ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG nước mặt TRÊN địa bàn PHƯỜNG GIA SÀNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

27 24 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 23:07

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN LOGO KHOA MÔI TRƯỜNG ……….*****……… KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG GIA SÀNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN” Giảng viên hướng dẫn : ThS Dương Thị Minh Hòa NỘI DUNG ĐỀ TÀI PHẦN1: MỞ ĐẦU PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ LOGO Phần I: Mở đầu LOGO TÍNH CẤP THIẾT Gia Sàng Phường nằm cách TP Thái Nguyên 2km phía đơng nam có nguồn tài ngun nước mặt phong phú đa dạng gồm mạng lưới ao, hồ khu dân cư, cung cấp lượng nước mưa tự nhiên, hệ thống dòng suối (suối Lồng, suối Xương Rồng) sông Cầu Áp lực dân số, nhận thức người dân môi trường nước chưa cao, hoạt động nhà máy, sở sản xuất kinh doanh, hệ thống nước thải chưa hồn thiện nên nguồn nước mặt địa bàn phường có dấu hiệu nhiễm Xuất phát từ vấn đề em thực đề tài “Đánh giá chất lượng nước mặt địa bàn phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên” MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Mục đích nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu • Đánh giá trạng chất lượng nước mặt phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên •Xác định mức độ ô nhiễm nguồn gây ô nhiễm nguồn nước mặt THAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY • Đề xuất số biện pháp xử lý nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước Phần II: TỔNG QUAN TÀI LiỆU LOGO ( Từ trang – 23 khóa luận tốt nghiệp Đại học ) THAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY Phần III: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LOGO ĐỐI TƯỢNG Chất lượng nước mặt địa bàn phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Tài nguyên nước mặt phường Gia Sàng - TP Thái Nguyên Đánh giá thực trạng công tác bảo vệ môi trường người dân Các hoạt động gây ảnh hưởng đến tài nguyên nước mặt phường Gia Sàng Đánh giá chất lượng nước mặt qua tiêu lý, hóa Để xuất số giải pháp xử lý, phòng ngừa nhiễm nguồn THAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương Phươngpháp phápđiều điều tra, tra,thu thuthập thậpsố sốliệu liệu Phương Phươngpháp pháplấy lấymẫu mẫu Phương Phươngpháp phápphân phântích tích Phương Phươngpháp phápkế kếthừa thừa Phương Phươngpháp phápthống thốngkê kêxử xửlýlýsố sốliệu liệu THAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LOGO 4.1 Tài nguyên nước mặt phường Gia Sàng - TP Thái Nguyên 4.1.1 Điều kiện tự nhiên Diện tích tự nhiên: 410,33ha Dân số: 11235 người THAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY 4.1.2 Tài nguyên nước • Tài nguyên nước mặt địa bàn phường Gia Sàng phong phú đa dạng gồm mạng lưới ao, hồ khu dân cư, cung cấp lượng nước mưa tự nhiên, • Có hai dòng suối suối Lồng suối Xương Rồng •Trên địa bàn có hồ chính: hồ Gia Sàng hồ Bảy Mẫu • Sơng Cầu chảy ven qua địa bàn phường với chiều dài 2km, tổ đến hết tổ 7, với suối Loàng suối Xương Rồng nguồn cung cấp nước chủ yếu cho hộ gia đình làm nơng nghiệp THAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY 4.3 Chất lượng nước mặt địa bàn phường Gia Sàng 4.3.1 Các hoạt động gây ảnh hưởng đến tài nguyên nước mặt phường Gia Sàng THAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY 4.3.2.2 Chỉ tiêu TSS 4.3.2.3 Chỉ tiêu BOD5 4.3.2.4 Chỉ tiêu COD 4.3.2.5 Chỉ tiêu DO 4.3.2.6 Chỉ tiêu NO3- THAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY 4.3.2.7 Chỉ tiêu Fe Hình 4.11: Nồng độ Fe nước mặt địa bàn phường Gia Sàng THAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY 4.3.2.8 Chỉ tiêu Coliform THAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY 4.3.2.9 So sánh tiêu mẫu phân tích so với kết phân tích Trung tâm Quan trắc Mơi trường – tỉnh Thái Nguyên Suối Loàng suối Xương Rồng THAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY THAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY 4.4 Đề xuất số biện pháp bảo vệ môi trường nước mặt THAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY Phần V: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ LOGO 5.1 Kết luận  Tài nguyên nước mặt địa bàn phường Gia Sàng phong phú đa dạng  Chất lượng nguồn nước địa phương thông qua điểm lấy mẫu cho thấy dấu hiệu xuống • Các thơng số pH, BOD, COD, NO3-, Fe, Coliform so với QCVN 08:2008 cột B1 vị trí lấy mẫu nằm giới hạn cho phép • Hàm lượng TSS vượt giới hạn cho phép 5.6 đến 10.08 lần • Nồng độ DO điểm GS4 GS6 thấp so với giới hạn cho phép, điểm lại đạt giới hạn • Chất lượng nước suối Lồng Xương Rồng so với trung bình năm có nhiễm, suối Xương Rồng THAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY Kiến nghị  Tăng cường giáo dục, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng giữ gìn vệ sinh bảo vệ môi trường  Đẩy mạnh công tác bảo vệ quản lý rác thải địa điểm đông dân cư như: chợ, sở y tế, trường học  Tăng cường đầu tư cho cơng tác bảo vệ mơi trường  Có biện pháp quản lý nguồn nước cách hợp lý, bảo vệ sức khỏe người dân THAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA MÔI TRƯỜNG THAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY ... chất lượng nước mặt địa bàn phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Mục đích nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu • Đánh giá trạng chất lượng nước mặt phường Gia Sàng,. .. NGHIÊN CỨU LOGO ĐỐI TƯỢNG Chất lượng nước mặt địa bàn phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Tài nguyên nước mặt phường Gia Sàng - TP Thái Nguyên Đánh giá thực trạng công tác bảo... FORESTRY 4.3 Chất lượng nước mặt địa bàn phường Gia Sàng 4.3.1 Các hoạt động gây ảnh hưởng đến tài nguyên nước mặt phường Gia Sàng THAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY 4.3.2 Chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG nước mặt TRÊN địa bàn PHƯỜNG GIA SÀNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN , ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG nước mặt TRÊN địa bàn PHƯỜNG GIA SÀNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN , MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU ĐỀ TÀI, Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Phần V: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay