Biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng y tế quảng ninh giai đoan 2010 2015

134 22 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 02:06

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ THUÝ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2010 Số hóa Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ THUÝ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2010-2015 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC MÃ SỐ: 60 14 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Trần Anh Tuấn THÁI NGUYÊN - 2010 Số hóa Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Lời cảm ơn! Với tình cảm chân thành, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn tới thầy giáo, cô giáo khoa Tâm lý - Giáo dục, trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tận tình giảng dạy, giúp đỡ dẫn tác giả suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, bạn đồng nghiệp, em học sinh - sinh viên trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh cổ vũ động viên, tạo điều kiện thuận lợi; cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu đóng góp ý kiến quý báu cho tác giả q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Đặc biệt tác giả xin bày tỏ trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc TS Trần Anh Tuấn, người thày giành nhiều thời gian, công sức; trực tiếp hướng dẫn, tận tình bảo, giúp đỡ tác giả suốt trình nghiên cứu hồn thành luận văn thạc sỹ Do điều kiện thời gian phạm vi nghiên cứu có hạn, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Kính mong nhận góp ý thầy giáo, cô giáo bạn đồng nghiệp để luận văn trở nên hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 20 tháng năm 2010 Tác giả Số hóa Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Số hóa Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên tnu.edu.vn BGH CB-CNV CCLLCT C CĐYTQN CNXH ĐH ĐNGV GD GDĐH GD&ĐT GV HS-SV KTXH NCKH NXB PCCV PPDH PT QL QLGD QLPT TH XHCN UBND : B an Gi m hi ệu : C án , cô ng nh ân vi ên : C ao cấ p L ý lu ận ch ín h trị : C ao đẳ ng : C ao đẳ ng Số hóa Trung tâm Học liệuY- Đại học Thái Nguyên tế Q uả ng Ni nh : Ch ủ ng hĩ a xã hộ i : Đạ i họ c : Đ ội ng ũ gi ản g vi ên : Gi áo dụ c : Gi áo dụ c đạ i họ c : Gi áo http://www.lrctnu.edu.vn dục đào tạo : Giả ng viê n : Họ c sin hsin h viê n : Kin h tế Xã hội : Ng hiê n cứu kho a học : Nh xuấ t : Phụ cấp c vụ : P h n g p h p d y h ọ c : P h t tr i ể n : Q u ả n l ý : Q u ả n l ý g i o d ụ c : Q uả n lý ph át tri ển : Tr un g họ c sở : X ã hộ i ch ủ ng hĩ a : Ủ y ba n N hâ n dâ n Số hóa Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thống kê sở vật chất Nhà trường Bảng 2.2 Cơ cấu ĐNGV trường CĐYTQN Bảng 2.3 Số lượng cán hợp đồng thỉnh giảng hợp đồng Bảng 2.4 Thống kê giảng năm học 2008-2009 Bảng 2.5 Cơ cấu ĐNGV theo trình độ đào tạo Bảng 2.6 Cơ cấu ĐNGV theo chức danh chuyên môn Bảng 2.7 Cơ cấu ĐNGV theo độ tuổi Bảng 2.8 Cơ cấu ĐNGV theo giới tính Bảng 2.9 Số lượng GV tiếp nhận từ đơn vị nghiệp Bảng 2.10 Số lượng GV tuyển dụng qua năm Bảng 2.11 Số lượng GV kiêm nhiệm Bảng 2.12 Thống kê số lượng GV đào tạo qua năm Bảng 2.12 Thống kê đánh giá GV qua năm học Bảng 2.13 Tổng hợp trưng cầu ý kiến HSSV HĐ giảng dạy GV Bảng 2.14 Thống kê Thi đua - Khen thưởng GV Bảng 2.15 Thống kê số GV giỏi cấp DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Sơ đồ Phát triển nguồn nhân lực Sơ đồ Cơ cấu tổ chức trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh Sơ đồ Sơ đồ thể mối quan hệ biện pháp quản lý Biểu đồ 2.1 Thống kê số lượng GV trường CĐYTQN Biểu đồ 2.2 Cơ cấu ĐNGV theo giới tính Số hóa Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên tnu.edu.vn MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài Việc đổi không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo toàn diện phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đổi cơng tác quản lý giáo dục đóng vai trò quan trọng Trong Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010, nhận định rằng: “Trong thời gian vừa qua, quản lý khâu yếu nguyên nhân yếu khác giáo dục nước ta” [4] Vì vậy, giải pháp chiến lược phát triển giáo dục thập niên tới, đổi quản lý giáo dục (QLGD) coi khâu đột phá Trong công tác đổi QLGD trường đại học, cao đẳng nay, phát triển đội ngũ giảng viên (ĐNGV) đóng vai trò quan trọng đặc biệt, chất lượng giáo dục đạt có đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ số lượng, cấu chất lượng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh (CĐYTQN), tiền thân trường Trung cấp Y tế Quảng Ninh thành lập năm 1960, qua 50 năm xây dựng phát triển thu nhiều thành đáng trân trọng Cùng với phát triển nhà trường, ĐNGV trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh tăng cường nhân lực nâng cao trình độ Tuy nhiên, cơng tác quản lý giảng viên (GV) nhà trường thời gian qua chưa đồng số hạn chế Những năm học tới đây, Trường tiếp tục gánh vác nhiệm vụ sở đào tạo hàng năm cung cấp cho vùng tỉnh tỉnh bạn đội ngũ cán y tế có trình độ trung cấp, cao đẳng phục vụ công tác bảo vệ chăm sóc sức khoẻ nhân dân Tháng 9/2009, UBND tỉnh Quảng Ninh có cơng văn cho phép Trường Đại học Y Hà Nội liên kết với Trường Cao đẳng y tế Quảng Ninh mở lớp đào tạo đại học sau đại học Số hóa Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên tnu.edu.vn Mặt khác, qua khảo sát gần nhu cầu đào tạo năm tiếp theo, số lượng học sinh - sinh viên vào trường tiếp tục gia tăng; yêu cầu nhà tuyển dụng chất lượng nguồn lực ngày cao trình độ chun mơn phẩm chất đạo đức Trước tình hình nhiệm vụ mới, bên cạnh việc tăng cường đầu tư sở vật chất, nhà trường quan tâm xúc tiến việc củng cố phát triển ĐNGV nhằm đáp ứng tốt mục tiêu nhiệm vụ đào tạo Song, để phát triển ĐNGV cần phải nghiên cứu, xác lập giải pháp tích cực, đồng phù hợp với đặc thù, tình hình đơn vị khắc phục tình trạng khó khăn quản lý đội ngũ phát triển đội ngũ Từ lý đây, tác giả lựa chọn nghiên cứu vấn đề: "Biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trƣờng Cao đẳng Y tế tỉnh Quảng Ninh (2010-2015)" làm đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận, thực tiễn công tác quản lý nhà trường, đề tài nghiên cứu đề xuất số biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh (2010-2015) Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực Mục đích nghiên cứu, luận văn tập trung vào nhiệm vụ: 3.1 Hệ thống hoá sở lý luận biện pháp quản lý phát triển ĐNGV sở giáo dục đại học, cao đẳng 3.2 Xác định thực trạng biện pháp quản lý phát triển ĐNGV trường CĐYTQN 3.3 Đề xuất số biện pháp quản lý phát triển ĐNGV trường CĐYTQN (2010-2015) Số hóa Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrctnu.edu.vn Đối tƣợng khách thể nghiên cứu Số hóa Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên tnu.edu.vn KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận 1.1 Đổi quản lý giáo dục trước hết đổi quản lý đội ngũ giảng viên, nhân tố nòng cốt định chất lượng giáo dục đào tạo Tác giả làm rõ số sở lý luận liên quan đến vấn đề xác lập biện pháp quản lý phát triển ĐNGV, làm rõ khẳng định biện pháp quản lý phát triển ĐNGV nội dung quan trọng công tác quản lý nhà trường người lãnh đạo (hiệu trưởng) Để xây dựng biện pháp tác giả nghiên cứu nội dung Lý luận phát triển đội ngũ kết hợp với Lý luận quản lý phát triển nguồn nhân lực số sở pháp lý Đảng, Chính phủ, Bộ GD&ĐT, tỉnh Quảng Ninh, trường CĐYT Quảng Ninh 1.2 Các kết khảo sát thực trạng công tác quản lý phát triển ĐNGV Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh cho thấy: Phát triển ĐNGV nhiệm vụ cấp bách công tác quản lý nhà trường Trong năm qua, trường có nhiều cố gắng việc tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng xếp tương đối phù hợp cấu Tuy nhiên, số bất cập: lực lượng cán giảng dạy có lực, trình độ chun mơn cao thiếu; tỷ lệ đáng kể (22%) chuẩn; chưa xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển đội ngũ cho giai đoạn tiếp theo; hoạt động đánh giá GV chưa hiệu quả, mang tính hình thức; nhiệt huyết, gắn bó với nhà trường hạn chế phận GV ảnh hưởng đến tâm lý nhiều cán bộ, GV chất lượng giảng dạy 1.3 Trên sở nghiên cứu lý luận phân tích thực trạng quản lý phát triển ĐNGV trường CĐYTQN, tác giả đề xuất biện pháp sau: Xây dựng kế hoạch tổng thể đội ngũ GV giai đoạn 2010-2015 Xây dựng quy trình tuyển dụng giảng viên Tăng cường cơng tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên Xây dựng quy trình đánh giá giảng viên Xây dựng phát triển văn hóa nhà trường Biện pháp tạo động lực phấn đấu GV Những biện pháp nêu cán quản lý, GV nhà trường đánh giá cao tính cần thiết tính khả thi Kết khảo nghiệm bước đầu, khẳng định biện pháp nêu đảm bảo phù hợp với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo tính thực tiễn giúp cho nhà trường xem xét, tập trung giải hạn chế, khó khăn trình quản lý phát triển ĐNGV giai đoạn Một số kiến nghị 2.1 Đối với Nhà nước, Bộ GD-ĐT Bộ Y tế - Cần nghiên cứu hoàn thiện chế lương hợp lý để GV đủ sống lương, tập trung trí tuệ, sức lực thời gian cho hoạt động chuyên môn - Điều chỉnh tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch GV chính: “có năm giữ ngạch giảng viên, đạt hệ số lương từ 3,00 trở lên” - Ban hành văn hướng dẫn đánh giá giảng viên hàng năm cụ thể thống hệ thống giáo dục đại học 2.2 Đối với UBND tỉnh Quảng Ninh - Hỗ trợ chế sách, tài đầu tư sở vật chất, trang thiết bị dạy học phù hợp với mơ hình, nội dung chương trình đào tạo - Bổ sung quỹ đất phù hợp với quy mơ phát triển Nhà trường - Có sách thu hút đội ngũ bác sỹ, nguồn lực tỉnh thiếu 2.3 Đối với Nhà trường - Khẩn trương xây dựng Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn đến năm 2020 - Đề nghị cho phép áp dụng biện pháp quản lý phát triển đội ngũ GV giai đoạn 2010-2015 mà tác giả luận văn đề xuất TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thư Trung ương Đảng (2005), Chỉ thị 40/CT-TƯ v/v nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán QLGD Ban Tổ chức cán Chính phủ (1995), Quyết định số 538/QĐ-TCCB-CP ngày 18 tháng 12 năm 1995 quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức bậc đại học Bộ Giáo dục Đào tạo (2009), Điều lệ trường Cao đẳng (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2009/TT-BGD&ĐT) Chính Phủ (2001), Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 Chính phủ, Nghị định 116/2003/NĐ-CP v/v tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức đơn vị nghiệp Nhà nước Chính Phủ, Nghị định 35/2005/NĐ-CP v/v xử lý kỷ luật cán bộ, công chức Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Văn kiện Đảng thời kỳ đổi mới: văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật, giáo dục, đào tạo, NXB Chính trị Quốc gia Đặng Quốc Bảo (1997), Một số khái niệm quản lý giáo dục, Trường Cán Quản lý giáo dục Đặng Quốc Bảo (2006), Phát triển người, số phát triển người: số kiến giải lý luận thực tiễn bối cảnh kinh tế - xã hội Việt Nam, Tài liệu giảng dạy cho khóa Cao học Quản lý giáo dục 10 Vũ Dũng (2006), Giáo trình tâm lý học quản lý, NXB Đại học Sư phạm 11 Phạm Khắc Chương (2007), Một số luận thuyết khoa học Quản lý giáo dục, Bài giảng cho lớp Cao học Quản lý giáo dục 12 Hồ Ngọc Đại (2006), Giải pháp phát triển giáodục, NXB Giáo dục 13 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2004), Giáo trình tâm lý học lãnh đạo, quản lý, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 14 Vũ Ngọc Hải (2006), Quản lý Nhà nước giáo dục, Tập giảng cho khóa Cao học Khoa học giáo dục 15 Bùi Minh Hiền, Vũ Ngọc Hải, Đặng Quốc Bảo (2009), Quản lý giáo dục, NXB Đại học Sư phạm 16 Nguyễn Văn Hộ (2007), Xu hướng phát triển giáo dục, Tài liệu dùng cho học viên Cao học QLGD 17 Nguyễn Văn Hộ (2007), Triết lý giáo dục, Tài liệu dùng cho học viên Cao học QLGD 18 Nguyễn Văn Hộ (2007), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, giáo trình dùng cho lớp cao học thạc sỹ 19 Trần Kiểm (2009), Những vấn đề khoa học quản lý giáo dục, NXB Đại học Sư phạm 20 Trần Kiểm (2006), Tiếp cận đại quản lý giáo dục, NXB Đại học Sư phạm 21 Phạm Hồng Quang (2006), Hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục sinh viên sư phạm, NXB Đại học Sư phạm 22 Phạm Hồng Quang (2006), Môi trường giáo dục, NXB Giáo dục 23 Phạm Hồng Quang (2007), Nghiên cứu khoa học giáo dục - số vấn đề lý luận thực tiễn, Tài liệu tham khảo cho sinh viên Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 24 Phạm Hồng Quang (2005), Quản lý phát triển môi trường giáo dục, Tài liệu dùng cho học viên Cao học chuyên ngành QLGD 25 Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Giáo dục, NXB Chính trị quốc gia 26 Quyết định 1702/2006/QĐ-UBND ngày 19/6/2006 UBND tỉnh Quảng Ninh "V/v phê duyệt Đề án xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục giai đoạn 2006-2010" 27 Trần Quốc Thành (2007), Khoa học quản lí, Đề cương giảng dành cho học viên cao học chuyên ngành QLGD 28 Thông tư 10/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 02 năm 2004 Bộ Nội vụ v/v Hướng dẫn thực số điều nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10/3/2003 Chính phủ tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức đơn vị nghiệp Nhà nước 29 Nguyễn Thị Tính (2007), Đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục - Đào tạo, Đề cương giảng Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Thái Nguyên 30 Hoàng Văn Tuấn, Các quy tắc hay giao tiếp NXB Thanh niên 1996 31 Mạc Văn Trang - Trần Thị Bạch Mai (1998), Quản lý nhân giáo dục đào tạo, Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục 32 Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh, Quyết đinh số 165/QĐ-CĐYT ngày 01 tháng 04 năm 2010 Hiệu trưởng Trường CĐYTQN "v/v ban hành Quy chế chi tiêu nội áp dụng Trường CĐYTQN" 33 Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh (2010), Nghị Đại hội Đảng lần thứ II 34 Từ điển Tiếng Việt (2001), NXB Đà Nẵng 35 Từ điển Giáo dục (2001), NXB từ điển Bách khoa PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên tnu.edu.vn UBND TỈNH QUẢNG NINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán bộ, giảng viên - giáo viên nhà trường) Để cải tiến công tác quản lý phát triển đội ngũ giảng viên giai đoạn 2010-2015 nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau: Một số thông tin cá nhân: 1.1 Độ tuổi - Dưới 30 - Từ 30 đến 45 - Từ 46 đến 60 1.2 Trình độ chuyên môn đào tạo - Thạc sĩ - Cử nhân ĐH - Cử nhân CĐ 1.3 Trình độ ngoại ngữ - Trình độ C ngoại ngữ - Trình độ B ngoại ngữ - Trình độ A ngoại ngữ 1.4 Chức danh chuyên môn - Giáo viên - Giảng viên - Giảng viên 1.5 Chức vụ - CB từ cấp trưởng môn trở lên - Giảng viên Phần ý kiến đồng chí 2.1 Đồng chí cho biết mức độ hài lòng với cơng việc người giảng viên dạy cao đẳng - Rất hài lòng - Tạm hài lòng Số hóa Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên tnu.edu.vn - Muốn chuyển nghề 2.2 Với trình độ vốn kiến thức có, đồng chí có tự thấy đáp ứng mức độ trước yêu cầu đổi nâng cao chất lượng đào tạo hoạt động giảng dạy - Đáp ứng tốt - Tạm đủ - Còn thiếu 2.3 Đồng chí mong muốn đào tạo đạt tới trình độ đây? - Tiến sĩ - Thạc sĩ - Đại học 2.4 Đồng chí muốn phấn đấu đạt tới chức danh chuyên môn nào? - Giảng viên cao cấp - Giảng viên - Giảng viên 2.5 Đồng chí muốn phấn đấu đạt tới danh hiệu chun mơn nào? - Giảng viên giỏi cấp Cơ sở - Giảng viên giỏi cấp Tỉnh - Giảng viên giỏi cấp Quốc gia - Nhà giáo ưu tú 2.6 Đồng chí đánh giá mức độ hiệu mơ hình quản lý đội ngũ giảng viên (1 mức cao nhất) Mơ hình quản lý - Quản lý hành - Quản lý phát huy tính tự chủ giảng viên - Quản lý coi trọng yếu tố người (thu phục nhân tâm) - Kết hợp mơ hình 2.7 Theo đồng chí, năm gần việc tuyển chọn cán trường làm công tác giảng dạy đạt mức độ chất lượng cán bộ? - Tương đối tốt - Bình thường - Chưa hiệu Số hóa Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên tnu.edu.vn - Chưa có nhân tố để thu hút cán giỏi trường 2.8 Đồng chí cho biết nhận xét việc bố trí, sử dụng Nhà trường đội ngũ giảng viên nay? - Rất phù hợp - Tương đối phù hợp - Chưa phù hợp 2.9 Theo đồng chí, số giảng thực tế phân cơng có vượt q khả đồng chí hay khơng? - Q nhiều - Phù hợp - Có thể dạy nhiều 2.10 Theo đồng chí, chất lượng phục vụ khối văn phòng giảng viên đạt mức độ nào? - Phục vụ tốt - Tạm - Chưa tốt - Cần khắc phục phận nào? 2.11 Theo đồng chí, cơng tác đào tạo, bồi dưỡng năm gần trường mang lại hiệu việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên chưa? - Hiệu tốt - Tương đối hiệu - Chưa đạt hiệu 2.12 Theo đồng chí, sử dụng hình thức HS-SV đánh giá GV có thực mang lại hiệu hay không? - Rất hiệu - Hiệu - Không hiệu - Cần thận trọng việc xử lý thơng tin Số hóa Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên tnu.edu.vn 2.13 Ý kiến v ênđồng ? chí tính khả thi giải pháp phát triển đội ngũ giảng Các giải pháp Số hóa Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết Rất khả thi tnu.edu.vn Khả thi Khôn g khả thi Xây dựng KH tổng thể phát triển đội ngũ Thực có hiệu cơng tác tuyển dụng Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng Xây dựng thực quy trình đánh giá giảng viên, khen thưởng - kỷ luật hợp lý Tạo lập phát triển văn hóa Nhà trường Biện pháp tạo động lực phấn đấu GV - Quan tâm đến đời sống giảng viên - Xây dựng quy chế thu hút giảng viên giỏi - Thực tốt chế độ, sách - Phát huy vai trò tổ chức đoàn thể Các giải pháp khác: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí! Số hóa Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên tnu.edu.vn UBND TỈNH QUẢNG NINH TRƯỜ NG CAO ĐẲNG Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự d o - Hạn h phúc PHIẾU LÂY Ý KIẾN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY LY THUYÊT CỦA GIẢNG VIÊN HỌC KỲ: NĂM HỌC 20 – 20 Nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, Nhà trường đề nghị người học với tinh thần trach nhiêm xây dựng , cho ý kiến phản hồi vê hoat đông giang day giảng viên giảng dạy , cách đánh dấu X vào thích hợp cho tất số tiêu chí từ – Lớp: ………Ngành: ….……… Họ tên giảng viên: Môn hoc: …………………………… .….…… Đánh dâu X vào ô theo mưc sau: 1- Chưa tốt – Bình thường – Tốt – Rất tốt STT Tiêu chí – Chỉ số Mưc I Chuẩn bị giảng dạy: giảng viên giảng dạy có thơng tin cho người học về: Mục tiêu học tập chung môn học, cách thức kiểm tra đánh giá, yêu cầu học (đánh giá chung mơn) Mục tiêu giảng Giáo trình: bố cục, hình thức II Phương pháp giảng dạy Dễ hiểu, hấp dẫn, sinh động tao hưng thu học tập cho người học Dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, tự học, tự NC SV Có hướng dẫn người học tự học lớp tự học lớp cụ thể , rõ ràng, hiệu Gỉai đáp thắc mắc sinh viên cách thỏa đáng Sử dụng có hiệu phương tiện dạy học: prozecter, Powerpoint, tranh ảnh, băng, đĩa, Overhead, … III Nội dung giảng dạy giáo viên Bám sát mục tiêu học tập môn học, phần, chương, 10 Khoa học, rõ ràng, xác 11 Kiến thức mơn học có tính cập nhật, đại 12 Chỉ ứng dụng thực tiễn IV Thực quy chế giảng dạy giáo viên 13 Đảm bảo giấc đủ thời gian giảng dạy theo quy định 14 Thưc hiên giang day theo đu ng thời khóa biểu, có thơng báo trước thay đổi lịch 15 Nói nghe rõ, viết nhìn rõ 16 Đề thi phù hợp với nội dung giảng dạy, tổng hợp phần khác môn học khuyến khích tính sáng tạo V Tác phong sư phạm 17 Nhiệt tình có trách nhiệm giảng dạy 18 Tổ chức lớp cách KH, nắm SV vắng mặt trong/ buổi học Số hóa Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên tnu.edu.vn 19 Tôn trọng khuyến khích ý kiến phát biểu SV học 20 Có thái độ thân thiện, tơn trọng, có hợp tác tốt GV- SV 21 Quan tâm đến tiến SV kiên thưc, kỹ thái độ VI Các ý kiến khác: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Chân thành cảm ơn hoan nghênh ý kiến đóng góp em Số hóa Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên tnu.edu.vn PHỤ LỤC UBND TỈNH QUẢNG NINH TRƯỜ NG CAO ĐẲNG Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự d o - Hạn h phúc Số hóa Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên tnu.edu.vn PHIẾU LẤY Y KIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA GIẢNG VIÊN THỰC HÀNH HỌC KỲ: NĂM HỌC 20 - 20 Nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, nhà trường đề nghị người học với tinh thần trach nhiêm xây dựng , cho ý kiến phản hồi vê hoat đông giang day giảng viên giảng dạy Nhà trường chân thành cảm ơn hoan nghênh ý kiến đóng góp em Lớp: … Ngành: ……… Họ tên giảng viên: Môn hoc: ……………………………………… Đánh dâu X vào ô theo mưc sau: 1- Chưa tốt – Bình thường – Tốt – Rất tốt STT Mưc Tiêu chí - Chỉ số I Chuẩn bị hương dân: giảng viên hương dân có thơng tin cho người học : Tài liệu thực hành chung môn học, cách thức kiểm tra đánh giá, yêu cầu học (đánh giá chung môn) Lịch giảng thông báo chậm tuần (thứ tuần trước) Lịch giảng kèm theo case bệnh Cách bố trí thực hành mục tiêu học có phù hợp với tình hình thực tiễn nơi thực hành II Phương pháp hương dân Dễ hiểu, trực quan Có minh họa tranh ảnh, băng, đĩa… Thao tác mẫu chuẩn, xác Có nhận ý kiến phản hồi từ người học kỹ thực hành BV III Nội dung hương dân giáo viên Bám sát mục tiêu môn học , thưc hanh 10 Rõ ràng, xác 11 Chỉ ứng dụng thực tiễn IV Thực quy chế giảng dạy giáo viên 12 Đảm bảo giấc đủ thời gian giảng dạy theo quy định 13 Thưc hiên giang day theo đung thời khóa biểu , có thơng báo trước thay đổi lịch 14 Nói nghe rõ, viết nhìn rõ 15 Ln có mặt để hướng dẫn người học thực hành V Tác phong sư phạm 16 Nhiệt tình có trách nhiệm, tổ chức quản lý lớp cách KH 17 Có thái độ thân thiện, tơn trọng, có hợp tác tốt GV- SV 18 Quan tâm đến tiến người học vê ky , thái độ nghề nghiệp kiến thức VI Các ý kiến khác:……………………………………………………………………… Ghi chú: Trong thời gian thực tập BV, điều làm cho bạn chưa hài lòng? Đề xuất (nếu có)? ……………… Số hóa Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên tnu.edu.vn ... viên trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh 4.2 Khách thể nghiên cứu Hoạt động quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh Giả thuyết khoa học Công tác quản lý phát triển đội. .. biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh giai đoạn 2010- 2015 - Về địa bàn nghiên cứu: Các nghiên cứu triển khai trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh Phƣơng pháp. .. khó khăn quản lý đội ngũ phát triển đội ngũ Từ lý đ y, tác giả lựa chọn nghiên cứu vấn đề: "Biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trƣờng Cao đẳng Y tế tỉnh Quảng Ninh (2010- 2015) " làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng y tế quảng ninh giai đoan 2010 2015 , Biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng y tế quảng ninh giai đoan 2010 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay