ĐO CHỈNH lý bản đồ địa CHÍNH tỷ lệ 11000 tại PHƯỜNG TÍCH LƯƠNG – THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN – TỈNH THÁI NGUYÊN

24 54 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 23:06

LOGO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHOA QUẢN TÀI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH QUẢN ĐẤT ĐAI Đề tài: “ĐO CHỈNH BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỶ LỆ 1:1000 TẠI PHƯỜNG TÍCH LƯƠNG THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN” LOGO BỐ CỤC ĐỀ TÀI Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ Phần II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU Phần III: ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phần IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN Phần V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ LOGO Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết  Cơng tác đo đạc đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cơng việc cơng tác quản Nhà nước đất đai quy định Luật Đất đai năm 2013 Đây chủ trương lớn Đảng Nhà nước, nhu cầu cấp bách ngành Địa nước nói chung tỉnh Thái Nguyên nói riêng Để quản đất đai cách chặt chẽ theo hệ thống tư liệu mang tính khoa học kỹ thuật cao, cần thiết phải có đồ địa chính quy hồ sơ địa hoàn chỉnh theo quy định Bộ Tài nguyên Mơi trường  Với tính cấp thiết việc phải xây dựng hệ thống đồ địa cho tồn khu vực phường Tích Lương, phân cơng, giúp đỡ Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Quản Tài Nguyên trường đại học Nông Lâm, hướng dẫn Th.S Nông Thu Huyền em tiến hành nghiên cứu đề tài “Đo chỉnh lý đồ địa tỷ lệ 1:1000 phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên” LOGO 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát - Ứng dụng cơng nghệ tin học máy tồn đạc điện tử vào thành lập lưới khống chế đo vẽ, đo chỉnh biên tập tờ đồ địa tỉ lệ 1:1000 phường Tích Lương 1.2.2 Mục tiêu cụ thê - Thành lập lưới khống chế địa phục vụ cơng tác đo chỉnh đồ địa phường - Đo chỉnh lý, thành lập tờ đồ địa phục vụ cơng tác quản đất đai phường Tích Lương thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên Phần II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU LOGO Phần III ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Công tác đo vẽ, chỉnh đồ địa tỷ lệ 1:1000 - Phạm vi nghiên cứu: Thành lập tờ đồ địa số hệ thống đồ phường Tích Lương 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành - Địa điểm: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Mơi trường Thái Ngun phường Tích Lương Thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên - Thời gian tiến hành: Từ 07/09/2015 đến ngày 29/11/2015 LOGO Phần III ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LOGO 3.3 Nội dung nghiên cứu Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Thành lập lưới khống chế đo vẽ địa Xây dựng, biên tập chỉnh tờ đồ địa số Đánh giá chung việc sử dụng máy toàn đạc điện tử phần mềm Famis Microstation xây dựng chỉnh đồ địa Phần III ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP THU THẬP TÀI LIỆU THỨ CẤP 3.4 3.4 PHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP PHÁP NGHIÊN NGHIÊN CỨU CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA CƠ BẢN PHƯƠNG PHÁP THÀNH LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ PHƯƠNG PHÁP ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH PHƯƠNG PHÁP XỬ SỐ LIỆU ĐO LOGO PHƯƠNG PHÁP BIÊN TẬP CHỈNH BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH Phần IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội - Phường Tích Lương bao gồm 15 tổ Tổng diện tích tự nhiên 931,55 - Phường Tích Lươngđịa hình trung du điển hình với độ cao trung bình khoảng từ 20 50 m so với mực nước biển - Tổng dân số toàn phường 8014 (khẩu thường trú), mật độ dân số khoảng 1000 người/km (được thống kê theo hồ sơ ghép tổ dân phố tháng năm 2014) - Tỷ lệ hộ nghèo 61 hộ nghèo (2,67%), thu nhập bình quân đầu người khoảng 2.300.000đ/ người/ năm Khoảng cách mức sống người giàu người nghèo chênh lệch không đáng kể LOGO 4.2 THÀNH LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐO VẼ LOGO LOGO 4.2 THÀNH LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐO VẼ 4.2.1 Công tác ngoại nghiệp 4.2.1.1 Công tác chuẩn bị Bảng 4.2: Các loại đồđịa bàn phường TT Tên đồ Tỷ lệ Năm thành lập 1/500, 1/1000 1996 1/500 2010, 2014 Bản đồ địa đo vẽ Bản đồ trạng sử dụng đất Bản đồ địa hình 1/25000 1996 BĐĐGHC 364 1/25000 1994 (Nguồn: UBND phường Tích Lương) 4.2 THÀNH LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐO VẼ LOGO Bảng 4.3: Các điểm trắc địa hạng cao địa bàn phường Tích Lương TT Tên điểm 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TN94 TL7 TL1 GPS6 GPS7 TN125 TN87 TL6 TN95 TN115 TN102 TL3 TL2 TN130 TN116 TL4 TN117 TN118 TL5 Tọa độ X (m) 2383590.248 2383286.616 2384393.142 2382213.934 2382463.047 2381736.200 2384146.888 2382521.138 2383665.005 2382738.048 2383004.934 2382925.246 2383524.003 2381017.558 2381559.834 2381300.838 2381864.543 2382070.316 2382246.346 Y (m) 431303.463 430579.936 431230.692 431600.699 431253.426 431682.268 431496.438 430343.486 431981.968 432092.758 432653.194 433216.097 432484.417 433295.943 433044.899 434244.845 433716.400 434255.518 432650.953 (Nguồn: Trung tâm Kĩ Thuật Tài Nguyên Môi Trường Thái Nguyên ) 4.2 THÀNH LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐO VẼ 4.2.1.3 Đo yếu tố lưới a Đo góc Bảng 4.4: Kết đo góc lưới khống chế đo vẽ Ký hiệu góc Trái Giữa Phải Góc đo (o ' ") GPS7 KV2-1 KV2-166 113 44 32.00 KV2-1 KV2-166 KV2-167 169 10 43.00 KV2-166 KV2-167 KV2-168 262 47 30.00 KV2-167 KV2-168 KV2-169 93 02 39.00 KV2-168 KV2-169 KV2-170 204 08 45.00 KV2-169 KV2-170 KV2-171 196 54 12.00 KV2-170 KV2-171 KV2-172 161 26 29.00 KV2-171 KV2-172 KV2-173 151 22 21.00 KV2-172 KV2-173 KV2-174 118 23 27.00 10 KV2-173 KV2-174 KV2-175 121 52 50.00 … … … … … TT (Nguồn số liệu đo) LOGO LOGO 4.2 THÀNH LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐO VẼ b Đo cạnh Bảng 4.5: Kết đo cạnh lưới khống chế Ký hiệu cạnh TT 10 … Ðầu Cuối Cạnh đo (m) KV2-1 KV2-1 KV2-166 KV2-167 KV2-168 KV2-169 KV2-170 KV2-171 KV2-172 KV2-173 … GPS7 KV2-166 KV2-167 KV2-168 KV2-169 KV2-170 KV2-171 KV2-172 KV2-173 KV2-174 … 63.926 101.770 93.439 83.834 110.058 142.645 144.634 116.317 96.089 102.986 … (Nguồn số liệu đo) LOGO 4.2 THÀNH LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐO VẼ 4.2.2 Công tác nội nghiệp Bảng 4.6: Thành toạ độ bình sai Tọa độ Số TT Tên điểm 10 11 12 13 KV2-44 KV2-45 KV2-55 KV2-57 KV2-59 KV2-60 KV2-61 KV2-62 KV2-63 KV2-64 KV2-66 KV2-82 KV2-80 X (m) Sai số vị trí điểm (m) Y (m) 2383586.835 431224.212 2383489.052 431149.708 2383411.548 431098.713 2383349.672 431083.911 2383273.761 431102.598 2383160.297 431113.629 2383059.942 431089.581 2382996.103 431054.936 2382918.841 430926.574 2382793.586 430971.357 2382932.575 430862.390 2383041.232 430777.921 2383148.421 (Nguồn:430690.519 Trung tâm Mx kỹ 0.011 0.019 0.023 0.024 0.024 0.025 0.024 0.022 0.017 0.018 0.015 0.014 0.010 thuật Tài My 0.005 0.013 0.018 0.021 0.023 0.023 0.023 0.022 0.021 0.025 0.020 0.017 0.013và nguyên Chiều dài cạnh yếu: (KV2-57 _ KV2-55 )ms/s = 1/ 12600 Mp Môi 0.012 0.023 0.029 0.032 0.033 0.034 0.033 0.031 0.027 0.031 0.025 0.022 0.016 trường) 4.2 THÀNH LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐO VẼ LOGO Hình 4.3: Sơ đồ lưới khống chế đo vẽ chi tiết tờ đồ số phường Tích Lương Hình 4.2: Sơ đồ lưới khống chế phường Tích Lương 4.3 XÂY DỰNG, BIÊN TẬP VÀ CHỈNH BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 4.3.1 Đo vẽ chi tiết thành lập, chỉnh lý đồ địa Từ mốc lưới trắc địa thành lập tiến hành đặt trạm máy đo điểm chi tiết khu đo Sử dụng máy SOKKIA SET 620 để đo vẽ chi tiết đồ, bước tiến hành gồm có: - Thiết lập trạm máy (định tâm, cân máy,…) - Quy không tiến hành đo điểm chi tiết, toàn điểm đo chi tiết lưu tự động vào nhớ cửa máy trút tự động máy máy vi tính phần mềm tích hợp Sokkia IO Utility LOGO 4.3 XÂY DỰNG, BIÊN TẬP VÀ CHỈNH BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH GỌI VÀ HIỂN THỊ CÁC ĐIỂM CHI TIẾT 4.3.2 4.3.2 BIÊN BIÊN TẬP TẬP BĐĐC BĐĐC NỐI CÁC ĐIỂM ĐO CHI TIẾT TẠO TOPOLOGY BIÊN TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH BẰNG BẰNG PHẦN PHẦN MỀM MỀM ME ME VÀ VÀ FAMIS FAMIS LOGO 4.3 XÂY DỰNG, BIÊN TẬP VÀ CHỈNH BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH Hình 4.8: Màn hình nối điêm đo chi tiết Hình 4.16: Thao tác vẽ nhãn LOGO Hình 4.11: Màn hình thê tâm sau tạo Hình 4.18: Thành tờ đồ địa 4.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG LOGO 4.4.1 Ưu điêm - Với khả cho phép đo tất yếu tố: góc, khoảng cách chênh cao với độ xác cao máy tồn đạc điện tử SOKKIA SET 620 tạo thuận lợi cho việc xây dựng lưới, đo chi tiết điểm phục vụ cơng tác chỉnh tờ đồ địa số (F- 48 - 92 - 137 - C - 3): + Kết bình sai lưới khu vực đo vẽ tờ đồ số 9: Chiều dài cạnh yếu (KV2-57 _ KV2-55 )ms/s = 1/ 12600 đạt tiêu chuẩn kỹ thuật Sai số trung phương tương đối cạnh sau bình sai (≤ 1/10000) tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng lưới khống chế đo vẽ cấp + Chất lượng điểm chi tiết đo vẽ mức cao đo vẽ chỉnh khu vực địa hình khác - Có thể thực cơng tác đo đạc điều kiện có cường độ ánh sáng chiếu thấp (ban đêm) - Dữ liệu chỉnh xác với trạng sử dụng đất người dân phục vụ tốt công tác quản nhà nước đất đai phường - Cách sử dụng máy toàn đạc điện tử SOKKIA SET 620 đơn giản, giao diện sử dụng tiếng anh để thực cơng tác đo đạc cần thao tác nên người sử dụng dễ dàng sử dụng - Phần mềm thực bình sai lưới PICNET, biên tập chỉnh đồ địa (Famis MicroStations) tương đối dễ thao tác cho người sử dụng; giao diện phần mềm Famis toàn tiếng việt 4.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG LOGO 4.4.2 Hạn chế - Tình trạng tranh chấp đất đai chủ sử dụng đất ranh giới sử dụng đất diễn phức tạp gây trở ngại cho việc đo đạc - Do đo đạc máy toàn đạc điện tử gặp thời tiết khó khăn (mưa) khơng thực cơng tác đo đạc - Máy tồn đạc điện tử phải đặt địa hình (đất) cứng, đặt địa hình khơng ổn định (đất bùn) khơng thể thực cơng tác đo đạc - Tại khu vực đồi núi rừng cây, mức độ che phủ nhiều khó để đo điểm chi tiết 4.4.3 Một số giải pháp - Tăng cường công tác vận động, phổ biến pháp luật cho người dân để tình trạng tranh chấp đất đai chủ sử dụng giảm tới mức tối thiểu tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đo đạc - Cán đo đạc phải nâng cao kỹ giao tiếp, trình độ chun mơn, linh hoạt triển khai cơng việc - Cần có đầu tư kinh phí để mua thêm loại máy toàn đạc điện tử thay loại máy cũ độ xác thấp phục vụ cơng tác đo đạc PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ LOGO 5.1 Kết luận - Dựa 19 điểm lưới trắc địa hạng cao 101 điểm khống chế đo vẽ KV1 xây dựng hệ thống lưới đo vẽ KV2 ( đường chuyền cấp 2) cho toàn phường Tích Lương Với tổng số điểm 15 ta lập thêm 13 điểm từ điểm gốc để phục vụ đo chỉnh tờ đồ số - Thu sơ đồ lưới cung cấp cho đo vẽ đồ địa sau - Tiến hành đo vẽ chi tiết tờ đồ địa số (F- 48 - 92 - 137 - C - 3) tỷ lệ 1:1000 phường Tích Lương thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên - Ứng dụng phần mềm PICKNET, MicroStations, Famis để thành lập tờ đồ địa 9, đăng ký cấp GCN quyền sử dụng đất, xây dựng sở liệu quản đất đai phường Tích Lương - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên Độ xác đồ đáp ứng đầy đủ tiêu kỹ thuật quy định quy phạm hành Bộ Tài nguyên Môi trường LOGO 5.2 Kiến nghị - Đối với Ủy ban nhân dân phường Tích Lương thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên: giám sát tạo điều kiện để công tác thành lập đồ địa cho tồn phường diễn thuận lợi hoàn thành theo kế hoạch đặt - Đối với Trung tâm kĩ thuật TNMT tỉnh Thái Nguyên: đảm bảo công tác đo đạc chỉnh đồ địa thực nghiêm túc, xác tiến độ - Đối với Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên phòng TNMT Thành phố Thái Nguyên: phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Tích Lương có biện pháp để bảo vệ, tu bổ, sửa chữa điểm mốc trắc địa thành lập địa bàn phường LOGO ... vào thành lập lưới khống chế đo vẽ, đo chỉnh lý biên tập tờ đồ địa tỉ lệ 1:1000 phường Tích Lương 1.2.2 Mục tiêu cụ thê - Thành lập lưới khống chế địa phục vụ cơng tác đo chỉnh lý đồ địa phường. .. phường - Đo chỉnh lý, thành lập tờ đồ địa phục vụ cơng tác quản lý đất đai phường Tích Lương thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên Phần II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU LOGO Phần III ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM,... 4.3: Sơ đồ lưới khống chế đo vẽ chi tiết tờ đồ số phường Tích Lương Hình 4.2: Sơ đồ lưới khống chế phường Tích Lương 4.3 XÂY DỰNG, BIÊN TẬP VÀ CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 4.3.1 Đo vẽ chi tiết thành
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐO CHỈNH lý bản đồ địa CHÍNH tỷ lệ 11000 tại PHƯỜNG TÍCH LƯƠNG – THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN – TỈNH THÁI NGUYÊN , ĐO CHỈNH lý bản đồ địa CHÍNH tỷ lệ 11000 tại PHƯỜNG TÍCH LƯƠNG – THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN – TỈNH THÁI NGUYÊN , Phần III ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Phần IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay