Các yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ gia đình ở địa bàn thành phố rạch giá, tỉnh kiên giang

79 34 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2018, 00:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH - LÂM SƠN NAM CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA HỘ GIA ĐÌNH ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG Chuyên ngành : Quản lý kinh tế MSHV : 7701260188A LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Ngọc Vinh Kiên Giang, tháng 12 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH - LÂM SƠN NAM CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA HỘ GIA ĐÌNH ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Ngọc Vinh Kiên Giang, tháng 12 năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố tác động đến khả tiếp cận tín dụng thức hộ gia đình địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết đề tài thu thập, thống kê xử lý, sử dụng cách trung thực Kết nghiên cứu trình bày luận văn khơng chép luận văn chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu trước Các nguồn liệu khác sử dụng luận văn có ghi nguồn trích dẫn xuất xứ Học viên thực Lâm Sơn Nam MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC CHƯƠNG GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 KẾT CẤU LUẬN VĂN CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU 2.1 LÝ THUYẾT HỘ GIA ĐÌNH 2.1.1 Khái niệm hộ gia đình 2.1.2 Đặc điểm hộ gia đình 2.1.3 Vai trò hộ gia đình 2.2 TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CHO HỘ GIA ĐÌNH TỪ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG 2.2.1 Khái niệm tín dụng 2.2.2 Nguồn tín dụng thức phi thức 2.2.3 Vai trò tín dụng thức hộ gia đình 11 2.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC CỦA HỘ GIA ĐÌNH 11 2.3.1 Từ chế sách Nhà nước 12 2.3.2 Từ tổ chức tín dụng địa bàn 12 2.3.3 Từ thân hộ gia đình 14 2.4 CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 14 2.4.1 Các nghiên cứu nước 14 2.4.1 Các nghiên cứu nước 16 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 18 3.1 KHUNG PHÂN TÍCH 18 3.2 MƠ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 19 3.2.1 Mơ hình nghiên cứu 19 3.2.2 Giả thuyết nghiên cứu: 22 3.3 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 25 3.3.1 Dữ liệu nghiên cứu 25 3.3.2 Phương pháp chọn mẫu 25 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 TỔNG QUAN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ 28 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 28 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 28 4.1.3 Thực trạng vay vốn hộ gia đình 31 4.2 MÔ TẢ MẪU KHẢO SÁT 33 4.2.1 Đặc điểm giới tính hộ gia đình 33 4.2.2 Đặc điểm tuổi hộ gia đình 34 4.2.3 Đặc điểm học vấn hộ gia đình 35 4.2.4 Đặc điểm nghề hộ gia đình 36 4.2.5 Đặc điểm dân tộc hộ gia đình 37 4.2.6 Đặc điểm quy mơ hộ gia đình 38 4.2.7 Số người phụ thuộc hộ gia đình 38 4.2.8.Thu nhập hộ gia đình 39 4.2.9 Số tiền vay hộ gia đình 40 4.2.10 Thời hạn vay bình quân hộ gia đình 40 4.2.11 Mục đích vay hộ gia đình 41 4.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY VÀ THẢO LUẬN 42 4.3.1 Kiểm định đa cộng tuyến biến độc lập mơ hình 42 4.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng thức 44 4.3.3 Kiểm định khác biệt số biến mơ hình 49 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 51 5.1 KẾT LUẬN 51 5.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 52 5.2.1 Đối với quyền địa phương 52 5.2.2 Đối với tổ chức tín dụng 53 5.2.3 Đối với hộ gia đình 53 5.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 54 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ TÓM TẮT LUẬN VĂN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt ĐBSCL ĐH/SĐH HGĐ LĐPT NHNN NHTM NN Nội dung viết tắt Đồng sông Cửu Long Đại học/sau Đại học Hộ gia đình Lao động phổ thơng Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Nhà nước SXKD Sản xuất kinh doanh TD Tín dụng TDCT Tín dụng thức THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông UBND Uỷ ban nhân dân DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Các biến mơ hình nghiên cứu 20 Bảng 3.2 Dân số trung bình thành phố Rạch Giá 26 Bảng 4.1 Giá trị sản xuất theo giá hành từ năm 2013 – 2016 31 Bảng 4.2 Mạng lưới tổ chức tín dụng thành phố Rạch Giá 31 Bảng 4.3 Tỷ lệ giới tính hộ gia đình 34 Bảng 4.4 Tuổi hộ gia đình 35 Bảng 4.5 Trình độ học vấn hộ gia đình 36 Bảng 4.6 Đặc điểm nghề hộ gia đình 37 Bảng 4.7 Đặc điểm dân tộc hộ gia đình 37 Bảng 4.8 Đặc điểm quy mơ hộ gia đình 38 Bảng 4.9 Người phụ thuộc hộ gia đình 39 Bảng 4.10 Thu nhập bình quân/tháng hộ gia đình 39 Bảng 4.11 Số tiền vay bình quân hộ gia đình 40 Bảng 4.12 Thời hạn vay bình quân hộ gia đình 41 Bảng 4.13: Mục đích vay hộ gia đình 42 Bảng 4.14 Kiếm định đa cộng tuyến biến độc lập mô hình 43 Bảng 4.15 Tỷ lệ dự đốn xác 44 Bảng 4.16 Kết khả tiếp cận tín dụng thức 44 Bảng 4.17 Mô xác suất giả định 48 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 3.1 Khung phân tích 19 Biểu đồ 4.1 Dân số thành phố Rạch Giá 29 Biểu đồ 4.2 Lực lượng lao dộng 15 tuổi thành phố Rạch Giá 29 Biểu đồ 4.3 Lực lượng lao dộng 15 tuổi làm việc thành phố Rạch Giá 30 Biểu đồ 4.4 Thực trạng vay vốn hộ gia đình 33 54 cao suất làm việc Từ nâng cao thu nhập, tạo tiền đề cho lần vay vốn có nhu cầu 5.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI Đề tài nghiên cứu "Các yếu tố tác động đến khả tiếp cận tín dụng thức hộ gia đình địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang" đánh giá yếu tố chủ chốt có ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng thức hộ gia đình Tuy nhiên, q trình thực nghiên cứu, số khó khăn hạn chế Cách lấy mẫu nghiên cứu cách lấy mẫu phi xác suất thuận tiện, tính đại diện chưa cao Thời gian thực dự án ngắn nên tác giả khó khăn việc tìm kiếm số liệu, phải dành thời gian việc khảo sát xử lý số liệu Trong thời gian tới, tác giả thực nghiên cứu với mẫu lớn hơn, mở rộng phạm vi khảo sát tỉnh, nghiên cứu thêm lý thuyết thực tế để phát thêm yếu tố có ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng thức hộ gia đình Thực chọn mẫu theo phương pháp xác suất để mang tính đại diện cao KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương trình bày giải pháp, hàm ý sách từ chủ thể có liên quan trực tiếp đến tiếp cận tín dụng thức là: Tổ chức quyền địa phương, tổ chức tín dụng quan trọng hộ gia đình Ngồi chương đề cập đến hạn chế đề tài nghiên cứu đề xuất hướng nghiên cứu tương lai TÀI LIỆU THAM KHẢO Trong nước Hồng Hoàng Anh (2008), "phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận tín dụng thức hiệu sử dụng vốn vay nông hộ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng", Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, trường Đại học Cần Thơ Lê Thị Hồng Tươi (2017), “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận nguồn vốn hộ nghèo địa bàn huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang” Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Tề (2007), “Phân Tích Thị Trường Tài Chính + Thị Trường Chứng Khốn Tại Việt Nam” NXB Thống kê Niên giám thống kê thành phố Rạch Giá năm 2016 Nguyễn Minh Kiều (2008), “Tín dụng thẩm định tín dụng” NXB Thống kê Nguyễn Ngọc Sơn (2012), "Giải pháp phát triển kinh tế hộ gia đình địa bàn Quy Nhơn" , Đại học Đà Nẵng Nguyễn Quốc Nghi (2011), “Các nhân tố ảnh hưởng khả tiếp cận nguồn tín dụng thức hộ nghèo tỉnh Đồng Tháp”, tạp chí Ngân hàng số (tháng 4/2011) Nguyễn Thanh Hùng cộng (2015), "Đánh giá hiệu chương trình tín dụng ưu đãi Chính phủ hộ nghèo huyện Trà Cú: Đánh giá từ phía người vay" Đại học An Giang Sử Đình Thành (2006), “Lý thuyết tài cơng” Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh Trần Ái Kết Thái Thanh Thoảng (2013), “Các yếu tố ảnh hưởng tới tiếp cận tín dụng tiêu dùng Ngân hàng thương mại hộ gia đình địa bàn thành phố Cần Thơ” Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ Trần Dũ Điều (2017), “Các nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng Ngân hàng hộ tiểu thương: Nghiên cứu thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang” Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Phúc (2008), "Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng thức hiệu sử dụng vốn vay nông hộ huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ", Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, trường Đại học Cần Thơ Tiếng Anh Barslund, M., & Tarp, F (2008), Formal an informal rural credit in four provinces of VietNam Journal of Development Studies, 44, 485 – 503 Gobezie Getaneh & Garber, Carter, (2007) Impact Assessment of the Microfinance Programme in Amhara Region of Ethiopia in Amhara Region of Ethiopia Hosted by the Food and Agriculture Organization to the United Nations (FAO), the Ford Foundation and the International Fund for Agriculture Development (IFAD) Zhu & De’Armond (2005), An assessment of financial literacy communication vehicles among college students Website Trang thông tin điện tử thành phố Rạch Giá, 2016 Giới thiệu thành phố Rạch Giá [Ngày truy cập: tháng 11 năm 2017] Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, 2017 Giới thiệu Rạch Giá [Ngày truy cập: tháng 11 năm 2017] Trang thông tin điện tử thành phố Rạch Giá, 2016 Điều kiện tự nhiên thành phố Rạch Giá [Ngày truy cập: tháng 11 năm 2017] Cục thống kê tỉnh Kiên Giang, 2017 Tình hình kinh tế - xã hội tháng tháng năm 2017 [Ngày truy cập: 10 tháng 11 năm 2017] Sài Gòn Đầu tư Tài chính, 2017 Kinh tế tháng ghi nhận nhiều điểm sáng [Ngày truy cập: 16 tháng 11 năm 2017] Bách khoa tồn thư mở Wikipedia, 2016 Khái niệm hộ gia đình [Ngày truy cập: 18 tháng 11 năm 2017] PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Số:… BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC TIẾP CẬN TÍN DỤNG CHÍNH THỨC TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG Xin chào anh, chị! Tôi tên Lâm Sơn Nam, học viên trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, thực luận văn “Các yếu tố tác động đến việc tiếp cận tín dụng thức địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang” để làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu đề tài nghiên cứu, tìm hiểu yếu tố tác động đến việc tiếp cận tín dụng thức Rất mong nhận hỗ trợ, thời gian q báu anh/chị để tơi hồn thành tốt đề tài Tôi xin cam đoan thông tin anh/chị bảo mật dùng để sử dụng đề tài THÔNG TIN CHỦ HỘ: Họ tên: ……………………………………………………………………………… Giới tính: Nam □ Nữ □ Số tuổi: ……………………………………………………………………………… Trình độ học vấn: THCS □ THPT □ Dân tộc: Kinh, hoa □ Khmer □ Đại học, Đại học □ CÂU HỎI CHI TIẾT: Anh chị đã, đang, có nhu cầu vay vốn Ngân hàng thương mại? Có □ Khơng □ Nếu câu trả lời có, anh/chị vui lòng trả lời tiếp câu hỏi phía dưới, câu trả lời không, anh/chị dừng khảo sát Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn anh/chị giành thời gian hỗ trợ cho tơi Anh/chị có bị Ngân hàng từ chối cho vay vốn hay khơng? Có □ Khơng □ Lý anh/chị không tiếp cận vay vốn Ngân hàng, bị Ngân hàng từ chối cho vay? Không muốn thiếu nợ Không nộp □ đơn không □ đủ điều kiện Khơng thoả thuận với Ngân hàng □ Khơng có tài sản chấp Gia đình anh/chị có tổng cộng thành viên? – thành viên □ – thành viên □ Trên thành viên □ Số người phụ thuộc gia đình anh/chị? (là người không tạo thu nhập) – người □ – người □ Trên người □ Nghề nghiệp anh/chị gì? □ Ngồi cơng việc vừa nêu, anh chị nguồn thu nhập khác hay khơng? Có □ Khơng □ Cơng việc khác góp phần tăng thêm thu nhập gia đình anh/chị gì? Cho thuê nhà đất, xe □ Buôn bán □ Cổ tức, lãi tiết kiệm □ Khác □ Thu nhập bình quân tháng gia đình anh/chị khoảng bao nhiêu? 10 Mức chi tiêu bình quân tháng gia đình anh/chị khoảng bao nhiêu? Anh/chị vay vốn Ngân hàng nào? 10 Số tiền anh/chị vay được? 11 Mục đích vay vốn Anh/chị để làm gì? Tăng chi tiêu □ Có vốn kinh doanh □ Khám/chữa bệnh □ Khác □ 12 Anh/chị có tài sản có giá trị chấp để vay vốn? Nhà, đất □ Xe □ Sổ tiết kiệm □ Khác □ 13 Số tiền anh/chị muốn vay? 14 Anh/chị muốn trả nợ năm? 15 Mối quan tâm hàng đầu Anh/chị vay vốn? Tâm lý e ngại Lãi suất vay □ Thời gian giải ngân vốn □ cán tín dụng chụp hình, thẩm định tài □ Số vốn vay □ sản 17 Anh/chị có lúc gởi hồ sơ vay vốn cho nhiều Ngân hàng khác nhau? Có □ Khơng □ 18 Vấn đề anh/chị ưu tiên so sánh Ngân hàng với nhau? Lãi suất thấp □ Thời gian giải ngân nhanh □ Thủ tục nhanh gọn, dễ dàng □ Khác □ 19 Còn vấn đề khó khăn anh/chị tiếp cận tổ chức tín dụng? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Một lần nữa, cảm ơn anh/chị giành thời gian quý báo để trả lời bảng câu hỏi cuả tơi, giúp tơi có thêm nhiều thơng tin bổ ích để thực luận văn PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU ... đến khả tiếp cận tín dụng thức hộ gia đình địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang? Làm để để nâng cao khả tiếp cận tín dụng thức hộ gia đình địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang? 1.4... tác động yếu tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng thức hộ gia đình địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang - Đề xuất sách, kiến nghị để nâng cao khả tiếp cận tín dụng thức hộ gia đình địa. .. địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Thực trạng tiếp cận tín dụng thức của hộ gia đình địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang nào? Các yếu tố ảnh hưởng đến khả
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ gia đình ở địa bàn thành phố rạch giá, tỉnh kiên giang , Các yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ gia đình ở địa bàn thành phố rạch giá, tỉnh kiên giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay