1.3.2 Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS 14 1.3.3 Năm vấn đề cốt lõi để phát triển lực nghề nghiệp cho giáo viên 18 1.4 Các nguyên tắc, lợi ích, hiệu phát triển lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên 21 1.4.1 Nguyên tắc phát triển lực nghề nghiệp cho giáo viên 21 1.4.2 Các lợi ích việc phát triển lực nghề nghiệp giáo viên 21 v 1.4.3 Hiệu việc phát triển lực nghề nghiệp giáo viên 22 1.5 Quản lý phát triển lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên trường trung học sở theo yêu cầu đổi giáo dục 23 1.5.1 Vai trò Hiệu trưởng quản lý phát triển lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên trường THCS 23 1.5.2 Nội dung quản lý phát triển lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên trường THCS theo yêu cầu đổi giáo dục 23 1.6 Các yếu tố ảnh hưởng 29 1.6.1 Chính sách giáo dục 29 1.6.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 29 1.6.3 Đội ngũ giáo viên 30 1.6.4 Cán quản lý 31 Kết luận chương 32 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ PHÙ CỪ - HUYỆN PHÙ CỪ - TỈNH HƯNG YÊN 33 2.1 Khái quát tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ảnh hưởng đến phát triển lực nghề nghiệp cho giáo viên trường trung học sở Phù Cừ theo yêu cầu đổi giáo dục 33 2.2 Khái quát chung Giáo dục Đào tạo huyện Phù Cừ 34 2.3 Khái quát chung trường trung học sở Phù Cừ 35 2.3.1 Quá trình hình thành phát triển 35 2.3.2 Số lượng, cấu, trình độ chất lượng đội ngũ giáo viên 37 2.3.3 Quy mô học sinh 40 2.3.4 sở vật chất phục vụ cho việc dạy học 40 2.3.5.Chất lượng giáo dục 41 2.4 Thực trạng lực nghề nghiệp đội ngũ giáo viên trường trung học sở Phù Cừ, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 42 2.4.1 Phẩm chất trị, lối sống 43 2.4.2 Năng lực tìm hiểu đối tượng môi trường giáo dục 45 2.4.3 Năng lực dạy học 47 2.4.4 Năng lực giáo dục 51 2.4.5 Năng lực hoạt động trị, xã hội 53 2.4.6 Năng lực phát triển nghề nghiệp 55 vi 2.5 Thực trạng công tác phát triển lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên hiệu trưởng trường trung học sở Phù Cừ, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 57 2.5.1 Thực trạng vai trò Hiệu trưởng quản lý phát triển lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên 58 2.5.2 Thực trạng công tác lập kế hoạch phát triển lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên trường trung học sở Phù Cừ 59 2.5.3 Thực trạng công tác đạo tổ chức thực kế hoạch phát triển lực nghề nghiệp cho đội ngũ GV trường THCS Phù Cừ theo yêu cầu đổi giáo dục 63 2.5.4 Thực trạng công tác kiểm tra đánh giá lực nghề nghiệp cho đội ngũ GV trường THCS Phù Cừ 65 2.6 Đánh giá chung 66 2.6.1 Ưu điểm 66 2.6.2 Hạn chế 68 2.6.3 Nguyên nhân 69 Kết luận chương 71 Chương BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC SỞ PHÙ CỪ PHÙ CỪ- HƯNG YÊN THEO YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 72 3.1 Nguyên tắc định hướng cho việc đề xuất biện pháp 72 3.1.1 Đảm bảo tính khoa học 72 3.1.2 Đảm bảo tính thực tiễn 72 3.1.3 Đảm bảo tính kế thừa 73 3.1.4 Đảm bảo tính hệ thống 73 3.1.5 Đảm bảo tính hiệu 73 3.2 Biện pháp phát triển lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên trường trung học sở Phù Cừ, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên theo yêu cầu đổi giáo dục 73 3.2.1 Xây dựng kế hoạch phát triển lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 73 3.2.2 Đổi hoạt động sinh hoạt tổ, nhóm chun mơn, trọng cơng tác bồi dưỡng chun môn nghiệp vụ 75 vii 3.2.3 Tăng cường hoạt động chuyên đề theo cụm trường nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 80 3.2.4 Bồi dưỡng thường xuyên liên tục nhà trường để nâng cao trình độ chun mơn, phát triển lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên 82 3.2.5.Tăng cường công tác đánh giá đội ngũ theo hướng phát triển lực nghề nghiệp giáo viên 85 3.2.6 Đảm bảo sở vật chất, thiết bị, tài nhằm phát triển lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên 87 3.2.7 Thực tốt sách đãi ngộ, đổi cơng tác thi đua, khen thưởng, tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên phát triển lực nghề nghiệp 88 3.3 Mối quan hệ biện pháp 92 3.4 Khảo sát tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 93 3.4.1 Mục đích yêu cầu khảo sát 93 3.4.2 Nội dung khảo sát 93 3.4.3 Phương pháp tiến hành 93 3.4.4 Kết khảo sát tính cần thiết biện pháp 94 3.4.5 Kết khảo sát tính khả thi biện pháp 96 Kết luận chương 99 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .101 Kết luận .101 Khuyến nghị 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 PHỤ LỤC viii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng thống kê số lượng giáo viên, chuyên ngành đào tạo 37 Trình độ cán quản lý, giáo viên trường THCS Phù Cừ 38 Bảng 2.3 Số lượng học sinh trường THCS Phù Cừ từ năm học 2013 2014 đến năm 2015 - 2016 40 Bảng 2.4 Bảng tổng hợp kết hạnh kiểm học sinh trường THCS Phù Cừ 41 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng tổng hợp kết học lực học sinh trường THCS Phù Cừ 41 Bảng thống kê kết HS giỏi trường THCS Phù Cừ 41 Kết khảo sát giáo viên thực trạng phẩm chất trị đạo Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Bảng 2.12 Bảng 2.13: Bảng 2.14: Bảng 2.15: Bảng 2.16: Bảng 3.1: Bảng 3.2: đức, lối sống đội ngũ giáo viên trường THCS Phù Cừ 43 Kết khảo sát giáo viên thực trạng lực tìm hiểu đối tượng mơi trường giáo dục đội ngũ giáo viên trường THCS Phù Cừ 45 Kết khảo sát giáo viên thực trạng lực dạy học đội ngũ giáo viên trường THCS Phù Cừ .47 Kết khảo sát giáo viên thực trạng lực giáo dục đội ngũ giáo viên trường THCS Phù Cừ .51 Kết khảo sát giáo viên thực trạng lực hoạt động trị, xã hội đội ngũ giáo viên trường THCS Phù Cừ 53 Kết khảo sát giáo viên thực trạng lực phát triển nghề nghiệp đội ngũ giáo viên trường THCS Phù Cừ 55 Kết khảo sát giáo viên vai trò Hiệu trưởng quản lý phát triển lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên 58 Kết khảo sát giáo viên mức độ thực công tác lập kế hoạch phát triển lực nghề nghiệp cho ĐNGV trường THCS Phù Cừ 60 Kết đánh giá thực trạng mức độ thực công tác đạo tổ chức thực kế hoạch phát triển lực nghề nghiệp cho đội ngũ GV trường THCS Phù Cừ 63 Kết khảo sát giáo viên công tác kiểm tra đánh giá lực nghề nghiệp cho đội ngũ GV trường THCS Phù Cừ .65 Kết khảo sát tính cần thiết biện pháp .94 Kết khảo sát tính khả thi biện pháp 96 ix DANH MỤC BIỂU ĐỔ Biểu đồ 2.1: Biểu đồ khảo sát kết thực trạng phẩm chất chính, đạo đức, lối sống đội ngũ giáo viên trường THCS Phù Cừ 44 Biểu đồ 2.2: Biểu đồ khảo sát kết thực trạng lực tìm hiểu đối tượng mơi trường giáo dục đội ngũ giáo viên trường THCS Phù Cừ 46 Biểu đồ 2.3: Biểu đồ khảo sát kết thực trạng lực dạy học đội ngũ giáo viên trường THCS Phù Cừ 49 Biểu đồ 2.4: Biểu đồ khảo sát kết thực trạng lực giáo dục đội ngũ giáo viên trường THCS Phù Cừ 52 Biểu đồ 2.5: Biểu đồ khảo sát kết thực trạng lực hoạt động trị, xã hội đội ngũ giáo viên trường THCS Phù Cừ 54 Biểu đồ 2.6: Biểu đồ khảo sát kết thực trạng lực phát triển nghề nghiệp đội ngũ giáo viên trường THCS Phù Cừ 56 Biểu đồ 3.1: Biểu đồ khảo sát tính cần thiết biện pháp 95 Biểu đồ 3.2: Biểu đồ khảo sát tính khả thi biện pháp 97 ... lý phát triển lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên trường trung học sở theo yêu cầu đổi giáo dục 23 1.5.1 Vai trò Hiệu trưởng quản lý phát triển lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên trường. .. Chương BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÙ CỪ PHÙ CỪ- HƯNG YÊN THEO YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 72 3.1 Nguyên tắc định hướng cho việc đề xuất... phát triển lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên trường trung học sở Phù Cừ, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên theo yêu cầu đổi giáo dục 73 3.2.1 Xây dựng kế hoạch phát triển lực nghề nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên trường trung học cơ sở Phù Cừ Phù Cừ Hưng Yên theo yêu cầu đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ), Phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên trường trung học cơ sở Phù Cừ Phù Cừ Hưng Yên theo yêu cầu đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay