Công Tác Đào Tạo, Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Hưng Yên

25 15 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 21:48

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC BÁO CÁO KIẾN TẬP ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC ĐÀO TẠO , PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN ĐỊA ĐIỂM KIẾN TẬP: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN Người hướng dẫn Sinh viên thực Ngành đào tạo Lớp Khóa học : Nguyễn Xuân Đại : Đoàn Huy Khánh : Quản trị Nhân lực : 1205.QTND : 2012 - 2016 Hà Nội – 2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC BÁO CÁO KIẾN TẬP ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC ĐÀO TẠO , PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN ĐỊA ĐIỂM KIẾN TẬP: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN Người hướng dẫn Sinh viên thực Ngành đào tạo Lớp Khóa học : Nguyễn Xn Đại : Đồn Huy Khánh : Quản trị Nhân lực : 1205.QTND : 2012 - 2016 Hà Nội – 2015 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐƠN VỊ KIẾN TẬP .3 1.1.1 Giới thiệu chung công ty: 1.1.2 Đặc thù, lĩnh vực hoạt động: 1.1.3 Quá trình phát triển: .3 1.1.4 Sơ đồ cấu tổ chức công ty 1.1.5.Chức nhiệm vụ phòng ban chuyên trách 1.1.6 Phương hướng hoạt động thời gian tới công ty 1.1.7 Khái quát hoạt động công tác quản trị nhân lực Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Hưng Yên 1.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .9 1.2.1 Khái quát chung đào tạo phát triển nguồn nhân lực 1.2.2 Các phương pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực 13 1.2.3 Quá trình đào tạo nhân lực 18 1.2.4 Sự cần thiết công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 26 CHƯƠNG : THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN .28 2.1 ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO , PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 28 2.1.1 Đặc Điểm Của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Hưng Yên .28 2.1.2 Tình hình nhân cơng ty: 29 2.1.3 Các hình thức đào tạo nhân lực công ty 29 2.1.4 Các đối tượng đào tạo năm qua .31 2.2 CHIẾN LƯỢC VỀ ĐÀO TẠO , PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 33 CHƯƠNG III : CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIÊN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG THỜI GIAN TỚI CỦA CÔNG TY 38 3.1 Cần xác định xác nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực .38 3.2 Đối với Công tác điều hành quản lý 38 3.3 Đối với Công tác Hoạch Định .39 3.4 Cơng tác tìm kiếm khai thác nguồn nhân lực 40 3.5 Công tác đầu tư – phát triển nhân lực 41 3.6 Tăng cường đánh giá hiệu công việc sau đào tạo 43 KẾT LUẬN 44 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .46 Báo cáo kiến tập Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Đất nước ta đà phát triển mạnh mẽ với tiến trình thương mại hóa, điều thúc đẩy người cần phải hoàn thiện mặt phẩm chất lẫn kỹ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao thị trường ngày lên tân tiến khoa học Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày phát triển mạnh mẽ ngành xây dựng nằm đà phát triển đấy, nhiên để đáp ứng nhu cầy xây dựng ngày tăng lên xã hội cơng ty ngành xây dựng cần có sách, biện pháp, chiến lược cụ thể nhằm đào tạo phát triển, nâng cao lực, kỹ đội ngũ nhân viên Đào tạo phát triển nguồn nhân lực yếu tố quan trọng hàng đầu chiến lược phát triển đội ngũ nhân công ty công ty xây dựng, cạnh tranh ngày khốc liệt công ty lĩnh vực xây dựng yêu cầu ngày cao chất lượng phục vụ chất lượng xây dựng xã hội người có nhu cầu xây dựng bắt buộc công ty xây dựng phải đưa sách, biện pháp nhằm đào tạo phát triển nâng cao lực trình độ đội ngũ nhân lực nhằm đáp ứng hết yêu cầu mà xã hội đặt để vững bước tiến xa đường xây dựng Chính lý mà đào tạo phát triển bước quan trọng, đắn hoàn toàn phù hợp với quy luật phát triển người, phát triển kinh tế phát triển tổ chức Để tìm hiểu vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp thông qua công tác đào tạo phát triển nhân lực Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Hưng Yên, để thấy thành cơng khó khăn q trình thực hiện, em chọn đề tài “ Công tác đào tạo , phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Hưng Yên “ để làm đề tài cho báo cáo kiến tập SV: Đồn Huy Khánh Lớp: 1205QTND Báo cáo kiến tập Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội Mục tiêu nghiên cứu chuyên đề : Phân tích số vấn đề đào tạo nâng cao trình độ cho người lao động Phân tích đánh giá thực trạng cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Hưng Yên Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Hưng Yên Nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu : Nhiệm vụ : Nghiên cứu công tác đào tạo , phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Hưng Yên Phạm vi : Đề tài tập trung nghiên cứu máy quản lý công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Hưng Yên Phương pháp nghiên cứu : Phương pháp phân tích - tổng hợp: nghiên cứu sách, báo,luận văn chuyên ngành, từ rút hướng đề xuất cho chuyên đề Phương pháp thống kê: nghiên cứu tiêu năm để so sánh số tương đối tuyệt đối Ngoài phương pháp đề tài sử dụng phương pháp đối chiếu so sánh tình hình thực tế cho q trình thu thập tài liệu phân tích tài liệu Kết cấu đề tài : Gồm chương Chương 1: Tổng quan chung Công tác đào tạo , phát triển nhân lực Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Hưng Yên Chương 2: Thực trạng Công tác đào tạo , phát triển nhân lực Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Hưng Yên Chương 3: Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu trình đào tạo phát triển nhân lực thời gian tới Cơng ty SV: Đồn Huy Khánh Lớp: 1205QTND Báo cáo kiến tập Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐƠN VỊ KIẾN TẬP 1.1.1 Giới thiệu chung công ty: - Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Hưng Yên - Địa chỉ: Đường 196, thôn Yên Tập, Xã Nhân Hòa, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên - Số điện thoại: 0321.369.8686 FAX: 0321.369.8686 1.1.2 Đặc thù, lĩnh vực hoạt động: - Xây dựng công trình dân dụng cơng nghiệp - Dịch vụ tư vấn bất động sản - Xây dựng cơng trình giao thơng đường - Mua bán máy móc thiết bị xây dựng 1.1.3 Quá trình phát triển: Với nhu cầu xây dựng ngày cao xã hội với phát triển yêu cầu ngày cao người xây dựng, nắm nhu cầu ngày 24/03/2011 thành lập công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển yên gồm có cơng ty liên kết thành lập bao gồm, công ty vật liệu xây dựng Mỹ Hào, công ty xây dựng Mỹ Hào công ty xây dựng phát triển Hưng Yên Thành lập nên công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Hưng Yên, địa : Đường 196, thơn n Tập, Xã Nhân Hòa, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Đại diện pháp lý ông : Lê Duy Thụ làm chủ tịch * Phương châm hoạt động: “Xây dựng để phát triển” * Tóm tắt q trình hoạt động bật: Cơng ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Hưng Yên công ty chuyên lĩnh vực xây dựng với lĩnh vực xây dựng sở hạ tầng; gói thầu xây dựng giao thông đường chung cư nhà ở; xây dựng cơng trình theo hạng mục Cơng ty trọng đấu thầu gói thầu thuộc định mức vốn tầm trung chủ yếu gói thầu xây dựng chung cư; xây dựng hệ thống giao SV: Đoàn Huy Khánh Lớp: 1205QTND Báo cáo kiến tập Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội thông liên huyện, liên xã v.v Công ty hoạt động mạnh khu vực trực thuộc quản lý trực tiếp tỉnh Hưng Yên, Dấu ấn công ty đấu thầu thành công liên tiếp hạng mục xây dựng cải tạo lại trục đường qua địa phận huyện Mỹ Hào(đường 196) vào năm 2011 – 2012 Không năm 2012 – 2013 công ty đấu thầu thành công xúc tiến xây dựng hạng mục ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên khu đô thị Phố Nối 2012 – 2014 đến hoàn thành toàn bộ, nghiệm thu từ đoàn tra tỉnh Hưng Yên Tuy nhiên năm 2012 bắt đầu suy thoái bất động sản Việt Nam công ty cũng bị ứ đọng nhiều sản phẩm bất động sản Nhờ có đạo đắn lãnh đạo, cơng ty bước khỏi suy thối phát triển ngày mạnh mẽ Gần công ty có dự định mở rộng kinh doanh, mở rộng quy mô công ty với việc tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ tuyển thêm 150 công nhân lĩnh lực xây dựng Đây nói dấu mốc quan trọng để đánh giá khẳng định chắn công ty lên phát triển mạnh mẽ 1.1.4 Sơ đồ cấu tổ chức công ty Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc Phòng thương mại Phòng kiểm tra , giám định , kỹ thuật SV: Đồn Huy Khánh Phòng tài vụ Phòng kế hoạch , vật tư , thiết bị xây dựng Phòng nhân Phòng hành Phòng kỹ thuật Lớp: 1205QTND Báo cáo kiến tập Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội - Cơ cấu tổ chức máy cơng ty bao gồm 08 phòng ban: + Phòng Tổng giám đốc + Phòng Thương mại + Phòng kiểm tra, giám định, kỹ thuật + Phòng Tài vụ + Phòng Kế hoạch, vật tư, thiết bị xây dựng + Phòng Nhân + Phòng Hành + Phòng kỹ thuật 1.1.5.Chức nhiệm vụ phòng ban chun trách * Cơng ty có 07 phòng ban chuyên trách + Phòng thương mại: Thực công tác tiếp thị, lập hồ sơ đấu thầu, tham gia đấu thầu Quản lý thực hợp đồng kinh tế cơng ty Tổng kết tình hình xây dựng kinh doanh cơng ty + Phòng kỹ thuật: Quản lý chất lượng nguyên liệu vật liệu đầu vào, quản lý số lượng vật liệu xuất xây dựng, xây dựng định mức tiêu hao vật liệu cho dự án, áp dụng tiến khoa học công nghệ vào hoạt động xây dựng công ty + Phòng tài vụ: Là phận quản lý tài chính, thực chế độ hạch tốn kinh tế, hạch toán giá thành sản phẩm, giám sát việc chấp hành kỷ luật tài chính, nghiên cứu sử dụng có hiệu nguồn vốn Làm thang bảng lương trả lương cho nhân viên công nhân công ty, đồng tời xây dựng định mức lương thưởng phúc lợi cho người lao động Thực công tác toán khoản chi nhận nguyên vật liệu SV: Đoàn Huy Khánh Lớp: 1205QTND Báo cáo kiến tập Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội khoản thu lợi hợp pháp từ dự án, trình văn có kèm biên laic ho cấp lãnh đạo + Phòng kế hoạch vật tư, thiết bị xây dựng: Thực công tác cung ứng, quản lý vật tư Lập kế hoạch xây dựng theo dõi hiệu chỉnh kế hoạch Quản lý trang thiết bị công ty, định lịch sửa chữa bảo dưỡng thiết bị xây dựng Đưa thống kê chi tiết trình lên ban lãnh đạo việc nhập vật tư, cung ứng vật tư cho dự án công ty kèm biên lai báo cáo, hàng tháng, hàng quý hàng năm + Phòng tổ chức nhân sự: Là phận có chức tham mưu cho Giám đốc lĩnh vực tổ chức máy quản lý sản xuất, tuyển dụng, đào tạo, quản lý lao động, thực chế độ, sách người lao động Tham gia lấy ý kiến từ phàng chức để lận kế hoặch nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, hoặch định nhân thời điểm thời gian tới, trình nên cấp lãnh đạo Trực tiếp hoặch định số lượng nhân lực dự kiến sử dụng để thực dự án, số lượng nhân chỗ ( tổ chức sẵn có ), số lượng nhân thuê khoán thời vụ, tuyển thêm Lập báo cáo trình nên cấp lãnh đạo xem xét + Phòng hành chính: Phục vụ, tham mưu cho Ban Giám đốc công tác hành chánh quản trị, đảm bảo điều kiện làm việc phương tiện phục vụ xây dựng, kinh doanh công ty Thực công tác hồ sơ giấy tờ, luật lệ, luật pháp điều kiện cần để công ty tham gia đấu thầu dự án Thực công tác đánh giá dự án đấu thầu, tham mưu cho cấp lãnh đạo điều kiện đấu thầu dự án cá điều kiện lien quan, đánh giá mức đôn quan trọng dự án từ tham mư phương án mức đấu thầu hợp lý cho lãnh đạo SV: Đoàn Huy Khánh Lớp: 1205QTND Báo cáo kiến tập Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội + Phòng Kiểm tra, kỹ thuật, giám định: Thực nhiệm vụ quản lý kỹ thuật, Giám định chất lương sản phẩm đầu đồng thời giám sát quán trình xây dựng, Chịu trách nhiệm Giám định sản phẩm xây dựng Thống kê sản phẩm xây dựng không đạt chuẩn nhằm thông báo kịp thời cho Ban Lãnh Đạo phòng ban có liên quan nhằm đưa phương án khắc phục sớm có hiệu 1.1.6 Phương hướng hoạt động thời gian tới công ty - Quyết tâm trở thành doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản; thi cơng xây lắp cơng trình dân dụng & cơng nghiệp - Tăng cường quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết với đối tác mạnh tập đoàn kinh tế để nâng cao vị doanh nghiệp - Áp dụng khoa học quản lý tiên tiến, đầu tư trang thiết bị đại, không ngừng đào tạo phát triển đội ngũ nhân nhằm nâng cao lực Công ty Tiếp tục tăng trưởng mạnh tiêu sản lượng hoàn thành, doanh thu, lợi nhuận; Hoàn thành mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề - Tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng cơng trình, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đề cao giá trị văn hố doanh nghiệp - Khơng ngừng gia tăng giá trị cho cổ đông đảm bảo quyền lợi ích người lao động - Duy trì khẳng định thương hiệu công ty thị trường việc hoàn thành dự án đầu tư; cơng trình thi cơng xây lắp “An tồn, chất lượng, hiệu tiến độ” 1.1.7 Khái quát hoạt động công tác quản trị nhân lực Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Hưng Yên - Công tác hoạch định nhân lực Dự đốn nhu cầu nhân lực cơng ty : việc xác định nhu cầu số lượng lao động cấu lao động kỳ kế hoạch cơng ty xây dựng qua SV: Đồn Huy Khánh Lớp: 1205QTND Báo cáo kiến tập Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội gói trúng thầu xây dựng cơng ty.Cụ thể, Phòng nhân xác định nhu cầu nhân lực qua gói trúng thầu cụ thể: xác định khối lượng cơng việc phải hồn thành gói thầu,hao phí lao động để hồn thành bước công việc,đồng thời vào số lượng lao động nghỉ việc… để từ xác định cần nhân lực để hồn thành cơng việc gói thầu thời gian hạn định Cơng tác dự đốn nhu cầu nhân lực cơng ty coi trong, tiến hành thương xuyên Trong đó, chủ yếu tập trung vào việc: đánh giá số lượng lao dộng có cấu lao động gói thầu Với mục đích đánh giá nhân lực có đủ đáp ứng gói thầu chưa để có cơng tác nhân lực cho phù hợp - Cơng tác phân tích cơng việc Cơng tác phân tích cơng việc cơng ty cổ phần xây dựng phát triển Hưng yên triển khai thực chưa thực hoàn thiện: từ việc tổ chức thực phân tích cơng việc đến việc ứng dụng kết phân tích cơng việc hoạt động quản lý nhân khác.Thực tế gây cho cơng ty khó khăn định công tác nhân Tuy vậy, công ty xây dựng hệ thống phân công cơng việc/nhiệm vụ cho Trưởng, Phó phòng.Bản phân cơng cơng việc/nhiệm vụ hầu hết phòng ban cơng ty xây dựng như: tài vụ ,tổ chức nhân … - Công tác tuyển dụng nhân lực Công ty có quy mơ vừa, pham vi hoạt động cơng ty chủ yếu địa bàn tỉnh Hưng Yên nên hình thức tuyển dụng nhân sự, tuyển dụng công nhân công ty chủ yếu : + Thông quan giới thiệu từ người quen + Thông qua hợp đồng với đội xây dựng địa phương + Tuyển dụng thông qua thông báo tuyển dụng, thông qua phát tờ rơi đại bàn tỉnh Hưng n - Cơng tác xếp, bố trí nhân lực cho vị trí SV: Đồn Huy Khánh Lớp: 1205QTND Báo cáo kiến tập Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội Công ty thiết lập sơ đồ tổ chức chặt chẽ từ xuống với quy định rõ ràng nhiệm vụ tùng phòng.Chính biết nhiệm vụ cơng việc Điều dẫn đến tránh chồng chéo nhiệm vụ phòng với nhau, đáp ứng nhu cầu hồn thành cơng việc cách khoa hoc - Công tác đào tạo phát triển nhân lực Cơng ty có hệ thống đào tạo phát triển văn minh , đại Cùng với tổ chức nhiều lớp tạo điều kiện cho nhân viên đc đào tạo nước , giúp họ nâng cao trình độ , kinh nghiệm đem lại hiệu công việc , suốt lao động cho công ty - Công tác đánh giá kết thực công việc Công ty ln có người quản lý giám sát cấp , người có bảng ghi rõ suốt lao động , số ngày nghỉ ốm , tiến trình cơng việc , thái độ làm việc với đồng nghiệp - Quan điểm trả lương chương trình phúc lợi cho người lao động Cơng ty ln có chế độ trả lương rõ ràng ,công khai , công ,minh bạch cho nhân viên Lương thưởng dựa vào khả , trình độ , suốt tạo sản phẩm công việc , hiệu lao động nhân viên tháng Lương thưởng trao cho nhân viên có thành tích lao động tốt Những nhân viên làm việc không hiệu , thiếu tiêu hay vi phạm nội quy công ty , vi phạm điều khoản , hợp đồng bị trừ lương tương ứng với mức độ vi phạm Cơng ty có chế độ phúc lợi cho nhân viên nhằm khuyến khích tinh thần , tạo long trung thành công ty đem lại hiệu công việc cao 1.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2.1 Khái quát chung đào tạo phát triển nguồn nhân lực 1.2.1.1.Khái niệm đào tạo phát triển nguồn nhân lực - Nguồn nhân lực tổng thể tiềm người (trước hết & SV: Đoàn Huy Khánh Lớp: 1205QTND Báo cáo kiến tập Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội tiềm lao động), gồm: thể lực, trí lực, nhân cách người nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức cấu kinh tế - xã hội định - Đào tạo: Là hoạt động làm cho người trở thành người có lực theo tiêu chuẩn định Là trình học tập để làm cho người lao động thực chức năng, nhiệm vụ có hiệu cơng tác họ - Đào tạo nguồn nhân lực loại hoạt động có tổ chức, thực thời gian định nhằm đem đến thay đổi nhân cách nâng cao lực người + Là trình học tập để chuẩn bị người cho tương lai, để họ chuyển tới cơng việc thời gian thích hợp +Là trình học tập nhằm mở cho cá nhân công việc dựa định hướng tương lai tổ chức Theo quan niệm này, nói đến đào tạo nguồn nhân lực nói đến việc trang bị cho người lao động: kiến thức phổ thông, kiến thức chuyên nghiệp, kiến thức quản lý - Phát triển nguồn nhân lực trình gia tăng, biến đổi đáng kể chất lượng nguồn nhân lực biến đổi biểu việc nâng cao lực động người lao động - Thực chất việc phát triển nguồn nhân lực tìm cách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 1.2.1.2 Mục đích đào tạo Đào tạo tự khơng phải mục đích, phương tiện phục vụ mục đích:  Xóa bỏ rối loạn chức năng lực nhân viên không phù hợp với nhiệm vụ giao  Giúp / tạo điều kiện dễ dàng cho việc đạt mục tiêu ngắn, trung dài hạn tổ chức SV: Đoàn Huy Khánh 10 Lớp: 1205QTND Báo cáo kiến tập Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội Đào tạo công cụ quan trọng để giải vấn đề doanh nghiệp phát triển nhân viên Tuy đào tạo thành tố trình phát triển bao gồm tất kinh nghiệm hoàn thiện phát triển đặc điểm liên quan đến lao động nhân viên Nhưng đào tạo hướng đến mục đích cụ thể đạt mục đích ln mong muốn doanh nghiệp Các mục đích Đào tạo:  Giúp cho nhân viên thực công việc tốt (nâng cao chất lượng suất) Đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp cải tiến lực đội ngũ nhân viên  Cập nhật kỹ kiến thức cho nhân viên Huấn luyện cho nhân viên đưa vào phương pháp làm việc Cải thiện kiến thức kỹ thuật công nghệ cho nhân viên Về dài hạn, đào tạo tạo điều kiện cho nhân viên thích nghi sâu sắc với công nghệ  Tạo nên thái độ làm việc đắn, trung thành với tổ chức  Phát huy tính chủ động tinh thần trách nhiệm nhân viên  Tránh tình trạng quản lý lỗi thời Đào tạo giúp tổ chức thấy trước thay đổi  Giải vấn đề tổ chức (giải xung đột)  Xây dựng củng cố văn hóa doanh nghịêp  Định hướng công việc cho nhân viên  Chuẩn bị đội ngũ cán bộquản lý chuyên môn kế cận (giúp cho nhân viên có hội thăng tiến)  Thỏa mãn nhu cầu phát triển cho nhân viên  Giúp tổ chức thích ứng với thay đổi mơi trường Đào tạo, cơng cụ phục vụ mục đích, đóng tốt vai trò sách quản trị phát triển chung nguồn nhân lực Chính sách phải hội nhập cách hài hòa yếu tố kế hoạch hóa tổng số nhân viên, tiền lương, đánh giá hiệu quả, kế hoạch nghề nghiệp phát triển SV: Đoàn Huy Khánh 11 Lớp: 1205QTND Báo cáo kiến tập Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội Thực tế, không phân biệt trước yêu cầu cho vận hành doanh nghiệp ta đào tạo người chức danh mà sau biến 1.2.1.3 Vai trò ý nghĩa đào tạo phát triển nguồn nhân lực - Vai trò đào tạo phát triển nguồn nhân lực : Đối với tổ chức, trước hết phục vụ nhu cầu đáp ứng trình độ cơng việc đòi hỏi hay nói cách khác để đáp ứng nhu cầu tồn phát triển tổ chức.Đối với cơng ty thành lập với máy móc, thiết bị mới, tinh vi đòi hỏi người lao động phải có trình độ vận hành được, phải đào tạo cấp bách Ngược lại, công ty tồn lâu đời có phân tích cơng việc, mơ tả cơng việc vấn đề đào tạo lúc đào tạo lại công nhân cũ đào tạo cho công nhân tuyển vào công nhân cũ làm công việc Ngày nay, cạnh tranh ngày trở nên gay gắt doanh nghiệp Do đó, doanh nghiệp mạnh đứng vững, doanh nghiệp yếu bị loại trừ Để đứng vững thương trường, để đáp ứng nhu cầu xã hội, doanh nghiệp cách đào tạo người lao động để theo kịp trình độ phát triển nhan chóng.Vậy tác dụng đào tạo giúp doanh nghiệp tạo lợi cạnh tranh cho Khi người lao động đủ trình độ để thực cơng việc mình, làm cho suất lao động tăng lên số lượng chất lượng Người lao động ý thức hành vi lao động ,điều giúp cho doanh nghiệp giảm bớt số lượng cán giám phận giám sát - điều mà tổ chức ln mong đợi làm giảm chi phí cho tổ chức Còn người lao động, sau đào tạo họ làm việc tự tin với tay nghề mình.Trình độ tay nghề họ cải tạo nâng cấp để đáp ứng nhu cầu công việc Việc đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động tạo tính chun nghiệp cho họ.Nói tóm lại người lao động trang bị thêm kiến thức tạo SV: Đoàn Huy Khánh 12 Lớp: 1205QTND Báo cáo kiến tập Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội thích ứng với cơng việc tương lai Đào tạo phát triển lao động tác dụng doanh nghiệp lao động mà có tác dụng to lớn kinh tế Một kinh tế phát triển kinh tế có ngành cơng nghiệp phát triển Vì tạo nhiều cải, vật chất cho xã hội, làm giàu cho xã hội Và điều quan trọng nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ lao động nước, làm cho kinh tế không bị tụt hậu mà theo kịp với thời đại - Ý nghĩa đào tạo phát triển nguồn nhân lực : Với tác dụng đào tạo phát triển nguồn nhân lực có ý nghĩa vơ to lớn Đối với tổ chức quan hệ tổ chức người lao động cải thiện, gắn kết với hơn, nâng cao tính ổn định động tổ chức; tạo lợi cạnh tranh doanh nghiệp Và có ý nghĩa vơ lớn doanh nghiệp đạt mục tiêu tối đa hố lợi nhuận Đối với người lao động, đào tạo họ cảm thấy có vai trò quan trọng tổ chức, từ tạo gắn bó họ tổ chức Điều quan trọng tạo động lực làm việc cho người lao động đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng phát triển họ Đào tạo phát triển tạo cho người lao động cách nhìn, cách tư công việc họ sở phát huy tính sáng tạo người lao động công việc Đối với kinh tế, đào tạo phát triển nguồn nhân lực có ý nghĩa thiết thực tạo kinh tế phát triển, khẳng định vị cạnh tranh với nước khu vực Trong giai đoạn hội nhập này, đòi hỏi người lao động phải có trình độ cao, muốn vậy, phải đào tạo phát triển 1.2.2 Các phương pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực Các phương pháp đào tạo cơng việc: SV: Đồn Huy Khánh 13 Lớp: 1205QTND Báo cáo kiến tập Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội Đào tạo công việc phương pháp đào tạo trực tiếp nơi làm việc, người học học kiến thức, kỹ cần thiết cho công việc thông qua thực tế thực công việc thường hướng dẫn người lao động lành nghề Ưu điểm: Không yêu cầu không gian hay trang thiết bị riêng biệt đặc thù; học viên làm việc có thu nhập học; học viên nhanh chóng nắm vững kỹ cơng việc đòi hỏi chi phí để thực Nhược điểm: Lý thuyết trang bị khơng có hệ thống; học viên bắt chước kinh nghiệm, thao tác không tiên tiến người dạy Điều kiện để đào tạo công việc đạt hiệu giáo viên dạy nghề phải lựa chọn cẩn thận phải đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo trình độ chun mơn, mức độ thành thạo công việc khả truyền thụ; trình đào tạo phải tổ chức chặt chẽ có kế hoạch Đào tạo cơng việc bao gồm phương pháp sau: Đào tạo theo kiểu dẫn công việc Đây phương pháp phổ biến dùng để dạy kỹ thực công việc cho hầu hết công nhân sản xuất kể số cơng việc quản lý Q trình đào tạo bắt đầu giới thiệu giải thích người dạy mục tiêu công việc dẫn tỉ mỉ, theo bước cách quan sát , trao đổi, học hỏi làm thử thành thạo hướng dẫn dẫn chặt chẽ người dạy Đào tạo theo kiểu học nghề Trong phương pháp này, chương trình đào tạo bắt đầu việc học lý thuyết lớp, sau học viên đưa đến làm việc hướng dẫn công nhân lành nghề vài năm; thực công việc thuộc nghề cần học thành thạo tất kỹ nghề Phương pháp dùng để dạy nghề hồn chỉnh cho cơng nhân SV: Đồn Huy Khánh 14 Lớp: 1205QTND Báo cáo kiến tập Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội Phương pháp thực chất kèm cặp công nhân lành nghề người học phương pháp thông dụng Việt Nam Kèm cặp bảo Phương pháp dùng để giúp cho cán quản lý nhân viên giám sát học kiến thức, kỹ cần thiết cho công việc trước mắt công việc tương lai thông qua kèm cặp, bảo người quản lý giỏi Có cách để kèm cặp là: Kèm cặp người lãnh đạo trực tiếp Kèm cặp cố vấn Kèm cặp người quản lý có kinh nghiệm Luân chuyển thuyên chuyển công việc Là phương pháp mà người học viên luân chuyển cách có tổ chức từ công việc sang công việc khác để nhằm cung cấp cho họ kinh nghiệm làm việc nhiều lĩnh vực khác tổ chức Những kinh nghiệm kiến thức thu qua trình giúp cho họ có khả thực công việc cao tương lai Ln chuyển thun chuyển cơng việc thực theo cách: Luân chuyển đối tượng đào tạo đến phận khác với cương vị không thay đổi Người quản lý cử đến nhận cương vị cơng tác ngồi lĩnh vực chun mơn họ Luân chuyển người học viên nội lĩnh vực chun mơn Các phương pháp đào tạo ngồi cơng việc Đào tạo ngồi cơng việc phương pháp đào tạo người học tách khỏi thực công việc thực tế Ưu điểm: người học có điều kiện học tập cách tập trung, nỗ lực sáng tạo Nhược điểm: chuyển giao kỹ thực tế, sử dụng kỹ học vào làm việc thực tế bị hạn chế đào tạo cơng việc SV: Đồn Huy Khánh 15 Lớp: 1205QTND Báo cáo kiến tập Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội Đào tạo ngồi cơng việc bao gồm phương pháp sau: Tổ chức lớp cạnh doanh nghiệp Đối với nghề tương đối phức tạp, cơng việc có tính đặc thù, việc đào tạo kèm cặp không đáp ứng yêu cầu số lượng chất lượng Các doanh nghiệp tổ chức lớp đào tạo với phương tiện thiết bị dành riêng cho học tập Trong phương pháp này, chương trình đào tạo bao gồm hai phần: Lý thuyết thực hành Phần lý thuyết giảng dạy tập trung kỹ sư, cán kỹ thuật phụ trách Còn phần thực hành tiến hành phân xưởng thực tập kỹ sư công nhân lành nghề hướng dẫn Phương pháp giúp cho học viên học tập có hệ thống Cử học trường quy Các doanh nghiệp cử người lao động đến học tập trường dạy nghề quản lý Bộ, ngành Trung ương tổ chức Trong phương pháp này, người học trang bị tương đối đầy đủ kiến thức lý thuyết lẫn kỹ thực hành Tuy nhiên phương pháp tốn nhiều thời gian kinh phí đào tạo Các giảng, hội nghị hội thảo Phương pháp dùng chủ yếu để đào tạo kỹ năng, cung cấp kiến thức cần thiết chủ yếu cho cán quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp Các buổi giảng hay hội nghị tổ chức doanh nghiệp hội nghị bên ngồi, tổ chức riêng kết hợp với chương trình đào tạo khác Trong buổi thảo luận, học viên thảo luận theo chủ đề hướng dẫn người lãnh đạo nhóm qua học kiến thức, kinh nghiệm cần thiết Đào tạo theo kiểu chương trình hố, với trợ giúp máy tính Đây phương pháp đào tạo kỹ đại mà ngày nhiều công ty nhiều nước sử dụng rộng rãi Trong phương pháp này, chương trình đào tạo viết sẵn đĩa mềm máy tính, người học việc thực SV: Đoàn Huy Khánh 16 Lớp: 1205QTND Báo cáo kiến tập Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội theo hướng dẫn máy tính Phương pháp sử dụng để đào tạo nhiều kỹ mà khơng cần có người dạy Có cách để có chương trình dạy qua máy tính: Thiết kế chương trình Mua chương trình Đặt hàng chương trình Đào tạo theo phương thức từ xa Là phương pháp đào tạo mà người dạy người học không trực tiếp gặp dịa điểm thời gian mà thông qua phương tiện nghe nhìn trung gian Phương tiện trung gian sách, tài liệu học tập, băng hình, băng tiếng, đĩa CD VCD, Internet Cùng với phát triển khoa học công nghệ thông tin phương tiện trung gian ngày đa dạng Phương pháp đào tạo có ưu điểm bật người học chủ động bố trí thời gian học tập cho phù hợp với kế hoạch cá nhân; đảm bảo chất lượng đào tạo mà không cần đưa giáo viên đến tận người học tiết kiệm chi phí đào tạo Nhược điểm phương pháp thiếu trao đổi trực tiếp người học người dạy, đồng thời phương tiện phải thiết kế mua nên phải tính tốn cho hợp lý Đào tạo theo kiểu phòng thí nghiệm Phương pháp bao gồm hội thảo học tập sử dụng kỹ thuật như: tập tình huống, diễn kịch, mơ máy tính, trò chơi quản lý tập giải vấn đề Đây cách đào tạo đại ngày nhằm giúp cho người học thực tập giải tình giống thực tế Đào tạo kỹ xử lý công văn, giấy tờ Đây kiểu tập, người quản lý nhận loạt tài liệu, ghi nhớ, tường trình, báo cáo, lời dặn dò cấp thơng tin khác mà người quản lý nhận vừa tới nơi làm việc họ có trách nhiệm sử lý nhanh chóng đắn Phương pháp giúp cho SV: Đoàn Huy Khánh 17 Lớp: 1205QTND Báo cáo kiến tập Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội người quản lý học tập cách định nhanh chóng cơng việc hàng ngày Mơ hình hóa hành vi Đây phương pháp diễn kịch kịch thiết kế sẵn để mơ hình hóa hành vi hợp lý tình đặc biệt 1.2.3 Quá trình đào tạo nhân lực Quá trình Đào tạo thực qua bước: Bước 1: Xác định nhu cầu Đào tạo Bao gồm:  Đánh giá nhu cầu đào tạo  Xác định nhu cầu cụ thể cho đào tạo “Đánh giá nhu cầu đào tạo q trình thu thập phát triển thơng tin để làm rõ nhu cầu cải thiện khả thực cơng việc xác định liệu đào tạo có thực giải pháp thiết thực?” SV: Đoàn Huy Khánh 18 Lớp: 1205QTND Báo cáo kiến tập Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội Đánh giá nhu cầu đào tạo để loại trừ chương trình đào tạo khơng thích hợp, để nhận biết nhu cầu đào tạo thích hợp chưa đáp ứng để xác định mục tiêu đào tạo cho chương trình vạch Khi đánh giá nhu cầu đào tạo người ta thường quan điểm cho kết làm việc tồi nên phải đào tạo Hầu công ty nhận dạng nhu cầu đào tạo theo phản ứng vấn đề chúng nảy sinh Tuy nhiên, hiệu làm việc không mong muốn nhân viên nhiều nguyên nhân; có nguyên nhân liên quan đến đào tạo có ngun nhân khơng liên quan đến đào tạo Các lý dẫn đến kết làm việc tồi:  Các lý cá nhân mà công ty khơng thể kiểm sốt : o Khả trí tuệ o Khả thể lực o Sự ổn định tinh thần , tình cảm o Hồn cảnh gia đình thân o Sức khỏe  Các lý mặt tổ chức mà cá nhân kiểm sốt : o Cơng việc o Sự thay đổi cơng việc o Lương o Khơng có đào tạo o Thiếu đầu tư máy móc o Thiếu điều kiện làm việc o Khơng có kế hoạch o Quản lý o Vị trí làm việc lại khó khăn  Các lý cá nhân nảy sinh không phù hợp với công việc tổ chức : o Thiếu hiểu biết cơng việc SV: Đồn Huy Khánh 19 Lớp: 1205QTND Báo cáo kiến tập Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội o Có cảm giác đối xử khơng cơng o Thiếu khuyến khích động viên o Có xung đột hay va chạm cá nhân với thành viên nhóm hay với người giám sát o Thiếu tự tin hay tự tin o Các chương trình đào tạo không phù hợp Những biểu nhu cầu đào tạo:  Về phía nhân viên : o Mức độ lãng phí cao, suất lao động thấp o Xảy nhiều tai nạn lao động o Làm việc nhiều thời gian o Tỉ lệ vắng mặt cao ( chán , sợ công việc ) o Qúa nhiều phàn nàn khách hàng  Với người quản lý : o Tỉ lệ nghỉ việc cao (khơng hài lòng với cơng việc) o Làm việc nhiều thời gian o Tinh thần làm việc sút o Thiếu hợp tác từ phía nhân viên (đây điều quan trọng cần đào tạo người quản lý tức khắc) Tất nhiên đào tạo khơng lý kết làm việc tồi mà mục đích cụ thể q trình đào tạo Các nguồn thơng tin đánh giá nhu cầu đào tạo:  Kế hoạch phát triển công ty  Các ghi chép nhân viên  Các báo cáo đánh giá kết công việc  Các mô tả công việc  Sự phàn nàn phản ứng khách hàng  Các sai sót hay lỗi lầm  Các báo cáo tai nạn SV: Đoàn Huy Khánh 20 Lớp: 1205QTND Báo cáo kiến tập Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/3EGRkJ Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/3EGRkJ Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/3EGRkJ SV: Đoàn Huy Khánh 21 Lớp: 1205QTND ... chung Công tác đào tạo , phát triển nhân lực Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Hưng Yên Chương 2: Thực trạng Công tác đào tạo , phát triển nhân lực Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển. .. CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC BÁO CÁO KIẾN TẬP ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC ĐÀO TẠO , PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN ĐỊA ĐIỂM KIẾN TẬP: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ... tác đào tạo , phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Hưng Yên Phạm vi : Đề tài tập trung nghiên cứu máy quản lý công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Công Tác Đào Tạo, Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Hưng Yên, Công Tác Đào Tạo, Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Hưng Yên, CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN, Các phương pháp đào tạo trong công việc:, Bước 1: Xác định nhu cầu Đào tạo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay