BÀI tập NGÂN HÀNG THƯƠNG mại có đáp án

75 75 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 17:25

HỆ THỐNG BÀI TẬP MÔN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NEU ĐÁP ÁN Bài 1: Một ngân hàng tiến hành huy động - Tiết kiệm tháng, 0,65%/tháng, trả lãi tháng/lần - Kỳ phiếu ngân hàng 12 tháng, lãi suất 8%/năm, trả lãi trước - Tiết kiệm 12 tháng, lãi suất 8,5%/năm, trả lãi tháng/lần Biết tỷ lệ dự trữ bắt buộc 5%, dự trữ vượt mức 5% Hãy so sánh chi phí cách huy động Bài 2: Ngân hàng cổ phần thương mại Quốc tế mở đợt huy động v ới nh ững phương thức toán sau: a Tiền gửi loại 18 tháng - Trả lãi lần kỳ, lãi suất 0,7%/tháng - Trả lãi cuối kỳ, lãi suất 0,75%/tháng - Trả lãi trước, lãi suất 0,68%/tháng b Tiền gửi loại 12 tháng - Trả lãi lần kỳ, lãi suất 0,67%/tháng - Trả lãi cuối kỳ, lãi suất 0,72%/tháng - Trả lãi trước, lãi suất 0,65%/tháng Biết tỷ lệ dự trữ bắt buộc với tiền gửi 12 tháng 10%, v ới ti ền g ửi 18 tháng 5% Hãy so sánh chi phí huy động ngân hàng gi ữa hình th ức tr ả lãi đ ối với loại tiền gửi nêu ưu cách th ức trả lãi Bài 3: Một ngân hàng tiến hành huy động a Kỳ phiếu ngân hàng 24 tháng, lãi suất 14,6%/năm, trả lãi trước hàng năm b Tiết kiệm 12 tháng, lãi suất 16,5%/năm, trả lãi tháng/lần Hãy tính lãi suất tương đương trả hàng tháng so sánh ưu th ế c m ỗi cách huy động trường hợp ngân hàng khách hàng Bi 4: Một ngân hàng tiến hành huy động - Tiền gửi tiết kiệm, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 0,72%/tháng, lãi tr ả hàng tháng, gốc trả cuối kỳ Lãi không rút hàng tháng đưa vào tài khoản tiền gửi toán khách hàng v ới lãi suất 0,25%/tháng - Trái phiếu NH năm, lãi suất 8,5%/năm, lãi trả đầu hàng năm, g ốc trả cuối kỳ BiÕt tû lƯ dù tr÷ b¾t bc víi nguồn tiền kỳ h ạn t 12 tháng tr xu ống 10%, nguồn tiền kỳ hạn 12 tháng 5% H·y so sánh chi phí huy động ngân hàng gia nguồn Bài 5: Ngân hàng A số liệu sau: (số dư bình quân năm, lãi suất bình quân năm, đơn vị tỷ đồng) Tài sản Số Lãi dư suất Nguồn vốn Số Lãi dư suất 3.55 (%) (%) Tiền mặt 1.050 Tiền gửi toán Tiền gửi NHNN 580 Tiền gửi TCTD khác Chứng khoán ngắn hạn kho bạc Cho vay ngắn hạn 820 1.480 4.850 Tiền gửi tiết kiệm 3.85 6,5 ngắn hạn TGTK trung dài hạn 3.27 7,5 Vay ngắn hạn 2.03 Vay trung dài hạn 2.45 8,1 5,5 9,5 650 Cho vay trung hạn 3.250 10,5 Vốn chủ sở hữu Cho vay dài hạn 3.250 11,5 Tài sản khác 520 Tổng TS Tổng NV Biết nợ hạn 7%, thu khác =45 tỷ, chi khác =35 tỷ; tỷ lệ thuế thu nh ập 25% Tính: Thu lãi, chi trả lãi, chênh lệch lãi suất, chênh l ệch lãi su ất c b ản; ROA, ROE Bài 6: Ngân hàng B số liệu sau: (Số d bình quân, lãi suất bình quân năm, đơn vị tỷ đồng) Tài sản Số d LS H (%) s Nguồn vèn Sè d LS (%) Rủi TiỊn mỈt TiỊn gưi NHNN Tiền gửi TCTD khác Chứng khoán kho 620 880 250 420 1,2 2,7 4,2 ro 0,1 Tiền gửi toán Tiết kiệm ngắn 1500 1820 1,4 4,8 0,2 hạn TGTK trung dài 1410 7,5 0,1 hạn Vay ngắn hạn 620 5,6 bạc Cho vay ngắn hạn Cho vay trung hạn Cho vay dài hạn Tài sản khác Tng Tài sản 1900 1570 850 410 9,8 12,5 13,5 0,7 0,8 1 Vay trung dài 1200 hạn Vốn chủ sở hữu 350 Tng Ngun 900 7,8 900 Biết nợ hạn khoản cho vay ngắn hạn 5%, khoản cho vay trung dài hạn 10%, thuế suất thuế TNDN 25%, thu kh¸c =15 t ỷ, chi kh¸c =20 tỷ Trong tổng dư nợ, Nợ nhóm chiếm 70%, Nợ nhóm chiếm 20%, l ại Nợ nhóm Giá trị TSĐB Nợ nhóm 600tỷ, Nợ nhóm 300t ỷ Số dư Quỹ dự phòng RRTD năm trước 11tỷ Giá trị cam kết bảo lãnh 1500 tỷ đồng, Hệ số rủi ro 0,8 a Tính lãi suất bình quân tổng nguồn, lãi suất bình quân tổng tài sản, lãi suất bình quân tổng tài sản sinh lãi b Tính chênh lệch thu chi từ lãi, chênh lệch lãi suất, chênh lệch lãi suất b¶n, ROA, ROE c TÝnh l·i suÊt cho vay trung bình để đảm bảo hoà vốn d Tớnh t l an toàn vốn đưa biện pháp điều chỉnh c ần thi ết biết Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8% e Giả sử lãi suất tháng đầu năm sau tăng 2%/năm, tính t ổn th ất xảy f Giả sử lãi suất tháng đầu năm sau tăng 2%/năm với xác suất x ảy 90% Tính tổn thất kỳ vọng rủi ro lãi suất g Giả sử 20% dư nợ cho vay đáo hạn khả thu h ồi cao, tính Tỷ lệ khoản TS Bi 7: Ngân hàng B số liệu sau (Số d bình quân năm, lãi suất bình quân năm, đơn vị tỷ đồng) Tài sản Tiền mặt Tiền gửi NHNN Tiền gửi TCTD khác Chứng kho¸n KB - - Mệnh giá Sè L·i HƯ d suÊt sè (%) RR 420 180 250 1,5 2,5 Sè L·i d st TiỊn gưi to¸n 158 (%) 1,5 0,1 TiỊn gưi tiÕt kiƯm 185 5,5 0,2 ngắn hạn TGTK trung dài 151 7,5 hạn Vay ngắn hạn Vay trung dài hạn 770 125 5,5 8,8 Vèn chđ së h÷u 350 0,1 450 - Giỏ th trng Cho vay ngắn hạn 420 231 9,5 0,8 Cho vay trung h¹n 147 11,5 0,9 Cho hạn dài hạn 185 13,5 Tài sản khác Tng Tài sản 410 Nguồn vèn Tổng Nguồn vốn 310 310 BiÕt nỵ hạn khoản cho vay ngắn hạn 5%, khoản cho vay trung dài hạn 7%, thu sut thu TNDN l 25%, thu khác = 59 t ỷ, chi kh¸c = 45 tỷ Trong tổng dư nợ, Nợ nhóm chiếm 60%, Nợ nhóm chiếm 10%, l ại Nợ nhóm Giá trị TSĐB Nợ nhóm 450tỷ, Nợ nhóm 1500t ỷ Số dư Quỹ dự phòng RRTD năm trước 82tỷ Giá trị cam kết bảo lãnh 1200 tỷ đồng, Hệ số ri ro l 0,8 a Tính lãi suất bình quân tổng NV, lãi suất bình quân tổng TS, lãi suất bình quân tổng TS sinh lãi b Tính chênh lệch thu chi tõ l·i, chªnh lƯch l·i st, chªnh lƯch lãi suất bản, ROA, ROE c Tính lãi suất cho vay trung bình để đảm bảo ROE =18% d Tính Tỷ lệ an tồn vốn đưa biện pháp điều chỉnh cần thiết biết Tỷ lệ ATVốn tối thiểu 8% e Giả sử lãi suất tháng đầu năm sau tăng 1,6%/năm, tính Rủi ro lãi suất (tổn thất xảy ra) f Giả sử 20% khoản cho vay đáo hạn kh ả thu h ồi cao, tính Tỷ lệ khoản TS Chú ý: Mệnh giá chứng khoán dùng để tính thu lãi, giá thị trường dùng để tính giỏ tr ti sn Bi 8: Một ngân hàng số liệu tình hình huy động vốn nh sau: Đơn vị: Triệu đồng Nguồn vốn Số d LS Nguồn vèn Sè d (%) TiỊn gưi cđa TCKT 69.085 1,8 4,7 (%) Vèn vay 168.5 3.1 Vay NHNN 3.2 Vay c¸c TCTD kh¸c 45 3.610 9.913 1.1 TiỊn gửi toán 1.2 Tiền gửi kỳ hạn 12 35.724 33.361 tháng Tiền gửi cá nhân 178.31 3.3 Phát hành giấy tờ 155.02 2.1 Tiền gửi to¸n 2.2 TiÕt kiƯm  12 th¸ng 2.3 TK > 12 tháng 24 28.243 62.506 67.059 gi¸ - Kú phiÕu tháng - Tr¸i phiÕu năm - Chøng chØ tiỊn gưi 62.396 62.967 29.659 2,4 6,5 8,8 th¸ng th¸ng LS 4,2 5,7 7,2 7,9 7,1 2.4 TiÕt kiƯm > 24 th¸ng 20.509 Tỉng vèn huy ®éng = 420 355 tr® 9,6 Vốn ủ th¸c đầu tư 4.408 BiÕt: - Tû lƯ DTBB víi tiỊn gưi giấy tờ giá  12 tháng 10%, t 12 tháng n 24 tháng 4% Ngoi NH dự trữ vợt mức 7% so víi toµn bé tiỊn gưi - Chi phÝ trả lãi chiÕm 80% tỉng chi phÝ, tû lƯ tµi sản sinh lời tổng tài sản 73,5%, vốn tự 34.210 triệu đồng, khoản thu khác 3.327 trđ - Thuế suất thuế TNDN 25% a Xác định mức dự trữ phù hợp ngân hàng b Xác định tỷ lệ sinh lời tối thiểu tài sản sinh lời để đảm bảo hoà vốn c Xác định tỷ lệ sinh lời cần thiết tài sản sinh lời để đảm bảo tỷ lệ ROE dự kiến 14% d Nếu ngân hàng muốn tỷ lƯ sinh lời tài sản sinh lời lµ 12,24% trì tỷ lệ ROE 14% tài sản sinh lêi sÏ thay đổi nh thÕ nµo vµ b»ng bao nhiêu? Bi 9: Một ngân hàng tình hình vỊ ngn vèn nh sau (số dư bình qn năm, lãi suất bình quân năm, n v t ng) : Khoản mục Sè d LS Khoản mục (%) TiÒn gưi Sè LS d (%) cđa TiỊn gưi cđa d©n TCKT - TiỊn gưi 1,5 c - TiÕt kiệm không 250 2,4 2,2 kỳ hạn - Tiết kiệm cã kú 480 6,9 h¹n Vèn vay Vốn chủ sở hữu 215 150 7,5 to¸n - TiỊn gưi không kỳ hạn phi giao dịch - Tiền gửi kú h¹n 500 170 220 5,8 Biết: chi phí khác, ngồi chi phí trả lãi 46 t, khoản thu khác ngoi thu lói 12 t, thuế suất thuế TNDN 25% a Xác định tỷ lệ chi phí vốn bình quân cho toàn ngn vèn huy đ ộng từ bên ngồi cđa ng©n hàng b Nếu ngân hàng sử dụng 70% nguồn vốn huy ng từ bên vào tài sản sinh lời tỷ lệ sinh lời tối thiểu tài sản sinh lời để đảm bảo hoà vốn? c NÕu NH dù kiÕn tû lƯ ROA lµ 0,9%, xác định tỷ lệ sinh lời cần thiết tài sản sinh lời để đảm bảo tỷ lệ ROA dự kiÕn Bài 10: Ngân hàng B theo dõi hợp đồng tín dụng sau: Cho vay 170 triệu, lãi suất 12%/năm, thời hạn 12 tháng, trả gốc lãi cu ối kỳ Hết 12 tháng, khách hàng mang 90 triệu đến trả xin gia h ạn n ợ tháng Ngân hàng cách thu gốc lãi nào? Hãy bình lu ận v ề cách x lý mà anh/chị đưa ra.Biết lý không trả nợ khách quan, NH đồng ý cho gia hạn Qua tháng gia hạn, khách hàng không tr ả đ ược n ợ Sau 12 tháng tiếp theo, biết thu khoản nợ này, NH bán tài sản chấp thu 150 triệu (sau trừ chi phí bán) M ức lãi suất áp dụng thời gian hạn 150% lãi suất h ợp đồng tín d ụng Tiền thu từ tài sản chấp đủ bù đắp lãi gốc không? Bài 11: Ngân hàng B theo dõi hợp đồng tín dụng sau: Cho vay 70 triệu, lãi suất 11%/ năm, thời hạn 12 tháng, tr ả g ốc cu ối kỳ, trả lãi lần kỳ Đến tháng 12, khách hàng mang 50 triệu đ ến tr ả, phần lại NH chuyển nợ hạn Sau 12 tháng tiếp theo, bi ết thu khoản nợ này, NH bán tài sản chấp thu đ ược 65 triệu (sau trừ chi phí bán) NH cách thu gốc lãi nào? Gi ả thi ết khách hàng trả lãi tháng đầu năm Mức lãi suất áp dụng th ời gian hạn 140% lãi suất hợp đồng tín dụng Ti ền thu đ ược t tài sản chấp đủ bù đắp lãi gốc không? Bài 12: NH A nhận yêu cầu chiết khấu sổ tiết kiệm khách hàng vào ngày 15/06/200X Số tiền ghi sổ 100trđ, kỳ h ạn năm, g ửi vào ngày 15/08/200X-1, lãi suất 1,2%/tháng, trả lãi cuối kỳ Lãi su ất chiết khấu NH 1,5%/tháng Nếu rút trước h ạn khách hàng ch ỉ hưởng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn 0,35%/th Tính s ố ti ền khách hàng nhận Chiết khấu giúp khách hàng lợi h ơn rút tiền trước hạn tiền? Bài 13: Ngày 15/06/200X, NH A nhận yêu cầu chiết khấu khách hàng lượng trái phiếu NH B phát hành vào ngày 15/08/200X-2, mệnh giá 250tr, kỳ hạn năm, lãi suất 11%/năm, trả lãi cuối hàng năm NH mua lại trái phiếu với giá 108% mệnh giá Tính lãi suất chiết khấu ngân hàng Tính lãi suất thực trái phiếu vào năm th ứ hai sau chiết khấu nhà đầu tư Bài 14: Một khách hàng gửi chứng từ lên vay ngân hàng 20 tỷ đ ồng vào ngày 15/5/X Khách hàng ký hợp đồng tín dụng từ đầu năm v ới mức hạn tín dụng 40 tỷ, thời hạn năm Vào ngày 15/5/X, d n ợ c khách hàng ngân hàng 16 tỷ, đồng th ời cán tín d ụng bi ết dư nợ khách hàng ngân hàng khác 10 tỷ Ngân hàng cách xử lý nào? Bài 15: Để thực kế hoạch kinh doanh quý III năm 2007, doanh nghiệp Minh Trang gửi hồ sơ vay vốn lưu động đến NH NN&PTNT M kèm kế hoạch kinh doanh Trong giấy đề nghị vay vốn doanh nghi ệp, mức vay 500 triệu đồng Qua thẩm định hồ sơ vay v ốn, ngân hàng xác định số liệu sau - Giá trị vật tư hàng hoá cần mua vào quý 800 triệu đồng - Chi phí trả lương nhân viên: 560 triệu - Chi phí quản lý kinh doanh chung: 120 triệu - Chi phí khấu hao nhà xưởng thiết bị: 240 triệu - Tổng số vốn lưu động tự khách hàng 720 triệu - Giá trị tài sản chấp: 700 triệu Theo anh/chị, ngân hàng duyệt mức cho vay theo doanh nghiệp đề nghị không? Tại sao? Giả định ngân hàng đủ nguồn vốn để thực cho vay doanh nghiệp, doanh nghiệp vay NH M để thực dự án NH cho vay tối đa 70% giá trị TSTC Bài 16: Công ty lắp máy điện nước nhu cầu vay để th ực m ột h ợp đồng nhận mua lắp đặt trạm biến áp theo ph ương th ức cho vay t ừng lần Tổng giá trị hợp đồng khoán gọn trị giá tỷ (giả thiết h ợp đồng đ ảm bảo nguồn toán chắn), thời gian thực hợp đồng t 1/4/200X đến 1/10/200X Bên A ứng trước 1,5 tỷ, số tiền l ại đ ược toán làm lần nhau, lần đầu vào cuối tháng 8, l ần th ứ sau cơng trình bàn giao tháng Trong tháng 3, cơng ty xu ất trình m ột hợp đồng ký để mua máy biến áp trị giá 3,8 tỷ, phải toán tiền tháng sau Biết vốn tự cơng ty tham gia vào cơng trình 300 triệu, tổng chi phí cho vận chuyển lắp đặt thiết bị 450 tri ệu; lãi su ất cho vay hành 1,1%/tháng Yêu cầu: 10 TH1: DN vay vốn 10 tỷ NH khác để tài trợ cho ph ương án KD khác  khơng liên quan đến phương án KD vay vốn theo HMTD NH  giải ngân 20 tỷ TH 2: DN vay vốn 10 tỷ NH khác để tài tr ợ cho ph ương án KD vay vốn theo HMTD NH thơng báo tr ước cho NH, NH xét đ ến khả vay vốn NH khác trước duyệt hạn mức 40tỷ  Nhu cầu giải ngân tiếp 20 tỷ hợp lý  giải ngân 20 tỷ TH 3: DN vay vốn 10 tỷ NH khác để tài tr ợ cho ph ương án KD vay vốn theo HMTD NH mà không thông báo trước cho NH, NH đến khả vay vốn NH khác trước ệt hạn m ức 40t ỷ  DN dấu hiệu che giấu thơng tin vay vốn để chiếm d ụng v ốn NH , tiếp tục giải ngân DN chiếm dụng số vốn nhiều h ơn c ần thi ết ho ặc giảm phần vốn tự góp vào  rủi ro tín dụng DN tăng lên Vì tùy theo đánh giá mức độ RRo cán tín dụng mà cách x lý phù h ợp: - Giảm hạn mức tín dụng Khơng cho vay tiếp Khơng cho vay tiếp thu hồi vốn vay trước hạn … Bài 15: Nhu cầu vốn để thực phương án KD = 1.480 trđ Nguồn vốn tự = 720 tỷđ  Nhu cầu vay vốn NH = 1480 – 720 = 760 trđ 70% giá trị TSĐB = 490 trđ Nếu cho vay 760 tr RR Nếu cho vay 490 tr khơng đủ để thực phương án KD, ảnh h ưởng đến thành công phương án khả thu nợ NH NH xét trường hợp sau: 61 Đề nghị DN bổ sung tài sản đảm bảo với giá trị tối thiểu 400trđ (270/0,7=385trđ) Nếu được, NH giải ngân cho vay 760trđ Đề nghị DN tìm nguồn tài trợ khác (Vốn tự có, vay NH khác, Tín dụng nhà cung cấp, Vay CBCNV….) Nếu được, NH giải ngân cho vay 490trđ Đề nghị DN tìm người bảo lãnh cho vay 270trđ Nếu đ ược, NH giải ngân cho vay 760trđ Xem xét lại quan hệ tín dụng khứ với DN tính khả thi, khả sinh lời phương án vay vốn vay tín ch ấp v ới giá tr ị vay 270 trđ Nếu được, NH giải ngân cho vay 760trđ Đề nghị khách hàng điều chỉnh phương án kinh doanh để giảm bớt nhu cầu đầu tư Nếu được, NH giải ngân cho vay 490trđ Nếu áp dụng giải pháp giải pháp trên, NH t chối cho vay RR Chú ý: đơn xin vay DN đề nghị vay 500trđ, sau thẩm định lại thông tin hồ sơ TD, NH tính tốn lại nhu cầu 760trđ, mà DN lại khơng vay NH khác, khơng nguồn tài trợ khác NH cho vay 500tr không đủ để thực phương án KD ảnh h ưởng đ ến s ự thành công phương án khả thu nợ NH nên NH không nên cho vay 500trđ Bài 16: Nhu cầu vốn để thực phương án KD = 3,8 tỷ + 0,45 tỷ = 4,25 t ỷ Nguồn vốn tự = 0,3 tỷ Chủ đầu tư ứng trước = 1,5 tỷ  Nhu cầu vay vốn NH = 4,25 tỷ - 1,8 tỷ = 2,45 tỷ Thực hợp nhà thầu lãi 0,75 tỷ (= 5tỷ - 4,25tỷ), nguồn toán chắn, nên NH nên cho vay số tiền 2,45 tỷ 62 Với giá trị hợp đồng tỷ, nhà thầu nhận 1,5 tỷ vào 1/4, 1,75 tỷ (= 3,5 tỷ / 2) vào cuối tháng 8, đầu tháng 1,75 tỷ vào 1/11  thời gian cho vay tháng từ 1/4 đến 1/11, thu nợ vào 1/9 1/11 Tại 1/9, gốc thu = 2,45 tỷ / = 1,225 tỷ Lãi thu = 2,45 tỷ x 1,1% x 5th = Tại 1/11, gốc thu = 2,45 tỷ / = 1,225 tỷ Lãi thu = 1,225 tỷ x 1,1% x 2th = Bài 17: Nhu cầu vốn để thực phương án KD = 5tỷ - 10% x 5tỷ (lãi đ ịnh m ức) = 4,5 tỷ = Tổng chi phí Nguồn vốn tự = Chi phí khấu hao máy móc = 40% x 4,5 t ỷ = 1,8t ỷ Chủ đầu tư ứng trước = 0,5 tỷ  Nhu cầu vay vốn NH = 4,5 tỷ - 2,3 tỷ = 2,2 tỷ Thực hợp nhà thầu lãi 0,5 tỷ (= 5tỷ - 4,5tỷ), nguồn tốn chắn đầu tư ngân sách ệt, nên NH nên cho vay số tiền 2,2 tỷ Với giá trị hợp đồng tỷ, nhà thầu nhận 0,5 tỷ vào 1/6, 1,875 t ỷ vào cuối tháng đầu tháng 9, 1,875tỷ vào 1/12, 0,75 t ỷ vào 1/11/200X+1  thời gian cho vay tháng từ 1/6 đến 1/12, thu nợ vào 1/9 1/12 Tại 1/9, gốc thu = 2,2 tỷ / = 1,1 tỷ Lãi thu = 2,2tỷ x 1,05% x 3th = Tại 1/12, gốc thu = 2,2 tỷ / = 1,1 tỷ Lãi thu = 1,1 tỷ x 1,05% x 3th = Bài 18: 63 Năm nay: Vốn chủ sở hữu 100tỷ dùng để tài trợ TSCĐ (90tỷ) TSLĐ (10tỷ) Nguồn để tài trợ cho TSLĐ (32,5tỷ) gồm VCSH (10tỷ), Tín dụng TM (10tỷ) vay NH X (12,5 tỷ) Năm sau: Công ty cần vay NH để tài trợ cho chi phí c nh ưng khơng c ần tài trợ cho toàn CP năm mà cần đủ cho vòng quay vốn Vậy tr ước hết tính số vòng quay vốn năm = năm sau: VVLĐ = Doanh thu / TSLĐ = 190 / 32,5 = 5,8 vòng hay vòng Năm sau doanh thu tăng 10% vòng quay VLĐ khơng thay đổi, nên TSLĐ cần TSLĐ = (190 x 1,1) / 5,8 = 36,03 tỷ Vậy nhu cầu vốn lưu động DN năm sau 36,03 tỷ, nh ưng DN VCSH (10tỷ), Tín dụng thương mại (10tỷ), nên cần vay thêm NH 16,03 tỷ NH xét đến tiêu tài ROA, ROE, vòng quay v ốn, c c ấu v ốn, khả tốn,… lịch sử tín dụng DN để xem xét vi ệc chuy ển hình thức vay vốn từ trực tiếp lần sang HMTD Nếu HMTD duyệt 15 tỷ Bài 19: Đây phương thức cho vay theo hạn mức, nên hồ sơ vay vốn công ty hợp lý Mức vốn cho vay tối đa = 70% x 4.150 = 2.905 Chi phí sản xuất hàng quý = 12.910 + 9.875 = 22.785 Số vòng quay vốn lưu động quý = 21.525 / 6150 = 3, vòng 64 Vậy nhu cầu vốn lưu động quý = 22.785 / 3,5 = 6510 Vốn LD tự nguồn huy động khác = 3.660 => Mức vốn cho vay = 6.510 - 3.660 = 2.850 Đề nghị sai vi ệc cấp hạn mức tín dụng cho DN nhằm bổ sung nguồn v ốn đ ầu t vào tài s ản lưu động Ngày 8/10: cho vay để mua ơtơ tải: 464 triệu => Sai vi ệc tài tr ợ cho TSCĐ thời hạn năm, cho vay ng ắn h ạn Ngày 9/10: cho vay để nộp thuế thu nhập: 75 tr → NH không tài trợ tiền để DN nộp thuế TN Thuế TN kết hoạt động kinh doanh, phải tài trợ tiền thu từ HĐKD, từ vốn vay NH NH giải nhu cầu vốn hợp lý sau: - Ngày 3/10: cho vay để mua NVL: 386 tr - Ngày 10/10: cho vay để trả lương công nhân: 228 tr Chú ý: Dư nợ VLĐ đầu kỳ ảnh hưởng đến số tiền th ể vay thêm kỳ Bài 20: Tổng vốn đầu tư vào dự án = Chi phí xây lắp + Chi phí XDCB khác + Chi phí mua thiết bị vận chuyển lắp đặt thiết bị 65 = 2.500 + 800 + 3.210 = 6.510 Vốn tự cơng ty = 6.510 x 30% Nguồn vốn khác tham gia dự án = 1.953 = 280 Lợi nhuận trước dự án = 2.250 / (1 + 25%) = 1.800 Lợi nhuận dự án = 2.250 – 1.800 = 450 Khấu hao hàng năm = 6.510 x 20% = 1.302 Mức cho vay tối đa = 70% Giá trị tài sản ch ấp = 6.170 x 70% = 4.379 Nhu cầu vay vốn NH = 6.510 – (1.953 + 280) = 4.277 Nhu cầu vay vốn NH DN < Mức cho vay tối đa NH → NH duyệt cho vay 4.277 Nguồn trả nợ NH hàng năm = Khấu hao hàng năm + LN + Nguồn vốn khác = 1.302 + 450 + 80,5 = 1.832,5 Thời gian cho vay = = Thời gian xây dựng + Thời gian trả nợ tháng + (4.277 / 1.832,5) = 2,834 năm hay năm 10 tháng Cuối ngày 4/6, số tiền vay thêm = 4.277 – 850 = 3.427 Ngày 8/6: NH duyệt cho vay tốn tiền mua máy móc thiết bị 600 tri ệu → số tiền vay thêm = 3.427 – 600 = 2.832 Ngày 10/6: NH duyệt cho vay trả tiền vận chuyển máy móc thiết bị: 10 triệu → số tiền vay thêm = 2.832 - 10 = 2.822 NH không giải nhu cầu vay toán tiền mua xi măng, cát sỏi nhu cầu vốn l ưu động (vốn ngắn hạn), không thuộc đối tượng tài tr ợ dự án đ ược duyệt cho CBCNV nghỉ mát tiền để trang trải nhu cầu phải l t Quỹ phúc lợi cơng ty 66 mua mủ cao su nhu cầu vốn lưu đ ộng (v ốn ng ắn h ạn), không thuộc đối tượng tài trợ dự án ệt nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thuế TNDN tính LN c doanh nghiệp, mà NH cho vay để DN nguồn tốn chi phí đầu vào cho hoạt động kinh doanh Bài 21: a Tính Rủi ro LS: TSNC LS = 420 + 2.310 = 2.730 NVNC LS = 1.850 + 770 = 2.620 Khe hở NC LS = 2.730 – 2.620= 110 Do khe hở NCLS >0 lãi suất tăng nên Thu nh ập t lãi c NH tăng tháng tới Thay đổi thu chi từ lãi = 110 x (2% x 3/12) = 0,55 tỷđ Thay đổi Chênh lệch LS = Thay đổi thu chi từ lãi/ Tổng TS = 0,55 / 7.310 = 0,00752% / 3tháng hay 0,03% / năm Chênh lệch LS dự kiến = Chênh lệch LS trước thay đổi LS + Thay đổi Chênh lệch LS = 3,15% + 0,03% = 3,18% /năm b Giả sử 20% khoản cho vay đáo hạn khả thu h ồi cao, tính Tỷ lệ TK TS TS khoản = 420 + 180 + 250 + 420 + (2.310 + 1.470 + 1.850) x 0,2 = 2.396 Tỷ lệ khoản TS = 2.396 / 7.310 = 32,78% 67 Bài 22: a Tính Rủi ro LS: TSNC LS = 420 + 1900 = 2.320 NVNC LS = 1820 + 620 = 2.440 Khe hở NC LS = 2.320 – 2.440 = (-120) Do khe hở NCLS
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập NGÂN HÀNG THƯƠNG mại có đáp án, BÀI tập NGÂN HÀNG THƯƠNG mại có đáp án, A. DANH MC TI LIU THAM KHO, C. MT S CễNG THC TRONG NGN HNG THNG MI, D. TI LIU C THấM: RI RO LI SUT, E. P N BI TP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay