đồ án tổ chức thi công bê tông cốt thép

26 53 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 20:09

MỤC LỤC Trang Số liệu đầu Chương I Thi công đào đất 1.1 Chọn phương án đào 1.2 Khối lượng đào đất .7 1.3 Chọn máy đào Chương II Thi công cốp pha 2.1 Tải trọng 2.1.1 Tải trọng đứng 2.1.2 Tải Trọng ngang 10 2.2 Cốp pha móng 10 2.2.1 Tính tốn ván ngang 11 2.2.2 Tính toán sườn đứng 12 2.2.3 Tính chống ngang chống xiên 12 2.3 Cột pha cột .13 2.4 Cốp pha sàn 14 2.4.1 Tính tốn cốp pha .14 2.4.2 Tính tốn sườn đỡ cốp pha 15 2.4.3 Tính tốn dầm đỡ sườn .15 2.4.4 Tính chống 16 2.5 Cốp pha dầm 17 2.5.1 Tính tốn cốp pha đáy dầm 17 2.5.2 Tính tốn cốp pha thành dầm .18 2.5.3 Tính tốn sườn đứng 18 2.5.4 Tính tốn sườn ngang 19 2.5.5 Tính tốn chống xiên 20 2.5.6 Tính tốn chống 21 Chương 3: Tổ chức thi công (lập tiến độ ngang) 22 3.1 Lập bảng tiến độ 22 3.2 Đánh giá biểu đồ nhân lực 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO .26 Trang ĐỒ ÁN TỔ THI CÔNG B 3600 G 3600 F A 3600 D 3600 E A 3600 C B 3600 A 3800 3800 3800 3800 3800 3800 22800 Hình 1-Mặt dầm sàn B • 21600 - Số liệu đầu bài: tơng móng đà kiềng: 150 m3 Độ sâu đặt móng: 1,5m Cấp đất: III Cốt thép móng: 110 kg/m3 tơng Cốp pha móng đà kiềng: 4,5 m2/m3 tông Chiều dày sàn (hs): 100 mm Tiết diện dầm (bxh): (300x500) mm Bước cột: 3600 mm Số bước cột: Nhịp: 3800 mm Số nhịp: Tiết diện cột (axb): (300x300) mm Chiều cao tầng: 3500 mm Số tầng: Mac tơng: 300 Diện tích cơng trường/diện tích cơng trình: 2,8 Diện tích cửa/diện tích tường: 0,15 (Xây tường 200 dầm biên, tường 100 dầm giữa) Vữa xây M50, vữa M75 Trang 3500 17.5 m 500 3500 3500 2700 2700 3800 2700 3800 2700 3800 2700 3800 2700 3800 2700 3800 22800 Hình 2-Mặt cắt A-A Trang 10.5 m 17500 3500 3500 14 m 7.0 m 3.5 m 0.0 m -1,5 m 3500 17.5 m 500 3500 3500 2700 2700 3600 2700 3600 2700 3600 2700 3600 2700 3600 2700 3600 21600 A B C D E Hình 3-Mặt cắt B-B Trang F G 10.5 m 17500 3500 3500 14 m 7.0 m 3.5 m 0.0 m -1,5 m CHƯƠNG 1: THI CÔNG ĐÀO ĐẤT 1950750 1.1 Chọn phương án đào đất: - Hố đào có độ sâu thiết kế: - Diện tích cơng trình là: (22800 x 21600) mm - Thiết kế móng cho cơng trình: móng đơn có kích thước (2700x2700) mm - Dựa vào vẽ kiến trúc kết cấu móng nên ta chọn phương pháp đào hết mặt cơng trình Đào theo phương án có taluy mái dốc, mở rộng taluy hướng 2700 2700 3600 G 3600 F 21600 3600 3600 D 27000 E 3600 C A 7501950 3600 B 7501950 3800 3800 3800 3800 3800 3800 1950750 22800 28200 Hình 1.1-Mặt đào đất Trang 1.2 Tính khối lượng đào đất: - Giả sử lớp đất cần đào đất sét độ sâu cần đào 1,5 m - Độ dốc mái đất: i = tan α = H = → B = 0,5.H = 0,5.1,5 = 0,75m B 0,5 (bảng 2.4, sách thi cơng đất móng thầy Lê Văn Kiểm, trang58) - Hệ số mái dốc: m= B 0,75 = = 0,5 H 1,5 0.00 m -1,50 m Hình 1.2-Mặt cắt ngang hố đào - Với a=26,7 m; b=25,5 m; c= 28,2 m; d=27 m - Khối lượng đất đào: V = c d H ( a.b + c.d + (a + c).( b + d ) ) H b a V= 1,5 (26, 7.25,5 + 28, 2.27 + (26, + 28, 2).(25,5 + 27)) V = 1081,125m3 Hình 1.3-Hình dạng hố đào 1.3 Chọn máy thi cơng: - Các thiết bị máy móc chọn theo tài liệu: “sổ tay chọn máy thi công xây dựng” Nguyễn Tiến Thụ (NXB-Xây Dựng) - Cấp đất III, khối lượng đào đất máy 1081,125 m < 20000 m3 nên ta chọn q = 0,4 ÷ 0,65m máy đào gầu nghịch có dung tích gầu - Chọn máy đào EO-3322B1 (dẫn động thuỷ lực có thơng số kỹ thuật sau: q hđổ Hđào Mã hiệu a (m) b (m) (m3) (m) (m) (m) EO-3322B1 0,5 7,5 4,8 4,2 2,81 2,7 Trang b (m) 3,84 dao may Rmax = (0, ÷ 0,9).Rmax = (0, ÷ 0,9).7,5 = (5, 25 ÷ 6, 75) m → R dao max = 6,7(m) dao Rmin = btaluy + l at + rmay = 0,75 + + 1,5 = 3,25( m) → R = chọn dao Rmin = 3,5(m) dao dao Rmax − Rmin = 6,7 − 3,5 = 3,2(m) - Khoảng lùi: - chọn B C + lat + = + + = 6,5(m) 2 2 dao R = 6,5(m) < Rmax Chọn Trong đó: B - bề rộng lượt hố đào C -bề rộng xe, C = 2m ; - Năng suất máy: N = q kd N ck k tg kt Trong đó: q = 0,5m q -dung tích gầu, k d -hệ số đầy gầu, phụ thuộc vào loại gầu, cấp độ ẩm đất, k d = 0,95 k t -hệ số tơi đất, k t = 1,2 N ck -số chu kì xúc giờ, 3600 Tck N ck = Tck = t ck k vt k quay Tck -thời gian chu kỳ t ck = 17 s góc quay 900 k vt -hệ số phụ thuộc vào điều kiện đổ đất máy xúc, k quay = ϕ = 90 → Tck = 17.1,1.1 = 18,7( s) 3600 → N ck = = 192,51 18,7 k tg -hệ số sử dụng thời gian, → N = 0,5 k vt = 1,1 k tg = 0,7 0,95 192,51.0,7 = 53,34( m / h) 1,2 - Tính số ca máy: Khối lượng đào đất ca (ca giờ): Số ca cần thiết: n= N ca = 8.53,34 = 426,72(m / ca ) V 1081,125 ≈ 2,53(ca ) N ca 426, 72 , chọn ca Trang CHƯƠNG 2: THI CÔNG CỐP PHA 2.1 Tải trọng: - Dùng gỗ nhóm VI với - Ứng suất uốn - Ứng suất nén γ go = 490daN / m3 [ σ ] u = 6, 24.106 daN / m2 [ σ ] n = 3, 04.106 daN / m [ σ ] k = 6, 74.106 daN / m2 - Ứng suất kéo - Mô đun đàn hồi E = 1,2.1010 daN/m2 2.1.1 Tải trọng thẳng đứng: - Khối lượng thể tích cốp pha đà giáo: δ van = 20mm Chọn ván dày Tải trọng tiêu chuẩn cốp pha đà giáo: tc qcoppha = γ coppha δ van = 490.0, 02 = 9,8daN / m Tải trọng tính tốn cốp pha đà giáo: tt tc qcoppha = qcoppha n = 9,8.1,1 = 10, 78daN / m - Khối lượng thể tích tơng cốt thép: + Tải trọng tiêu chuẩn tính tốn sàn: tc qsan = γ btct hsan = 2600.0,1 = 260daN / m γ btct = 2600daN / m3 tt tc qsan = qsan n = 260.1, = 312daN / m + Tải trọng tiêu chuẩn tính tốn dầm: tc qdam = γ btct hdam = 2600.0,5 = 1300daN / m tt tc qdam = qdam n = 1300.1, = 1560daN / m - Tải trọng người dụng cụ thi công: tc qnguoi = 250daN / m tt tc qnguoi = qnguoi n = 250.1, = 325daN / m - Tải trọng đầm rung: tc qdam = 200daN / m tt tc qdam = qdam n = 200.1,3 = 260daN / m - Tổng tải trọng đứng: + Tổng tải trọng thẳng đứng tác dụng lên sàn: q tc = 9,8 + 260 + 250 + 200 = 719,8daN / m q tt = 10, 78 + 312 + 325 + 260 = 907, 78daN / m Trang + Tổng tải trọng thẳng đứng tác dụng lên dầm: q tc = 9,8 + 1300 + 250 + 200 = 1759,8daN / m q tt = 10, 78 + 1560 + 325 + 260 = 2155, 78daN / m 2.1.2 Tải trọng ngang: - Áp lực ngang tông đổ vào cốp pha: +Tính tốn cho móng: chiều cao lớp tơng sinh áp lực ngang: H = 0,7m tc pmong = γ bt H = 2500.0, = 1750daN / m tt tc pmong = pmong n = 1750.1,3 = 2275daN / m + Tính tốn cho dầm: H = 0,5 m tc pdam = γ bt H = 2500.0,5 = 1250daN / m tt tc pdam = pdam n = 1250.1,3 = 1625daN / m - Tải trọng chấn động phát sinh đổ tông vào cốp pha: tc pdo = 400daN / m tt tc pdo = pdo n = 400.1,3 = 520daN / m - Tổng tải trọng ngang: + Tổng tải trọng ngang tác dụng lên móng: p tc = 1750 + 400 = 2150daN / m p tt = 2275 + 520 = 2795daN / m + Tổng tải trọng ngang tác dụng lên dầm: p tc = 1250 + 400 = 1650daN / m p tt = 1625 + 520 = 2145daN / m 2.2 Tính cốp pha móng: Dùng cốp pha gỗ, ván ngang, sườn đứng 2.2.1 Tính tốn ván ngang δ van = 20mm - Dùng ván có bề rộng b = 200 mm, bề dày tc qvan = p tc b = 2150.0, = 430daN / m tt qvan = q tc b = 2795.0, = 559daN / m - Bố trí sườn đứng dọc theo chiều dài ván với khoảng cách L = 0,4 m - Coi cốp pha dầm đơn giản chịu lực phân bố với nhịp L = 0,4 m 400 400 Hình 2.1-Biểu đồ tải trọng tác dụng lên ván khn móng - Kiểm tra bền: Trang tt qvan l 559.0, 42 = = 11,18daNm 8 b.δ 0, 2.0, 02 W = van = = 1,33.10−5 m3 6 M max 11,18 ⇒ σ van = = ≈ 8, 41.105 daN / m < [ σ ] = 6, 24.106 daN / m W 1,33.10−5 (thoã điều M max = kiện bền) - Kiểm tra độ võng: b.δ van 0, 2.0, 023 J= = 1,33.10−7 m 12 tc l qvan 430.0, 44.103 l 400 = = = 0, 09mm < [ f ] = = = 1, 6mm 10 −7 384 EJ 384 1, 2.10 1, 33.10 250 250 ( = 12 f max thoả điều kiện độ võng) 2.2.2 Tính tốn sườn đứng: Dùng gỗ dài 0,4 m, tiết diện (40 x 60)mm, xem sườn đứng dầm đơn giản chịu lực phân bố đều, nhịp tính tốn L = 0,4m, gối tựa chống ngang chống xiên: qsdtc = p tc l = 2150.0, = 860daN / m qsdtt = p tt l = 2795.0, = 1118daN / m 400 400 Hình 2.2-Biểu đồ tải trọng tác dụng lên sườn đứng - Kiểm tra bền: qsdtt l 1118.0, 42 M max = = = 22,36 daNm 8 b.δ 0, 04.0, 06 W = sd = = 2, 4.10 −5 m3 6 M 22,36 ⇒ σ sd = max = ≈ 9,32.105 daN / m < [ σ ] = 6, 24.106 daN / m −5 W 2, 4.10 (thoã điều kiện bền) - Kiểm tra độ võng: b.δ sd3 0, 04.0, 063 J= 12 = 12 = 7, 2.10−7 m4 Trang 10 → σ = 3,92.105 daN / m < [ σ ] n ϕ = 9, 67.105 daN / m (thoả điều kiện ổn định) + Thanh chống ngang: • Kiểm tra bền: σ= N 223, = ≈ 5,59.105 daN / m < [ σ ] n = 3, 04.106 daN / m F 0, 02.0, 02 (thoả điều kiện bền) • Kiểm tra ổn định Hệ số uốn dọc ϕ phụ thuộc vào độ mảnh b.h3 0, 02.0, 023 J= = = 1,33.10−8 m4 12 12 J 1,33.10−8 i= = = 5, 77.10−3 m F 0, 02.0, 02 µ.l 1.0, λ= = = 69,32 → ϕ = 0, 603 i 5, 77.10 −3 → [ σ ] n ϕ = 3, 04.106.0, 782 ≈ 18,33.105 daN / m λ → σ = 5, 59.105 daN / m < [ σ ] n ϕ = 18,33.105 daN / m định) 2.3 Tính tốn cốp pha cột: 2.3.1 Tính tốn với ván khn: Dùng ván có bề rộng b = 300 mm 340 mm, - Lực phân bố 1m dài cốp pha: δ van = 20mm tc tc qvan = pvan = 2150.1 = 2150daN / m 300 tt tc qvan = pvan = 2795.1 = 2795daN / m 20 300 340 Hình 2.4-Mặt cắt ngang cột Trang 12 (thoả điều kiện ổn 20 340 340 Hình 2.5-Biểu đồ tải trọng tác dụng lên ván khuôn cột - Kiểm tra bền: tt qvan r 2795.0,342 = = 40,39daNm 8 b.δ 1.0, 032 W = van = = 1,5.10−4 m3 6 M max 40,39 ⇒ σ van = = ≈ 2, 7.105 daN / m < [ σ ] = 6, 24.10 daN / m −4 W 1,5.10 (thoã điều M max = kiện bền) - Kiểm tra độ võng: b.δ van 1.0, 033 J= f max = = 2, 25−6 m4 12 12 tc qvan l 2150.0,344.103 l 340 = = = 0, 02mm < [ f ] = = = 0,85mm 10 −6 384 EJ 384 1, 2.10 2, 25.10 400 400 (thoả điều kiện độ võng) Vì ván khn thoả điều kiện bền biến dạng nên cột không càn dùng gơng 2.4 Tính tốn cốp pha sàn: 2.4.1 Tính tốn cốp pha: δ van = 20mm Dùng ván dày Lực phân bố 1m dài cốp pha: tc qvan = q tc = 719,8.1 = 719,8daN / m tt qvan = q tt = 907, 78.1 = 907, 78daN / m Trang 13 500 500 Hình 2.6-Biểu đồ tải trọng tác dụng lên cốp pha sàn - Kiểm tra bền: tt qvan l 907, 78.0,52 = = 28,37 daNm 8 b.δ van 1.0, 02 W= = = 6, 67.10 −5 m3 6 M max 28,37 ⇒ σ van = = ≈ 4,3.105 daN / m < [ σ ] = 6, 24.106 daN / m −5 W 6, 67.10 (thoã điều M max = kiện bền) - Kiểm tra độ võng: b.δ van 1.0, 023 J= f max 12 = = 6, 67 −7 m4 12 q l 719,8.0,54.103 l 500 = = = 0, 073mm < [ f ] = = = 1, 25mm 10 −7 384 EJ 384 1, 2.10 6, 67.10 400 400 tc van (thoả điều kiện độ võng) 2.4.2 Tính tốn sườn đỡ cốp pha: Dùng sườn có tiết diện (40x80)mm, sườn đỡ cốp pha cách 0,5 m Lực tác dụng lên sườn đỡ cốp pha: tc qsuon = q tc 0,5 = 719,8.0, = 359,9daN / m tt qsuon = q tt 0,5 = 907, 78.0,5 = 453,89daN / m 800 800 Hình 2.7-Biểu đồ tải trọng tác dụng lên sườn đỡ cốp pha - Kiểm tra bền: Trang 14 tt qsuon l 453,89.0,82 = = 36,31daNm 8 b.δ 0, 04.0, 082 W = suon = = 4, 27.10 −5 m3 6 M max 36,31 ⇒ σ suon = = ≈ 8,51.105 daN / m < [ σ ] = 6, 24.106 daN / m W 4, 27.10−5 (thoã M max = điều kiện bền) - Kiểm tra độ võng: b.hsuon 0, 04.0, 083 = = 1, 71−6 m 12 12 tc l qsuon 359,9.0,84.103 l 800 f max = = = 0, 091mm < [ f ] = = = 2mm 10 −6 384 EJ 384 1, 2.10 1, 71.10 400 400 (t J= hoả điều kiện độ võng) 2.4.3 Tính tốn dầm đỡ sườn: Dùng dầm đỡ sườn có tiết diện (60x100) mm, dầm đỡ sườn cách 0,8 m Lực tác dụng lên dầm đỡ sườn: tc Pdam = q tc 0,5.0,8 = 719,8.0, 5.0,8 = 287,92daN tt Pdam = q tt 0,5.0,8 = 907, 78.0,5.0,8 = 363,112daN 1000 1000 Hình 2.8-Biểu đồ tải trọng tác dụng lên dầm đỡ sườn - Kiểm tra bền: tt Pdam l 363,112.1 = = 90, 778daNm 4 b.δ 0, 05.0,12 W = dam = = 1.10−4 m3 6 M max 90, 778 ⇒ σ dam = = ≈ 9, 08.105 daN / m < [ σ ] = 6, 24.106 daN / m −4 W 1.10 (thoã điều M max = kiện bền) - Kiểm tra độ võng: b.hdam 0, 06.0,13 J= = = 5.10 −6 m 12 12 tc P l 287,92.14.103 l 1000 f max = dam = = 0,1mm < [ f ] = = = 2, 5mm 10 −6 48 EJ 48 1, 2.10 5.10 400 400 (thoả điều kiện độ võng) Trang 15 2.4.4 Tính tốn chống: Dùng cột chống đơn thép ống có đường kính dưới, có tăng điều chỉnh độ cao Tải trọng đầu cột chống: φ 60mm , gồm đoạn P = q tt (2.0,5).0,8 = 907, 78.(2.0,5).0,8 = 726, 224 daN P = 726,224 daN Hình 2.9-Biểu đồ tải trọng tác dụng lên chống - Kiểm tra bền: Diện tích mặt cắt ngang: π π 2 A= ( D − d ) = (60 − 542 ) = 537, 2( mm ) N 726, 224 ⇒ σ ch = = ≈ 1,35.106 daN / m < Rsc = 21.106 daN / m A 537, 2.10 −6 (thoã điều kiện bền) - Kiểm ổn định: Hệ số uốn dọc ϕ phụ thuộc vào độ mảnh π π 4 λ π ( D − d ) = = (0, 06 − 0, 054 ) = 2,19.10−7 m 64 64 64 −7 J 2,19.10 i= = = 0, 02m A 537, 2.10 −6 µ l 1.3,5 λ= = = 175 → ϕ = 0, 236 i 0, 02 → Rsc ϕ = 21.106.0, 236 ≈ 4,95.106 daN / m2 J= → σ ch = 1,35.105 daN / m < Rsc ϕ = 4,95.106 daN / m 2.5 Tính tốn cốp pha dầm: 2.5.1 Tính tốn cốp pha đáy dầm: Dùng ván có bề rộng b = 300 mm, Lực tác dụng lên cốp pha đáy dầm: δ van = 30mm tc qvan = q tc b = 1759,8.0,3 = 527,94daN / m tt qvan = q tt b = 2155, 78.0,3 = 646, 734daN / m Trang 16 (thoả điều kiện ổn định) 800 800 Hình 2.10-Biểu đồ tải trọng tác dụng lên ván khuôn dầm - Kiểm tra bền: tt qvan l 646, 734.0,82 = = 51, 74daNm 8 b.δ 0,3.0, 032 W = van = = 4,5.10−5 m3 6 M max 51, 74 ⇒ σ van = = ≈ 1,15.106 daN / m < [ σ ] = 6, 24.106 daN / m −5 W 4,5.10 (thoã điều M max = kiện bền) - Kiểm tra độ võng: b.δ van 0,3.0, 033 J= f max 12 = = 6, 75−7 m 12 q l 527,94.0,84.103 l 800 = = = 0,35mm < [ f ] = = = 2mm 10 −7 384 EJ 384 1, 2.10 6, 75.10 400 400 (th tc van oả điều kiện độ võng) 2.5.2 Tính tốn cốp pha thành: δ van = 30mm Dùng ván có bề rộng b = 500 mm, có bề dày Lực tác dụng lên cốp pha thành (tính tốn với tải trọng ngang): tc qvan = p tc b = 1650.0,5 = 825daN / m tt qvan = p tt b = 2145.0,5 = 1072,5daN / m 800 Hình 2.11-Biểu đồ tải trọng tác dụng lên ván khuôn thành dầm 800 Trang 17 - Kiểm tra bền: tt qvan l 1072,5.0,82 = = 85,8daNm 8 b.δ van 0,5.0, 032 W= = = 7,5.10−5 m3 6 M 85,8 ⇒ σ van = max = ≈ 1,14.106 daN / m < [ σ ] = 6, 24.106 daN / m −5 W 7,5.10 (thoã điều M max = kiện bền) - Kiểm tra độ võng: b.δ van 0,5.0, 033 J= f max = = 1,125−6 m 12 12 tc qvan l 825.0,84.103 l 800 = = = 0,33mm < [ f ] = = = 2mm 10 −6 384 EJ 384 1, 2.10 1,125.10 400 400 (th oả điều kiện độ võng) 2.5.3 Tính tốn sườn đứng: Dùng gỗ có tiết diện (40x100)mm, khoảng cách sườn đứng 0,8 m Lực tác dụng lên sườn đứng (do tải trọng ngang): qsdtc = p tc b = 1650.0,8 = 1320daN / m qsdtt = p tt b = 2145.0,8 = 1716daN / m 500 500 Hình 2.12-Biểu đồ tải trọng tác dụng lên sườn đứng - Kiểm tra bền: qsdtt l 1716.0,52 M max = = = 53,625daNm 8 b.δ 0, 04.0,12 W = sd = = 6, 67.10−5 m3 6 M 53, 625 ⇒ σ sd = max = ≈ 8, 04.105 daN / m < [ σ ] = 6, 24.106 daN / m −5 W 6, 67.10 (thoã điều kiện bền) - Kiểm tra độ võng: Trang 18 b.δ sd3 0, 04.0,13 = = 3,33−6 m4 12 12 qsdtc l 1320.0,54.103 l 500 f max = = = 0, 03mm < [ f ] = = = 1, 25mm 10 −6 384 EJ 384 1, 2.10 3,33.10 400 400 (t J= hoả điều kiện độ võng) 2.5.4 Tính tốn sườn ngang: Dùng sườn có tiết diện (40x80)mm, sườn đặt cách 0,8 m Lực phân bố lên sườn: qsntc = q tc b = 1759,8.0,8 = 1407,84daN / m qsntt = q tt b = 2155, 78.0,8 = 1724, 624daN / m Quy lực phân bố lực tập trung: Psntc = qsntc b = 1407,84.0,3 = 422,352daN Psntt = qsntt b = 1724, 624.0,3 = 517,387 daN 500 600 600 500 600 600 Hình 2.13-Biểu đồ tải trọng tác dụng lên sườn ngang - Kiểm tra bền: Psntt l 517,387.0, M max = = = 77, 61daNm 4 b.δ 0, 04.0, 082 W = sn = = 4, 27.10−5 m3 6 M 38,8 ⇒ σ sn = max = ≈ 1,82.106 daN / m < [ σ ] = 6, 24.106 daN / m −5 W 4, 27.10 (thoã điều kiện bền) - Kiểm tra độ võng: b.δ sd3 0, 04.0,083 J= f max = = 1, 71−6 m4 12 12 tc P l 422,352.0, 63.103 l 600 = sd = = 0, 093mm < [ f ] = = = 1,5mm 10 −6 48 EJ 48 1, 2.10 1, 71.10 400 400 (tho ả điều kiện độ võng) 2.5.5 Tính tốn chống xiên: Dùng chống xiên dài 0,61 m, tiết diện (20x30) mm qcxtt = p tt b = 2145.0,8 = 1716daN / m Trang 19 →P= Lực nén qcxtt hd 1716.0,5 = = 429daN 2 N = P.sin α = 429.sin 35 = 246, 06 daN 500 61 P = 429 daN N = 246,06 daN N = 429 daN P = 429 daN Hình 2.14-Biểu đồ tải trọng tác dụng lên chống xiên - Kiểm tra bền: σ= N 246, 06 = ≈ 4,1.105 daN / m2 < [ σ ] n = 3, 04.106 daN / m F 0, 02.0, 03 (thoả điều kiện bền) - Kiểm tra ổn định Hệ số uốn dọc ϕ phụ thuộc vào độ mảnh b.h 0, 02.0, 033 J= = = 4,5.10−8 m 12 12 J 4,5.10−8 i= = = 8, 66.10−3 m F 0, 02.0, 03 µ l 1.0, 61 λ= = ≈ 70, 44 → ϕ = 0,59 i 8, 66.10−3 → [ σ ] n ϕ = 3, 04.106.0,59 = 1, 79.10 daN / m → σ = 4,1.105 daN / m < [ σ ] n ϕ = 1, 79.106 daN / m λ (thoả điều kiện ổn định) 2.5.6 Tính tốn chống: Tải trọng tác dụng đầu cột chống: Psntt 517,387 P = = = 258, 69daN 2 tt cc Vì Tải tác dụng lên đầu chống dầm (258,69 daN) < tải tác dụng lên đầu chống sàn (726,224 daN) nên ta dùng chống sàn Trang 20 CHƯƠNG 3: TỔ CHỨC THI CÔNG 3.1) Lập bảng tiến độ: BẢNG TÍNH NHÂN CƠNG THEO ĐỊNH MỨC: Số liệu lấy theo: ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN theo định số 1776/2007/BXD-VP XD ban hành ngày 16/08/2007 Trang 21 ST T 10 11 12 13 14 15 16 17 Tên công tác Số ca máy Thời gian (t) ngày Số công nhân Số ca máy Ghi 19.009 4.714 AB 254 0.184 48.627 7.582 25 AF.1 11 8.340 1.44 137.61 23.760 35 6.75 26.73 0 180.43 0.000 37 m3 150 1.210 0.122 181.5 18.300 46 AF.3 11 100m2 6.75 2.970 20.048 0.000 11 AF.5 11 100m3 8.901 1.500 0.22 13.352 1.958 AB 611 Tấn 1.455 10.02 1.48 14.579 2.153 15 AF.6 15 100m2 1.882 28.71 0 54.032 0.000 19 AF.8 11 m3 13.23 3.490 0.24 46.173 3.175 24 AF.2 22 100m2 1.882 3.190 6.0036 0.000 AF.6 14 100m2 7.871 30.94 243.54 0.000 35 AF.8 11 Tấn 9.52 10.04 1.453 95.581 13.833 24 AF.6 15 m3 86.54 2.560 0.213 221.55 18.434 74 AF.3 23 100m2 8.949 3.438 30.767 0.000 16 AF.8 11 Tấn 1.455 10.02 1.48 14.579 2.153 15 Khối lượng ĐM nhân công ĐM ca máy Số công 10.81 1.758 0.436 m3 41.20 1.180 Tấn 16.5 100m2 Đơn vị Đào đất 100m3 tơng lót móng GCLD cốt thép GCLD cốp pha Móng tơng móng đà kiềng Tháo dở cốt pha Lấp đất tôn GCLD cốt thép cột GCLD cốp pha cột tông cột Tháo dở cốp pha cột GCLD cốp pha Tầng dầm sàn GCLD cốt thép dầm sàn tông dầm sàn Tháo dở cốp pha dầm sàn Tầng GCLD cốt thép Trang 22 AF.6 11 AF.5 11 AF.6 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Tầng cột GCLD cốp pha cột tông cột Tháo dở cốp pha cột GCLD cốp pha dầm sàn GCLD cốt thép dầm sàn tông dầm sàn Tháo dở cốp pha dầm sàn GCLD cốt thép cột GCLD cốp pha cột tông cột Tháo dở cốp pha cột GCLD cốp pha dầm sàn GCLD cốt thép dầm sàn tông dầm sàn Tháo dở cốp pha dầm sàn 100m2 1.882 28.71 0 54.032 0.000 28 AF.8 11 m3 13.23 3.490 0.24 46.173 3.175 24 AF.2 22 100m2 1.882 3.190 6.0036 0.000 AF.6 14 100m2 7.871 30.94 243.54 0.000 41 AF.8 11 Tấn 9.52 10.04 1.453 95.581 13.833 24 AF.6 15 m3 86.54 2.560 0.213 221.55 18.434 74 AF.3 23 100m2 7.871 3.438 27.06 0.000 14 AF.8 11 Tấn 1.455 10.02 1.48 14.579 2.153 15 AF.6 15 100m2 1.882 28.71 0 54.032 0.000 28 AF.8 11 m3 13.23 3.490 0.24 46.173 3.175 24 AF.2 22 100m2 1.882 3.190 6.0036 0.000 AF.6 14 100m2 7.871 30.94 243.54 0.000 41 AF.8 11 Tấn 9.52 10.04 1.453 95.581 13.833 24 AF.6 15 m3 86.54 2.560 0.213 221.55 18.434 74 AF.3 23 100m2 7.871 3.438 27.06 0.000 14 AF.8 11 Trang 23 33 34 35 36 37 Tầng 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Tầng GCLD cốt thép cột GCLD cốp pha cột tông cột Tháo dở cốp pha cột GCLD cốp pha dầm sàn GCLD cốt thép dầm sàn tông dầm sàn Tháo dở cốp pha dầm sàn GCLD cốt thép cột GCLD cốp pha cột tông cột Tháo dở cốp pha cột GCLD cốp pha dầm sàn GCLD cốt thép dầm sàn tông dầm sàn Tháo dở cốp pha Tấn 1.455 10.02 1.48 14.579 2.153 15 AF.6 15 100m2 1.882 28.71 0 54.032 0.000 28 AF.8 11 m3 13.23 3.490 0.24 46.173 3.175 24 AF.2 22 100m2 1.882 3.190 6.0036 0.000 AF.6 14 100m2 7.871 30.94 243.54 0.000 41 AF.8 11 Tấn 9.52 10.04 1.453 95.581 13.833 24 AF.6 15 m3 86.54 2.560 0.213 221.55 18.434 74 AF.3 23 100m2 7.871 3.438 27.06 0.000 14 AF.8 11 Tấn 1.455 10.02 1.48 14.579 2.153 15 AF.6 15 100m2 1.882 28.71 0 54.032 0.000 28 AF.8 11 m3 13.23 3.490 0.24 46.173 3.175 24 AF.2 22 100m2 1.882 3.190 6.0036 0.000 AF.6 14 100m2 7.871 30.94 243.54 0.000 41 AF.8 11 Tấn 9.52 10.04 1.453 95.581 13.833 24 AF.6 15 m3 86.54 2.560 0.213 221.55 18.434 74 AF.3 23 100m2 7.871 3.438 27.06 0.000 14 Trang 24 AF.8 11 dầm sàn 3.2) Biểu đồ nhân lực: Đánh giá biểu đồ nhân lực hệ số sau: 3.2.1) Hệ số bất điều hoà K1: K1 = Amax Amax Atb = 74 : Số công nhân tối đa Atb : Số công nhân trung bình biểu đồ nhân lực Atb = tổng số cơng/T g Từ biểu đồ nhân lực ta tính tổng số công 4118 (người) Tổng thời gian thi công 103 (ngày) → Atb = K1 = 4118 ≈ 40 103 (người) 74 = 1,85 40 3.2.2) Hệ số phân bố lao động: K2 = S du S S du : Số công dư (nằm đường S du = 798 (người) S = 4118 (người): Tổng số công lao động S 798 K = du = = 0,194 S 4118 Atb ) TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TCVN 4453:1995- Kết cấu tông tông cốt thép tồn khối- Quy phạm thi cơng nghiệm thu [2] Định mức dự tốn xây dựng cơng trình phần xây dựng (ĐMDT 1776) [3] Sách Thiết kế thi công tác giả Lê Văn Kiểm_NXB Xây Dựng Trang 25 [4] Album thi công xây dựng tác giả Lê Văn Kiểm_NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh [5] Sổ tay chọn máy thi công xây dựng tác giả Nguyễn Tiến Thu_ Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội Trang 26 ... GCLD cốt thép cột GCLD cốp pha cột Bê tông cột Tháo dở cốp pha cột GCLD cốp pha dầm sàn GCLD cốt thép dầm sàn Bê tông dầm sàn Tháo dở cốp pha dầm sàn GCLD cốt thép cột GCLD cốp pha cột Bê tông. .. cột GCLD cốp pha cột Bê tông cột Tháo dở cốp pha cột GCLD cốp pha dầm sàn GCLD cốt thép dầm sàn Bê tông dầm sàn Tháo dở cốp pha dầm sàn GCLD cốt thép cột GCLD cốp pha cột Bê tông cột Tháo dở cốp... đất tôn GCLD cốt thép cột GCLD cốp pha cột Bê tông cột Tháo dở cốp pha cột GCLD cốp pha Tầng dầm sàn GCLD cốt thép dầm sàn Bê tông dầm sàn Tháo dở cốp pha dầm sàn Tầng GCLD cốt thép Trang 22
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án tổ chức thi công bê tông cốt thép, đồ án tổ chức thi công bê tông cốt thép

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay