Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đánh giá nhân viên tại viễn thông thành phố hồ chí minh

78 34 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 18:15

http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N Μ ΤℵΙ OBO OKS CO M Ι Λ⇑ DΟ ΧΗ Ν Υ ι λ◊ ψ υ τ ϖ χνγ θυαν τρ νγ, θυψ τ đ νη σ τη◊νη χνγ ηαψ τη τ Χον νγ β ι χ α m τ τ χη χ Χηνη ϖ ϖ ψ, m ι νη◊ θυ ν λ, đι υ η◊νη đ υ đ τ m ι θυαν τm ϖ χον νγ ι λν η◊νγ đ υ τρονγ χηι ν λ χ ξψ δ νγ ϖ◊ πη〈τ τρι ν τ χη χ Τρονγ ϖαι τρ∫ m τ νη◊ θυ ν λ, χηνγ τα ηψ τη νην λ ι τ νγ τη χνγ τψ ϖ◊ τρ λ ι νη νγ χυ η ι σαυ : đ ι νγ νην ϖιν χ⌠ πη ι λ◊ χ ι νγυ ν τη◊νη χνγ χ α χνγ τψ ? Νην ϖιν χ α χνγ τψ χ⌠ τ ν τm ϖ ι m χ τιυ, χνγ ϖι χ χ α χνγ τψ ? Χνγ τψ χ⌠ τ ο χ η ι đ νην ϖιν τη ηι ν ν νγ λ χ β ν την ? Χνγ ϖι χ χ α νην ϖιν χ⌠ mανγ τνη χη τ τη〈χη τη χ κη ν νγ ϖ◊ τι ν τρι ν τηεο τη ι γιαν κηνγ? Νην ϖιν χ⌠ δυψ τρ đ χ τινη τη ν ϖ◊ đ νγ λ χ λ◊m ϖι χ τχη χ χ ? Ν υ τ τ χ χυ τρ λ ι đ υ λ◊ “Χ⌠”, đι υ đ⌠ χη νγ τ χνγ τψ χηνγ τα χ⌠ m τ τρι ν ϖ νγ πη〈τ τρι ν ρ τ τ τ; νγ χ λ ι, ν υ đα σ χυ τρ λ ι đ υ λ◊ “Κηνγ”, χηνγ τα χ ν πη ι ξεm λ ι χνγ τ〈χ θυ ν λ ηι υ συ τ λ◊m ϖι χ χ α νην ϖιν ϖ◊ ϖι χ đ〈νη γι〈 νην ϖιν Νην τ τηεν χη τ λιν θυαν đ ν τη◊νη χνγ τρονγ δ◊ι η ν χ α m τ τ χη χ λ◊ κη ν νγ đο λ νγ m χ đ τη χ ηι ν χνγ ϖι χ χ α νην ϖιν ϖιν λ◊ m τ τρονγ νη νγ χνγ χ η υ δ νγ νη τ m◊ m τ τ χη χ τη 〈νη γι〈 νην νγ σ δ νγ đ δυψ τρ ϖ◊ τηχ đ ψ ηι υ συ τ χνγ ϖι χ ϖ◊ τη χ ηι ν θυ〈 τρνη νη m đ τ đ ν m χ τιυ χηι ν λ χ χ α τ χη χ 〈νη γι〈 νην ϖιν đ⌠νγ ϖαι τρ∫ θυαν τρ νγ τρονγ ϖι χ đ m β ο η◊νη ϖι m◊ νην ϖιν τη χ ηι ν τρν χνγ ϖι χ νη τ θυ〈ν ϖ ι χηι ν λ KI L χ α χνγ τψ 〈νη γι〈 τη χ ηι ν χνγ ϖι χ χ∫ν λ◊ m τ χνγ χ đ χ χ σ δ νγ đ χ νγ χ γι〈 τρ ϖ◊ ϖ ν ηο〈 τ χη χ Τρονγ κηι τ τ χ χηνγ τα đ υ τ π τρυνγ ϖ◊ο νη νγ τι ν τρνη, τη τ χ đ〈νη γι〈 χηνη τη χ τη τι ν τρνη θυ ν λ ϖ◊ đ〈νη γι〈 τη χ ηι ν χνγ ϖι χ τη τ ρα χ⌠ τη τι ν η◊νη τηεο νη νγ χ〈χη κηνγ χηνη τη χ Η υ η τ χ〈χ νη◊ θυ ν λ đ υ γι〈m σ〈τ χ〈χη τη χ λ◊m ϖι χ χ α νην ϖιν ϖ◊ đ νη λ νγ νη τη ν◊ο đ⌠ đ χ〈χη τη χ λ◊m ϖι χ χ α νην ϖιν πη η π ϖ ι νη νγ ψυ χ υ χ α τ χη χ Η đ τ ο χηο νην ϖιν νη νγ ν τ νγ ϖ γι〈 τρ τ νγ đ ι χ α νην ϖιν đ ι ϖ ι τ χη χ ϖ◊ τm κι m χ〈χη τη χ đ τ ι đα ηο〈 σ đ⌠νγ γ⌠π χ α τ νγ χ〈 νην νην http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N ϖι χ đ〈νη γι〈 đ τ ηι υ θυ χαο, χ〈χ νη◊ θυ ν λ τη ϖιν νγ 〈π δ νγ χ ηαι ηνη τη χ đ〈νη γι〈 χηνη τη χ ϖ◊ κηνγ χηνη τη χ ς ι νη νγ λ ι χη χ α ϖι χ đ〈νη γι〈 νην ϖιν νυ τρν, đ đ m β ο ηο τ OBO OKS CO M đ νγ κινη δοανη ηι υ θυ ϖ◊ νγ◊ψ χ◊νγ πη〈τ τρι ν, ςι ν τηνγ ΤΠ Η Χη Μινη κηνγ τη κηνγ τη χ ηι ν đ〈νη γι〈 νην ϖιν Τυψ νηιν, τη χ χη τ χνγ τ〈χ đ〈νη γι〈 νην ϖιν ηι ν ναψ τ ι ςι ν τηνγ ΤΠ Η Χη Μινη χ∫ν mανγ τνη χη τ ηνη τη χ ϖ◊ χ m τνη ς σαο ϖι χ đ〈νη γι〈 mανγ τνη χη τ ηνη τη χ ϖ◊ χ m τνη ? Νγυψν νην χ β ν χ α τ ν τ ι τρν λ◊ δο χη α ξψ δ νγ η τη νγ τιυ χηυ ν đ〈νη γι〈 νην ϖιν đ χ βι τ λ◊ νην ϖιν λ◊m ϖι χ τ ι κη ι χη χ ν νγ χ α ςι ν τηνγ Τη◊νη πη Dο χη α χ⌠ η τη νγ τιυ χηυ ν đ〈νη γι〈 νν ϖι χ đ〈νη γι〈 νην ϖιν κηνγ τη χηνη ξ〈χ, κηνγ ηι υ θυ , κηνγ đ τ νη νγ m χ đχη νη mονγ mυ ν χ α χ π λνη đ ο τ ι ςι ν τηνγ Τη◊νη πη Τ ϖι χ đ〈νη γι〈 νην ϖιν κηνγ χηνη ξ〈χ, đ νη η νη : κηεν τη νγ η◊νγ λο τ ϖ ν đ λιν θυαν đ ν θυ ν τρ νγυ ν νην λ χ νγ, τ νγ λ χηνη ξ〈χ δ ν đ ν κηεν τη νγ νγ, đ◊ο τ ο, đ β τ… Χηνη τ ϖι χ đ〈νη γι〈 κηνγ νγ, τ νγ λ νγ κηνγ χνγ β νγ, đ◊ο τ ο κηνγ đνγ ι; ϖι χ đ β τ κηνγ đ τ m χ đχη πη〈τ τρι ν νην ϖιν, κηνγ τ ο đ νγ λ χ τηχ đ ψ νην ϖιν λ◊m ϖι χ τ τ η ν Dο κηνγ χ⌠ η τη νγ τιυ χηυ ν đ〈νη γι〈 νν κηι đ〈νη γι〈 νην ϖιν, λνη đ ο τη νγ χ⌠ κηυψνη η νη νγ τη χ m χ τ νην ϖιν, ϖι χ đ〈νη γι〈 τη νγ βνη θυν χη νγη α đ τρ〈νη νγ mανγ τνη “δ ηο◊ ϖι θυ” ς ι χ〈χη đ〈νη γι〈 νη τρν, νη νγ νην ϖιν λ◊m ϖι χ κηνγ ηι υ θυ , τηι υ τρ〈χη νηι m τη νγ τχη χ χ νγ η , νγ τρ〈χη νηι m ϖ ι χνγ ϖι χ τη χ λ ι, νη νγ νην ϖιν τχη χ χ λ◊m ϖι χ, χ⌠ νγ χ⌠ τm λ β τ mν ϖ τ τ χ đ υ “νη νηαυ” ϖ◊ KI L χη χ χη ν σ γι m ηι υ συ τ λ◊m ϖι χ Θυα τm ηι υ, τηαm κη ο χ〈χ đ τ◊ι νγηιν χ υ κηοα η χ τρονγ νγ◊νη β υ χηνη – ϖι ν τηνγ, νγ ι ϖι τ νη ν τη ψ ϖ ν đ đ〈νη γι〈 νην ϖιν χη α đ χ νγηιν χ υ νηι υ ϖ◊ χηυψν συ Μ τ ϖ◊ι đ τ◊ι νγηιν χ υ χη đ χ π đ ν ν ι δυνγ ϖ◊ m τ ϖ◊ι πη νγ πη〈π đ〈νη γι〈 Τυψ νηιν, ηο τ đ νγ đ〈νη γι〈 νην ϖιν đ τ ηι υ θυ ηαψ κηνγ πη τηυ χ ρ τ νηι υ ψ υ τ : đ⌠ λ◊ θυαν đι m đνγ χ α χ π λνη đ ο ϖ đ〈νη γι〈 νην ϖιν, đ⌠ λ◊ η τη νγ τιυ χηυ ν đ〈νη γι〈 χηνη ξ〈χ, đ⌠ λ◊ ϖι χ λ α χη ν πη νγ πη〈π đ〈νη γι〈 πη η π ϖ◊ νγο◊ι ρα, νγ ι λνη đ ο πη ι ν m β τ
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đánh giá nhân viên tại viễn thông thành phố hồ chí minh , Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đánh giá nhân viên tại viễn thông thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay