Công Tác Tuyển Dụng Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Đầu Tư Xây Dựng A.D.C.I (1)

26 27 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 22:01

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC BÁO CÁO KIẾN TẬP ĐỀ TÀI:CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A.D.C.I ĐỊA ĐIỂM KIẾN TẬP: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A.D.C.I Người hướng dẫn : Nguyễn Duy Liên Sinh viên thực : Lê Thị Hà Ngành đào tạo : Quản trị nhân lực Lớp : 1205 QTND Khóa học : 2012-2016 Hà Nội – 2015 MỤC LỤC A:PHẦN MỞ ĐẦU .1 1.Lý chọn đề tài 2.Mục tiêu nghiên cứu 3.Nhiệm vụ 4.Phạm vi nghiên cứu 5:Phương pháp nghiên cứu 6.Đóng góp đề tài 7.Kết cấu đề tài: B:NỘI DUNG .4 Chương 1:TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A.D.C.I VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC 1.1.Tổng quan Công ty Cổ phần thiết kế đầu tư xây dựng A.D.C.I 1.1.1.Lịch sử hình thành cơng ty Cổ phần thiết kế đầu tư xây dựng A.D.C.I .4 1.1.2.Cơ cấu tổ chức công ty Cổ phần thiết kế đầu tư xây dựng A.D.C.I 1.1.3.Ví trí,chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn 1.2.Cở sở lý luận công tác tuyển dụng nhân lực .7 1.2.1.Khái niệm nguồn nhân lực quản trị nhân lực 1.2.2.Khái niệm tuyển dụng nhân lực khái niệm liên quan đến tuyển dụng .8 1.2.2.1.Tuyển dụng nhân lực .8 1.2.2.2 Tuyển mộ 1.2.2.3 Tuyển chọn : 1.2.3.Nguyên tắc tuyển dụng .9 1.2.4.Nguồn tuyển dụng 1.2.5.Các nhân tố ảnh hưởng đến trình tuyển dụng 10 1.2.5.1.Nhân tố bên doanh nghiệp 10 1.2.5.2.Nhân tố bên ngồi tổ chức 1.2.6.Các tiêu chí tuyển dụng 12 1.2.7.Quy trình tuyển dụng 14 1.3.Tầm quan trọng công tác tuyển dụng nhân lực .15 1.3.1.Đối với doanh nghiệp .15 1.3.2.Đối với người lao động 15 1.3.3.Đối với xã hội 15 Chương 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A.D.C.I 16 2.1.Thực trạng nguồn nhân lực công ty Cổ phần Thiết kế Đầu tư xây dựng A.D.C.I giai đoạn 2014_5/2015 .16 2.1.1.Số lượng,trình độ,cơ cấu 16 2.1.2.Số lượng lao động tuyển qua năm .17 2.2.Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực công ty Cổ phần Thiết kế Đầu tư xây dựng A.D.C.I 18 2.2.1.Thực trạng công tác tuyển mộ Công ty Cổ phần Thiết kế Đầu tư xây dựng A.D.C.I .18 2.2.1.1 Nguồn tuyển mộ 18 2.2.1.2.Phương pháp tuyển mộ 19 2.2.1.3 Quy trình tuyển mộ .20 2.2.2.Thực trạng quy trình tuyển chọn công ty Cổ phần Thiết kế Đầu tư xây dựng A.D.C.I 22 2.2.2.1 Cơ sở việc tuyển chọn nhân lực công ty công ty Cổ phần thiết kế đầu tư xây dựng A.D.C.I 22 2.2.2.2.Quy trình tuyển chọn nhân lực cơng ty.………… ……… ………22 2.2.3.Thực trạng quy trình tuyển dụng nhân lực công ty Cổ phần Thiết kế Đầu tư xây dựng A.D.C.I 27 2.2.3.1.Quy trình tuyển dụng nhân lực công ty 27 2.2.3.2.Ưu điểm nguyên nhân công tác tuyển dụng nhân lực công ty Cổ phần Thiết kế Đầu tư xây dựng A.D.C.I 30 2.2.3.3.Hạn chế nguyên nhân công tác tuyển dụng nhân lực công ty CỔ phần Thiết kế Đầu tư xây dựng A.D.C.I 31 2.3.Đánh giá công tác tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần thiết kế đầu tư xây dựng A.D.C.I 31 Chương 3: GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A.D.C.I 33 3.1.Chiến lược mục tiêu hoạt động nhân lực Công ty thời gian tới 33 3.2.1.Xây dựng kế hoạch nhân linh hoạt, khoa học cụ thể cho giai đoạn, thời kỳ biến công tác tuyển dụng từ bị động sang chủ động .34 3.2.2.Nâng cao trình độ chun mơn, phát triển tồn diện vai trò cán làm cơng tác tuyển dụng nói riêng, cơng tác quản trị nhân nói chung 35 3.2.3 Đa dạng nguồn tuyển dụng phương pháp tuyển dụng 36 3.2.4.Xây dựng sách nhân khoa học hiệu 37 3.2.5.Tăng cường công tác đạo từ giám đốc Công ty phối hợp hoạt động phận phòng ban chức công ty .37 3.3.Một số khuyến nghị hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực Công ty Thiết kế Đầu tư xây dựng A.D.C.I 37 3.3.1.Đối với Nhà nước .37 3.3.2.Khuyến nghị công ty 38 C: KẾT LUẬN 40 D:DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 E:PHỤ LỤC A:PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Nguồn nhân lực không đơn yếu tố sản xuất, mà nguồn lực có khả định việc tổ chức sử dụng nguồn lực khác, chủ thể tích cực tất hoạt động sản xuất hoạt động thị trường Trong nguồn lực tự nhiên tồn dạng tiềm năng, không người khai thác trở thành vơ dụng lao động nguồn lực có khả phát hiện, khơi dậy cải biến nguồn lực tự nhiên xã hội Chỉ có người có khả nhận biết quy luật quy luật sản xuất kinh doanh, dự báo xu hướng phát triển quan trọng biết vận dụng cách sáng tạo quy luật hoạt động thị trường để sử dụng có hiệu nguồn lực khác Thêm vào đó, giới thời kỳ với chuyển biến mẻ, mau lẹ, đột biến kinh tế, trị, văn hóa khoa học kỹ thuật, điều không làm giảm vai trò nguồn nhân lực mà làm cho ngày trở nên quan trọng Vì trí tuệ kỹ người yếu tố thiếu để sáng tạo làm cho giới ngày phát triển Tuyển dụng nhân có vai trò quan trọng hình thành phát triển doanh nghiệp tổ chức Vì vậy, trách nhiệm đặt lên vai nhà tuyển dụng nhân lực phải tìm ứng viên sáng giá cho vị trí trống Đòi hỏi người làm cơng tác tuyển dụng phải có tầm nhìn kỹ phương pháp tìm nguồn lao động có lực phẩm chất đáp ứng tốt với yêu cầu công việc phục vụ cho mục tiêu phát triển tổ chức Cùng với phát triển kinh tế thị trường kéo theo cạnh tranh khốc liệt, thay đổi chóng măt công nghệ, xu hướng tạo những hội thách thức mà tổ chức doanh nghiệp phải linh hoạt để thích ứng Cùng với cơng tác đào tạo đào tạo lại cơng tác tuyển dụng nguồn nhân lực xem hoạt động then chốt tổ chức doanh nghệp việc có đội ngũ nhân viên chất lượng Nếu thực tốt công tác doanh nghiệp có cấu tổ chức hợp lý đủ sức tồn phát triển Việc chọn đề tài : “Công tác tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần Thiết kế Đầu tư xây dựng A.D.C.I” giúp sinh viên có thêm kiến thức thực tế kết hợp với lý thuyết học trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội 2.Mục tiêu nghiên cứu Thông qua nghiên cứu sở lý luận đề tài tìm giải pháp để đáp ứng yêu cầu tình hình phát triển kinh tế,nâng cao hiệu tuyển dụng 3.Nhiệm vụ Phân tích sở lý luận tính cấp thiết để hồn thiện cơng tác tuyển dụng Khảo sát thực trạng công tác tuyển dụng công ty Cổ phần thiết kế đầu tư xây dựng A.D.C.I ->Phân tích điểm mạnh,phù hợp,chưa phù hợp nguyên nhân ->Đưa giải pháp khuyến nghị với bên liên quan nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực 4.Phạm vi nghiên cứu +)Phạm vi khơng gian:Phòng hành nhân Cơng ty Cổ phần thiết kế đầu tư xây dựng A.D.C.I +)Phạm vị thời gian: giai đoạn 2014_5/2015 +)Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng đưa giải pháp để hồn thiện cơng tác tuyển dụng Đề tài nghiên cứu công tác tuyển dụng nhân lực 5:Phương pháp nghiên cứu Để giải nội dung nghiên cứu đề tài dùng phương pháp sau đây: - Phương pháp tra cứu tài liệu: Thu thập thông tin trực tiếp Công ty, tham khảo tài liệu số liệu lao động năm trước lưu giữ lại, văn Công ty Sự hướng dẫn trực tiếp giúp đỡ lãnh đạo Công ty Những kiến thức học từ giảng, sách giáo khoa, tài liệu giảng viên ngồi nhà trường, thơng tin internet, luận văn, báo cáo thực tập sinh viên năm trước -Phương pháp phân tích tổng hợp:Tôi thu thập tất thông tin có liên quan tới chủ đề mà tơi lựa chọn cơng ty mà tơi kiến tập để phân tích cho báo cáo -Phương pháp điều tra:Tơi điều tra thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực công ty qua việc kiến tập thực tế tra cứu số liệu phòng Hành Chính – Nhân công ty -Phương pháp vấn:Để có thơng tin thực tế phục vụ cho báo cáo vấn số nhân viên cơng ty tơi kiến tập như:Trưởng phòng Hành nhân sự,nhân viên phòng Hành nhân nhân viên văn phòng.Các câu hỏi như:Hình thức hoạt động cơng ty?Số lượng nhân viên cơng ty?Hình thức tuyển dụng?Q trình tuyển dụng?u cầu tuyển dụng? 6.Đóng góp đề tài -Về mặt lý luận:Đề tài nghiên cứu sở lý luận để vận dụng thực tế -Về mặt thực tiễn:Phân tích,khảo sát để làm rõ cơng tác tuyển dụng để từ giúp cơng ty hồn thiện cơng tác tuyển dụng,nếu áp dụng vào thực tiễn giúp cho cơng ty khơng gặp khó khăn cơng tác tyển dụng khai thác ứng viên có tiềm làm việc làm việc cơng ty 7.Kết cấu đề tài: Ngoài phần mở đầu.phần kết luận,danh mục tài liệu tham khảo phụ lục đề tài gồm có ba chương: Chương 1:Tổng quan công ty Cổ phần thiết kế đầu tư xây dựng A.D.C.I sở lý luận công tác tuyển dụng nhân lực Chương 2:Thực trạng công tác tuyển dụng công ty Cổ phần thiết kế đầu tư xây dựng A.D.C.I Chương 3:Giải pháp khuyến nghị để hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực cơng ty Cổ phần đầu tư xây dựng A.D.C.I B:NỘI DUNG Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A.D.C.I VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC 1.1.Tổng quan Công ty Cổ phần thiết kế đầu tư xây dựng A.D.C.I 1.1.1.Lịch sử hình thành cơng ty Cổ phần thiết kế đầu tư xây dựng A.D.C.I Năm 2008 công ty Cổ phần Thiết kế Đầu tư xây dựng A.D.C.I thức thành lập với ban lãnh đạo gồm kiến trúc sư có thâm niên làm “Nghề” Thiết kế kiến trúc từ 15 tới 20 năm.Bên cạnh cơng ty tập trung nhiều kiến trúc sư kĩ sư trẻ động,sangst ạo nhiệt huyết với công việc Với giấy phép kinh doanh số 0103034237 sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp công ty ADCI chuyên cung cấp dịch vụ Tư vấn thiết kế Đầu tư xây dựng Tên tiếng việt: Công ty Cổ phần Thiết kế Đầu tư xây dựng A.D.C.I Tên tiếng anh: ADCI Architecture Desing and Construction Investment Tên viết tắt:ADCI 1.1.2.Cơ cấu tổ chức công ty Cổ phần thiết kế đầu tư xây dựng A.D.C.I BAN GIÁM ĐỐC Ban dự án Phòng nhân Phòng Kĩ thuật Phòng Tư vấn dịch vụ Phòng kế tốn tổng hợp Phòng cơng trình 1.1.3.Ví trí,chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn Ban giám đốc: Người đứng đầu công ty giám đốc, giám đốc người hành cao công ty, đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh toàn công ty, từ việc xây dựng chiến lược, tổ chức thực đến việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh lựa chọn phương án huy động nguồn lực để tổ chức thực Giám đốc chịu trách nhiệm hoạt dộng quản lý cán giám đốc ký bổ nhiệm Giám đốc đại diện cao pháp nhân cho công ty, người đại diện chủ sở hữu, chủ tài khoản chịu trách nhiệm toàn trước Nhà nước tồn cơng ty Ban dự án: Trực tiếp nghiên cứu thị trường, nguồn hàng, khách hàng để xúc tiến thương mại, trực tiếp quản lý theo dõi việc sử dụng thương hiệu công ty, theo dõi báo cáo ban giám đốc công tác xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu Chịu trách nhiệm dự thảo, lập hợp đồng thương mại, điều kiện phương thức toán Thực chức quản lý thương hiệu công ty.Tăng cường công tác tiếp thị, nghiên cứu thị trường để đầu tư đẩy mạnh kinh doanh Đề xuất ban giám đốc cơng ty có chủ trương, sách phù hợp với tình hình thực tế lĩnh vực kinh doanh Xây dựng kênh thông tin thương mại, đồng thời quản lý thông tin liên quan đến hợp đồng kinh doanh công ty thông qua hệ thống thông tin Giúp ban giám đốc công ty thực tổ chức thực công việc quản lý dự án Ban dự án có nhiệm vụ thực tổ chức việc lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơng trình phù hợp với lực phòng chức hoạt động cơng ty Phòng nhân sự: Có nhiệm vụ tuyển dụng, tuyển chọn nhân viên cho cơng ty, nâng cao trình độ chun môn cho cán phận tham mưu cho ban giám đốc việc phân công tổ chức đồng nhân viên có lực xếp họ vào vị trí thích hợp Tổ chức cấu máy cơng ty, quản lý tình hình nhân tồn cơng ty chăm lo đời sống cho tồn cơng nhân viên theo quy định Nhà nước cơng ty Phòng kế tốn tổng hợp: Theo dõi báo cáo kịp thời số liệu phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh, phân tích hoạt động tài chính, lập báo cáo thống kê.Theo dõi, xử lý việc lĩnh vực tài chính, cơng nợ số vốn vay… Thanh tốn khoản tiền lương, tiền thưởng khoản thu nhập khác cho nhân viên công ty Thực chế độ báo cáo thống kê theo quy định Nhà nước theo yêu cầu ban giám đốc công ty Phòng cơng trình:Có nhiệm vụ nhận giao nhiệm vụ cho đội thi cơng,thi cơng cơng trình mà khách hàng đặt đơn hàng với cơng ty.Ngồi chịu trách nhiệm kiểm tra ,theo dõi,đơn đốc tham mưu giúp Giám đốc lĩnh vực quản lý,sử dụng phương tiện,máy móc,thiết bị,vật tư tồn Cơng ty Phòng kĩ thuật: Tham mưu cho ban giám đốc công tác quản lý giám sát kỹ thuật, chất lượng,cơng tác lập, trình duyệt, thiết kế mỹ thuật, thiết kế vẽ thi công kiểm định chất lượng thi cơng, chất lượng cơng trình Tham mưu cho Giám đốc hồ sơ thiết kế thi cơng cơng trình phù hợp với lực công ty Giám sát, theo dõi kiểm tra phát kịp thời cố kỹ thuật q trình thi cơng đề xuất phương án xử lý trình giám đốc phê duyệt cho đơn vị thực 1.2.2.Khái niệm tuyển dụng nhân lực khái niệm liên quan đến tuyển dụng 1.2.2.1.Tuyển dụng nhân lực Tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp trình thu hút, tuyển chọn người có đủ sức khỏe, trình độ lực làm việc cho doanh nghiệp Qúa trình tuyển dụng gồm hai giai đoạn tuyển mộ tuyển chọn : 1.2.2.2 Tuyển mộ Tuyển mộ trình thu hút người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội lực lượng lao động bên tổ chức Mọi tổ chức phải có đầy đủ khả để thu hút đủ số lượng chất lượng lao động để nhằm đạt mục tiêu Tầm quan trọng tuyển mộ: Quá trình tuyển mộ ảnh hưởng lớn đến hiệu trình tuyển chọn Trong thực tế có người lao động có trình độ cao họ khơng tuyển chọn họ khơng biết thơng tin tuyển mộ, họ khơng có hội nộp đơn xin việc Chất lượng trình lựa chọn khơng đạt u cầu mong muốn hay hiệu thấp số lượng người nộp đơn xin việc số nhu cầu cần tuyển chọn Công tác tuyển mộ có ảnh hưởng lớn đến chất lượng nguồn nhân lực tổ chức Tuyển mộ không ảnh hưởng tới việc tuyển chọn mà ảnh hưởng tới chức khác quản trị nguồn nhân lực : Đánh giá tình hình thực cơng việc, thù lao lao động; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; mối quan hệ lao động 1.2.2.3 Tuyển chọn : Tuyển chọn nhân lực trình đánh giá ứng viên theo nhiều khía cạnh khác dựa vào u cầu cơng việc, để tìm người phù hợp với yêu cầu đặt số người thu hút trình tuyển mộ Cơ sở tuyển chọn yêu cầu công việc đề theo mô tả công việc yêu cầu người thực cơng việc Q trình tuyển chọn phải đáp ứng yêu cầu : + Tuyển chọn phải xuất phát từ kế hoạch sản xuất kinh doanh kế hoạch nguồn nhân lực + Tuyển chọn người có trình độ chun môn cần thiết cho công việc để đạt tới suất lao động cao, hiệu suất công tác tốt + Tuyển người có kỷ luật, trung thực, gắn bó với cơng việc với tổ chức Tầm quan trọng tuyển chọn: Quá trình tuyển chọn khâu quan trọng nhằm giúp cho nhà quản trị nhân lực đưa định tuyển dụng cách đắn Quyết định tuyển chọn có ý nghĩa quan trọng chiến lược kinh doanh tổ chức, trình tuyển chọn tốt giúp cho tổ chức có người có kỹ phù hợp với phát triển tổ chức tương lai Tuyển chọn tốt giúp cho tổ chức giảm chi phí phải tuyển chọn lại, đào tạo lại tránh thiệt hại rủi ro q trình thực cơng việc Để tuyển chọn đạt kết cao cần phải có bước tuyển chọn phù hợp, phương pháp thu thập thơng tin xác đánh giá thơng tin cách khoa học 1.2.3.Nguyên tắc tuyển dụng -Tuyển dụng phải pháp luật -Tuyển dụng cán bộ, công nhân viên phải xuất phát từ lợi ích chung doanh nghiệp xã hội -Phải dựa vào khối lƣợng công việc yêu cầu cụ thể loại công việc để tính tới khả sử dụng tối đa lực họ -Khi tuyển dụng phải nghiên cứu thận trọng toàn diện cá nhân, phẩm chất, lực cá nhân nhân viên 1.2.4.Nguồn tuyển dụng -Nguồn tuyển dụng bên tổ chức Nguồn bên giới hạn người lao động làm việc bên doanh nghiệp lại có nhu cầu thuyên chuyển đến cơng việc khác mà doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng.Để nắm nguồn nhà quản trị doanh nghiệp cần phải lập hồ sơ khác như:Hồ sơ nhân sự,hồ sơ phát triển nhân hồ sơ xếp lại nhân lực.Thông tin nhân viên thu thập,cập nhật tóm tắt lưu trữ hai loại hồ sơ đầu.Đó liệu trình độ học vấn,sở thích nghề nghiệp sở thích cá nhân khác,các kĩ kĩ đặc biệt khác,các lớp đào tạo bồi dưỡng qua.Những thông tin nhà quản trị sử dụng để xem xét khả đề bạt hay thuyên chuyển nhân viên đến vị trí cơng tác cần thiết.Loại hồ sơ thứ ba thường trình bày dạng xếp loại nhân lực.Nó cho phép thấy khả thăng tiến người thay số vị trí quan trọng doanh nghiệp -Nguồn tuyển dụng bên tổ chức Là tuyển dụng nhân từ bên thị trường lao động,một doanh nghiệp thu hút lao động tham gia tuyển dụng từ bên cần quan tâm đến yếu tố nhu thị trường sức lao động,công việc cần tuyển người,vị doanh nghiệp,chính sách nhân doanh nghiệp quyền địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh,khả tài doanh nghiệp Nguồn lao động từ bên giúp cho doanh nghiệp bổ sung số lượng chất lượng cho trình thực mục tieu đề 1.2.5.Các nhân tố ảnh hưởng đến trình tuyển dụng 1.2.5.1.Nhân tố bên doanh nghiệp Mục tiêu phát triển doanh nghiệp :Trong thực tế tiến hành hoạt động doanh nghiệp nói chung cơng tác tuyển dụng nói riển nhà quản trị phải vào mục tiêu phát triển,chiến lược doanh nghiệp,mỗi doanh nghiệp có sứ mạng,một mục tiêu riêng tất hoạt động tiến hành để theo đuổi mục tiêu đó.Để theo đuổi mục tiêu chiến lược phận lại vào để bố trí cơng việc,bố trí nhân cho phù hợp.Do cơng tác tuyển dụng nhân phụ thuộc vào phận,từng loại mục tiêu mà đưa kế hoạch thực kế hoạch tuyển dụng cho Hình ảnh uy tín doanh nghiệp:Người lao động ln muốn làm việc cơng ty có hội thăng tiến,ít bị đe dọa việc,có khả phát triển tài mình.Đây điều kiện tốt để cơng ty thu hút nhiều ứng viên giỏi.Nếu cơng ty có uy tín chất lượng sản phẩm có nghĩa cơng ty sở hữu nhiều ứng viên chất lượng sản phẩm có nghĩa cơng ty sở hữu nhiều ứng viên giỏi có khả thu hút nhiều ứng viên có trình độ lực Khả tài doanh nghiệp: Cơng tác tuyển dụng nhân cơng ty đòi hỏi nguồn tài lớn,chi phí liên quan đến chất lượng cơng tác tuyển dụng cao chứng tỏ công tác chuẩn bị cho tuyển dụng tốt hiệu tuyển dụng cao,ở số công ty nhỏ lực tài thấp thực cơng tác tuyển dụng không kỹ dẫn đến chất lượng công tác tuyển dụng thấp Nhu cầu nhân phận:Việc tuyển dụng nhân viên ảnh hưởng nhiều nhu cầu nhân phận tính chất cơng việc,tùy giai đoạn mà phận có nhu cầu nhân khác tùy phận mà có nhu cầu thuyển dụng nhân khác Thái độ nhà quản trị:Thái độ nhà quản trị có ảnh hưởng lớn đến chất lượng công tác tuyển dụng nhân doanh nghiệp.Đây yếu tố định thắng lợi tuyển dụng.Nhà quản trị phải thấy rõ vai trò cơng tác tuyển dụng nhân tổ chức,từ có thái độ đắn tuyển dụng lao động tránh tượng thiên vị 1.2.5.2.Nhân tố bên tổ chức Yếu tố kinh tế-chính trị:Khi quốc gia có tình hình kinh tế trị ổn định kinh tế có điều kiện phát triển bền vững,thu thập người dân lao động cải thiện,do đời sống nhân dân ngày nâng cao vật chất lẫn tinh thần.Đây điều kiện cho doanh nghiệp hồn thiện cơng tác mở rộng quy mơ.Điều đòi hỏi doanh nghiệp phải tuyển dụng thêm lao động Yếu tố văn hóa-xã hội:Có ảnh hưởng lớn đến hoạt động quản trị nhân công tác tuyển dụng nhân doanh nghiệp.Nếu yếu tố phát triển giúp phẩm chất ý thức người nâng cao,vì nâng cao chất lượng ứng viên tham gia vào quy trình tuyển dụng Hệ thống pháp luật sách quy định nhà nước cơng tác tuyển dụng:Các sách pháp luật hành cảu nhà nước ảnh hưởng tới cơng tác tuyển dụng,các doanh nghiệp có phương pháp tuyển dụng khác nhau,nhưng áp dụng phương pháp phải chấp hành quy định luật lao động.Doanh nghiệp tuân thủ chấp hành quy định đối tượng sách,đối tượng ưu tiên cơng tác tuyển dụng Môi trường cạnh tranh doanh nghiệp:Cạnh tranh yếu tố ảnh hưởng tới việc tiến hành tuyển dụng chất lượng công tác tuyển dụng,khi mơi trường cạnh tranh gay gắt doanh nghệp có khả cạnh tranh cao thu hút nhiều lao động thị trường ngược lại doanh nghiệp có sức cạnh tranh gặp khó khăn cơng tác tuyển dụng nhân tài.Dó cạnh tranh buộc doanh nghiệp phải đa dạng hóa hình thức phương pháp tuyển dụng Quan hệ cung cầu thị trường lao động:Yếu tố có sức ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp công tác tuyển dụng thị trường lao động dư thừa lao động mà doanh nghiệp cần tức cung lớn cầu,điều có lợi cho cơng tác tuyển dụng.Doanh nghiệp tuyển dụng lao động có trình độ cao dễ dàng.Thông thường tỷ lệ lao động thất nghiệp cao nguồn cung ứng cử viên nhiều cơng ty dễ thu huets tuyển chọn lao động Trình độ khoa học-Kỹ thuật:Chúng ta sống thời đại bùng nổ công nghệ,sự thay đổi ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân tổ chức,đòi hỏi phải có thêm nhiều nhân viên có khả tuyển dụng người dễ dàng 1.2.6.Các tiêu chí tuyển dụng Tiêu chí tuyển dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng, hành vi để hồn thành tốt cơng việc cụ thể môi trường cụ thể Để xác định tiêu chí tuyển dụng cho cơng việc cụ thể, nhà tuyển dụng nên chọn yếu tố định thành cơng cơng việc Mỗi doanh nghiệp có tiêu chí tuyển dụng lao động khác nhau, nhiên tổng hợp lại thành tiêu chí chung sau: Tiêu chí 1: Nhiệt tình, hứng thú với cơng việc Các doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp lập trình nói riêng họ thường xuyên để ý đến thái độ bạn công việc, cách bạn làm nào? Bạn nhiệt tình với cơng việc hội bạn nhận vào cao nhiêu Đây coi tiêu chí quan trọng nhà tuyển dụng, chiếm tới 30% định tuyển dụng lao động doanh nghiệp Tiêu chí 2: Sự hợp tác: Làm việc vị trí nào, cần có hợp tác giữ vị trí, cá nhân với bạn mà có khả hợp tác làm việc bạn có hội doanh nghiệp lựa chọn Tiêu chí quan trọng, chiếm tới 20% định tuyển dụng lao động doanh nghiệp Tiêu chí 3: Sự sáng tạo: Trong thời buổi kinh tế thị trường, với cạnh tranh khốc liệt sáng tạo đòi hỏi thiết yếu cá nhân, có lập trình viên PHP Tiêu chí chiếm tới 14% định tuyển dụng nhân Doanh Nghiệp Tiêu chí 4: Kiến thức chun mơn: Đây yếu tố cần thiết, bạn có nhiệt tình, có khả hợp tác làm việc, có sáng tạo khơng có kiến thức chun mơn bạn khó mà tuyển dụng, đặc biệt với Lập trình viên PHP Tiêu chí chiếm 12% định tuyển lao động Doanh Nghiệp Tiêu chí 5: Có cá tính Bạn muốn tuyển dụng bạn phải thể tơi riêng Tiêu chí chiếm tới 11% định tuyển lao động nhà tuyển dụng Tiêu chí 6: Các hoạt động lĩnh vực khác Tiêu chí chiếm 6% định tuyển dụng lao động doanh nghệp Tiêu chí 7: Kiến thức thực tế: Tiêu chí chiếm 3,5% định tuyển lao động doanh nghiệp Tiêu chí 8: Thứ hạng học tập: Có nhiều bạn học tập ln đứng đầu lớp lại khơng có việc làm, rơi vào tình trạng thất nghiệp Bởi tiêu chí chiếm 2% định tuyển dụng lao động doanh nghiệp Tiêu chí 9: Uy tín trường đào tạo Tiêu chí chiếm 1,5% định tuyển dụng lao động doanh nghiệp 1.2.7.Quy trình tuyển dụng Muốn làm tốt cơng tác tuyển dụng nhân trước hết phải có quy trình tuyển dụng koa học hợp lý.Mỗi doanh nghiệp xây dựng cho quy trình tuyển dụng riêng tùy thuộc vào loại đặc điểm công việc nhiên quy trìn tuyền dụng nhân doanh nghiệp thường thực thông qua bước sơ đồ sau: Lập kế hoạch tuyển dụng Xác định phương pháp nguồn tuyển dụng Xác định địa điểm, thời gian tuyển dụng Tìm kiếm, lựa chọn ứng viên Đánh giá trình tuyển dụng Hướng dẫn nhân viên hòa nhập 1.3.Tầm quan trọng cơng tác tuyển dụng nhân lực Công tác tuyển dụng nhân doanh nghiệp có ý nghĩa to lớn,có tính chất định đến thành bại doanh nghiệp.Tuyển dụng nhân có tác động trực tiếp đến doanh nghiệp,đến người lao động xa tác động đến phát triển kinh tế-xã hội củ đất nước 1.3.1.Đối với doanh nghiệp Tuyển dụng có hiệu cung cấp co doanh nhiệp đội ngũ lao động lành nghề,năng động,sáng tạo,bổ sung nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Tuyển dụng tốt giúp doanh nhiệp thực tốt mục tiêu kinh doanh hiệu nhất.Từ nâng cao hiệu kinh doanh,phát triển đơi ngũ,đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh điều kiện tồn cầu hóa.Đồng thời tuyển dụng nhân tốt giúp doanh nghiệp giảm gánh nặng chi phí kinh doanh sử dụng có hiệu nguồn ngân sách doanh nghiệp 1.3.2.Đối với người lao động Tuyển dụng nhân giúp cho người lao động doanh nghiệp hiểu rõ thêm triết lý,quan điểm nhà quản trị,từ định hướng cho họ theo quan điểm đó.Đồng thời tuyển dụng nhân tạo khơng thi đưa,tinh thần cạnh tranh nội người lao động doanh nghiệp,từ nâng cáo hiệu kinh doanh 1.3.3.Đối với xã hội Việc tuyển dụng nhân doanh nghiệp giúp cho việc thực mục tiêu kinh tế-xã hội như:Người lao động có việc làm,có thu nhập,giảm bớt gánh nặng xã hội thất nghiệp tệ nạn xã hội khác.Đồng thời việc tuyển dụng nhân doanh nghiệp giúp cho việc sử dụng nguồn nhân lực xã hội cách hữu ích Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A.D.C.I 2.1.Thực trạng nguồn nhân lực công ty Cổ phần Thiết kế Đầu tư xây dựng A.D.C.I giai đoạn 2014_5/2015 2.1.1.Số lượng,trình độ,cơ cấu Hiện tại, Công ty Cổ phần Thiết kế Đầu tư xây dựng A.D.C.I vào hoạt động mạnh ngày phát triển Do vậy, Công ty quan tâm đặc biệt trọng tới đội ngũ nhân lực không đảm bảo số lượng mà đòi hỏi mặt chất lượng Hiện nay, xét mặt số lượng Cơng ty có 180 nhân viên bao gồm tất đội ngũ lãnh đạo nhân viên Về mặt chất lượng nhân lực Cơng ty có đội ngũ nhân lực trẻ trung đầy triển vọng với tuổi đời từ 25 tuổi đến 35 tuổi có đầy đủ lực, trình độ chun mơn.Cơng ty có khoảng 10% trình độ trung cấp, 20% trình độ cao đẳng, 70% trình độ đại học đại học Nhân viên Công ty chủ yếu nhân viên nam chiếm khoảng 70%, lại nhân viên nữ Đội ngũ nhân lực Cơng ty chủ yếu tập trung vào hai phòng phòng kỹ thuật phòng cơng trình Cơng ty tạo môi trường làm việc khoa học, cạnh tranh cho nhân viên từ điều kiện để nhân viên cống hiến gắn bó lâu dài với Cơng ty Dưới biểu đồ thể thực trạng nhân công ty giai đoạn 2014_5/2015 : Độ tuổi Năm 2014 5/201 18>40 142 155 40 24 25 Giới tính Nam 116 126 Nữ 50 60 Trình độ Trung Cao Đại cấp 16 18 đẳng 33 36 học 117 126 Bảng 2.1:Thực trạng nhân công ty năm 2014- 5/2015 Tổng số 166 180 2.1.2.Số lượng lao động tuyển qua năm Chất lượng nguồn nhân lực đề cao Công ty Cổ phần Thiết kế Đầu tư xây dựng A.D.C.I,do Công tác tuyển dụng công ty quan tâm,đầu tư,các nội dung Công tác tuyển dụng thực nghiêm túc ,khoa học.Kết thể chất lượng số lượng đội ngũ lao động Công ty,đội ngũ lao động Công ty đủ số lượn với cơng trình chun mơn,nghiệp vụ,tay nghề cao.Khi có thay đổi Cơng ty kịp thời bổ sung bố trí lao động cách nhanh chóng,đáp ứng nhu cầu trình sản xuất kinh doanh biến động thị trường Tạo điều kiện cho lao động hồn thành tốt nhiệm vụ phương châm Cơng ty q trình sản xuất kinh doanh.Đồng thời,các sách khuyến khích người lao động hăng say làm việc sáng tạo sản xuất Công ty đặc biệt trọng.Công tác tuyển dụng từ nguồn bên ngồi có kết thể qua số năm sau: Năm 2013 Năm 2014 5/2015 Cán chuyên môn 02 05 Công nhân 20 50 72 Tổng 22 55 78 Bảng 2.2:Số lượng lao động tuyển qua năm Qua bảng kết tuyển dụng năm gần đây,nhận thấy số lượng lao động lao động chuyên môn lẫn công nhân sản xuất trực tiếp tăng lên.Sự gia tăng số lượng lao động chun mơn hồn tồn hợp lý,diều giải thích nhu cầu thực tế mở rộng quy mô sản xuất,định hướng phát triển Công ty hoạt động quản lý phù hợp với tình hình thực tế đồng thời cân đối cấu lao động nhằm tăng tỷ lệ lao động quản lý phù hợp với tình hình thực tế đồng thời cân đối cấu lao động theo tính chất lao động Cơng ty.Sự tăng lên số lượng lao động sản xuất trực tiếp hai nguyên nhân mở rộng quy mô sản xuất,dự án lớn,dự án nhiều biến động lao động lao động rời bỏ Công ty làm gây thiếu hụt lao động,vì để đáp ứng nhu cầu sản xuất buộc Công ty phải tuyển thêm cơng nhân Từ tình hình thực tế Cơng ty xuất phát từ hai ngun nhân dẫn đến biến động lớn số lượng tuyển dụng.Nguyên nhân công nhân rời bỏ Công ty không tốt với công ty,gây thiệt hại cho sản xuất tiến độ công việc Công ty nhiều 2.2.Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực công ty Cổ phần Thiết kế Đầu tư xây dựng A.D.C.I 2.2.1.Thực trạng công tác tuyển mộ Công ty Cổ phần Thiết kế Đầu tư xây dựng A.D.C.I 2.2.1.1 Nguồn tuyển mộ - Khi có nhu cầu tuyển dụng cơng ty tuyển mộ từ lực lượng lao động bên tổ chức thị trường lao động bên ngồi Cơng ty thường ưu tiên cho nguồn lao động bên công ty đánh giá cao với nguồn lao động chất lượng từ bên thị trường lao động +Nguồn tuyển mộ từ bên Công ty : Nguồn bao gồm người làm việc Cơng ty Hình thức tuyển mộ tức thuyển chuyển đề bạt họ vào vị trí cao Trong thời gian gần Công ty có hình thức tuyển mộ này, chủ yếu cơng việc văn phòng Cơng ty Cơng ty áp dụng hình thức nhu cầu cần tuyển người với số lượng (từ đến người) có nghĩa khối lượng cơng việc khơng lớn Khi cơng ty có nhân viên nghỉ việc tạm nghỉ sinh cơng ty sử dụng nguồn tuyển mộ bên Nguồn có nhiều tiện lợi cho Cơng ty : Kinh phí cho việc tuyển dụng thấp, không tốn nhiều thời gian để hướng dẫn người lao động làm quen với công việc Vì thực họ làm việc Công ty nên phần họ hiểu cơng việc hình thức hoạt động công ty Đồng thời tạo niềm tin động lực cho nhân viên làm việc công ty, họ hy vọng thăng tiến lên vị trí cơng việc cao Nhưng nguồn có số hạn chế ảnh hưởng đến cơng ty : Số lượng không lớn, chất lượng đội ngũ nhân viên công ty không đổi + Nguồn tuyển mộ từ bên : Nguồn bao gồm người đến xin việc từ cơng ty Khi cơng ty có nhu cầu cần tuyển người với số lượng lớn lúc nguồn tuyển mộ từ bên nguồn quan trọng cơng ty ý tới nhiều Thường Cơng ty hay sử dụng tới nguồn này, nguồn có số lượng chất lượng phong phú, đa dạng Từ nguồn công ty tuyển người đáp ứng đủ yêu cầu mà công ty đă đặt Bộ mặt nguồn nhân lực Công ty thay đổi mặt số lượng chất lượng Tuy nhiên kinh phí tuyển mộ nguồn bên lớn nhiều thời gian hướng dẫn người lao động làm quen với công việc 2.2.1.2.Phương pháp tuyển mộ - Đối với nguồn tuyển mộ từ bên trong, công ty thường sử dụng phương pháp sau: + Qua giới thiệu cán bộ, công nhân viên công ty : Khi công ty cần tuyển người vào vị trí mà sử dụng nguồn tuyển mộ từ bên lúc ban lãnh đạo công ty xem xét giới thiệu nhân viên tổ chức Người nhiều nhân viên tổ chức giới thiệu người bổ nhiệm vào làm ví trí + Thơng qua thơng báo tuyển mộ : Phòng hành chính-nhân có thơng báo tuyển mộ, thông báo vị trí cần tuyển người.Thơng báo bao gồm thông tin nhiệm vụ công việc u cầu trình độ cần tuyển mộ Bản thơng báo gửi đến phòng ban, trung tâm chi nhánh trực thuộc Công ty nhân viên tồn cơng ty biết Từ cơng ty tìm người phù hợp bổ nhiêm vào vị trí cần tuyển - Đối với nguồn tuyển mộ từ bên ngồi cơng ty thường sử dụng phương pháp sau: + Thu hút nguồn tuyển mộ qua quảng cáo báo chí thông báo tuyển dụng để cửa Công ty trung tâm, sở dịch vụ, chi nhánh khác thuộc công ty Qua phương pháp Công ty nhận nhiều đơn xin việc ứng cử viên Công ty sàng lọc ứng viên đạt yêu cầu mà công ty đặt tuyển người có đủ trình độ, khả làm việc tốt vào làm việc công ty Phương pháp giúp cho công tác tuyển dụng công ty đạt kết cao Ví dụ : thơng qua trang báo mạng vietword.com.vn , timviecnhanh.com.vn ,… + Thu hút thông qua giới thiệu cán công nhân viên cơng ty Khi cơng ty có nhu cầu tuyển nhân viên phòng hành nhân có nhiệm vụ thơng báo cho người cơng ty biết Khi người công ty có người thân bạn bè có nhu cầu tìm việc làm đồng thời người có trình độ phù hợp với vị trí cơng việc mà cơng ty cần tuyển giới thiệu đến cơng ty Lúc công ty xem xét nhận người phù hợp vào làm việc công ty Phương pháp thường công ty sử dụng phương pháp đơn giản nhanh gọn tốn chi phí Đồng thời người tuyển dụng qua giới thiệu dễ có lòng tin công ty người tuyển dụng qua báo chí Phương pháp giúp cho cơng tác tuyển dụng Công ty đạt kết đáng kể 2.2.1.3 Quy trình tuyển mộ Bước 1:Xây dựng chiến lược tuyển mộ - Tuyển mộ chức công tác quản trị nhân lực Phòng hành nhân cơng ty thực chức quảng cáo thông báo truyển người,sàng lọc người xin việc Phòng hành nhân thực chức tham mưu cho cấp lãnh đạo cho tổ chức hoạch định sách tuyển mộ :xác định nhu cầu tuyển mộ,xác định địa tuyển mộ,kinh phí tuyển mộ ,các mục tiêu tuyển mộ cụ thể Phòng hành nhân chịu trách nhiệm hầu hết hoạt động tuyển mộ cơng ty, khuyến nghị sách lên cấp lãnh đạo quản lý cấp xây dựng chiến lược quy trình quảng cáo tìm người xin việc , lựa chon sàng lọc thơng tin này, để đưa người có đầy đủ phẩm chất đáp ứng yêu cầu công việc đòi hỏi,để có khả lựa chọn Phòng hành nhân chịu trách nhiệm việc đánh giá trình tuyển mộ, nghiên cứu để đưa quy trình tuyển mộ có hiệu Nội dung chiến lược tuyển mộ công ty bao gồm : + Lập kế hoạch tuyển mộ + Xác định nguồn phương pháp tuyển mộ + Xác định nơi tuyển mộ thời gian tuyển mộ Bước 2:Tìm kiếm người xin việc Khi công ty xây dựng xong chiến lược tuyển mộ lập kế hoạch tuyển mộ hoạt động tuyển mộ tiến hành Tìm kiếm người xin việc q trình triển khai kế hoạch tuyển dụng Nhu cầu tuyển dụng công ty thường tập trung vào sở dịch vụ Do thị trường lao động công ty ý nhiều vùng nông thơn chủ yếu lao động phổ thơng.Ở sở dịch vụ tính chất cơng việc đơn giản nên cần loại lao động phù hợp Trong q trình tuyển mộ Cơng ty thuận lợi thu hút người lao động có trình độ thấp Tuy nhiên tuyển người lao động thuận lợi nhìn chung họ gắn bó với cơng ty khơng lâu dài Xảy tình trạng phần phía thân người lao động sống xã hội ngày phát triển họ muốn hồn thiện Do họ xem công việc họ làm mang tính chất tạm thời sau thời gian họ học tiếp với mong muốn có thêm chút kiến thức để làm công việc khó khăn đồng thời có thu nhập cao ổn định Còn phía cơng ty, ban lãnh đạo truyền tải đầy đủ xác thơng tin cơng ty Để họ thấy điểm tốt công ty Đồng thời Công ty đưa quyền lợi, hình thức kích thích rõ ràng để người lao động nắm bắt cách nhanh Trong thực tế người nộp đơn xin việc thường bị thu hút mức lương mức tiền thưởng cao Đây hình thức hấp dẫn 2.2.2.Thực trạng quy trình tuyển chọn cơng ty Cổ phần Thiết kế Đầu tư xây dựng A.D.C.I 2.2.2.1 Cơ sở việc tuyển chọn nhân lực công ty công ty Cổ phần thiết kế đầu tư xây dựng A.D.C.I Tuyển chọn công việc quan trọng nhằm giúp cho ban lãnh đạo công ty đưa định tuyển dụng cách đắn Quyết định tuyển chọn có ý nghĩa quan trọng chiến lược kinh doanh cơng ty, q trình tuyển chọn tốt giúp cho cơng ty có người có kỹ phù hợp với phát triển công ty tương lai Tuyển chọn tốt giúp cho công ty giảm chi phí phải tuyển chọn lại tránh thiệt hại rủi ro trình thực công việc Để tuyển chọn đạt kết cao cơng ty cần phải có bước tuyển chọn phù hợp, phương pháp thu thập thơng tin xác đánh giá thơng tin cách khoa học Do u cầu mà cơng ty đặt cho công tác tuyển chọn : Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/hzIcNj Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/hzIcNj Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/hzIcNj ... nhân công tác tuyển dụng nhân lực công ty Cổ phần Thiết kế Đầu tư xây dựng A.D.C.I 30 2.2.3.3.Hạn chế nguyên nhân công tác tuyển dụng nhân lực công ty CỔ phần Thiết kế Đầu tư xây dựng A.D.C.I. .. độ công việc Công ty nhiều 2.2.Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực công ty Cổ phần Thiết kế Đầu tư xây dựng A.D.C.I 2.2.1.Thực trạng công tác tuyển mộ Công ty Cổ phần Thiết kế Đầu tư xây dựng. .. Công ty Cổ phần thiết kế đầu tư xây dựng A.D.C.I 1.1.1.Lịch sử hình thành cơng ty Cổ phần thiết kế đầu tư xây dựng A.D.C.I .4 1.1.2.Cơ cấu tổ chức công ty Cổ phần thiết kế đầu tư xây dựng A.D.C.I
- Xem thêm -

Xem thêm: Công Tác Tuyển Dụng Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Đầu Tư Xây Dựng A.D.C.I (1), Công Tác Tuyển Dụng Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Đầu Tư Xây Dựng A.D.C.I (1), Kết cấu đề tài:, Bảng 2.2:Số lượng lao động được tuyển qua các năm

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay