ĐÁNH GIÁ CÔNG tác QUẢN lý NHÀ nước về đất ĐAI TRÊN địa bàn PHƯỜNG bắc CƯỜNG, THÀNH PHỐ lào CAI, TỈNH lào CAI GIAI đoạn 2014 2015

32 38 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 23:07

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGHUYÊN KHOA QUẢN TÀI NGUYÊN -0o0 - KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG BẮC CƯỜNG, THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2014-2015 ” Giáo viên hướng dẫn : TS VŨ THỊ THANH THỦY BỐ CỤC KHÓA LUẬN ĐẶT VẤN ĐỀ Từ xưa đến nay, đất đai giữ vai trò đặc biệt quan trọng hoạt động sống sản xuất người, đất đai mơi trường trì sống cho loài sinh vật trái đất Hiện nay, kinh tế ngày phát triển, tốc độ thị hóa diễn mạnh mẽ, dân số gia tăng kéo theo nhu cầu sử dụng đất tăng lên, vấn đề tiêu cực liên quan đến đất đai ngày nhiều Điều đặt thách thức lớn công tác quản nước đất đai Xuất phát từ thực tế đó, trí Khoa Quản Tài Nguyên, trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên UBND phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, em tiến hành nghiên cứu thực đề tài: “Đánh giá công tác quản nhà nước đất đai địa bàn phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014 - 2015” MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Từ trang 04 đến trang 13 Nghiên cứu công tác quản nhà nước đất đai phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014-2015 theo 15 nội dung luật đất đai 2013 Phạm vi nghiên cứu Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội Công tác quản Nhà nước đất đai địa bàn theo 15 nội dung Luật Đất đai 2013 Đánh giá hiểu biết người dân công tác quản nhà nước đất đai NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Đánh giá chung đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản nhà nước đất đai Phương pháp thu thập sử dụng số liệu thứ cấp Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập sử dụng số liệu sơ cấp Phương pháp xử số liệu Bảng 4.9:Tổng hợp kết thu hồi đất thực cơng trình, dự án theo loại đất (Nguồn: UBND phường Bắc Cường) Bảng 4.10: Kết đăng ký cấp GCNQSDĐ phường Bắc Cường giai đoạn 2014-2015 Năm Số đơn đăng ký Số đơn giải Tỷ lệ (%) Số đơn tồn đọng Tỷ lệ (%) 2014 62 55 88,71 11,29 2015 112 101 90,18 11 9,82 Tổng 174 156 89,45 18 10,56 (Nguồn: UBND phường Bắc Cường) Bảng 4.11:Kết bồi thường phường giai đoạn 2014-2015 (Nguồn: UBND phường Bắc Cường) Hình 4.1 Cơ cấu loại đất phường Bắc Cường năm 2014 Theo số liệu kiểm kê đất đai ngày 31/12/2014 tổng diện tích tự nhiên phường 1284,71 ha, đó: Nhóm đất nơng nghiệp: 647,59 ha, chiếm 50,41% diện tích tự nhiên Nhóm đất phi nơng nghiệp:433,24 ha, chiếm 33,72% diện tích tự nhiên Nhóm đất chưa sử dụng: 203,88 ha, chiếm 15,87% diện tích tự nhiên Bảng 4.12: Tổng hợp kết tra việc quản sử dụng đất đai phường Bắc Cường giai đoạn 2014 đến 2015 Giao trái thẩm Sử dụng khơng quyền mục đích Tổng Năm Lấn chiếm đất Chuyển nhượng trái phép số vụ vi phạm Đã giải Chưa giải Đã giải Chưa giải Đã giải Chưa giải Đã giải Chưa giải 2014 0 2 2015 0 0 Tổng 12 0 (Nguồn: UBND phường Bắc Cường) Bảng 4.13:Kết giải đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai địa bàn UBND Phường Bắc Cường giai đoạn 2014 đến năm 2015 Nội dung Năm Đã giải xong Chưa giải xong Tổng số đơn Khiếu nại Tố cáo Tranh chấp Tổng số đơn Tỷ lệ (%) Tổng số đơn Tỷ lệ (%) 2014 07 07 100 0 2015 14 12 86 02 14 Tổng 21 11 19     (Nguồn: UBND phường Bắc Cường) 4.3 Đánh giá hiểu biết người dân cơng tác quản nhà nước đất đai Hình 4.2 Nhận xét người dân công tác quản sử dụng đất (Nguồn tổng hợp từ phiếu điều tra ) Hình 4.3: Đánh giá cơng tác tun truyền phổ biến pháp luật đất đai (Nguồn tổng hợp từ phiếu điều tra ) Hình 4.4 Đánh giá công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Hình 4.5: Đánh giá hiểu biết người dân đất đai (Nguồn tổng hợp từ phiếu điều tra ) (Nguồn tổng hợp từ phiếu điều tra ) 4.4 Đánh giá chung đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản nhà nước đất đai * Thuận lợi: - Phường Bắc Cường có địa hình thuận lợi cho cơng tác quản Nhà nước đất đai, công tác thống kê, đo đạc, xây dựng đồ tạo điều kiện cho cơng tác cấp GCNQSD đất - Có hệ thống đồ địa đo đạc, thành lập từ năm 2000, đến hệ thống đồ khơng thể giấy mà đưa vào hệ thống máy tính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản sử dụng - Bên cạnh quan tâm đạo UBND thành phố, phòng Tài ngun Mơi trường thành phố, nỗ lực UBND phường hoàn thành tiêu đề *Trong trình triển khai thực cơng tác quản đất đai số bất cập như: - Văn quy phạm pháp luật đất đai chồng chéo - Hệ thống thủ tục hành đất đai rườm rà, phức tạp, gây nhiều khó khăn, phiền hà cho dân - Trang thiết bị phục vụ cơng tác chun mơn thiếu thốn, sở vật chất chưa đáp ứng u cầu cơng tác - Trình độ chun mơn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, công chức làm công việc hạn chế - Cơng tác tun truyền chủ trương sách Đảng Nhà nước thực chưa thu kết quả, trình độ nhận thức người dân pháp luật đất đai hạn chế * Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản nhà nước đất đai - Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: cần có điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kịp thời, kế hoạch sử dụng đất hàng năm phường phải bám sát vào nhu cầu thực tế địa phương phải có đạo, kiểm tra việc thực để đạt kết cao - Công tác tuyên truyền: Cần đẩy mạnh tích cực cơng tác tun truyền giáo dục sách pháp luật đất đai đến người dân, để người dân hiểu Luật thực tốt quyền nghĩa vụ - Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ: Cần có chủ trương đưa cán trung cấp, cao đẳng đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ tốt công tác quản đất đai địa phương - Cần có phối hợp cấp, ngành liên quan với nhằm phục vụ tốt công tác quản Nhà nước đất đai - Cần tiến hành chuyển giao công nghệ quản hồ sơ dạng số thay quản giấy để tiện cho việc quản lý, lưu trữ, sử dụng - Cần tăng cường công tác tra, kiểm tra, xử nghiêm trường hợp vi phạm pháp luật đất đai 5.1 Kết luận • • • • • • • Việc ban hành văn pháp luật quản lý, sử dụng đất đai tổ chức thực phường có nhiều cố gắng, giai đoạn 2014-2015 phường ban hành tất 29 văn loại Việc lập đồ địa chính, đồ trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất cán địa phường thực đầy đủ quản cẩn thận Trong năm có 57 hộ bàn giao đất thức với diện tích 20520 m 2, 55 hộ tạm bàn giao 16 hộ gia đình chuyển từ đất nơng nghiệp sang đất Ngồi phường kết hợp với phòng Tài nguyên Môi trường cấp GCNQSDĐ cho 174 hộ Công tác thống kê, kiểm kê thực kịp thời quy định pháp luật Công tác quản tài đất đai thực chặt chẽ, theo nguyên tắc quản tài Nhà nước Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý, sử dụng đất đai 12 vụ, 12 vụ xử UBND phường giải dứt điểm 19 vụ khiếu nạn, tố cáo Số đơn lại 02 đơn thuộc thẩm quyền tòa án nhân dân 5.2 Kiến nghị • Đẩy mạnh cải cách hành để đơn giản hóa, giảm bớt thủ tục, thực công khai minh bạch thủ tục đất đai thủ tục giao, cho th, cấp giấy… • Bố trí đủ kinh phí để thực việc củng cố hệ thống hồ sơ, liệu địa phục vụ yêu cầu quản ngày cao • Hồn thiện máy quản đất đai, nâng cao lực cho đội ngũ làm công tác quản đất đai ... phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, em tiến hành nghiên cứu thực đề tài: Đánh giá công tác quản lý nhà nước đất đai địa bàn phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai. .. Cai giai đoạn 2014 - 2015 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Từ trang 04 đến trang 13 Nghiên cứu công tác quản lý nhà nước đất đai phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014- 2015 theo... đất đai 2013 Phạm vi nghiên cứu Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội Công tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn theo 15 nội dung Luật Đất đai 2013 Đánh giá hiểu biết người dân công tác quản lý nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ CÔNG tác QUẢN lý NHÀ nước về đất ĐAI TRÊN địa bàn PHƯỜNG bắc CƯỜNG, THÀNH PHỐ lào CAI, TỈNH lào CAI GIAI đoạn 2014 2015 , ĐÁNH GIÁ CÔNG tác QUẢN lý NHÀ nước về đất ĐAI TRÊN địa bàn PHƯỜNG bắc CƯỜNG, THÀNH PHỐ lào CAI, TỈNH lào CAI GIAI đoạn 2014 2015 , Bảng 4.13:Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn UBND Phường Bắc Cường giai đoạn 2014 đến năm 2015

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay