Nghiên Cứu Quy Trình Sản Xuất Vật Liệu Sinh Học Nhằm Cải Tạo Thảm Cỏ Làm Tiểu Cảnh Cho Khuôn Viên

33 21 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 22:20

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THANH NHÀN NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT VẬT LIỆU SINH HỌC NHẰM TÁI TẠO THẢM CỎ LÀM TIỂU CẢNH CHO KHUÔN VIÊN Chuyên ngành: Khoa học môi trường Mã số: 60 44 03 01 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Minh NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thanh Nhàn i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc giáo TS Nguyễn Thị Minh tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Vi sinh vật, Khoa Môi trường – Học viện Nơng Nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thanh Nhàn ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ vıết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesıs abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Phạm vı nghıên cứu 1.4 Những đóng góp mớı, ý nghĩa khoa học thực tıễn đề tàı Phần Tổng quan tàı lıệu 2.1 Thảm thực vật xanh kıến trúc cảnh quan đô thị 2.1.1 Thảm thực vật xanh 2.1.2 Vai trò tiểu cảnh xanh môi trường đô thị 2.1.3 Kiến trúc cảnh quan đô thị 2.2 Hiện trạng kıến trúc cảnh quan, thảm thực vật đô thị gıớı Vıệt Nam 2.2.1 Kiến trúc cảnh quan và thảm thực vật đô thị giới 2.2.2 Kiến trúc cảnh quan và thảm thực vật đô thị Việt Nam 2.3 Vật liệu sinh học 2.3.1 Khái niệm, phân loại 2.3.2 Thành phần nguyên liệu sản xuất vật liệu sinh học 10 2.4 Nấm rễ Mycorrhızae 11 2.4.1 Khái niệm, phân loại 11 2.4.2 Nấm rễ nội cộng sinh Arbuscular Mycorrhizae (AM) 13 2.4.3 Mối quan hệ cộng sinh AM chủ 14 iii 2.4.4 Sự phản hồi trồng với nấm rễ nội cộng sinh 16 2.5 Tình hình nghıên cứu ứng dụng nấm rễ vật lıệu sınh học gıớı Vıệt Nam 17 2.5.1 Tình hình nghiên cứu ứng dụng AM vật liệu sinh học giới 17 2.5.2 Tình hình nghiên cứu ứng dụng nấm rễ vật liệu sinh học Việt Nam 19 2.6 Vi khuẩn nốt sần Rhızobıum 20 2.6.1 Một vài đặc điểm Rhizobium 20 2.6.2 Tình hình sản xuất sử dụng chế phẩm vi khuẩn nốt sần giới Việt Nam 21 Phần Vật lıệu phƣơng pháp nghıên cứu 23 3.1 Đốı tượng nghıên cứu 23 3.2 Vật lıệu nghıên cứu 23 3.3 Phạm vı nghıên cứu 23 3.4 Nộı dung nghıên cứu 23 3.5 Phương pháp nghıên cứu 24 3.5.1 Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp 24 3.5.2 Phương pháp thu nhận bào tử từ vùng rễ trồng theo phương pháp sàng ướt cải tiến 24 3.5.3 Phương pháp phân lập vi khuẩn nốt sần Rhizobium 24 3.5.4 Phương pháp đánh giá đặc tính sinh học trực tiếp giống Arbuscular mycorrhizae 25 3.5.5 Phương pháp đánh giá đặc tính sinh học trực tiếp giống Rhizobium 25 3.5.6 Đánh giá khả cộng sinh chủ lựa chọn chủ để nhân giống nấm rễ 26 3.5.7 Phương pháp phân tích tính chất (vật lý, hóa học, sinh học) chất 26 3.5.8 Phương pháp xác định tỷ lệ nảy mầm hạt giống 27 3.5.9 Phương pháp đánh giá hiệu tái tạo thảm cỏ vật liệu sinh học 27 Phần Kết thảo luận 29 4.1 Tuyển chọn gıống arbuscular mycorrhızae, rhızobıum nhân gıống dùng cho sản xuất 29 4.1.1 Tuyển chọn giống Arbuscular mycorrhizae 29 4.1.2 Lựa chọn chủ để nhân giống nấm rễ tuyển chọn 30 iv 4.1.3 Tuyển chọn giống Rhizobium 31 4.1.4 Xác định điều kiện nhân sinh khối giống Rhizobium 32 4.2 Xác định, lựa chọn xử lý chất vật liệu sinh học 37 4.3 Lựa chọn loại dinh dưỡng tỷ lệ bổ sung vào vật liệu sinh học 39 4.4 Lựa chọn hạt giống (cây giống) để tạo thảm cỏ làm tiểu cảnh 41 4.5 Phối trộn vlsh kiểm tra chất lượng VLSH 42 4.5.1 Xác định tỷ lệ phối trộn nguyên liệu sản xuất VLSH 42 4.5.2 Đánh giá chất lượng VLSH 42 4.6 Quy trình sản xuất VLSH 43 4.7 Đánh giá hiệu sử dụng VLSH để tạo thảm cỏ thí nghiệm đồng ruộng 46 Phần Kết luận kıến nghị 51 5.1 Kết luận 51 5.2 Kiến Nghị 52 Tàı lıệu tham khảo 53 Phụ lục 56 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CT Công thức ĐC Đối chứng VLSH Vật liệu sinh học VSV Vi sinh vật vi DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Đặc tính chủng giống AM tuyển chọn 29 Bảng 4.2 Ảnh hưởng chủng nấm rễ đến sinh trưởng chủ 30 Bảng 4.3 Đặc tính chủng giống Rhizobium tuyển chọn 31 Bảng 4.4 Ảnh hưởng pH đến sinh trưởng phát triển chủng Rhizobium 32 Bảng 4.5 Ảnh hưởng nhiệt độ đến sinh trưởng phát triển chủng Rhizobium 33 Bảng 4.6 Ảnh hưởng tốc độ sục khí đến mật độ tế bào chủng vi khuẩn tuyển chọn 34 Bảng 4.7 Ảnh hưởng tốc độ cánh khuấy đến mật độ tế bào chủng Rhizobium 35 Bảng 4.8 Ảnh hưởng tỷ lệ giống cấp đến mật độ tế bào chủng Rhizobium 36 Bảng 4.9 Các thông số kỹ thuật lên men tối ưu chủng Rhizobium 36 Bảng 4.10 Đặc điểm loại nguyên liệu chọn làm chất 38 Bảng 4.11 Một số tính chất loại nguyên liệu chọn làm chất 38 Bảng 4.12 Kết sinh trưởng Gigaspora sp6 Dentiscutata nigra dịch chiết NPK sau 30 ngày nuôi cấy 39 Bảng 4.13 Sinh trưởng Gigaspora sp6 Dentiscutata Nigra dịch chiết NPK 15-0-15 với tỷ lệ phối trộn khác sau 30 ngày nuôi cấy 40 Bảng 4.14 Theo dõi nảy mầm hạt giống 41 Bảng 4.15 Tỷ lệ phối trộn nguyên liệu VLSH (/kg) 42 Bảng 4.16 Một số tính chất VLSH 42 Bảng 4.17 Ảnh hưởng xử lý VLSH đến số tiêu sinh trưởng cỏ lạc cảnh 46 Bảng 4.18 Ảnh hưởng xử lý VLSH đến tính chất đất sau tuần thí nghiệm 49 vii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Sơ đồ quy trình sản xuất VLSH 45 Hình 4.2 Sự biến động diện tích theo thời gian thử nghiệm 48 Hình 4.3 Tỷ lệ nảy mầm bào tử sau 30 ngày nuôi cấy 59 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Arbuscular Mycorhizae loài nấm rễ nội cộng sinh rễ mang lại nhiều lợi ích cho chủ làm tăng sinh trưởng phát triển trồng tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng nâng cao khả chống chịu với điều kiện bất lợi mơi trường Vi khuẩn Rhizobium lồi sống cộng sinh với họ đậu hay điền thanh, lục lạc tròn,… có khả cố định Nitơ cung cấp cho phát triển trồng cải thiện tính chất đất Đề tài lợi dụng đặc tính nấm rễ Rhizobium vào sản xuất vật liệu sinh học, sâu vào nghiên cứu khả khai thác tối đa hiệu hiệp đồng Arbuscular Mycorrhizae Rhizobium để giúp tái tạo nhanh cho thảm thực vật nói chung, thảm cỏ nói riêng khn viên đồng thời cải tạo đất Mục đích đề tài bước đầu xây dựng quy trình sản xuất VLSH dùng cho tái tạo thảm thực vật thử nghiệm tái tạo thảm thực vật tạo cảnh quan cho khuôn viên để tiến tới chuyển giao quy trình cơng nghệ ứng dụng thực tiễn Trên sở 13 chủng AM phân lập từ loại đất khác nhau, giống AM Gigaspora sp6 Dentiscutata nigra với hoạt tính sinh học cao khả cộng sinh chủ tuyển chọn để sản xuất VLSH Cây đậu xanh cỏ đuôi phụng lựa chọn làm chủ để nhân giống nấm rễ có thời gian sinh trưởng ngắn, rễ phát triển nhanh khỏe mạnh, có khả tạo sinh khối lớn thời gian ngắn phù hợp nấm rễ phát triển nhân sinh khối nhanh chóng Từ 24 chủng Rhizobium phân lập đất phù sa sông Hồng, giống Bradyrhizobium japonicum Shinorhizobium fredii có đặc tính sinh học cao (thích ứng nhiệt độ pH rộng, kháng kháng sinh cao) tuyển chọn làm giống để sản xuất vật liệu sinh học Chất cho VLSH lựa chọn đất phù sa cũ có điều kiện thích hợp cho AM Rhizobium sinh trưởng phát triển, phân bón NPK 15-0-15 bổ sung vào VLSH với tỷ lệ 15g/kg vật liệu có tác dụng kích thích nảy mầm phát triển sợi nấm rễ AM Rhizobium Quy trình sản xuất vật liệu xây dựng gồm bước chính: (i) Chọn nhân giống AM Rhizobium, (ii) xử lý chất nền, (iii) bổ sung dinh dưỡng, (iv) thêm hạt giống (nếu trồng hạt), (v) phối trộn kiểm tra chất lượng trước sử dụng Kiểm tra cho thấy vật liệu sinh học có chất lượng ln ổn định phát huy hiệu sử dụng sau tháng sản xuất ix  Cây xanh có tác dụng bảo vệ mơi trường: Lọc khí CO2 cung cấp O2, ngăn giữ chất khí bụi độc hại Ở vùng ngoại thành, xanh có tác dụng chống xói mòn, điều hồ mực nước ngầm Cây xanh có tác dụng hạn chế tiếng ồn khu vực nội thành  Cây xanh có vai trò quan trọng kiến trúc trang trí cảnh quan Những tính chất xanh như: hình dạng (tán lá, thân cây), màu sắc (lá, hoa, thân cây, ) yếu tố trang trí làm tăng giá trị thẩm mỹ cơng trình kiến trúc cảnh quan chung (Phạm Ngọc Đăng, 2014)  Ngồi chức trang trí, tăng thêm vẻ đẹp thẩm mỹ xanh có tác dụng kiểm sốt giao thơng Việc kiểm sốt giao thông bao gồm xe giới người Các bụi thấp, bờ dậu, đường viền xanh vườn hoa cơng viên vừa có tác dụng trang trí vừa có tác dụng định hướng cho người Như vậy, chức sinh vật sản xuất hệ sinh thái khác (hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái nông nghiệp ), xanh hệ sinh thái thị có chức quan trọng bảo vệ mơi trường trang trí cảnh quan Người ta thường ví xanh môi trường đô thị màng lọc bụi Ở đô thị, lượng bụi phát sinh tương đối lớn, gió thổi khơng khí xun qua xanh, hàm lượng bụi khơng khí giữ lại phần lớn làm cho không khí Cây rậm rạp xù xì bụi dễ bám Khi bám đầy bụi trời mưa rửa lại tiếp tục chu kỳ lọc bụi Tổng lượng bụi bám giữ có tán lớn, rậm đạt từ 10 – 30 kg Nồng độ bụi khơng khí thổi qua xanh giảm từ 20 – 60% (Phạm Ngọc Đăng, 2014) Dưới tác dụng ánh sáng mặt trời, xanh tiến hành quang hợp hấp thụ khí CO2 nhả oxy góp phần làm giảm thiểu khí nhà kính Bên cạnh đó, nước từ lỗ khí khổng làm giảm nhiệt độ khơng khí nóng xung quanh Vì vậy, so với vùng đất trống không trồng cây, nhiệt độ khơng khí vùng xanh ban ngày thấp từ 1-30C, hàm lượng oxy khơng khí lớn tới 20%, độ ẩm tăng từ 2-5% Do đó, người dân thị cần có diện tích không gian xanh định (10m2 xanh 25m2 thảm cỏ) để đảm bảo chất lượng khơng khí (Hồng Vân, 2015) 2.1.3 Kiến trúc cảnh quan đô thị Kiến trúc cảnh quan nghệ thuật, lập kế hoạch phát triển, thiết kế, quản lý, bảo tồn phục chế lại cảnh quan khu vực địa điểm xây dựng người Phạm vi hoạt động kiến trúc cảnh quan liên quan đến thiết kế kiến trúc, thiết kế tổng mặt bằng, phát triển bất động sản, bảo tồn phục chế môi trường, thiết kế đô thị, quy hoạch đô thị, thiết kế công viên khu vực nghỉ ngơi giải trí bảo tồn di sản (Ngơ Thế Thi, 2009) Theo quan điểm kiến trúc cảnh quan chuyên ngành rộng Nó bao gồm quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch không gian, phân tích xã hội thiết kế thị Tuy nhiên, điều khác biệt từ kiến trúc cảnh quan đời (giữa kỷ XIX) đặt khái niệm “mơi trường” làm trung tâm nghiên cứu (environment is the core concept), khác với quan điểm nhà quy hoạch kiến trúc sư (human is the core concept) (Ngô Thế Thi, 2009) 2.2 HIỆN TRẠNG KIẾN TRÚC CẢNH QUAN, THẢM THỰC VẬT TRONG ĐÔ THỊ TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 2.2.1 Kiến trúc cảnh quan và thảm thực vật đô thị giới Ở đô thị lớn, hệ thống sông hồ hệ thống xanh làm tăng thẩm mỹ cảnh quan, tạo phong phú hình khối, màu sắc Hơn thế, cơng trình kiến trúc vốn nhân tạo, kết hợp với kiến trúc tự nhiên tạo hài hòa tăng tính sinh thái kiến trúc Tuy nhiên, tiêu xanh đô thị Việt Nam “khiêm tốn”, đặc biệt so với nhiều thị giới Nếu Singapore có diện tích xanh đến 30,3 m2/người, Seoul 41 m2/người, Berlin (Đức) 50m2/người, Moscow (Nga) 44m2/người, Paris (Pháp) 25m2/người… Hà Nội đạt khoảng 2m2/người, 1/10 tiêu xanh thành phố đại giới (khoảng 20m2 - 25m2 xanh/người) theo quy hoạch đến năm 2030, tỷ lệ xanh Hà Nội nâng lên thành 10-12m2/người Tất nhiên để có thảm thực vật xanh đa dạng, phổi sống khỏe mạnh cho thành phố đô thị trình với nhiều cách làm sáng tạo Trên giới, có nhiều quốc gia phát động phong trào kiến tạo không gian xanh đất nước Trào lưu mang thiên nhiên vào không gian sống riêng trở nên gần gũi phổ biến thủ đô Copenhagen (Đan Mạch), thành phố Reykjavik (Iceland), thành phố Malmo (Thụy Điển), Vancouver (Canada), Ecuador, Sydney (Australia), Colombia, thành phố Curitiba (Brazil), Anh… Tại Australia, hai thành phố Sydney Melbourne áp dụng hình thức xanh hóa mái nhà trung tâm thương mại nhằm thu hút du khách đồng thời cải thiện môi trường cho cư dân người lao động Chính quyền thành phố khuyến khích người dân trồng mái nhà biến tường cơng sở thành tường xanh Hình thức trồng mái nhà đa dạng, từ hộp xốp trồng cỡ nhỏ đơn giản khu vườn có diện tích lên tới 2.600m2 tòa nhà MCentral phố Harris, khu Pyrmont, thành phố Sydney… Hơn 30 năm trước, thành phố Portland thuộc bang Oregon, Mỹ dẫn đầu quy hoạch xanh cách phá bỏ tuyến đường cao tốc sáu phát triển công viên bờ sông Hiện Portland có khoảng 36.000ha không gian xanh; 119km đường xe đạp; 25 triệu héc ta rừng trang trại Ít biết rằng, trước Portland thành phố nằm thứ hai danh sách “Những thành phố gây ô nhiễm nhiều giới” Tại quốc đảo Singapore, đường phố đảo quốc trồng loại với chiều cao khống chế cắt tỉa tạo dáng phù hợp Cây xanh thân gỗ che bóng mát, dây leo, bụi loại hoa trồng phố, công viên, công trình cơng cộng, khu bảo tồn thiên nhiên tạo nên không gian xanh mát quốc gia Dọc theo đại lộ Singapore hàng me Tây nhiều tuổi, có độ che phủ tỏa bóng rộng đến 30m đường kính Điểm đặc biệt loại ban ngày xanh tươi chiều tối khép lại hoa tỏa hương đêm Những nhà thiết kế xanh thành phố tận dụng đặc điểm loại nhằm tận dụng bóng mát vào ban ngày hạn chế việc che khuất hệ thống chiếu sáng công cộng vào ban đêm Với Curitiba (Brazil), thành phố điển hình cho ưu đãi thuế để phát triển dự án môi trường sinh thái Hồ công viên nơi không đơn để thưởng thức mà giúp giải vấn đề lũ lụt Thành phố có 30 công viên lượng xanh đáng kể Trong vòng 30 năm, Curitiba tăng khơng gian xanh trung bình từ 1m2/người lên 52m2/người số hứa hẹn tiếp tục tăng Nhân dân thành phố trồng 1,5 triệu xanh dọc theo đường cao tốc thành phố Thuế tài sản loại bỏ hoàn toàn cho trường hợp chủ đất trì từ 70% đến 100% rừng địa Bằng nhiều cách thức, thành phố giới có sáng tạo riêng để dần may cho áo xanh thân thiện với mơi trường, trì nét đẹp mềm mại cho đô thị (Hồng Vân, 2015) 2.2.2 Kiến trúc cảnh quan và thảm thực vật đô thị Việt Nam Singapore quốc gia áp dụng chiến lược vườn tường, vườn mái, vườn nơi đâu để đâu màu xanh thiên nhiên Với 300 cơng viên 9.000 xanh, diện tích xanh Singapore chiếm xấp xỉ 50% diện tích lãnh thổ, tỷ lệ đáng mơ ước nhiều thành phố giới Với thành tựu đáng nể, Singapore hình mẫu lý tưởng cho quốc gia khác noi theo, có Việt Nam Thực tế, số khu đô thị Việt Nam ứng dụng học thực tiễn vào việc xây dựng, quy hoạch khu dân cư Cây xanh không liên tục trồng thêm trồng tuyến đường, cơng viên mà bổ sung vào quy hoạch tổng thể khu đô thị khu dân cư (Hồng Vân, 2015) Hiện nay, không gian xanh trở thành tiêu chí để đánh giá chất lượng sống văn minh đô thị Việt Nam Điều thể khu đô thị mới, chung cư, cao ốc văn phòng… nơi có giá trị hơn, thu hút khách hàng nhờ vào cảnh quan môi trường, nhờ vào mảng xanh không gian khu Thảo Điền (quận 2, thành phố Hồ Chí Minh), đặc biệt khu thị Phú Mỹ Hưng (quận 7, thành phố Hồ Chí Minh) với diện tích phủ xanh 124 tổng 433 quy hoạch tổng thể Ngồi cơng viên có diện tích lớn cơng viên Hồ Bán Nguyệt rộng 70.000m2, công viên nối dài khu dân cư Nam Viên có tổng diện tích khoảng 45.000m2 Phú Mỹ Hưng có hệ thống cơng viên, mảng xanh có diện tích từ 1.000m2 đến 80.000m2 hàng trăm công viên nội khu Đây vừa điểm đến thư giãn cho cư dân vừa đường kết nối người dân từ nhà đến khu tiện ích thị Các khu thị ngày khơng sang trọng sở hạ tầng đầu tư, quy hoạch tốt mà thể hài hòa cơng trình kiến trúc với thiên nhiên, mang lại bầu khơng khí lành… (Phương Thảo, 2014) 2.3 VẬT LIỆU SINH HỌC 2.3.1 Khái niệm, phân loại Khái niệm: Ngành học vật liệu sinh học (khoa học VLSH) nghiên cứu tính chất vật lý, hóa học, sinh học vật liệu tương tác vật liệu với môi trường sinh học Sự nghiên cứu phát triển mạnh hướng đến việc tổng hợp, tối ưu hóa, xác định đặc tính, thử nghiệm đánh giá đặc điểm sinh học tương tác vật chủ - vật liệu Hầu hết VLSH gây phản ứng sinh học không đặc hiệu rập khuôn Hiện nay, nhà khoa học nỗ lực hướng đến việc phát triển bề mặt kĩ nghệ để phù hợp với ứng dụng cụ thể (Trần Lê Bảo Hà, 2012) VLSH vật liệu có chứa thơng tin di truyền, có khả tự tái tạo tái tạo hệ thống sinh học, ví dụ tế bào, gen, chuyển gen - Phân loại: phân loại theo chất mang chia VLSH thành loại: + VLSH phối trộn theo phương pháp phối trộn chất mang không trùng: tất nguyên liệu dùng để sản xuất VLSH phối trộn với điều kiện tự nhiên + VLSH phối trộn theo phương pháp phối trộn chất mang có trùng: nguyên liệu dùng để sản xuất VLSH phối trộn với điều kiện vô trùng (Trần Lê Bảo Hà, 2012) 2.3.2 Thành phần nguyên liệu sản xuất vật liệu sinh học Các thành phần VLSH gồm có: với chất hữu cơ, VSV sống đất, nước, vùng rễ có ý nghĩa quan trọng mối quan hệ trồng, đất phân bón Hầu trình xảy đất có tham gia trực tiếp gián tiếp VSV: mùn hóa, khống hóa, giải phóng chất dinh dưỡng vơ từ hợp chất khó tan tổng hợp chất dinh dưỡng từ môi trường (Trần Lê Bảo Hà, 2012) + Giống VSV: VSV sinh vật có kích thước nhỏ, quan sát kính hiển vi bao gồm virus, vi khuẩn, nấm, tảo… Chúng có nhiều vai trò quan trọng mơi trường như: làm tăng độ phì nhiêu đất, cải tạo đất, xử lý ô nhiễm môi trường đất, nước, cung cấp chất dinh dưỡng dễ tiêu từ trình cố định đạm hay phân hủy chất khó tiêu thành chất dễ tiêu cho trồng sinh trưởng, góp phần nâng cao suất chất lượng nông sản…Việc lựa chọn giống VSV để bổ sung vào VLSH phải đảm bảo yêu cầu, chủng VSV có ích tuyển chọn có hoạt lực, khả cạnh tranh cao, có mật độ đạt tiêu chuẩn quy định khơng có khả gây hại Việc sử dụng đặc biệt chủng nấm rễ nội cộng sinh AM để làm VLSH ứng dụng lĩnh vực nông nghiệp nghiên cứu nhiều nước giới (Marumoto.K et al., 2006; Mikeamarathus, 2011; M.A.U Mridha, 2003) + Chất nền: Là chất để VSV cấy vào đó, cung cấp mơi trường thuận lợi cho VSV tồn phát triển, bên cạnh tạo điều kiện thuận lợi cho 10 vận chuyển, bảo quản, sử dụng trì hiệu lực VLSH Chất phải chứa lượng dinh dưỡng định, đảm bảo cung cấp dinh dưỡng để VSV tồn Khơng chứa chất có hại cho VSV, cho người, động thực vật, môi trường sinh thái chất lượng nông sản… (Nguyễn Như Hà, 2011) Chất sử dụng sản xuất VLSH phong phú, thường sử dụng loại chất mang dạng vô (bột photphorit, bột apatit, bột xương, bột vỏ sò) hay chất mang dạng hữu (than bùn, bã nấm, phế thải nông nghiệp, rác thải) (Nguyễn Như Hà, 2011) Chất mang dạng vô dạng phân lân thiên nhiên, dùng để bón lót nên bón lót sớm vào đất để cung cấp lân tốt cho trồng, thường bón theo hàng, theo hốc, gần rễ tốt, phù hợp cho cải tạo đất Tuy nhiên hiệu lực phân lân tự nhiên phụ thuộc vào độ mịn phân kéo dài qua nhiều vụ, phân phát huy hiệu bón đủ đạm loại phân khác, đất nghèo dinh dưỡng (Nguyễn Như Hà, 2011) Chất mang dạng hữu có đặc điểm khơng tan nước, thường có phản ứng trung tính hay kiềm yếu, có tác dụng cải tạo đất toàn diện cần thời gian dài hàm lượng lớn Về mặt dinh dưỡng, chất mang dạng hữu phân đa yếu tố, có tỷ lệ chất dinh dưỡng thấp, chất phân dạng khó tiêu cho trồng Nếu sử dụng loại phân khó đáp ứng điều kiện dinh dưỡng trồng đặc biệt thời kỳ sinh trưởng thời kỳ có nhu cầu dinh dưỡng cao (Nguyễn Như Hà, 2011) + Chất phụ gia: Ngoài ra, thành phần VLSH có chất dinh dưỡng cho trồng Phân bón nguồn cung cấp chủ yếu dinh dưỡng vơ cho trồng thơng qua q trình hơ hấp rễ, nên phân bón sử dụng để bổ sung vào VLSH nhằm nâng cao giá trị sử dụng vật liệu Tuy nhiên việc lựa chọn chất phụ gia để bổ sung vào VLSH phải ý tính phù hợp có mặt VSV có VLSH (Nguyễn Như Hà, 2011) 2.4 NẤM RỄ MYCORRHIZAE 2.4.1 Khái niệm, phân loại - Khái niệm: Trong đất có nhiều loại VSV nấm, vi khuẩn, xạ khuẩn, tảo, Chúng phân bố theo điều kiện tự nhiên, địa lý, thực bì, đất đai, lồi khác nhau, chí theo mùa khác thường tụ tập quanh rễ Hầu hết loài thực vật khai thác tiềm đất trồng nhờ giúp ích VSV 11 có số lồi nấm gọi Mycorrhizae (nấm rễ) Từ Mycorrhizae thuật ngữ Frank sử dụng lần vào năm 1885 phát mối liên hệ sợi nấm rễ thông số loại rộng Xuất phát từ tên gọi rễ Hy Lạp “Myker” “Rhiza” Sau ghép từ tiếng anh “Myco” thành Mycorrhizae, nghĩa nấm rễ (Trần Văn Mão, 2011) Nấm rễ tượng cộng sinh thực vật phổ biến tự nhiên Nấm cộng sinh nhận từ thể thực vật nguồn Cacbon chất dinh dưỡng mà thực vật nhận dinh dưỡng nước cần thiết, chúng giúp có lợi Nấm rễ xuất hầu hết loại trồng khác nhau, đặc biệt xuất nhiều quần xã thực vật có tính đa dạng cao rừng nhiệt đới hay đồng cỏ ơn đới, có tỷ lệ thấp đất khô cằn hay đất nhiều chất dinh dưỡng (Trần Văn Mão, 2011) Phân loại: Dựa vào vài kiểu kết hợp khác nấm chủ mà chúng chia làm nhóm là: Ectomycorrhizae; Endomycorrhizae; Ectoendmycorrhizae (Trần Văn Mão, 2011; Trần Thị Dạ Thảo, 2007) + Ectomycorrhizae: Là loại Mycorrhizae ngoại cộng sinh, cộng sinh với rễ chủ theo kiểu nấm bao quanh rễ dinh dưỡng chưa hóa gỗ, khơng xun qua mơ tế bào mà kéo dài vách tế bào Đặc trưng chúng sợi nấm phát triển bề mặt rễ gọi sợi khuẩn ty bề mặt rễ Các sợi khuẩn ty không ăn sâu vào tế bào gốc phát triển mạng không gian ngoại bào gọi Hartig Do tác động Mycorrhizae rễ ngắn, to, giòn có màu sắc khác nhau, tán rễ biểu bì khơng có lơng hút, bề mặt màng có nhiều sợi nấm kéo dài Ectomycorrhizae nói chung khơng có hình dạng màu sắc định, dễ nhận biết mắt thường Hầu hết kết hợp Ectomycorrhizae hình thành nấm cộng sinh với nấm (mushroom) nấm cộng sinh với gỗ lớn rừng bạch dương, sồi, thông, liễu + Endomycorrhizae: Là loài nấm cộng sinh kết hợp với rễ theo kiểu sợi nấm xuyên qua tế bào rễ chủ hình thành nên cấu trúc đặc trưng versicles arbuscules nên gọi Vesicular Arbuscular Mycorrhizae (VAM), bề mặt rễ khơng hình thành màng nấm mà có sợi lưa thưa, lông hút giữ nguyên Tuy nhiên, sợi nấm kéo dài gian bào khơng hình thành mạng lưới Hartig Sợi nấm xuyên qua vách tế bào vào hình thành vòi hút Những lồi khó phân biệt mắt thường 12 Căn vào kết cấu sợi nấm có vách ngăn vòi hút, người ta chia loại khơng có vách ngăn có vách ngăn (Trần Văn Mão, 2011; Trần Thị Dạ Thảo, 2007) + Ectoendmycorrhizae Là loài nấm Mycorrhizae nội ngoại cộng sinh có đặc trưng loại Ectomycorrhizae Endomycorrhizae (Trần Văn Mão, 2011; Trần Thị Dạ Thảo, 2007) 2.4.2 Nấm rễ nội cộng sinh Arbuscular Mycorrhizae (AM) Nấm rễ nội cộng sinh Arbuscular Mycorrhizae (AM) cộng sinh thực vật phân hóa thành dạng cấu trúc khác bao gồm: - Cấu trúc rễ ngăn: + Sợi nấm (Hypha): Khơng có vách ngăn non đâm nhánh bên lớp vỏ rễ hình thành nên cấu trúc bụi túi + Bụi (Arbuscule): Phân nhánh ngoằn nghèo tế bào vỏ + Túi (Vesicles): Là cấu trúc dự trữ dinh dưỡng cho nấm - Cấu trúc đất: Bào tử sợi nấm: + Bào tử: Vơ tính, hình cầu lớn (đường kính: 20 – 1000µm) tạo thành từ sợi nấm đất rễ + Sợi nấm: Mạng lưới sợi nấm đất có hình dạng sợi mỏng, chức ống dẫn để hấp thu chất dinh dưỡng Trong đó: + Bào tử: Là chỗ phình to lên sợi nấm, bào tử hình thành dinh dưỡng cạn kết hợp nấm chủ bị già yếu Bào tử chứa đựng lipid, tế bào chất nhiều nucleid + Sợi nấm: Sự kết hợp Mycorrhiza bắt đầu nảy mầm bào tử có diện rễ Sợi nấm có khả phát triển giới hạn, chúng chết sau vài tuần nảy mầm mà khơng gặp rễ ký chủ Chúng có nhiệm vụ hấp thu chất dinh dưỡng làm gia tăng kết hợp với rễ hình thành bào tử nấm Bụi: Bụi phân nhánh phức tạp hình thành bên tế bào vỏ rễ Bụi hình thành từ chia đơi nhánh nén bề rộng sợi nấm, thân sợi nấm (đường kính: 5-10µm) kết thúc phát triển mạnh cành nhánh sợi nấm (đường kính 1µm) Bụi xem vị trí chủ đạo để trao đổi dinh dưỡng nấm chủ 13 Túi: Túi phát triển để tích lũy sản phẩm dự trữ nhiều loại VAM Túi chỗ phình to lên sợi nấm tế bào vỏ rễ, chứa lipid tế bào chất Túi nằm ngồi gian bào Túi có chức yếu tố lan truyền giống (Trần Văn Mão, 2011; Trần Thị Dạ Thảo, 2007) 2.4.3 Mối quan hệ cộng sinh AM chủ - Cơ chế cộng sinh AM chủ: Trong dạng cộng sinh AM, sợi nấm xâm nhập vào tế bào vỏ rễ, phát triển bên tế bào hình thành cấu trúc dạng bụi (arbuscules) hay dạng bọng (vesicules) Cấu trúc Arbuscules cành nhánh sợi nấm bao gọn bên huyết tương tế bào nguyên vẹn chủ làm tăng bề mặt tiếp xúc sợi nấm nguyên sinh chất tế bào rễ giúp cho việc trao đổi dinh dưỡng nấm thực vật trở nên hiệu (Nancy clooins Jonhnson, 2007) Mối quan hệ tương hỗ cung cấp cho nấm lượng cacbon đáng kể glucoza, saccaroza tạo từ trình quang hợp Cacbonhydrat chuyển từ đến rễ sau đến hệ thống sợi nội bào nấm liên kết chặt chẽ với tế bào rễ Ngược lại, nhận nhiều khoáng chất nước từ hệ sợi lan tỏa nấm đất Hệ sợi xâm nhập bên đâm nhánh ngồi phát triển dài dọc theo bề mặt rễ hình thành thêm nhiều điểm xâm nhập vào rễ Chúng phát triển vào sợi đất, sợi nấm kết hạt đất lại Smith (1990) chiều dài sợi nấm phát triển đất ước lượng trung bình khoảng 1m sợi nấm 1cm rễ Mạng lưới sợi nấm mở rộng hàng nghìn centimet bên ngồi từ bề mặt rễ cây, qua khu vực cạn kiệt dinh dưỡng cho rễ hấp thu khoáng linh động từ đất cung cấp cho trồng (Smith, 1990) - Vai trò chủ nấm rễ: Chủ yếu nấm rễ lấy nguồn dinh dưỡng Cacbon từ chủ để sinh trưởng phát triển Bên cạnh đó, rễ giá đỡ để bào tử nấm rễ cộng sinh với trồng (Trần Văn Mão, 2011; Geogre E, 1995) - Vai trò nấm rễ: Nấm rễ có vai trò quan trọng đời sống thực vật cạn, chúng có vai trò thực tiễn kinh tế, khoa học chu trình vật chất, lượng tự nhiên (Brudrett MC, 2012) + Mở rộng diện tích hấp thu rễ cây: Sợi nấm cộng sinh quan hấp thu chủ yếu rễ thực vật, nấm rễ làm tăng diện tích bề mặt hấp thụ rễ từ 14 10 – 100 lần, cải thiện đáng kể khả tận dụng dinh dưỡng từ đất tăng khả hòa tan chất P, Fe để hấp thụ Quá trình lấy dinh dưỡng trồng dễ dàng khơng đòi hỏi nhiều phân bón Nấm rễ tạo thành mạng lưới phức tạp để huy động chất dinh dưỡng Trong điều kiện khơng có nấm rễ, dinh dưỡng bị khỏi đất bị rửa trơi (Sefi, 2010) + Hình thành chất kích thích sinh trưởng: Trong trình cộng sinh với rễ cây, nấm rễ hình thành nhiều chất kích thích sinh trưởng Auxin, Cytokinin, Gibberelin, Vitamin B1, IAA (Trần Văn Mão, 1999) + Tăng khả hấp thu dinh dưỡng: Sự gia tăng số lượng sợi nấm đất giúp rễ hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, mà làm gia tăng khả hấp thu dinh dưỡng bị cố định, đặc biệt Photpho (P) – nguyên tố quan trọng trồng, có nhiều đất dạng khó hấp thu Trong đất có lượng P định, gốc Photphat khó di động, kết hợp với ion Fe, Al, Na cố định đất tạo thành P không tan, trồng không hấp thụ được, số P khơng hấp thụ chiếm 90 – 95%, có lượng P hòa tan sử dụng Nấm rễ sản sinh enzim photphotaza chuyển P khơng tan thành P hòa tan giúp trồng dễ dàng sử dụng (Zaki, 2008) Đã có nhiều nghiên cứu ảnh hưởng phân bón đến hoạt động AM chủ Tiêu biểu năm 1995, Geogre cộng công bố nghiên cứu cần thiết photpho loại nấm cộng sinh Năm 2001, nghiên cứu ảnh hưởng độ ẩm độ phì nhiêu đất đến phân bố AMF, Augree (2001) nhận thấy: Mức độ đa dạng AMF tỷ lệ thuận với phần trăm lượng chất hữu tỷ lệ nghịch với hàm lượng Ca, Mg P đất Số lượng bào tử tăng đồng thời với mức tăng hàm lượng chất hữu N đất, giảm hàm lượng Ca, Mg P cao + Phương tiện quan trọng làm nhiệm vụ vận chuyển cacbon vào đất nấm rễ Theo nhà khoa học đất người Úc Christine Jones, lồi có nấm rễ vận chuyển nhiều cacbon vào đất 15% so với lồi khơng có nấm rễ Nấm rễ xâm nhập vào đất tốt so với rễ sợi chúng mỏng rễ Quan trọng hơn, nấm rễ có khả sản xuất raglomalin – chất đặc biệt giúp đất trì cấu trúc giữ cacbon đất khỏi bị phân hủy thời gian dài 15 + Nâng cao sức chống chịu cây: Cùng với gia tăng hấp thụ dinh dưỡng, sợi nấm cho phép gia tăng hấp thu nước Hơn mạng lưới sợi nấm rộng rãi ngăn chặn công bệnh hại đến rễ, gia tăng chống chịu hạn dịch hại Bên cạnh đó, AM làm giảm bớt tác hại kim loại nặng gây ra, nấm AM tập hợp kim loại vùng rễ lại làm thay đổi khả hấp thu kim loại trồng Khi trồng rừng núi đá vôi, tỷ lệ sống nhiễm nấm cộng sinh tăng 14% điều kiện khô hạn tuyệt đối Khả chống chịu điều kiện khác tăng chống mặn, nhiệt độ, độ ẩm, pH cực đoan, (Trần Văn Mão, 1999) + Tăng khả kháng bệnh trồng: Bệnh thực vật kiểm sốt thuốc đối kháng làm giảm mầm bệnh Nấm AM tương tác cộng sinh chúng với thảm thực vật làm giảm bớt thiệt hại gây tác nhân gây bệnh (Harier L.A and Watson C.A, 2004) + Cải thiện cấu trúc đất: Sợi nấm rễ nội cộng sinh chứng minh thải chất đường dính keo, gọi “Glomaline”, giúp hạt đất kết lại với làm cấu trúc đất cải thiện Bên cạnh đó, tiết axit mùn làm cho đất tơi xốp Sự diện Mycorrhizae làm tăng tính đa dạng mật độ VSV đất, tạo nên hệ sinh thái đất khỏe mạnh Hệ sinh thái đất khỏe mạnh tất điều kiện để trồng gia tăng chu trình dưỡng chất, gia tăng mối liên hệ khơng khí nước quan trọng kháng lại xâm nhập thành lập vi sinh vật có hại 2.4.4 Sự phản hồi trồng với nấm rễ nội cộng sinh Nhiều tác giả nghiên cứu chuyên sâu nấm rễ AM cho thấy hầu hết trồng tăng suất sau nhiễm nấm AM (Jakobsen and Nielsen, 1983; Baon et al., 1992; Talukda av Germida, 1994; Xavier and Geermida, 1997; Alkaraki et al., 1998), đặc biệt đất có nguồn photpho thấp (Thoson, 1990; Rubio et al., 2003) Kết nghiên cứu ảnh hưởng nấm rễ AM đến giống dưa chuột (Cucumis sativus L, 2010) cho thấy: AM có ảnh hưởng đáng kể đến đường kính gốc cây, số lá, chiều cao chiều dài rễ AM khơng có nhiều tác dụng đến tỷ lệ nảy mầm hạt giống mà có ảnh hưởng đến thời gian nảy mầm hạt Với công thức tiêm chủng Gigaspora margarrita, dưa chuột mọc sớm đối chứng mọc muộn (Sefi, 2010) 16 Khi nghiên cứu ảnh hưởng nấm rễ AM đến sinh trưởng Piper longum L – thuộc họ tiêu, P.Gogoi and R.K.Singh (2011) nhận thấy tất chủng AM gia tăng tăng trưởng thực vật, sinh khối hàm lượng dinh dưỡng (N P) Chiều dài chồi đạt cao công thức nhiễm Gigaspora fasicutalum, tổng sinh khối nhiễm Gigaspora fasicutalum đạt cao 0,84g tổng sinh khối đối chứng đạt 0,23g (P.Gogoi and R.K.Singh, 2011) 2.5 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CỦA NẤM RỄ VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 2.5.1 Tình hình nghiên cứu ứng dụng AM vật liệu sinh học giới Nấm rễ nội cộng sinh AM, mối quan hệ cộng sinh trồng nấm từ đất có vai trò đặc biệt quan trọng sức sản xuất cây, sinh thái học đất đóng vai trò then chốt thuật ngữ “Nơng nghiệp bền vững” Mối quan hệ cộng sinh nhận nhiều quan tâm tăng khả ứng dụng chúng thực tế đồng ruộng đa dạng sinh học, nơng nghiệp bền vững, chương trình tái tạo rừng quản lý hệ sinh thái (Gianinazzi S, 1994) - Ứng dụng nông nghiệp: Nấm rễ, đặc biệt AM phổ biến đất tạo mối quan hệ cộng sinh với hầu hết thực vật cạn bao gồm trồng nông nghiệp, ngũ cốc, rau vườm ươm Có tới 80% loại trồng tự nhiên hình thành cộng đồng nấm rễ Do vậy, ứng dụng nấm rễ AM xu hướng phổ biến nông nghiệp (Brundrett MC, 2002) Nấm rễ thường xử lý cho hạt giống trước gieo trồng với nhiều loại nông nghiệp (lúa, lúa mỳ, ngô, khoai, đậu tương, cỏ linh lăng ) giúp tăng cường khả sinh trưởng, phát triển cây, tăng khả kháng sâu bệnh dẫn tới suất chất lượng trồng tăng lên (M.A.U Mridha, 2003) Ở nước Indonesia, Malaysia, Ấn Độ phổ biến đưa nấm rễ vào quy trình trồng tiêu, cao su, cà phê, cọ dầu, loại ăn lâm nghiệp từ vườn ươm trưởng thành - Ứng dụng tái tạo rừng quản lý hệ sinh thái: Nghiên cứu nấm rễ AM trở thành lĩnh vực quan trọng ngành khoa học môi trường đại, từ khía cạnh để ứng dụng 17 lâm nghiệp phục hồi hệ sinh thái có hoạt động khai thác bề mặt tạo khu vực lớn đất bị xáo trộn nhiều nơi giới có nhu cầu cấp thiết cần cải tạo lại đất tái tạo hệ thống trồng vùng đất bị suy thối Phục hồi sinh thái q trình hỗ trợ cải tạo hệ sinh thái bị xáo trộn, bị suy thối phá hủy Vai trò việc sử dụng nấm rễ tái tạo thảm thực vật nhằm mục đích thiết lập hệ sinh thái bền vững nghiên cứu rộng rãi hiệu chúng chứng minh Tại Banglades, đất rừng thường đất nghèo photpho chất dinh dưỡng khác tồn P dạng linh động tương tự đất nhiệt đới khác Trong điều kiện vậy, công nghệ nấm rễ ứng dụng xử lý cho giai đoạn phát triển vườm ươm có tác dụng nâng cao phát triển tổng thể vườm ươm tăng trưởng sớm sau chuyển đất rừng (M.A.U Mridha, 2003) Việc quản lý nấm rễ AM việc tái tạo thảm thực vật tái tạo rừng ghi nhận thành công (Takhuya Marumoto and Zakuo Yamato, 2011), (Zaki Anwar Siddidui, 2008) Tại Nhật Bản, GS Marumoto cộng nghiên cứu thành công phủ sinh học chống xói mòn đất tái tạo thảm thực vât nhờ vai trò nấm rễ Vật liệu tái tạo thảm thực vật rừng, phục hồi cảnh quan nhiều vùng đất bị phá hủy Nhật Bản, điển phủ xanh sườn dốc Fhugendake thuộc quận Nagasaki, quận Hiroshima, tạo cảnh quan cho đường cao tốc quận Yamaguchi, cảnh quan cho khu vực sông quận Fukusima hay cho đập thủy điện quận Hirosima (Takhuya Marumoto and Zakuo Yamato, 2011) - Ứng dụng tái tạo thảm cỏ: Mục tiêu bảo trì bãi cỏ sân golf đảm bảo có giữ phát triển đồng cỏ với màu sắc tươi tránh nguồn bệnh ảnh hưởng tới sức khỏe người Để quản lý bãi cỏ cách chất lượng, cần có phương pháp phù hợp giải pháp sinh học quan tâm Sự cộng sinh nấm rễ giải vấn đề nhờ vai trò nấm rễ việc hấp thụ chuyển hóa chất dinh dưỡng cho cỏ, cải thiện khả hút nước cho cỏ nhờ phát triển hệ rễ giúp tăng cường chống chịu điều kiện khô hạn Dự thảo Mike Amarathus 27/09/2011 đưa công nghệ ứng dụng nấm rễ xử lý cho cỏ Bermuda để xây dựng bảo trì sân 18 golf Califonia Oregon (Mỹ) giúp cải thiện, tăng cường phát triển sức đề kháng cỏ sân golf, biện pháp quản lý sân golf để cải thiện tình trạng sân golf đất Nhờ bảo vệ cấu trúc đất, giảm thời gian chi phí cho cơng việc bảo trì, giảm lượng phân bón nước tưới sử dụng, đồng thời nâng cấp sân golf chống hạn hán Công nghệ xử lý nấm rễ áp dụng rộng rãi việc cải tạo nhiều bãi cỏ thành công nhiều nơi Real Club de Golfde Sotogrande, Club de Golf El Zaudin (Seville) La Cala Golf Tây Ban Nha hay bãi cỏ Vale Lobo Golf Bồ Đào Nha (Mycosym.com) 2.5.2 Tình hình nghiên cứu ứng dụng nấm rễ vật liệu sinh học Việt Nam Trong năm gần đây, nhà khoa học Việt Nam bắt đầu quan tâm tiến hành nghiên cứu nấm rễ Mycorrhizae khả ứng dụng chúng sản xuất nông, lâm nghiệp xử lý ô nhiễm môi trường Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam tiến hành phân lập nấm nội cộng sinh đất vườn ươm cộng sinh với số loài gỗ địa đen, dái ngựa, dẻ cau lim xanh Kết phân lập bước đầu cho thấy loại khác mật độ bào tử nấm nội cộng sinh thành phần loài nấm cộng sinh tồn đất khác Cây chủ đóng vai trò định tồn phát triển loài nấm nội cộng sinh Mật độ nấm tập trung nhiều tầng đất mặt có độ sâu – 10 cm, xuống sâu mật độ giảm rõ rệt Kết khẳng định tiềm nấm nội cộng sinh đất lớn (Nguyễn Thị Hoàng Yến cs., 2005) Nghiên cứu Nguyễn Thị Minh (2005, 2007, 2014) tiến hành phân lập AM số thực vật đất phù sa sông Hồng đất bạc màu gồm loại họ đậu, họ hòa thảo, ăn quả, họ cúc thu giống nấm rễ có sức sống khả cộng sinh cao Các nghiên cứu khẳng định, cộng sinh nấm rễ chủ giúp cho có sức sống cao hơn, có khả chống chịu cao với điều kiện bất lợi môi trường sống, giúp tái tạo thành công thảm thực vật Phan Quốc Hưng cs (2010) sử dụng nấm rễ loại sinh vật kết hợp với thực vật để xử lý đất nông nghiệp bị ô nhiễm kim loại nặng khả chống chịu chuyển hoá khoáng chất cao nấm rễ đất giúp tăng cường khả hấp thụ cho lấy 19 Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/Rxr7Hn Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/Rxr7Hn Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/Rxr7Hn ... Nghiên cứu quy trình sản xuất vật liệu sinh học nhằm tái tạo thảm cỏ làm tiểu cảnh cho khuôn viên 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI  Xây dựng quy trình sản xuất vật liệu sinh học nhằm tái tạo thảm cỏ. .. cỏ làm tiểu cảnh cho khuôn viên  Bước đầu đánh giá hiệu vật liệu sinh học tái tạo thảm cỏ làm tiểu cảnh 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu - Comment [L1]: Đã phạm vi cho đối tượng, vật. .. để tạo thành quy trình sản xuất loại vật liệu sinh học nhằm tăng cường phát triển trồng, tái tạo thành công thảm thực vật tạo nên không gian xanh, làm cảnh quan cho khuôn viên - Ý nghĩa khoa học
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên Cứu Quy Trình Sản Xuất Vật Liệu Sinh Học Nhằm Cải Tạo Thảm Cỏ Làm Tiểu Cảnh Cho Khuôn Viên, Nghiên Cứu Quy Trình Sản Xuất Vật Liệu Sinh Học Nhằm Cải Tạo Thảm Cỏ Làm Tiểu Cảnh Cho Khuôn Viên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay