hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại tổng công ty ðầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

71 65 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 23:13

Khóa luận tốt nghiệp BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Ngành: Kê tốn Đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TỔNG CƠNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC Giảng viên hướng dẫn: ThS Đào Mạnh Huy Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT KÍ HIỆU Ý NGHĨA CBCNV Cán công nhân viên HĐTV Hội đồng thành viên NLĐ Người lao động NSDLĐ Người sử dụng lao động TK Tài khoản HSL Hệ số lương PC Phụ cấp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế 10 BHTN Bảo hiểm thất nghiệp 11 KPCĐ Kinh phí cơng đồn 12 CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp 13 KQKD Kết kinh doanh 14 ĐGTHCV Đánh giá thực cơng việc Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Kết kinh doanh số năm gần Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước .10 Bảng 2.1 Bảng hệ số lương kinh doanh Tổng công ty .22 Bảng 2.2 Bảng chấm công nhân viên SCIC (tháng 12/2014) 29 Bảng 2.3 Bảng toán tiền lương tháng 12 năm 2014 Ban Tổ chức cán 32 Bảng 2.4 Tỉ lệ trích khoản theo lương theo quy định áp dụng năm 2014 .40 Bảng 2.5 Bảng phân bổ tiền lương bảo hiểm tháng 12 năm 2014 ban Tổ chức cán 44 Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ 1.1 Sơ đồ máy tổ chức tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước Sơ đồ 1.2 Sơ đồ tổ chức máy ban tài kế tốn 12 Hình 1.1 Giao diện phần mềm kế toán Fast .15 Sơ đồ 2.1: Quy trình luân chuyển chứng từ kế tốn tiền lương khoản trích theo lương 27 Hình 2.1 Giao diện vào phiếu kế tốn 34 Hình 2.2 Giao diện phiếu kế toán .35 Hình 2.3 Chứng từ hạch tốn 35 Sơ đồ 2.2.Quy trình thực việc trả lương Tổng công ty .36 Hình 2.4, Giao diện sổ chi tiết TK 334 38 Hình 2.5 Giao diện sổ chi tiết tài khoản 6421 39 Sơ đồ 2.3 Sơ đồ luân chuyển chứng từ cơng tác kế tốn khoản trích theo lương Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước 43 Hình 2.6 Giao diện sổ chi tiết TK 3382 50 Hình 2.7 Giao diện sổ chi tiết TK 3383 51 Hình 2.8 Giao diện sổ chi tiết TK 3384 51 Hình 2.9 Giao diện sổ chi tiết TK 3389 52 Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC 1.1 Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà Nước 1.1.1.Quá trình hình thành phát triển Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước 1.1.2 Lĩnh vực hoạt động Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước 1.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lí tổ chức kinh doanh Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước 1.1.4 Kết kinh doanh công ty số năm gần 1.2 Đặc điểm tổ chức kế tốn Tổng cơng ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước 11 1.2.1 Tổ chức máy kế tốn Tổng cơng ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước 1.2.2 Chế độ kế toán áp dụng Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước 1.2.3 Hình thức kế tốn Tổng cơng ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước 1.2.4 Tình hình sử dụng máy tính kế tốn cơng ty CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC Khóa luận tốt nghiệp 2.1 Đặc điểm chung cơng tác kế tốn tiền lương Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước 16 2.1.1 Phân loại lao động 2.1.2 Qũy lương tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước 2.1.3 Các cách tính tiền lương Tổng cơng ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước 2.2 Thực trạng công tác kế tốn tiền lương Tổng cơng ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước 25 2.2.1 Chứng từ sử dụng 2.2.2 Tài khoản sử dụng 2.2.3.Quy trình luân chuyển chứng từ 2.2.4 Phương pháp hạch toán 2.2.5 Sổ sách kế tốn Tổng cơng ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước 2.3 Thực trạng cơng tác kế tốn khoản phải trích theo lương Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước 39 2.3.1 Đặc điểm khoản trích theo lương Tổng cơng ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước 2.3.2.Chứng từ sử dụng 2.3.3 Tài khoản sử dụng 2.3.4 Quy trình ln chuyển chứng từ kế tốn khoản trích theo lương Tổng cơng ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước 2.3.5 Phương pháp hạch toán 2.3.6 Sổ sách kế tốn khoản trích theo lương CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO Khóa luận tốt nghiệp LƯƠNG TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC 3.1 Đánh giá chung công tác tiền lương khoản trích theo lương Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà Nước 53 3.1.1 Những thành tựu đạt 3.1.2 Những khó khăn, hạn chế 3.1.3 Nguyên nhân thành tựu, hạn chế 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Tổng cơng ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước 56 3.2.1 Hoàn thiện hình thức trả lương 3.2.2 Hồn thiện cơng tác đánh giá cán cơng nhân viên 3.2.3 Còn bất cập chế trả lương cho viên chức quản lý lương người lao động 3.3 Kiến nghị 61 3.3.1 Đối với Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước 3.3.2 Đối với quan quản lý nhà nước KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Khóa luận tốt nghiệp MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài, ý nghĩa khoa học thực tiễn, lịch sử nghiên cứu đề tài Trong kinh tế thị trường với cạnh tranh khốc liệt với phát triển nhanh hội nhập kinh tế đòi hỏi doanh nghiệp phải có uy tín cao đứng vững Nhu cầu thị trường ngày nhiều song khách hàng lại trở lên khó tính đòi hỏi doanh nghiệp phải đổi Các doanh nghiệp hoạt động với mục tiêu đạt lợi nhuận cao, uy tín tốt thị trường ngày phát triển với phát triển nhanh chóng đất nước Để đạt điều đòi hỏi doanh nghiệp phải khơng ngừng nâng cao lực công tác quản lý, sở hữu đội ngũ cán bộ, cơng nhân viên trình độ chun mơn cao, động có kinh nghiệm làm việc tốt Với chức quản lý, đầu tư kinh doanh vốn nhà nước, đời Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước nằm tiến trình cải cách kinh tế nói chung cải cách doanh nghiệp nhà nước nói riêng nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn nhà nước Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước doanh nghiệp, thực đầu tư vào ngành, lĩnh vực quan trọng kinh tế nhằm tăng cường vai trò chủ đạo kinh tế nhà nước sở tôn trọng nguyên tắc thị trường Là phận đóng vai trò quan trọng phát triển Tổng công ty, phận kế tốn ln hồn thiện nâng cao hiệu làm việc, cung cấp thông tin kinh tế kịp thời, xác góp phần giúp nhà quản trị đưa định đắn, giúp công ty ngày phát triển Qua giai đoạn thực tập, em có điều kiện nắm bắt tình hình kinh doanh tổ chức cơng tác kế tốn tiền lương Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước nên em lựa chọn đề tài “Hoàn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Tổng cơng ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước” làm khóa luận tốt nghiệp SV: Vũ Hồng Ngân Khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu nghiên cứu thực tế cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Tổng cơng ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà Nước Đưa kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương tổng cơng ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu -Đối tượng nghiên cứu: Tình hình cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Tổng cơng ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước -Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà Nước, số liệu lấy tháng 12 năm 2014 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp quan sát: quan sát quy trình hạch tốn kế tốn tiền lương khoản trích theo lương - Phương pháp phân tích: tìm hiểu phân tích chứng từ, quy trình hạch tốn kế tốn tiền lương khoản trích theo lương - Phương pháp so sánh: so sánh lý thuyết thực tế cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty để rút ưu điểm tồn tại, từ đưa kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương công ty - Phương pháp tổng hợp: dùng để tổng hợp số liệu Cấu trúc khóa luận Ngồi phần mở đầu kết luận, khóa luận tốt nghiệp gồm chương: Chương 1: Đặc điểm kinh doanh tổ chức quản lý kinh doanh Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Tổng cơng ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Tổng cơng ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước SV: Vũ Hồng Ngân Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC 1.1 Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà Nước 1.1.1.Quá trình hình thành phát triển Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước - Tên tiếng Việt: Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước - Tên giao dịch quốc tế: State capital investment corporation - Tên viết tắt: SCIC - Địa chỉ: Trụ sở đặt tầng 23 tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội Tổng cơng ty có Chi nhánh Miền Trung Thành phố Đã Nẵng chi nhánh Phía Nam thành phố Hồ Chí Minh - Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà Nước doanh nghiệp Thủ tướng phủ định thành lập theo định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng năm 2005 Thủ tướng Chính phủ, Nhà nước đầu tư vốn điều lệ giao quản lý vốn Nhà nướ doanh nghiệp Bộ, quan ngang Bộ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuyển giao - Ngày 30 tháng năm 2010, Thủ tướng phủ có định số 992/QĐ-TTg việc chuyển Tổng công ty thành công ty TNHH thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu - Ngày 01 tháng 11 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2013/NĐ-CP chức nhiệm vụ chế hoạt động Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước - Ngày 16 tháng năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2014/NĐ-CP Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước - Vốn điều lệ: 50.000 tỷ đồng Từ ngày thành lập đến nay, với đội ngũ cán giàu kinh nghiệm, động nhiệt tình, Tổng cơng ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước đạt thành tựu to lớn SV: Vũ Hồng Ngân Khóa luận tốt nghiệp 2.3.6 Sổ sách kế tốn khoản trích theo lương Căn vào bảng tổng hợp số liệu, kế toán ghi theo nhật ký tháng từ tháng đến tháng 12 Chọn sổ sách theo hình thức Nhật ký chung – chứng từ, chọn sổ chi tiết in kết -Bảng phân bổ tiền lương bảo hiểm xã hội: dùng để tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương theo khoản mục chi phí dựa vào bảng số liệu kế toán, bảng toán lương danh sách đóng BHXH - Sổ TK 338 theo nhật chung: dùng để tổng hợp tất nghiệp vụ kinh tế phát sinh sổ chi tiết khoản trích theo lương theo tài khoản liên quan Căn lập dựa sổ chi tiết tiền lương, danh sách đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, Sổ chi tiết TK 338 phần mềm kế toán máy Hình 2.6 Giao diện sổ chi tiết TK 3382 (Nguồn: Ban tài kế tốn) SV: Vũ Hồng Ngân 50 Khóa luận tốt nghiệp Hình 2.7 Giao diện sổ chi tiết TK 3383 (Nguồn: Ban tài kế tốn) Hình 2.8 Giao diện sổ chi tiết TK 3384 (Nguồn: ban tài kế tốn) SV: Vũ Hồng Ngân 51 Khóa luận tốt nghiệp Hình 2.9 Giao diện sổ chi tiết TK 3389 (Nguồn: ban tài kế tốn) SV: Vũ Hồng Ngân 52 Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC 3.1 Đánh giá chung công tác tiền lương khoản trích theo lương Tổng cơng ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà Nước 3.1.1 Những thành tựu đạt Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước thực trả lương cho người lao động Tổng công ty theo kết lao động sở chế độ tiền lương, phụ cấp theo quy định hành Nhà nước vào kế hoạch kết hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế kỳ Tổng công ty Đối với người lao động phần lương giúp trì thu nhập ổn định, hưởng khoản lương kinh doanh gắn với vị trí cơng tác hệ số khuyến khích Phần lương kinh doanh phản ánh hiệu công việc cá nhân đơn vị, vừa đảm bảo công trả lương, vừa khuyến khích tinh thần, trách nhiệm làm việc cán công nhân viên Tổng công ty Việc đánh giá, xếp loại nhân viên Tổng công ty thực hàng quý thông qua tiêu định tính tuân thủ giấc, kỷ luật lao động, tham gia phong trào đoàn thể, … tiêu định lượng việc hoàn thành công việc phân công chuyên môn, nghiệp vụ cụ thể theo vị trí cơng tác Việc tính trả lương thực kịp thời hàng tháng, có phối hợp chặt chẽ Ban TCCB Ban TCKT nên khơng có sai sót cơng tác tiền lương Các khoản trích nộp bảo hiểm thực đầy đủ đảm bảo quyền lợi cho người lao động Tiền lương Tổng cơng ty góp phần cơng cụ quan trọng để khuyến khích người lao động nâng trách nhiệm cơng việc hiệu công tác; người lao động yên tâm gắn bó với cơng việc tránh tình trạng trì trệ, thiếu tinh thần, trách nhiệm thực công việc giao SV: Vũ Hồng Ngân 53 Khóa luận tốt nghiệp Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước thực tốt tính cơng cơng tác phân phối thu nhập nói chung cơng tác tiền lương nói riêng Đời sống cán công nhân viên Tổng công ty ngày cải thiện, nâng cao xu phát triển chung tồn xã hội 3.1.2 Những khó khăn, hạn chế Là Tổng công ty Nhà nước trưc thuộc Bộ tài chính, mang đặc thù Tổng cơng ty Nhà nước nên nhiều SCIC chưa thực tốt công tác tuyển dụng Tổng công ty đơn vị trực thuộc Việc phân tích mơ tả cơng việc có vai trò quan trọng, định đến hiệu công tác trả lương, quản lý nguồn nhân lực, SCIC lại chưa thực cách tồn diện hoạt động Vì vậy, việc bố trí nhân thiếu khoa học, chưa đạt mục tiêu bố trí “đúng người, việc”, làm giảm hiệu khai thác sử dụng nguồn nhân lực Công tác đánh giá nhân viên Tổng công ty mang nặng tính hình thức, bình qn chủ nghĩa Chưa thực gắn với thành tích cơng tác với việc trả lương việc đánh giá xếp loại cơng tác chưa hồn chỉnh Xây dựng, thiết kế bảng lương xác định hệ số khuyến khích vị trí công tác SCIC không dựa sở đánh giá xác định phương pháp chấm điểm để lượng hóa yếu tố cấu thành giá trị cơng việc mà thực ý kiến chun gia Vì vậy, chứa đựng nhiều yếu tố chủ quan, cảm tính Hơn nữa, xây dựng SCIC tính đến tiêu chí cân nội bộ, chưa tính đến yếu tố cân ngồi Tổng công ty chủ yếu trả lương, trả thưởng sở hệ số lương theo thang lương, bảng lương mang theo tính chất bình qn, chưa phản ánh đầy đủ chất lượng lao động, hiệu công việc 3.1.3 Nguyên nhân thành tựu, hạn chế Công tác trả lương Tổng công ty thực theo chế độ tiền lương góp phần giữ vững ổn định ngày hoàn thiện công tác tổ chức lao động Tổng công ty Việc trả lương cho cán công nhân viên Tổng cơng ty vào: SV: Vũ Hồng Ngân 54 Khóa luận tốt nghiệp - Các chế độ lương hành Nhà nước - Căn quy định trả lương Bộ lao động – Thương binh xã hội - Căn vào đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh Công tác trả lương xác định quan điểm Đảng Nhà nước ta doanh nghiệp phải để người lao động có mức lương ổn định, chủ yếu sống tiền lương thu nhập đáng Tổng cơng ty thực chế độ kiểm sốt nghiêm ngặt cán cơng nhân viên biên chế, có chế độ kiểm tra giám sát khoa học quỹ lương việc trả lương hàng tháng Việc nâng ngạch lương phải thông qua thi tuyển nâng cao tính cơng phân phối tiền lương Bên cạnh đó, cơng tác trả lương Tổng cơng ty hạn chế, ngun nhân hạn chế do; Công tác đánh giá thực công việc nhiều hạn chế, chưa phân tích mơ tả cơng việc để xây dựng tiêu chuẩn thực công việc làm sở để xây dựng hệ thống thang bảng lương bản, quy định nhà nước việc xác định quỹ lương cứng nhắc; việc xây dựng bảng lương kinh doanh không dựa sở khoa học mà vào kinh nghiệm lãnh đạo Ban chứa đựng nhiều yếu tố cảm tính Bộ phận tham mưu cơng tác tiền lương mỏng số lượng, hạn chế lực, trình độ Hầu hết không đào tạo kiến thức chuyên sâu tiền lương làm theo kinh nghiệm chính, thiếu cán chuyên trách, thiếu công cụ, phương tiện quản lý đại Một cán nhân đảm nhận nhiều việc khác nên chưa thực chức tham mưu, tư vấn mình, tư vấn mình, thay vào đó, cán chủ yếu thực cơng việc túy mang tính chất hỗ trợ, hành Nguồn ngân sách để thực sách tiền lương bị hạn chế thiếu tính chủ động việc sử dụng quy định Nhà nước việc quản lý tài SCIC tương đối cứng nhắc Ngoài ra, hạn chế xuất phát từ việc tuyển dụng, xếp bố trí lực lượng lao động Tổng cơng ty thực chưa thật hợp lý SV: Vũ Hồng Ngân 55 Khóa luận tốt nghiệp 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước 3.2.1 Hồn thiện hình thức trả lương Như phân tích chương 2, sách tiền lương SCIC đạt mục tiêu gắn với giá trị cơng việc thành tích cơng tác Đây thành công bước đầu cần tiếp tục phát huy, điều kiện nguồn ngân sách thực sách tiền lương SCIC hạn chế Tuy nhiên, để sách tiền lương hồn thiện hơn, tiền lương cần thực trở thành công cụ tạo động lực cho người lao động, thời gian tới, SCIC cần phải tập trung giải điểm hạn chế phương án xếp hệ số khuyến khích vị trí công tác hưởng lương kinh doanh Hiện tại, các công tác phận hưởng hệ số khuyến khích vị trí cơng tác (ví dụ, cán Ban Đầu tư hưởng hệ số khuyến khích vị trí cơng tác 1,2; cán làm việc Ban Pháp chế hưởng hệ số khuyến khích 1,0; ) Việc hưởng hệ số phận chưa tạo động lực để khuyến khích cá nhân có kỹ năng, khả làm việc tốt so với cán khác Bên cạnh đó, cần nghiên cứu hồn thiện sở khoa học xếp hệ số khác phận, ví dụ Ban Pháp chế (hưởng hệ số khuyến khích 1,0) Ban Quản lý vốn Đầu tư (hệ số khuyến khích 1,2) Phương án xếp tiền lương kinh doanh a Hướng dẫn chấm điểm: + Thâm niên cơng tác tính xếp lương thời gian công tác thực tế thể Hồ sơ cán cấp có thẩm quyền xác nhận, năm cơng tác tính 0,2 điểm, tối đa khơng điểm + Trình độ đào tạo (bằng cấp): Có cao đẳng điểm, có cao đẳng 0,5 điểm, có đại học điểm có thạc sĩ trở lên 1,5 điểm Được cộng thêm điểm trường hợp có chứng phù hợp với vị trí cơng tác, cụ thể: - Có chứng CFA (level 3): 0,5 điểm - Có chứng quản lý quỹ, CPA, ACCA: 0,3 điểm SV: Vũ Hồng Ngân 56 Khóa luận tốt nghiệp + Kết đánh giá xếp loại (năm học kỳ đánh giá gần đây): Xếp loại B điểm, loại A2 điểm loại A1 điểm Tại tất mức điểm đánh giá xếp loại cộng 0,1 điểm xếp lương Điều chỉnh điểm theo thành tích cơng tác tính năm liền kề trước kỳ đánh giá: năm xếp loại A1 cộng thêm 0,5 điểm, A2 cộng 0,25, loại C trừ 0,25 b Xếp vào bậc lương kinh doanh: + Xếp lương nhân viên phục vụ lễ tân: Bậc tổng điểm từ 6.0 trở xuống, bậc có tổng điểm từ 6,0 đến 7,0; bậc có tổng điểm từ 7,0 đến 8,0; bậc tổng điểm 8,0 + Xếp lương cán sự, kỹ thuật viên lái xe: Bậc 1, có tổng điểm từ 6,0 trở xuống; Bậc có tổng điểm từ 6,0 đến 7,0; bậc có tổng điểm từ 7,0 đến 8,0; Bậc tổng điểm 8,0 + Xếp lương cán văn thư lưu trữ: Bậc 1, có tổng điểm từ 6,0 trở xuống; Bậc có tổng điểm từ 6,0 đến 8,0; bậc có tổng điểm từ 8,0 đến 9,5; Bậc tổng điểm 9,5 + Xếp lương chuyên viên: Bậc có tổng điểm từ 6,0 trở xuống; Bậc có tổng điểm từ 6,0 đến 7,0; bậc có tổng điểm từ 7,0 đến 8,0; Bậc tổng điểm 8,0 đến 9,0; Bậc có tổng điểm từ 9,0 đến 10; Bậc có tổng điểm từ 10 + Xếp lương Lãnh đạo đơn vị: Bậc có tổng điểm từ 8,0 trở xuống; Bậc có tổng điểm trừ 8,0 đến 10; Bậc có tổng điểm 10 c Một số khuyến khích theo vị trí cơng tác: Ngồi vi trí cơng tác áp dụng hệ số khuyễn khích chương Tổng cơng ty cần bổ sung them đối tượng hưởng hệ số khuyến khích như: + Lãnh đạp chi nhánh người làm trưởng nhóm cộng 0,1 (tang 10% lương kinh doanh) + Người lao động đồng thời làm nhiều công việc vị trí khác thưởng hệ số khuyến khích theo vị trí cơng việc cần khuyến khích cao SV: Vũ Hồng Ngân 57 Khóa luận tốt nghiệp 3.2.2 Hồn thiện cơng tác đánh giá cán công nhân viên Về hệ thống đánh giá thực cơng việc ( ĐGTHCV) SCIC có ưu điểm cần phát huy thời gian tới Đó là, tiếp tục sử dụng phương pháp chấm điểm có đánh trọng đối số tiêu chí thuộc 02 nhóm, gồm: (i) Nhóm tiêu chí định lượng, chất lượng cơng việc (ii) Nhóm tiêu định tính: Chấp hành nội quy lao động, quy chế làm việc, quy ước văn hóa doanh nghiệp cụ thể hóa, bao gồm: Thời gian làm việc, việc, hội họp; trang phục làm việc, hội họp tham gia hoạt động giờ; giao tiếp với cấp trên, đối tác, người lớn tuổi, đồng nghiệp cấp dưới; tác phong làm việc, phối hợp với cá nhân, phận khác làm việc; vệ sinh nơi làm việc; vệ sinh nơi làm việc; ý thức tiết kiệm; tham gia hoạt động khác Tổng công ty… Tuy nhiên, để đảm bảo kết ĐGTHCV xác, cơng hơn, qua tạo niềm tin cho người lao động phấn đấu cải tiến cách thưc thực công việc đạt hiệu cao hơn, SCIC cần quan tâm, khắc phục số nhược điểm sau: Thứ nhất, ĐGTHCV cần nên tiến hành thực theo định kỳ hành tháng so với thực định kỳ quý Việc đánh giá theo tháng giúp người lao động kịp thời phát điểm yếu thực cơng việc, có tính chất nhắc nhở kịp thời, theo giúp người lao động tiến cơng việc Thứ hai, để khắc phục lỗi chủ quan, cảm tính, xu hướng trung bình người đánh giá, giúp cho kết ĐGTHCV xác hơn, tạo tin tưởng người lao động vào hệ thống ĐGTHCV, SCIC nên tiếp tục nghiên cứu hồn thiện bảng mơ tả công việc thang điểm cụ thể, chi tiết tất tiêu thuộc nhóm tiêu chí đánh giá nêu Ví dụ việc thiết kế chấm điểm tiêu khối lượng công việc: Trong tháng, vào mô tả công việc, trưởng đơn vị giao cho cán A thực 10 nhiệm vụ (tương ứng điểm tối đa 50 điểm) Nếu cuối tháng SV: Vũ Hoàng Ngân 58 Khóa luận tốt nghiệp cán A thực tiền độ nhiệm vụ chấm 50% điểm tối đa Vậy nên số điểm khối lượng công việc tháng cán A 25 điểm Qua ví dụ cho thấy, điều kiện cần đủ để công tác ĐGTHCV thực hiệu xác, đơn vị cần phải trọng tới cơng tác bố trí, xếp công việc đặc biệt giao việc hàng tháng phải hợp lý, tránh để xảy tình trạng giao việc khả cán số người lao động khơng có điểm thấp giao nhiệm vụ Thứ ba, cần phải xác định cách rõ ràng mục tiêu ĐGTHCV, đồng thời sử dụng kết ĐGTHCV nhiều vào hoạt động QTNNL, đào tạo – phát triển cán bộ, chi trả thưởng thành tích cơng tác theo tháng có sách khuyến khích khen thưởng hình thức tổ chức tham quan, nghỉ mát cho cán có thành tích xuất sắc người thân v.v.v Thứ tư, Hệ thống đánh giá cần tăng cường trao đổi riêng, trực tiếp lãnh đạo đơn vị với cá nhân để Như phân tích chương 2, sách tiền lương SCIC đạt mục tiêu gắn với giá trị cơng việc thành tích cơng tác Đây thành công bước đầu cần tiếp tục phát huy, điều kiện nguồn ngân sách thực sách tiền lương SCIC hạn chế Tuy nhiên, để sách tiền lương hồn thiện hơn, tiền lương cần thực trở thành công cụ tạo động lực cho người lao động, thời gian tới, SCIC cần phải tập trung giải điểm hạn chế phương án xếp hệ số khuyến khích vị trí công tác hưởng lương kinh doanh Hiện tại, các công tác phận hưởng hệ số khuyến khích vị trí cơng tác (ví dụ, cán Ban Đầu tư hưởng hệ số khuyến khích vị trí cơng tác 1,2; cán làm việc Ban Pháp chế hưởng hệ số khuyến khích 1,0; ) Việc hưởng hệ số phận chưa tạo động lực để khuyến khích cá nhân có kỹ năng, khả làm việc tốt so với cán khác Bên cạnh đó, cần nghiên cứu hồn thiện sở khoa học xếp hệ số khác phận, ví dụ Ban Pháp chế (hưởng hệ số khuyến khích 1,0) Ban Quản lý vốn Đầu tư (hệ số khuyến khích 1,2) SV: Vũ Hồng Ngân 59 Khóa luận tốt nghiệp tìm hạn chế khó khăn người lao động trình thực cơng việc Đồng thời cần hồn thiện hệ thống cung cấp thông tin để người lao động người đánh giá hiểu rõ hệ thống ĐGTHCV, … lợi ích lơn mà người có từ q trình ĐGTHCV Tổng cơng ty, cụ thể: - Đối với người lao động, cần phải làm rõ ĐGTHCV giúp họ làm việc tốt nhận khích lệ, cổ vũ hỗ trợ kịp thời cấp trên; hiểu rõ mục tiêu làm việc thân có kế hoạch hành động tốt hơn; thấy hạn chế thân, phải tiếp tục đào tạo hoàn thiện; đề đạt ý kiến để cải thiện điều kiện làm việc nguyện vọng khác - Đối với đơn vị, cân phải làm rõ ĐGTHCV tạo hội để cấp trao đổi trực tiếp với cấp tìm biện pháp thực công việc tốt hơn; động viên khuyễn khích nhân viên kịp thời qua giúp đơn vị tăng hiệu suất cơng việc; có kế hoạch tốt việc sử dụng, đào tạo, phát triển định hướng nghề nghiệp nhân viên 3.2.3 Còn bất cập chế trả lương cho viên chức quản lý lương người lao động Theo chế tiền lương chi trả cho viên chức quản lý quy định Nghị định số 51/2013/NĐ-CP, tiền lương tối đa Tổng Giám đốc Tổng công ty không 48 triệu đồng/tháng, tiền lương tối đa Phó Tổng Giám đốc khơng q 43,5 triệu đồng/người/tháng Mức khống chế tối đa đạt mục tiêu kiểm soát tiền lương viên chức quản lý chưa tạo động lực tiền lương gắn liền với kết quả, hiệu công việc cạnh tranh so với tiền lương nhiều công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân có quy mơ nhỏ Bên cạnh đó, quỹ lương người lao động không bị khống chế tối đa mà thực theo kết kinh doanh (năng suất lao động), nên có trường hợp lương lãnh đạo cấp ban cao lương viên chức quản lý Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc SV: Vũ Hồng Ngân 60 Khóa luận tốt nghiệp 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Đối với Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước - Thứ nhất, cần tiếp tục rà sốt để hồn thiện chế trả lương theo vị trí - Thứ hai, để đảm bảo việc thực hoạt động tiền lương thông suốt hiệu quả, định đưa nhanh chóng, xác kịp thời, SCIC cần hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý, đánh giá chất lượng công việc, chấm cơng, tính trả lương thay cho việc sử dụng cơng cụ bảng tính excel - Thứ ba, cần nghiên cứu hoàn thiện tiêu đánh giá hiệu toàn diện tất mặt cán bộ, cơng nhân viên (định tính định lượng) để làm sở đánh giá, xếp loại cán trả lương tương xứng cán - Thứ tư, Tổng cơng ty cần hồn thiện xây dựng hệ thống tiền lương để thuê chuyên gia giỏi, đầu ngành quản lý đầu tư để thu hút nhân lực có chất lượng cao công việc 3.3.2 Đối với quan quản lý nhà nước - Để đảm bảo có đủ nguồn ngân sách để cạnh tranh với quỹ đầu tư tài ngồi nước việc trả lương cho người lao động đặc biệt để thu hút giữ chân nhân viên giỏi, Bộ lao động – thương binh Xã hội, Bộ tài cần nghiên cứu, xây dựng chế quản lý tài chính, tiền lương, tiền thưởng áp dụng riêng cho Tổng công ty, đảm bảo phản ánh đầy đủ hoạt động đặc thù quỹ đầu tư tài Tổng cơng ty - Cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu để có sửa đổi phù hợp theo hướng khuyến khích tiền lương, thu nhập viên chức quản lý, người lao động trả theo nguyên tắc thị trường, theo hiệu quả, kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp SV: Vũ Hồng Ngân 61 Khóa luận tốt nghiệp KẾT LUẬN Tiền lương vấn đề liên quan không với người lao động mà liên quan đến tất người dân toàn xã hội Một thay đổi nhỏ sách tiền lương kéo theo thau đổi thu nhập người lao động ảnh hưởng đến sống họ Tiền lương nhân tố trị, văn hóa, lịch sử, kinh tế, xã hội ln có mối quan hệ biện chứng với Do đó, sách tiền lương phải thay đổi để phù hợp với thời kỳ xã hội Vì doanh nghiệp phải tìm đường riêng để hồn thiện cơng tác trả lương, số yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp để tồn phát triển kinh tế thị trường, doanh nghiệp phải tìm hướng đắn, cách trả lương hợp lý Hoàn thiện công tác trả lương trọng tâm hàng đầu doanh nghiệp nhằm thu hút lực lượng lao động có tay nghề, có trình độ cao, nhiệt tình với cơng việc Qua q trình thực tập nghiên cứu vấn đề tiền lương tổng công ty, em xin đưa cách nhìn tổng quan cơng tác trả tiền lương doanh nghiệp nói chung, Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước nói riêng Từ thực trạng tồn cơng tác trả lương Tổng công ty, em xin mạnh dạn đưa số ý kiến đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác trả kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Tổng công ty Do thời gian kinh nghiệm hạn chế nên giải pháp em phần nhiều mang tính chất gợi mở Nhưng qua phân tích đề xuất giải pháp đó, Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước nghiên cứu, xem xét, tiến hành đề án khoa học, từ đưa giải pháp cụ thể để ngày hoàn thiện nâng cao hiệu công tác trả lương đơn vị SV: Vũ Hồng Ngân 62 Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nghiêm Văn Lợi ,giáo trình kế tốn tài chính; NXB Tài chính; năm 2011; Báo cáo tài năm 2012,2013,2014 Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước; Bảng toán tiền lương tháng 12 năm 2014 Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước; Luật kế toán; Chuẩn mực kế toán Việt Nam; Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ Tài chính; Quyết định số 45/2008/QĐ-BTC ngày 27 tháng năm 2008 Bộ Tài Chính Website: www.tailieu.vn SV: Vũ Hồng Ngân 63 Khóa luận tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người HDKH: Chức vụ: Nhận xét khóa luận tốt nghiệp của: Sinh viên: Lớp: …………………………………………… Khóa: Đề tài: Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Người nhận xét (Ký tên, ghi rõ họ tên) SV: Vũ Hoàng Ngân 64 ... KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TỔNG CƠNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC 2.1 Đặc điểm chung cơng tác kế tốn tiền lương Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước 2.1.1... tư kinh doanh vốn Nhà nước 2.1.3 Các cách tính tiền lương Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước 2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn tiền lương Tổng công ty đầu tư kinh doanh. .. TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO Khóa luận tốt nghiệp LƯƠNG TẠI TỔNG CƠNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC 3.1 Đánh giá chung công tác tiền lương khoản trích theo lương Tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại tổng công ty ðầu tư và kinh doanh vốn nhà nước , hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại tổng công ty ðầu tư và kinh doanh vốn nhà nước , CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC, CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay