bai tap do tan nong do dung dich

1 32 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 21:48

BÀI TẬP ĐỘ TAN-NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH I.Phương pháp - Nắm vững công thức liên quan đến độ tan, nồng độ dung dịch: 1) Độ tan: S= m ct m dm  mct = 100 S.m dm mdm = 100 m ct 100 S 2) Nồng độ phần trăm: C% = => mct  m dd 100% C %.mdd 100 % mdd = mdm + mct Trong đó: m ct mdd  mct 100 % C% mdd = Vdd D C% : nồng độ phần trăm chất dung dịch mct : khối lượng chất tan (g) mdd : khối lượng dung dịch (g) Vdd : thể tích dung dịch (l) D : khối lượng riêng dung dịch (g/ml) + Công thức liên hệ S C%: C% = 𝑆 100+𝑆 100% S= 100.𝐶% 100−𝐶% 3) Nồng độ mol: CM = Trong đó: 𝑛 𝑐𝑡 𝑉𝑑𝑑 CM : nồng độ mol/l dung dịch 𝑛𝑐𝑡 : số mol chất tandung dịch + Công thức liên hệ nồng độ phần trăm nồng độ mol C% = 𝐶𝑀 𝑀 10.𝐷 CM = 10.𝐷.𝐶% 𝑀 Ví dụ 1: Ở 400C, độ tan K2SO4 15 Hãy tính nồng độ phần trăm dung dịch K2SO4 bão hoà nhiệt độ này?
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap do tan nong do dung dich, bai tap do tan nong do dung dich

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay