Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng công trình giao thông

94 30 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 23:13

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Huy GVHD:Th.S Đào Mạnh DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Một số đối tác cơng ty Transinco Hình 1.2: Giao diện phần mềm kế tốn SAS INNOVA Hình 2.1: Hình 2.2: Hợp đồng kinh tế số 20 công ty Transinco công ty TNHH MTV Đường Hải Phòng Biên nghiệm thu tốn hợp đồng kinh tế số 20 Hình 2.3: Hóa đơn GTGT (liên 1) cơng trình kiểm định cầu Đối Hình 2.4: Giao diện hạch tốn doanh thu cung cấp dịch vụ phần mềm Giao diện phiếu kế toán định khoản điều chỉnh giảm khoản phải thu HĐ số 20/2014 Kiểm định cầu Đối, Hải Phòng Trích sổ Nhật ký chung ghi nhận doanh thu Hình 2.5: Hình 2.6: Hình 2.7: Hình 2.8: Hình 2.9: Trích sổ Cái TK 511-Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Hóa đơn GTGT thuê giáo, vận chuyển, lắp đặt tháo dỡ giáo Hóa đơn GTGT th phòng nghỉ cơng tác Hải Phòng Hình 2.10: Giao diện hạch tốn chi tiền th phòng nghỉ cơng tác Hình 2.11: Bảng phân bổ tiền lương bảo hiểm xã hội Hình 2.12: Giao diện phân hệ Giá thành Hình 2.13: Giao diện phân bổ chi phí lương cho hợp đồng Hình 2.14: Trích sổ Cái TK 632-Giá vốn hàng bán Hình 2.15: Hóa đơn GTGT mua ghế văn phòng Giám đốc Hình 2.16: Giao diện phần mềm hạch tốn chi tiền mặt mua ghế phòng Giám đốc Hình 2.17: Bảng chấm cơng tháng 12 cho nhân viên phận văn phòng Hình 2.18: Bảng lương nhân viên văn phòng tháng 12/2014 14 24 26 27 28 29 30 31 38 40 41 41 43 44 5 5 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Huy GVHD:Th.S Đào Mạnh Hình 2.24: Giao diện kết chuyển xác định kết kinh doanh 5 5 7 61 Hình 2.25: Phiếu kế tốn hạch tốn kết chuyển Lỗ tháng 12/2014 63 Hình 2.26: Sổ Cái TK 911-Xác định kết kinh doanh 64 Hình 2.19: Giao diện định khoản tiền lương nhân viên văn phòng tháng 12/2014 Hình 2.20: Bảng phân bổ tiền lương bảo hiểm xã hội Hình 2.21: Giao diện phần mềm kế toán phân hệ Tài sản, CCDC Hình 2.22: Bảng tính khấu hao TSCĐ Hình 2.23: Trích sổ Cái TK 642-Chi phí quản lý kinh doanh DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1: Sơ đồ 1.2: Sơ đồ 1.3: Sơ đồ 1.4: Sơ đồ 2.1: Sơ đồ 2.2: Sơ đồ 2.3: Sơ đồ 2.4: Sơ đồ 2.5: Sơ đồ 2.6: Bảng 2.1: Quy trình thực dịch vụ vấn thiết kế Sơ đồ tổ chức máy công ty Transinco Tổ chức máy kế tốn cơng ty Transinco Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn máy vi tính Quy trình ln chuyển chứng từ hạch tốn doanh thu Trình tự ghi sổ kế tốn máy vi tính hạch tốn doanh thu Quy trình ln chuyển chứng từ giá vốn hàng bán Trình tự ghi sổ kế tốn máy vi tính hạch tốn giá vốn Quy trình ln chuyển chứng từ chi phí quản lý kinh doanh Trình tự ghi sổ kế tốn máy vi tính hạch tốn chi phí Quản lý kinh doanh Kết hoạt động kinh doanh tháng 12/2014 10 12 19 22 34 36 47 49 64 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Huy GVHD:Th.S Đào Mạnh KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Huy GVHD:Th.S Đào Mạnh DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt CP TSCĐ BHXH BHYT KPCĐ BHTN TK HĐ HĐKT GTGT SXKD QLDN Diễn giải Cổ phần Tài sản cố định Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Kinh phí cơng đồn Bảo hiểm thất nghiệp Tài khoản Hợp đồng Hợp đồng kinh tế Giá trị gia tăng Sản xuất kinh doanh Quản lý doanh nghiệp KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Huy GVHD:Th.S Đào Mạnh MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THƠNG .4 1.1 Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần vấn đầu xây dựng cơng trình giao thơng 1.1.1 Q trình hình thành phát triển công ty .4 1.1.2 Lĩnh vực kinh doanh quy trình thực dịch vụ 1.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh công ty .9 1.2 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty Cổ phần vấn đầu xây dựng cơng trình giao thơng .10 1.2.1 Tổ chức máy kế toán .10 1.2.2 Chế độ kế toán áp dụng công ty .11 1.2.3 Hình thức kế tốn .12 1.2.4 Tình hình sử dụng máy tính kế tốn cơng ty 13 1.3 Kết kinh doanh công ty thời gian gần 14 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN ĐẦU XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG 17 2.1 Hạch toán doanh thu cung cấp dịch vụ công ty Transinco 17 2.1.1 Đặc điểm doanh thu cung cấp dịch vụ công ty Transinco 17 2.1.2 Hạch toán doanh thu cung cấp dịch vụ .18 2.1.2.1 Quy trình luân chuyển chứng từ 18 2.1.2.2 Hạch toán tổng hợp .20 2.2 Kế tốn chi phí 32 2.2.1 Phân loại chi phí cơng ty Transinco .32 2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 32 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Huy GVHD:Th.S Đào Mạnh 2.2.2.1 Đặc điểm giá vốn hàng bán 32 2.2.2.2 Quy trình luân chuyển chứng từ 34 2.2.2.3 Chứng từ sử dụng 35 2.2.2.4 Tài khoản sử dụng 35 2.2.2.5 Trình tự hạch tốn giá vốn hàng bán .36 2.2.3 Kế toán hạch tốn chi phí quản lý kinh doanh 46 2.2.3.1 Phân loại chi phí quản lý kinh doanh .46 2.2.3.2 Quy trình luân chuyển chứng từ 46 2.2.3.3 Chứng từ tài khoản sử dụng 48 2.2.3.4 Hạch tốn tổng hợp chi phí quản lý kinh doanh .49 2.3 Kế toán xác định kết kinh doanh 59 2.3.1 Công thức xác định kết kinh doanh .59 2.3.2 Tài khoản sổ sách sử dụng .60 2.3.3 Quy trình hạch toán 61 2.4 Nhận xét chung kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần vấn đầu xây dựng cơng trình giao thơng 65 2.4.1 Ưu điểm 65 2.4.2 Nhược điểm 66 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN ĐẦU XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG .69 3.1 Sự cần thiết phải hồn thiện ngun tắc hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 69 3.1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện 69 3.1.2 Nguyên tắc hoàn thiện 70 3.2 Một số giải pháp để hồn thiện cơng tác kế toán 71 3.3 Điều kiện thực giải pháp 74 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Huy GVHD:Th.S Đào Mạnh KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Huy GVHD:Th.S Đào Mạnh LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Đất nước ta trình phấn đấu để trở thành nước “cơng nghiệp hóa, đại hóa đến năm 2020” Để làm điều Đảng Nhà Nước xây dựng Chiến lược Phát triển giao thông vận tải Việt Nam giao thơng vận tải phận quan trọng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cần ưu tiên đầu phát triển trước bước với tốc độ nhanh, bền vững nhằm tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước Vì vấn đề xây dựng hạ tầng giao thông quan tâm nhiều cần trọng phát triển, liền với cơng tác quản lý tính hiệu chất lượng hoạt động xây dựng Công ty Cổ phần vấn đầu xây dựng cơng trình giao thông công ty hoạt động ngành xây dựng thành lập góp phần khơng nhỏ vào sách phát triển hạ tầng giao thơng Nhà nước Cũng doanh nghiệp khác, công ty cần hệ thống kế tốn tốt để quản lý chặt chẽ hoạt động, cung cấp tranh tồn cảnh tình hình tài sản xuất kinh doanh cho cấp lãnh đạo, phận Nguyên tắc hoạt động sản xuất kinh doanh công ty tự trang trải lãi Bởi vậy, việc xác định doanh thu đạt chi phí phát sinh phải hợp lý mục tiêu quan trọng với doanh nghiệp Kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh phần hành quan trọng cơng tác kế tốn phải giám sát chặt chẽ để phản ánh hoạt động công ty, giúp đưa lời khuyên hữu ích cho nhà quản lý, góp phần tối đa hóa lợi nhuận, thúc đẩy phát triển công ty Xuất phát từ vấn đề nêu trên, trình thực tập Công ty CP vấn đầu xây dựng cơng trình giao thơng, nhận thấy kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty số vấn đề tồn nên em nghiên cứu lựa chọn đề tàiKế tốn doanh thu, chi phí SV: Trần Kim Anh – Đ7KT2 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Huy GVHD:Th.S Đào Mạnh xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần vấn đầu xây dựng cơng trình giao thơng” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp SV: Trần Kim Anh – Đ7KT2 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Huy GVHD:Th.S Đào Mạnh Lịch sử nghiên cứu Việc kiểm soát tốt chi phí, hạch tốn doanh thu, chi phí cách hợp lý xác định kết hoạt động kinh doanh xác mục tiêu doanh nghiệp, đặc biệt với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Trong trình tìm hiểu đề tài kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh, em nhận thấy tài liệu nghiên cứu vấn đề công ty cung cấp dịch vụ vấn liên quan đến ngành xây dựng Với hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo hướng dẫn, giúp đỡ anh chị Công ty Cổ phần vấn đầu xây dựng cơng trình giao thơng, dựa kiến thức mình, em sâu nghiên cứu phát triển đề tài kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Mục đích nghiên cứu Đề tài sâu nghiên cứu tình hình doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nhằm mục đích: - Làm rõ số vấn đề lý luận, nguyên tắc cơng tắc kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty CP vấn đầu xây dựng cơng trình giao thơng - Tìm hiểu phân tích thực trạng cơng tác kế toán, đặc biệt kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty CP vấn đầu xây dựng cơng trình giao thơng - Đánh giá, nhận xét ưu điểm, số hạn chế tồn giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty - Mở rộng tích lũy thêm kiến thức thực tế cho thân, kết hợp với kiến thức trang bị ghế nhà trường để hồn thiện nghiệp vụ kế tốn Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu lý luận thực tiễn công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty CP vấn đầu xây dựng cơng trình giao thơng - cơng ty chuyên cung cấp dịch vụ vấn thiết kế SV: Trần Kim Anh – Đ7KT2 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Huy GVHD:Th.S Đào Mạnh 12 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (145.275.074) Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh tháng 12/2014 2.4 Nhận xét chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần vấn đầu xây dựng cơng trình giao thơng 2.4.1 Ưu điểm Về máy tổ chức kế toán: Bộ máy kế tốn theo mơ hình tập trung, phù hợp với quy mô hoạt động kinh doanh công ty Bộ máy kế toán nhỏ gọn với số lượng nhân viên kế tốn đáp ứng u cầu cơng tác kế tốn phân cơng nhiệm vụ chặt chẽ, hợp lý phù hợp với trình độ chun mơn người Đội ngũ kế toán người đào tạo trình độ nghiệp vụ kinh nghiệm lao động, nhiệt tình trách nhiệm, làm việc theo phân công kiểm tra kế tốn trưởng Phòng kế tốn nhân viên người cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn nhiệt tình cơng việc, ln trau dồi kiến thức Do việc tổ chức cơng tác kế tốn nói chung tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh tiến hành theo trình tự thống nhất, xác kịp thời cho việc định Các số liệu đưa ln đảm bảo tính xác trung thực, từ ban giám đốc cơng ty đối tượng liên quan ngân hàng, quan thuế, đối tác kinh doanh nhìn tranh tài cơng ty tạo điều kiện đưa định quản lý đầu vào công ty Về hệ thống tài khoản chứng từ sổ sách: Việc áp dụng phần mềm kế tốn giúp cho khối lượng cơng việc kế toán giảm nhẹ nhiều Các số liệu cập nhật nhanh chóng, kịp thời, khơng bị trùng lặp khả khử trùng lặp phần mềm kế toán Sau cập nhật liệu ban đầu từ chứng từ gốc, số liệu tự động kết xuất vào sổ chi tiết, sổ tài khoản liên quan sổ nhật ký chung Nhờ sổ sách thể đầy đủ thông tin nghiệp vụ kinh tế phát sinh SV: Trần Kim Anh – Đ7KT2 73 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Huy GVHD:Th.S Đào Mạnh Công ty sử dụng hệ thống tài khoản theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ Tài Chính Hệ thống tài khoản sử dụng linh hoạt với tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty Việc mở tài khoản cấp phù hợp với u cầu hạch tốn quản lý cơng ty Chứng từ luân chuyển kết cấu hợp lý, phù hợp với đặc điểm kinh doanh công ty Chứng từ lập luân chuyển cách khoa học, tạo điều kiện cho việc tìm kiếm, lưu trữ, bảo quản theo quy định Nhà nước Về ứng dụng phần mềm kế toán: Phần mềm kế tốn mà cơng ty áp dụng phần mềm SAS INNOVA 6.8 Phần mềm thiết kế lập dựa định Bộ tài chính, đặc biệt phần mềm đáp ứng nhu cầu theo dõi cho hợp đồng vấn xây dựngcông ty thực Việc sử dụng phần mềm giúp tinh giảm khối lượng công việc cho nhân viên kế tốn, quy trình xử lý nghiệp vụ hầu hết phần mềm đảm nhiệm, tạo điều kiện cho nhận viên cập nhật thông tin cách nhanh nhất, tiện dụng nhất, tránh sai sót khơng đáng nhân viên kế tốn Hơn nữa, việc cung cấp thơng tin tài nhanh chóng, kịp thời, lưu trữ bảo quản liệu thông tin kế tốn an tồn lâu dài Về cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh: Tình hình cung cấp thực dịch vụ vấn xây dựng kế toán theo dõi cách thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo ghi đúng, ghi đủ Với đặc điểm kinh doanh công ty, kế toán vận dụng chuẩn mực số 15 - Hợp đồng xây dựng thông hướng dẫn liên quan để xác định doanh thu, chi phí từ xác định kết kinh doanh Doanh thu cung cấp dịch vụ giá vốn xác định riêng cho hợp đồng vụ việc, ghi nhận xác nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan SV: Trần Kim Anh – Đ7KT2 74 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Huy GVHD:Th.S Đào Mạnh đến hợp đồng đảm bảo cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cơng tác quản lý, góp phần mang lại hiệu kinh tế 2.4.2 Nhược điểm Bên cạnh ưu điểm trên, cơng tác kế tốn cơng ty Transinco tồn số hạn chế, tồn mà cơng ty nên cải tiến để hồn thiện cơng tác kế toán Về tổ chức máy kế toán: Mặc dù đội ngũ cơng ty trình độ kinh nghiệm số lượng thiếu, nhân viên kế toán phải kiêm nhiệm nhiều phần hành Trong quy mô kinh doanh công ty ngày mở rộng, số lượng nghiệp vụ phát sinh ngày nhiều phức tạp, phòng kế tốn khơng bổ sung nhân gặp nhiều khó khăn cơng việc kế tốn, gây sai sót đáng tiếc Đội ngũ nhân phòng kế tốn hay thay đổi khiến cho thời gian cho công việc bàn giao sổ sách đào tạo nhân viên làm quen với công việc sử dụng phần mềm làm lãng phí thời gian chi phí cơng ty Một số nhân viên kế tốn lúng túng, chưa thành thạo việc sử dụng phần mềm thiết bị văn phòng dẫn đến làm giảm hiệu làm việc phòng kế tốn tồn cơng ty Về hệ thống chứng từ, sổ sách, tài khoản: Bộ phận kế toán chấp nhận số hóa đơn mang tính chất cá nhân, khơng sử dụng cho chi phí cơng ty ví dụ hóa đơn nhân viên mua điện thoại di động, laptop… để khấu trừ thuế GTGT công ty Điều trái với quy định nhà nước sai ngun tắc kế tốn Cơng ty nhiều cơng trình xa, điều kiện lại khó khăn thường cử nhiều nhân viên thực dự án chứng từ hóa đơn cơng trình khơng chuyển cho kế tốn chứng từ liên quan đến cơng trình lại không tập trung nhân viên Việc luân chuyển chứng từ chậm thường tập trung vào cuối tháng nên dẫn đến tình trạng vào thời điểm này, khối lượng cơng việc phòng Kế toán thường lớn SV: Trần Kim Anh – Đ7KT2 75 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Huy GVHD:Th.S Đào Mạnh gây khó khăn cho cơng tác hạch tốn bị bỏ sót chứng từ, gây sai sót q trình hạch tốn Về kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh: Sau ký kết hợp đồng kế tốn ghi nhận cơng nợ chưa phù hợp với chế độ làm tăng giá trị khoản mục nợ phải thu, doanh thu nhận trước, nhiên việc hạch toán công ty giúp quản lý công nợ khách hàng theo giá trị hợp đồng ký kết Bất kỳ thời điểm cần xem sổ chi tiết cơng nợ kế tốn xác định cơng nợ phải thu hợp đồng cụ thể Do đặc điểm kinh doanh công ty chủ yếu vấn thiết kế công trình xây dựng phí nhân cơng chiếm phần lớn giá vốn dịch vụ Nhưng chi phí nhân cơng khơng kế tốn theo dõi cho hợp đồng vụ việc cụ thể mà tiến hành phân bổ chi phí theo doanh thu hợp đồng chưa xác Hơn nữa, khơng theo dõi cho hợp đồng nên cuối tháng kế tốn phải xác định chi phí dở dang hợp đồng thực chưa hoàn thành tháng vào chi phí dở dang cuối kỳ theo dự tốn khối lượng hồn thành theo dự tốn dự tốn chi phí mà phòng kế hoạch thực trước Kế tốn thường khơng xác định xác chi phí hạch tốn vào giá thành cơng trình, chi phí tính vào chi phí quản lý kinh doanh Nhiều chi phí phát sinh chủ yếu liên quan đến việc thực hợp đồng xác định rõ cho hợp đồng cụ thể để tránh phải phân bổ chi phí kế tốn hạch tốn ln vào chi phí quản lý doanh nghiệp Ví dụ, chi phí in ấn, chi phí thuê máy photocopy phải tập hợp vào chi phí chung để tính giá vốn hàng bán chi phí chủ yếu để làm hồ sơ tài liệu, báo cáo kinh tế kỹ thuật theo yêu cầu hợp đồng gửi cho khách hàng, chi phí phát sinh phận quản lý Khoản chi phí mua văn phòng phẩm kế tốn thường hay nhầm lẫn chi phí quản lý với chi phí cho việc thực hợp đồng hạch tốn khơng xác định mục đích sử dụng loại văn phòng phẩm theo hóa đơn văn phòng phẩm phục vụ để in ấn báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế; loại dùng cho cơng tác văn phòng, cơng tác lưu trữ hồ sơ SV: Trần Kim Anh – Đ7KT2 76 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Huy GVHD:Th.S Đào Mạnh Về kế toán doanh thu, chi phí góc độ quản trị: Với xu phát triển nay, kế toán quản trị vai trò quan trọng phát triển doanh nghiệp Các thông tin mà kế tốn trị mang lại khơng dừng lại việc khai thác số liệu diễn q khứ mà thơng tin mang tính chất dự báo tương lai Kế tốn quản trị giúp nhà điều hành lập kế hoạch, lập dự toán quản lý chi phí… Thế nhưng, cơng ty chưa đề cập đến kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh góc độ kế toán quản trị Đồng thời, báo cáo kế toán quản trị liên quan chưa lập Vì vậy, thơng tin phục vụ kế tốn quản trị chưa cung cấp ảnh hưởng khơng nhỏ đến việc định doanh nghiệp CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THƠNG 3.1 Sự cần thiết phải hồn thiện ngun tắc hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 3.1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện Trong điều kiện kinh tế ln cạnh tranh doanh nghiệp, muốn đứng vững tất yếu doanh nghiệp phải đổi mới, học hỏi để tìm giải pháp tối ưu cho hướng phát triển Song song với nhu cầu đó, kế tốn cơng cụ hữu hiệu giúp cho nhà quản trị nắm thực trạng tài khứ nhằm hoạch định kế hoạch cho tương lai cơng ty mà mối quan tâm nhà đầu tài chính, ngân hàng, Nhà nước đặc biệt ngành xây dựng công ty phải chứng minh lực với khách hàng Nhiệm vụ kế toán kiểm tra, tính tốn, ghi chép, tổng hợp nghiệp vụ kinh tế phát sinh trình sản xuất kinh doanh đồng thời kế tốn đưa báo cáo dự báo tình hình chi phí, tài doanh nghiệp tương lai hỗ trợ ban lãnh đạo đưa sách đắn, hợp lý, kịp thời SV: Trần Kim Anh – Đ7KT2 77 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Huy GVHD:Th.S Đào Mạnh Không máy từ đầu hoạt động đạt hoàn hảo tuyệt đối, với xu luôn vận động lên xã hội cần phải đổi mới, đóng góp khơng ngừng cá nhân phòng ban chức cơng ty Vì vậy, việc hồn thiện máy tổ chức nói chung tổ chức cơng tác kế tốn nói riêng việc cần thiết cần trọng Đặc biệt, trình xác định kết kinh doanh khâu cuối khâu quan trọng quy trình luân chuyển vốn kinh doanh doanh nghiệp Q trình kế tốn phải theo dõi chặt chẽ, thường xun hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nội dung phương pháp kế toán vấn đề cần thiết điều kiện thực tế Muốn hoàn thiện trước hết cần phải nhận xét đắn việc thực cơng tác kế tốn, đảm bảo phù hợp chế độ, sách đặc điểm sản xuất kinh doanh ngành nghề công ty, đồng thời đảm bảo cung cấp đầu đủ thông tin kinh tế tiết kiệm chi phí, hiệu Hồn thiện cơng tác kế tốn tạo điều kiện cho cơng tác kiểm tra kế toán, việc luân chuyển chứng từ hợp lý, giúp cho kế tốn theo dõi kịp thời tình hình hoạt động doanh nghiệp Thêm vào đó, việc hồn thiện góp phần vào việc vận dụng ngun tắc phương pháp kế toán để phản ánh nghiệp vụ phát sinh, tạo điều kiện cho công tác kiểm tra kế toán, đồng thời giúp khách hàng, người quan tâm tới doanh nghiệp hiểu tình hình thực tế doanh nghiệp Hồn thiện cơng tác kế tốn, ngồi hiệu đem lại kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh, góp phần vào cơng tác tổ chức kế tốn cơng ty giúp cho nhà quản lý quản lý hoạt động kinh doanh tốt 3.1.2 Nguyên tắc hoàn thiện Việc hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp nói chung kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh nói riêng cần phải tuân thủ yêu cầu sau: - Nguyên tắc phù hợp Các giải pháp đưa cần đảm bảo phù hợp với sách quản lý, kinh tế, tài chính, chế độ, văn pháp luật quy định hành kế toán Cụ thể, SV: Trần Kim Anh – Đ7KT2 78 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Huy GVHD:Th.S Đào Mạnh giải pháp nhằm hoàn thiện kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty phải đảm bảo tuân thủ chuẩn mực kế toán văn pháp luật liên quan lĩnh vực tài kế toán Việc áp dụng giải pháp đưa phải đảm bảo thống phương pháp kế toán niên độ kế toán - Nguyên tắc đồng Các kiến nghị áp dụng hệ thống kế tốn phải đồng bộ, hài hòa với nội dung khác hệ thống kế toán, để thực tốt việc cung cấp kiểm sốt thơng tin kế tốn Việc hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh khơng làm ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp dịch vụ vấn doanh nghiệp - Nguyên tắc tiết kiệm, thiết thực, hiệu Kế toán coi hoạt động sản xuất thơng tin ích, nguyên tắc quan trọng đưa kiến nghị, kiến nghị phải phù hợp với đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh, đồng thời đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu Khi việc thực giải pháp tốn lợi ích mà giải pháp mang lại giải pháp coi khơng thiết thực, khơng hiệu quả, không doanh nghiệp muốn chi trả khoản chi phí lớn để nhận lợi ích nhỏ, không cân xứng với công sức, tiền bạc bỏ - Nguyên tắc linh hoạt Giải pháp phải đảm bảo tính linh hoạt để điều chỉnh phù hợp sụ thay đổi doanh nghiệp Nói cách khác, giải pháp đưa khơng giải vướng mắc mà cần hiệu thời gian dài, biến đổi doanh nghiệp Ngồi ra, hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cần hướng tới đại hóa, chun mơn hóa, đảm bảo tính xác, kịp thời cần thiết thơng tin kế tốn cho việc định 3.2 Một số giải pháp để hồn thiện cơng tác kế tốn Giải pháp thứ nhất: Hồn thiện cơng tác luân chuyển chứng từ, hệ thống sổ sách SV: Trần Kim Anh – Đ7KT2 79 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Huy GVHD:Th.S Đào Mạnh Quá trình luân chuyển chứng từ từ nhân viên thực cơng trình xa đến phòng kế tốn thường kéo dài dẫn đến xử lý chứng từ chậm trễ gây nhiều khó khăn, dồn ứ công việc sáng tháng sau làm ảnh hưởng khơng tốt cho cơng tác kế tốn, nhân viên phải vất vả cơng việc kế tốn Vì vậy, cơng ty cần biện pháp quy định việc nhận chứng từ để tập hợp chứng từ cách đầy đủ kịp thời Chẳng hạn, kế toán nên đạt quy định việc luân chuyển chứng từ sau cơng tác cơng trình xa, nhân viên phải lập giấy đề nghị tốn nộp kèm hóa đơn GTGT (nếu có) vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến cơng tác để hạn chế việc hóa đơn kỳ lại tính vào kỳ sau, cơng trình gần quy định ngày Hiện tại, công ty không mở sổ chi tiết cho TK 642- Chi phí quản lý kinh doanh trình hạch tốn kế tốn hạch tốn chi tiết cho tài khoản kế tốn nên sử dụng sổ chi tiết TK 642- Chi phí quản lý kinh doanh để dễ dàng theo dõi, kiểm soát chi phí phát sinh Giải pháp thứ hai: Đào tạo, nâng cao trình độ ổn định tổ chức máy kế tốn Trong máy kế tốn cơng ty cần phân cơng cơng việc cách hợp lý Mỗi kế tốn khơng nên kiêm nhiệm q nhiều phần hành kế tốn dẫn đến khối lượng cơng việc nhiều, bị dồn ứ, tạo tình trạng tải nhân viên kế toán Tổ chức máy kế tốn thường xun thay đổi cơng ty phải sách phù hợp từ tuyển dụng để ổn định máy kế tốn, khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ kế tốn nhân viên để họ nắm vững nghiệp vụ kinh tế, chuẩn mực, chế độ kế toán quy định pháp luật lĩnh vực thuế để họ trách nhiệm hết lòng cơng việc hồn thành tốt nhiệm vụ giao Giải pháp thứ ba: Hạch toán doanh thu, chi phí - Về doanh thu: Kế tốn ghi nhận công nợ sau ký kết hợp đồng nhắc đến làm tăng giá trị khoản mục nợ phải thu doanh thu nhận SV: Trần Kim Anh – Đ7KT2 80 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Huy GVHD:Th.S Đào Mạnh trước, nhiên việc hạch tốn giúp cơng ty quản lý công nợ khách hàng theo hợp đồng Kế toán nên thay đổi cách ghi nhận doanh thu thành ghi nhận doanh thu theo giá trị khối lượng thực để giảm thiểu công việc hạch toán hợp lý đảm bảo chế độ theo điều kiện hợp đồng công ty đa phần kết thực phải khách hàng nghiệm thu phê duyệt cấp  Khi ký hợp đồng kế tốn khơng hạch tốn  Khi hồn thành cơng việc khách hàng chấp nhận tốn kế tốn xuất hóa đơn GTGT định khoản: Nợ TK 112,131 TK 5113- Doanh thu cung cấp dịch vụ TK 3331- Thuế GTGT đầu phải nộp Nếu kế toán muốn theo dõi, quản lý công nợ khách hàng theo hợp đồng kế tốn xem sổ chi tiết công nợ để xác định cơng nợ phải thu hợp đồng, khách hàng cụ thể - Về chi phí: Chính sách theo dõi chấm cơng, tính trả lương cho nhân công trực tiếp xác định cho hợp đồng cụ thể, cơng ty nên thay đổi sách để kế tốn xác địnhchi phí tiền lương nhân cơng trực tiếp tính vào hợp đồng Khi hợp đồng phòng kế hoạch giao Tổ - đội người quản lý Tổ đội phân cơng giao khốn cho nhân viên nhóm nhân viên thực toàn hợp đồng, hạng mục hợp đồng Hàng ngày, người quản lý theo dõi việc thực hợp đồng chấm công làm nhân viên đến cuối tháng nộp bảng chấm công kèm theo bảng cơng theo dõi thực hợp đồng mẫu sau: BẢNG CÔNG THEO DÕI THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG Tháng … năm TT Họ tên Hợp đồng Số ngày công Ghi SV: Trần Kim Anh – Đ7KT2 81 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Huy GVHD:Th.S Đào Mạnh HĐ số 973/2014/HĐ-XD …… ……… - Chi phí để tính vào giá vốn chi phí liên quan đến việc thực hợp đồng vậy, kế tốn phải xác định phân biệt rõ chi phí hợp lý để tập hợp tính vào giá thành cơng trình vụ việc, chí phí hạch tốn vào chi phí quản lý Ví dụ, chi phí in ấn, thuê máy photocopy, chí phí văn phòng phẩm dùng cho việc làm hồ sơ báo cáo, chi phí chuyển phát nhanh để chuyển hồ sơ tài liệu phải tính vào chí phí chung tiến hành phân bổ cho hợp đồng theo doanh thu Cơng thức phân bổ chi phí chung: Chi phí chung cho hợp đồng = Doanh thu hợp đồng Tổng doanh thu hợp đồng X Chi phí chung phân bổ Giải pháp thứ tư: Xây dựng mơ hình kế tốn quản trị Như trình bày phần nhược điểm, cơng ty cần hồn thiện kế toán quản trị, đặc biệt phải bước xây dựng hệ thống báo cáo quản trị, số báo cáo cần thiết quản trị doanh nghiệp, để giúp cho nhà quản lý đưa định đắn, xác Để xây dựng sử dụng hiệu hệ thống kế tốn trị công ty cần đảm bảo yêu cầu sau: - Hệ thống kế tốn quản trị khơng quy chuẩn pháp lý chung hình thức lẫn nội dung báo cáo đó, cơng ty phải tự xây dựng hệ thống tiêu kế toán quản trị cụ thể phù hợp với mục tiêu, chiến lược xây dựng phát triển cảu công ty Chỉ tiêu phải đảm bảo so sánh SV: Trần Kim Anh – Đ7KT2 82 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Huy GVHD:Th.S Đào Mạnh thời kỳ để đưa đánh giá xác thực tế tình hình hoạt động công ty - Phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh ngành nghề công ty, trình độ quản lý cơng ty - Phù hợp với lực chuyên môn cán kế toán, cần xây dựng đội ngũ nhân làm cơng tác quản trị khơng chun mơn nghiệp vụ mà hiểu biết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, từ đưa phân tích đánh giá xác sở số liệu thu thập - Đáp ứng mục đích cấp lãnh đạo: cung cấp thơng tin nhanh chóng, xác kịp thời - Không phá vỡ cấu tổ chức cơng ty - Phải xem xét lợi ích chi phí, đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm tính hiệu 3.3 Điều kiện thực giải pháp Để hồn thiện doanh thu,chi phí xác định kết kinh doanh đạt hiệu cần phải tuân thủ điều kiện sau: - Những giải pháp hoàn thiện phải đảm bảo tuân thủ chế độ, chuẩn mực kế toán, kiểm toán, văn pháp luật đặc điểm kinh doanh, ngành nghề sản xuất yêu cầu tổ chức công ty Yêu cầu đòi hỏi cơng tác kế tốn phải thống nhiều mặt sổ sách kế toán, phương pháp kế toán, tiêu kinh tế báo cáo hệ thống chứng từ kế tốn - Hồn thiện cơng tác doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh phải đảm bảo cung cấp thơng tin kịp thời, xác cho nhà quản lý, người quan tâm tới hiệu hoạt động công ty phải vận dụng cách linh hoạt sáng tạo, tương thích, phù hợp với đặc điểm ngành nghề kinh doanh nhằm phát huy hiệu cơng tác kế tốn - Giải pháp hồn thiện dựa nguyên tác khoa học đáp ứng yêu cầu cung cấp thơng tin kịp thời xác nhằm hướng tới mục tiêu thực tốt SV: Trần Kim Anh – Đ7KT2 83 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Huy GVHD:Th.S Đào Mạnh kinh doanh hiệu quả, tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp mục tiêu tăng trưởng, phát triển bền vững - Hoàn thiện phải dựa sở tiết kiệm chi phí mang lại hiệu cao - cuối nỗ lực, cố gắng thực tập thê cán phòng kế tốn nói riêng máy tổ chức cơng ty nói chung, quan tâm sát thực Tuy nhiên với lượng kiến thức hạn hẹp trình thực tập ngắn nên giải pháp mà em đưa mang tính chất cá nhân thân dựa mà em tìm hiểu, quan sát, nghiên cứu từ tình hình kế tốn cơng ty, em mong đóng góp quan tâm anh, chị phòng kế tốn ban lãnh đạo cơng ty để cơng tác kế tốn cơng ty hồn thiện góp phần cho phát triển lớn mạnh công ty KẾT LUẬN Doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh yếu tố then chốt hệ thống kế tốn tài doanh nghiệp Một doanh nghiệp phát triển bền vững doanh nghiệp kiểm sốt tốt chi phí tạo doanh thu, lợi nhuận cao mục tiêu hàng đầu với doanh nghiệp, lợi nhuận cao mà chi phí bỏ thấp đánh giá lực kinh doanh, vị thị trường công ty SV: Trần Kim Anh – Đ7KT2 84 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Huy GVHD:Th.S Đào Mạnh Vì vậy, việc tổ chức hạch tốn doanh thu, chi phí cách hợp lý, xác định kết kinh doanh xác vô quan trọng Công ty Cổ phần vấn đầu xây dựng cơng trình giao thơng thành lập non trẻ tạo uy tín định thị trường cung cấp dịch vụ vấn xây dựng Trong trình thực tập cơng ty nhờ giúp đỡ phận kế tốn, em hội sâu tìm hiểu đặc điểm cơng tác kế tốn phương pháp hạch toán số phần hành kế toán, đặc biệt phần hành kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty Qua đó, em so sánh cơng tác kế tốn ngồi thực tế với kiến thức học trường; áp dụng điều học vào cơng tác kế tốn doanh nghiệp Vì thời gian thực tập chưa lâu vốn kiến thức hạn hẹp nên khóa luận tốt nghiệp em nhiều thiếu sót Em mong nhận ý kiến đánh giá, góp ý từ phía thầy đề khóa luận tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cám ơn giúp đỡ Ban giám đốc phòng kế tốn cơng ty hướng dẫn tận tình thầy giáo - Th.S Đào Mạnh Huy giúp đỡ em thực tốt khóa luận Em xin chân thành cản ơn! Sinh viên: Trần Kim Anh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Chứng từ, sổ sách, báo cáo, phần mềm kế toán Công ty CP vấn đầu xây dựng cơng trình giao thơng Giáo trình kế tốn tài SV: Trần Kim Anh – Đ7KT2 85 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Huy GVHD:Th.S Đào Mạnh Giáo trình kế tốn quản trị Nguồn Internet, sách báo Một số khóa luận tốt nghiệp kế tốn Nguồn tài liệu tham khảo khác SV: Trần Kim Anh – Đ7KT2 86 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Huy GVHD:Th.S Đào Mạnh NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Giảng viên hướng dẫn: Th.S Đào Mạnh Huy Nhận xét khóa luận tốt nghiệp : Sinh viên: Trần Kim Anh Lớp: Đ7-KT2 Niên khóa: 2011 – 2015 Đề tài: Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần vấn đầu xây dựng cơng trình giao thơng Hà Nội, ngày … tháng … năm 2015 Người nhận xét SV: Trần Kim Anh – Đ7KT2 ... kinh doanh Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng Chương 2: Thực trạng kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình giao. .. CHỨC QUẢN LÝ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THƠNG 1.1 - Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng công. .. hình doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nhằm mục đích: - Làm rõ số vấn đề lý luận, nguyên tắc công tắc kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng công trình giao thông , Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng công trình giao thông , 1 Đặc điểm về tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng công trình giao thông, 2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng công trình giao thông, Mặc dù công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng công trình giao thông mới được thành lập gần đây nhưng với sự nỗ lực cố gắng không ngừng của đội ngũ ban giám đốc và nhân viên, công ty đã đạt được những kết quả đáng khích lệ và uy tín trên thị trường tư vấn gi, Giải pháp thứ nhất: Hoàn thiện công tác luân chuyển chứng từ, hệ thống sổ sách., Quá trình luân chuyển chứng từ từ nhân viên thực hiện các công trình ở xa đến phòng kế toán thường kéo dài dẫn đến xử lý chứng từ chậm trễ gây rất nhiều khó khăn, dồn ứ công việc sáng tháng sau làm ảnh hưởng không tốt cho công tác kế toán, nhân viên phải , Những giải pháp hoàn thiện phải đảm bảo sự tuân thủ đúng chế độ, chuẩn mực kế toán, kiểm toán, văn bản pháp luật về đặc điểm kinh doanh, ngành nghề sản xuất và yêu cầu tổ chức của công ty. Yêu cầu này đòi hỏi công tác kế toán phải có sự thống nhất về nhiề

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay