Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần vận tải và thương mại vitranimex

85 29 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 23:12

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Đào Mạnh Huy MỤC LỤC Lời mở đầu -Chương 1: Đặc điểm kinh doanh, tổ chức quản lý kinh doanh Công ty cổ phần vận tải thương mại. 1.Đặc điểm sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý ảnh hưởng đến cơng tác kế tốn TSCĐ cơng ty. -1.1 Đặc điểm tình hình chung cơng ty 1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, đặc điểm quy trình cơng nghệ sản xuất cơng ty. 2.Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn 10 Chương Thực trạng công tác kế tốn TSCĐ cơng ty cổ phần vận tải thương mại. 15 1.Đặc điểm TSCĐ công ty cổ phần Vận tải Thương mại 15 1.1 Đặc điểm TSCĐ công ty cổ phần Vận tải Thương mại 15 1.2 Nhiệm vụ kế toán TSCĐ 15 1.3 Phân loại TSCĐ 16 1.4 Công tác quản lý sử dụng TSCĐ -17 1.5 Đánh giá TSCĐ -17 1.6 Nhượng bán, lý TSCĐ 20 2.Thực trạng công tác kế tốn TSCĐ cơng ty cổ phần Vận tải Thương mại Vitranimex 21 2.1 Chứng từ sổ sách thực 21 2.2 Tài khoản sử dụng 23 2.3 Kế tốn TSCĐ cơng ty cổ phần Vận tải Thương mại Vitranimex 24 2.3.1 Kế toán tăng TSCĐ 24 2.3.2 Kế toán giảm TSCĐ 35 2.3.3 Kế toán khấu hao TSCĐ -48 2.3.4 Kế toán sửa chữa TSCĐ -55 2.3.5 Công tác kiểm kê TSCĐ -61 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Đào Mạnh Huy Đánh giá thực trạng công tác kế tốn TSCĐ tại cơng ty cổ phần Vận tải Thương mại Vitranimex 65 3.1 Ưu điểm 65 3.2 Tồn 65 Chương 3.Các giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn TSCĐ cơng ty cổ phần vận tải thương mại 66 Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác kế tốn TSCĐ tai công ty cổ phần Vận tải Thương mại Vitranimex -66 Những giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn TSCĐ tại công ty cổ phần Vận tải Thương mại Vitranimex -66 Kết luận 73 Danh mục tài liệu tham khảo 74 Khóa luận tốt nghiệp STT 10 GVHD: Th.s Đào Mạnh Huy Danh mục từ viết tắt Ký hiệu Định nghĩa TM Tiền mặt TGNH Tiền gửi ngân hàng BCTC Báo cáo tài GBN/GBC Giấy báo nợ/ Giấy báo có KTT Kế tốn trưởng TGĐ Tổng giám đốc TSCĐ Tài sản cố định CTGS Chứng từ ghi sổ HĐ GTGT Hóa đơn giá trị gia tăng SCBD Sửa chữa bảo dưỡng Danh mục sơ đồ Sơ đồ 1: Mơ hình quản lý cơng ty Sơ đồ 2: Mơ hình tổ chức kế tốn Sơ đồ 3: Trình tự hạch toán phần mềm kế toán Effect Sơ đồ 4: Quy trình ghi sổ nghiệp vụ tăng TSCĐ Sơ đồ 5: Hạch toán tăng TSCĐ Sơ đồ 6: Hạch toán giảm TSCĐ Sơ đồ 7: Hạch toán phân bổ khấu hao TSCĐ Sơ đồ 8: Hạch toán sửa chữa TSCĐ Sơ đồ 9: Hạch toán phát thừa, thiếu TSCĐ Danh mục lưu đồ Lưu đồ 1: Lưu đồ luân chuyển chứng từ kế toán tăng TSCĐ Lưu đồ 2: Lưu đồ luân chuyển chứng từ kế toán giảm TSCĐ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Đào Mạnh Huy Danh mục hình ảnh Hình ảnh 1: Xe tải , đầu kéo container Hình ảnh 2: Màn hình giao diện phần mềm effect Hình ảnh 3: Màn hình giao diện ghi tăng TSCĐ Hình ảnh 4: Màn hình giao diện thuu lý Hình ảnh 5: Màn hình giao diện ghi giảm TSCĐ Hình ảnh 6: Màn hình giao diện nghiệp vụ phân bổ khấu hao TSCĐ Hình ảnh 7: Màn hình giao diện nghiệp vụ sửa chữa TSCĐ Hình ảnh 8: Màn hình giao diện định khoản phát thừa, thiếu TSCĐ Danh mục bảng biểu Biểu 2.1: bảng báo giá container Biểu 2.2: hợp đồng mua bán Biểu 2.3: HĐ GTGT Biểu 2.4 Quyết đinh giao vỏ cont Biểu 2.5 Biên giao vỏ container Biểu 2.6 Thẻ TSCĐ Biểu 2.7:Thông báo bán lý tài sản Biểu 2.8:Quyết định lý xe Biểu 2.9: Hợp đồng mua bán lý xe Biểu 2.10:Thẻ TSCĐ Biểu 2.11 : HĐ GTGT Biểu 2.12: Tờ trình SCBD kỹ thuật đội xe chi nhánh Đà Nẵng Biểu 2.13: HĐ GTGT Biểu 2.14: bảng kê hàng hóa đính kèm theo HĐ Biểu 2.15: Giấy đề nghị toán Biểu 2.16: Biên kiểm kê TSCĐ Biểu 2.17: Quyết định xử lý tài sản thiếu Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Đào Mạnh Huy Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Đào Mạnh Huy LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, kế tốn cơng việc quan trọng phục vụ cho việc hạch toán quản lý kinh tế Nó đóng vai trò tích cực việc quản lý tài sản điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp TSCĐ phận tạo nên sở vật chất kỹ thuật cho kinh tế quốc dân, đồng thời phận quan trọng trình sản xuất TSCĐ điều kiện cần thiết để giảm hao phí sức tổng hợp người nâng cao suất lao động Trong kinh tế thị trường TSCĐ yếu tố quan trọng để tạo nên sức mạnh cạnh tranh cho doanh nghiệp Đối với ngành vận tải TSCĐ khâu quan trọng phận kế toán Bởi cung cấp tồn nguồn thơng tin, số liệu tình hình TSCĐ tồn cơng ty Chính hach tốn TSCĐ ln ln quan tâm doanh nghiệp nhà quản lý kinh tế nhà nước Với xu ngày phát triển hoàn thiện kinh tế thị trường nước ta quan niệm TSCĐ cách hạch tốn trước khơng phù hợp nữa, cần phải bổ sung , sửa đổi kịp thời để phục vụ yêu cầu hạch toán TSCĐ doanh nghiệp Xuất phát từ tầm quan trọng kế toán TSCĐ doanh nghiệp đồng thời qua trình học tập thực tập Tìm hiểu thực tế công ty cổ phần Vận tải Thương mại Vitranimex, em thấy việc hạch toán TSCĐ có vấn đề chưa hợp lý cần phải bổ sung hồn thiện máy kế tốn công ty Cùng với hướng dẫn Th.s Đào Mạnh Huy cán nhân viên phòng kế tốn em chọn đề tài : “ Hồn thiện cơng tác kế tốn TSCĐ cơng ty cổ phần Vận tải Thương mại Vitranimex” 2.Lịch sử nghiên cứa đề tài Đề tài công tác TSCĐ nhiều người khai thác nghiên cứu Tuy nhiên sâu vào doanh nghiệp, cụ thể công tác kế tốn TSCĐ cơng ty cổ phần Vận tải Thương mại Vitranimex, lần đầu thực 3.Mục tiêu nghiên cứu • Làm rõ đặc điểm công ty làm ảnh hưởng đến công tác kế tốn; đồng thời làm rõ thực tiễn cơng tác tổ chứa kế tốn TSCĐ cơng ty SV: Trần Thị Minh Chuyên-Đ7KT2 Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Đào Mạnh Huy • Làm rõ số vấn đề tổ chức khấu hao TSCĐ công ty cổ phần vận tải thương mại, phương pháp trích khấu hao, nguyên tắc khấu hao , phương pháp hạch tốn khấu hao TSCĐ • Đưa nhận xét kiến nghị nhằm giúp cho công tác kế tốn TSCĐ hữu hình cơng ty ngày hồn thiện hiệu 4.Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề tổ chức cơng tác kế tốn TSCĐ doanh nghiệp Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu vấn đề tổ chức kế tốn TSCĐ cơng ty Do giới hạn thời gian, trình độ thân quy mô đề tài Em tập trung nghiên cứu nghiệp vụ kế toán TSCĐ sở số liệu thực tế thu thập từ tháng 06 tới tháng 12 năm 2014 5.Phương pháp nghiên cứu • Phương pháp quan sát, vấn • Phương pháp điều tra, thu thập số liệu thực tế: số liệu, sổ sách • Theo dõi q trình hoạt động kế tốn cơng ty 6.Đóng góp đề tài Thơng qua việc nghiên cứu đề tài em có thêm nhìn tổng quan kiến thức học trường có hội tiếp xúc với thực tế công tác kế tốn TSCĐ cơng ty cổ phần Vận tải Thương mại Em nhận khác lý thuyết trường cách làm thực tế, từ rút nhiều hiểu biết cho thân Việc nghiên cứu đề tài giúp em đánh giá hiệu quản lý TSCĐ công ty đồng thời đưa vấn đề chưa hợp lý cơng tác kế tốn TSCĐ cơng ty Từ bày tỏ phương hướng giải vấn đề hạn chế đó, giúp cho cơng tác kế tốn TSCĐ cơng ty hồn thiện 7.Nội dung đề tài Đề tài gồm nội dung sau: Chương 1: Đặc điểm kinh doanh, tổ chức quản lý kinh doanh công ty cổ phần Vận tải thương mai Vitranimex Chương 2: Thực trạng công tác kế tốn TSCĐ tai cơng ty cổ phần Vận tải Thương Mại Vitranimex Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện cơng tác kế tốn TSCĐ cơng ty cổ phần Vận tải Thương mại Vitranimex SV: Trần Thị Minh Chuyên-Đ7KT2 Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Đào Mạnh Huy CHƯƠNG :ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH, TỔ CHỨC QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VITRNIMEX 1.Đặc điểm sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý ảnh hưởng tới công tác kế tốn TSCĐ cơng ty cổ phần Vận tải Thương mại Vitravimex 1.1.Đặc điểm tình hình chung công ty 1.1.1 Giới thiệu chung Công ty cổ phần vận tải thương mại doanh nghiệp thành lập hình thức chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước – Công ty cổ phần vận tải đại lý vận tải thành công ty cổ phần, theo định số: 2191/QĐ/BNN-TCCB ngày 30/07/2004 Nông nghiệp Phát triển nông thôn Công ty tổ chức hoạt động theo điều lệ công ty cổ phần Vận tải thương mại, luật pháp nước CHXHCN Việt Nam Tên cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VITRANIMEX Tên giao dịch: TRANSPORTATION AND TRADING JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: VITRANIMEX Vốn điều lệ: 20.280.000.000 đ ( Hai mươi tỷ, hai trăm tám mươi triệu đồng) Mã số thuế: 0100102735 Địa tru sở chính: Số 04, phố Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội Webside: www.vitranimex.vn/vitranimex.com.vn Email: vitranimexnn@hn.vnn,vn 1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển -Tiền thân cơng ty xí nghiệp vận tải tơ thuộc Bộ nông nghiệp Trong thời kỳ bao cấp Công ty thực chức nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa cho quan đơn vị Bộ theo kế hoạch Bộ giao cho hàng năm -Ngày 17/02/1987 Bộ nơng nghiệp cơng nghiệp thực phẩm có định số 45/NN-CNTP/TCCB thành lập Công ty vận tải đâị lý vận tải nông nghiệp Là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ nông nghiệp công nghiệp thực phẩm Địa điểm văn phòng cơng ty số 4- đường Ngô QuyềnTP Hà Nội - Tháng 11/1994 công ty thành lập chi nhánh TP Hồ Chí Minh - Tháng 8/1996 thành lập Trạm đại diện TP Đà Nẵng SV: Trần Thị Minh Chuyên-Đ7KT2 Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Đào Mạnh Huy - Năm 1993 Bộ NN CNTP Quyết định số 10NN-TCCB/QĐ ngày 06/01/1993 đổi tên thành Công ty vận tải đại lý vận tải - Trực thuộc Bộ NN CNTP Văn phòng cơng ty số 04 Ngơ Quyền – Hà nội -Tháng 6/2004 Bộ NN PTNT có định số 252/QĐ/BNN-TCCB ngày 06/02/2004 việc tiến hành cổ phần hố Cơng ty vận tải đại lý vận tải theo nghị định số 64/2002/NĐ-CP Chính phủ -Ngày 02/10/2004: Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành lập, bầu HĐQT ban kiểm soát -Ngày 01/11/2004 Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cho Công ty cổ phần Vận tải Thương mại số 0103005797 Công ty Vận tải Đại lý vận tải thức trở thành Cơng ty Cổ phần Vận tải Thương mại với thương hiệu VITRANIMEX 1.1.3 Nguồn lực công ty cổ phần Vận tải Thương mại *** Nhân lực: Cơng ty có đội ngũ cán bộ, công nhân viên dầy dạn kinh nghiệm công tác nghiệp vụ chuyên môn, tổng số lao động công ty VITRANIMEX 250 người, đó: - Cán kỹ thuật, nghiệp vụ có đại học trở lên: 75 người - Cao đẳng, trung cấp: 15 người - Công nhân kỹ thuật, lái xe loại: 125 người - Lao động phổ thông: 35 người *** Cơ sở vật chất - Công ty có mạng lưới Chi nhánh, trung tâm, văn phòng đại diện nằm khắp nước, trải dài từ Bắc vào Nam - Tổng trọng tải phương tiện ô tô Công ty liên kết 2000 với 165 đầu xe Chủng loại phương tiện ô tô Công ty đa dạng, từ loại tải trọng đến loại tải trọng 15 tấn, xe đầu kéo container loại đến số xe chuyên dụng khác, thích hợp vận chuyển cho loại hàng hố Dưới số hình ảnh phương tiện vận tải công ty: SV: Trần Thị Minh Chuyên-Đ7KT2 Trang Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Đào Mạnh Huy Hình ảnh 1: xe tải, đầu kéo container - Công ty triển khai áp dụng hệ thống định vị phương tiện phần mềm kế hoạch vận tải – với mục tiêu tiến đến kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa vận chuyển, qua Internet khách kiểm tra hàng hóa đường thời điểm SV: Trần Thị Minh Chuyên-Đ7KT2 Trang 10 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Đào Mạnh Huy 2.3.5.Công tác kiểm kê TSCĐ a.Thực tế công tác kiểm kê TSCĐ công ty Công ty cổ phần Vận tải Thương mại tiến hành kiểm kê TSCĐ theo định kỳ bất thường Việc kiểm kê TSCĐ giúp cho ban quản lý cơng ty nắm tình hình TSCĐ cơng ty có Từ có định sửa chữa, đầu tư hay lý, -Kiểm kê theo định kỳ: Cuối năm công ty tiến hành kiểm kê TSCĐ Việc thực kiểm kê văn phòng đại diện người phụ trách phòng nghiệp vụ tổng hợp thực Việc kiểm kê chi nhánh kế toán phụ trách chi nhánh phối hợp tổ kỹ thuật chi nhánh thực Trong trình kiểm kê phải lập phiếu kiểm kê Kết thúc kiểm kê lập biên kiểm kê gửi cho ban giám đốc -Kiểm kê bất thường: Công ty tiến hành kiểm kê bất thường trường hợp ban Giám đốc đơn vị quản lý có yêu cầu kiểm kê TSCĐ Trường hợp chủ yếu đội vận tải Kết thúc kiểm kê, kế toán lập biên kiểm kê thành 03 bản: Bộ phận sử dụng giữ 01 bản, phòng kế tốn giữ 01 bản, quan có yêu cầu kiểm kê giữ 01 b.chứng từ sử dụng  Biên kiểm kê TSCĐ  Quyết định, Biên xử lý tài sản thừa, thiếu c.Quy trình hạch toán tổng hợp ***Phát thừa TSCĐ *** Phát thiếu TSCĐ TK 411 TK 211 TK 211 TK 214 Do quên chưa ghi sổ Số khấu hao lũy kế TK 214 TK 627, 642 Trích khấu hao bổ sung TK 334, 411, 811 Xử lý tài sản thiếu Sơ đồ 9: Hạch toán TSCĐ phát thừa, thiếu SV: Trần Thị Minh Chuyên-Đ7KT2 Trang 71 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Đào Mạnh Huy b.Ví dụ minh họa Ngày 01/02/2014; vào “biên kiểm kê TSCĐ”đột xuất yêu cầu Tổng giám đốc kế toán kiểm kê TSCĐ Trung tâm vận tải công ty phát thiếu máy photocopy Ricoh MP6500 đưa vào sử dụng từ ngày 01/01/2013 Nguyên giá máy photocopy 36.000.000đ, giá trị khấu hao lũy kế tính đến ngày 31/01/2014 13.000.000đ Cơng ty có “Quyết định xử lý tài sản thiếu”: phận quản lý thiết bị bồi thương 50% cách trừ lương, phần cồn lại công ty chịu Dưới biên kiểm kê mà kế toán lập Đơn vị: Vitranimex Mẫu số 05 – VT Bộ phận :TTVT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC) BIÊN BẢN KIỂM KÊ TSCĐ Thời điểm kiểm kê : Hà Nội, 9h ngày 01 .tháng 02 năm 2014 Ban kiểm kê gồm: - Ông/Bà: Vũ Huy Phong Chức vụ: Quản lý TTVT - Ơng/Bà:.Nguyễn Kim Thu Chức vụ: Kế tốn - Ông/Bà:.Bùi Thị Nhung Chức vụ: Trưởng ban Uỷ viên Trưởng phòng nghiệp vụ Uỷ viên Đã kiểm kê kho có mặt hàng đây: ĐVT : Triệu đồng Chênh lệch Tên , nhãn STT hiệu, quy cách TSCĐ A 01 B Máy photocopy Giám đốc Theo sổ kế tốn Mã Đơn vị số tính C Thừa Đơn giá Số Thành lượng tiền Số lượng Thành tiền D Chiếc 36 72 01 36 Kế toán trưởng Phẩm chất Theo kiểm kê Thiếu Số Thành lượng tiền lượng Thủ kho Biểu 2.16: Biên kiểm kê TSCĐ SV: Trần Thị Minh Chuyên-Đ7KT2 Trang 72 Số Còn Kém Mất Thành tiền 01 36 tốt phẩm phẩm 100% chất chất 10 11 Trưởng Ban kiểm kê 12 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Đào Mạnh Huy Căn vào “biên kiểm kê tài sản cố định” công ty lập” biên xử lý tài sản thiếu” CÔNG TY: Vitranimex CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày…01… tháng 02… năm…2014… QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC Về việc xử lý tài sản thiếu TỔNG GIÁM ĐỐC Công ty cổ phần Vận Tải Thương mại Vitranimex - Căn biên kiểm kê TSCĐ ngày 01 tháng 02 năm 2014 - Căn Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Thương mại Vitrnimex QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Quyết định xử lý tài sản thiếu “ Máy photocopy Ricoh MP6500” sau Bộ phận quản lý thiết bị bồi thường 50% cách trừ vào lương; Phần lại cơng ty chịu; Điều 2: Các Ơng/Bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài Kế tốn nơi nhận: - Như Điều - Lưu HS, HC Ký tên Tổng Giám đốc Đỗ Đình Thắng Biểu 2.17: Quyết định xử lý tài sản thiếu Căn vào “Biên kiểm kê TSCĐ” “ Quyết định xử lý tài sản thiếu”, kế toán tiến hành định khoản sau: Nợ TK 3341 :11 500 000 Nợ TK 8113 :11 500 000 Nợ TK 214(1) :13 000 000 Có TK 2113: 36 000 000 Dưới hình giao diện định khoản bút toán: SV: Trần Thị Minh Chuyên-Đ7KT2 Trang 73 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Đào Mạnh Huy Hình ảnh 8: Màn hình giao diện hạch tốn tài sản thiếu 3.Đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn TSCĐ cơng ty Cổ phần Vận tải Thương mại( Vitranimex) 3.1.Ưu điểm Thứ 1: Công ty vận dụng đầy đủ hệ thống chứng từ cho quản lý hạch toán TSCĐ; từ việc đầu tư, mua sắm, điều chuyển, thuê, lý nhượng bán, khấu hao đến sửa chữa TSCĐ Hệ thống chứng từ sử dụng đầy đủ với quy trình luân chuyển hợp lý tạo điều kiện cung cấp thông tin ban đầu cách kịp thời cho quản lý nghiệp vụ làm chứng pháp lý cho ghi sổ lập hệ thống BCTC nói chung lập báo cáo TSCĐ nói riêng cơng ty Thứ 2: Cơng ty sử dụng tương đối đầy đủ linh hoạt hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho phần hạch toán TSCĐ Các tài khoản sử dụng ( bao gồm tài khoản tổng hợp chi tiết) từ kết cấu, cách ghi chép đến mối quan hệ tài khoản góp phần xử lý cung cấp thơng tin tình hình có biến động toàn TSCĐ loại TSCĐ tiêu nguyên giá, giá trị hao mòn giá trị lại Từ làm sở cho việc định ban quản lý liên quan đến việc đầu tư, mua sắm, lý, nhượng bán, Thứ 3: Việc áp dụng hình thức kế toán tương đối hợp lý với quy mô hoạt động, đặc điểm tổ chức quản lý, nhu cầu thông tin khả năng, điều kiện sở vật chất cơng ty Việc lựa chọn hình thức kế toán chứng từ ghi sổ tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng kế toán máy vào cơng tác kế tốn Từ giúp giảm phần gánh nặng cơng việc cho kế tốn viên SV: Trần Thị Minh Chuyên-Đ7KT2 Trang 74 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Đào Mạnh Huy Thứ 4: Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng theo nguyên tắc tròn tháng mang tính chất đơn giản, dễ làm tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý việc theo dõi kiểm sốt chi phí kinh doanh; với chi phí khấu hao số ổn định Trên số kết mà doanh nghiệp đạt việc quản lý hạch tốn TSCĐ Những kết góp phần định vào thành tựu mà công ty đạt 3.2.Tồn Tại Bên cạnh ưu điểm đạt cơng tác kế tốn TSCĐ, mặt hạn chế sau: Thứ 1: Công ty chưa thực đánh mã TSCĐ mà theo dõi tài sản theo tên tài sản dùng cho quản lý theo BKS phương tiện vận tải Điều gây khó khăn định theo dõi, kiểm kê quản lý TSCĐ phạm vi toàn doanh nghiệp phận sử dụng TSCĐ công ty chủ yếu phương tiện vận tải, với số lượng lớn phân bổ chi nhánh; nên việc đánh mã để theo dõi điều cần thiết quan trọng Thứ 2: Việc áp dụng phương pháp tính khấu hao truyền thống phương pháp đường thẳng cho tất TSCĐ công ty tạo đơn giản cho quản lý hạch tốn chi phí cung cấp dịch vụ vận tải Tuy nhiên lại không đánh giá sát mức độ hao mòn thực tế TSCĐ Trong TSCĐ chủ yếu lại phương tiện vận tải; phải di chuyển, đậu đỗ trời chịu ảnh hưởng trực tiếp điều kiện môi trường nên mức độ hao mòn tương đối lớn Thứ 3: Phần sổ sách chi tiết có thẻ TSCĐ chu trình luân chuyển chứng từ lý TSCĐ cần có biên lý phần chứng từ thực tế minh họa kế tốn khơng dùng tới biên lý Thứ 4: : Phòng kế tốn tài tiến hành lập báo cáo phân tích hiệu sử TSCĐ mức độ hạn chế Tất phần hành kế toán có phần hành kế tốn TSCĐ, thực chức hạch tốn Điều ảnh hưởng trực tiếp đến công tác định người quản lý TSCĐ SV: Trần Thị Minh Chuyên-Đ7KT2 Trang 75 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Đào Mạnh Huy CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TSCĐ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI (VITRANIMEX) 1.Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác kế tốn TSCĐ TSCĐ tài sản có giá trị lớn, đặc biệt doanh nghiệp chuyên vận tải công ty cổ phần Thương mại Vận tải Vitranimex TSCĐ chiếm phần lớn tài sản công ty Việc quản lý tốt hạch toán TSCĐ theo quy định Tài chính, phù hợp với đặc điểm công ty yêu cầu cấp thiết công ty Khi hạch tốn sai việc tính tốn để xác định kết kinh doanh công ty sai, từ đưa thơng tin sai lệch cho nhà quản lý việc định 2.Những giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn TSCĐ công ty Cổ phần Vận tải Thương mại( Vitranimex) a.Trong việc quản lý TSCĐ Công ty nên đánh mã số TSCĐ để thuận tiện cho việc quản lý Hiện TSCĐ cơng ty gồm: • TSCĐ hữu hình  Nhà cửa, vật kiến trúc  Máy móc thiết bị  Phương tiện vận tải truyền dẫn  Thiết bị dụng cụ quản lý • TSCĐ vơ hình  Phần mềm máy tính Dưới đề xuất cách đánh mã số tài sản Giải thích ký hiệu: xx : từ 01 tới 99 xxx : từ 001 tới 999 SV: Trần Thị Minh Chuyên-Đ7KT2 Trang 76 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Đào Mạnh Huy Mã Tên TSCĐ TSCĐ TSCĐ hữu hình 01 Nhà cửa, vật kiến trúc Mã TSCĐ Tên TSCĐ 03 Phương tiện vận tải truyền dẫn 0101 Nhà cửa, vật kiến trúc VP công ty 0301 Phương tiện vận tải truyền dẫn VP công ty 0101xx 0102 Nhà cửa, vật kiến trúc CN HCM 0102xx 0103 0104xx 0105 Nhà cửa, vật kiến trúc CN Đà Nẵng Nhà cửa, vật kiến trúc CN Hải Phòng Nhà cửa, vật kiến trúc TTVT 0105xx 0301xxx 0302 Phương tiện vận tải truyền dẫn CN HCM 0302xxx 0303 Phương tiện vận tải truyền dẫn CN Đà Nẵng 0303xxx 0304 Phương tiện vận tải truyền dẫn CN Hải Phòng 0304xxx 0305 Phương tiện vận tải truyền dẫn TTVT 0305xxx 02 Máy móc thiết bị 04 Thiết bị dụng cụ quản lý 0201 Máy móc thiết bị VP cơng ty 0401 0201xx 0202 Máy móc thiết bị CN HCM 0401xx 0402 0202xx 0203 Máy móc thiết bị CN Đà Nẵng 0402xx 0403 0203xx 0204 Máy móc thiết bị CN Hải Phòng 0403xx 0404 0204xx 0205 0205xx Máy móc thiết bị TTVT 0404xx 0405 0405xx Thiết bị dụng cụ quản lý VP công ty Thiết bị dụng cụ quản lý CN HCM Thiết bị dụng cụ quản lý CN Đà Nẵng Thiết bị dụng cụ quản lý CN Hải Phòng Thiết bị dụng cụ quản lý TTVT 0501 TSCĐ Vơ hình Phần mềm máy tính 0103xx 0104 b.Tính khấu hao TSCĐ Cơng ty thay trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng trích khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần Với phương pháp việc SV: Trần Thị Minh Chuyên-Đ7KT2 Trang 77 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Đào Mạnh Huy trích lập khấu khao giảm dần qua kỳ, phản ánh xác giá trị hao mòn thực tài sản Bên cạnh kỹ thuật tính nên số khấu hao khơng hết sau 05 năm Do sử dụng kết hợp với phương pháp tuyến tính cho 02 năm cuối Tức lấy giá trị lại chia Theo phương pháp số khấu hao hàng năm xác định sau Mki = Gdi x Tkh  Mki : mức khấu hao tào sản năm thứ i  Gdi : giá trị lại TSCĐ năm thứ i  Tkh : tỉ lệ khấu hao cố định hàng năm TSCĐ  i : thứ tự năm sử dụng TSCĐ ( i= 1, n) Với : Tkh = Tk x Hs Trong :  Tk : tỉ lệ khấu hao theo phương pháp tuyến tính  Hs : hệ số điều chỉnh Hệ số điều chỉnh sử dụng năm sau  Hệ số 1,5 TSCĐ có thời gian sử dụng từ đến năm  Hệ số TSCĐ có thời gian sử dụng từ đến năm  Hệ số 2,5 TSCĐ có thời gian sử dụng năm Ưu điểm phương pháp  Thu hồi vốn nhanh, giảm tổn thất hao mòn vơ hình  Đây biện pháp tránh phải đóng thuế nhiều năm đầu doanh nghiệp Bên cạnh phương pháp tồn nhược điểm: Có thể gây nên đột biến giá dịch vụ, gây khó khăn cạnh tranh **Ví dụ: cơng ty mua sơmiromoc hai trục sau 29R-00342 với giá 220 triệu đồng, sử dụng 05 năm Khi theo phương pháp số dư giảm dần việc trích lập khấu hao sau: Xác định : Tk = 1/5 = 20% Tkh = 20% x = 40% Mức khấu hao năm theo bảng sau SV: Trần Thị Minh Chuyên-Đ7KT2 Trang 78 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Đào Mạnh Huy STT Cách tính khấu hao Mức khấu hao năm Mức khấu hao lũy kế 220 000 x 40% 132 000 x 40% 79 200 x 40% 47 520 : 23 760 88 000 52 800 31 680 23 760 23 760 88 000 140 800 172 480 196 240 220 000 ĐVT: 1000đ Giá trị lại TSCĐ11 132 000 79 200 47 520 23 760 c.Chứng từ sổ sách thực Trong phần chứng từ kế toán sử dụng để ghi nhận giảm TSCĐ nên bổ sung Biên lý theo mẫu sau: Đơn vi:……… Bộ phận:……… Mẫu số: 02–TSCĐ (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BIÊN BẢN THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ngày tháng năm Số: Nợ: Có: - Căn Quyết định số: ngày tháng năm việc lý TSCĐ I- Ban lý TSCĐ gồm: - Ông/Bà Chức vụ - Ông/Bà Chức vụ - Ông/Bà Chức vụ II- Tiến hành lý TSCĐ: - Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ - Số hiệu TSCĐ - Nước sản xuất (xây dựng) - Năm sản xuất - Năm đưa vào sử dụng Số thẻ TSCĐ - Nguyên giá TSCĐ - Giá trị hao mòn trích đến thời điểm lý - Giá trị lại TSCĐ III- Kết luận Ban lý TSCĐ: Ngày tháng năm Trưởng Ban lý IV- Kết lý TSCĐ: - Chi phí ký TSCĐ: (viết chữ) - Giá trị thu hồi: (viết chữ) - Đã ghi giảm số TSCĐ ngày .tháng .năm SV: Trần Thị Minh Chuyên-Đ7KT2 Trang 79 Khóa luận tốt nghiệp Giám đốc SV: Trần Thị Minh Chuyên-Đ7KT2 Trang 80 GVHD: Th.s Đào Mạnh Huy Ngày tháng năm Kế tốn trưởng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Đào Mạnh Huy Trong phần sổ sách chi tiết thực công ty nên bổ sung sổ TSCĐ theo mẫu sau: Đơn vị:…………………………………………………………… Mẫu số S21-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Địa chỉ:………………………………………………………… ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Năm: Loại tài sản: Ghi tăng TSCĐ STT Chứng từ Số A Ngày hiệu tháng B C Người lập sổ Khấu hao TSCĐ Tên,đặc Nước Tháng, điểm,ký sản đưa hiệu TSCĐ xuất dụng D E G H Cộng x x x vào năm sử Số TSCĐ hiệu Nguyên giá TSCĐ Kế toán trưởng SV: Trần Thị Minh Chuyên-Đ7KT2 Trang 81 Khấu hao Tỷ lệ (%) Ghi giảm TSCĐ Khấu hao Mức khấu khấu hao hao tính đến ghi giảm TSCĐ Chứng từ Số hiệu lý ghi giảm ngày tháng Tổng giám đốc Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Đào Mạnh Huy d.Hệ thống báo cáo TSCĐ cho quản lý Hiện cơng tác phân tích tài cơng ty hạn chế Đội ngũ kế tốn thực cơng việc hạch tốn, lập BCTC có phân tích sơ tình hình tài Chính em xin đưa số mẫu báo cáo mảng TSCĐ để hoàn thiện hệ thống báo cáo, giúp nhà quản lý đánh giá xác tình hình nguồn tài sản sử dụng tài sản cơng ty Từ đưa định nên thay thế, cải tạo, bảo dưỡng, TSCĐ công ty cách hợp lý Dưới 03 mẫu báo cáo em xin đề xuất  Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐHH theo nguồn vốn  Báo cáo tình hình sử dụng TSCĐHH  Báo cáo tình hình dự tốn chi phí sử dụng TSCĐHH năm Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐHH theo nguồn vốn Năm: Khoản mục Cổ đông Tự bổ Nguồn Tổng cộng sung khác 1.Nguyên giá TSCĐHH -Số dư đầu năm -Tăng năm -Giảm năm -Số dư cuối năm 2.Giá trị hao mòn -Số dư đầu kỳ -Khấu hao tăng năm -Khấu hao giảm năm -Số dư cuối năm 3.Giá trị lại -Tại ngày đầu năm -Tại ngày cuối năm SV: Trần Thị Minh Chuyên-Đ7KT2 Trang 82 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Đào Mạnh Huy Báo cáo tình hình sử dụng TSCĐHH Bộ phận sử dụng : Thời điểm : ST T Nội dung sử dụng TSCĐHH sử dụng TSCĐHH chưa sử dụng TSCĐHH chờ lý TSCĐHH khấu hao hết sử dụng Nguyê n giá Người lập báo cáo Giá trị hao mòn lũy kế Giá trị Ghi lại Xác nhận thủ trưởng đơn vị ST T I II III Báo cáo tình hình dự tốn chi phí sử dụng TSCĐHH năm Chỉ tiêu Các kỳ Cả năm Kỳ Thực Dự Chênh toán lệch Nguyên giá TSCĐHH Nhà cửa Máy móc thiết bị Phương tiện vận tải Chi phí sửa chữa TSCĐHH Nhà cửa Máy móc thiết bị Phương tiện vận tải Chi phí bảo dưỡng TSCĐHH Nhà cửa Máy móc thiết bị Phương tiện vận tải SV: Trần Thị Minh Chuyên-Đ7KT2 Trang 83 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Đào Mạnh Huy Kết luận Trong điều kiện kinh doanh kinh tế thị trường để đứng vững không ngừng phát triền vấn đề khó khăn doanh nghiệp Kế tốn với vai trò công cụ quan trọng để quản lý kinh tế - tài phải thay đổi hồn thiện cho phù hợp với tình hình để giúp cho doanh nghiệp quản lý tốt mặt hoạt động sản xuất kinh doanh cơng tác tổ chức kế tốn có vị trí đặc biệt quan trọng doanh nghiệp Trong thời gian thực tập phòng kế tốn Cơng ty cổ phần Vận tải Thương mại Vitranimex em sâu tìm hiểu thực tế cơng tác tổ chức kế tốn TSCĐ, qua thấy ưu điểm tồn tổ chức công tác kế tốn cơng ty Do thời gian thực tập chưa nhiều nên vấn đề em đưa đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp, bảo thầy cô giáo, cán công ty để báo cáo em tốt Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn chu đáo, tận tình thầy giáo Th.S Đào Mạnh Huy; bảo, giúp đỡ nhiệt tình anh chị phòng kế tốn cơng ty cổ phần Vận tải Thương mại Vitranimex trình hoàn thành đề tài Em xin chân thành cảm ơn! Hà nội, ngày 18 tháng 05 năm 2015 Sinh viên thực Trần Thị Minh Chuyên SV: Trần Thị Minh Chuyên Trang 84 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Đào Mạnh Huy Danh mục tài liệu tham khảo  “26 chuẩn mực kế tốn” Bộ tài  QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ tài  “Chế độ kế toán doanh nghiệp 1- hệ thống tài khoản kế tốn” Bộ tài ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ tài sửa đổi bổ sung theo thơng tư:  Thông tư số 106/2008/TT-BTC ngày 18/01/2008  Thông tư số 206/2009/TT-BTC ngày 27/10/2009  Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009  “Chế độ kế toán doanh nghiệp 2- Báo cáo tài chính, chứng từ sử dụng sổ kế toán, sơ đồ kế toán” Bộ tài ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ tài sửa đổi bổ sung theo thông tư:  Thông tư số 106/2008/TT-BTC ngày 18/01/2008  Thông tư số 206/2009/TT-BTC ngày 27/10/2009  Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009  Th.s Bùi Văn Dương, TH.s Võ Minh Hùng “Hướng dẫn thực hành kế toán tài theo định số 15/2006/QĐ-BTC”, NXB Thống Kê, 2014  Th.s Nghiêm Văn Lợi, “Giáo trình kế tốn tài chính”,NXB Tài chính, 2012 SV: Trần Thị Minh Chuyên Trang 85 ... TÁC KẾ TỐN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VITRANIMEX 1.Đặc điểm tài sản cố định công ty Cổ phần Vận tải Thương mại Vitranimex 1.1.Đặc điểm tài sản cố định công ty Cổ. .. Sở Kế hoạch đầu tư TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cho Công ty cổ phần Vận tải Thương mại số 0103005797 Công ty Vận tải Đại lý vận tải thức trở thành Công ty Cổ phần Vận tải Thương. .. pháp hồn thiện cơng tác kế tốn TSCĐ cơng ty cổ phần vận tải thương mại 66 Sự cần thiết phải hoàn thiện cơng tác kế tốn TSCĐ tai cơng ty cổ phần Vận tải Thương mại Vitranimex
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần vận tải và thương mại vitranimex , Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần vận tải và thương mại vitranimex

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay