DE THI THU THPT QG MON HOA LAN 1 2018 24 DE BAN WORD DEP

12 60 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 16:35

SỞ GD & ĐT TRƯỜNG THPT ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018- LẦN I Mơn: HỐ HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có trang) Mã đề thi Họ tên thí sinh:…… …………… ……………… Số báo danh: ……… 001 (Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40;Rb=85,5; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; Ba=137) Câu 1: Chất sau tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 tạo kết tủa? A NaCl B Ca(HCO3)2 C KCl D KNO3 Câu 2: Phát biểu sau không đúng? A Tính chất hóa học đặc trưng kim loại tính khử B Bản chất ăn mòn kim loại q trình oxi hóa-khử C Ăn mòn hóa học phát sinh dòng điện D Ngun tắc chung để điều chế kim loại khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại Câu 3: Thí nghiệm sau không tạo thành kim loại phản ứng kết thúc? A Nhiệt phân AgNO3 tinh thể B Cho miếng Na vào dung dịch CuSO4 C Nhúng Zn vào dung dịch AgNO3 D Dẫn khí H2 dư qua CuO nung nóng Câu 4: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3 Tên gọi X là: A etyl axetat B metyl propionat C metyl axetat D propyl axetat Câu 5: Cho dãy chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3 Số chất dãy tham gia phản ứng tráng gương là: A B C D Câu 6: Cho X, Y, Z, T chất khác số chất sau: C 2H5NH2, NH3, C6H5OH, C6H5NH2 tính chất ghi bảng sau: Chất X Y Z T 182,0 -33,4 16,6 184,0 Nhiệt độ sôi, o C pH (dung dịch nồng độ 0,1 mol/lít) 8,8 11,1 11,9 5,4 Nhận xét sau đúng? A T C6H5NH2 B Z C2H5NH2 C X NH3 D Y C6H5OH Câu 7: Để phân biệt dung dịch Fe(NO 3)2 AgNO3 khơng thể dùng dung dịch (lỗng) sau làm thuốc thử? A HNO3 B HCl C NaNO3 D NaCl  HCl d� +NaOH Câu 8: Cho dãy chuyển hóa sau: Glyxin ��� � X1 ��� � � X2 Vậy X2 là: A H2NCH2COONa B H2NCH2COOH C ClH3NCH2COONa D ClH3NCH2COOH Câu 9: Kim loại Fe bị thụ động dung dịch: A H2SO4 loãng B HCl loãng C HNO3 đặc, nguội D HCl đặc, nguội Câu 10: Glucozơ thuộc loại: A Monosaccarit B Polime C Polisaccarit D Đisaccarit Câu 11: Cho dãy gồm polime: (1) poli(metyl metacrylat), (2) poliisopren, (3) poli(etylen-terephtalat), (4) poli(hexametilen ađipamit) Số polime sản phẩm phản ứng trùng ngưng là: A B C D Câu 12: Cho dung dịch: Glucozơ, glixerol, axit axetic, etanol Thuốc thử sau dùng để phân biệt dung dịch đó? A AgNO3/NH3 B Cu(OH)2/OH- C Na kim loại D Nước brom Câu 13: Cho phát biểu sau: (a) Chất béo gọi chung triglixerit hay triaxylglixerol (b) Chất béo nhẹ nước, không tan nước tan nhiều dung môi hữu (c) Phản ứng thủy phân chất béo môi trường axit phản ứng thuận nghịch (d) Tristearin, triolein có công thức là: (C17H33)3C3H5, (C17H35)3C3H5 Số phát biểu là: Trang 1/12 - Mã đề thi 001 A B C D Câu 14: Điện phân dung dịch gồm NaCl HCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp) Trong trình điện phân, so với dung dịch ban đầu, giá trị pH dung dịch thu được: A không thay đổi B giảm xuống C tăng lên sau giảm xuống D tăng lên Câu 15: Trong số kim loại sau: Cu, Au, Ag, Al Kim loại có tính dẻo cao là: A Au B Ag C Cu D Al +CO2 +H2O +NaOH Câu 16: Cho dãy chuyển hóa sau: X ����� Y ���� X Công thức X là: A NaOH B NaHCO3 C Na2CO3 D Na2O Câu 17: Thủy phân không hoàn toàn tetrapeptit X thu đipeptit Lys-Gly Ala-Val Biết axit đầu C X Gly Vậy công thức cấu tạo X là: A Val- Ala-Lys-Gly B Lys-Val-Ala-Gly C Val-Lys-Ala-Gly D Ala-Val-Lys-Gly Câu 18: Cho hỗn hợp Zn Fe vào dung dịch AgNO (dư) tới phản ứng hoàn toàn, thu chất rắn X dung dịch Y Cho dung dịch NH3 dư vào Y thu kết tủa là: A Fe(OH)2 B Fe(OH)3 Zn(OH)2 C Fe(OH)2 Zn(OH)2 D Fe(OH)3 Câu 19: Tỷ khối este so với khơng khí 2,07 Cơng thức phân tử este là: A C2H4O2 B C4H8O2 C C3H6O2 D C5H10O2 Câu 20: Etanol chất có tác động đến thần kinh trung ương Khi hàm lượng etanol máu tăng cao có tượng buồn nơn, tỉnh táo dẫn đến tử vong Tên gọi khác etanol : A etanal B phenol C axit fomic D ancol etylic Câu 21: Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H2 0,1 mol vinyl axetilen Nung X thời gian với xúc tác Ni thu hỗn hợp Y có tỉ khối so với khơng khí Nếu cho toàn Y sục từ từ vào dung dịch brom dư có m gam brom tham gia phản ứng Giá trị m là: A 16,0 B 8,0 C 3,2 D 32,0 Câu 22: Este Z đơn chức, mạch hở, tạo thành từ axit X ancol Y Đốt cháy hoàn toàn 2,15 gam Z, thu 0,1 mol CO2 0,075 mol H2O Mặt khác, cho 2,15 gam Z tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu 2,75 gam muối Công thức X Y là? A CH3COOH C3H5OH B C2H3COOH CH3OH C HCOOH C3H5OH D HCOOH C3H7OH Câu 23: Thủy phân hoàn toàn 14,6 gam Gly- Ala dung dịch NaOH dư, thu m gam muối Giá trị m là: A 16,8 B 22,6 C 20,8 D 18,6 Câu 24: Trộn lẫn 150 ml dung dịch KOH 0,5M NaOH 0,5M với 50 ml dung dịch H 3PO4 1,5M Sau phản ứng thu m gam muối Giá trị m là: A 8,925 B 11,850 C 17,850 D 10,125 Câu 25: Hỗn hợp X gồm hiđro, propen, axit acrylic, ancol anlylic (C 3H5OH) Đốt cháy hoàn toàn 0,75 mol X, thu 30,24 lít khí CO (đktc) Đun nóng X với bột Ni thời gian, thu hỗn hợp Y Tỉ khối Y so với X 1,25 Cho 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch Br 0,1M Giá trị V là? A 0,3 B 0,4 C 0,5 D 0,6 Câu 26: Cho hỗn hợp gồm 0,05 mol HCHO 0,02 mol HCOOH vào lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 , đun nóng Sau phản ứng xảy hồn toàn, thu m gam Ag Giá trị m là? A 30,24 B 15,12 C 21,60 D 25,92 Câu 27: Hòa tan hỗn hợp chứa gồm 0,1 mol Mg 0,1 mol Al vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,1 mol Cu(NO3)2 0,35 mol AgNO3 Khi phản ứng xảy hồn tồn khối lượng chất rắn thu gam? A 42,6 B 44 C 21,6 D 37,8 Câu 28: Khi thủy phân triglixerit X, thu axit béo gồm axit oleic, axit panmitic axit stearic Thể tích khí O2 (đktc) cần dùng vừa đủ để đốt cháy hoàn toàn 8,6 gam X là: Trang 2/12 - Mã đề thi 001 A 20,160 lít B 17,472 lít C 15,680 lít D 16,128 lít Câu 29: Một loại cao su lưu hóa chứa 2,419% khối lượng lưu huỳnh Hỏi khoảng mắt xích isopren có cầu nối đisunfua -S-S-, giả thiết lưu huỳnh thay H nhóm metylen mạch cao su A 38 B 46 C 40 D 42 Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat axit oleic, hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH) (dư) Sau phản ứng thu 18 gam kết tủa dung dịch X Khối lượng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu thay đổi nào? A Giảm 7,74 gam B Tăng 2,70 gam C Tăng 7,92 gam D Giảm 7,38 gam Câu 31: Khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch có chứa 0,1 mol NaOH; x mol KOH y mol Ba(OH) 2, kết thí nghiệm thu biểu diễn đồ thị sau: nBaCO3 0,6 0,2 nCO2 z 1,6 Giá trị x, y, z là: A 0,60; 0,40 1,50 B 0,30; 0,60 1,40 C 0,30; 0,30 1,20 D 0,20; 0,60 1,25 Câu 32: Cho 15,00 gam glyxin vào 300 ml dung dịch HCl, thu dung dịch X Cho X tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch KOH 2M, thu dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y, thu m gam chất rắn khan Giá trị m là: A 44,95 B 22,35 C 22,60 D 53,95 Câu 33: Điện phân 100 ml dung dịch Fe (SO4)3 1M (điện cực trơ), với cường độ dòng điện I= 2,68A thời gian t bắt đầu có khí catot (Hiệu suất trình điện phân= 100%) Giá trị t là: A B C D Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn 1,18 gam chất M (C xHyN) lượng khơng khí vừa đủ Dẫn tồn hỗn hợp khí sau phản ứng vào bình đựng dung dịch Ca(OH) dư, thu gam kết tủa có 9,632 lít khí (đktc) khỏi bình Biết khơng khí chứa 20% oxi, 80% nitơ thể tích Cơng thức phân tử M là: A C3H9N B C4H11N C C4H9N D C2H7N Câu 35: Hòa tan 1,12 gam Fe 300 ml dung dịch HCl 0,2M, thu dung dịch X khí H Cho 5 dung dịch AgNO3 dư vào X, thu khí NO (sản phẩm khử N ) m gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m là: A 9,15 B 8,61 C 10,23 D 7,36 Câu 36: Cho hỗn hợp gồm 27 gam glucozơ gam frutozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu m gam Ag Giá trị m là: A 32,4 B 16,2 C 21,6 D 43,2 Câu 37: Điện phân dung dịch AgNO với điện cực trơ thời gian, thu dung dịch X chứa chất tan có nồng độ mol, đồng thời thấy khối lượng dung dịch giảm 9,28 gam so với ban đầu Cho tiếp 2,8 gam bột Fe vào dung dịch X, đun nóng khuấy thu NO sản phẩm khử nhất, dung dịch Y chất rắn Z Các phản ứng xảy hoàn toàn Khối lượng muối tạo thành dung dịch Y là: A 10,24 B 13,64 C 15,08 D 11,48 Câu 38: Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm peptit Y (C 9H17O4N3) peptit Z (C11H20O5N4) cần dùng 320 ml dung dịch KOH 1M, thu dung dịch gồm muối glyxin, alanin valin; muối valin có khối lượng 12,4 gam Giá trị m A 24,24 gam B 25,32 gam C 28,20 gam D 27,12 gam Câu 39: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe oxit vào dung dịch HCl loãng dư thu a mol H dung dịch có chứa 45,46 gam hỗn hợp muối Mặt khác, hòa tan hết m gam X dung dịch chứa 1,2 mol HNO3 thu dung dịch Y (khơng chứa ion NH4+) hỗn hợp khí Z gồm 0,08 mol NO 0,07 Trang 3/12 - Mã đề thi 001 mol NO2 Cho từ từ 360 ml dung dịch NaOH 1M vào Y thu 10,7 gam kết tủa Giá trị a là: A 0,05 B 0,06 C 0,07 D 0,04 Câu 40: Để thuỷ phân hết 7,612 gam hỗn hợp X gồm este đơn chức este đa chức cần dùng vừa hết 80ml dung dịch KOH aM Sau phản ứng, thu hỗn hợp Y gồm muối axit cacboxylic ancol Đốt cháy hồn tồn hỗn hợp Y thu muối cacbonat, 4,4352 lít CO (đktc) 3,168 gam H2O Vậy a gần với giá trị sau ? A 1,25 B 1,56 C 1,63 D 1,42 - - HẾT -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu, cán coi thi khơng giải thích thêm Trang 4/12 - Mã đề thi 001 SỞ GD & ĐT TRƯỜNG THPT ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018- LẦN I Mơn: HỐ HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có trang) Họ tên thí sinh:…… …………… ……………… Số báo danh: ……… Mã đề thi 002 (Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40;Rb=85,5; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; Ba=137) Câu 1: Kim loại sau có độ cứng lớn nhất? A kim cương B Cr C W D Os Câu 2: Dung dịch sau có phản ứng tráng bạc? A Saccarozơ B Glyxin C Metyl axetat D Fructozơ Câu 3: Cho sơ đồ phản ứng xảy nhiệt độ thường: +FeCl +O2 +H2O � i� n ph� n dd co m� ng ng� n +HCl +Cu NaCl �������� CuCl2 � X ��� � Y ���� � Z ��� � T ��� Hai chất X, T là: A NaOH, Fe(OH)3 B Cl2, FeCl2 C Cl2, FeCl3 D NaOH, FeCl3 Câu 4: Hòa tan hồn tồn Fe3O4 dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thu dung dịch X Trong chất: NaOH, Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2 Al, số chất có khả phản ứng với dung dịch X là: A B C D Câu 5: Cho hỗn hợp Zn, Mg Ag vào dung dịch CuCl 2, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp ba kim loại Ba kim loại là: A Mg, Cu Ag B Zn, Mg Ag C Zn, Ag Cu D Zn, Mg Cu Câu 6: Thí nghiệm sau có xảy ăn mòn điện hóa sắt? A Cho đinh sắt vào dung dịch H2SO4 loãng B Cho mẫu gang vào dung dịch HCl C Đốt cháy dây sắt khí clo khơ D Nung nóng hỗn hợp bột sắt lưu huỳnh Câu 7: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), catot xảy ra: A khử ion Cl- B oxi hóa ion Cl- C oxi hóa ion Na+ D khử ion Na+ Câu 8: Cho dãy kim loại: Na, Ba, Al, K, Mg Số kim loại dãy phản ứng với lượng dư dung dịch FeCl3 thu kết tủa là: A B C D Câu 9: Ancol bị oxi hóa tạo xeton? A propan-2-ol B butan-1-ol C 2-metylpropan-1-ol D propan-1-ol HCl  NaOH Câu 10: Cho dãy chuyển hóa sau: Glyxin    X1      X2 Vậy X2 là: A H2NCH2COOH B ClH3NCH2COOH C ClH3NCH2COONa D H2NCH2COONa Câu 11: Để xác định phản ứng thủy phân polipeptit môi trường kiềm xảy hồn tồn hay chưa, ta sử dụng hóa chất sau đây? A HNO2 B q tím C nước brom D Cu(OH)2 Câu 12: Để tạo độ xốp cho số loại bánh, dùng muối sau làm bột nở ? A NH4NO2 B (NH4)2SO4 C NH4HCO3 D CaCO3 Câu 13: Thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi chất là: A C2H5OH; CH3COOH; CH3CHO B CH3CHO; CH3COOH; C2H5OH C CH3CHO; C2H5OH; CH3COOH D CH3COOH; C2H5OH; CH3CHO Câu 14: Chất sau tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng tạo glixerol? A Glyxin B Metyl axetat C Glucozơ D Tristearin Câu 15: Cho dãy chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin Số chất dãy thủy phân dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ancol là: A B C D Trang 5/12 - Mã đề thi 001 Câu 16: Để tách Ag khỏi hỗn hợp X gồm (Ag, Cu, Fe) mà không làm thay đổi khối lượng Ag, ta dùng lượng dư dung dịch: A AgNO3 B Cu(NO3)2 C Fe(NO3)3 D HNO3 Câu 17: Có chất NH3 (1), (CH3)2NH (2), C6H5-NH2 (3), CH3-NH2 (4) Tính bazơ chất xếp tăng dần theo dãy: A 1< 3< 4< B 1< 2< 3< C 3< 1< 4< D 3< 4< 2< Câu 18: Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với metan 5,5 Công thức A là: A C2H5COOCH3 B HCOOC2H5 C C2H5COOC2H5 D HCOOCH3 Câu 19: Tơ sau thuộc loại tơ thiên nhiên? A Tơ tằm B Tơ nitron C Tơ nilon-6,6 D Tơ nilon-6 Câu 20: Phát biểu sau đúng? A Saccarozơ không tham gia phản ứng thủy phân B Phân tử xelulozơ cấu tạo từ gốc fructozơ C Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh D Fructozơ khơng có phản ứng tráng bạc Câu 21: Cho 14,2 gam P2O5 vào 500 ml dung dịch KOH 0,5M Ca(OH) 0,2M Sau phản ứng thu m gam muối Giá trị m là: A 28,15 B 32,95 C 28,95 D 23,20 Câu 22: Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức, mạch hở với H 2SO4 đặc, thu hỗn hợp gồm ete Lấy 7,2 gam ete đem đốt cháy hồn tồn, thu 8,96 lít khí CO (ở đktc) 7,2 gam H2O Hai ancol là: A C2H5OH CH3OH B CH3OH C3H7OH C C2H5OH CH2=CH-CH2-OH D CH3OH CH2=CH-CH2-OH Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn m gam amin X lượng khơng khí vừa đủ, thu 0,4 mol CO2; 0,7 mol H2O 3,1 mol N2 Giả sử khơng khí gồm N2 O2 N2 chiếm 80% thể tích Cơng thức phân tử X là? A C3H7NH2 B CH3NH2 C C4H14N2 D C2H5NH2 Câu 24: Tiến hành sản xuất ancol etylic từ xenlulozơ với hiệu suất tồn q trình 70% Để sản xuất ancol etylic, khối lượng xenlulozơ cần dùng là? A 3,512 B 5,031 C 2,515 D 10,062 Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,26 mol O 2, thu 2,28 mol CO2 39,6 gam H2O Mặt khác, thủy phân hoàn toàn a gam X dung dịch NaOH, đun nóng, thu dung dịch chứa b gam muối Giá trị b là: A 40,40 B 31,92 C 36,72 D 35,60 Câu 26: Trong bình kín chứa 0,35 mol C 2H2; 0,65 mol H2 bột Ni Nung nóng bình thời gian, thu hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO NH3 đến phản ứng hồn tồn, thu hỗn hợp khí Y 24 gam kết tủa Hỗn hợp khí Y phản ứng vừa đủ với mol Br2 dung dịch? A 0,15 mol B 0,10 mol C 0,25 mol D 0,20 mol Câu 27: Cho hỗn hợp gồm 0,02 mol Fe 0,03 mol Al phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa đồng thời x mol AgNO3 y mol Cu(NO3)2 tạo 6,44 gam rắn x, y có giá trị là: A 0,03 0,05 B 0,05 0,04 C 0,01 0,06 D 0,07 0,03 Câu 28: Hòa tan m gam hỗn hợp FeO, Fe(OH)2, FeCO3 Fe3O4 (trong Fe3O4 chiếm 1/3 tổng số mol hỗn hợp) vào dung dịch HNO3 loãng (dư), thu 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm CO NO (sản 5 phẩm khử N ) có tỉ khối so với H2 18,5 Số mol HNO3 phản ứng là: A 1,8 B 3,8 C 3,2 D 2,0 Trang 6/12 - Mã đề thi 001 Câu 29: Sục CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Ca(OH)2 KOH ta quan sát tượng theo đồ thị hình bên (số liệu tính theo đơn vị mol) Giá trị x là? nCaCO3 A x 0,15 E B D C 0,45 nCO2 0,5 A 0,13 mol B 0,10 mol C 0,12 mol D 0,11 mol Câu 30: Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm hai este đơn chức tác dụng vừa đủ với 250 ml dung địch KOH 2M, thu chất hữu Y (no, đom chức, mạch hở có tham gia phản ứng tráng bạc) 53 gam hỗn hợp muối Đốt cháy tồn Y cần vừa đủ 5,6 lít khí O2 (đktc) Khối lượng 0,3 mol X là? A 41,0 gam B 29,4 gam C 33,0 gam D 31,0 gam Câu 31: Thủy phân 37 gam este có công thức phân tử C 3H6O2 dung dịch NaOH dư Chưng cất dung dịch sau phản ứng thu hỗn hợp ancol Y rắn khan Z Đun nóng Y với H 2SO4 đặc 1400C, thu 14,3 gam hỗn hợp este Biết phản ứng xảy hoàn toàn Khối lượng muối Z là: A 40,0 gam B 38,2 gam C 34,2 gam D 42,2 gam Câu 32: Clo hoá PVC thu polime chứa 63,96% clo khối lượng, trung bình phân tử clo phản ứng với k mắt xích mạch PVC Giá trị k ? A B C D Câu 33: Điện phân 150 ml dd AgNO3 1M với điện cực trơ t giờ, cường độ dòng điện khơng đổi 2,68 A (HS trình điện phân= 100%), thu chất rắn X, dung dịch Y khí Z Cho 12,6 gam Fe vào Y, sau phản ứng kết thúc thu 14,5 g hỗn hợp kim loại khí NO (sản phẩm khử 5 N ) Giá trị t là: A 1,2 B 1,0 C 0,8 D 0,3 Câu 34: Hỗn hợp X gồm phenyl axetat, metyl benzoat, benzyl fomat etyl phenyl oxalat Thủy phân hoàn toàn 36,9 gam X dung dịch NaOH (dư, đun nóng), có 0,4 mol NaOH phản ứng, thu m gam hỗn hợp muối 10,9 gam hỗn hợp Y gồm ancol Cho toàn Y tác dụng với Na dư, thu 2,24 lít khí H2 (đktc) Giá trị m là? A 38,4 B 49,3 C 42,0 D 40,2 Câu 35: Thủy phân hoàn toàn 32,55 gam tripeptit mạch hở (Ala-Gly-Ala) dung dịch NaOH (vừa đủ), sau phản ứng thu dung dịch X Cô cạn X thu m gam muối khan Giá trị m là: A 47,85 gam B 35,85 gam C 44,45 gam D 42,45 gam Câu 36: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol alanin 0,2 mol glyxin tác dụng với 0,5 lít dung dịch NaOH 1M sau phản ứng thu dung dịch X Đem dung dịch X tác dụng với HCl dư, sau cạn cẩn thận thu m gam chất rắn Giá trị m là: A 70,6 B 64,1 C 49,2 D 68,3 Câu 37: Điện phân (với điện cực trơ màng ngăn) dung dịch chứa 0,05 mol CuSO x mol KCl dòng điện có cường độ 5A, sau thời gian, thấy khối lượng dung dịch giảm 9,475 gam Dung dịch thu tác dụng với Al dư, phản ứng giải phóng 1,68 lít khí H2(đktc) Thời gian điện phân là: A 4825 giây B 3860 giây C 5790 giây D 2895 giây Câu 38: Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm glyxin alanin thu m1 gam hỗn hợp Y gồm đipeptit mạch hở Nếu đun nóng 2m gam X thu m2 gam hỗn hợp Z gồm tetrapeptit mạch hở Đốt cháy hoàn toàn m1 gam Y thu đuợc 0,76 mol H2O; đốt cháy hoàn toàn m2 gam Z thu 1,37 mol H2O Giá trị m là: A 24,18 gam B 24,60 gam C 24,46 gam D 24,74 gam Trang 7/12 - Mã đề thi 001 Câu 39: Hòa tan hồn tồn 21,36 gam hỗn hợp X chứa Mg, Fe, FeO Fe 3O4 dung dịch chứa 0,08 mol KNO3 0,53 mol H2SO4 thu dung dịch Y chứa m gam muối 2,912 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm H2 NO có tổng khối lượng 2,22 gam Giá trị m là: A 71,06 B 64,02 C 92,14 D 88,26 Câu 40: X, Y, Z este no mạch hở (khơng chứa nhóm chức khác (M x < My < Mz) Đun nóng hỗn hợp E chứa X,Y,Z với dung dịch NaOH vừa đủ thu ancol T hỗn hợp F chứa muối A, B có tỉ lệ mol tương ứng : (M A< MB) Dẫn toàn T qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 12 gam đồng thời thu 4,48 lít H (dktc) Đốt cháy toàn F thu Na 2CO3, CO2 6,3 gam H2O Số nguyên tử hidro có Y là: A 10 B C 12 D - - HẾT -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu, cán coi thi không giải thích thêm Trang 8/12 - Mã đề thi 001 SỞ GD & ĐT TRƯỜNG THPT ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018- LẦN I Mơn: HỐ HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có trang) Họ tên thí sinh:…… …………… ……………… Số báo danh: ……… Mã đề thi 003 (Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40;Rb=85,5; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; Ba=137) Câu 1: Kim loại dẫn điện tốt là: A Au B Ag C Al D Cu Câu 2: Tính chất saccarozơ là: (1) Chất rắn màu trắng (2) Tan tốt nước (3) Khi thủy phân tạo thành glucozơ fructozơ (4) Tham gia phản ứng tráng gương (5) Phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường Những tính chất là: A (3), (4), (5) B (1), (2), (3), (4) C (1), (2), (3), (5) D (2), (3), (5) Câu 3: Cho Al vào dung dịch HCl, có khí Thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào A phản ứng ngừng lại B tốc độ khí tăng C tốc độ khí khơng đổi D tốc độ khí giảm Câu 4: Ion sau có tính oxi hóa mạnh nhất? A Ca2+ B Zn2+ C Fe2+ D Ag+ Câu 5: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl3 dư (b) Điện phân dung dịch AgNO3 (điện cực trơ) (c) Nung nóng hỗn hợp bột Al FeO (khơng có khơng khí) (d) Cho kim loại Ba vào dung dịch CuSO4 dư (e) Điện phân Al2O3 nóng chảy Số thí nghiệm tạo thành kim loại A B C D Câu 6: Dẫn khí CO dư qua hỗn hợp bột gồm MgO, CuO, Al 2O3 FeO, nung nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp rắn Y Số oxit kim loại Y A B C D Câu 7: Người ta tiến hành thí nghiệm sau: 1) Điện phân NaOH nóng chảy 2).Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn 3) Điện phân NaCl nóng chảy 4) Cho kali tác dụng với dung dịch NaCl Những thí nghiệm mà ion Na+ bị khử thành nguyên tử Na là: A 1,2 B 1, C 3, D 1, 3, Câu 8: Thí nghiệm sau khơng xảy phản ứng hóa học? A Cho BaSO4 vào dung dịch HCl loãng B Cho CaO vào dung dịch HCl C Cho Al2O3 vào dung dịch NaOH D Cho kim loại Fe vào dung dịch FeCl3 Câu 9: Cho sơ đồ phản ứng sau: o o HCl O ( HgSO4 ,t )  NH ( t ) CH CH  H 2    X  AgNO 3    Y    Z Công thức Z là: A CH3COONH4 B CH3CHO C HO-CH2-CHO D CH3COOH Câu 10: Trong phân tử Gly-Ala, amino axit đầu C chứa nhóm A NO2 B CHO C COOH D NH2 Trang 9/12 - Mã đề thi 001 Câu 11: Cho ba dung dịch: amoniac, anilin, etylamin (có nồng độ 0,1 mol/lit) kí hiệu ngẫu nhiên X, Y, Z với giá trị pH đo sau X Y Z 8,8 11,1 11,9 Các dung dịch: amoniac, anilin, etylamin là: A Z, X, Y B Y, X, Z C X, Y, Z D X, Z, Y Câu 12: Axit X bền, dung dịch đặc axit để lâu thường có màu vàng bị ánh sáng tự nhiên phân hủy phần điều kiện thường Tên X là: A Axit nitric B Axit sufuric C Axit photphoric D Axit clohiđric Câu 13: Trong chất sau,chất có nhiệt độ sôi cao là: A C2H5OH B CH3COOH C CH3CHO D CH3CH3 Câu 14: Xà phòng hóa chất sau thu glixerol? A Tristearin B Metyl fomat C Benzyl axetat D Metyl axetat Câu 15: Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A CH3COONa CH2=CHOH B CH2=CHCOONa CH3OH C CH3COONa CH3CHO D C2H5COONa CH3OH Câu 16: Cho hỗn hợp bột Zn Fe vào dung dịch CuSO Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X gồm hai muối chất rắn Y gồm hai kim loại Hai muối X A ZnSO4 FeSO4 B CuSO4 FeSO4 C Fe2 (SO4)3 CuSO4 D ZnSO4 CuSO4 Câu 17: Cho dãy chất: (a)NH 3, (b) CH3NH2 , (c) C6H5NH2 Thứ tự tăng dần lực bazơ chất dãy A (b), (a), (c) B (a), (b), (c) C (c), (a), (b) D (c), (b), (a) Câu 18: Este có tỉ khối so với oxi 1,875? A Etyl axetat B Phenyl propionat C Vinyl acrylat D Metyl fomat Câu 19: PVC chất rắn vơ định hình, cách điện tốt, bền với axit, dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa…PVC tổng hợp trực tiếp từ loại monome sau đây? A Acrilonitrin B Vinyl clorua C Propilen D Vinyl axetat Câu 20: Để phân biệt chất: hồ tinh bột, glucozơ, saccarozơ đựng riêng biệt lọ nhãn, ta dùng thuốc thử A Dung dịch iot B Cu(OH)2 C Dung dịch AgNO3/NH3 D Cu(OH)2/OH-, to Câu 21: Cho 14,2 gam P2O5 vào 500 ml dung dịch KOH 0,5M Ca(OH) 0,2M Sau phản ứng thu m gam muối Giá trị m là: A 28,15 B 32,95 C 28,95 D 23,20 Câu 22: Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol glixerol Đốt cháy hoàn tồn m gam X thu 6,72 lít khí CO2 (đktc) Cũng m gam X cho tác dụng với Na dư thu tối đa V lít khí H (đktc) Giá trị V là? A 6,72 B 5,60 C 11,20 D 3,36 Câu 23: Thủy phân hoàn toàn 21,8 gam đipeptit mạch hở Glu-Ala NaOH (vừa đủ) thu dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu m gam muối khan Giá trị m là: A 30,2 B 28,0 C 26,2 D 24,0 Câu 24: Hỗn hợp X gồm glucozơ saccarozơ Thủy phân hồn tồn 7,02 gam X mơi trường axit, thu dung dịch Y Trung hòa axit dung dịch Y, sau cho thêm lượng dư AgNO dung dịch NH3, đun nóng, thu 8,64 gam Ag Thành phần phần trăm theo khối lượng glucozơ X A 81,19% B 18,81% C 48,70% D 51,28% Câu 25: Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam etyl axetat 100 ml dd NaOH 0,8M KOH 0,5M, đun nóng Cơ cạn dd sau phản ứng thu chất rắn khan có khối lượng là: A 8,32 gam B 9,30 gam C 10,2 gam D 8,52 gam Trang 10/12 - Mã đề thi 001 Câu 26: Hỗn hợp X gồm 0,15 mol vinylaxetilen 0,6 mol H Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) thời gian, thu hỗn hợp Y có tỉ khối so với H 10 Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn, khối lượng brom tham gia phản ứng là? A 16 gam B gam C gam D 24 gam Câu 27: Sục CO2 vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm Ca(OH) KOH ta quan sát tượng theo đồ thị hình bên(số liệu tính theo đơn vị mol).Giá trị x : A 0,11(mol) B 0,12(mol) C 0,13(mol) D 0,10(mol) Câu 28: Cho 7,2 gam bột Mg tan hết dung dịch hỗn hợp HCl (dư) KNO thu dung dịch X chứa m gam muối 2,688 lít khí Y (đktc) gồm N2 H2 có khối lượng 0,76 gam Giá trị m : A 19,87 B 36,48 C 24,03 D 34,68 Câu 29: Cho 50,0 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Cu Mg vào dung dịch HCl lỗng dư, sau phản ứng 2,24 lít H2 (đktc) lại 18,0 gam chất rắn khơng tan Phần trăm khối lượng Fe3O4 X A 52,9% B 25,92% C 46,4% D 59,2% Câu 30: Cho 34 gam hỗn hợp X gồm este đơn chức mạch hở thuộc hợp chất thơm (tỉ khối X so với O 4,25 với tỉ lệ mol este) Cho X tác dụng vừa đủ với 175 ml dung dịch NaOH 2M Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu hỗn hợp Y gồm hai muối khan Thành phần phần trăm khối lượng muối Y là: A 35,6% 64,4% B 46,58% 53,42% C 55,43% 55,57% D 56,67% 43,33% Câu 31: Cho 3,15 gam hỗn hợp X gồm axit axetic, axit acrylic, axit propionic vừa đủ để làm màu hoàn toàn dung dịch chứa 3,2 gam brom Để trung hoàn toàn 3,15 gam hỗn hợp X cần 90 ml dd NaOH 0,5M Thành phần phần trăm khối lượng axit axetic hỗn hợp X ? A 45,71% B 23,49% C 19,05% D 35,24% Câu 32: Thực phản ứng chuyển hóa PVC thành tơ clorin cách cho Clo tác dụng với PVC Trong tơ clorin, clo chiếm 66,67% khối lượng Số mắc xích trung bình PVC phản ứng với phân tử clo là: A B C D Câu 33: Cho m gam Fe vào dung dịch chứa 0,2 mol AgNO 0,1 mol Cu(NO3)2 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 4m gam kim loại Giá trị m là: A 5,40 B 5,60 C 3,36 D 5,32 Câu 34: Đốt cháy 34,32 gam chất béo X lượng oxi vừa đủ, thu 96,8 gam CO 36,72 gam nước Mặt khác 0,12 mol X làm màu tối đa V ml dung dịch Br2 1M Giá trị V A 480ml B 360 ml C 240ml D 120ml Câu 35: Hỗn hợp E gồm amin X có cơng thức dạng C nH2n+3N amino axit Y có cơng thức dạng CnH2n+1O2N (trong số mol X gấp 1,5 lần số mol Y) Cho 14,2 gam hỗn hợp E tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu 21,5 gam hỗn hợp muối Mặt khác, cho 14,2 gam hỗn hợp E tác dụng với lượng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu m gam muối Giá trị m là? A 11,64 B 7,76 C 8,88 D 13,32 Câu 36: Dung dịch X chứa 19,5 gam hỗn hợp etylamin glyxin tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch KOH 1M Hãy cho biết dung dịch X tác dụng vừa đủ với ml dung dịch HCl 1M? A 350ml B 250ml C 300ml D 200ml Trang 11/12 - Mã đề thi 001 Câu 37: Điện phân dung dịch AgNO với điện cực trơ thời gian, thu dung dịch X chứa chất tan có nồng độ mol, đồng thời thấy khối lượng dung dịch giảm 9,28 gam so với ban đầu Cho tiếp 2,8 gam bột Fe vào dung dịch X, đun nóng khuấy thu NO sản phẩm khử nhất, dung dịch Y chất rắn Z Các phản ứng xảy hoàn toàn Khối lượng muối tạo thành dung dịch Y là: A 11,48 B 15,08 C 10,24 D 13,64 Câu 38: Đun nóng 0,4 mol hỗn hợp E gồm đipeptit X, tripeptit Y tetrapeptit Z mạch hở lượng vừa đủ dung dịch NaOH, thu dung dịch chứa 0,5 mol muối glyxin, 0,4 mol muối alanin, 0,2 mol muối valin Mặt khác đốt cháy m gam E O2 vừa đủ thu hỗn hợp CO2, H2O N2, tổng khối lượng CO2 H2O 78,28 gam Giá trị m gần với giá trị sau ? A 35 B 40 C 50 D 45 Câu 39: Cho m gam bột sắt vào 200 ml dung dịch CuSO 1M, sau phản ứng hoàn toàn thu chất rắn X Chia X thành phần không nhau: Phần 1: cho tác dụng với dung dịch HCl dư thấy thoát 2,24 lít khí H2 (đktc) Phần 2: cho tác dụng với dung dịch HNO lỗng dư, thu 6,72 lít khí NO (đktc) No sản phẩm khử HNO3.Giá trị m gần với giá trị nhất? A 28,2 B 26,4 C 24,0 D 30,8 Câu 40: Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm este đơn chức tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M đun nóng, thu hợp chất hữu no mạch hở Y có phản ứng tráng bạc 37,6 gam hỗn hợp muối hữu Đốt cháy hoàn toàn Y cho sản phẩm hấp thụ hết vào bình chứa dung dịch nước vơi dư, thấy khối lượng bình tăng 24,8 gam Khối lượng X A 35,0 gam B 33.6 gam C 32,2 gam D 30,8 gam - - HẾT -Thí sinh không sử dụng tài liệu, cán coi thi khơng giải thích thêm Trang 12/12 - Mã đề thi 001 ... Thể tích khí O2 (đktc) cần dùng vừa đủ để đốt cháy hoàn toàn 8,6 gam X là: Trang 2/12 - Mã đề thi 001 A 20,160 lít B 17,472 lít C 15,680 lít D 16,128 lít Câu 29: Một loại cao su lưu hóa chứa 2,419%... thu dung dịch Y (không chứa ion NH4+) hỗn hợp khí Z gồm 0,08 mol NO 0,07 Trang 3/12 - Mã đề thi 001 mol NO2 Cho từ từ 360 ml dung dịch NaOH 1M vào Y thu 10,7 gam kết tủa Giá trị a là: A 0,05 B... -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu, cán coi thi khơng giải thích thêm Trang 4/12 - Mã đề thi 001 SỞ GD & ĐT TRƯỜNG THPT ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018- LẦN I Mơn: HỐ HỌC Thời gian làm bài:
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THU THPT QG MON HOA LAN 1 2018 24 DE BAN WORD DEP, DE THI THU THPT QG MON HOA LAN 1 2018 24 DE BAN WORD DEP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay