on thi luat hanh chinh do thi

17 49 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 19:39

Cấu trúc đề thi: Tài liệu: Luật DĐ 2013; Nghị định 47/2014, Thông tư 37/2014 Lý thuyết (Bồi thường đất ở, nơng nghiệp hộ gia đình, cá nhân; tái định cư) * Bồi thường đất hộ gia đình, cá nhân: Đ 79 LDĐ TH1: đất ở, nhà địa bàn xã, phường, thị trấn n có đ ất thu h ồi bồi thường tiền Đối với địa phương có điều kiện quỹ đất xem xét để bồi thường đất TH2: khơng đất ở, nhà khác địa bàn xã, ph ường, th ị tr ấn n có đất thu hồi bồi thường đất nhà ở; trường hợp khơng có nhu cầu bồi thường đất nhà Nhà nước bồi th ường tiền; Điều kiện xét tái định cư: - Phải di chuyển chỗ ở; - K đất nhà phạm vi xã, phường, th ị trấn Hình thức bồi thường: Đất ở, nhà ở, tiền Hình thức tái định cư: - Tái định cư tập trung: Diện tích bồi th ường đất; tiền đ ất, h ỗ tr ợ - phân tán: Hỗ trợ thêm khoản tiền tái định cư - Tự lo chỗ Điều 79 Bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở, người Việt Nam định c n ước sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất Việt Nam mà có đủ điều kiện bồi thường quy định Điều 75 Luật Nhà nước thu hồi đất bồi thường sau: a) Trường hợp khơng đất ở, nhà khác địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi bồi thường đất nhà ở; trường hợp khơng có nhu cầu bồi thường đất nhà Nhà nước bồi thường tiền; (Uư tiên xét tái định cư cho trường hợp này) b) Trường hợp đất ở, nhà địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi bồi thường tiền Đối với địa phương có điều kiện quỹ đất xem xét để bồi thường đất Hộ gia đình, cá nhân Nhà nước thu hồi đất gắn li ền v ới nhà phải di chuyển chỗ mà không đủ điều kiện bồi thường đất ở, khơng có chỗ khác Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà giao đất có thu tiền sử dụng đất Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư n ước ngồi, doanh nghi ệp có vốn đầu tư nước sử dụng đất để thực dự án xây dựng nhà Nhà nước thu hồi đất, có đủ điều kiện bồi th ường quy đ ịnh t ại Điều 75 Luật bồi thường đất Nhận định sai? Giái thích khơng cần nêu s pháp lý, n ếu nêu phải đảm bảo xác a Cưỡng chế thực định thu hồi đất th ực có quy ết định cưỡng chế Nhận định sai, trường hợp có định c ưỡng ch ế thu h ồi đ ất vận động, thuyết phục mà người dân đồng ý giao đ ất khơng th ực cưỡng chế b Chủ thể có trách nhiệm làm nhiệm vụ bồi th ường h ỗ tr ợ tái đ ịnh c có thẩm quyền thông báo thu hồi đất Nhận định sai, Chủ thể có thẩm quyền quy ết đ ịnh thu h ồi đ ất chủ thể có thẩm quyền thơng báo thu hồi đất, ví dụ: quan làm nhiệm vụ giải phóng mặt khơng có thẩm quyền thơng báo thu hồi đất c Chỉ có UBND cấp tỉnh có thẩm quyền thu hồi đất tổ ch ức Nhận định sai, Trường hợp khu vực thu hồi đất có đối tượng quy định khoản khoản 2, Điều 66 Luật đất đai 2013 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định thu hồi đất ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện định thu hồi đất d Giá đất, tiền bồi thường nhà n ước thu h ồi đất áp d ụng theo b ảng giá đất UBND cấp tỉnh ban hành Nhận định sai theo nguy ên tắc bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất, Việc bồi thường thực việc giao đất có mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, khơng có đất để bồi thường bồi thường tiền theo giá đất cụ thể loại đất thu hồi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định thời điểm định thu hồi đất e Phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư phải phê ệt tr ước c quan có thẩm quyền định thu hồi đất Nhận định sai, phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư, quy ết đ ịnh thu hồi đất phê duyệt ngày Bài tập ( Bồi thường đất ở; tái định cư, hỗ trợ tái định cư) Ông A, trực tiếp sản xuất nông nghiệp đồng sông Cửu Long v ới 50 ha, đó: - 30 lúa nhận quyền chuyển quyền 2016, có giấy - lúa nhận tặng 2007, không giấy - lúa giao 2000, có giấy - làm muối giao 2005, có giấy - lúa nhận thừa kế 2010, có giấy Hỏi ơng A bị nhà nước thu hồi đất ơng A đ ược bồi th ường nh th ế nào, đất? Bài làm: Bài tập 2: ( Quyết định số 22/, 2015 ubnd tỉnh Kiên Giang Điều 11 Bồi thường chi phí di chuyển Khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuy ển tài sản đ ược b ồi th ường chi phí đ ể tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt sau: Đối với nhà ở, cơng trình phục vụ sinh hoạt hộ gia đình, cá nhân: a) Di chuyển phạm vi phần đất lại: 3.000.000 đồng/hộ; b) Di chuyển phạm vi huyện: 5.000.000 đồng/hộ; c) Di chuyển phạm vi tỉnh (ngoài huyện): 7.000.000 đồng/hộ; d) Di chuyển phạm vi tỉnh phải có xác nhận c quy ền đ ịa ph ương n c ngụ tỉnh: 9.000.000 đồng/hộ Đối với tài sản, hệ thống máy móc, dây chuy ền sản xuất tháo d ỡ di chuy ển bồi thường chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt; tr ường h ợp b ị thi ệt h ại tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt bồi thường theo m ức độ thi ệt h ại th ực t ế c thiết bị Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt c ứ vào giá ph ổ bi ến thị trường thời điểm thu hồi đất để lập dự tốn chi phí tháo d ỡ, v ận chuy ển, l ắp đ ặt thiệt hại tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt hệ thống máy móc, dây chuy ền s ản xu ất quy định Khoản Điều (hoặc thuê đơn vị tư vấn có chức xác định) gửi quan tài chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan t ổ chức th ẩm đ ịnh đ ể đ ưa vào ph ương án bồi thường trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt ) Ông A sống khu vực Trà Vinh, Ông A bị thu h ồi đ ất đ ược b ồi th ường Đất: 150 triệu đồng; Bồi thường tài sản: 50 triệu đồng; H ỗ tr ợ 20 tri ệu đồng` Hỏi: sau thu hồi đất ông A không đất xã, ph ường, th ị tr ấn, A có tái định cư khơng? Tái định cư nào? Bài làm: A tái định cư sau bị thu hồi đất ở, A khơng đất ph ạm vi, xã, phường, thị trấn, Nhà nước ưu tiên cho A vào khu tái đ ịnh c - Trường hợp: Nếu A nhận bồi thường đất ở; nhà khu tái đ ịnh cư, không nhận khoản hỗ trợ Nếu A nhận bồi thường tiền, t ự lo chỗ ở, A nhận thêm khoản hỗ trợ Ví dụ: Bồi thường: A nhận bồi thường đất nhỏ bồi th ường diện tích tối thiếu hỗ trợ khoảng cho số tiền quy định diện tích tối thiểu Còn nhận bồi thường tiền, tự lo chỗ ở, nhận them kho ản h ỗ tr ợ I Thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định c thu h ồi đất Khái niệm: K1 Đ LĐĐ 2013: Nhà nước thu hồi đất việc Nhà nước định thu lại quyền sử dụng đất người Nhà n ước trao quy ền s dụng đất thu lại đất người sử dụng đất vi ph ạm pháp lu ật v ề đ ất đai Các trường hợp thu hồi đất: Điều 61 Thu hồi đất mục đích quốc phòng, an ninh Nhà nước thu hồi đất mục đích quốc phòng, an ninh trường hợp sau đây: Làm nơi đóng quân, trụ sở làm việc; Xây dựng qn sự; Xây dựng cơng trình phòng thủ quốc gia, tr ận địa cơng trình đ ặc bi ệt v ề qu ốc phòng, an ninh; Xây dựng ga, cảng quân sự; Xây dựng cơng trình cơng nghiệp, khoa học cơng ngh ệ, văn hóa, th ể thao ph ục v ụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh; Xây dựng kho tàng lực lượng vũ trang nhân dân; Làm trường bắn, thao trường, bãi thử vũ khí, bãi hủy vũ khí; Xây dựng sở đào tạo, trung tâm huấn luyện, bệnh vi ện, nhà an d ưỡng c l ực l ượng vũ trang nhân dân; Xây dựng nhà công vụ lực lượng vũ trang nhân dân; 10 Xây dựng sở giam giữ, sở giáo dục Bộ Quốc phòng, Bộ Cơng an quản lý Điều 62 Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội lợi ích quốc gia, công cộng Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội l ợi ích qu ốc gia, công c ộng trường hợp sau đây: Thực dự án quan trọng quốc gia Quốc hội quy ết định chủ tr ương đ ầu t mà phải thu hồi đất; Thực dự án Th ủ tướng Chính phủ chấp thuận, quy ết định đ ầu t mà ph ải thu hồi đất, bao gồm: a) Dự án xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công ngh ệ cao, khu kinh t ế; khu đô thị mới, dự án đầu tư nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA); b) Dự án xây dựng trụ sở quan nhà nước, tổ chức trị, t ổ chức tr ị - xã h ội trung ương; trụ sở tổ chức nước ngồi có chức ngoại giao; cơng trình di tích l ịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh xếp hạng, công viên, qu ảng tr ường, t ượng đài, bia tưởng niệm, cơng trình nghiệp công cấp quốc gia; c) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia gồm giao thơng, th ủy l ợi, c ấp nước, nước, điện lực, thông tin liên lạc; hệ thống dẫn, chứa xăng d ầu, khí đ ốt; kho dự trữ quốc gia; cơng trình thu gom, xử lý chất thải; Thực dự án H ội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đ ất bao gồm: a) Dự án xây d ựng trụ sở quan nhà nước, tổ chức trị, t ổ ch ức tr ị - xã h ội; cơng trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam th ắng cảnh đ ược x ếp h ạng, công viên, qu ảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, cơng trình nghiệp cơng cấp địa phương; b) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật địa phương gồm giao thông, th ủy l ợi, c ấp nước, nước, điện lực, thơng tin liên lạc, chi ếu sáng thị; cơng trình thu gom, x lý chất thải; c) Dự án xây d ựng cơng trình phục vụ sinh hoạt chung c cộng đ ồng dân c ư; d ự án tái định cư, nhà cho sinh viên, nhà xã hội, nhà cơng vụ; xây d ựng cơng trình c c s tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi gi ải trí phục vụ công c ộng; ch ợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng; d) Dự án xây d ựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn m ới; ch ỉnh trang đô th ị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, th ủy s ản, h ải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; đ) Dự án khai thác khoáng sản quan có thẩm quy ền c ấp phép, tr tr ường h ợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khống s ản t ại khu vực có khống sản phân tán, nhỏ lẻ khai thác tận thu khoáng sản Điều 64 Thu hồi đất vi phạm pháp luật đất đai Các trường hợp thu hồi đất vi phạm pháp luật đất đai bao gồm: a) Sử dụng đất khơng mục đích Nhà nước giao, cho thuê, công nh ận quy ền sử dụng đất bị xử phạt vi phạm hành hành vi sử dụng đất khơng m ục đích mà tiếp tục vi phạm; b) Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất; c) Đất giao, cho thuê không đối tượng không thẩm quyền; d) Đất không chuyển nhượng, tặng cho theo quy định Luật mà nh ận chuy ển nhượng, nhận tặng cho; đ) Đất Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm; e) Đất không chuyển quyền sử dụng đất theo quy định c Lu ật mà ng ười s dụng đất thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm; g) Người sử dụng đất không thực nghĩa vụ Nhà n ước b ị x ph ạt vi phạm hành mà khơng chấp hành; h) Đất trồng hàng năm không sử dụng thời hạn 12 tháng liên t ục; đ ất trồng lâu năm không sử dụng thời hạn 18 tháng liên t ục; đ ất tr ồng r ừng không sử dụng thời hạn 24 tháng liên tục; i) Đất Nhà nước giao, cho thuê để thực dự án đầu t mà không đ ược s d ụng thời hạn 12 tháng liên tục tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so v ới ti ến đ ộ ghi dự án đầu tư kể từ nhận bàn giao đất th ực đ ịa phải đ ưa đ ất vào s dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng chủ đầu tư đ ược gia hạn sử dụng 24 tháng phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền s d ụng đất, ti ền thuê đất thời gian chậm tiến độ thực d ự án th ời gian này; h ết th ời h ạn gia hạn mà chủ đầu tư chưa đưa đất vào sử dụng Nhà n ước thu h ồi đ ất mà không bồi thường đất tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng Việc thu hồi đất vi phạm pháp luật đất đai ph ải c ứ vào văn b ản, quy ết đ ịnh quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi vi phạm pháp luật đất đai Chính phủ quy định chi tiết Điều Điều 65 Thu hồi đất chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp lu ật, t ự nguy ện tr ả lại đất, có nguy đe dọa tính mạng người Các trường hợp thu hồi đất chấm dứt vi ệc sử dụng đất theo pháp lu ật, t ự nguy ện trả lại đất, có nguy đe dọa tính mạng người bao gồm: a) Tổ chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, đ ược Nhà n ước giao đ ất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc t ngân sách nhà n ước b ị gi ải thể, phá sản, chuyển nơi khác, giảm khơng nhu cầu s d ụng đ ất; ng ười s dụng đất thuê Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm bị gi ải th ể, phá s ản, chuy ển nơi khác, giảm khơng nhu cầu sử dụng đất; b) Cá nhân sử dụng đất chết mà khơng có người thừa kế; c) Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất; d) Đất Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn khơng gia hạn; đ) Đất khu vực bị nhiễm mơi trường có nguy đe dọa tính mạng người; e) Đất có nguy sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng tượng thiên tai khác đe d ọa tính mạng người Việc thu hồi đất theo quy định khoản Điều phải dựa sau đây: a) Văn quan có thẩm quyền giải có hi ệu lực pháp lu ật đ ối v ới tr ường hợp thu hồi đất quy định điểm a khoản Điều này; b) Giấy chứng tử định tuyên bố người chết theo quy đ ịnh c pháp luật văn xác nhận khơng có người thừa kế Ủy ban nhân dân cấp xã n th ường trú người để thừa kế chết trường hợp thu hồi đất quy đ ịnh t ại ểm b khoản Điều này; c) Văn trả lại đất người sử dụng đất đối v ới tr ường h ợp quy đ ịnh t ại ểm c khoản Điều này; d) Quyết định giao đất, định cho thuê đất đối v ới trường h ợp quy đ ịnh t ại ểm d khoản Điều này; đ) Văn quan có thẩm quyền xác định mức độ ô nhi ễm môi tr ường, s ạt l ở, s ụt lún, bị ảnh hưởng tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng ng ười đ ối v ới trường hợp quy định điểm đ điểm e khoản Điều Chính phủ quy định chi tiết Điều Căn thu hồi đất phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, phát tri ển kinh tế-xã hội (Điều 64 LDĐ 2013) Điều 64 Thu hồi đất vi phạm pháp luật đất đai Các trường hợp thu hồi đất vi phạm pháp luật đất đai bao gồm: a) Sử dụng đất không mục đích Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất bị xử phạt vi phạm hành hành vi sử dụng đất khơng mục đích mà tiếp tục vi phạm; b) Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất; c) Đất giao, cho thuê không đối tượng không thẩm quyền; d) Đất không chuyển nhượng, tặng cho theo quy định Luật mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho; đ) Đất Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm; e) Đất không chuyển quyền sử dụng đất theo quy định Luật mà người sử dụng đất thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm; g) Người sử dụng đất không thực nghĩa vụ Nhà nước bị xử phạt vi phạm hành mà khơng chấp hành; h) Đất trồng hàng năm không sử dụng thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng lâu năm không sử dụng thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không sử dụng thời hạn 24 tháng liên tục; i) Đất Nhà nước giao, cho thuê để thực dự án đầu tư mà không sử dụng thời hạn 12 tháng liên tục tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi dự án đầu tư kể từ nhận bàn giao đất thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng chủ đầu tư gia hạn sử dụng 24 tháng phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thời gian chậm tiến độ thực dự án thời gian này; hết thời hạn gia hạn mà chủ đầu tư chưa đưa đất vào sử dụng Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường đất tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng Việc thu hồi đất vi phạm pháp luật đất đai phải vào văn bản, định quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi vi phạm pháp luật đất đai Chính phủ quy định chi tiết Điều Thẩm quyền thu hồi đất Điều 66 LDĐ Điều 66 Thẩm quyền thu hồi đất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định thu hồi đất trường hợp sau đây: a) Thu hồi đất tổ chức, sở tôn giáo, người Vi ệt Nam định c n ước ngoài, t ổ chức nước ngồi có chức ngoại giao, doanh nghi ệp có v ốn đ ầu t n ước ngồi, tr trường hợp quy định điểm b khoản Điều này; b) Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất cơng ích xã, phường, thị trấn Ủy ban nhân dân cấp huyện định thu hồi đất trường hợp sau đây: a) Thu hồi đất hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; b) Thu hồi đất người Việt Nam định cư nước sở hữu nhà Vi ệt Nam Trường hợp khu vực thu hồi đất có đối tượng quy định t ại kho ản kho ản Điều Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định thu hồi đất ủy quy ền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện định thu hồi đất Trình tự, thủ tục thu hồi đất phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, phát triền kinh tế-xã hội Đ 69 LDĐ Điều 69 Trình tự, thủ tục thu hồi đất mục đích qu ốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội lợi ích quốc gia, công c ộng Xây dựng thực kế hoạch thu hồi đất, điều tra, kh ảo sát, đo đ ạc, kiểm đếm quy định sau: a) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất ban hành thông báo thu hồi đất Thông báo thu hồi đất gửi đến người có đ ất thu h ồi, h ọp ph ổ bi ến đến người dân khu vực có đất thu h ồi thông báo ph ương ti ện thông tin đại chúng, niêm yết trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, đ ịa ểm sinh hoạt chung khu dân cư nơi có đất thu hồi; b) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp v ới t ổ ch ức làm nhi ệm vụ bồi thường, giải phóng mặt triển khai thực kế hoạch thu h ồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; c) Người sử dụng đất có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt thực việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền v ới đ ất đ ể l ập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; d) Trường hợp người sử dụng đất khu vực có đ ất thu h ồi khơng ph ối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt vi ệc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban M ặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi t ổ ch ức làm nhi ệm v ụ bồi thường, giải phóng mặt tổ chức vận động, thuyết phục để người s dụng đất thực Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vận động, thuyết ph ục mà người s dụng đất không phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi th ường, gi ải phóng mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quy ết định kiểm đếm bắt buộc Người có đất thu hồi có trách nhiệm th ực định kiểm đếm bắt buộc Trường hợp người có đất thu h ồi khơng chấp hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quy ết định cưỡng chế thực định kiểm đếm bắt buộc tổ ch ức th ực cưỡng chế theo quy định Điều 70 Luật Lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định c đ ược quy đ ịnh sau: a) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức lấy ý kiến ph ương án b ồi th ường, hỗ trợ, tái định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân khu vực có đất thu hồi, đồng thời niêm yết công khai ph ương án b ồi th ường, hỗ trợ, tái định cư trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung khu dân cư nơi có đất thu hồi Việc tổ chức lấy ý kiến phải lập thành biên có xác nh ận c đ ại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, đại diện người có đất thu hồi Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp văn bản, ghi rõ số lượng ý kiến đ ồng ý, s ố l ượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối v ới ph ương án b ồi th ường, h ỗ trợ, tái định cư; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã n có đ ất thu h ồi t ổ chức đối thoại trường hợp có ý kiến không đ ồng ý v ề ph ương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hoàn chỉnh phương án trình quan có th ẩm quyền; b) Cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án bồi th ường, hỗ tr ợ, tái đ ịnh cư trước trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quy ết đ ịnh thu h ồi đất Việc định thu hồi đất, phê duyệt tổ chức thực ph ương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định sau: a) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quy định Điều 66 c Lu ật định thu hồi đất, định phê duyệt phương án bồi th ường, h ỗ tr ợ, tái định cư ngày; b) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt có trách nhi ệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã phổ biến niêm yết công khai quy ết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã địa điểm sinh hoạt chung khu dân c n có đ ất thu hồi; gửi định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến người có đ ất thu hồi, ghi rõ mức bồi thường, hỗ trợ, bố trí nhà đ ất tái đ ịnh cư (nếu có), thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi th ường, hỗ trợ; thời gian bố trí nhà đất tái định cư (nếu có) thời gian bàn giao đất thu h ồi cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; c) Tổ chức thực việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo ph ương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phê duyệt; d) Trường hợp người có đất thu hồi khơng bàn giao đ ất cho t ổ ch ức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi tổ ch ức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt tổ chức vận động, thuy ết ph ục để người có đất thu hồi thực Trường hợp người có đất thu hồi vận động, thuy ết ph ục nh ưng không chấp hành việc bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi th ường, giải phóng mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân c ấp huy ện ban hành định cưỡng chế thu hồi đất tổ chức thực việc cưỡng chế theo quy định Điều 71 Luật Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt có trách nhiệm quản lý đất giải phóng mặt Điều 70 Cưỡng chế thực định kiểm đếm bắt buộc Nguyên tắc cưỡng chế thực định kiểm đếm bắt buộc: a) Việc cưỡng chế phải tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, b ảo đ ảm trật tự, an toàn, quy định pháp luật; b) Thời điểm bắt đầu tiến hành cưỡng chế thực gi hành Cưỡng chế thực định kiểm đếm bắt buộc thực có đủ điều kiện sau đây: a) Người có đất thu hồi không chấp hành định kiểm đếm bắt buộc sau Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã n có đất thu hồi tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt vận động, thuyết phục; b) Quyết định cưỡng chế thực định kiểm đếm bắt buộc đ ược niêm yết công khai trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, đ ịa ểm sinh ho ạt chung khu dân cư nơi có đất thu hồi; c) Quyết định cưỡng chế thực định kiểm đếm bắt buộc có hiệu lực thi hành; d) Người bị cưỡng chế nhận định cưỡng chế có hiệu l ực thi hành Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận định c ưỡng ch ế vắng mặt giao định cưỡng chế Ủy ban nhân dân c ấp xã lập biên Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quy ết định cưỡng chế th ực định kiểm đếm bắt buộc tổ chức th ực định c ưỡng chế Trình tự, thủ tục thực định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc quy định sau: a) Tổ chức giao thực cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế; b) Trường hợp người bị cưỡng chế chấp hành định c ưỡng chế t ổ chức giao thực cưỡng chế lập biên ghi nhận chấp hành thực điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành định cưỡng chế tổ chức giao thực cưỡng chế thi hành định cưỡng chế II BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT Ở Khái niệm (K 12 Đ LDĐ) Bồi thường đất việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất diện tích đất thu hồi cho người s d ụng đất Nguyên tắc bồi thường ( Đ 74 LDĐ): Điều 74 Nguyên tắc bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất Người sử dụng đất Nhà nước thu hồi đất có đủ ều ki ện đ ược b ồi th ường quy định Điều 75 Luật bồi thường Việc bồi thường thực việc giao đất có mục đích sử d ụng v ới lo ại đất thu hồi, đất để bồi thường bồi thường tiền theo giá đ ất cụ thể loại đất thu hồi Ủy ban nhân dân cấp t ỉnh quy ết định t ại th ời ểm quy ết định thu hồi đất Việc bồi thường Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân ch ủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời quy định pháp luật Điều kiện bối thường Đ 75 LDĐ Điều 75 Điều kiện bồi thường đất Nhà nước thu h ồi đ ất m ục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội lợi ích quốc gia, cơng c ộng Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đất thuê tr ả ti ền thuê đ ất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Gi chứng nhận quy ền sở h ữu nhà quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản 10 khác gắn liền với đất (sau gọi chung Giấy chứng nh ận) có đ ủ ều ki ện đ ể cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài s ản khác g ắn liền với đất theo quy định Luật mà chưa c ấp, tr tr ường h ợp quy đ ịnh t ại khoản Điều 77 Luật này; người Việt Nam định c n ước thu ộc đ ối t ượng sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất Việt Nam mà có Gi ch ứng nhận có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quy ền sử dụng đất, quy ền s h ữu nhà tài sản khác gắn liền với đất theo quy định Luật mà chưa cấp Cộng đồng dân cư, sở tơn giáo, tín ngưỡng sử dụng đất mà đ ất Nhà nước giao, cho thuê có Giấy chứng nhận có đủ ều ki ện đ ể đ ược c ấp Gi chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn li ền v ới đ ất theo quy định Luật mà chưa cấp Người Việt Nam định cư nước ngồi Nhà nước giao đất có thu ti ền s d ụng đ ất, cho thuê đất trả tiền thuê đất lần cho thời gian thuê; nhận chuy ển nh ượng quy ền sử dụng đất khu công nghiệp, cụm công nghi ệp, khu ch ế xu ất, khu công ngh ệ cao, khu kinh tế, có Giấy chứng nhận có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nh ận quy ền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất theo quy đ ịnh c Lu ật mà chưa cấp Tổ chức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đ ất tr ả ti ền thuê đ ất lần cho thời gian thuê; nhận thừa kế quy ền sử dụng đất, nh ận chuy ển nh ượng quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất nộp, ti ền nhận chuy ển nh ượng tr ả khơng có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, có Giấy chứng nhận có đ ủ ều ki ện đ ược c ấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn li ền v ới đ ất theo quy định Luật mà chưa cấp Tổ chức nước có chức ngoại giao Nhà n ước cho thuê đ ất tr ả ti ền thuê đất lần cho thời gian thuê có Giấy chứng nhận có đủ ều ki ện c ấp Gi chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn li ền v ới đ ất theo quy định Luật mà chưa cấp Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư nước ngoài, doanh nghi ệp có v ốn đ ầu t nước ngồi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hi ện d ự án đ ầu t xây dựng nhà để bán bán kết hợp cho thuê; cho thuê đ ất tr ả ti ền thuê đ ất m ột l ần cho thời gian thuê, có Giấy chứng nhận có đủ ều ki ện c ấp Gi ch ứng nh ận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đ ất theo quy đ ịnh Luật mà chưa cấp Các trường hợp thu hồi đất không bồi thường Đ 82 LDĐ Điều 82 Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất không bồi thường đất trường hợp sau đây: Các trường hợp quy định khoản Điều 76 Luật này; Đất Nhà nước giao để quản lý; Đất thu hồi trường hợp quy định Điều 64 ểm a, b, c d kho ản Điều 65 Luật này; Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy ền s hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất theo quy định c Luật này, tr tr ường h ợp quy định khoản Điều 77 Luật Bồi thường đất: a Bồi thường đất nơng nghiệp hộ gia đình cá nhân: Đ 77 LDĐ 11 Điều 77 Bồi thường đất, chi phí đầu tư vào đất l ại Nhà nước thu h ồi đ ất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nơng nghi ệp Nhà n ước thu h ồi đ ất đ ược bồi thường đất, chi phí đầu tư vào đất lại theo quy định sau đây: a) Diện tích đất nơng nghiệp bồi thường bao gồm di ện tích h ạn m ức theo quy định Điều 129, Điều 130 Luật diện tích đất nhận thừa kế; b) Đối với diện tích đất nơng nghiệp vượt hạn mức quy định t ại Đi ều 129 c Lu ật khơng bồi thường đất bồi thường chi phí đầu tư vào đất lại; c) Đối với diện tích đất nơng nghiệp nhận chuyển quy ền sử dụng đ ất v ượt h ạn m ức trước ngày Luật có hiệu lực thi hành việc bồi thường, hỗ tr ợ th ực hi ện theo quy định Chính phủ Đối với đất nông nghiệp sử dụng trước ngày 01 tháng năm 2004 mà ng ười s d ụng đất hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nơng nghi ệp khơng có Gi ch ứng nhận không đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quy ền sử d ụng đất, quy ền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất theo quy định c Lu ật đ ược b ồi thường diện tích đất thực tế sử dụng, di ện tích bồi th ường khơng v ượt hạn mức giao đất nông nghiệp quy định Điều 129 Luật Điều Nghị định 47/2014: Điều Bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp v ượt h ạn m ức nhận chuyển quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân Việc bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất nông nghi ệp vượt hạn m ức nhận chuyển quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân quy định t ại Điểm c Khoản Điều 77 Luật Đất đai thực theo quy định sau đây: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nơng nghi ệp vượt hạn m ức nh ận chuy ển quy ền sử dụng đất trước ngày 01 tháng năm 2014 thừa k ế, tặng cho, nh ận chuy ển nhượng quyền sử dụng đất từ người khác theo quy định pháp lu ật mà đ ủ ều ki ện bồi thường bồi thường, hỗ trợ theo diện tích thực tế mà Nhà nước thu hồi Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân s d ụng đất nơng nghi ệp quy đ ịnh t ại Khoản Điều khơng có Giấy chứng nhận quy ền sử d ụng đất không đ ủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy ền sở h ữu nhà tài sản khác gắn liền với đất theo quy định Luật Đất đai ch ỉ b ồi th ường đ ối v ới diện tích đất hạn mức giao đất nơng nghiệp Đối với phần diện tích đ ất nơng nghiệp vượt hạn mức giao đất nơng nghiệp không bồi thường đất xem xét hỗ trợ theo quy định Điều 25 Nghị định Thời hạn sử dụng đất để tính bồi thường đất nông nghi ệp hộ gia đình, cá nhân sử dụng có nguồn gốc Nhà nước giao đất để sử d ụng vào m ục đích s ản xuất nơng nghiệp, cơng nhận quyền sử dụng đất, nhận chuy ển quy ền sử dụng đ ất theo quy định pháp luật đất đai, áp dụng nh đ ối v ới tr ường h ợp đ ất đ ược Nhà nước giao sử dụng ổn định lâu dài Khoản Điều Nghị định Chính phủ: Điều Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Sửa đổi, bổ sung Điều 11 sau: “Điều 11 Bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất có nguồn g ốc giao khơng thẩm quyền trước ngày 01 tháng năm 2004 n ộp tiền để sử dụng đất mà chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 12 Đất có nguồn gốc giao khơng thẩm quy ền tr ước ngày 15 tháng 10 năm 1993 có giấy tờ chứng minh việc nộp tiền cho quan, t ổ ch ức đ ể đ ược s d ụng đ ất diện tích đất giao mà chưa cấp Gi chứng nh ận quy ền s d ụng đ ất người sử dụng đất bồi thường đất di ện tích loại đ ất đ ược giao Đất có nguồn gốc giao không thẩm quy ền t ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng năm 2004 có gi t ch ứng minh n ộp ti ền đ ể đ ược s dụng đất diện tích đất giao mà chưa c ấp Gi ch ứng nh ận quy ền s dụng đất người sử dụng đất bồi thường sau: a) Trường hợp có giấy tờ chứng minh nộp tiền đế sử d ụng đất diện tích đất giao theo mức thu quy định pháp luật đất đai năm 1993 bồi thường đất diện tích loại đất giao; a) Trường hợp có giấy tờ chứng minh nộp tiền để đ ược sử d ụng đất diện tích đất giao thấp mức thu quy định pháp luật đất đai năm 1993 đ ược b ồi thường đất diện tích loại đất giao ph ải tr s ố ti ền s d ụng đất phải nộp (nếu có) theo quy định Chính phủ thu ti ền sử d ụng đ ất c ấp Gi chứng nhận quyền sử dụng đất Đất có nguồn gốc giao khơng thẩm quyền tr ước ngày 01 tháng năm 2004 khơng có giấy tờ chứng minh nộp tiền để sử dụng đất diện tích đất giao người sử dụng đất bồi thường đất diện tích loại đất giao phải trừ số tiền sử dụng đất phải nộp (n ếu có) theo quy đ ịnh Chính phủ thu tiền sử dụng đất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.” Điều 6, Điều Thoog tu 37/2014: Điều Bồi thường, hỗ trợ Nhà nước thu h ồi đ ất nông nghi ệp cán b ộ, công chức, viên chức (đang làm việc nghỉ hưu, ngh ỉ m ất s ức lao đ ộng, vi ệc hưởng trợ cấp) sử dụng đất Cán bộ, công chức, viên chức (đang làm vi ệc ngh ỉ h ưu, ngh ỉ m ất s ức lao đ ộng, việc hưởng trợ cấp) không thuộc đối tượng quy định Điểm d Khoản Đi ều 19 Nghị định số47/2014/NĐ-CP sử dụng đất nông nghiệp nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định pháp luật, Nhà n ước thu hồi đất bồi thường đất không hỗ trợ ổn định đ ời sống sản xuất, không hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm Hộ gia đình vừa có nhân cán bộ, công chức, viên ch ức (đang làm vi ệc ho ặc nghỉ hưu, nghỉ sức lao động, việc hưởng trợ cấp) vừa có nhân kh ẩu cán bộ, công chức, viên chức sử d ụng đ ất nông nghi ệp vào m ục đích sản xuất nơng nghiệp, Nhà nước thu hồi đất nơng nghiệp hộ gia đình nhân khơng phải cán bộ, cơng chức, viên chức đ ược hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều kiện cụ thể địa phương quy định mức hỗ trợ cho phù hợp Điều Giấy tờ xác định việc nộp tiền để đ ược sử dụng đất trường hợp đất giao không thẩm quyền trước ngày 01 tháng năm 2004 Việc xác định nộp tiền cho quan, tổ chức để sử d ụng đất đ ối v ới trường hợp đất giao không thẩm qu yền trước ngày 01 tháng năm 2004 quy định Điều 11 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP phải vào loại giấy tờ sau đây: 13 a) Biên lai, phiếu thu, hóa đơn thu tiền để sử dụng đất, thu ti ền đ ền bù theo Quy ết định số 186/HĐBT ngày 31 tháng năm 1990 Hội đồng B ộ tr ưởng v ề đ ền bù thi ệt hại đất nơng nghiệp, đất có rừng chuyển sang sử dụng vào mục đích khác; b) Biên lai, phiếu thu, hóa đơn thu ti ền theo quy định c B ộ Tài t ại th ời ểm thu tiền; c) Biên lai, phiếu thu, hóa đơn loại gi t khác Ủy ban nhân dân cấp xã quan, tổ chức giao đất không thẩm quyền xác lập thời điểm thu tiền; d) Giấy tờ biên nhận thu tiền Ủy ban nhân dân cấp xã, hợp tác xã quan, tổ chức giao đất không thẩm quyền quan, tổ chức (hoặc người đ ại diện) cấp cho hộ gia đình, cá nhân thời điểm thu tiền Trường hợp đất giao không thẩm quyền người giao đất nộp tiền để sử dụng đất mà giấy tờ lưu quan, tổ ch ức thu ti ền ho ặc c quan, tổ chức khác có liên quan quan, tổ chức lưu giữ giấy tờ có trách nhiệm cung cấp giấy tờ lưu giữ cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, gi ải phóng mặt cho người sử dụng đất để tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TÁI ĐỊNH CƯ Đ 85, 86 LDĐ: Điều 85 Lập thực dự án tái định cư Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huy ện có trách nhi ệm t ổ ch ức l ập thực dự án tái định cư trước thu hồi đất Khu tái định cư tập trung phải xây d ựng c s h tầng đ ồng b ộ, b ảo đ ảm tiêu chu ẩn, quy chuẩn xây dựng, phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán vùng, miền Việc thu hồi đất thực sau hoàn thành xây d ựng nhà ho ặc c s h tầng khu tái định cư Chính phủ quy định chi tiết điều Điều 86 Bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi mà phải di chuyển chỗ Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt Ủy ban nhân dân c ấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao trách nhi ệm bố trí tái định c ph ải thơng báo cho người có đất thu hồi thuộc đối tượng phải di chuyển chỗ dự ki ến phương án bố trí tái định cư niêm yết cơng khai 15 ngày t ại tr ụ s Ủy ban nhân dân c ấp xã, đ ịa điểm sinh hoạt chung khu dân cư nơi có đất thu hồi t ại n tái đ ịnh c tr ước c quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư Nội dung thông báo gồm địa điểm, quy mô quỹ đất, quỹ nhà tái định c ư, thi ết k ế, di ện tích lơ đất, hộ, giá đất, giá nhà tái định c ư; d ự ki ến b ố trí tái đ ịnh c cho ng ười có đ ất thu hồi Người có đất thu hồi bố trí tái định cư chỗ t ại khu v ực thu h ồi đ ất có d ự án tái định cư có điều kiện bố trí tái định cư Ưu tiên vị trí thuận lợi cho người có đất thu hồi sớm bàn giao mặt bằng, người có đất thu hồi người có cơng với cách mạng Phương án bố trí tái định cư phê duyệt phải công bố công khai tr ụ s Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung c khu dân c n có đ ất thu h ồi t ại nơi tái định cư Giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất nơi tái định c ư, giá bán nhà tái đ ịnh c Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định 14 Trường hợp người có đất thu hồi bố trí tái định c mà ti ền b ồi th ường, h ỗ tr ợ không đủ để mua suất tái định cư tối thi ểu Nhà n ước hỗ tr ợ ti ền đ ủ đ ể mua suất tái định cư tối thiểu Chính phủ quy định cụ thể suất tái định cư tối thiểu cho phù hợp v ới ều ki ện t ừng vùng, miền địa phương Điều 26, 27, 28 NGHỊ ĐỊNH 47/2014: Điều 26 Về lập thực dự án tái định cư Việc lập thực dự án tái định cư quy định Điều 85 Luật Đất đai thực theo quy định sau đây: Dự án tái định cư lập phê duyệt độc lập với phương án bồi th ường, h ỗ tr ợ, tái định cư phải bảo đảm có đất ở, nhà tái định c tr ước c quan nhà n ước có thẩm quyền định thu hồi đất Việc lập dự án tái định cư, lựa chọn chủ đầu tư thực hi ện theo quy định c pháp lu ật phát triển quản lý nhà tái định cư phải bảo đảm quy đ ịnh t ại Khoản Khoản Điều 69 Luật Đất đai Khu tái định cư lập cho nhiều dự án; nhà ở, đất khu tái đ ịnh c bố trí theo nhiều cấp nhà, nhiều mức diện tích khác phù h ợp v ới m ức b ồi thường khả chi trả người tái định cư Đối với dự án khu tái định cư tập trung có phân kỳ xây d ựng theo d ự án thành ph ần tiến độ thu hồi đất hoàn thành xây dựng nhà c sở h t ầng c khu tái đ ịnh cư thực theo tiến độ dự án thành phần cơng trình c s h tầng dự án thành phần khu tái định cư phải bảo đảm k ết n ối theo quy hoạch chi tiết quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Việc bảo đảm kinh phí để thực dự án tái định c th ực hi ện theo quy đ ịnh t ại Đi ều 32 Nghị định Điều 27 Suất tái định cư tối thiểu Suất tái định cư tối thiểu quy định Khoản Điều 86 Luật Đất đai quy định đất ở, nhà nhà tiền để phù hợp với vi ệc l ựa ch ọn c người bố trí tái định cư Trường hợp suất tái định cư tối thiểu quy định đất ở, nhà di ện tích đ ất tái định cư khơng nhỏ diện tích tối thiểu phép tách địa ph ương diện tích nhà tái định cư khơng nhỏ diện tích hộ t ối thi ểu theo quy đ ịnh c pháp luật nhà Trường hợp suất tái định cư tối thiểu quy định nhà diện tích nhà tái định cư khơng nhỏ diện tích hộ tối thiểu theo quy định pháp luật nhà Trường hợp suất tái định cư tối thiểu tính tiền khoản tiền cho suất tái định cư tối thiểu tương đương với giá trị suất tái định cư tối thi ểu đ ất ở, nhà t ại nơi bố trí tái định cư Căn quy định Khoản Khoản Điều tình hình c ụ th ể c đ ịa ph ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định suất tái định cư tối thiểu đất nhà ở, nhà tiền Điều 28 Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà n ước thu h ồi đ ất đ ể thực dự án không thuộc trường hợp quy định Điều 17 Nghị định Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đ ất m ục đích qu ốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội l ợi ích quốc gia, cơng c ộng mà khơng thu ộc trường hợp quy định Điều 17 Nghị định gồm nội dung chủ yếu sau đây: 15 a) Họ tên, địa người có đất thu hồi; b) Diện tích, loại đất, vị trí, nguồn gốc đất thu hồi; số lượng, khối l ượng, giá tr ị hi ện có tài sản gắn liền với đất bị thiệt hại; c) Các tính tốn số tiền bồi thường, hỗ trợ giá đất tính bồi th ường, giá nhà, cơng trình tính bồi thường, số nhân khẩu, số lao động độ tu ổi, s ố l ượng ng ười đ ược hưởng trợ cấp xã hội; d) Số tiền bồi thường, hỗ trợ; đ) Chi phí lập tổ chức thực bồi thường, giải phóng mặt bằng; e) Việc bố trí tái định cư; g) Việc di dời cơng trình Nhà nước, tổ ch ức, c c s tôn giáo, c c ộng đ ồng dân cư; h) Việc di dời mồ mả Việc lấy ý kiến phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định c quy đ ịnh t ại Kho ản Đi ều thực theo quy định Khoản Điều 69 Luật Đất đai phải niêm yết, tiếp nhận ý kiến đóng góp người dân khu vực có đất thu h ồi nh ất 20 ngày, k ể t ngày niêm yết HỖ TRỢ THU HỒI ĐẤT Khái niệm: K1 Điều LDđ: Hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất việc Nhà nước trợ giúp cho người có đất thu hồi để ổn định đời sống, sản xuất phát triển 2.Nguyên tắc hỗ trợ: K Đ 83 LDĐ Điều 83 Hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất Nguyên tắc hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất: a) Người sử dụng đất Nhà nước thu hồi đất vi ệc bồi th ường theo quy đ ịnh Luật Nhà nước xem xét hỗ trợ; b) Việc hỗ trợ phải bảo đảm khách quan, công bằng, kịp th ời, công khai quy đ ịnh pháp luật Các khoản hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất bao gồm: a) Hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất; b) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm đối v ới tr ường hợp thu hồi đ ất nơng nghiệp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghi ệp; thu h ồi đ ất k ết hợp kinh doanh dịch vụ hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuy ển chỗ ở; c) Hỗ trợ tái định cư trường hợp thu hồi đất hộ gia đình, cá nhân, người Vi ệt Nam định cư nước mà phải di chuyển chỗ ở; d) Hỗ trợ khác Các khoản hỗ trợ: Hỗ trợ tái định cư: Đ c K3, Đ 83 LDĐ Hỗ trợ khác: Đ 23, 24, 25 Nghị Định 47/2014 Điều 23 Hỗ trợ người thuê nhà không thuộc sở hữu Nhà nước Hộ gia đình, cá nhân thuê nhà nhà thu ộc s h ữu nhà n ước Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ hỗ trợ chi phí di chuy ển tài s ản theo quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 16 Điều 24 Hỗ trợ thu hồi đất cơng ích xã, phường, thị trấn Trường hợp đất thu hồi thuộc quỹ đất cơng ích xã, phường, thị trấn đ ược hỗ tr ợ; mức hỗ trợ cao mức bồi thường; mức hỗ tr ợ c ụ thể Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; tiền hỗ trợ nộp vào ngân sách nhà n ước đ ược đ ưa vào d ự toán ngân sách hàng năm xã, phường, thị trấn; tiền hỗ tr ợ ch ỉ đ ược s d ụng đ ể đ ầu t xây dựng cơng trình hạ tầng, sử dụng vào mục đích cơng ích xã, phường, thị trấn Điều 25 Hỗ trợ khác người sử dụng đất Nhà nước thu hồi đất Ngoài việc hỗ trợ quy định Điều 19, 20, 21, 22, 23 24 c Ngh ị đ ịnh này, c ứ vào tình hình thực tế địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp t ỉnh quy ết đ ịnh bi ện pháp hỗ trợ khác để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất cơng đ ối v ới người có đất thu hồi; trường hợp hộ gia đình, cá nhân tr ực ti ếp sản xu ất nông nghi ệp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không đủ điều kiện bồi thường theo quy đ ịnh Điều 75 Luật Đất đai Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét hỗ trợ cho phù hợp với thực tế địa phương; trường hợp đặc biệt trình Thủ tướng Chính phủ định 17 ... tích hộ tối thi u theo quy định pháp luật nhà Trường hợp suất tái định cư tối thi u tính tiền khoản tiền cho suất tái định cư tối thi u tương đương với giá trị suất tái định cư tối thi ểu đ ất... không đủ để mua suất tái định cư tối thi ểu Nhà n ước hỗ tr ợ ti ền đ ủ đ ể mua suất tái định cư tối thi u Chính phủ quy định cụ thể suất tái định cư tối thi u cho phù hợp v ới ều ki ện t ừng... tối thi u Suất tái định cư tối thi u quy định Khoản Điều 86 Luật Đất đai quy định đất ở, nhà nhà tiền để phù hợp với vi ệc l ựa ch ọn c người bố trí tái định cư Trường hợp suất tái định cư tối thi u
- Xem thêm -

Xem thêm: on thi luat hanh chinh do thi, on thi luat hanh chinh do thi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay