Hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng bằng sông cửu long chi nhánh đà nẵng

29 66 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 23:13

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - BÁO CÁO THỰC TẬP TÊN ĐỀ TÀI BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGCHI NHÁNH ĐÀ NẴNG NHẬN XÉT VÀ XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Đánh giá mức độ hồn thành q trình thực tập nội dung báo cáo thực tập sinh viên      Xuất sắc Tốt Khá Đáp ứng yêu cầu Không đáp ứng yêu cầu XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP PHIẾU CHẤM ĐIỂM BÁO CÁO THỰC TẬP MỤC LỤC …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………… Điểm: Giảng viên chấm Giảng viên chấm (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nguyên nghĩa CBKD Cán kinh doanh CVTD Cho vay tiêu dùng KH Khách hàng MHB Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng sông Cửu Long NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại TD Tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TSĐB Tài sản đảm bảo DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Mơ hình tổ chức hoạt động phòng kinh doanh…………………………2 BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình CVTD MHB Đà Nẵng (2011-2013)…………………… Bảng 2.2: Bảng hoạt động cho vay phân theo thời hạn (2011-2013)…………… Bảng 2.3: Bảng hoạt động cho vay phân theo đối tượng (2011-2013)………… 10 Bảng 2.4: Bảng hoạt động tiêu dùng phân theo mục đích (2011-2013)………….11 Bảng 2.5: Tình hình cho vay MHB Đà Nẵng (2011-2013)………………… 12 Bảng 2.6: Nợ xấu CVTD MHB Đà Nẵng (2011-2013)……………………….13 Bảng 2.7: Kết hoạt động kinh doanh MHB Đà Nẵng (2011-2013)……… 14 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tỷ trọng CVTD tỷ trọng cho vay MHB Đà Nẵng………….8 Biểu đồ 2.2: Biểu đồ thể tăng trưởng quy mô qua năm…………………12 LỜI MỞ ĐẦU Trong xu hội nhập mở cửa nền kinh tế với phát triển xa hội về mặt Ngân hàng coi kênh cung ứng vốn quan trọng nhất, CVTD hoạt động thiếu, đem lại hiệu đa dạng hoá hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhu cầu cho khách hàng mà góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển Người dân với mức thu nhập ngày ổn định cải thiện, với trình độ dân trí mức sống cao hứa hẹn thúc đẩy hoạt động CVTD ngày mở rộng Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông Cửu Long-Chi nhánh Đà Nẵng (MHB Đà Nẵng) thành lập năm 2005 với nhiệm vụ ban đầu phát triển đa dạng hóa loại hình sản phẩm nội thành Trong đó, hoạt động CVTD MHB Đà Nẵng trọng Tuy địa bàn Đà Nẵng lân cận địa bàn rộng lớn, có nhiều hội phát triển nơi cạnh tranh gay gắt đa có nhiều ngân hàng đa hoạt động với bề dày kinh nghiệm mạng lưới rộng khắp Do đó, MHB Đà Nẵng đa gặp khơng khó khăn hoạt động CVTD năm đầu phát triển Việc xây dựng quy trình chặt chẽ, hiệu điều quan trọng để giảm thiểu rủi ro cho Ngân hàng khách hàng Sau tháng thực tập MHB Đà Nẵng, người viết chọn đề tài “Hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà đồng sông Cửu Long chi nhánh Đà Nẵng” để làm báo cáo cuối khóa thực tập Nội dung chủ yếu báo cáo trình bày quy trình phân tích tình hình hoạt động CVTD MHB Đà Nẵng góc độ quan sát người viết Bên cạnh đó, báo cáo trình bày hạn chế CVTD số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động MHB Đà Nẵng Trong khuôn khổ báo cáo, với kiến thức hiểu biết thời gian nghiên cứu có phần hạn chế nên số phần nghiên cứu chưa chuyên sâu Đồng thời q trình viết, báo cáo khơng thể tránh khỏi số khiếm khuyết, người viết mong nhận nhận xét góp ý đơn vị thực tập giảng viên hướng dẫn để hoàn thiện báo cáo Xin cảm ơn tập thể cán bộ, nhân viên MHB Đà Nẵng đa tạo điều kiện để người viết có hội thực tập thời gian qua Giảng viên hướng dẫn TS Lê Thanh Ngọc, giảng viên khoa Ngân hàng trường đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh đa nhiệt tình hướng dẫn, góp ý giúp người viết có phương hướng để hoàn thành báo cáo thực tập  Báo cáo thực tập gồm phần: Lời mở đầu Chương 1: Tổng quan về ngân hàng TMCP Phát triển Nhà đồng sông Cửu Long- chi nhánh Đà Nẵng để có nhìn tổng qt về q trình hình thành phát triển, cấu tổ chức ngân hàng Chương 2: Nêu thực trạng hoạt động CVTD MHB Đà Nẵng Chương phân tích quy trình, đánh giá sản phẩm CVTD phân theo thời hạn, mục đích, đối tượng, từ đưa nhận xét về kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế Chương 3: Từ nhận định đa nêu chương 2, chương đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động CVTD MHB Đà Nẵng Kết luận CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (MHB) - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long (MHB) Tên giao dịch quốc tế: Mekong Housing Bank Địa chỉ: 129 Lê Lợi, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng Điện thoại: (0511)3 817821 Fax: (0511)3 817823 Email: webmaster@mhb.com.vn Logo: 1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN MHB ĐÀ NẴNG Ngân hàng Phát triển Nhà đồng sông Cửu Long chi nhánh Đà Nẵng thành lập theo định số 112/2003/QĐ-NHN-HĐQT ngày 04/12/2003 Chủ tịch Hội đồng quản trị Chi nhánh Đà nẵng thức vào hoạt động ngày 30/01/2005, khai trương hoạt động ngày 02/03/2005 Ngày 18/9/2012, Ngân hàng Phát triển Nhà đồng sông Cửu Long chuyển đổi mô hình hoạt động thành Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà đồng sông Cửu Long Sự thay đổi về diện mạo đa giúp MHB Đà Nẵng tạo niềm tin ấn tượng tốt với khách hàng, khẳng định thương hiệu MHB địa bàn MHB ngân hàng trẻ hệ thống ngân hàng quốc doanh nước ta Do mà MHB chi nhánh Đà Nẵng thành lập sở vật chất, kỹ thuật non yếu, chưa ổn định phải thuê trụ sở, môi trường kinh doanh gặp phải nhiều cạnh tranh gay gắt nguồn nhân lực thiếu hụt Được đạo hỗ trợ Ngân hàng cấp trên, quyền địa phương, Ban giám đốc Ngân hàng Phát triển Nhà đồng sông Cửu Long tồn thể cán cơng nhân viên đa tiếp cận thị trường, thu hút khách hàng, mở rộng quy mơ, đa dạng hóa dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng Do mà MHB chi nhánh Đà Nẵng đa đạt thành công ngày hôm 1.2 TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA PHỊNG KINH DOANH: Mơ hình tổ chức hoạt động phòng kinh doanh thể sơ đồ 1.1 sau: Sơ đồ 1.1: Mơ hình tổ chức hoạt động phòng kinh doanh TRƯỞNG PHỊNG KINH DOANH BỘ PHẬN KH CÁ NHÂN CBKD CBKD BỘ PHẬN KH DOANH NGHIỆP CBKD CBKD CBKD CBKD CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI MHB ĐÀ NẴNG 2.1.1 Quy trình cho vay Bước 1: Tiếp xúc khách hàng và lập hồ sơ đề nghị cấp tín dụng Tìm kiếm khách hàng tốt, chủ động việc nắm bắt thông tin - Đối với khách hàng có quan hệ tín dụng lần đầu: CBKD hướng dẫn KH đăng ký thông tin về KH, điều kiện vay vốn - tư vấn về việc thiết lập hồ sơ vay Đối với khách hàng đa có quan hệ tín dụng: CBKD u cầu khách hàng bổ sung thông tin, hồ sơ vay vốn có thay đổi hoặc đáp ứng cho sản phẩm tín dụng theo quy định mà KH yêu cầu cấp tín dụng Các hồ sơ vay vốn CBKD trình lanh đạo ngân hàng xét duyệt Sau đó, CBKD thơng báo cho KH biết kết xét duyệt hồ sơ đủ điều kiện, hồ sơ không đủ điều kiện vay CBKD làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ, với nội dung thuộc danh mục hồ sơ pháp lý, danh mục khoản vay, danh mục hồ sơ bảo đảm tiền vay Bước 2: Kiểm tra hồ sơ và mục đích vay vớn CBKD kiểm tra tính xác thực hồ sơ vay thông qua quan thông tin tín dụng(CIC) hoặc từ kênh thơng tin khác - Kiểm tra hồ sơ pháp lý: kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ - giấy tờ, văn danh mục hồ sơ pháp lý Kiểm tra hồ sơ vay vốn hồ sơ bảo đảm tiền vay: kiểm tra tính xác thực loại hồ sơ vay danh mục hồ sơ bảo đảm tiền vay 10 Tỷ lệ dư nợ CVTD/ Tổng dư nợ (%) 10.20 13.60 14.30 181.66 166.61 Nguồn: tài liệu nội MHB Đà Nẵng Biểu đồ 2.1: Tỷ trọng CVTD tỷ trọng cho vay MHB Đà Nẵng (20112013) Nguồn: tài liệu nội MHB Đà Nẵng Từ bảng số liệu 2.1 cho thấy, dư nợ CVTD có xu hướng gia tăng, nhiên CVTD chiếm tỷ trọng không cao hoạt động cho vay ngân hàng Tốc độ tăng dư nợ CVTD MHB Đà Nẵng năm 2011-2013 có nhiều biến động Đặc biệt, dư nợ CVTD năm 2012 tăng lên cao, tăng 125.30% so với năm 2011, phần nguyên nhân Ngân hàng Nhà nước thức gửi cơng văn số 729/NHNN-CSTT về việc Tăng trưởng tín dụng năm 2012 Theo đó, MHB xếp vào Nhóm I, cấp mức tăng trưởng tín dụng cao giao tiêu tín dụng năm 2012 17% Điều đồng nghĩa với việc MHB xếp vào tổ chức tín dụng hoạt động lành mạnh, ổn định, an toàn cấp mức tăng trưởng tín dụng cao năm Thêm vào đó, với nỗ lức cố gắng MHB Đà Nẵng việc quảng bá, thu hút KH đa góp phần làm tăng dư nợ năm Dư nợ CVTD cao vào năm 2013– đạt 87,059 triệu đồng chiếm tỷ trọng 14.30 % tổng dư nợ Chi nhánh Đạt điều hoạt động CVTD đa bắt đầu sôi động trở lại sau thời gian dài bị thắt chặt, để tăng cường đầu tư tín dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng theo thời hạn Bảng 2.2: Bảng hoạt động CVTD phân theo thời hạn Đơn vị: Triệu đồng 2.2.1.1 Chỉ tiêu 1.Dư nợ Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 ST TT(%) ST TT(%) ST TT(%) 33,910 100 76,398 100 87,059 100 15 Ngắn hạn 6,633 19.56 16,288 21.32 19,127 21.97 Trung, dài hạn 27,277 80.44 60,110 78.68 67,932 78.03 2.Nợ xấu 770 100 932 100 1,019 100 Ngắn hạn 0 0 0 770 100 932 100 1,019 100 Trung, dài hạn 3.Tỷ lệ nợ xấu(%) 2.27 1.22 1.17 Ngắn hạn 0.00 0.00 0.00 Trung, dài hạn 2.82 1.55 1.50 Nguồn: tài liệu nội MHB Đà Nẵng Trong hai năm 2011 2012, tình hình nền kinh tế gặp nhiều biến động Đặc biệt năm 2011, Thống đốc NHNN ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN, quy định: Tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất TCTD tổng dư nợ đến 30/6/2011 tối đa 22% đến 31/12/2011 tỷ trọng tối đa 16% khiến cho ngân hàng hạn chế CVTD chủ yếu hạn chế cho vay mua nhà điều khiến cho CVTD trung dài hạn thấp so với năm 2012 2013 Đến năm 2013, nền kinh tế dần vào ổn định, phủ đa thực nới lỏng sách tiền tệ, mà hoạt động cho vay khởi sắc hơn, người dân mạnh dạn việc vay để phục vụ đời sống, sinh hoạt, dư nợ CVTD trung, dài hạn liên tục tăng, cụ thể: dư nợ đạt 67,932 triệu đồng, chiếm 78.03% tổng nhu cầu cho vay Tỷ lệ nợ xấu giả m mạnh, đời sống người dân tăng, chất lượng tín dụng ngày cải thiện Tỷ lệ nợ xấu cho vay ngắn hạn không, hoạt động cho vay ngắn hạn chủ yếu phục vụ khoản vay nhỏ, dễ thu hồi Do mà nợ xấu chi nhánh đều hoạt động CVTD trung, dài hạn tạo nên Tỷ lệ nợ xấu cho vay trung, dài hạn, năm 2011 2.82% năm 2013 1.5%, nguyên nhân chủ yếu thu nhập người dân không đủ để trả nợ, thời hạn trả nợ ngắn nên khơng có khả trả nợ, chất lượng thẩm định chưa tốt Nhưng tỷ lệ thấp so với tồn ngành nói chất lượng CVTD ngân hàng tốt 16 Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng theo đối tương Bảng 2.3: Hoạt động CVTD phân theo đối tượng Đơn vị: Triệu đồng 2.2.1.2 Năm 2011 Chỉ tiêu 1.Dư nợ Công nhân viên chức Đối tượng khác 2.Nợ xấu Công nhân viên chức Đối tượng khác 3.Tỷ lệ nợ xấu(%) Công nhân viên chức Đối tượng khác ST TT(%) Năm 2012 ST TT(%) 33,91 21,22 12,68 62.60 770 100.0 932 100.0 1,019 100 424 55.06 527 56.5 582 57.09 346 44.94 2.27 405 43.5 437 1.22 42.91 1.17 2.00 1.04 0.98 2.73 1.56 1.58 100 37.40 76,39 50,42 25,97 Năm 2013 TT(% ST ) 8705 100 59,46 68.30 27,59 31.70 100 66 34 Nguồn: tài liệu nộ MHB Đà Nẵng Theo bảng số liệu, ta thấy tỷ lệ CVTD đối tượng công nhân viên chức chiếm 60% Đây đối tượng có thu nhập ổn định, có khả thu hồi vốn cao thường có bảo lanh cam kết trả nợ đơn vị liên kết hay thu hồi nợ thơng qua trích bảo hiểm xa hội ln nhận ưu đai việc cho vay từ ngân hàng nên tỷ lệ chiếm tỷ trọng cao Cụ thể, năm 2011 đạt 21,228 triệu đồng, chiếm 62.6%, năm 2012 đạt 50,423 triệu đồng, chiếm 66% Đến năm 2013, tình hình cho vay dần vào ổn định, tỷ lệ CVTD cho đối tượng công nhân viên chức có tăng, cụ thể đạt 59,461 triệu đồng, chiếm 68.3%, tỷ trọng tăng 2.3% so với năm 2012 Qua ba năm, tỷ lệ nợ xấu đều giảm xuống, rủi ro ngân hàng hạn chế Nhưng tỷ lệ nợ xấu CVTD đối tượng công nhân viên chức lại chiếm 17 tỷ trọng cao so với đối tượng khác, điều cho thấy ngân hàng nới lỏng, dễ dai khách hàng đánh giá có uy tín cao Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng theo mục đích Bảng 2.4: Hoạt động CVTD phân theo mục đích Đơn vị: Triệu đồng 2.2.1.3 Chỉ tiêu 1.Dư nợ Năm 2011 TT(% ST ) Năm 2012 TT(% ST ) 76,39 100 29,03 38 39,36 51.52 8,00 10.48 932 100 33,910 100 11,557 34.08 19,308 56.94 Mục đích khác 3,181 9.38 2.Nợ xấu Mua, sửa chữa, xây dưng nhà Mua phương tiện lại Mục đích khác 3.Tỷ lệ nợ xấu(%) Mua, sửa chữa, xây dưng nhà Mua phương tiện lại Mục đích khác 770 100 261 33.86 327 408 52.96 101 13.18 Mua, sửa chữa, xây dưng nhà Mua phương tiện lại Năm 2013 TT(% ST ) 87,059 100 33,048 37.96 44,922 51.6 9,089 10.44 1,019 100 35.08 379 37.22 498 53.41 503 49.33 107 11.51 137 13.46 2.27 1.22 1.17 2.26 1.13 0.32 2.11 1.26 0.31 3.19 1.34 0.41 Nguồn: tài liệu nội MHB Đà Nẵng Mục đích vay chủ yếu tập trung vào sửa chữa nhà mua phương tiện lại Với mục đích sửa chữa xây dựng nhà, chi nhánh, ta thấy nhu cầu tăng, năm 2011 đạt 11,557 triệu đồng, chiếm 34.08%, đến năm 2012, số lên đến 29,031 triệu đồng, chiếm 38% Trong tỷ trọng mục đích vay tăng gần 4% Nguyên nhân tăng do, với suy nghĩ người dân Việt Nam, người quan niệm rằng: “an cư lạc nghiệp” Đánh vào tâm lý này, chi nhánh đa triển khai mạnh gói sản phẩm liên quan đến nhà Một mức sống 18 người dân ổn định, nhu cầu về nhà điều tất yếu Tuy nhiên, đến năm 2013 dư nợ cho vay này, có tăng lên, đạt 33,0048 triệu đồng, tỷ trọng toàn dư nợ cho vay lại gần không đổi, điều cho thấy Chi nhánh đa trì tỷ lệ cho vay không tăng thêm Mục tiêu nhằm đa dạng hóa sản phẩm cho vay, phát triển nhiều lĩnh vực khác Mặc dù, NH đa mở rộng sách việc mua, sửa chữa nhà tỷ lệ nợ xấu lĩnh vực có giảm qua năm Cụ thể năm 2011 tỷ lệ 2.26%, năm 2012 1.13% năm 2013 0.32% Và thêm vào đó, việc cho vay mua phương tiện lại lại có xu hướng tiển triển tốt, năm 2011 tỷ lệ nợ xấu 2.11% đến năm 2013 0.31% 2.2.2 Quy mơ cho vay tăng trưởng quy mô cho vay qua năm Bảng 2.5: Tình hình cho vay MHB Đà Nẵng (2011-2013) Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 %Tốc độ tăng giảm 2012/2011 2013/2012 Doanh số cho vay 413,821 654,330 703,166 58.12 7.46 Doanh số thu nợ 376,201 584,223 639,242 55.30 9.42 Tổng dư nợ 332448 561,753 608,802 68.97 8.38 Dư nợ CVTD 33,910 76,398 125.30 13.95 87,059 Nguồn: tài liệu nội MHB Đà Nẵng Biểu đồ 2.2: Biểu đồ thể tăng trưởng quy mô cho vay (2011-2013) (Đơn vị: triệu đồng) Qua biểu đồ, ta thấy quy mô cho vay tăng liên tục qua năm, cụ thể năm 2011 413,821 triệu đồng, đến năm 2012 đạt 654,330 triệu đồng tăng 58.12% so với năm 2011, nguyên nhân biết năm Ngân hàng nhà nước đa khuyến khích việc tăng trưởng tín dụng MHB Dư nợ cho vay năm 2013 đạt mức cao 703,166 triệu đồng, tăng 7.46%, có tăng so với năm 2012 đà ổn định 19 2.2.3 Chất lượng hiệu cho 2.2.3.1 Chất lương cho vay a) Từ quan điểm ngân hàng vay Bảng 2.6: Nợ xấu CVTD MHB Đà Nẵng (2011-2013) Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu 1.Dư nợ Trong đó: CVTD 2.Nợ xấu Trong đó: CVTD 3.Tỷ lệ nợ xấu Trong đó: CVTD 2011 ST TT(%) 332,448 100 33,910 10.20 6,648 100 770 11.58 2.00% 2.27% 2012 ST TT(%) 561,753 100 76,398 13.60 8,988 100 932 10.37 1.60% 1.22% 2013 ST TT(%) 608,802 100 87,059 14.30 9,132 100 1,019 11.16 1.50% 1.17% Nguồn: tài liệu nội MHB Đà Nẵng Tỷ lệ nợ xấu hoạt động cho vay nói chung CVTD nói riêng đều giảm năm từ 2011 đến 2013, dấu hiệu tốt cho hoạt động cho vay MHB Đà Nẵng, thể chất lượng cho vay ngân hàng cao Tỷ lệ nợ xấu năm thấp mức nợ xấu Ngân nhà hàng nhà nước quy định Cụ thể: tỷ lệ nợ xấu năm 2011 2.00% hoạt động cho vay 2.27% CVTD, đến năm 2012 số giảm nhiều, 1.6% với cho vay 1.22% CVTD Trong năm 2012 này, tăng trưởng tín dụng ngân hàng tăng cao mà tỷ lệ nợ xấu lại giảm, chứng tỏ chất lượng khoản vay tốt, góp phần đem lại hiệu cao cho MHB Đà Nẵng Tỷ lệ tiếp tục giảm năm 2013, xuống 1.5% hoạt động cho vay nói chung 1.17% CVTD Qua đó, tóm lại rằng, chất lượng cho vay MHB Đà Nẵng tốt, đa tạo niềm tin vững cho khách hàng b) Từ quan điểm khách hàng: Hiện nay, uy tín MHB Đà Nẵng ngày nâng cao, chất lượng cho vay cải thiện, phát triển tốt dần vào ổn định, tạo hài lòng với KH Nhiều KH đa tin sử dụng sản phẩm, dịch vụ MHB nhiều năm Theo khảo sát ngân hàng về hiệu uy tín chi 20 nhánh, hầu hết KH đều đánh giá cao chất lượng phục vụ đội ngũ cán công nhân viên, 80% KH hài lòng với thái độ phục vụ uy tín ngân hàng Tuy nhiên có phận KH cho thủ tục vay rườm rà, phức tạp, họ chưa hài lòng với việc này, hay thời gian chờ đợi xét duyệt giải ngân lâu, làm chậm trễ hoạt động kinh doanh KH Tóm lại, nhìn chung chất lượng cho vay MHB chi nhánh Đà Nẵng đánh giá cao, vài khó khăn, vướng mắc thủ tục Vì vậy, chi nhánh cần khắc phục nhược điểm để đem lại cho KH hài lòng, hài lòng KH nhân tố quan trọng việc kinh doanh Hiệu quả kinh doanh Bảng 2.7: Kết hoạt động kinh doanh MHB Đà Nẵng (2011-2013) Đơn vị: Triệu đồng 2.2.3.2 Chỉ tiêu Doanh thu Thu dịch vụ Thu hoạt động tín dụng Thu lai tiền gửi 2.Chi phí Chi trả tiền vay Chi hoạt động TD Chi lương phụ cấp Chi quản lý, công cụ Chi về TS Chi khác 3.Lợi nhuận Lợi nhuận /Doanh thu Năm 2011 ST 108,927 1,572 TT(%) 100 1.44 75,297 32,058 93,466 31,509 Năm 2012 Năm 2013 2012/2011 ST TT(%) ST TT(%) 208,676 100 261,548 100 2,067 0.99 4,728 1.81 ST 99,749 495 69.13 29.43 100 33.71 173,480 33,129 179,109 34,551 83.13 15.88 100 19.29 209,180 47,640 219,307 34,626 79.98 18.21 100 15.79 98,183 130.39 35,700 1,071 3.34 14,511 85,643 91.63 40,198 3,042 9.65 75 20.58 43.80 22.44 0.22 8,570 9.17 17,110 9.55 19,580 8.93 8,540 2,470 14.44 34,110 36.49 90,560 50.56 122,570 55.89 56,450 165.49 32,010 35.35 11,570 5,178 2,529 15,46 12.38 5.54 2.71 22,911 10,932 3,045 29,56 12.79 6.10 1.70 24,039 14,196 4,296 42,24 10.96 6.47 1.96 11,341 5,754 516 98.02 111.12 20.40 4.92 29.86 41.08 14,106 91.24 14.19 14.17 TT 91.57 31.49 2013/2012 99.65 ST TT 52,872 25.34 2,661 128.74 1,128 3,264 1,251 12,67 42.87 16.15 Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh MHB Đà Nẵng (2011-2013) Ta thấy, lợi nhuận tăng qua năm, tăng nhanh vào năm 2012, đạt 29,567 triệu đồng, tăng 91.24% so với năm 2011, điều hiển nhiên, 21 sách khuyến khích tăng trưởng tín dụng Ngân hàng Nhà nước vào năm chất lượng TD nâng cao Đến năm 2013, lợi nhuận tiếp tục tăng không tăng mạnh 2012, đạt 42,241 triệu đồng, tăng 42.87% so với năm 2012 Qua số lợi nhuận / doanh thu, ta thấy năm 2011 2012, số không thay đổi, cụ thể năm 2011 14.19%, năm 2012 14.17%, đó, ta thấy tỷ lệ lợi nhuận tạo đồng doanh thu thay đổi Năm 2012 có giảm nhẹ so với năm 2011, điều cho thấy hiệu hoạt động kinh doanh chưa tăng Tuy nhiên, đến năm 2013 cao, lên đến 19.26%, cho thấy chi nhánh đa đạt hiệu kinh doanh, góp phần tăng lợi nhuận, tạo nên vững mạnh cho ngân hàng 2.2.4 Đánh 2.2.4.1 giá hoạt động cho vay tiêu dùng MHB Đà Nẵng Kết quả đạt đươc Thứ nhất, MHB Đà Nẵng chi nhánh làm việc hiệu quả, thực điều đa cam kết với khách hàng, tạo nên tin cậy cho khách hàng sử dụng sản phẩm CVTD chi nhánh Thứ hai, tình hình huy động vốn MHB Đà Nẵng gia tăng theo năm từ năm 2011-2013 Mặc dù với biến động bất lợi thị trường, cạnh tranh gay gắt từ NHTM địa bàn MHB Đà Nẵng đa thực công tác huy động vốn phù hợp với diễn biến tình hình nền kinh tế để giữ thị phần, an toàn khoản bổ sung nguồn vốn cho vay Thứ ba, MHB ngân hàng trẻ, nhiều mục tiêu động lực để phấn đấu Vì mà hoạt động CVTD MHB Đà Nẵng qua năm 2011-2013 đa thu nhiều kết khả quan về mặt quy mơ chất lượng, đóng góp khơng vào lợi nhuận chi nhánh Thứ tư, cho vay, CBKD tn thủ chặt chẽ quy trình tín dụng chung, công tác kiểm tra thực thường xuyên trước, sau giải ngân Nhờ đó, chất lượng khoản vay tiêu dùng chi nhánh tốt, tỷ lệ nợ hạn khống chế mức thấp 2.2.4.2 Những hạn chế và nguyên nhân những hạn chế 22 Những hạn chế: Thứ nhất, quy mô khoản CVTD chi nhánh chưa đáp ứng  hết nhu cầu KH Hơn nữa, quận Hải Châu quận trung tâm thành phố, có nền kinh tế phát triển địa bàn, đối tượng có nhu cầu nhà hay phương tiện lại lớn, nơi tập trung nhiều cán bộ, cơng nhân viên có trình độ cao, khơng nội thành mà nhiều vùng lân cận khu vực Trung Tuy nhiên, sản phẩm cho vay mua nhà, phương tiện lại chi nhánh đòi hỏi KH phải có hộ thường trú KT3 trở ngại lớn cho nhóm đối tượng Thứ hai, cấu CVTD bị cân đối tỷ trọng, cho vay xây dựng sửa chữa nhà, mua phương tiện lại chiếm tỷ trọng lớn hoạt động cho vay khác lại khơng có Thứ ba, đa số khoản vay tiêu dùng chi nhánh thực giải ngân tiền mặt, khó kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay thực tế Bên cạnh đó, chất lượng tín dụng khoản vay tiêu dùng chưa cao Tuy khoản vay đều có biện pháp kiểm soát rủi ro CBTD đa tiến hành đôn thúc, nhắc nhở khách hàng cách thường xuyên để khoản nợ toán kịp thời nợ xấu tồn Thứ tư, sản phẩm CVTD chưa đa dạng chưa tạo điều kiện tối đa cho KH lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất, thỏa man tối đa nhu cầu KH Thứ năm, tỷ trọng dư nợ CVTD so với tổng dư nợ tín dụng thấp, hoạt động CVTD Chi nhánh chưa mở rộng phù hợp với ưu NHTM nhà nước  Nguyên nhân hạn chế: Về phía Ngân hàng - Tổng nguồn vốn huy động NH chưa cao, nên phát - triển đa dạng sản phẩm CVTD chi nhánh So với khoản vay kinh doanh lai suất vay tiêu dùng cao hơn, thời hạn ngắn hơn, giới hạn cho vay lại thấp hơn… CVTD đảm bảo tài sản có hình thức vay ủy nhiệm trích lương Thủ tục định giá tài sản đảm bảo Chi nhánh phải qua 23 nhiều khâu Chính sách KH Chi nhánh thiếu cởi mở, chưa - thu hút lượng đông đảo KH vay tiêu dùng đến với Chi nhánh Công tác marketing về CVTD chi nhánh chưa quan tâm mức Chính sách sản phẩm chưa tạo bật cho sản phẩm NHTM khác Về phía khách hàng Nhiều người dân e ngại vay NH cho thủ tục phức tạp, phiền hà hoặc họ thực chưa quan tâm đến hoạt động CVTD NH nhiều người dân miền Trung tâm lý tiết kiệm Vì họ có xu hướng “có dùng nhiêu” Mặt khác, KH cá nhân nên gặp khó khăn việc xác định nguồn thu để trả nợ KH chứng minh nguồn thu rõ ràng để toán nợ vay Một số KH giao dịch với NH chưa có phối hợp việc cung cấp thơng tin cho NH hoặc thông tin KH cung cấp chưa thật đảm bảo tính xác độ tin cậy chưa cao Nguyên nhân khách quan khác Ảnh hưởng biến động thị trường tài chính, thị trường tài Việt Nam chao đảo ảnh hưởng biến động nền kinh tế giới (giá vàng, giá dầu tăng mạnh, đồng đôla giá ) suy sụp thị trường chứng khốn nước Các NH mà chịu ảnh hưởng khơng nhỏ Ngồi ra, lạm phát biến động thị trường tài nên nhiều KH không gửi tiền vào NH mà quay mua vàng hoặc đất, làm giảm nguồn vốn huy động NH Thêm vào đó, nguyên nhân từ phía môi trường kinh doanh quan trọng và không kể đến Hiện nay, CVTD trở thành mục tiêu tổ chức tín dụng, là Ngân hàng ngoài Quốc doanh, việc cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt làm cho Ngân hàng quốc doanh MHB dường thức tỉnh trước thị trường đầy tiềm này 24 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 3.1 ĐỐI VỚI MHB ĐÀ NẴNG Sau tìm hiểu hoạt động CVTD MHB Đà Nẵng, người viết có số kiến nghị nhằm nâng cao hoạt động sau: − Tăng cường công tác huy động vốn: MHB NHTM Nhà nước trẻ nên quy mơ hạn chế Vì để thúc đẩy hoạt động CVTD phát triển − cần phải tăng cường huy động vốn Chính lý non trẻ mà sản phẩm cho vay chưa nhiều, với việc tăng nguồn vồn huy động, Chi nhánh nên phát triển thêm − sản phẩm dịch vụ nhằm hấp dẫn khách hàng Thực sách ưu đai lai suất nới lỏng sách cho KH − vay tiêu dùng Kiểm soát chặt chẽ khoản vay KH vay tiêu dùng, như: giải ngân − chuyển khoản để tránh trường hợp KH sử dụng sai mục đích Xúc tiến hoạt động Marketing: Chiến lược marketing NH ít, nhiều người dân chưa biết đến Ngân hàng Do số lượng chi nhánh PGD địa bàn ít, chi nhánh PGD cộng thêm chiến lược marketing khơng phát triển, trở ngại lớn cho NH 3.2 ĐỐI VỚI MHB - Mọi hoạt động chi nhánh Đà Nẵng chịu tác động trực tiếp từ đường lối hoạt động Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà đồng sông Cửu Long Bởi thế, MHB cần có tác động nhằm hỗ trợ Chi nhánh Đà Nẵng việc thực giải pháp nâng cao chất lượng CVTD Cụ thể: 25 - Chỉ đạo phương hướng hoạt động tín dụng chi nhánh phải nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng, tạo chế để Chi nhánh chủ động việc lựa chọn dịch vụ, nhu cầu cần tài trợ - Cùng với Chi nhánh Đà Nẵng xây dựng quy trình cho vay phù hợp với khoản vay tiêu dùng, điều chỉnh điều kiện cho vay sách tín dụng theo hướng mềm dẻo, linh hoạt khách hàng vay tiêu dùng - Hỗ trợ về tài để chi nhánh tăng cường hoạt động giới thiệu hình ảnh quảng bá thương hiệu - Hỗ trợ việc đào tạo, nâng cao lực chuyên môn lanh đạo cán nhân viên - Tăng cường công tác kiểm tra để đảm bảo việc nâng cao chất lượng CVTD chi nhánh phải gắn liền với tăng trưởng tỷ trọng CVTD hoạt động cho vay, đảm bảo an toàn cho hoạt động Chi nhánh toàn hệ thống MHB 26 Kết luận: Trong năm gần đây, thị trường Ngân hàng diễn cạnh tranh gay gắt, hoạt động cho vay vốn để kinh doanh mạnh truyền thống NHTM trở nên ngày khó khăn Trong bối cảnh đó, thị trường cho vay tiêu dùng xem thị trường tiềm để NHTM đa dạng hoá sản phẩm cho vay, nâng cao lợi nhuận Các ngân hàng có xu hướng nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng, qua thu hút lượng đơng đảo khách hàng vay tiêu dùng đến với Cho vay tiêu dùng thị trường tiềm năng, MHB chi nhánh Đà Nẵng theo xu hướng Qua phân tích tình hình thực hoạt động CVTD từ năm 2011 đến 2013 thị phần hoạt động CVTD chiếm tỷ trọng ngày tăng hoạt động kinh doanh MHB Đà Nẵng Trong thời gian tới, người viết kiến nghị MHB Đà Nẵng cần nhanh chóng phát triển sản phẩm để tăng sức cạnh tranh, giảm bớt áp lực cho nhân viên kinh doanh, tăng cường công tác Marketing hướng đến giữ vững thị phần Đồng thời, MHB Đà Nẵng cần tận dụng điểm mạnh để tận dụng hội vượt qua thách thức để nâng cao hoạt động CVTD Chi nhánh 27 28 Tài liệu tham khảo Tài liệu Tiếng Việt Bùi Diệu Anh, Hồ Diệu, Lê Thị Hiệp Thương (2011), Nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng, NXB Phương Đơng, Hồ Chí Minh Tài liệu lấy từ Internet 1.Hoan Lam (năm 2012), Ngân hàng MHB cấp mức tăng trưởng tín dụng cao nhất, lấy về ngày 25/11/2014, từ http://vietstock.vn/2012/02/ngan-hangmhb-duoc-cap-muc-tang-truong-tin-dung-cao-nhat-757-215664.htm 2.Như ý (năm 2012), MHB tăng vốn điều lệ lên 3369 tỷ đồng, lấy về ngày 28/11/2014, từ http://vietstock.vn/2012/01/mhb-tang-von-dieu-le-len-3369-ty- dong-764-212790.htm 3.website MHB : mhb.com.vn Tài liệu nội từ MHB Tài liệu nội từ MHB Đà Nẵng về kết kinh doanh Tài liệu nội từ MHB Đà Nẵng về Hướng dẫn cho vay tiêu dùng hệ thống Ngân hàng Phát triển Nhà đồng sông Cửu Long Tài liệu nội từ MHB Đà Nẵng về Quy trình cho vay hệ thống Ngân hàng Phát triển Nhà đồng sông Cửu Long Tài liệu nội từ MHB Đà Nẵng về Lịch sử hình thành trình phát triển MHB Đà Nẵng ... MHB Đà Nẵng về Hướng dẫn cho vay tiêu dùng hệ thống Ngân hàng Phát triển Nhà đồng sông Cửu Long Tài liệu nội từ MHB Đà Nẵng về Quy trình cho vay hệ thống Ngân hàng Phát triển Nhà đồng sông Cửu. .. lượng hoạt động CVTD MHB Đà Nẵng Kết luận CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (MHB) - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng. .. thiểu rủi ro cho Ngân hàng khách hàng Sau tháng thực tập MHB Đà Nẵng, người viết chọn đề tài Hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà đồng sông Cửu Long chi nhánh Đà Nẵng để làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng bằng sông cửu long chi nhánh đà nẵng , Hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng bằng sông cửu long chi nhánh đà nẵng , CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG., 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI MHB ĐÀ NẴNG., 2 THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI MHB ĐÀ NẴNG., CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, 1 ĐỐI VỚI MHB ĐÀ NẴNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay