Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1

91 8 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 23:13

Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài 2.Mục đích phạm vi nghiên cứu 3.Phương pháp nghiên cứu 4.Đánh giá đề tài 5.Nội dung CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1.1.Thông tin khái quát 1.2.Quá trình hình thành phát triển 1.3.Lĩnh vực kinh doanh quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm Khóa luận tốt nghiệp 1.3.1.Ngành nghề kinh doanh 1.3.2.Quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm 1.4.Đặc điểm tổ chức quản lý tổ chức kinh doanh 1.4.1.Về tổ chức quản lý 1.4.2.Về tổ chức kinh doanh 1.5.kết kinh doanh năm gần Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1.6.Đặc điểm cơng tác kế tốn 12 1.6.1.Tổ chức máy kế toán 12 1.6.2.Chế độ kế tốn áp dụng cơng ty 14 1.6.3.Hình thức kế tốn cơng ty áp dụng 15 1.6.4.Tình hình sở dung máy vi tính kế tốn cơng ty 16 Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 18 2.1.Đặc điểm chung tiền lương, khoản trích theo lương Cơng ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 118 2.1.1.Khái niệm chất tiền lương 18 2.1.2.Chức năng, ý nghĩa tiền lương 18 2.1.3.Các nguyên tắc trả lương cho người lao động 19 2.1.4.Các chế độ hình thức trả lương áp dụng 19 2.1.5.Các khoản trích theo lương 20 2.2.Khái quát chugn vè nguồn nhân lực 21 2.3.Quỹ tiền lương 22 2.4.Tính lương trả cho người lao động theo quý 32 2.4.1.Đối với lao động thường xuyên 33 2.4.2.Đối với lao động thời vụ 40 Khóa luận tốt nghiệp 2.5.Trích nộp KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN 43 2.6.Kế toán tiền lương khoản trích theo lương 47 2.6.1.Nhiệm vụ kế toán tiền lương khoản trích theo lương 47 2.6.2.Chứng từ sử dụng 47 2.6.3.Tài khoản sử dụng 48 2.6.4.Hạch toán tiền lương khoản trích theo lương 50 a) Quy trình hạch tốn tiền lương 50 b) Quy trình hạch tốn khoản trích theo lương 54 c) Quy trình hạch toán khoản thu chi hộ Bảo hiểm xã hội 62 CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG HỒN THIỆN KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 66 3.1.Đánh giá thực trạng 66 3.1.1.Ưu điểm Khóa luận tốt nghiệp 66 3.1.2.Một số tồn 68 3.2.Sự cần thiết phải hoàn thiện 69 3.3.Các giải pháp hoàn thiện 70 3.3.1.Về quản lý lao động thời gian lao động 70 3.3.2.Về Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương 71 3.4.Điều kiện thực 71 KẾT LUẬN 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 :Quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm .… Sơ đồ 1.2: Mơ hình tổ chức quản lý Cơng ty cổ phần tư vấn xây dựng điện .7 Sơ đồ 1.3: Tổ chức phòng Tài – Kế toán 12 Sơ đồ 1.4: Hình thức kế tốn Cơng ty 15 Sơ đồ 2.1.Quy trình lập ln chuyển chứng từ kế tốn tiền lương khoản trích theo lương 48 Khóa luận tốt nghiệp Sơ đồ 2.2.Quy trình hạch toán tiền lương 50 Sơ đồ 2.3.Quy trình hạch tốn khoản trích theo lương 54 Sơ đồ 2.4.Quy trình luân chuyển chứng từ thu chi hộ Bảo hiểm xã hội 62 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Báo cáo kết kinh doanh công ty năm 2012-2014 10 Bảng 2.1.Tỉ lệ khoản trích theo lương theo quy định 21 Bảng 2.2 Bảng Nghiệm thu tạm ứng quý II/2014 Đoàn thiết kế thủy điện 24 Bảng 2.3.Bảng tổng hợp nghiệm thu tạm ứng quý II/2014 Khối quan công ty .27 Bảng 2.4.Bảng Tổng tiền lương nghiệm thu tạm ứng quý II/2014 29 Bảng 2.5.Bảng chấm cơng tháng 4/2014 Phòng Kinh tế - Kế hoạch 35 Khóa luận tốt nghiệp Bảng 2.6.Bảng tổng hợp cơng phòng kế hoạch q II/2014 36 Bảng 2.7.Bảng chấm điểm (K) theo chức danh lao động đơn vị quản lý Công ty 37 Bảng 2.8 Bảng chấm điểm K theo chức danh lao động Phòng Kế hoạch 38 Bảng 2.9.Bảng danh sách cán công nhân viên công ty (trích Phòng kế hoạch) 39 Bảng 2.10.Bảng tổng hợp tiền lương cấp bậc tồn cơng ty q II/2014 39 Bảng 2.11.Biểu lương hợp đồng thời vụ 41 Bảng 2.12.Bảng toán lương quý II/2014 Phòng Kế hoạch .42 Bảng 2.13.Bảng báo cáo tăng giảm bảo hiểm tháng 4/2014 .44 Bảng 2.14.Bảng tổng hợp nộp bảo hiểm quý II/2014 .45 Bảng 2.15.Bảng tổng hợp toán lương quý II/2014 Phòng kinh tế kế hoạch 46 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BHXH BHYT BHTN CBCNV CCDC GTGT HĐTV KPCĐ LCB LĐTX MTV NC NVL PC TK TNHH TSCĐ Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Cán công nhân viên Công cụ dụng cụ Giá trị gia tăng Hợp đồng thời vụ Kinh phí cơng đồn Lương cấp bậc Lao động thường xun Một thành viên Ngày công Nguyên vật liệu Phụ cấp Tài khoản Trách nhiệm hữu hạn Tài sản cố định Khóa luận tốt nghiệp Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Theo tiến trình lịch sử, nhân loại trải qua ba cách mạng công nghiệp Nội dung mỗi Cách mạng thay trình sản xuất thô sơ, thủ công, lạc hậu đơn biệt bằng việc áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất tiến dần lên từ khí hóa tới tự động hóa, sản xuất kiểu dây chuyền đại, với nguồn lượng mới… Cụ thể hơn, đó việc cải tiến, thay thế, chế tạo hệ thống công cụ mới, sở đó nâng cao nâng cao suất lao động, tăng khối lượng cải cho xã hội Sự lan rộng cách mạng công nghiệp cũng nhảy vọt kinh tế khẳng định vai trò nhân tố định người đối với phát triển Con người đóng vai trò lực lượng sản xuất, người lao động sản xuất sản phẩm Tiền lương biểu bằng tiền hao phí sức lao động, người lao động tham gia sản xuất với mục đích phục vụ nhu cầu sống cá nhân gia đình họ Và cơng ty hay xí nghiệp muốn hoạt động tốt, có doanh thu cao cũng phải nhờ phận nhân cơng Vì vậy, việc trả lương cho họ vẫn đề quan trọng, việc hạch tốn tiền lương cơng ty tốt sẽ thúc đẩy người lao động tích cực tham gia sản xuất, tăng suất lao động, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho cơng ty Ngồi tiền lương theo chế độ hành chế độ khoản trích theo lương như: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Kinh phí cơng đồn quỹ dự phòng trợ cấp việc làm … Đây khoản trích theo lương theo ty lệ Nhà nước quy định thể quan tâm xã hội đối với người lao động Do vậy, doanh nghiệp cũng cần tính tốn tốn đầy đủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo đúng sách, chế độ Đồng thời sử dụng tốt kinh phí cơng đồn nhằm khuyến khích người lao động thực đúng nghĩa vụ, góp phần thực tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tuy nhiên thực tế việc vận dụng chuẩn mực, chế độ kế tốn vào cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương nhiều khó khăn bất cập đòi hỏi cần hướng dẫn hồn thiện để doanh nghiệp có thể vận dụng dễ dàng thuận tiện cho việc hạch tốn Thơng qua q trình nghiên cứu, khảo sát thực tế Cơng ty cổ phần tư vấn xâydựng điện 1, em nhận thấy rằng cơng tác kế tốn tiền lương có nhiều vấn đề chưa SV:Nguyễn Thanh Hà – Lớp D7.KT2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp hồn thiện Vì vậy, em lựa chọn đề tài : “ Hồn thiện cơng tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1”, qua đề tài em mong muốn góp phần nhỏ vào việc giải thực tế cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương tồn cơng ty 2.Mục đích phạm vị nghiên cứu a)Mục đích nghiên cứu Em lựa chọn đề tài với mục đích: - Tìm hiểu đặc điểm kinh doanh tổ chức quản lý kinh doanh Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện - Tìm hiểu cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương công ty: Đặc điểm tiền lương, tổ chức quản lý nhân sự, hạch toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương gồm Kinh phí cơng đồn, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp công ty - Đánh giá hiệu quản lý nhân sự, hạch toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương, số khó khăn tồn đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty b)Phạm vị nghiên cứu Đề tài tập trung sâu nghiên cứu lý luận thực tiễn cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty cổ phần tư vấn xây dựng điện Trong đề tài này, em nghiên cứu việc tính tốn, hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương gồm Kinh phí cơng đồn, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, việc chi trả ốm đau thai sai… theo chế độ quý II năm 2014 với số liệu thu thập từ phòng Tài – kế tốn, phòng Tổ chức cán Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện Chế độ kế toán áp dụng theo định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ Tài chỉnh 3.Phương pháp nghiên cứu Để làm rõ đề tài nêu trên, em sử dụng nhiều phương pháp như: - Phương pháp thu thập, nghiên cứu sổ sách, tài liệu kế toán trình thực tập đơn vị - Phương pháp quan sát, phỏng vấn cán phụ trách tiền lương, khoản trích theo lương đơn vị SV:Nguyễn Thanh Hà – Lớp D7.KT2 10 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Hình 2.3.Phiếu chi hộ Bảo hiểm xã hội lương ốm, thai sản tháng 9/2014 Hình 2.4.Danh sách người lao động hưởng chế độ ốm đau thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe duyệt SV: Nguyễn Thanh Hà – Lớp D7.KT2 77 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Căn vào chứng từ này, kế toán tiền lương hạch toán khoản toán hộ BHXH ốm đâu thai sản vào phần mềm FMIS: Vào giao diện FMIS chọn Nghiệp vụ/ Phiếu chi tiền mặt Hình 2.5.Giao diện hạch toán chi hộ bảo hiểm xã hội SV: Nguyễn Thanh Hà – Lớp D7.KT2 78 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp NV5: Chi hộ BHXH lương ốm, thai sản Nợ TK 3383: 15.989.200 (= 5.184.200 + 10.850.000) Có TK 111: 15.989.200 - Khi quan Bảo hiểm xã hội quận Thanh Xuân chuyển trả cho đơn vị qua ủy nhiệm chi toán chế độ ốm đau, thai sản đợt tháng 6/2014 cho đơn vị Hình 2.6.Ủy nhiệm chi quan BHXH quận Thanh Xuân toán chế độ ốm đau, thai sản SV: Nguyễn Thanh Hà – Lớp D7.KT2 79 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Căn ủy nhiệm chi trên, kế toán hạch toán vào phần mềm FMIS Vào giao diện FMIS chọn Nhập liệu/Nhập phiếu thu ngân hàng NV6: BHXH quận Thanh Xuận toán chế độ ốm đau, thai sản đợt tháng 6/2014 Nợ TK 112: 15.989.200 Có TK 3383: 15.989.200 SV: Nguyễn Thanh Hà – Lớp D7.KT2 80 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG III PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG, KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3.1.Đánh giá thực trạng 3.1.1.Ưu điểm - Về quy mô Bộ máy kế tốn Cơng ty cổ phần tư vấn xây dựng điện tổ chức kết hợp tập trung phân tán: ngồi phòng Tài – Kế tốn Cơng ty, mỡi đơn vị, đồn đội trực tiếp sản xuất tổ chức máy kế tốn riêng với quy mơ nhỏ Mơ hình phù hợp với đặc điểm sản xuất quy mô lớn Công ty, giúp bảo đảm việc theo dõi ghi chép, hạch tốn kế tốn kịp thời, xác, cung cấp thông tin nhanh chóng cho đối tượng sử dụng có nhu cầu - Về tổ chức, phân cơng cơng việc Phòng Tài kế tốn tổ chức khoa học, việc phân công nhiệm vụ, yêu cầu cơng việc cho phần hành kế tốn hợp lý, khơng bị chồng chéo, trùng lặp, phản ánh tính chuyên môn cao; có phối hợp nhịp nhàng thực kế tốn tài cơng ty Việc quản lý, tổ chức kế toán tiền mặt, kế toán nguyên vật liệu có phân tách riêng biệt nhân viên kế toán tiền mặt với thủ quỹ, nhân viên kế toán nguyên vật liệu với người phụ trách mua nguyên vật liệu thủ kho, tạo sở so sánh đối chiếu, đảm bảo trung thực, khách quan kế toán tiền, kế toán nguyên vật liệu, tài sản khác công ty - Về việc đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp lý hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện SV: Nguyễn Thanh Hà – Lớp D7.KT2 81 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Định kỳ, sau kết thúc năm tài chính, Kiểm toán độc lập VACO sẽ tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính, báo cáo khác Cơng ty, điều bảo đảm gian lận sai sót trọng yếu có sẽ phát hiện, sửa chữa, điều chỉnh phù hợp với quy định chế độ kế toán Việt Nam Đồng thời, Kiểm toán độc lập VACO sẽ tư vấn quản lý, giúp Công ty hoạt động hiệu - Về việc sử dụng phần mềm kế toán hạch toán kế toán tại Công ty Công ty cố phần tư vấn xây dựng điện sử dụng phần mề kế toán máy FMIT Tập đoàn điện lực Việt Nam cung cấp, phần mềm phù hợp với hình thức Nhật ký chung, tuân thủ Chế độ kế toán Việt Nam, định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/32006 Bộ tài chính, Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam quy định khác; phù hợp với đặc thù tổ chức sản xuất Công ty; giúp giản lược công việc ghi chép, tiết kiệm thời gian, tận dụng tốt nguồn nhân lực trình độ cao Phần mềm kế tốn FMIT sử dụng đồng đơn vị khác, tạo thống phương pháp hạch toán, quản lý hạch tốn kế tốn tồn cơng ty - Về Hệ thống tài khoản sử dụng kế toán Hệ thống tài khoản cấp 1, cấp mở hợp lý, phục vụ tốt việc theo dõi chi tiết, tổng hợp; cung cấp thơng tin đầy đủ, xác, nhanh chóng phục vụ việc định Ban Giám đốc bên liên quan có yêu cầu - Về việc quản lý chứng từ Các chứng từ đươc phân loại tập hợp khoa học, chứng từ đươc lưu trữ kèm theo bằng chứng phát sinh liên quan, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, sở để ghi sổ kế toán; làm kiểm tra, tra, xác minh nghiệp vụ kế tốn Quy trình lập luân chuyển chứng từ tiến hành theo đúng quy định, đảm bảo kiểm soát bên cấp liên quan Sau sử dụng, hàng tháng chứng từ tập hợp thành tập lưu trữ phòng kế tốn.Ngồi ra, kế tốn đơn vị lập Bảng liệt kê phân tích chứng từ gốc cuối tháng phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu - Về việc tính lương cho cá nhân SV: Nguyễn Thanh Hà – Lớp D7.KT2 82 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Việc tính lương cho cán công nhân viên công ty tuân thủ đầy đủ quy định, quy chế tiền lương, tiền côn g Tiền lương trả cho cán công nhân viên đáp ứng yêu cầu phục hồi sức lao động nuôi sống gia đình họ Mức tiền lương bình quân hàng tháng đồn đội khối gián tiếp cao Việc tính lương cho cá nhân phản ánh mức độ đóng góp cá nhân vào sản phẩm, có bảng tính điểm suất, đánh giá lực, chất lượng công việc cá nhân; chế độ độ phụ cấp, thưởng, nghỉ mát… tạo động lực, khuyến khích nhân viên cống hiến cho Cơng ty, nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao hiệu suất hoạt động Công ty 3.1.2.Một số tồn - Về việc sử dụng phần mềm kế toán hạch toán kế toán tại Cơng ty Phần mềm kế tốn FMIT thiết kế sử dụng cho hệ thống công ty hoạt động lĩnh vực tư vấn, xây dựng điện đáp ứng hầu hết yêu cầu hạch toán kế tốn Cơng ty cổ phần tư vấn xây dựng điện Tuy nhiên, công ty có phương pháp tính lương theo lương cấp bậc lương suất nên FMIT chưa thể tiến hành tính lương cho nhân viên Hiện nay, việc tính lương, khoản trích theo lương cho cán cơng nhân viên, đồn đội Phòng tổ chức cán lao động thực thủ công - Về tính lương cho cá nhân Việc tính lương nói chung cho cán cơng nhân viên công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện phức tạp, thực thủ cơng đòi hỏi phận tính lương tức Phòng tổ chức cán lao động phải có trình độ chun mơn nghiệp vụ cao máy móc thiết bị công nghệ phục vụ việc tính tốn, in ấn Quy trình tính tốn, theo dõi việc tính lương khoản trích lương gồm nhiều giai đoạn, liên quan đến nhiều phòng ban, nhiều người thực chưa có sở đối chiếu, theo dõi nên khả xảy sai sót tính tốn cao khó phát sửa lỡi sai tính tốn có Thực tế, tính lương thời gian cho cán cơng nhân viên cơng ty, Phòng tổ chức cán lao động quy ước số ngày cơng để tính cho cán công nhân viên bằng đúng số ngày công chế độ mà khơng tính theo số ngày cơng thực tế công nhân viên tiền lương thời gian chiếm ty trọng nhỏ SV: Nguyễn Thanh Hà – Lớp D7.KT2 83 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp tổng tiền lương công nhân viên đơn giản hóa việc tính lương thời gian Việc tính lương thời gian chưa tuân thủ quy chế tiền lương công ty Việc tính lương cho cán cơng nhân viên theo lương thời gian lương suất chưa phản ánh mức thu nhập thường xuyên cán công nhân viên công ty để làm tính khoản trích theo lương Thực tế khoản trích theo lương cho cán cơng nhân viên cơng ty vẫn trích theo tiền lương cấp bậc hàng tháng, quý Việc tính lương suất cho cá nhân chủ yếu chức danh lao động, chưa phản ánh hết lực, mức độ đóng góp nhân viên cơng ty Do tình hình tài cơng ty nhiều khó khăn nên việc tốn lương cho cán cơng nhân viên công ty chưa kịp thời, đầy đủ, việc tạm ứng lương cho cán công nhân viên thực thường xuyên, xong vẫn tồn đọng khoản nợ lương người lao động, điều có thể ảnh hưởng không tốt tới chất lượng lao động công ty - Về việc tính nộp các khoản Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Kinh phí cơng đồn Các khoản trích theo lương gồm Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Kinh phí cơng đồn trích lập tiền lương cấp bậc phụ cấp (nếu có) Trong đó thực tế tổng tiền lương cán công nhân viên tổng tiền lương thời gian tiền lương suất thường cao tiền lương cấp bậc họ 3.2.Sự cần thiết phải hồn thiện Tại Cơng ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1, tiền lương khoản trích theo lương khoản chi chủ yếu lớn, ảnh hưởng trực tiếp tới kết kinh doanh tính giá thành sản phẩm Doanh nghiệp muốn tối đa hóa lợi nhuận, người lao động làm với mục tiêu đáp ứng tốt nhu cầu cá nhân gia đình họ Doanh nghiệp cần đội ngũ lao động có chuyên môn cao, ky luật, có trách nhiệm cống hiến cho công ty, người lao động cần tiền lương để nuôi sống cá nhân gia đình họ Việc tính đúng, tính đủ tiền lương vấn đề khơng doanh nghiệp mà SV: Nguyễn Thanh Hà – Lớp D7.KT2 84 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp người lao động quan tâm Vì vậy, cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương người lao động ln cần nghiên cứu hồn thiện nhằm phát huy tác dụng công cụ đắc lực cho hoạt động quản lý công ty Với tồn cơng tác hạch tốn kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty cổ phần tư vấn xây dựng điện nay, việc tìm giả pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương điều cần thiết Điều đảm bảo tính khoa học, xác trả lương cho người lao động mà giúp hoạt động quản lý lao động tiền lương hoạt động kinh doanh công ty hiệu cao 3.3.Các giải pháp hoàn thiện Với vốn kiến thức kinh nghiệm hạn chế, thời gian thực tập ngắn nên em chưa thể nắm bắt sâu sắc tất phần hành cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty Tuy nhiên, e cũng mạnh đưa số ý kiến đề xuất việc hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty Đó là: 3.3.1.Về quản lý lao động thời gian lao động Bất kỳ doanh nghiệp mong muốn đạt hiệu sử dụng nguồn nhân lực cao nhất, người yếu tố định chất lượng sản phẩm, hiệu sản xuất, lợi nhuận đạt được, giúp doanh nghiệp vượt qua sức ép thị trường, đối thủ cạnh tranh, bước khẳng định vị đấu trường kinh tế Để làm điều này, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện cần xếp, phân công lao động hợp lý, đúng người, đúng việc, nhằm tạo điều kiện cho người lao động phát huy hết khả mình, đảm bảo tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh Đồng thời, công ty cần có đãi ngộ phù hợp với lực họ Do đó, kết thúc q, năm tài chính, Cơng ty nên thực phân tích kết cấu lao động, thời gian lao động, trình độ chun mơn lao động bình quân… Để có đánh giá tồn diện, xác chất lương lao động năm tài cơng ty, từ đó tiến hành điều chỉnh cần thiết để tăng chất lương lao động công ty sử dụng lao động hiệu SV: Nguyễn Thanh Hà – Lớp D7.KT2 85 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chất lượng lao động phản ánh qua trình độ chun mơn, kỹ thuật, mức độ lành nghề, ý thức ky luật lao động… Các điều chỉnh có thể thực nhằm tăng chất lượng lao động như: + Căn vào kế hoạch sản xuất, yêu cầu công việc… mà công ty tiến hành tuyển dụng cán công nhân viên có trình độ chun mơn cao, làm trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo, tuyển chọn cán quản lý có lực phù hợp + Để nâng cao mặt bằng chuyên môn chung, công ty có thể lập kế hoạch mở lớp đào tạo sâu, cử cán công nhân viên học, đào tạo sử dụng chương trình thiết kế, quản lý tiên tiến đưa chương trình vào trình sản xuất kinh doanh + Nâng cao ky luật lao động, có hình thức ky luật nghiêm đối với cá nhân vi phạm nội quy, quy định công ty, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp thân thiện chuyên nghiệp + Căn vào kế hoạch Sản xuất kinh doanh mà Công ty đề từ đầu năm tài để đưa định mức lao động phù hợp, tiêu khen thưởng… để cán công nhân viên nắm rõ thực tốt Đồng thời không biến định mức thành “xiềng xích” hạn chế đối với người lao động + Kết hợp theo dõi ngày công bảng chấm công, với nghiệm thu công việc điểm suất cho cá nhân xác nhất.Đồng thời xây dựng chi tiết tiêu chí chấm điểm K 3.3.2.Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương - Một số phương pháp tăng quỹ tiền lương cho cán công nhân viên Nhằm đảm bảo việc tốn tiền lương khoản trích theo lương kịp thời, đầy đủ đúng chế độ, công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng điện nên lập Quỹ lương dự phòng nhằm đảm bảo tốn tiền lương đúng hạn cho công nhân viên Thông tư 78/2014/TT-BTC Điều Khoản quy định việc trích lập quỹ dự phòng tiền lương sau: “c) …Mức dự phòng hàng năm doanh nghiệp định không 17% quỹ lương thực Quỹ tiền lương thực tổng số tiền lương thực tế đã chi trả năm toán đến thời hạn cuối nộp sơ toán theo quy định… Việc trích lập dự phòng phải đảm bảo sau trích lập, dianh nghiệp khơng bị lỗ, doanh nghiệp bị lỗ khơng được trích đủ 17% ” SV: Nguyễn Thanh Hà – Lớp D7.KT2 86 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Theo đó, công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện có thể định trích lập quỹ dự phòng tiền lương hàng năm khơng 17% quỹ lương thực để đảm bảo việc toán tiền lương đầy đủ, đúng hạn cho cán công nhân viên công ty - Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm cơng trình, giảm lãng phí, xác định giá thành hợp lý Cơng tác hạch tốn kế tốn tiền lương khoản trích theo lương: Cơng ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện cần tuân thủ đúng quy định hành tính lương khoản trích theo lương cho cán cơng nhân viên Đồng thời, công ty nên chú trọng việc cập nhật, nghiên cứu quy định mới tính lương, khoản trích theo lương để có thể thực đúng, đầy đủ quy định hạch toán kế toán hành Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện nên thường xuyên nghiên cứu, đánh giá chất lượng máy móc, thiết bị kỹ thuật phục vụ công việc thiết kế, khảo sát kết hợp với yêu cầu cơng trình thi cơng để có kế hoạch đầu tư khoa học kỹ thuật, phân công lao động hợp lý, nâng cao hiệu suất làm việc, chất lượng cơng trình thi cơng 3.4.Điều kiện thực Để hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện cần phải có sư phân công nhiệm vụ, phối hợp hoạt động nhịp nhàng, quy định rõ nghĩa vụ, quyền hạn, trách nhiệm phòng ban Đồng thời, cơng tác tổ chức hạch tốn kế tốn cần phù hợp với lực, trình độ chun mơn cán phòng Tài – Kế tốn; phương tiện, máy móc kỹ thuật sử dụng để ghi chép, theo dõi trình ghi chép; đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty Công ty nên xây dựng hệ thống biểu, mẫu báo cáo thống nhất, thời hạn thực để cán cơng nhiêm viên hồn thành đúng hạn, tạo sở đánh giá chất lương công việc, chất lượng lao động công ty SV: Nguyễn Thanh Hà – Lớp D7.KT2 87 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp KẾT LUẬN Tình hình kinh tế Việt Nam năm 2014 đạt nhiều điểm sáng như: GDP năm 2014 ước tăng 5,98% so với năm 2013; số giá tiêu dùng CPI năm 2014 tăng 4,09% so với năm 2013 mức thấp 10 năm qua; cán cân thương mại thặng dư năm thứ ba liên tiếp; thị trường tiền tệ ổn định, tăng trưởng tín dụng khả quan; thị trường ngoại hối ổn định tầm kiểm soát… Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn đứng trước nhiều thách thức sức cầu yếu, chất lượng tăng trưởng chưa cao; đầu tư chi tiêu công tăng làm gia tăng nợ cơng; kinh tế vẫn tiến trình hội nhập, toàn cầu hóa chào đón nhà đầu tư nước ngồi… Trước tình hình đó, tốn đặt cho mỗi doanh nghiệp cũng Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện làm để đứng vững phát triển? Và việc hồn thiện cơng tác kế tốn tiền, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chìa khóa để giúp doanh nghiệp vượt qua thử thách Bởi tiền lương gắn liền với lợi ích người lao động, đòn bẩy suất, chất lượng lao động doanh nghiệp, chi phí tiền lương chiếm ty trọng lớn giá thành sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận của chủ doanh nghiệp Trong trình thực tập Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1, phần em hiểu thực trạng kế tốn tiền lương , khoản trích theo lương Kinh phí cơng đồn, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp… Thông qua đó, em có nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa quan trọng cơng tác kế tốn tiền lương doanh nghiệp Nhưng hạn chế thời gian, cũng trình độ khả nên chuyên đề thực tập tốt nghiệp em không tránh khỏi sai sót, hạn chế Vì vậy, em mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô, cũng anh chị phòng tài kế tốn công ty, để chuyên đề thực tập tốt nghiệp em hoàn thiện Đồng thời giúp cho em có thêm kiến thức thực tế, kinh nghiệm cho công việc sau Cuối em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo hướng dẫn Thạc sỹ Đào Mạnh Huy giúp đỡ nhiệt tình anh chị phòng tài kế tốn giúp đỡ em hồn thành tốt Khóa luận tốt nghiệp SV: Nguyễn Thanh Hà – Lớp D7.KT2 88 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Chứng từ, sổ sách, báo cáo, phần mềm kế tốn Cơng ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện Giáo trình kế tốn tài Giáo trình kế tốn quản trị Nguồn Internet, sách báo… Nguồn tài liệu tham khảo khác Thư viện trường đạo học Lao động – Xã hội Website thức cơng ty: http://pecc1.com.vn SV: Nguyễn Thanh Hà – Lớp D7.KT2 89 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SV: Nguyễn Thanh Hà – Lớp D7.KT2 90 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Giảng viên hướng dẫn: Th.s Đào Mạnh Huy Nhận xét chuyên đề thực tập tốt nghiệp của: Sinh viên: Nguyễn Thanh Hà Lớp: Đ7.KT2 Niên khóa: 2011 – 2015 Đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày … tháng … năm …… Người nhận xét SV: Nguyễn Thanh Hà – Lớp D7.KT2 ... TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOÁN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2 .1. Đặc điểm chung tiền lương, khoản trích theo lương Cơng ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2 .1. 1.Khái... doanh Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện Chương II: Thực trạng kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện Chương III: Phương hướng hoàn thiện kế tốn tiền lương. .. Phòng Tư vấn thiết kế Nhiệt điện điện hạt nhân (P26)  Phòng Thiết kế Nhiệt điện (P 21) 1. 5.Kết kinh doanh năm gần công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện Kết kinh doanh Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 , Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay