KẾ HOẠCH HỘI THI “ LÀM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC” NĂM HỌC 20172018

4 43 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 23:34

KẾ HOẠCH HỘI THI “ LÀM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC” NĂM HỌC 201720181.Mục đích:Nhằm giúp giáo viên, nhân viên đuọc giao lưu, chia sẽ kinh nghiệm việc làm đồ dùng, đồ chơi bằng nguyên vật liệu thiên nhiên, nguyên vật liệu đã qua sử dụng và áp dụng trong việc thực hiện Chương trình Giáo dục Mầm non.Giúp giáo viên rèn luyện kỹ năng, phát huy tính sáng tạo trong việc làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ các hoạt động dạy và học tại trường, lớp.2.Nội dung và hình thức:+ Phần thi thứ 1: Mỗi Giáo viên, nhân viên làm một đồ dùng, đồ chơi bằng nguyên vật liệu thiên nhiên, nguyên vật liệu đã qua sử dụng theo ý tưởng của mình đảm bảo phục vụ cho các hoạt động dạy và học tại trường, lớp mầm non ( thời gian 240 phút).+ Phần thi thứ 2: Thi làm đồ dùng, đồ chơi với nguyên vật liệu thiên nhiên, nguyên vật liệu đã qua sử dụng do Ban tổ chức cấp ngẫu nhiên ( thời gian 180 phút) Chấm điểm cộng cho đồ dùng Giáo viên, nhân viên tự chuẩn bị và thi.+ Hình thức thi cá nhân. Khuyến khích mỗi người có thể thi 23 đồ dùng đồ chơi. PHÒNG GD& ĐT ………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MG ÁNH DƯƠNG Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: …… /KH- MGAD , ngày tháng 11 năm 2017 KẾ HOẠCH HỘI THI LÀM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC” NĂM HỌC 2017-2018 Căn vào kế hoạch thực nhiệm vụ năm học 2017-2018 Trường Mẫu giáo Ánh Dương việc tổ chức hội thi, đồng thời để phát huy khả sáng tạo đội ngũ giáo viên, nhân viên qua công tác làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ hoạt động dạy học trường, lớp; Trường Mẫu giáo Ánh Dương xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi Làm đồ dùng dạy học” năm học 2017-2018 sau: Mục đích: Nhằm giúp giáo viên, nhân viên đuọc giao lưu, chia kinh nghiệm việc làm đồ dùng, đồ chơi nguyên vật liệu thiên nhiên, nguyên vật liệu qua sử dụng áp dụng việc thực Chương trình Giáo dục Mầm non Giúp giáo viên rèn luyện kỹ năng, phát huy tính sáng tạo việc làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ hoạt động dạy học trường, lớp Nội dung hình thức: + Phần thi thứ 1: Mỗi Giáo viên, nhân viên làm đồ dùng, đồ chơi nguyên vật liệu thiên nhiên, nguyên vật liệu qua sử dụng theo ý tưởng đảm bảo phục vụ cho hoạt động dạy học trường, lớp mầm non ( thời gian 240 phút) + Phần thi thứ 2: Thi làm đồ dùng, đồ chơi với nguyên vật liệu thiên nhiên, nguyên vật liệu qua sử dụng Ban tổ chức cấp ngẫu nhiên ( thời gian 180 phút) Chấm điểm cộng cho đồ dùng Giáo viên, nhân viên tự chuẩn bị thi + Hình thức thi cá nhân Khuyến khích người thi 2-3 đồ dùng đồ chơi Đối tượng dự thi cấu giải thưởng: + Đối tượng dự thi: Là Giáo viên, nhân viên công tác trường Mầu giáo Ánh Dương + Cơ cấu giải thưởng: giải nhất, giải nhì, giải giải khuyến khích Thời gian - địa điểm: Ngày 28/11/2017: tổ chức thi làm đồ dùng đồ chơi Ngày 29/11/2017: chấm thi Ngày 30/11/2017: tổng kết hội thi Địa điểm: văn phòng trường Mẫu giáo Ánh Dương, ấp Đầu Giồng Tổ chức thực hiện: - Đối với Ban giám hiệu: Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi, định thành lập ban tổ chức, ban coi thi, ban giám khảo chấm thi, thơng báo đến tồn thể Giáo viên, nhân viên trường kế hoạch, yêu cầu hội thi - Giáo viên, nhân viên đăng ký tham gia hội thi, chuẩn bị vật liệu phục vụ cho phần thi cá nhân - Ban tổ chức, ban coi thi, ban giám khảo chấm thi chuẩn bị nguyên vật liệu thiên nhiên, nguyên vật liệu qua sử dụng cho thí sinh thi phần tổ chức côi thi, chấm thi, tổng hợp kết tổ chức khen thưởng cá nhân đạt giải - Dự trù kinh phí chi quyét dọn, phục vụ, mua vật liệu, chi tiền bồi dưỡng cho Ban tổ chức, ban coi thi, ban giám khảo chấm thi, khen thưởng chi phí khác theo quy định hành Trên nội dung Kế hoạch tổ chức hội thi Làm đồ dùng dạy học” năm học 2017-2018 trường Mẫu giáo Ánh Dương./ Nơi nhận: - BGH-GV-NV (thực hiện); Lưu; Hiệu trưởng PHÒNG GD& ĐT ……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MG …………… Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: …… /TB- MGAD , ngày 11 tháng 11 năm 2017 THÔNG BÁO HỘI THI LÀM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC” NĂM HỌC 2017-2018 Kính gửi: Ban giám hiệu Giáo viên, nhân viên trường Mẫu giáo Ánh Dương Căn Kế hoạch tổ chức hội thi Làm đồ dùng dạy học” năm học 2017-2018 trường Mẫu giáo Ánh Dương để phát huy khả sáng tạo đội ngũ giáo viên, nhân viên qua công tác làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ hoạt động dạy học trường, lớp; Ban giám hiệu thơng báo đến tồn thể Giáo viên , nhân viên trường Mẫu giáo Ánh Dương việc tổ chức hội thi Làm đồ dùng dạy học” năm học 2017-2018 sau: - Đối tượng dự thi: Là Giáo viên, nhân viên công tác trường Mầu giáo Ánh Dương - Nội dung hình thức: + Phần thi thứ 1: Mỗi Giáo viên, nhân viên làm đồ dùng, đồ chơi nguyên vật liệu thiên nhiên, nguyên vật liệu qua sử dụng theo ý tưởng đảm bảo phục vụ cho hoạt động dạy học trường, lớp mầm non ( thời gian 240 phút) + Phần thi thứ 2: Thi làm đồ dùng, đồ chơi với nguyên vật liệu thiên nhiên, nguyên vật liệu qua sử dụng Ban tổ chức cấp ngẫu nhiên ( thời gian 180 phút) Chấm điểm cộng cho đồ dùng Giáo viên, nhân viên tự chuẩn bị thi + Hình thức thi cá nhân Khuyến khích người thi 2-3 đồ dùng đồ chơi - Thời gian - địa điểm: Ngày 28/11/2017: tổ chức thi làm đồ dùng đồ chơi Ngày 29/11/2017: chấm thi Ngày 30/11/2017: tổng kết hội thi Địa điểm: văn phòng trường Mẫu giáo Ánh Dương, ấp Đầu Giồng - Cơ cấu giải thưởng: giải nhất, giải nhì, giải giải khuyến khích Danh sách dự thi với tên đồ dùng gửi cho Cơ Hạnh ( kế tốn) chậm ngày 21/11/2017 - Kinh phí: chi quyét dọn, phục vụ, mua vật liệu, chi tiền bồi dưỡng cho Ban tổ chức, ban coi thi, ban giám khảo chấm thi, khen thưởng chi phí khác theo quy định hành ( chi từ nguồn kinh phí thường xuyên trường) Nhận thông báo đề nghị Giáo viên, nhân viên trường Mẫu giáo Ánh Dương đăng ký tham gia đầy đủ theo quy định./ Nơi nhận: - Như kính gửi BGH-GV-NV (thực hiện); Lưu; Hiệu trưởng ... hiệu: Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi, định thành lập ban tổ chức, ban coi thi, ban giám khảo chấm thi, thơng báo đến tồn thể Giáo viên, nhân viên trường kế hoạch, yêu cầu hội thi - Giáo viên,... gia hội thi, chuẩn bị vật liệu phục vụ cho phần thi cá nhân - Ban tổ chức, ban coi thi, ban giám khảo chấm thi chuẩn bị nguyên vật liệu thi n nhiên, nguyên vật liệu qua sử dụng cho thí sinh thi. .. tháng 11 năm 2017 THÔNG BÁO HỘI THI “ LÀM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC” NĂM HỌC 2017-2018 Kính gửi: Ban giám hiệu Giáo viên, nhân viên trường Mẫu giáo Ánh Dương Căn Kế hoạch tổ chức hội thi “ Làm đồ dùng dạy học”
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH HỘI THI “ LÀM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC” NĂM HỌC 20172018, KẾ HOẠCH HỘI THI “ LÀM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC” NĂM HỌC 20172018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay