Bộ 45 đề bài tập toán

85 34 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 08:45

Nguyễn Thế Anh ĐT:0902488824 KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Pag e Mơn: TỐN-ĐỀ SỐ: 021 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Đường cong hình bên đồ thị hàm số nào? A B C D Câu 2: Cho hàm số Khẳng định sau đúng? A Đồ thị hàm số cho khơng có tiệm cận đứng B Đồ thị hàm số cho có tiệm cận ngang C Đồ thị hàm số cho có hai tiệm cận ngang D Đồ thị hàm số cho có hai tiệm cận ngang Câu 3: Hàm số y = A R nghịch biến khoảng sau đây? B ( - Câu 4: Cho hàm số ; -1);( 3; + ) C ( 3; + ) D (-1;3) xác định liên tục R có bảng biến thiên sau: Khẳng định sau đúng? A Hàm số cực trị B Hàm số có giá trị cực tiểu C Hàm số có giá trị lớn khơng có giá trị nhỏ D Hàm số đạt cực tiểu đạt cực đại Câu 5: Giá trị cực tiểu A hàm số B C Câu 6: Giá trị lớn hàm số A B D đoạn [-4;4] ? C -41 D 15 Hãy tự làm gì, dù nhỏ q với Nguyễn Thế Anh ĐT:0902488824 Pag cắt đường thẳng Câu 7: Biết đồ thị hàm số biệt Kí hiệu ba điểm A , B e Khi tổng C Câu , đạt cực trị x1, x2 cho x1 < B C Tìm m để đồ thị hàm số A m = : D Câu Tìm m để hàm số < x2 A ba điểm phân D có tiệm cận đứng x = 2: B m = -1 C m = D Câu 10 Tìm tam giác vng có diện tích lớn nhất, tổng cạnh góc vng cạnh huyền số a (a > 0), cạnh góc vng tam giác là: A a B C D a Câu 11.Tìm tất giá trị thực m cho hàm số y = A m B m Câu 12 Nghiệm phương trình A Vơ nghiệm là: B Câu 13 Cho f(x) = C D Đạo hàm f’(1) bằng: A B C Câu 14 Bất phương trình: A (0; +∞) D m C đồng biến khoảng D có tập nghiệm là: B C D Hãy tự làm gì, dù nhỏ q với Nguyễn Thế Anh ĐT:0902488824 Pag Câu 15 Tìm tập xác định D hàm số e A B C D Câu 16 Cho Khẳng định sau khẳng định ? A B C B Câu 17 Cho số thực dương a, x, y với Khẳng định sau khẳng định sai ? Câu 18 Tính đạo hàm hàm số Câu 19 Đặt Hãy biễu diễn Câu 20 Cho hai số thực a b, với theo x y Khẳng định khẳng định ? Câu 21 Một người gửi 20 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn năm với lãi suất 6,80% năm Hỏi người thu triệu đồng (cả vốn lẫn lãi) sau năm gửi? Biết rằng, lãi suất ngân hàng không thay đổi thời gian người gửi (triệu đồng) (triệu đồng) (triệu đồng) (triệu đồng) Hãy tự làm gì, dù nhỏ q với Nguyễn Thế Anh ĐT:0902488824 Câu 22: Viết cơng thức tính diện tích S hìnhPag phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số y = f(x), y = g(x) đường thẳng x = a, x = belà: A B C D Câu 23: Tìm nguyên hàm hàm số f(x) = sin(2x + 1) A B C D Câu 24: Một lực 40N cần thiết để kéo lò xo có độ dài tự nhiên 10cm đến 15cm Hỏi công sinh kéo lò xo từ độ dài 15cm đến 18cm bao nhiêu? A 1.56J B 1.57J Câu 25: Tích phân A D 1.59J C D C D bằng: B Câu 26: Tích phân A C 1.58J bằng: B Câu 27: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x3 - 3x đồ thị hàm số y = x bằng: A B C D Câu 28: Thể tích khối tròn xoay sinh bởi hình phẳng giới hạn bởi đường y = ex, trục tung y = e quay quanh trục Ox bằng: A B C π(e2+2) D Câu 29: Cho số phức z = -2 – 5i Tìm phần thực phần ảo số phức A Phần thực phần ảo -5i B Phần thực -2 phần ảo 5i Hãy tự làm gì, dù nhỏ q với Nguyễn Thế Anh ĐT:0902488824 C Phần thực phần ảo -5 Pag D Phần thực -2 phần ảo e Câu 30: Cho số phức z1 = -3i z2 = – 5i Tính mơđun số phức z1 – z2: A B C D Câu 31: Điểm M hình vẽ điểm biểu diễn số phức sau đây: A (1 + i)z = – i B (1 - i)z = – i C (1 - i)z = + i D (1 + i)z = + i Câu 32: Số phức z thoả A z = + 7i là: B z = – 2i C z = + 5i D z = -2i Câu 33: Phương trình z4 – z2 – = có nghiệm phức phân biệt Khi tổng mơđun nghiệm phức phương trình là: A B C D Câu 34: Trong mặt phẳng phức, gọi A, B, C lần lượt điểm biểu diễn số phức z1 = (1 – i)(2 + i); z2 = + 3i; z3 = -1 – 3i Tam giác ABC là: A Tam giác cân B Tam giác C Tam giác vuông D Tam giác vuông cân Câu 35: Khối hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có độ dài cạnh lần lượt 2a, 3a, 4a Thể tích khối hộp ABCD.A’B’C’D’ A B C D Câu 36: Khối chóp S.ABC có đáy tam giác cạnh a, cạnh SA = 3a SA vng góc với mặt phẳng đáy (ABC) Thể tích khối chóp S.ABC A B C D Hãy tự làm gì, dù nhỏ q với Nguyễn Thế Anh ĐT:0902488824 Câu 37: Cho khối tứ diện SABC với SA,SB,SC Pag vng góc từng đơi SA = a, SB = 2a, SC = 3a Gọi M,N lần lượt trung điểm hai cạnh AC,BC Thể tích khối tứ diện SCMN tính theo e a bằng: A B C D Câu 38: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng, biết cạnh AC =a với đáy ,thể tích khối chóp A ,SA vng góc Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD) B C D Câu 39: Trong không gian cho tam giác ABC vng A với AC=3a,BC=5a.Tính độ dài đường sinh l hình nón nhận quay tam giác ABC quanh trục AC A B C D Câu 40:Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác vuông cân A, BC = a Mặt bên SAB tam giác nằm mặt phẳng vng góc với đáy Tính theo a thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC A B C D Câu 41: Cắt khối trụ bởi mặt phẳng qua trục nó, ta thiết diện hình vng có cạnh 3a Diện tích tồn phần khối trụ là: A B C D Câu 42: Đáy hình hộp hình thoi có cạnh 6cm góc nhọn 300, cạnh bên hình hộp 10cm tạo với mặt phẳng đáy góc 600 Khi thể tích hình hộp A cm3 B 180 cm3 C cm3 D cm3 Câu 43:Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): - 2y + z – = Vectơ vectơ pháp tuyến mặt phẳng (P)? A B C D Câu 44: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): (x - 3)2 +(y + 4)2 +(z - 1)2 = 16 Tìm tọa độ tâm I tính bán kính R (S) Hãy tự làm gì, dù nhỏ q với Nguyễn Thế Anh ĐT:0902488824 A I(3;-4;1) R = B I(-3;4;1) R = Pag C I(3;-4;1) R = 16 eD I(-3;4;1) R = 16 Câu 45: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) :2x - 2y - z +3 = 0và điểm A(1;-2;13).Tính khoảng cách d từ A đếm (P) A B C D Câu 46: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng có phương trình : Xét mặt phẳng (P): 6x +2y + mz + = 0, m tham số thực.Tìm tất giá trị m để mặt phẳng (P) vng góc với đường thẳng A m = B m = C m = D m = -20 Câu 47: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;2;3) B(2;-1;2) viết phương trình mặt phẳng (P) qua A vng góc với đường thẳng AB A x - 3y - z + = B x - 3y – z + = C x + y - 2z +1 = D x + y - 2z - = Câu 48 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz,cho mặt cầu (S) có tâm I(3;1;2) mặt phẳng (P) :2x + 2y + z +2 = 0.Biết mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến đường tròn có bán kính 2.Viết phương trình mặt cầu (S) A.(S): (x+ 3)2 +(y+1)2 +(z+2)2 = 20 B.(S): (x- 3)2 +(y-1)2 +(z-2)2 = 20 C (S): (x+ 3)2 +(y+1)2 +(z+2)2 = 18 D.(S): (x- 3)2 +(y-1)2 +(z-2)2 = 18 Câu 49 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho điểm A(2;1;10) đường thẳng d có phương trình: thẳng d .Viết phương trình đường thẳng A : B : C : D : qua A vng góc cắt đường Hãy tự làm gì, dù nhỏ q với Nguyễn Thế Anh ĐT:0902488824 Câu 50 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, Pag cho bốn điểm A(1;0;0) ; B(0;1;0); C(0;0;1) ; D(-2;1;-2) Hỏi có tất mặt phẳng cách điểm đó? e A mặt phẳng B mặt phẳng C mặt phẳng D Có vơ số mặt phẳng - HẾT -Đáp án: Học sinh: Số câu đúng: …… Điểm……… Mục tiêu cần đạt:………………… 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20 21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30 31: 32: 33: 34: 35: 36: 37: 38: 39: 40 41: 42: 43: 44: 45: 46: 47: 48: 49: 50 Đáp án:Giáo viên: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20 21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30 31: 32: 33: 34: 35: 36: 37: 38: 39: 40 41: 42: 43: 44: 45: 46: 47: 48: 49: 50 KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Mơn: TỐN-ĐỀ SỐ: 022 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu Tập xác định hàm số : A B C Câu Các khoảng nghịch biến hàm số: A Câu Cho hàm số: tập xác định A D R B C Với giá trị D , hàm số đồng biến B Hãy tự làm gì, dù nhỏ q với Nguyễn Thế Anh ĐT:0902488824 Pag C D Một kết khác e Câu Điểm cực đại đồ thị hàm số: A là: B C D Câu Khẳng định sau hàm số: A Đạt cực tiểu x = B Có cực đại cực tiểu C Có cực đại, khơng có cực tiểu D Khơng có cực trị Câu Cho hàm số: , chọn phương án phương án sau A B C D Câu Đồ thị sau hàm số nào? Chọn câu -1 O A B C D Câu Gọi M, N giao điểm đường thẳng: y = x +1 đường cong: Khi hồnh độ trung điểm I đoạn thẳng MN A B C D Hãy tự làm gì, dù nhỏ q với Nguyễn Thế Anh ĐT:0902488824 Pag e có tiệm cận ngang Câu Hàm số A B.1 C.2 Câu 10 Đồ thị sau hàm số: D.3 Với giá trị m phương trình: có bốn nghiệm phân biệt ? Chọn câu A B C D 2 -2 - O -2 Câu 11 Bảng biến thiên sau hàm số A B C D Câu 12 Rút gọn biểu thức A ; (với B ; ) ta được: C ; D Hãy tự làm gì, dù nhỏ q với Nguyễn Thế Anh ĐT:0902488824 A B PagC D e Câu 23 Tìm nguyên hàm A Câu 24 B Đặt Câu 26 B A B C D D Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường thẳng B C là: D Một vật chuyển động biến đổi với phương trình vận tốc đường vật kể từ thời điểm A Câu 28 C Tìm nguyên hàm A Câu 27 D (m tham số thực) Tìm m để I = A Câu 25 C B đến thời điểm C là: D Thể tích khối tròn xoay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số đường thẳng A Quãng , trục hoành hai quay quanh trục Ox là: B C D Hãy tự làm gì, dù nhỏ q với Nguyễn Thế Anh Câu 29 ĐT:0902488824 Cho hai số phức Pag C A B Số phức B Câu 33 C C thỏa mãn D là: B Cho số phức D có phần thực là: Các nghiệm phức phương trình A Câu 32 Cho số phức A Câu 31 số thuần e ảo Câu 30 Tìm điều kiện a để D Khẳng định sau đúng? A Tập hợp biểu diễn số phức đường tròn có bán kính B Tập hợp biểu diễn số phức đường tròn có tâm C Tập hợp biểu diễn số phức đường thẳng D Tập hợp biểu diễn số phức đường tròn có bán kính Trên mặt phẳng tọa độ, tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức thỏa mãn điều kiện Câu 34 A Đường tròn tâm bán kính B Đường tròn tâm bán kính C Đường tròn tâm bán kính D Đường tròn tâm bán kính Tìm nghiệm phức phương trình A B C D Hãy tự làm gì, dù nhỏ q với Nguyễn Thế Anh Câu 35 ĐT:0902488824 Ghép khối lập phương cạnh a để khối hộp chữ thập hình vẽ Pag e Tính diện tích tồn phần A Câu 36 B Cho hình chóp Câu 37 C có chiều cao V khối chóp A khối chữ thập B Cho hình lăng trụ chiếu vng góc , Tính thể tích C đáy tích Cho hình chóp C có đáy Gọi Hình tạo với D tam giác vuông lần lượt hình chiếu vng góc cạnh Tính thể khối chóp A Câu 39 trung điểm H cạnh AC, đường thẳng B D có đáy tam giác vng đáy góc 450 Tính thể tích V khối lăng trụ Câu 38 A D B C Cho hình trụ tròn xoay có đường cao D bán kínhích Xét mặt phẳng song song với trục hình trụ cách trục 2cm Tính diện tích S thiết diện tạo bởi hình trụ với mặt phẳng A B C D Hãy tự làm gì, dù nhỏ q với Nguyễn Thế Anh Câu 40 ĐT:0902488824 Cho hình nón tròn xoay có độ dài đường Pagsinh Tính thể tích Câu 41 nón khối nón cho B Cho hình chóp D Biết tỉ số đường cao đường sinh khối Tính diện tích xung quanh A Câu 42 B Cho khối nón tích C e khối nón cho A góc ở đỉnh hình nón C có đáy hình vng cạnh 1, mặt bên vng góc với mặt phẳng đáy, cạnh bên cầu ngoại tiếp hình chóp A Câu 43 D Tính thể tích khối B C Trong không gian với hệ trục tọa độ D véc tơ pháp tuyến mặt phẳng có tọa độ là: A Câu 44 C Trong không gian với hệ trục tọa độ qua B D C D phương trình mặt phẳng chứa trục là: A B là: Trong không gian với hệ trục tọa độ điểm phương trình tham số đường thẳng có véc tơ phương A Câu 45 B C D Hãy tự làm gì, dù nhỏ q với Nguyễn Thế Anh Câu 46 ĐT:0902488824 Trong phương trình sau, phương trình Pag phương trình mặt cầu? A B D e C Câu 47 Trong không gian với hệ trục tọa độ cho điểm mặt phẳng Tìm tọa điểm H hình chiếu vng góc A mặt phẳng A Câu 48 B C Trong không gian với hệ trục tọa độ D cho điểm mặt phẳng Gọi I hình chiếu vng góc A mặt phẳng mặt cầu qua A có tâm I là: A D Trong không gian với hệ trục tọa độ thẳng cho hai đường thẳng đường Khẳng định sau đúng? A Đường thẳng trùng với đường thẳng B Hai đường thẳng Câu 50 Phương trình B C Câu 49 là: chéo C Đường thẳng song song với đường thẳng D Đường thẳng cắt đường thẳng Trong không gian với hệ trục tọa độ C Biết trực tâm tam giác A cho mặt phẳng cắt A, Phương trình mặt phẳng B Hãy tự làm gì, dù nhỏ q với là: B, Nguyễn Thế Anh ĐT:0902488824 C PagD e - HẾT -Đáp án: Học sinh: Số câu đúng: …… Điểm……… Mục tiêu cần đạt:………………… 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20 21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30 31: 32: 33: 34: 35: 36: 37: 38: 39: 40 41: 42: 43: 44: 45: 46: 47: 48: 49: 50 Đáp án:Giáo viên: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20 21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30 31: 32: 33: 34: 35: 36: 37: 38: 39: 40 41: 42: 43: 44: 45: 46: 47: 48: 49: 50 KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2017 Mơn: TỐN-ĐỀ SỐ: 030 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu Câu Hàm số có đồ thị hình hình sau? A B C D Cho hàm số liên tục có đạo hàm Hàm số có cực trị? A Có điểm cực trị B Có điểm cực trị C Khơng có cực trị D Có điểm cực trị Câu A Hàm số hàm số sau đồng biến B C ? D Hãy tự làm gì, dù nhỏ q với Nguyễn Thế Anh Câu Tìm tiêm cận đứng đồ thị hàm số Pag ĐT:0902488824 7khơng có tiệm cận đứng e A Câu B Cho hàm số C liên tục đoạn D , có đồ thị hình bên Khẳng định sau sai ? A Hàm số khơng có đạo hàm điểm B Hàm số đạt giá trị nhỏ C Hàm số đạt giá trị lớn D Hàm số nghịch biến khoảng Câu Cho hàm số có đồ thị A Hàm số đồng biến B Đồ thị tiếp xúc với trục hồnh C Phương trình có nghiệm với D Hàm số đạt cực trị Câu A Câu B Tìm giá trị nhỏ hàm số C Hình bên đồ thị hàm số phương trình A Khẳng định sau sai ? D Không tồn Tìm tất giá trị thực tham số để có nghiệm phân biệt B C D Hãy tự làm gì, dù nhỏ q với Nguyễn Thế Anh Câu Tìm giá trị thực tham số Pagđể đường thẳng ĐT:0902488824 cắt đồ thị hàm số e ba điểm phân biệt có hồnh độ lần lượt thỏa mãn điều kiện A Câu 10.Xét B C số thực dương thỏa mãn điều kiện D Đặt Khẳng định sau ? A Biểu thức khơng có giá trị lớn B Biểu thức khơng có giá trị nhỏ C D Câu 11 Tìm tất giá trị thực tham số điểm cực trị cho đường thẳng A B Câu 12.Tập xác định hàm số để đồ thị hàm số có hai vng góc với đường thẳng C D là: A B C D Câu 13.Rút gọn biểu thức A Câu 14.Cho A B C Hãy biểu diễn D theo B Hãy tự làm gì, dù nhỏ q với Nguyễn Thế Anh ĐT:0902488824 C D Pag là:9 e Câu 15.Nghiệm phương trình A B Câu 16.Đạo hàm hàm số A C D tập xác định là: B C D B C D Câu 17.Rút gọn biểu thức A Câu 18.Theo số liệu từ Tổng cục thống kê, dân số Việt Nam năm 2015 91,7 triệu người Giả sử tỉ lệ gia tăng dân số hàng năm Việt Nam giai đoạn 2015 – 2030 ở mức không đổi , hỏi đếm năm dân số Việt Nam đạt mức 113 triệu người A Năm 2033.B Năm 2032.C Năm 2013.D Năm 2030 nghiệm phương trình phương trình sau? Câu 19 A B C D Câu 20.Cho số thực thỏa mãn đồng thời đẳng thức trị biểu thức A B C D C D Câu 21.Tìm tập nghiệm bất phương trình: A B Câu 22.Tìm nguyên hàm Hãy tự làm gì, dù nhỏ q với Tính giá Nguyễn Thế Anh ĐT:0902488824 A B C Pag D e Câu 23.Tìm nguyên hàm A B C D Câu 24.Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường A B C là: D Câu 25.Khẳng định sau sai ? A B C D Câu 26.Tìm nguyên hàm A B C D Câu 27.Tìm số thực A cho B C D Câu 28.Thể tích khối tròn xoay hình phẳng giới hạn bởi đường trục A Câu 29 là: B C D nghiệm phức phương trình phương trình ? Hãy tự làm gì, dù nhỏ q với quay quanh Nguyễn Thế Anh ĐT:0902488824 A B Pag 1D e C Câu 30.Cho số phức Xác định A B D với B Câu 32.Cho số phức số thuần ảo C Câu 31.Cho hai số phức A để Số phức C với có phần thực là: D Khi điểm biểu diễn số phức liên hợp phẳng tọa độ nằm trên: A Đồ thị B Parabol C Parabol D Đồ thị Câu 33.Tìm tập hợp nghiệm phức phương trình A B C D Câu 34.Trên mặt phẳng tọa độ, tìm tập hợp điểm A Đường tròn tâm bán kính B Đường tròn tâm bán kính C Đường tròn tâm bán kính D Đường tròn tâm bán kính biểu diễn số phức thỏa mãn Hãy tự làm gì, dù nhỏ q với mặt Nguyễn Thế Anh Câu 35.Nếu cạnh hình lập phương gấp Pag lên 2C ĐT:0902488824 lần, với , thể tích gáp lên bao lần D e nhiêu lần ? A lần B lần lần Câu 36.Trong loại khối đa diện sau, tìm khối đa diện có số cạnh gấp đơi số dỉnh A Khối hai mươi mặt đêu B Khối lập phương C Khối bát diện D Khối mười hai mặt Câu 37.Cho hình chóp có đáy hình vng cạnh , mặt bên tam giác cân nằm mặt phẳng vng góc với đáy Biết góc mặt phẳng phẳng đáy Tính thể tích A khối chóp B lần lượt có diện tích mặt B Câu 39.Tính thể tích D Tình thể tích A C Câu 38.Cho hình hộp chữ nhật mặt khối hộp chữ nhật C D khối cầu tiếp xúc với tất cạnh hình lập phương cạnh A B C Câu 40.Trong không gian, cho tam giác vuông hình nón, nhận quay tam giác A B Tính độ dài đường sinh xung quanh trục C Câu 41.Cho hình chóp tam giác hình nón có đỉnh D có D , cạnh bên , đáy hình tròn ngoại tiếp tam giác tạo với đáy góc Một Tính diện tích xung quanh hình nón cho Hãy tự làm gì, dù nhỏ q với Nguyễn Thế Anh ĐT:0902488824 A B C Pag D bán kính3đáy e Câu 42.Cho hình trụ có chiều cao Một mặt phẳng đáy hình trụ, lượt cắt hai đáy theo đoạn giao tuyến vng Tính diện tích A hình vng B D vectơ cho vectơ phương mặt B C Câu 44.Trong không gian với hệ tọa độ A B mặt phẳng qua điểm vng góc với mặt phẳng C Câu 45.Trong không gian với hệ tọa độ thỏa mãn D cho điểm Phương trình tham số đường thẳng cho hai điểm Tọa độ điểm là: B C D Câu 46.Trong không gian với hệ tọa độ B là: D A A hình A trục cho C Câu 43.Trong không gian với hệ tọa độ phẳng khơng vng góc với , phương trình chứa trục C điểm D Hãy tự làm gì, dù nhỏ q với là: Nguyễn Thế Anh Câu 47.Trong không gian với hệ tọa độ ĐT:0902488824 cho hai đường thẳng Pag e Khẳng định sau ? A Đường thẳng vng góc với đường thẳng B Đường thẳng trùng với đường thẳng C Đường thẳng tạo với D Đường thẳng song song với đường thẳng góc Câu 48.Trong không gian với hệ tọa độ tất đường thẳng quan cách từ đến song song với C D Câu 49.Trong không gian với hệ tọa độ Phương trình mặt cầu tâm viết phương trình đường thẳng C D Câu 50.Trong không gian với hệ tọa độ mặt cầu tâm , tiếp xúc với mặt phẳng B B Trong cho điểm A A , biết khoảng lớn B mặt cầu cho A Gọi cho điểm tiếp xúc với mặt phẳng là: mặt phẳng Tọa độ tiếp điểm là: C , D Hãy tự làm gì, dù nhỏ q với mặt phẳng Nguyễn Thế Anh ĐT:0902488824 Pag Đáp án: Học sinh: Số câu đúng: …… Điểm……… Mục tiêu cần đạt:………………… - eHẾT 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20 21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30 31: 32: 33: 34: 35: 36: 37: 38: 39: 40 41: 42: 43: 44: 45: 46: 47: 48: 49: 50 Đáp án:Giáo viên: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20 21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30 31: 32: 33: 34: 35: 36: 37: 38: 39: 40 41: 42: 43: 44: 45: 46: 47: 48: 49: 50 Hãy tự làm gì, dù nhỏ q với ... 39: 40 41: 42: 43: 44: 45: 46: 47: 48: 49: 50 KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Mơn: TỐN-ĐỀ SỐ: 022 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu Tập xác định hàm số :... 1 e B ; ; D Câu 14 Tập xác định hàm số A D= ; B D=R; C Câu 15 Tập xác định hàm số A D = B D = ; ; B ; C Câu 17 Tập nghiệm phương trình A ; B ; B ; ; B D C ; D ; C Câu 19 Tập nghiệm bất phương... 38: 39: 40 41: 42: 43: 44: 45: 46: 47: 48: 49: 50 KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Mơn: TỐN-ĐỀ SỐ: 023 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Đường cong hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ 45 đề bài tập toán, Bộ 45 đề bài tập toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay