Quản lí phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học tân trào, tỉnh tuyên quang

118 20 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 02:04

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ NGỌC LINH QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO, TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ NGỌC LINH QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO, TỈNH TUYÊN QUANG Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã ngành: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN KIỂM THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Luận văn sử dụng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, thông tin chọn lọc, phân tích, tổng hợp, xử lý đưa vào luận văn theo quy định Số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Linh Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN i tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Trần Kiểm tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ để tơi hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu; khoa Sau đại học; Ban chủ nhiệm khoa Tâm lí-Giáo dục Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi để hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ biết ơn sâu sắc đến gia đình, người thân, quan, đồng nghiệp… người động viên, khuyến khích giúp đỡ mặt để tơi hồn thành tốt nhiệm vụ Thái Ngun, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Ngọc Linh Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN ii tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài Giả thuyết khoa học Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Những nghiên cứu nước 1.1.2 Những nghiên cứu nước 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Quản lí quản lí giáo dục 1.2.2 Giảng viên đội ngũ giảng viên 13 1.2.3 Phát triển đội ngũ giảng viên 16 1.2.4 Quản lí phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học 16 1.3 Quan điểm đạo Đảng, Nhà nước định hướng phát triển đội ngũ giảng viên 18 1.4 Cơng tác quản lí phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học 20 1.4.1 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Hiệu trưởng trường Đại học 20 Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN iii http://www.lrctnu.edu.vn/ 1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Khoa, Bộ môn, Trung tâm trực thuộc trường đại học 22 Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN iv tnu.edu.vn/ 1.5 Nội dung quản lí phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học 23 1.5.1 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn trường Đại học 23 1.5.2 Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên 24 1.5.3 Tuyển dụng giảng viên 24 1.5.4 Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên 24 1.5.5 Sử dụng đội ngũ giảng viên 26 1.5.6 Chế độ sách giảng viên 26 1.5.7 Kiểm tra, đánh giá đội ngũ giảng viên 27 1.5.8 Xây dựng môi trường học tập, làm việc 27 1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học 28 1.6.1 Các yếu tố chủ quan 28 1.6.2 Các yếu tố khách quan 29 Kết luận chương 30 Chƣơng THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VÀ QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO, TỈNH TUYÊN QUANG 31 2.1 Khái quát khảo sát thực trạng 31 2.1.1 Vài nét trường Đại học Tân Trào 31 2.1.2 Mục tiêu, đối tượng, nội dung phương pháp khảo sát thực trạng 32 2.2 Thực trạng đội ngũ giảng viên trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang 32 2.2.1 Thực trạng số lượng đội ngũ giảng viên trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang 32 2.2.2 Thực trạng cấu đội ngũ giảng viên trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang 34 2.2.3 Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang 38 2.2.4 Thực trạng trình độ đội ngũ giảng viên trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang 39 2.2.5 Thực trạng phẩm chất lực đội ngũ giảng viên trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang 42 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN iv http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.2.6 Đánh giá chung thực trạng đội ngũ giảng viên trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang 44 2.3 Thực trạng cơng tác quản lí phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang 45 2.3.1 Thực trạng nhận thức quản lí phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang 45 2.3.2 Thực trạng xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên cán quản lí 46 2.3.3 Thực trạng công tác tuyển dụng đội ngũ giảng viên trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang 49 2.3.4 Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang 51 2.3.5 Thực trạng sử dụng đội ngũ giảng viên trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang 52 2.3.6 Thực trạng kiểm tra, đánh giá đội ngũ giảng viên trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang 54 2.3.7 Thực trạng thực chế độ sách giảng viên trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang 56 2.3.8 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến cơng tác quản lí phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang 60 2.3.9 Đánh giá chung quản lí phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang 63 Kết luận chương 65 Chƣơng BIỆN PHÁP QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO, TỈNH TUYÊN QUANG 66 3.1 Định hướng số nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lí phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang 66 3.1.1 Định hướng phát triển trường Đại học Tân Trào 66 3.1.2 Những vấn đề đặt cho cơng tác quản lí phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang 66 3.1.3 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 67 Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHT tnu.edu.vn/ N v 3.2 Biện pháp quản lí phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang 69 3.2.1 Nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm đội ngũ giảng viên 69 3.2.2 Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên, xếp hợp lí cấu đội ngũ có 71 3.2.3 Đổi tư duy, cách làm khắc phục có hiệu tồn khâu công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên 74 3.2.4 Điều chỉnh, ban hành văn quy định nội phù hợp với thực tế nhà trường, cải thiện chế độ đãi ngộ nâng cao thu nhập giảng viên 78 3.2.5 Tăng cường đổi công tác kiểm tra, đánh giá giảng viên 79 3.2.6 Đổi nâng cao hiệu quản lí đội ngũ cán quản lí đơn vị phòng ban, khoa, trung tâm tổ chức trị trường 81 3.3 Mối quan hệ biện pháp 84 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết, khả thi biện pháp đề xuất 84 3.4.1 Đánh giá tính cần thiết biện pháp đề xuất 85 3.4.2 Đánh giá tính khả thi biện pháp đề xuất 86 3.4.3 Tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lí phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Tân Trào 87 Kết luận chương 88 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 89 Kết luận 89 Khuyến nghị 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu ĐH TN vi tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ BD Bồi dưỡng CBGV Cán giảng viên CBQL Cán quản lí ĐNGV Đội ngũ giảng viên GD & ĐT Giáo dục Đào tạo GV, GVC Giảng viên, Giảng viên KHTN-KT-CN Khoa học tự nhiên-kỹ thuật-công nghệ KHXH&NV Khoa học xã hội nhân văn LLCT Lí luận trị NCKH Nghiên cứu khoa học NCS Nghiên cứu sinh QLGD Quản lí giáo dục QLNN Quản lí nhà nước QTKD Quản trị kinh doanh SV Sinh viên TB Trung bình TDTT Thể dục thể thao TH-NN Tin học - Ngoại ngữ TL-GD Tâm lí - Giáo dục TS Tổng số UBND Ủy ban nhân dân Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN iv tnu.edu.vn/ Tính cần thiết 3 Tính khả thi 3 2.9 2.87 2.84 2.87 2.84 2.82 2.8 2.75 2.7 2.65 2.67 2.61 2.6 2.5 2.4 BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 BP6 Biểu đồ 3.1 Tương quan điểm trung bình đánh giá tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lí phát triển ĐNGV trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang Áp dụng cơng thức tính hệ số tương quan Spierman Thay số liệu từ bảng ta có: Nhận xét: hệ số tương quan thứ bậc r = +0,91 khẳng định mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp quản lí phát triển ĐNGV trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang đề xuất có tương quan thuận chặt chẽ Nghĩa mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp phù hợp Kết luận chƣơng Đội ngũ giảng viên nhân tố định trực tiếp đến chất lượng đào tạo nhà trường Trên sở khảo sát thực trạng đội ngũ giảng viên cơng tác quản lí phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Tân Trào, đề xuất biện pháp giúp trường Đại học Tân Trào nâng cao hiệu công tác quản lí phát triển đội ngũ trường Các biện pháp đề xuất đánh giá cần thiết có tính khả thi cao, phù hợp với tình hình thực tiễn nhà trường đòi hỏi phải thực cách đồng KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Trên sở kết nghiên cứu trình bày chương, mục luận văn, tác giả rút số kết luận sau: Luận văn khái quát hệ thống sở lí luận quản lí phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học nói chung trường Đại học Tân Trào nói riêng sở làm rõ hệ thống khái niệm có liên quan đến đề tài; xác định vai trò người Hiệu trưởng cơng tác quản lí phát triển đội ngũ nhà trường; xác định nội dung cơng tác quản lí phát triển đội ngũ yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lí phát triển đội ngũ giảng viên Luận văn khảo sát thực trạng đội ngũ giảng viên trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang số lượng, cấu, trình độ , đánh giá điểm mạnh điểm yếu đội ngũ giảng viên nhà trường Luận văn khảo sát thực trạng cơng tác quản lí phát triển đội ngũ giảng viên nhà trường sở tìm hiểu nhận thức, nội dung công tác quản lí (tuyển dụng; đào tạo, sử dụng; kiểm tra đánh giá; chế độ sách ); Trên sở đánh giá thành cơng hạn chế cơng tác quản lí phát triển đội ngũ giảng viên Hiệu trưởng nhà trường Chỉ nguyên nhân khách quan nguyên nhân khách quan tạo thành công điểm yếu cơng tác quản lí Trên sở nghiên cứu lí luận khảo sát thực trạng, luận văn đề xuất hệ thống biện pháp quản lí phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng quy mô đào tạo phát triển nhà trường Luận văn góp phần làm phong phú thêm sở lí luận nghiên cứu biện pháp quản lí phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học nói chung có đóng góp quan trọng giúp Hiệu trưởng trường Đại học Tân Trào có nhận thức tồn diện cơng tác quản lí phát triển đội ngũ giảng viên mình; để từ có nhìn bao qt, tồn diện, xây dựng tầm nhìn chiến lược phát triển nhà trường năm Khuyến nghị 2.1 Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tỉnh đáp ứng với yêu cầu tình hình thực tế ưu tiên phát triển giáo dục Phê duyệt tiêu biên chế cho trường đáp ứng quy mô đào tạo từ nguồn ngân sách Nhà nước tình để nhà trường vào tuyển dụng giảng viên Cần có chế ưu đãi, thu hút nhân tài phù hợp nữa, tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, nguồn nhân lực địa phương, tạo gắn bó lâu dài cơng tác đội ngũ Bên cạnh cần quan tâm việc đầu tư kinh phí để xây dựng sở vật chất để nhà trường đáp ứng đủ điều kiện trường Đại học Đẩy mạnh làm tốt công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến đề làm động lực thúc đẩy ngành giáo dục tỉnh phát triển Tiếp tục đạo quan tâm đầu tư cho hoạt động ngành giáo dục toàn tỉnh 2.2 Đối với trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang 2.2.1 Đối với Ban Giám hiệu nhà trường Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm đội ngũ giảng viên xu tồn cầu hóa, hội nhập quốc tế Chú trọng cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên mơn nghiệp vụ cho đội ngũ cán quản lí giảng viên Cải thiện chế độ đãi ngộ giảng viên thưởng, trợ cấp, tổ chức hoạt động mạnh nhà trường giúp giảng viên tăng thu nhập Hỗ trợ kinh phí thời gian cho giảng viên học tập nâng cao trình độ, lớp đào tạo thạc sĩ, nghiên cứu sinh nước Liên kết chặt chẽ với quan, đơn vị, doanh nghiệp địa bàn tỉnh Tuyên Quang để nâng cao kiến thức thực tế cho đội ngũ giảng viên, tạo địa bàn cho sinh viên thực tập, va chạm với thực tế sống nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Tranh thủ tối đa ủng hộ UBND tỉnh, cấp, ngành Bộ Giáo dục Đào tạo Tăng cường đầu tư sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên áp dụng, sử dụng cơng nghệ đại q trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tự học tập, bồi dưỡng giảng viên đồng thời thực đổi phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo 2.2.2 Đối với phòng, khoa, mơn, trung tâm Mỗi cán quản lí cần tăng cường học tập, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn, nâng cao vai trò, kỹ quản lí đơn vị đồng thời làm tốt cơng tác đồn kết nội bộ, hồn thành tốt nhiệm vụ giao Chủ động xây dựng thực kế hoạch phát triển đội ngũ hàng năm phù hợp với kế hoạch phát triển chung đơn vị Chăm lo đời sống giảng viên, tạo điều kiện để giảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ Đề xuất, kiến nghị với Nhà trường công tác phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên tồn trường đơn vị quản lí TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo (2006), Giáo dục Việt Nam 1945 - 2005, NXBGD, Hà Nội Đặng Quốc Bảo, Đỗ Quốc Anh, Đinh Thị Kim Thoa (2007), Cẩm nang nâng cao lực phẩm chất đội ngũ giáo viên, NXB Lí luận trị, Hà Nội Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Đắc Hưng (2004), Giáo dục Việt Nam hướng tới tương lai vấn đề giải pháp, NXB Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội Bemhard Muszynski, Nguyễn Thị Phương Hoa (2002), Con đường nâng cao chất lượng cải cách sở đào tạo giáo viên, NXB ĐHSP, Hà Nội Bộ GD - ĐT (2008), Báo cáo hội nghị toàn quốc chất lượng giáo dục đại học, TP Hồ Chí Minh Bộ GD - ĐT (2005), Đề án đổi giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020, Hà Nội Bộ GD ĐT (2008), Báo cáo Hội nghị toàn quốc chất lượng giáo dục đại học, tháng 1/2008, TP Hồ Chí Minh Brian E Becker Markv A.Huselid (2002), Quản lí nhân sự, Nxb TP Hồ Chí Minh Vũ Đình Chuẩn (2007), Luận án Phát triển đội ngũ giáo viên tin học trường trung học phổ thông theo quan điểm chuẩn hóa xã hội hóa, ĐHQG HN 10 Vũ Huy Chương (2002), Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực tiến hành cơng nghiệp hóa-hiện đại hóa, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Đỗ Minh Cương, Nguyễn Thị Doan (2001), Phát triển nguồn nhân lực Giáo dục Đại học Việt Nam, NXB trị Quốc gia Hà Nội 12 Đảng cộng sản Việt Nam (2004), Chỉ thị 40-CT/TW Ban Bí thư việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục, Hà Nội 13 14 Bộ Giáo dục Đào tạo (2009), Điều lệ trường Đại học Trần Khánh Đức (2010), Giáo dục phát triển nguồn nhân lực kỷ 21, NXB Giáo dục Việt Nam 15 Trần Khánh Đức (2010), Một số vấn đề phát triển ĐNGV trường/ khoa sư phạm kỹ thuật, Hội thảo Nâng cao lực đào tạo GV kỹ thuật trường, khoa sư phạm kỹ thuật đáp ứng nhu cầu xã hội 16 Trần Ngọc Giao (2008), Vấn đề giáo viên cán quản lí giáo dục, Học viện Quản lí giáo dục 17 Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề giáo dục khoa học giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội 18 Vũ Ngọc Hải (2004), “Đổi tổ chức quản lý nhà nước hệ thống Giáo dục nghề nghiệp nước ta”, Hội thảo Đổi GDĐH Việt Nam - Hội nhập thách thức, Hà Nội 19 Bùi Minh Hiền, Vũ Ngọc Hải, Đặng Quốc Bảo (2006), Quản lí giáo dục, Nxb ĐHSP, Hà Nội 20 Phan Văn Kha (2007), Giáo trình Quản lý nhà nước giáo dục, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 21 Mai Hữu Khuê (2004), Tâm lí học lãnh đạo, quản lí, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 22 Trần Kiểm (2013), Những vấn đề khoa học quản lí giáo dục, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội 23 Nội Trần Kiểm (2006), Tiếp cận đại quản lí giáo dục, NXb ĐHSP, Hà 24 Trần Kiểm (2010), Khoa học tổ chức tổ chức giáo dục, Nxb ĐHSP, Hà Nội 25 tiễn, Trần Kiểm (2004), Khoa học quản lí giáo dục - Một số vấn đề lí luận thực Nxb Giáo dục 26 Kơndakơp M I (1994), Cơ sở lí luận khoa học quản lí giáo dục, Trường cán quản lí giáo dục Tw, Hà Nội 27 Đặng Bá Lãm (2012), Phát triển đội ngũ nhà giáo CBQL giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 28 Nguyễn Mỹ Loan (2014), Quản lí phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực vùng đồng Sông Cửu Long, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 29 Bộ Giáo dục - Đào tạo (2009), Luật giáo dục 30 Bộ Giáo dục - Đào tạo (2009), Luật giáo dục Đại học 31 Phạm Thanh Nghị (2000), Quản lý chất lượng giáo dục đại học, NXB ĐHQG Hà Nội 32 Nghiên cứu đánh giá thực trạng đội ngũ nhà giáo Việt Nam (2007), Viện chiến lược chương trình giáo dục, Hà Nội 33 Lê Đức Ngọc (2004), Giáo dục đại học - Quan điểm giải pháp, NXB ĐHQG, Hà Nội 34 Bùi Văn Quân (2007), Quản lý nhà nước giáo dục, Tập giảng Cao học 35 Bùi Văn Quân, Nguyễn Ngọc Cầu (2006), Một số cách tiếp cận nghiên cứu phát triển đội ngũ giảng viên, Tạp chí Khoa học giáo dục, số 8, tháng 5/2006 36 Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giáo dục giai đoạn 2011-2020 (Phê duyệt kèm theo định số 6639/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) 37 Nguyễn Quốc Trí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (1997), “Những sở khoa học quản lý giáo dục”, trường CBQL GD - ĐT, Hà Nội 38 Trường Đại học Tân Trào (2013), Dự án thành lập trường đại học Tân Trào 39 Từ điển Tiếng Việt (1998), Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội PHỤ LỤC 01 PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN Về Biện pháp quản lí phát triển đội ngũ giảng viên Trƣờng Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang (Dùng cho giảng viên cán quản lí) Thưa đồng chí! Để có sở xác định biện pháp quản lí phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau: Theo đồng chí, để phát triển nhà trƣờng việc quản lí phát triển đội ngũ giảng viên cần thiết hay không cần thiết? Rất cần thiết Cần thiết Khơng cần thiết Đồng chí đánh giá công tác quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên nhà trƣờng? Rất hợp lí Hợp lí Khơng hợp lí Còn nhiều bất cập Đồng chí đánh giá thực trạng cơng tác tuyển dụng giảng viên mức độ nào? STT Nội dung Xây dựng kế hoạch tuyển dụng dựa quy mô đào tạo, nhu cầu nhà trường có khả phát triển bền vững Thực tiêu kế hoạch giao; quy trình tuyển dụng Xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn tuyển dụng đảm bảo chất lượng tuyển dụng theo quy định ngành, địa phương nhà trường Kết tuyển dụng khách quan, minh bạch có chất lượng Tốt Khá TB Đồng chí đánh giá thực trạng bố trí, sử dụng đội ngũ giảng viên nhà trƣờng nay? TT Nội dung Tốt Khá TB Thực quản lí giảng viên theo thẩm quyền, phân cấp Phân công giảng viên giảng dạy phù hợp với trình độ chuyên môn, lực công tác nhu cầu công việc Đảm bảo phân công người, việc Bố trí phân cơng giảng viên đảm bảo hợp lí mơn, khoa, phòng, trung tâm trường Lập kế hoạch dự báo, quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên theo quy định, sát với thực tế, đáp ứng quy mô đào tạo Đồng chí đánh giá thực trạng đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ giảng viên nhà trƣờng nay? TT Nội dung Tốt Công tác đào tạo nâng cao trình độ chun mơn Cơng tác đào tạo nâng cao trình độ LLCT, QLNN, Tin Khá TB học, Ngoại ngữ Các loại bồi dưỡng khác Theo đồng chí, cơng tác kiểm tra đánh giá đội ngũ giảng viên đƣợc nhà trƣờng thực nhƣ nào? TT Công tác kiểm tra Kiểm tra định kỳ (theo kỳ, theo tháng, theo năm học) Kiểm tra đột xuất Kiểm tra hàng ngày Thƣờng Không xuyên Thƣờng xuyên Những nội dung kiểm tra đánh giá nhà trƣờng thực cán giảng viên? TT Nội dung kiểm tra đánh giá Hồ sơ lên lớp giảng viên Hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên Vấn đề giấc vào lớp giảng viên Chất lượng lên lớp giảng viên Lấy ý kiến đánh giá người học giảng viên Lấy ý kiến đánh giá đồng nghiệp giảng viên Lấy ý kiến đánh giá cán quản lí đơn vị Rất TX TX Khơng TX giảng viên Theo đồng chí, việc thực chế độ sách giảng viên đƣợc nhà trƣờng thực nhƣ nào? STT Nội dung Chế độ tiền lương, khoản phụ cấp thu nhập tăng thêm thực theo quy định Nhà nước, ngành dựa thực tế nhà trường Các hoạt động nhà trường giúp nâng cao thu nhập cho cán giảng viên Sử dụng ngân sách thông qua quy chế chi tiêu nội bộ, tạo động lực cho đội ngũ giảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Các sách giảng viên học nâng cao trình độ giúp giảng viên n tâm cơng tác có động lực để phấn đấu Quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ giảng viên gặp khó khăn, tổ chức đợt tham quan học tập, hoạt động thể dục thể thao, hoạt động thăm hỏi giảng viên gia đình giảng viên Mức đãi ngộ làm cho giảng viên yên tâm cơng tác phấn đấu Có sách thu hút giảng viên có trình độ cao làm việc trường với mức đãi ngộ hợp lí Tốt Khá TB Theo đồng chí, yếu tố ảnh hƣởng đến cơng tác quản lí phát triển đội ngũ giảng viên nhà trƣờng? (Mức độ ảnh hưởng định; mức độ ảnh hưởng có tính chất tác động; mức độ không ảnh hưởng) STT Các yếu tố ảnh hƣởng Năng lực quản lí lãnh đạo nhà trường Chất lượng đội ngũ giảng viên Quy mô đào tạo nhà trường Các chế độ sách giảng viên Kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo tỉnh Nguồn tài nhà trường Các điều kiện sở vật chất nhà trường Công tác bố trí, sử dụng đội ngũ giảng viên Mức độ ảnh hƣởng Xin chân thành cảm ơn hợp tác đồng chí! PHỤ LỤC 02 PHIẾU KHẢO SÁT VỀ TÍNH CẦN THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT TRONG LUẬN VĂN Câu hỏi : Đồng chí vui lòng cho biết ý kiến tính cần thiết pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Tân Trào đề xuất luận văn Mức độ cần thiết TT Các biện pháp đề xuất Nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm đội ngũ giảng viên Xây dựng chiến lực phát triển đội ngũ giảng viên, xếp hợp lí cấu giảng viên có Đổi tư duy, cách làm khắc phục có hiệu tồn khâu công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Điều chỉnh, ban hành văn quy định nội phù hợp với thực tế, cải thiện sách đãi ngộ để nâng cao thu nhập giảng viên Tăng cường đổi công tác kiểm tra đánh giá giảng viên Đổi nâng cao lực quản lí đội ngũ cán quản lí đơn vị trực thuộc Rất cần thiết Phân vân cần thiết Câu hỏi : Để nâng cao chất lượng hoạt động quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Tân Trào, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến tính khả thi nhóm biện pháp đề xuất luận văn nghiên cứu sau Mức độ khả thi TT Các biện pháp đề xuất Rất khả thi Phân vân Nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm đội ngũ giảng viên Xây dựng chiến lực phát triển đội ngũ giảng viên, xếp hợp lí cấu giảng viên có Đổi tư duy, cách làm khắc phục có hiệu tồn khâu công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Điều chỉnh, ban hành văn quy định nội phù hợp với thực tế, cải thiện sách đãi ngộ để nâng cao thu nhập giảng viên Tăng cường đổi công tác kiểm tra đánh giá giảng viên Đổi nâng cao lực quản lí đội ngũ cán quản lí đơn vị trực thuộc Xin chân thành cảm ơn hợp tác đồng chí! Ít khả thi ... sở lí luận quản lí phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học - Phân tích thực trạng đội ngũ giảng viên cơng tác quản lí phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. .. đội ngũ giảng viên trường Đại học Chương 2: Thực trạng đội ngũ giảng viên quản lí phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang Chương 3: Biện pháp quản lí phát triển đội. .. quản lí phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang 46 Bảng 2.8 Đánh giá công tác quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lí phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học tân trào, tỉnh tuyên quang , Quản lí phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học tân trào, tỉnh tuyên quang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay