Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cho xã ký phú, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

23 20 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 23:06

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: “Đánh giá thực trạng định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cho xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên” Thái Nguyên, năm 2016 PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU PHẦN I MỞ ĐẦU PHẦN III ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU BỐ CỤC CỦA ĐỀ TÀI PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ PHẦN MỞ ĐẦU Sản xuất nông nghiệp xã Ký Phú manh mún, vậy… Hiệu sản xuất nông nghiệp nào? 1.2 Mục tiêu tổng quát Đánh giá thực trạng đất sản xuất nông nghiệp định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đạt hiệu cao xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 1.3 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội xã Ký Phú - Đánh giá thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã Ký Phú - Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã Ký Phú - Đề xuất hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã Ký Phú PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU TỪ TRANG 03 TỚI TRANG 27 CỦA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC PHẦN III ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng Qũy đất sử dụng vào mục đích sản xuất nơng nghiệp 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Đánh giá tiềm đất đai địa bàn xã Đánh giá hiệu sử dụng đất địa bàn xã 3.2 Nội dung nghiên cứu Nội dung 1: Điều tra, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Ký Phú Nội dung 2: Đánh giá thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã Ký Phú Nội dung 3: Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã Ký Phú Nội dung 4: Định hướng sử dụng đất nông nghiệp xã Ký Phú 3.3 Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp  Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp  Phương pháp tổng hợp xử lí phân tích thơng tin * Phương pháp đánh giá hiệu kinh tế * Phương pháp đánh giá hiệu xã hội * Phương pháp đánh giá hiệu môi trường Phương pháp biểu đạt thông tin thu thập PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Ký Phú 4.1.1 Điều kiện tự nhiên xã Ký Phú 4.2.Thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã Ký Phú Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng đất tính đến năm 2015 STT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG I Tổng diện tích tự nhiên Đất nông nghiệp 1.1 MÃ   Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 1825,25 100,00 NNP 1518,53 83,20 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 502,3 27,52 1.1.1 Đất trồng hàng năm CHN 419,06 23,00 1.1.1.1 Đất trồng lúa LUA 400,26 21,93 1.1.1.2 Đất trồng hàng năm khác HNK 18,80 1,03 1.1.2 Đất trồng lâu năm CLN 83,24 4,56 1.2 Đất lâm nghiệp LNP 998,33 54,70 1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 197,46 10,82 1.2.2 Đất rừng đặc dụng RDD 800,87 43,88 1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 17,90 1,00 1.4 Đất làm muối LMU 0 1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 0 Bảng 4.2 Các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã Ký Phú LUT Kiểu sử dụng đất   Lúa xuân – Lúa mùa – Khoai tây đông lúa – màu Lúa xuân – Lúa mùa – Đỗ cove Lúa xuân – Lúa mùa – Ngô đông lúa Lúa xuân - lúa mùa Chuyên màu Lạc chiêm – lạc mùa - khoai lang đông Cây công nghiệp hàng năm Mía tím Bảng 4.3 Diện tích, suất, sản lượng trung bình số trồng xã Ký Phú Diện tích Năng suất STT Loại trồng gieo trồng (tạ/ha) (ha) Lúa xuân 331,8 58,5 Lúa mùa Sản lượng (tấn) 1941,3 346,4 54,0 1871 Ngô 80,0 22,3 178,4 Lạc 128,0 13,9 132,0 Khoai tây 89,2 49,4 4408 Mía tím 5,0 1180,0 554,0 Khoai lang 63,0 41,0 706,5 4.3.1 Đánh giá hiệu kinh tế Bảng 4.4 Hiệu kinh tế trồng hàng năm tính Giá trị sản STT Cây trồng xuất (Nghìn đồng) Lúa Ngô đông Lạc chiêm Lạc mùa Khoai tây đông Đỗ cove Khoai lang đơng Mía tím Chi phí sản xuất (Nghìn đồng) Hiệu Giá trị Thu nhập ngày công sử lao động (Nghìn dụng (Nghìn đồng) vốn đồng/cơng) (lần) 41665,39 16666,67 37189,81 33333,33 11880,64 29784,75 8408,08 8258,59 6540,12 30649,69 6540,12 26793,21 2,50 0,98 4,70 4,10 106,37 59,48 157,67 120,60 56288,66 21887,94 34400,72 3,33 124,19 56818,18 22095,96 34722,22 1,57 125,03 38888,89 8888,89 30000,00 3,37 135,38 75706,62 124237,38 1,64 165,65 199944,00 Bảng 4.5 Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp Loại hình sử dụng đất Giá trị sản Chi phí sản Kiểu sử dụng đất xuất xuất (Nghìn đồng/ha) (Nghìn (Nghìn đồng/ha) đồng/ha) Lúa xuân – Lúa mùa – Khoai tây đông   Lúa - màu 2Lúa Chuyên màu Thu nhập (Nghìn đồng/ha) Giá trị ngày Hiệu cơng lao sử dụng động đồng vốn (Nghìn (lần) đồng/ha) 97954,05 24960,89 72993,16 130,81 2,92 98483,57 33976,60 64506,97 115,60 1,80 58332,06 20288,72 38043,34 91,01 1,88 41665,39 11880,64 29784,75 106,37 2,51 Lạc chiêm – Lạc mùa – khoai 109412,04 lang đông 21969,14 87442,90 149,94 3,98 75706,62 124237,38 165,65 1,64 Lúa xuân – Lúa mùa – Đỗ cove Lúa xuân – Lúa mùa – Ngô đông Lúa xuân – Lúa mùa Cây cơng Mía tím nghiệp hàng năm 199944,00 Bảng 4.6 Hiệu xã hội loại hình sử dụng đất   S T T           Loại hình Kiểu sử dụng đất sử dụng đất   Lúa – màu 2 Lúa Chuyên màu Lúa xuân – lúa mùa – Khoai tây đông Lúa xuân – lúa mùa – Đỗ cove Lúa xuân – lúa mùa – Ngô đông Lúa xuân – lúa mùa Lạc chiêm – lạc mùa – Khoai lang đơng Cây cơng nghiệp hàng Mía tím năm   Thu nhập LĐ (Cơng) (Nghìn đồng) Giá trị ngày cơng lao động (Nghìn đồng) 558 72993,16 130,81 558 64506,97 115,60 418 38043,34 91,01 280 29784,75 106,37 480 87442,90 149,94 840 124237,38 165,65 4.3.3 Đánh giá hiệu môi trường CÂY2CÔNG CHUYÊN NGHIỆP MÀU HÀNG NĂM LÚA2 –LÚA MÀU Bảng 4.8 Tổng hợp đánh giá mức độ bền vững loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã Ký Phú Mức độ bền vững LUT 2Lúa – 1màu   2Lúa Chuyên màu Các kiểu sử dụng đất Lúa xuân - lúa mùa - khoai tây đông Lúa xuân - lúa mùa - đỗ cove Lúa xuân - lúa mùa - ngô đông Lúa xuân - lúa mùa Lạc chiêm - lạc mùa - khoai lang đông Cây cơng Mía tím nghiệp hàng năm Kinh tế Xã Hội Môi trường Đánh giá chung mức độ M H H H M H M M L L M L L M M M H M H H H H H H Kí Hiệu: H: Cao, M: Trung Bình, L: Thấp Lựa chọn LUT cho xã Ký Phú • LUT 2Lúa – màu với kiểu sử dụng đất lúa xuân – lúa mùa – khoai tây đông mang lại hiệu kinh tế, xã hội mơi trường cao •LUT Chun màu: Đây loại hình sử dụng đất đai hiệu kinh tế cao, bảo vệ môi trường đất, LUT giải công ăn việc làm cho lao động lúc nông nhàn đồng thời góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thích ứng với biến đổi khí hậu •LUT cơng nghiệp hàng năm: Đây loại hình sử dụng đất đạt hiệu kinh tế cao nhất, bảo vệ mơi trường, cần tiếp tục khuyến khích người dân phát triển LUT này, đặc biệt khu vực có hệ thống thủy lợi đầy đủ Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất cho xã Ký Phú - Lựa chọn loại giống trồng cho suất cao, bảo vệ môi trường - Giải pháp sách - Giải pháp khoa học - kĩ thuật PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ * 5.1 Kết luận Qua nghiên cứu, đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn xã Ký Phú, em rút số kết luận sau: * Ký Phú xã trung du miền núi có sản xuất nơng nghiệp chủ yếu chiếm 76,70% cấu kinh tế xã Xã có vị trí địa lý, địa hình đa dạng, khí hậu thời tiết thuận lợi cho việc phát triển trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ * Các loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp xã: Lúa - màu, Lúa, chuyên màu công nghiệp hàng năm với kiểu sử dụng đất, loại hình sử dụng đất Lúa - màu cho sản lượng cao (4087,4 tấn/ha) * Hiệu loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp xã Có loại hình sử dụng đất: 2L - M, 2L, chuyên màu, công nghiệp hàng năm với kiểu sử dụng đất phổ biến, có LUT cho hiệu kinh tế xã hội môi trường cao LUT chuyên màu (Thu nhập 87442,90 nghìn đồng/ha, giá trị ngày cơng lao động 131,30 nghìn đồng/người/ngày) LUT cơng nghiệp hàng năm (Thu nhập 323153,15 nghìn đồng/ha, giá trị ngày cơng lao động 194,44 nghìn đồng/người/ngày) * Dựa kết đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, em đưa hướng sử dụng loại hình sử dụng đất đai thích hợp có triển vọng cho xã Ký Phú LUT 1: 2L - M cho giá trị kinh tế cao, cần tiếp tục trì phát triển tồn địa bàn xã LUT 2: 2L Vẫn tiếp tục trì để phát triển sản xuất, đáp ứng nhu cầu lương thực cho hộ dân toàn xã, nhiên cần phải chuyển đổi sang LUT 2L - M LUT 3: Chuyên màu LUT cho giá trị kinh tế cao, cần tiếp tục nhân rộng LUT 4: Cây công nghiệp hàng năm với kiểu sử dụng đất mía tím, LUT mang lại giá trị kinh tế cao nhất, nên khuyến khích người dân phát triển LUT 5.2 Đề nghị Để nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp đảm bảo phát triển kinh tế xã Ký Phú, em đưa số đề nghị sau: - Đối với hộ nông dân xã cần tích cực tham khảo ý kiến cán có chun mơn kỹ thuật, hộ nơng dân giỏi làm ăn có nhiều kinh nghiệm q trình sản xuất, để áp dụng phương thức luân canh cho hiệu kinh tế cao Cần phát triển trồng theo hướng đa dạng hoá sản phẩm, xoá bỏ tập quán lạc hậu, khai thác triệt để hợp lý tiềm đất đai, lao động, vốn v.v - Đối với Đảng quyền quan ban ngành địa phương cần hướng dẫn nông hộ sử dụng đất phù hợp, có biện pháp khuyến khích hộ nơng dân mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, nhằm tạo điều kiện cho hộ nông dân ngày nâng cao mức sống có thu nhập ổn định Đẩy mạnh công tác khuyến nông, giúp nhân dân thay đổi nhận thức ... xã hội xã Ký Phú - Đánh giá thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã Ký Phú - Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã Ký Phú - Đề xuất hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã. .. tổng quát Đánh giá thực trạng đất sản xuất nông nghiệp định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đạt hiệu cao xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 1.3 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá điều kiện... đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Ký Phú Nội dung 2: Đánh giá thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã Ký Phú Nội dung 3: Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã Ký
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cho xã ký phú, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên , Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cho xã ký phú, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên , PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU, PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay