Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng của vietcombank

126 48 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 18:05

http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N B NG OBO OKS CO M TR GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C KINH T TP H CHÍ MINH NGUY N THÀNH HUN HỒN THI N H TH NG X P H NG TÍN D NG C A VIETCOMBANK KI L LU N V N TH C S KINH T TP H CHÍ MINH – 2008 http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N B NG OBO OKS CO M TR GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C KINH T TP H CHÍ MINH NGUY N THÀNH HUYÊN HOÀN THI N H TH NG X P H NG TÍN D NG C A VIETCOMBANK LU N V N TH C S KINH T Ng ih KI L Chuyên ngành : Ngân hàng Mã s : 60.31.12 ng d n khoa h c : TS.NGUY N MINH KI U TP H CHÍ MINH - 2008 http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N L I CAM OAN OBO OKS CO M Tác gi cam oan s li u vi t xác, trung th c, tài “HỒN THI N H VIETCOMBANK” TH NG X P H NG TÍN D NG C A c trình bày nghiên c u c a tác gi , ch a c cơng b b t k cơng trình khác tài nghiên c u c hồn thành có s giúp c a NHTM t ch c ki m toán t i Vi t nam Tác gi chân thành c m n s t n tình h ng d n c a TS.Nguy n Minh Ki u Tác gi c ng chân thành c m n nhà nghiên c u, nhà qu n tr c a Ngân hàng TMCP Ngo i th ng Vi t nam, nhà qu n tr c a NHTM t ch c ki m toán n tài nghiên c u ã giúp nghiên c u tác gi vi c ti p c n tài li u Vi c công b m t s thơng tin mang tính nh y c m có th ho t ng c a NHTM nên tác gi c có nêu tên ã r t cân nh∀c nh h !ng n a s li u vào tài nghiên c u, mong t ch c có liên quan thơng c m giúp tác gi hồn tài nghiên c u KI L thành t t http://kilobooks.com THƯ VIỆ N ĐIỆ N TỬTRỰC TUYẾ N OBO OKS CO M M CL C DANH M C CÁC KÝ HI U, CH Trang : VI T T T DANH M C CÁC B NG BI U GI I THI U Lý ch n Xác M c tiêu nghiên c u c a nh v n nghiên c u 02 tài Ph K t c u c a lu n v n Ý ngh a khoa h c th c ti n c a NG I : 01 04 ng ph m vi nghiên c u ng pháp nghiên c u ti p c n v n 05 05 06 tài CÁC NGHIÊN C U VÀ KINH NGHI M V 06 X P H!NG TÍN D NG 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 T∀ng quan v x p h ng tín d ng Khái ni#m x p h ng tín d ng KI L CH it tài it ng c a x p h ng tín d ng T∃m quan tr ng c a x p h ng tín d ng 10 R i ro tín d ng 10 ... H!NG TÍN D NG 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 T∀ng quan v x p h ng tín d ng Khái ni#m x p h ng tín d ng KI L CH it tài it ng c a x p h ng tín d ng T∃m quan tr ng c a x p h ng tín d ng 10 R i ro tín. .. CAM OAN OBO OKS CO M Tác gi cam oan s li u vi t xác, trung th c, tài “HỒN THI N H VIETCOMBANK TH NG X P H NG TÍN D NG C A c trình bày nghiên c u c a tác gi , ch a c cơng b b t k cơng trình khác... thơng tin mang tính nh y c m có th ho t ng c a NHTM nên tác gi c có nêu tên ã r t cân nh∀c nh h !ng n a s li u vào tài nghiên c u, mong t ch c có liên quan thơng c m giúp tác gi hoàn tài nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng của vietcombank , Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng của vietcombank

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay