ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG của đô THỊ hóa đến sử DỤNG đất NÔNG NGHIỆP tại PHƯỜNG đề THÁM, THÀNH PHỐ CAO BẰNG, TỈNH CAO BẰNG GIAI đoạn 2013 2015

25 16 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 23:06

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐƠ THỊ HĨA ĐẾN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI PHƯỜNG ĐỀ THÁM, THÀNH PHỐ CAO BẰNG, TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 BỐ CỤC ĐỀ TÀI Phần MỞ ĐẦU Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Phường Đề Thám khu vực diễn q trình thị hóa, hình thành khu dân cư thị cơng trình hạ tầng kinh tế - xã hội Khu vực trung tâm hành chính, trị, văn hóa, thể dục thể thao tỉnh; điểm dừng chân nhiều cơng ty, xí nghiệp Tuy nhiên, q trình thị hố phát sinh nhiều vấn đề cần giải như: diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, vấn đề lao động việc làm nơng dân… Trong bối cảnh đó, người dân thay đổi hướng sử dụng đất đai họ nào? “Đánh giá ảnh hưởng đô thị hóa đến sử dụng đất nơng nghiệp Phường Đề Thám, Thành Phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2013-2015” 1.2 Mục tiêu đề tài Mục tiêu tổng quát Đánh giá tác động tích cực, tiêu cực mức độ ảnh hưởng trình thị hóa đến sử dụng đất nơng nghiệp, đời sống hộ nông dân đất nông nghiệp đề xuất giải pháp nhằm sử dụng đất nông nghiệp hợp lý hiệu cao Mục tiêu cụ thể Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội phường Đề Thám ảnh hưởng đến sử dụng đất nơng nghiệp Phân tích ảnh hưởng thị hóa đến sử dụng đất nơng nghiệp Đánh giá ảnh hưởng đô thị hóa đến đời sống hộ nơng dân đất nông nghiệp Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp q trình thị hóa Phường Đề Thám Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU (Từ trang đến 23) PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu Ảnh hưởng thị hóa đến sử dụng đất nông nghiệp phường Đề Thám, thành Phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 3.2 Nội dung nghiên cứu - Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Phường Đề Thám ảnh hưởng đến sử dụng đất nơng nghiệp - Ảnh hưởng thị hố đến sử dụng đất nông nghiệp - Ảnh hưởng đô thị hố đến đời sống hộ nơng dân đất nông nghiệp - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp q trình thị hóa Phường Đề Thám 3.3 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp Phương pháp xử lý số liệu điều tra Phương pháp thống kê so sánh Phương pháp tổng hợp Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Phường Đề Thám Hình 4.1 Vị trí địa lý phường Đề Thám Hình 4.2 Đường tránh Quốc lộ Phường Đề 9Thám 4.2 Ảnh hưởng thị hố đến sử dụng đất nơng nghiệp 4.2.1 Thực trạng q trình thị hóa địa bàn phường Đề Thám Trung tâm hội nghị tỉnh Cao Bằng Trung tâm Viettel tỉnh Cao Bằng Quảng trường trung tâm Phường Đề Thám Trung tâm hoạt động thiếu niên 10 xây dựng 4.2.2 Ảnh hưởng thị hóa đến tình hình sử dụng đất 4.2.2.1 Hiện trạng sử dụng đất phường Đề Thám Hình 4.7 Cơ cấu loại đất Phường Đề Thám năm 2015 11 4.2.2.2 Các biến động đất đai địa bàn phường Đề Thám Hình 4.8 Tình hình biến động đất đai địa bàn Phường Đề Thám 12 giai đoạn 2013 - 2015 4.2.3.1 Công tác giao đất Bảng 4.7 Kết giao đất phường Đề Thám giai đoạn 2013 - 2015 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Tên tổ Số hộ giao Diện tích (m2) Số hộ giao Diện tích (m2) Số hộ giao Diện tích (m2) Tổ     750 1,026 Tổ 180 11 1,028 21 2,380 Tổ 658 276     Tổ     739 483 Tổ 11 620 1,245 2,306 Tổ 12 200 16 1,925 27 2,910 Tổ 13 11 932 13 1,492 21 2,530 Tổ 19 27 3,200 556     Tổ 21 728 23 2,608 17 2,309 Tổ 22 11 2,958 748 18 2,394 Cộng 76 9,296 99 11,367 125 16,338 (Nguồn:UBND phường Đề Thám) 13 4.2.3.2 Công tác thu hồi đất Năm Bảng 4.8 Kết thu hồi đất phường Đề Thám giai đoạn 2013 - 2015 Tổng số hộ Diện tích Mục đích thu hồi thu hồi thu hồi (m2) Xây dựng đường ống xi fông; mở rộng đường vào kho Km7, trường tiểu học Đề Thám; xây dựng cục thống kê 2013 186 123,318 tỉnh, cục thi hành án dân tỉnh Cao Bằng Xây dựng nhà khách - BCHQS tỉnh Cao Bằng Xây dựng tuyến đường N1, đường phía nam khu thị 2014 272 184,100 mới; sở công thương, trụ sở đội thuế, bệnh viện khu vực Phường Đề Thám Xây dựng trung tâm TM - DV khu đô thị mới, mở rộng liên đoàn lao động khu dự trữ chuyên dụng 2015 746 769,700 tỉnh Xây dựng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh CB (Nguồn:UBND phường Đề Thám) 14 4.3 Ảnh hưởng thị hóa tới đời sống kinh tế hộ nông dân bị đất địa bàn phường Đề Thám * Ảnh hưởng đô thị hóa tới diện tích đất đai hộ gia đình Bảng 4.9 Tình hình biến động đất đai hộ trước sau thu hồi STT Diện tích trước thu hồi (m2) LOẠI ĐẤT Diện tích sau thu hồi (m2) Tăng (+), giảm (-) (m2) Đất nông nghiệp 231,998 140,626 -91,372 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 190,674 112,054 -78,620 1.1.1 Đất trồng năm 159,190 88,980 -70,210 1.1.2 Đất trồng lâu năm 31,484 23,074 -8,410 1.2 Đất lâm nghiệp 41,324 28,572 -12,752 Đất kinh doanh 8,420 5,890 -2,530 Đất đô thị 11,869 10,308 -1,561   Tổng cộng 252,287 156,824 -95,463 15 (Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra hộ) * Ảnh hưởng thị hóa tới thu nhập hộ gia đình Bảng 4.10 Thay đổi thu nhập hộ qua q trình thị hóa Nguồn thu nhập Nhóm hộ có thu Nhóm hộ có thu Nhóm hộ có nhập tăng nhanh nhập tăng chậm thu nhập giảm 3,5 10,00 15,00 12,50 7,50 5,00 17,50 7,50 7,50 2,50 2,50 1,50 5,00 2,50 37,50 32,50 30,00 Nông nghiệp Công nhân Kinh doanh Cán Nghề khác Tổng (Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra hộ)   16 * Ảnh hưởng q trình thị hóa tới nghề nghiệp hộ Hình 4.10 Tình hình nghề nghiệp hộ trước sau thị hóa 17 * Đánh giá ảnh hưởng thị hóa tới đời sống kinh tế - xã hội Hình 4.11 Đánh giá hộ gia đình trình thị hóa 18 4.3.4 Đánh giá chung tác động thị hóa tới đời sống kinh tế hộ nông dân đất nông nghiệp địa bàn phường Đề Thám Tác động tích cực Tạo điều kiện để phát triển công nghiệp hoạt động TM - DV Thúc đẩy áp dụng tiến khoa học kỹ thuật Mang lại hệ thống sở hạ tầng tương đối đồng hoàn thiện ĐTH tạo nhiều hội việc làm cho người dân ĐTH góp phần cải thiện đời sống người dân 19 ĐTH giúp mở rộng thị trường tiêu thụ Tác động tiêu cực ĐTH làm diện tích đất sản xuất nơng nghiệp số hộ giảm ĐTH phát triển làm ô nhiễm môi trường xung quanh Đơ thị hóa gây lãng phí tài ngun đất 20 4.4 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp Cơ chế sách: Các giải pháp từ phía nhà nước + Công tác quản lý nhà nước + Khuyến nông KHCN + Quy hoạch tổng thể + Vay vốn, hỗ trợ + Đền bù đất đai + Thị trường + Cơ sở hạ tầng + Cải tạo đất Lao động việc làm - Đào tạo nghề - Định hướng nghề nghiệp - Giải việc làm cho lao động Môi trường - Tăng cường công tác tuyên truyền - Xử lý nước thải phù hợp - Xây dựng hệ thống thoát nước - Thu gom rác thải, chất thải 21 Giải pháp người sử dụng đất Khoa học kỹ thuật - Chuyển dịch cấu trồng - Biện pháp canh tác theo mùa vụ - Trồng lương thực kết hợp với chăn nuôi - Ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất Tổ chức sản xuất - Mở rộng diện tích rồng rau màu, vùng chuyên canh - Sản xuất nông nghiệp khơng sử dụng hóa chất - Sản xuất vừa chun mơn hóa vừa đa dạng hóa, áp dụng công nghệ cao 22 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận - Phường Đề Thám nơi có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội - Q trình thị hóa diễn làm cho diện tích đất phi nơng nghiệp có xu hướng ngày tăng năm 2015 chiếm 50,85%; diện tích đất nơng nghiệp có chiều hướng giảm 48,23% năm 2015 - Q trình thị hóa có tác động lớn tới đời sống hộ nông dân đất nông nghiệp, làm cho mức sống, nghề nghiệp hộ bị thay đổi - Để tối ưu hóa tác động thị hóa đến hiệu sử dụng đất nơng nghiệp cho Phường Đề Thám cần có giải pháp nhằm đảm bảo đời sống hộ nông dân 23 5.2 Kiến nghị * Đối với nhà nước quyền địa phương cấp - Hồn thiện chế sách - Cần làm tốt cơng tác quy hoạch - Phát triển ngành nghề sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp - Tăng cường công tác khuyến nông * Đối vớivới người dân * Đối người dân  Các hộ nông dân sử dụng phần đất nơng nghiệp lại hợp lý hiệu  Phát huy tính động, sáng tạo việc tìm hướng mới, ngành nghề  Tích cực học hỏi kinh nghiệm địa phương khác, 24 người sản xuất giỏi KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÔ THỊ HĨA ĐẾN SỬ DỤNG ĐẤT NƠNG NGHIỆP TẠI PHƯỜNG ĐỀ THÁM, THÀNH PHỐ CAO BẰNG, TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! 25 ... dụng đất đai họ nào? Đánh giá ảnh hưởng thị hóa đến sử dụng đất nơng nghiệp Phường Đề Thám, Thành Phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2013- 2015 1.2 Mục tiêu đề tài Mục tiêu tổng quát Đánh giá. .. xã hội phường Đề Thám ảnh hưởng đến sử dụng đất nơng nghiệp Phân tích ảnh hưởng thị hóa đến sử dụng đất nông nghiệp Đánh giá ảnh hưởng thị hóa đến đời sống hộ nơng dân đất nông nghiệp Đề xuất... giỏi KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐƠ THỊ HĨA ĐẾN SỬ DỤNG ĐẤT NƠNG NGHIỆP TẠI PHƯỜNG ĐỀ THÁM, THÀNH PHỐ CAO BẰNG, TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 EM XIN CHÂN THÀNH CẢM
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG của đô THỊ hóa đến sử DỤNG đất NÔNG NGHIỆP tại PHƯỜNG đề THÁM, THÀNH PHỐ CAO BẰNG, TỈNH CAO BẰNG GIAI đoạn 2013 2015 , ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG của đô THỊ hóa đến sử DỤNG đất NÔNG NGHIỆP tại PHƯỜNG đề THÁM, THÀNH PHỐ CAO BẰNG, TỈNH CAO BẰNG GIAI đoạn 2013 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay