Công Tác Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Công Ty Tnhh Một Thành Viên Hóa Chất Z113 (1)

34 22 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 21:49

Báo cáo kiến tập Khoa Tổ chức Quản lý nhân lực TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC BÁO CÁO KIẾN TẬP ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HĨA CHẤT Z113 ĐỊA ĐIỂM KIẾN TẬP: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÓA CHẤT Z113 Người hướng dẫn Sinh viên thực Ngành đào tạo Lớp Khóa học : Vũ Thị Chi : Vũ Thị Mĩ Hạnh : Quản trị Nhân lực : 1205.QTND : 2012 - 2016 Hà Nội - 2015 SV: Vũ Thị Mĩ Hạnh - Lớp 1205 QTND Báo cáo kiến tập Khoa Tổ chức Quản lý nhân lực MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU A PHẦN MỞ ĐẦU B NỘI DUNG CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC VÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan Công ty TNHH thành viên Cơ khí Hóa chất 13 .5 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty 1.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh Cơng ty TNHH thành viên Cơ khí Hóa chất 13 1.1.3 Lĩnh vực hoạt động phần thưởng cao quý 12 1.2 Cơ sở lý luận động lực tạo động lực cho người lao động 18 1.2.1 Một số khái niệm 18 1.2.2 Vai trò, mục đích, ý nghĩa cơng tác tạo động lực 19 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tạo động lực cho người lao động doanh nghiệp 19 1.2.4 Một số học thuyết tạo động lực 23 1.2.5 Một số phương hướng tạo động lực cho người lao động doanh nghiệp .27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO ... ảnh hưởng đến công tác tạo động lực cho người lao động doanh nghiệp 19 1.2.4 Một số học thuyết tạo động lực 23 1.2.5 Một số phương hướng tạo động lực cho người lao động doanh nghiệp... hoạt động phần thưởng cao quý 12 1.2 Cơ sở lý luận động lực tạo động lực cho người lao động 18 1.2.1 Một số khái niệm 18 1.2.2 Vai trò, mục đích, ý nghĩa công tác tạo động lực ... TNHH thành viên Cơ khí Hóa chất 13 .5 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty 1.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh Công ty TNHH thành viên Cơ khí Hóa chất 13
- Xem thêm -

Xem thêm: Công Tác Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Công Ty Tnhh Một Thành Viên Hóa Chất Z113 (1), Công Tác Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Công Ty Tnhh Một Thành Viên Hóa Chất Z113 (1), Mục tiêu nghiên cứu, CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC VÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, Sơ đồ 1.2: Bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay