Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần bia sài gòn – hà nội

79 40 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 23:13

Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CPNVLTT HTK KCS KH-TM KKTX KT-SX NVL NVLC NVLP PX SXKD TGTGT TK VAS Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Hàng tồn kho Phòng kiểm sốt chất lượng Kế hoach Thương mại khai thường xuyên Kỹ thuật sản xuất Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu phụ Phân xưởng Sản xuất kinh doanh Thuế giá trị gia tăng Tài khoản Chuẩn mực kế toán Việt Nam Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1 Quy trình sản xuất bia Sơ đồ 1.2 Tổ chức máy quản lý công ty Sơ đồ 1.3.Sơ đồ hình thức kế tốn máy Sơ đồ 1.4 Tổ chức máy kế toán Sơ đồ 2.1 Trình tự ln chuyển chứng từ kế tốn nhập vật tư Sơ đồ 2.2 Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán xuất kho vật tư Bảng 1.1 Kết kinh doanh công ty từ năm 2012 2014 Bảng 2.1 Định mức xuất nguyên vật liệu sản xuất cho tank bia Bảng 3.2 Mẫu phiếu báo vật tư lại cuối kỳ Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Giao diện phần mềm kế tốn VTSOFT SE Hình 2.1.Phiếu nhập kho Hình 2.2.Phiếu kết thử nghiệm Hình 2.3.Hóa đơn thuế GTGT mua NVL Hình 2.4.Thẻ kho Hình 2.5.Giao diện kết xuất liệu Hình 2.6.Giao diện thao tác lập Phiếu nhập vật liệu Hình 2.7.Phiếu nhập vật liệu Hình 2.8.Hóa đơn Giá trị gia tăng Hình 2.9 Biên kiểm vật tư Hình 2.10.Phiếu nhập kho hàng thực nhập Hình 2.11.Thẻ kho NVLMalt Hình 2.12.Kết xuất liệu Hình 2.13.Giao diện Phiếu nhập vật liệu Hình 2.14.Phiếu nhập kho Hình 2.15.Thẻ kho Hình 2.16.Giao diện phiếu nhập vật liệu Hình 2.17.Bảng tốn vận chuyển tháng 01/2015 Hình 2.18.Hóa đơn giá trị gia tăng Hình 2.19.Chứng từ cơng nợ Hình 2.20.Phiếu nhập vật liệu Hình 2.21 Phiếu đề nghị cấp vật tư Hình 2.22.Phiếu xuất kho Hình 2.23.Thẻ kho Hình 2.24.Màn hình kết xuất liệu Hình 2.25.Giao diện tính giá XK Hình 2.26.Giao diện Phiếu xuất vật liệu Hình 2.27 Phiếu đề nghị cấp vật tư Hình 2.28.Phiếu xuất kho Hình 2.29.Thẻ kho Hình 2.30.Phiếu xuất vật liệu Hình 2.31.Mẫu kiểm vật tư Hình 2.32.Phiếu xuất kho vật tư thiếu Hình 2.33.Phiếu xuất kho Hình 2.34.Màn hình kết xuất liệu Khóa luận tốt nghiệp Hình 2.35.Thao tác tính giá XK Hình 2.36.Giao diện xuất NVL Hình 2.37 Giao diện xem sổ kế tốn Hình 2.38.Báo cáo Nhập xuất tồn NVL Hình 3.1 Bảng tồn kho vật tư tối ưu hàng ngày Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài 2.Mục đích nghiên cứu 3.Lịch sử nghiên cứu 4.Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu 6.Cấu trúc khóa luận .2 CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ SXKD CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GỊN- NỘI CĨ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠCH TỐN NGN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY 1.1.Đặc điểm sản xuất kinh doanh tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh công ty cổ phần Bia Sài Gòn Nội ảnh hưởng đến kế tốn nguyên vật liệu 1.1.1.Quá trình hình thành phát triển cơng ty cổ phần Bia Sài Gòn Nội .4 1.1.2.Lĩnh vực kinh doanh quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm 1.1.3.Đặc điểm tổ chức máy quản lý tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 1.1.4.Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty số năm gần .11 1.2.Hình thức kế tốn tổ chức máy kế tốn cơng ty Cổ phần Bia Sài Gòn –Hà Nội .12 1.2.1.Hình thức kế tốn .12 1.2.2.Tổ chức máy kế toán 13 1.2.3.Chế độ kế tốn áp dụng cơng ty 14 1.2.4.Tình hình sử dụng máy tính phòng kế tốn 16 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI 17 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN NỘI 17 2.1 Đặc điểm cơng tác kế tốn ngun vật liệu cơng ty cổ phần bia Sài Gòn Nội 17 2.2 Thực trạng công tác kế tốn cơng ty cổ phần bia Sài Gòn Nội 17 Khóa luận tốt nghiệp 2.2.1.Phân loại nguyên vật liệu đánh giá nguyên vật liệu sản xuất công ty cổ phần bia Sài Gòn Nội 17 2.2.2 Hạch toán Nguyên vật liệu cơng ty cổ phần bia Sài Gòn Nội .19 2.2.3.Các sổ kế toán tổng hợp liên quan đến kế toán NVL .58 2.3.Nhận xét thực trạng cơng tác kế tốn Nguyên vật liệu công ty cổ phần Bia Sài Gòn Nội .61 2.3.1.Ưu điểm 61 2.3.2.Nhược điểm 62 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN NỘI 63 3.1.Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác kế tốn NVL cơng ty cổ phần Bia Sài Gòn Nội .63 3.2.Nguyên tắc hồn thiện kế tốn Ngun vật liệu cơng ty cổ phần Bia Sài Gòn Nội 64 3.3.Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu cơng ty cổ phần Bia Sài Gòn Nội .64 3.4.Các điều kiện thực .69 KẾT LUẬN 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .72 Khóa luận tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, tồn cầu hóa nay, kinh tế Việt Nam nhiều hội để cạnh tranh phát triển, nhiên bên cạnh gặp phải nhiều khó khăn, đối mặt với nhiều nguy nhiều khủng hoảng kinh tế giới Các doanh nghiệp nước muốn tồn phát triển mơi trường đầy thuận lợi khó khăn buộc phải chiến lược chiến thắng đối thủ cạnh tranh Sự lựa chọn hướng giải pháp cạnh tranh doanh nghiệp khác khác nhau, thực tế cho thấy để cạnh tranh doanh ghiệp phải tìm cách nâng cao chất lượng , da dạng hóa mẫu mã sản phẩm…., đặc biệt phải coi trọng cơng tác kế tốn Điều mà tất doanh nghiệp quan tâm tham gia kinh doanh lợi nhuận, để lợi nhuận đạt lớn ngồi việc cố gắng tăng tiêu thụ sản phẩm, doanh nghiệp cần phải tìm cách hạ chi phí xuống mức thấp thể, chi phí nguyên vật liệu yếu tố quan trọng Kế tốn ngun vật liệu khơng cung cấp thơng tin đầy đủ tình hình biến động nguyên vật liệu cơng ty, mà giúp ích cho nhà quản trị công ty, sử dụng nguyên vật liệu để đạt hiệu lớn nhất, hạ giá thành sản phẩm Trong thời gian thực tập cơng ty Cổ phần Bia Sài Gòn Nội, nhận thấy tầm quan trọng công tác hạch toán nguyên vật liệu, giúp đỡ nhiệt tình anh chị phòng kế tốn đặc biệt sư tâm huyết bảo thầy giáo hướng dẫn thực tập Th.s Đào Mạnh Huy em lựa chọn đề tài “ Hồn thiện kế tốn Nguyên vật liệu công ty cổ phần bia Sài Gòn Nội” để thực khóa luận tốt nghiệp 2.Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu với mục đích vận dụng lý thuyết học trường lớp so sánh với thực tế, cụ thể tìm hiểu thực trạng phần hành kế tốn ngun vật liệu cơng ty Cổ phần Bia Sài Gòn Nội, từ thực tế lý luận, nghiên cứu giải pháp tính khả thi, tính ứng dụng nhằm hồn thiện kế tốn ngun vật liệu cơng ty Cổ phần Bia Sài Gòn Nội Sinh viên: Lê Thị Thảo Anh D7KT2 Khóa luận tốt nghiệp 3.Lịch sử nghiên cứu Trước băt đầu nghiên cứu đề tài em tham khảo tài liệu đề tài liên quan đến kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp trang web sở lý thuyết, thực tiễn áp dụng doanh nghiệp qua kênh thơng tin báo tài chính,…, đồng thời em tham khảo tài liệu anh chị thực tập công ty Em nhận thấy đề tài, tài liệu mà em tham khảo nhiều mặt tích cực, nhiên số vấn đề cần thiết mà đề tài chưa đưa cơng ty áp dụng hình thức kế tốn máy chưa chụp hết giao diện làm việc vào làm, chưa đưa số chứng từ gốc số mục… Song việc tham khảo, đọc, tìm hiểu tài liệu em kiến thức vững làm hành trang cần thiết cho việc nghiên cứu đề tài Nhận thức điều đó, với hướng dẫn bảo tận tình thầy giáo Th.s Đào Mạnh Huy, giúp đỡ anh chị cơng ty Cổ phần Bia Sài Gòn Nội, khóa luận em sâu nghiên cứu thực trạng kế tốn ngun vật liệu cơng ty Cổ phần Bia Sài Gòn Nội, phát triển vấn đề mà anh chị trước nghiên cứu đồng thời khắc phục thiếu sót mà anh chị chưa đề cập đến Em chụp lại giao diện làm việc phần mềm với kế tốn ngun vật liệu cơng ty cổ phần Bia Sài Gòn Nội áp dụng để minh họa cho việc ghi chép sổ sách cơng ty Đồng thời khóa luận em đưa chi tiết chứng từ gốc đến sổ tài khoản liên quan 4.Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài - Đề tài nghiên cứu phần hành kế toán nguyên vật liệu cơng ty cổ phần Bia Sài Gòn Nội - Phạm vi thời gian: thời gian thực tập công ty từ ngày 15/12/2014 đến 31/03/2015 - Phạm vi khơng gian: phòng Tài kế tốn cơng ty cổ phần Bia Sài Gòn Nội phòng ban khác liên quan Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp tự luận - Phương pháp thống - Phương pháp phân tích tổng hợp - Phương pháp quan sát thực tế Sinh viên: Lê Thị Thảo Anh D7KT2 Khóa luận tốt nghiệp 6.Cấu trúc khóa luận Nội dung khóa luận gồm phần: Chương 1: Đặc điểm sản xuất kinh doanh tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh cơng ty cổ phần bia Sài Gòn Nội ảnh hưởng đến kế tốn Ngun vật liệu Để tìm hiểu thực trạng kế tốn ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Nội trước hết cần tiếp cận mơ hình kinh doanh, cách thức sản xuất yếu tố khác công ty ảnh hưởng đến kế tốn ngun vật liệu Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn ngun vật liệu cơng ty cổ phần bia Sài Gòn Nội Tình hình thực cơng tác kế tốn ngun vật liệu cơng ty năm 2015 với ưu điểm giúp phát triển cơng ty hạn chế tồn cần nhanh chóng hồn thiện giúp cơng ty lớn mạnh Chương 3: Phương hướng hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu cơng ty cổ phần bia Sài Gòn Nội Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu hệ thống kế tốn doanh nghiệp Vì thời gian thực tập khơng lâu kiến thức tích lũy chưa đầy đủ nên khóa luận em khơng tránh khỏi sai sót Em mong đóng góp từ phía q thầy để khóa luận tốt nghiệp em thêm phong phú lý luận thiết thực với thực tế Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Lê Thị Thảo Anh Sinh viên: Lê Thị Thảo Anh D7KT2 Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ SXKD CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GỊN- NỘI CĨ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠCH TỐN NGN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY 1.1.Đặc điểm sản xuất kinh doanh tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh công ty cổ phần Bia Sài Gòn Nội ảnh hưởng đến kế tốn nguyên vật liệu 1.1.1.Quá trình hình thành phát triển cơng ty cổ phần Bia Sài Gòn Nội Cơng ty cổ phần bia Sài Gòn-Hà Nội thành viên Tổng công ty Bia-rượu-nước giải khát Sài Gòn ( Sabeco) thành lập năm 2007 Bia Sài Gòn thương hiệu với sản phẩm truyền thống uy tín, chất lượng cao, trải qua 30 năm xây dựng phát triển, Sabeco nhận tín nhiệm khách hàng thương hiệu vị trí số 21 số tập đoàn sản xuất bia lớn giới thứ khu vực ASEAN - Ngày 01/06/1977 công ty rượu bia miền nam thức tiếp nhận quản lý Nhà máy bia Chợ Lớn từ hãng BGI hình thành nên nhà máy bia Sài Gòn - Năm 1981 Xí nghiệp liên hiệp Rượu bia nước giải khát II chuyển đổi từ công ty Bia rượu miền Nam - Năm 1993 Nhà máy bia Sài Gòn phát triển thành cơng ty Bia Sài Gòn với thành viên : nhà máy nước đá Sài Gòn, nhà máy khí rượu bia, nhà máy nước khống ĐaKai, cơng ty liên doanh Carnaud Metalbox Sài Gòn sản xuất lon, công ty liên doanh thủy tinh Malaya Việt Nam sản xuất chai thủy tinh - Từ 1994 đến nay, tổng cơng ty Bia Sài Gòn thành lập thêm nhiều công ty liên kết sản xuất bia, tiếp nhận thêm thành viên mới, thành lập tổng kho Nha Trang, Cần Thơ, Đà Nẵng Năm 2004 Tổng cơng ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco chuyển sang tổ chức hoạt động theo mô hình cơng ty mẹ-cơng ty theo định số 37/2004/QĐ BCN trưởng Bộ công nghiệp Năm 2006 tổng cơng ty hồn chỉnh hệ thống phân phối tồn quốc với cơng ty CPTM Sabeco khu vực Sinh viên: Lê Thị Thảo Anh D7KT2 Khóa luận tốt nghiệp phận sản xuất…thơng báo tình hình biến động trình sản xuất loại nguyên vật liệu, từ lập Báo cáo hàng ngày gửi cho Giám đốc, Kế tốn trưởng, Trưởng phòng vật tư Sau thực nghiệp vụ nhập liệu đầy đủ vào phần mềm, phần mềm tự động chuyển số liệu vào sổ liên quan Sổ chi tiết TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu; Báo cáo Nhập - Xuất - Tồn nguyên vật liệu; Sổ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu Để xem sổ chi tiết tài khoản 152 Báo cáo nhập - xuất - tồn nguyên vật liệu vào menu “Báo biểu”, chọn “Sổ nguyên vật liệu”, chọn “Sổ chi tiết nguyên vật liệu” “Báo cáo nhập xuất tồn nguyên vật liệu” Còn để xem Sổ tài khoản 152 vào menu “Báo biểu”, chọn “Sổ tài khoản”, chọn “Sổ TK 152” Để xem sổ, thực thao tác : Hình 2.37 Giao diện xem sổ kế toán Sinh viên: Lê Thị Thảo Anh D7KT2 59 Khóa luận tốt nghiệp Ví dụ Báo cáo Nhập Xuất Tồn NVL cuối tháng 1/2015 Hình 2.38.Báo cáo Nhập xuất tồn NVL Sinh viên: Lê Thị Thảo Anh D7KT2 60 Khóa luận tốt nghiệp 2.3.Nhận xét thực trạng cơng tác kế tốn Ngun vật liệu cơng ty cổ phần Bia Sài Gòn Nội 2.3.1.Ưu điểm  Bộ máy kế toán cơng ty: - Mơ hình máy kế tốn đảm bảo lãnh đạo tập trung, thống công tác kiểm tra, xử lý cung cấp thông tin cho ban lãnh đạo định đắn - Công ty tuân thủ hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam theo chế độ hành, cập nhật vận dụng cách phù hợp với cơng tác kế tốn - Cơng tác tổ chức phòng kế tốn phân cơng phân nhiệm rõ ràng cụ thể, phù hợp với lực nhân viên, hệ thống kiểm soát nội thực thường xuyên, liên tục hiệu - Phần mềm kế tốn cơng ty sử dụng phần mềm thiết kế riêng, phù hợp với cơng tác kể tốn cơng ty, tính xác bảo mật cao, tương đối dễ sử dụng  Về cơng tác tổ chức kế tốn NVL: - Việc tổ chức kế toán chi tiết theo phương pháp thẻ song song giúp việc ghi chép dễ dàng, dễ kiểm tra số liệu quản lý chặt chẽ mặt giá trị vật NVL - Công ty sử dụng phương pháp KKTX để hạch toán hàng tồn kho, giúp việc theo dõi hàng nhập xuất tồn cách dễ dàng - Nhân viên kế tốn trình độ lực ổn định, người đảm nhiệm phần hành kế toán riêng, đảm bảo tính chun mơn dễ quản lý - Nguyên vật liệu công ty sử dụng bảo quản cẩn thận, đảm bảo chất lượng, hệ thống kho bãi đại rộng rãi, thoáng mát, kho bãi bố trí gần nơi sử dụng giúp việc xuất kho sản xuất đảm bảo liên tục Một số NVL cần bảo quản kho lạnh công ty đảm bảo chất lượng tốt xuất dùng - Khi NVL nhập vào kho phải qua cân điện tử để cân hàng nhận Phiếu cân hàng, việc giúp phản ánh xác số NVL khơng thể kiểm sau nhập kho - Công ty th ngồi đội bốc xếp riêng, hàng hóa bốc dỡ nhanh gọn, xếp gọn gàng, khoa học - Hàng nhập kho nhân viên phòng KCS xuống kiểm kê, đảm bảo chất lượng nhập kho, lấy mẫu ngẫu nhiên kiểm tra phản ánh với nhà cung cấp VÌ vậy, NVL đầu vào ln đảm bảo Sinh viên: Lê Thị Thảo Anh D7KT2 61 Khóa luận tốt nghiệp - Các thủ tục nhập kho, xuất kho, hàng đường đảm bảo tuân thủ cách chặt chẽ Giữa phận Kho, Kế tốn, phân xưởng mối liên hệ chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng để giải vấn đề phát sinh liên quan đến NVL - Phần mềm quản lý vậtkế toán Kho kết hợp với phần mềm vật tư VTSOFT giúp giảm công việc trách nhiệm cho kế tốn vật tư, cơng việc thực hiệu quả, nhanh chóng mà khơng bị nhầm lẫn sai sót - Định mức tiêu hao NVL xây dựng sát với thực tế, giúp tránh tình trạng sản xuất thiếu thừa NVL, gây tình trạng lãng phí NVL, khơng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, khơng đạt tiêu sản lượng tình trạng sản xuất thừa, ứ đọng sản phẩm - Báo cáo thống thực hàng ngày cho biết tình hình nhập , xuất, tồn cụ thể NVL, đồng thời mức dự trữ NVL cho sản xuất, giúp kế toán đặt kế hoạch mua NVL bổ sung sản xuất kịp thời - Vật tư kiểm hàng tháng, phát chênh lệch để xử lý, tránh tình trạng thất NVL lâu ngày Việc đánh giá NVL cuối tháng cho biết phận sử dụng lãng phí hay tiết kiệm NVL, đưa định xử lý hay khen thưởng kịp thời 2.3.2.Nhược điểm - Cơng ty chưa tiến hành trích lập dự phòng giảm giá NVL, chưa tuân thủ VAS 02 - Một số NVL phụ, phận sở dụng thường đề nghị xuất lô thùng không với số lượng cần sử dụng, NVL nhận để phân xưởng không bảo quản tốt dễ dẫn đến hư hỏng, giảm chất lượng - Khi phòng kế hoạch vật tư tính tốn khơng xác số vật liệu cần nhập, dẫn đến NVL nhập kho thừa so với số cần dùng, làm tăng chi phí bảo quản, thuê kho, vận chuyển, bốc dỡ….làm tăng chi phí, tăng giá thành tăng lãi vay phải trả, ảnh hưởng đến kết kinh doanh công ty Đồng thời làm ảnh hưởng đến chất lượng NVL đầu vào sản xuất phải dự trữ lâu ngày - Nước yếu tố sản xuất, nên việc cơng ty hạch tốn nước vào chi phí sản xuất chung 627 chưa hợp lý Đồng thời, hóa đơn tiền nước sử dụng hàng tháng, kế toán hạch toán đồng thời nghiệp vụ Nhập kho Xuất kho nước chưa hợp lý - NVL sử dung lớn, vật tư phòng ban nhiều, xếp khoa học khó kiểm kê, đặc biệt phòng KCS việc kiểm ống nghiệm, hóa chất khó khăn… - Công ty chưa quan tâm đến công tác kế tốn quản trị, kế tốn Sinh viên: Lê Thị Thảo Anh D7KT2 62 Khóa luận tốt nghiệp trưởng ( đồng thời kế tốn tổng hợp), việc hỗ trợ đưa định cho Ban Giám đốc chưa thực hiệu CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GỊN NỘI 3.1.Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác kế tốn NVL cơng ty cổ phần Bia Sài Gòn Nội Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, tồn cầu hóa nay, kinh tế Việt Nam nhiều hội để cạnh tranh phát triển, nhiên bên cạnh gặp phải nhiều khó khăn, đối mặt với nhiều nguy nhiều khủng hoảng kinh tế giới Các doanh nghiệp nước muốn tồn phát triển mơi trường đầy thuận lợi khó khăn buộc phải chiến lược chiến thắng đối thủ cạnh tranh Sự lựa chọn hướng giải pháp cạnh tranh doanh nghiệp khác khác nhau, thực tế cho thấy để cạnh tranh doanh nghiệp phải tìm cách nâng cao chất lượng , da dạng hóa mẫu mã sản phẩm…., đặc biệt phải coi trọng cơng tác kế tốn Điều mà tất doanh nghiệp quan tâm tham gia kinh doanh lợi nhuận, để lợi nhuận đạt lớn ngồi việc cố gắng tăng tiêu thụ sản phẩm, doanh nghiệp cần phải tìm cách hạ chi phí xuống mức thấp thể, chi phí nguyên vật liệu yếu tố quan trọng Kế tốn ngun vật liệu khơng cung cấp thơng tin đầy đủ tình hình biến động nguyên vật liệu cơng ty, mà giúp ích cho nhà quản trị công ty, sử dụng nguyên vật liệu để đạt hiệu lớn nhất, hạ giá thành sản phẩm Tổ chức công tác kế toán NVL cách khoa học hợp lý góp phần tiết kiệm vốn cách hiệu quả, tạo điều kiện tiết kiệm chi phí, hạ thấp giá thành sản phẩm Tại cơng ty Cổ phần Bia Sài Gòn Nội, cơng tác kế tốn NVL nhiều tồn nêu chương 2, số nội dung chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn giai đoạn nay, đặc biệt với cơng ty áp dụng hình thức kế tốn máy vi tính Với cơng ty Cổ phần Bia Sài Gòn Nội u cầu đặt cần xây dựng hệ thống kế toán nguyên vật liệu cách hợp lý chặt chẽ, bỏ qua bước chồng chéo dư thừa, đồng thời thường xuyên theo dõi nắm bắt thay đổi chuẩn mực kế tốn Bộ Tài ban hành, điều tạo điều kiện cho việc thực kiểm tra, giám sát định mức dự trữ, tiêu hao nguyên vât liệu khâu trình sản xuất Qua Sinh viên: Lê Thị Thảo Anh D7KT2 63 Khóa luận tốt nghiệp góp phần giảm bớt chi phí, nâng cao hiệu sử dụng vốn, hạ gia thành sản phẩm, cung cấp thơng tin cách xác cho nhà quản lý doanh nghệp nhà đầu tư, quan quản lý Nhà nước mà không trái với chuẩn mực chế độ kế tốn Việc hồn thiện kế tốn NVL quan trọng, góp phần nâng cao hiệu hoạt động công ty, quản lý tốt công tác NVL giúp công ty tăng khả cạnh tranh với đối thủ ngành 3.2.Ngun tắc hồn thiện kế tốn Ngun vật liệu cơng ty cổ phần Bia Sài Gòn Nội Việc hồn thiện cơng tác kế tốn phải tn thủ chế độ tài kế tốn hành, chuẩn mực kế toán văn pháp luật Nhà nước ban hành, đồng thời doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất khác mang đặc điểm, yêu cầu quản lý khác nhau, kế toán phải vào chế độ, chuẩn mực để thực nghiệp vụ cách hợp lý xác Áp dụng đắn phương pháp hạch toán chi tiết, hạch tốn tổng hợp NVL kết hợp với hình thức kế tốn máy để theo dõi chi tiết tình hình tăng giảm nguyên vật liệu trình sản xuất kinh doanh 3.3.Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu cơng ty cổ phần Bia Sài Gòn Nội Trải qua thời gian thực tập cơng ty cổ phần Bia Sài Gòn Nội, sau tìm hiểu nắm bắt thực tế với việc vận dụng lý luận, em xin mạnh dạn đưa số ý kiến đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn NVL công ty -Ý kiến 1: Tiến hành lập dự phòng giảm giá NVL Khi thực tế giá thị trường NVL thấp giá trị ghi sổ kế toán sản phẩm từ số NVL bán thị trường với giá khơng đổi khơng lập dự phòng cho số NVL  Nguyên tắc lập : Dự phòng giảm giá cho NVL phải tính cho thứ NVL mức dự phòng mức chênh lệch giá trị thực nhỏ giá gốc  Phương pháp lập dự phòng giảm giá cho NVL Mức trích lập dự phòng tính theo công thức sau: Sinh viên: Lê Thị Thảo Anh D7KT2 64 Khóa luận tốt nghiệp Mức dự phòng giảm giá nguyên vật liệu Lượng nguyên vật liệu thực tế tồn kho thời điểm lập x báo cáo tài Giá trị = thực nguyên vật liệu tồn kho Giá gốc nguyên vật liệu tồn kho bao gồm: chi phí mua, chi phí chế biến chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để nguyên vật liệu địa điểm trạng thái theo quy định Chuẩn mực kế toán số 02 Hàng tồn kho ban hành theo QĐ số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 Bộ trưởng Bộ Tài Chính Giá trị thực nguyên vật liệu tồn kho (giá tị dự kiến thu hồi) giá bán (ước tính) nguyên vật liệu tồn kho trừ (-) chi phí để hồn thành sản phẩm chi phí tiêu thụ ước tính Mức lập dự phòng giảm giá ngun vật liệu tồn kho tính cho loại nguyên vật liệu tồn kho bị giảm giá tổng hợp toàn vào bảng chi tiết Bảng để hạch toán vào giá vốn hàng bán (giá thành tồn sản phẩm hàng hóa tiêu thụ kỳ) doanh nghiệp  Xử lý khoản dự phòng Cuối niên độ kế tốn, loại ngun vật liệu tồn kho giá gốc nhỏ giá trị thực kế tốn phải lập dự phòng theo số tiền chênh lệch - Nếu số tiền dự phòng giảm giá nguyên vật liệu phải trích lập số dư khoản dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tồn kho doanh nghiệp khơng phải trích lập khoản dự phòng giảm giá ngun vật liệu tồn kho - Nếu số tiền dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tồn kho phải lập cuối niên độ lớn số tiền dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tồn kho lập cuối niên độ kế toán trước, kế toán lập dự phòng bổ sung phần chênh lệch, ghi: Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Chi tiết cho loại, thứ nguyên vật liệu) TK 159 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Nếu số tiền dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tồn kho phải lập cuối niên độ nhỏ số tiền dự phòng giảm giá nguyên vật liệu lập niên độ trước, kế tốn hồn nhập phần chênh lệch đó, ghi: Nợ TK 159 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho TK 632 - Giá vốn hàng bán Sinh viên: Lê Thị Thảo Anh D7KT2 Giá gốc nguyên vật liệu tồn kho theo sổ kế toán 65 Khóa luận tốt nghiệp * Xử lý tổn thất thực tế xảy ra: ` Nợ TK 159 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Nợ TK 632 - (Nếu chưa trích lập dự phòng dự phòng khơng đủ) TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu -Ý kiến 2: Với việc hạch toán NVL nước : nước sử dụng đồng thời cho nhiều công đoạn quy trình sản xuất, kế tốn khó tính xác nước sử dụng cho việc nấu , lọc tank, nước để rửa chai, vệ sinh… Nước tính cách tương đối, phải tách nước sử dụng vào chi phí liên quan Trên thực tế, cơng ty kho để dự trữ nước khơng lớn, sử dụng đồng hồ đo nước sử dụng cho sản xuất cơng đoạn khác Khi hóa đơn tiền nước gửi kế tốn tiến hành định khoản nhập nguyên vật liệu phụ Nợ TK 1522 TK 3311 Sau định khoản xuất nguyên vật liệu sản xuất Nợ TK 6277 TK 1522 Kế toán tiến hành ghi nhận chưa thực hợp lý Kế toán nên sử dụng bể chứa nước để sản xuất trực tiếp riêng bể để lọc, rửa,…riêng dùng đồng hồ đo nước khác nhau, việc giúp tách chi phí nước thành loại “chi phí NVLTT” “chi phí sản xuất chung” Đồng thời, kế toán nên bỏ qua bước định khoản Nhập NVL nước, nghĩa hóa đơn tiền nước về, kế toán vật tư định khoản trực tiếp vào NVL mua xuất thẳng cho sản xuất nước dùng cho sản xuất: Nợ TK 621 TK 3311 Với nước dùng cho sản xuất chung kế tốn định khoản: Nợ TK 627 TK 3311 Tuy cách hạch tốn khơng làm ảnh hưởng đến giá vốn báo cáo tài cách hạch tốn tách riêng chi phí tính xác cao -Ý kiến 3: Công tác quản lý NVL xuất dùng : Kế toán kho kế toán vật tư cần theo dõi sát NVL, xuất kho NVL nên xuất theo yêu cầu sở dụng, không nên xuất lô, thùng để đảm bảo NVL bảo quản tốt nhât, tính giá thành phẩm cách xác Sinh viên: Lê Thị Thảo Anh D7KT2 66 Khóa luận tốt nghiệp + Kế toán cần vào định mức tiêu hao vật tư, phiếu đề nghị cấp vật tư để xuất đủ cho lần sử dụng Với phụ tùng thay cần vào Phiếu yêu cầu vật tư duyệt để xuất cho xác + Khi NVL xuất kho sử dụng không hết cuối tháng phận phải báo lên cho Phòng kế hoạch vật tư để tiến hành nhập kho, sau gửi lại cho phòng kế tốn để hạch tốn : Nợ TK 152 TK 621,627… Việc giúp hạch tốn xác giá vốn thành phẩm, đồng thời giúp Phòng kế hoạch vật tư xác định xác định mức vật tư sử dụng sản xuất Sinh viên: Lê Thị Thảo Anh D7KT2 67 Khóa luận tốt nghiệp Hình 3.1 Bảng tồn kho vật tư tối ưu hàng ngày Sinh viên: Lê Thị Thảo Anh D7KT2 68 Khóa luận tốt nghiệp Mẫu số 04 VT Đơn vị: Cty CP Bia Sài Gòn Nội ( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) Địa chỉ: Lô A2, CN8, Cụm CNTT vừa nhỏ XP,TT PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ Ngày tháng năm Bộ phận sử dụng………………………………………………………… STT Tên vậtvật tư Đơn tư tính vị Số lượng Ghi Phụ trách phận sử dụng Bảng 3.2 Mẫu phiếu báo vật tư lại cuối kỳ -Việc sử dụng phần mềm kế toán vật tư hỗ trợ cho kế toán vật tư cần khai thác cách triệt để sâu hơn, làm việc phiếu xuất phiếu nhập , phần mềm trợ giúp cho công tác kiểm NVL, lập báo cáo định kỳ báo cáo quản trị NVL Kế toán kho, kế toán vậtkế toán khác cần thường xuyên đăng nhập phần mềm quản lý vật tư để theo dõi tình hình biến động NVL -Việc dự trữ NVL cần trọng hơn, dự trữ cao gây ứ đọng vốn, dự trữ thấp lại gây đình trệ sản xuất, dực trữ NVL cần đảm bảo yếu tố Với NVL không mua theo hợp đồng hàng tháng thủ kho phận sử dụng NVL làm báo cáo số NVL tồn kho tình hình sử dụng NVL làm báo cáo số NVL tồn kho tình hình sử dụng NVL tháng gửi cho phòng Kế hoạch vật tư, Phòng kỹ thuật để lập kế hoach thu mua, điều làm giảm chi phí mua đáp ứng kịp thời cho sản xuất 3.4.Các điều kiện thực Ban lãnh đạo công ty cần phải thực quan tâm đến việc quản lý chi phí đầu vào nói chung chi phí ngun vật liệu nói riêng chi phí Sinh viên: Lê Thị Thảo Anh D7KT2 69 Khóa luận tốt nghiệp nguyên vật liệu ba nhân tố ảnh hưởng lớn đến chi phí, giá thành sản phẩm sản xuất lợi nhuận doanh nghiệp Bên cạnh cơng ty cần trọng đến cơng việc kế tốn nói chung kế tốn ngun vật liệu, cơng tác kế tốn cơng cụ quản lý hiệu cho doanh nghiệp Công ty cần trọng vào cơng việc nâng cao trình độ chun mơn cho đội ngũ cán kế tốn, đồng thời nhân viên kế tốn cần tinh thần tích cực chủ động việc nắm bắt yêu cầu cơng tác kế tốn, tham gia góp ý cho quan quản lý vấn đề phát sinh doanh nghiệp để biện pháp khắc phục xử lý kịp thời Nhà nước cần ban hành kịp thời văn , thông tư hướng dẫn để doanh nghiệp tiếp cận nắm bắt cách kịp thời với sách nhà nước ban hành Nói tóm lại, để hồn thiện cơng tác kế tốn ngun vật liệu khơng cần cố gắng nhân viên kế toán mà cần giúp đỡ tất người từ nhân viên sản xuất thủ kho đến Ban Giám đốc Nếu khơng kế tốn ngun vật liệuphần hành kế tốn khác thay đổi tích cực Sinh viên: Lê Thị Thảo Anh D7KT2 70 Khóa luận tốt nghiệp KẾT LUẬN Trong suốt trình thực tập cơng ty cổ phần Bia Sài Gòn Nội, em nhận thấy dựa vào kiến thức học trường chưa đủ.Vì vậy, thời gian cho em thử nghiệm kiến thức học ngồi ghế nhà trường áp dụng vào công tác thực tế Mặt khác trình thực tập giúp em hiểu sâu kiến thức học, em cảm thấy trưởng thành lý thuyết áp dụng thực tế, hiểu tầm quan trọng em cố gắng học hỏi cơng việc kế tốn, cơng tác kế tốn ngun vật liệu công ty Được giúp đỡ hướng dẫn nhiệt tình thầy Đào Mạnh Huy anh chị nhân viên cơng ty, đặc biệt phòng Tài Kế tốn nên em hồn thành khóa luận với đề tài “ Hồn thiện kế tốn ngun vật liệu cơng ty cổ phần Bia Sài Gòn Nội” Do trình độ kiến thức thân hạn chế nên khóa luận khó tránh khỏi nhiều thiếu sót, hạn chế, em mong nhận đóng góp bảo thầy để em tiến Một lần em xin chân thành cám ơn bảo, giúp đỡ nhiệt tình thầy Đào Mạnh Huy anh chị nhân viên phòng Tài kế tốn cơng ty cổ phần Bia Sài Gòn Nội tạo điều kiện cho em hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Lê Thị Thảo Anh D7KT2 71 Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 01 PGS.TS Nghiêm Văn Lợi - Giáo trình kế tốn tài trường Đại học Lao động Xã hội 02 Bộ trưởng Bộ Tài Quyết định số 1/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20/3/2006 03 Tài liệu kế toán Cơng ty Cổ phần Bia Sài Gòn Nội 04 Một số khóa luận anh chị tốt nghiệp 05 Ngồi tham khảo số web kế toán như: webketoan.vn, danketoan.com,… Sinh viên: Lê Thị Thảo Anh D7KT2 72 Khóa luận tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên giáo viên hướng dẫn: ThS Đào Mạnh Huy Chức vụ: Giảng viên trường Đại học Lao động Xã hội Nhận xét khóa luận tốt nghiệp của: Sinh viên: Lê Thị Thảo Anh Lớp: Đ7KT2 Đề tài: Hồn thiện kế tốn Ngun vật liệu Cơng ty Cổ phần Bia Sài Gòn Nội Lời nhận xét: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Nội, ngày … tháng …… năm 2014 Người nhận xét (Ký tên, ghi rõ họ tên) Sinh viên: Lê Thị Thảo Anh D7KT2 ... CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NỘI 17 2.1 Đặc điểm cơng tác kế tốn ngun vật liệu cơng ty cổ phần bia Sài Gòn – Hà Nội 17 2.2 Thực trạng công tác kế tốn cơng ty cổ phần bia Sài Gòn. .. cần thiết phải hồn thiện cơng tác kế tốn NVL cơng ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội .63 3.2 .Nguyên tắc hồn thiện kế tốn Ngun vật liệu cơng ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội 64 3.3.Một... ngun vật liệu 1.1.1.Q trình hình thành phát triển cơng ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội Cơng ty cổ phần bia Sài Gòn- Hà Nội thành viên Tổng cơng ty Bia- rượu-nước giải khát Sài Gòn ( Sabeco) thành lập
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần bia sài gòn – hà nội , Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần bia sài gòn – hà nội , ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ SXKD CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN- HÀ NỘI CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠCH TOÁN NGYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY., THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NỘI, MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NỘI

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay