Biện Pháp Áp Dụng Về Xây Dựng, Bồi Dưỡng Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Trường THPT Hoàng Hoa Thám, Hưng Yên

11 18 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 21:48

sở giáo dục đào tạo hng yên Trờng THPT Hoàng Hoa Thám ********** áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Đề tài: số biện pháp áp dụng xây dựng, bồi dỡng nhằm nâng cao chất lợng đội ngũ trờng THPT hoàng hoa thám, tỉnh hng yên ngời thực hiện: Lê văn khang Chức vụ: phó hiệu trởng Đơn vị : Trờng THPT Hoàng Hoa thám Năm học : 2009 - 2010 Tiên Lữ, tháng năm 2010 Mục lục trang Phần mở đầu Lý chọn đề tài áp dụng Mục đích nghiên cứu áp dụng 3 Nhiệm vụ nghiên cứu áp dụng Đối tợng nghiên cứu áp dụng Phơng pháp nghiên cứu áp dụng Phần nội dung Chơng I:Cơ sở lí luận sở pháp lí việc áp dụng biện pháp xây dựng, bồi dỡng nhằm nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên trờng THPT Hoàng Hoa thám - Hng Yên Cơ sở lí luận Cơ së thùc tiÔn Cơ sở pháp lí Chơng II:Thực trạng giáo dục đội ngũ giáo viên trờng THPT Hoàng Hoa thám, tỉnh Hng Yên Tình hình nhà trờng năm học 2009 - 2010 Thuận lợi khó khăn Thực trạng đội ngũ giáo viên trờng THPT Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hng Yên năm học 2009 - 2010 10 Một số vấn đề đặt việc áp dụng Chơng III:Một số biện pháp áp dụng quản lí nhằm xây dựng, bồi dỡng, nâng cao chất lợng đội ngũ GV trờng THPT 11 Hoàng Hoa thám, tỉnh Hng Yên - áp dụng biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên qua lập 11 kế hoạch nhân 2- áp dụng biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên qua sử 11 dụng đội ngũ giấo viên hợp lý có hiệu 3- áp dụng biện pháp bồi dỡng giáo viên cao 12 nhận thức t tởng trị 12 4- áp dụng biện pháp bồi dỡng giáo viên lòng nhân 12 s phạm 5- áp dụng biện pháp bồi dỡng giáo viên tình yêu 12 nghề nghiệp 6- áp dụng biện pháp bồi dỡng giáo viên nâng cao 13 trình độ chuyên môn nghiệp vụ 7- áp dụng biện pháp thi đua khen thởng 14 Kết công tác giáo dục xây dựng đội ngũ 14 Phần kết luận Kiến nghị 16 Một số kÕt luËn 16 Mét sè kiÕn nghÞ 16 Phần mở đầu Lý chọn đề tài áp dụng * Lý khách quan Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ Đảng cộng sản Việt Nam định đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá phấn đấu đến năm 2020 nớc ta trở thành nớc công nghiệp Tại hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ơng khoá khẳng định: " Muốn tiến hành CNH - HĐH thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục, đào tạo, phát huy nguồn lực ngời, yếu tố phát triển nhanh bền vững" Điều Luật Giáo dục ghi: " Mục tiêu giáo dục đào tạo ngời Việt Nam phát triển toàn diện có đạo đức , tri thức, sức khoẻ, thÈm mÜ vµ nghỊ nghiƯp, trung thµnh víi lý t−ëng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, hình thành bồi dỡng nhân cách, phẩm chất lực công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ đất nớc" Nh giáo dục đào tạo ngời có tri thức, có nhân cách, ngời có đủ " đức, trí, mỹ, thể" Công việc không làm đợc nhà giáo dục quản lý giáo dục mà đội ngũ giáo viên nhà trờng nhân tố trung tâm phát triển giáo dục Vì ngời lãnh đạo, quản lý nhà trờng phải coi trọng xây dựng, bồi dỡng đội ngũ giáo viên đủ số lợng , mạnh chất lợng hay nói cách khác xây dựng, bồi dỡng đội ngũ giáo viên " vừa hồng vừa chuyên" Do ta khẳng định việc xây dựng bồi dỡng đội ngũ giáo viên việc làm quan trọng tiếp tục thực năm học tiÕp theo * Lý chñ quan: - Tr−êng THPT Hoàng Hoa thám nằm hệ thống giáo dục quốc dân Trờng đóng địa bàn nông thôn xa Thành phố, thị trấn Nhân dân vùng trờng đóng nghèo, trình độ dân trí cha cao, sở vật chất nhà trờng nhiều khó khăn, thiếu thốn nh thiếu phòng học phòng chức Trình độ chuyên môn không đồng đều, giáo viên cha đạt chuẩn (1 GV Tin) Một số nhận thức vai trò giáo viên việc cao chất lợng giáo dục hạn chế Xuất phát từ lý khách quan chủ quan nh nêu trên, nên mạnh dạn lựa chọn đề tài áp dụng: Một số biện pháp áp dụng xây dựng, bồi dỡng nhằm nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên trờng THPT Hoàng Hoa thám, tỉnh Hng Yên Mục đích nghiên cứu áp dơng: Lùa chän ¸p dơng mét sè biƯn ph¸p vỊ xây dựng, bồi dỡng đội ngũ giáo viên trờng THPT Hoàng Hoa thám, tỉnh Hng Yên Nhiệm vụ nghiên cứu áp dụng: 3.1 Xác định sở lí luận sở pháp lí việc áp dụng biện pháp xây dựng, bồi dỡng đội ngũ giáo viên trờng THPT Hoàng Hoa thám, tỉnh Hng Yên 3.2 Đánh giá thực trạng việc xây dựng, bồi dỡng đội ngũ giáo viên trờng THPT Hoàng Hoa thám, tỉnh Hng Yên 3.3 Lựa chọn số biện pháp áp dụng xây dựng, bồi dỡng đội ngũ giáo viên trờng THPT Hoàng Hoa thám, tỉnh Hng Yên Đối tợng nghiên cứu áp dụng: Lụa chọn biện pháp áp dụng xây dựng, bồi dỡng đội ngũ giáo viên trờng THPT Hoàng Hoa thám, tỉnh Hng Yên Phơng pháp nghiên cứu áp dụng: 5.1 Nhóm phơng pháp áp dụng lí luận áp dụng biện pháp xây dựng, bồi dỡng đội ngũ giáo viên trờng THPT Hoàng Hoa thám, tỉnh Hng Yên 5.2 Nhóm phơng pháp thực tiễn: Quan sát hoạt động áp dụng biện pháp xây dựng, bồi dỡng đội ngũ giáo viên trờng THPT Hoàng Hoa thám, tỉnh Hng Yên nhằm phân tích u điểm, nhợc điểm việc xây dựng, bồi dỡng đội ngũ giáo viên trờng THPT Hoàng Hoa thám, tỉnh Hng Yên, tổng kết kinh nghiệm 5.3 Nhóm phơng pháp hỗ trợ: Lập bảng thống kê hoạt động áp dụng biện pháp xây dựng, bồi dỡng đội ngũ giáo viên trờng THPT Hoàng Hoa thám, tỉnh Hng Yên Phần nội dung: Chơng I Cơ sở lí luận sở pháp lí việc áp dụng biện pháp xây dựng, bồi dỡng nhằm cao chất lợng đội ngũ giáo viên trờng THPT Hoàng Hoa thám, tỉnh Hng Yên Cơ së lÝ ln ThÕ kû 21 lµ thÕ kû cđa văn minh tri thức - Tin học với cách mạng khoa học công nghệ phát triển mạnh cha thừng thấy Thế giới bớc vào thời kỳ hội nhập với xu toàn cầu hoá Đất nớc ta bớc vào giai đoạn đầu thời kỳ CNH - HĐH có nhiều thuận lợi nhng có không khó khăn, thách thức Do đát nớc ta phải phát triển mạnh giáo dục đào tạo nhằm tạo nguồn lực có hàm lợng chất xám cao để phát triển kinh tế xã hội đáp ứng yêu cầu CNH HĐH đất nớc Trong kiện Đại hội Đảng khẳng định: "Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu" , phát triển giáo dục nhằm: "Năng cao dân trí, bồi dỡng nhân lực, đào tạo nhân tài" để xây dựng bảo vệ Tổ quốc Bác Hồ nói: " Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có ngời xã hội chủ nghĩa" Đó ngời có nhân cách, có tri thức, cức khoẻ, kỹ nghề nghiệp cao, sáng tạo, có kỷ luật, yêu CNXH Hiện cách mạng khoa học kỹ thuật giới phát triển bớc nhảy vọt khoa học công nghệ - thông tin ngời phát minh, sáng chế để có đợc ngời nh phải có giáo dục phát triển tơng xứng với thời đại Công việc đào tạo ngời không khác nhà giáo dục quản lý giáo dục mà đội ngũ giáo viên đóng vai trò định ông cha ta ngày xa nói: "Không có thầy đố mày làm nên" Bởi ngời thầy đào tạo nên ngời có nhân cách, có tri thức, có lý tởng cao đẹp, ngời có đủ " đức, trí, mĩ, thể" để xây dựng đất nớc ta thành nớc công nghiệp vào năm 2020 Ngời thầy giáo ngời tổ chức, hớng dẫn để ngời học tiếp thu cách chủ động sáng tạo nhằm nâng cao chất lợng giáo dục Do cách mạng khoa học kỹ thuật giới phát triển bớc nhảy vọt khoa học công nghệ - thông tin nên tác động không nhơ tới ngời dạy ngời học để xứng đáng với tôn vinh xã hội, đáp yêu cầu đào tạo ngời có đủ " đức, trí, mĩ, thể" để phục vị cho nghiệp CNH - HĐH đất nớc, đòi hỏi ngời thầy phải có phẩm chất đạo đức tốt, có lực chuyên môn tốt, có sức khoẻ để biến mục tiêu giáo dục thành thực, góp phần đa nớc ta từ nớc nông nghiệp lạc hậu thành nớc công nghiệp vào năm 2020 đạt mục tiêu " Dân giàu, nớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" Do đó, đội ngũ giáo viên trờng THPT phận chủ yếu tổ chức trình giáo dục nhằm tạo sản phẩm đặc biệt ngời có hàm lợng chất xám cao, có đủ " đức, trí, mĩ, thể" gắn bó với lý tởng độc lập dân tộc CNXH Với vị trí, vai trò quan trọng nh trên, đội ngũ giáo viên phải phải có phẩm chất đạo đc sáng, có lực chuyên môn nghiệp vụ cao, có lòng nhân đáp ứng đợc yêu cầu phát triển xã hội, đất nớc Chúng ta biết lao động s phạm ngời giáo viên loại lao động đặc biệt võa mang tÝnh khoa häc, võa mang tÝnh nghÖ thuËt tính nhân đạo cao Đó lao dộng trí tuệ sản phẩm lao độngcủa ngời giáo viên ngời toàn diện Ngời thầy giáo muốn dạy häc sinh trë thµnh ng−êi toµn diƯn tr−íc hÕt ngời thầy phải dạy cho học sinh nhân cách Nh ngời thầy giáo phải có đạo đức cách mạng, có lý tởng cao đẹp, có tình cảm cộng đồng sáng, kiến thức vững vàng, tâm huyết với nghề , hết lòng "vì học sinh thân yêu" Mặt khác, ngời giáo viên phải có phơng pháp dạy học tốt để tạo hứng thú, sức hấp dẫn cho học sinh chủ động, sáng tạo học tập Trong trình tổ chức hoạt động dạy học, ngời giáo viên phải tìm phơng pháp truyền thụ ngắn nhất, nhng hiệu cao nhất, biết kết hợp nhiều yếu tố nh ngôn ngữ, cử chỉ, giọng nói, nét mặt để truyền thụ kiến thức cho học sinh Ngời thầy dạy cho học sinh kiến thức mà phải hớng dẫn cho học sinh cách học đờng chiếm linh tri thức, tự chiếm lĩnh tri thức, biến trình đào tạo thành trình tự đào tạo Vì vấn đề đổi phơng pháp dạy học cần thiét cấp bách cần nhà quản lý giáo dục quan tâm Trong trình tổ chức hoạt động dạy học có đủ yếu tố nói trên, ngờigiáo viên chắn thành công nghề Nếu tập thể giáo viên có đủ yếu tố nói phát huy đợc mạnh, tiềm năng, trí tuệ, sức mạnh tổng hợp chất lợng giáo dục đợc lên Do công tác xây dựng, bồi dỡng đội ngũ giáo viên trờng THPT cần phải đặt lên hàng đầu phải đợc làm thờng xuyên, liên tục Cơ sở thực tiễn Hội nghị TW khoá Đảng yếu giáo dục nớc ta có yếu đội ngũ giáo viên: "Giáo dục đào tạo nớc ta nhiều yếu kém, bất cập quy mô, cấu chất lợng giáo dục hiệu giáo dục, cha đáp ứng kịp thời đòi hỏi lớn ngày cao nhân lực công đổi kinh tế - xã hội, xây dựng bảo vệ tổ quốc, thực CNH - HĐH đất nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa" Đội ngũ giáo viên trờng THPT hầu hết đợc đào tạo quy bậc đại học, song chất lợng không đồng đều, số giáo viên có lực chuyên môn lực s phạm, phơng pháp giảng dạy cha phù hợp với yêu cầu đổi giáo dục Một phận giáo viên cha đạt chuẩn trình độ nh trình độ cao đẳng với môn Tin học, số môn thiếu giáo viên nh môn môn GDCD, môn Hoá, môn Lý, Tất khó khăn bất cập nói ảnh hởng không nhỏ tới chất lợng giáo dục Do , công việc áp dụng biện pháp xây dựng, bồi dỡng nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên đòi hỏi ngời cán quản lý nhà trờng phải quan tâm, đặt vào vị trí trọng tâm việc nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện cho học sinh Cơ sở pháp lí Điều 14 - Chơng I Luật giáo dục quy định:"Nhà giáo giữ vai trò định việc đảm bảo chất lợng giáo dục, nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện, nêu gơng tốt cho ngời học" Nhiệm vụ ngời giáo viên đợc quy định rõ: "Giáo viên ngời làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục nhà trờng sở giáo dục khác" Điều lệ trờng THPT quy định râ vỊ qun h¹n cđa hiƯu tr−ëng, phã hiƯu tr−ëng là: " Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh, phân công công tác, kiểm tra đánh giá việc thực nhiệm vụ giáo viên, nhân viên, thực chế độ sách nhà nớc giáo viên, nhân viên, học sinh Tổ chức thực quy chế dân chủ hoạt động nhà trờng" Nh vậy, công việc áp dụng biện pháp xây dựng, bồi dỡng nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên trờng THPT thuộc cán quản lý nhà trờng nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên " vừa hồng, vừa chuyên" Do ngời cán quản lý nhà trờng phải coi nhiệm vụ quan trọng định chất lợng giáo dục toàn diện cho học sinh Chơng II Thực trạng giáo dục đội ngũ giáo viên trờng THPT Hoàng Hoa thám, tỉnh Hng Yên Tình hình nhà trờng năm học 2009 2010 Trờng THPT Hoàng Hoa Thám đóng xã Thuỵ Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hng Yên đợc thành lập từ 01/10/1999 có tên gọi THPT Hoàng Hoa Thám Trờng đợc mang tên ngời lãnh đạo khởi nghĩa Yên Thế phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lợc sinh huyện Tiên Lữ Khu vực tuyển sinh trờng gồm xã khu vực đông nam huyện Tiên Lữ, thuộc khu vực nông thôn cách xa thành phố, thị trấn Nhân dân vùng trờng đóng nghèo, trình độ dân trí cha cao Cơ sở vật chất trờng năm học 2009 - 2010 thiếu thốn nh thiếu phòng học phòng chức năng, phải học ca, có hệ công lập bán công , đội ngũ giáo viên thiếu, trình độ chuyên môn không đồng đều: a Đội ngũ häc sinh Khèi Khèi 10 Khèi 11 Khèi 12 Toµn tr−êng HƯ c«ng lËp Sè líp Sè HS 295 314 312 21 921 Hệ bán công Số líp Sè HS 0 0 0 0 Tỉng sè Sè líp Sè HS 295 314 312 21 921 b Đội ngũ cán giáo viên: Tổng số: 55 (Nữ: 37), đó: - Ban giám hiệu: 03 (Nữ 0) - Giáo viên: 45 (nữ 33), gồm: + Giáo viên trực tiếp giảng dạy: 43 (Nữ: 33) + Giáo viên học cao học: (nữ 0) + Giáo viên học đạt chuẩn: ( nữ 1) - Nhân viên hành chính: (Nữ 4), gồm: kế toán, 1văn th + thủ quỹ, PT th viện,1PT thiết bị, bảo vệ, t¹p vơ c VỊ tỉ chøc: - Chi bé: có 16 đảng viên, có 15 đảng viên thức, đảng viên dự bị, cấp uỷ có ®ång chÝ ( gåm hiƯu tr−ëng, phã hiệu trởng) - Công đoàn có 55 đoàn viên, ban chấp hành có giáo viên - Chi đoàn giáo viên có 42 đoàn viên, ban chấp hành có giáo viên - Đội ngũ giáo viên đợc phân chia thành tổ chuyên môn: + Tổ Toán + Tin: Có 10 giáo viên + Tỉ lý + Ho¸ + Sinh + Cong nghƯ: Cã 12 giáo viên + Tổ Văn + Sử + GDCD: Có 10 giáo viên + Tổ Địa + Ngoại ngữ + Thể dục + GDQP&AN: Có 13 giáo viên d Cơ sở vật chất sách, thiết bị dạy học: + Phòng học: 14 phòng kiên cố cao tầng + Có 02 phòng thiết bị thí nghiệm với tổng số thiết bị gồm 104 với 2061 chi tiết theo chơng trình không phân ban thiết bị nhập năm học 2008 - 2009 theo chơng trình phân ban gåm 7063 chi tiÕt víi 404 bé thiÕt bÞ + Một phòng th viện phòng đọc với tổng số sách: 5984 tạp chí, báo sử dụng + phòng vi tính có 57 máy + 03 sân tập thể dục, vui chơi 2.Thuận lợi khó khăn: a Thuận lợi: Đội ngũ giáo viên Trờng THPT Hoàng Hoa thám tập thể doàn kết, nhiệt tình công tác, tâm huyết với nghề, có tinh thần ham học hỏi giúp đỡ cao Những giáo viên lớn tuổi có tay nghề vững có nhiều kinh nghiệm giảng dạy sẵn sàng giúp đỡ, dìu dắt hệ trẻ Lực lợng giáo viên trẻ động, kiến thức vững vàng, hăng say có ý chí vơn lên Sự quan tâm giúp đỡ địa phơng Sở Giáo dục Đào tạo có đợc hoạt động nhà trờng b Khó khăni: Đời sống kinh tế nhân dân vùng tuyển sinh trờng thấp, trình độ dân trí cha cao, giao thông lại khó khăn Đội ngũ giáo viên trẻ chiếm số đông trờng nên kinh nghiệm giảng dạy giáo dục học sinh nhiều hạn chế, trình độ chuyên môn không đồng Một số giáo viên nhận thức nghiệp vụ, trách nhiệm hạn chế nên dễ có va vấp công tác Đội ngũ giáo viên nữ nhiều tuổi sinh đẻ, nuôi nhỏ nên thời gian đầu t cho chuyên môn bị hạn chế Một số giáo viên có nơi xa nên lại khó khăn Cơ sở vật chất nhà trờng thiếu nhiều phòng học phòng chức nên phải học ca ảnh hởng nhiều tới điều kiện ăn ở, lại giáo viên Một số môn học thiếu giáo viên nh môn GDCD , môn Hoá học, môn Lý, Thực trạng đội ngũ giáo viên trờng THPT Hoàng Hoa thám, tỉnh Hng Yên năm học 2009 - 2010 Tình hình đội ngũ giáo viên: + quê quán: Tổng số huyện ngoại huyện ngoại tỉnh cách trờng từ 10 km trá lªn 45 24 15 19 + VỊ giíi tính, độ tuổi: Tổng số Giới tính Nam Nữ 45 12 Độ tuổi 40-50 30-40 Trên 50 33 Dới 30 18 24 Thừa Thiếu + Về trình độ đào tạo; số lợng thừa, thiếu: Môn Toán Lý Hoá Sinh+ KNN C.nghệ KCN C.nghệ KNN Văn Sử Địa T.Anh GDCD ThĨ dơc GDQP Tin Tỉng sè hiƯn cã 3 Đảng viên Đại học Cao đẳng 1 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/ar45a8 Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/ar45a8 Tải tài liệu đầy đủ tại: https://goo.gl/ar45a8 Tổng Hợp Đề Tài Sáng Kiến Kinh Nghiệm Sư Phạm>> https://goo.gl/GEBWuN ... việc áp dụng Chơng III:Một số biện pháp áp dụng quản lí nhằm xây dựng, bồi dỡng, nâng cao chất lợng đội ngũ GV trờng THPT 11 Hoàng Hoa thám, tỉnh Hng Yên - áp dụng biện pháp xây dựng đội ngũ. .. tài áp dụng: Một số biện pháp áp dụng xây dựng, bồi dỡng nhằm nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên trờng THPT Hoàng Hoa thám, tỉnh Hng Yên Mục đích nghiên cứu áp dụng: Lựa chọn áp dụng số biện pháp. .. pháp xây dựng, bồi dỡng đội ngũ giáo viên trờng THPT Hoàng Hoa thám, tỉnh Hng Yên Nhiệm vụ nghiên cứu áp dụng: 3.1 Xác định sở lí luận sở pháp lí việc áp dụng biện pháp xây dựng, bồi dỡng đội ngũ
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện Pháp Áp Dụng Về Xây Dựng, Bồi Dưỡng Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Trường THPT Hoàng Hoa Thám, Hưng Yên, Biện Pháp Áp Dụng Về Xây Dựng, Bồi Dưỡng Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Trường THPT Hoàng Hoa Thám, Hưng Yên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay