Tuyển tập 30 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2018 có đáp án

12 54 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 16:28

ĐỀ MINH HỌA SỐ 01 KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: Khoa học tự nhiên; Mơn: Hóa Học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108 Câu 1: Cho kim loại: Mg, Al, Cr, Na Kim loại cứng A Cr B Mg C Na D Fe Câu 2: Tơ lapsan thuộc loại tơ A poliamit B vinylic C poliete D polieste Câu 3: Khí biogaz sản xuất từ chất thải chăn nuôi sử dụng làm nguồn nhiên liệu sinh hoạt nông thôn Tác dụng việc sử dụng khí biogaz A phát triển chăn nuôi B đốt để lấy nhiệt giảm thiểu ô nhiễm môi trường C giảm giá thành sản xuất dầu, khí D giải cơng ăn việc làm khu vực nông thôn Câu 4: Phản ứng: Fe(NO3)2 + AgNO3  Fe(NO3)3 + Ag chứng minh điều gì? A Fe2+ tính oxi hóa mạnh Fe3+ B Fe3+ tính oxi hóa mạnh Ag+ C Ag+ tính khử mạnh Fe2+ D Fe2+ khử Ag+ Câu 5: Hai chất sau lưỡng tính? A Cr(OH)3 Al(OH)3 B Ba(OH)2 Fe(OH)3 C Ca(OH)2 Cr(OH)3 D NaOH Al(OH)3 Câu 6: Nguyên tố sau kim loại chuyển tiếp? A Na B Al C Cr D Ca Câu 7: Chất thuộc loại oxit bazơ? A Cr2O3 B CO C CuO D CrO3 Câu 8: Cặp hợp chất sau hợp chất hữu cơ? A CO2, CaCO3 B CO, CaC2 C NaHCO3, NaCN D CH3Cl, C6H5Br Câu 9: Cho đồ thị biểu diễn nhiệt độ sôi ba chất sau: Chất A, B, C là: A CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH C CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO B CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH D C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH Câu 10: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Quỳ tím Quỳ tím chuyển màu đỏ Y Nước brom Kết tủa màu trắng Z Dung dịch AgNO3 NH3 Kết tủa Ag trắng sáng T Cu(OH)2 Dung dịch màu xanh lam Các dung dịch X, Y, Z, T A axit glutamic, anilin, glucozơ, saccarozơ B axit stearic, anilin, saccarozơ, glucozơ C natri stearat, anilin, glucozơ, saccarozơ D axit axetic, anilin, glucozơ, xenlulozơ Câu 11: Hiện tượng xảy cho giấy quỳ khơ vào bình đựng khí amoniac A Giấy quỳ chuyển sang màu đỏ B Giấy quỳ chuyển sang màu xanh C Giấy quỳ màu D Giấy quỳ không chuyển màu Câu 12: Các ankan không tham gia loại phản ứng nào? A Phản ứng tách B Phản ứng cộng C Phản ứng cháy D Phản ứng Câu 13: Chất sau ancol etylic? A CH3COOH B CH3OH C C2H5OH D HCHO Câu 14: Cacbohiđrat dạng polime A glucozơ B fructozơ C saccarozơ D xenlulozơ Câu 15: Chất X công thức cấu tạo CH2=CH – COOCH3 Tên gọi X A metyl acrylat B propyl fomat C metyl axetat D etyl axetat Câu 16: Quặng sau giàu sắt nhất? A Pirit sắt B Hematit đỏ C Manhetit D Xiđerit Câu 17: Dung dịch chất sau không dẫn điện được? A NaHSO4 nước B CH3COONa nước C Ca(OH)2 nước D HCl C6H6 (benzen) Câu 18: Chất X vừa tác dụng với axit, vừa tác dụng với bazơ Chất X A CH3CHO B H2NCH2COOH C CH3NH2 D CH3COOH Câu 19: Nguyên tố phổ biến thứ hai vỏ trái đất A cacbon B oxi C silic D sắt Câu 20: Cho chất: saccarozơ, glucozơ, frutozơ, etyl fomat, axit fomic anđehit axetic Trong chất trên, số chất vừa khả tham gia phản ứng tráng bạc vừa khả phản ứng với Cu(OH) điều kiện thường A B C D Câu 21: Cho 1,2 gam axit cacboxylic đơn chức X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH, thu 1,64 gam muối X A C6H5COOH B CH3COOH C HCOOH D CH2 = CHCOOH Câu 22: Cho 15 gam hỗn hợp amin gồm anilin, metylamin, đimetylamin, đietylmetylamin tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 1M Khối lượng sản phẩm thu A 21,123 gam B 15,925 gam C 16,825 gam D 20,18 gam Câu 23: Trộn 50 ml dung dịch H3PO4 1M với V ml dung dịch KOH 1M, thu muối trung hòa Giá trị V A 150 ml B 200 ml C 300 ml D 170 ml Câu 24: Cho sơ đồ sau: Các chất X, Y, Z là: A K[Cr(OH)4], K2Cr2O7, Cr2(SO4)3 B K[Cr(OH)4], K2CrO4, CrSO4 C K2CrO4, K2Cr2O7, Cr2(SO4)3 D K2Cr2O7, K2CrO4, Cr2(SO4)3 Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 0,6 mol hỗn hợp E chứa ancol X; este đơn chức Y anđehit Z (X, Y, Z no, mạch hở số nguyên tử hiđro) tỉ lệ mol tương ứng : : thu 24,64 lít CO (đktc) 21,6 gam nước Mặt khác, cho 0,6 mol hỗn hợp E tác dụng với dung dịch AgNO dư NH3, đun nóng thu m gam Ag Giá trị m A 64,8 B 97,2 C 86,4 D 108 Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este X, thu 10,08 lít khí CO (đktc) 8,1 gam H2O Cơng thức phân tử X A C3H6O2 B C5H10O2 C C4H8O2 D C2H4O2 Câu 27: Hòa tan 1,12 gam Fe 300 ml dung dịch HCl 0,2M, thu dung dịch X khí H Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu khí NO (sản phẩm khử N +5) m gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 8,61 B 10,23 C 7,36 D 9,15 Câu 28: Cho m gam phenol (C6H5OH) tác dụng với natri dư thấy 0,56 lít khí H (đktc), giá trị m A 4,7 B 4,9 C 9,4 D 7,4 Câu 29: Cho 31,9 gam hỗn hợp Al 2O3, ZnO, FeO, CaO tác dụng hết với CO dư, đun nóng thu 28,7 gam hỗn hợp X Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu V lít khí H2 (đktc) V giá trị A 6,72 B 4,48 C 5,6 D 11,2 Câu 30: Hai hợp chất hữu X Y cơng thức phân tử C 3H7NO2, chất rắn điều kiện thường Chất X phản ứng với dung dịch NaOH, giải phóng khí Chất Y phản ứng trùng ngưng Các chất X Y A axit 2-aminopropionic axit 3-aminopropionic B amoni acrylat axit 2-aminopropionic C axit 2-aminopropionic amoni acrylat D vinylamoni fomat amoni acrylat Câu 31: Đun nóng 250 gam dung dịch glucozơ với dung dịch AgNO /NH3 thu 15 gam Ag, nồng độ dung dịch glucozơ A 10% B 5% C 15% D 30% Câu 32: Cho từ từ chất X vào dung dịch Y, biến thiên lượng kết tủa Z tạo thành thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: Thí nghiệm sau ứng với thí nghiệm trên? A Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2 B Cho từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Ba(OH)2 NaOH C Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm HCl Zn(NO3)2 D Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch Al(NO3)3 Câu 33: Cho bột nhôm dư vào 100 ml dung dịch CuSO 0,2M đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu m gam Cu Giá trị m A 0,64 B 1,28 C 1,92 D 0,32 Câu 34: Cho tất đồng phân đơn chức, mạch hở, cơng thức phân tử C 2H4O2 tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO3 Số phản ứng xảy A B C D Câu 35: Cho 50 gam CaCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 20% (d=1,2g/ml) Khối lượng dung dịch HCl dùng A 152,08 gam B 180,0 gam C 182,5 gam D 55,0 gam Câu 36: Cho hỗn hợp gồm Na 2O, CaO, Al2O3 MgO vào lượng nước dư, thu dung dịch X chất rắn Y Sục khí CO2 đến dư vào X, thu kết tủa A MgCO3 B CaCO3 C Al(OH)3 D Mg(OH)2 Câu 37: Cho m gam Mg tác dụng với dung dịch hỗn hợp Cu(NO 3)2 H2SO4 đun nóng, khuấy để phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X, 0,896 lít (đktc) hỗn hợp khí Y khí hóa nâu để ngồi khơng khí tỉ khối so với He 1,76 gam hỗn hợp kim loại khơng tan số mol Giá trị m A 4,08 B 2,16 C 1,68 D 3,6 Câu 38: Tiến hành điện phân (với điện cực trơ, hiệu suất 100% dòng điện cường độ khơng đổi) dung dịch X gồm 0,2 mol CuSO4 0,15 mol HCl, sau thời gian điện phân thu dung dịch Y khối lượng giảm 14,125 gam so với khối lượng dung dịch X Cho 15 gam bột Fe vào Y đến kết thúc phản ứng thu m gam chất rắn Biết sinh hòa tan khơng đáng kể nước Giá trị m A 8,0 B 15,3 C 10,8 D 8,6 Câu 39: Hỗn hợp X gồm hai chất hữu no, mạch hở (đều chứa C, H, O), phân tử chất hai nhóm chức số nhóm -OH, -CHO, -COOH Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 4,05 gam Ag 1,86 gam muối amoni hữu Cho toàn lượng muối amoni hữu vào dung dịch NaOH (dư, đun nóng), thu 0,02 mol NH3 Giá trị m A 1,22 B 1,50 C 1,24 D 2,98 Câu 40: Cho 14,19 gam hỗn hợp gồm amino axit (phân tử chứa nhóm cacboxyl nhóm amino) vào dung dịch chứa 0,05 mol axit oxalic, thu dung dịch X Thêm tiếp 300 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau phản ứng xảy hồn tồn, cạn dung dịch thu 26,19 gam chất rắn khan Y Hòa tan Y dung dịch HCl dư, thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 39,04 B 35,39 C 37,215 D 19,665 - HẾT ĐỀ MINH HỌA SỐ 02 KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: Khoa học tự nhiên; Mơn: Hóa Học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108 Câu 1: Nhôm kim loại khả dẫn điện nhiệt tốt do: A mật độ electron tự tương đối lớn B dễ cho electron C kim loại nhẹ D tất Câu 2: Polime điều chế phản ứng trùng ngưng là? A poli(vinylclorua) B nilon-6,6 C polietilen D poli(metylmetacrylat) Câu 3: Để loại khí: SO2; NO2; HF khí thải cơng nghiệp, người ta thường dẫn khí thải qua dung dịch đây? A HCl B NaCl C Ca(OH)2 D NaOH Câu 4: Dãy gồm ion oxi hóa kim loại Fe là? A Zn2+, Cu2+, Ag+ B Cr2+, Cu2+, Ag+ C Cr2+, Au3+, Fe3+ D Fe3+, Cu2+, Ag+ Câu 5: Người ta thường bảo quản kim loại kiềm cách sau đây? A Ngâm giấm B Ngâm etanol C Ngâm nước D Ngâm dầu hỏa Câu 6: Chất X tác dụng với dung dịch HCl Khi chất X tác dụng với dung dịch Ca(OH) sinh kết tủa Chất X A Ca(HCO3)2 B CaCO3 C BaCl2 D AlCl3 Câu 7: Cho dãy chất: CO2, Al2O3, KOH, Al(OH)3, CaO, P2O5 Số chất dãy tác dụng với H2O A B C D Câu 8: Cho hình vẽ thí nghiệm phân tích định tính hợp chất hữu C 6H12O6 sau: Hãy cho biết vai trò bơng CuSO4 khan thí nghiệm trên? A Xác định mặt O B Xác định mặt C C Xác định mặt H D Xác định mặt C H Câu 9: Trước người ta hay sử dụng chất để bánh phở trắng dai hơn, nhiên độc với thể nên bị cấm sử dụng Chất A axetanđehit (hay anđehit axetic) B axeton C fomon D băng phiến Câu 10: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Dung dịch I2 màu xanh tím Y Cu(OH)2 mơi trường kiềm màu tím Dung dịch AgNO3 NH3 dư, đun Kết tủa Ag trắng sáng Z nóng T Dung dịch NaOH Tạo chất lỏng khơng tan nước, lắng xuống Dung dịch X, Y, Z, T A Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, fructozơ, phenyl amoni clorua B Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, phenyl amoni clorua, fructozơ C Hồ tinh bột, fructozơ, lòng trắng trứng, phenyl amoni clorua D Lòng trắng trứng, phenyl amoni clorua, hồ tinh bột, fructozơ Câu 11: Loại phân sau khơng phải phân bón hóa học? A Phân lân B Phân kali C Phân đạm Câu 12: Trong chất sau, chất axetilen? A C2H6 B C2H2 C C2H4 Câu 13: Chất sau ancol bậc 2? A (CH3)2CHOH B (CH3)2CHCH2OH C HOCH2CH2 OH D Phân vi sinh D C6H6 D (CH3)3COH Câu 14: Chất thuộc loại cacbohiđrat A xenlulozơ B protein C glixerol D poli(vinylclorua) Câu 15: Chất sau tác dụng với dung dịch NaOH sinh glixerol? A Glucozơ B Triolein C Metyl axetat D Saccarozơ Câu 16: Phản ứng sau không tạo muối sắt(III)? A Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl B FeO tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư) C Fe tác dụng với dung dịch HCl D Fe(OH)3 tác dụng với dung dịch H2SO4 Câu 17: Muối sau muối axit? A CH3COOK B Na3PO4 C Ca(HCO3)2 D NH4NO3 Câu 18: Chất tác dụng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm màu tím A anđehit axetic B peptit C xenlulozơ D tinh bột Câu 19: Oxit cao cacbon cơng thức A C2O3 B CO C CO2 D C2O4 Câu 20: Dãy gồm chất tác dụng với dung dịch NaOH A metyl axetat, alanin, axit axetic B metyl axetat, glucozơ, etanol C etanol, fructozơ, metylamin D glixerol, glyxin, anilin Câu 21: Cho 3,3 gam anđehit fomic phản ứng với dung dịch AgNO 3/NH3 (dư), thu m gam kim loại Ag Giá trị m A 43,20 B 47,52 C 21,16 D 23,76 Câu 22: Trung hòa hồn toàn 14,16 gam amin X (bậc 1) axit HCl, tạo 22,92 gam muối Amin X A CH3CH2NHCH3 B H2NCH2CH2CH2NH2 C CH3CH2CH2NH2 D H2NCH2CH2NH2 Câu 23: Phân đạm urê thường chứa 46% N Khối lượng ure đủ cung cấp 70 kg N A 145,5 kg B 152,2 kg C 200,0 kg D 160,9 kg Câu 24: Cho sơ đồ phản ứng sau: Biết X chất khí dùng nạp cho bình cứu hỏa, Y khống sản dùng để sản xuất vơi sống Vậy Y, X, Z, T là: A CaCO3, CO2, Na2CO3, NaHCO3 B CaCO3, CO2, NaHCO3, Na2CO3 C CO2, CaO, NaHCO3, Na2CO3 D CO2, CaC2, Na2CO3, NaHCO3 Câu 25: Hỗn hợp T gồm ba chất hữu X, Y, Z (50 < M X < MY < MZ tạo nên từ nguyên tố C, H, O) Đốt cháy hoàn toàn m gam T thu H2O 2,688 lít khí CO2 (đktc) Cho m gam T phản ứng với dung dịch NaHCO3 dư, thu 1,568 lít khí CO2 (đktc) Mặt khác, cho m gam T phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 10,8 gam Ag Giá trị m A 4,6 B 4,8 C 5,2 D 4,4 Câu 26: Cho 10 gam hỗn hợp X gồm etanol etyl axetat tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch natri hiđroxit 4% Phần trăm khối lượng etyl axetat hỗn hợp A 51% B 22% C 50% D 44% Câu 27: Cho 20,55 gam Ba vào luợng dư dung dịch MgSO Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu đuợc m gam kết tủa Giá trị m A 34,95 B 43,65 C 3,60 D 8,70 Câu 28: Khi clo hóa metan thu sản phẩm X chứa 89,12% clo khối lượng Công thức sản phẩm A CH3Cl B CCl4 C CH2Cl2 D CHCl3 Câu 29: Cho luồng khí O2 qua 63,6 gam hỗn hợp kim loại Mg, Al Fe thu 92,4 gam chất rắn X Hòa tan hồn tồn lượng X dung dịch HNO (dư) Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y 3,44 gam hỗn hợp khí Z Biết 4,25 mol HNO tham gia phản ứng, cạn cẩn thận dung dịch Y thu 319 gam muối Phần trăm khối lượng nitơ 319 gam hỗn hợp muối A 18,038% B 18,213% C 18,082% D 18,125% Câu 30: Cho axit cacboxylic X phản ứng với chất Y thu muối cơng thức phân tử C 3H9O2N (sản phẩm nhất) Số cặp chất X Y thỏa mãn điều kiện A B C D Câu 31: Khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100%, khối lượng ancol etylic thu A 184 gam B 92 gam C 276 gam D 138 gam Câu 32: Cho từ từ chất X vào dung dịch Y, biến thiên lượng kết tủa Z tạo thành thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: Thí nghiệm sau ứng với thí nghiệm trên? A Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 B Cho từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 C Cho từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Ba(OH)2 NaOH D Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch Zn(NO3)2 Câu 33: Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu Fe vào dung dịch H 2SO4 loãng (dư), kết thúc phản ứng thu 2,24 lít khí H2 (đktc) Khối lượng Fe 2m gam X A 4.48 B 11,2 C 16,8 D 1,12 Câu 34: Với công thức phân tử C4H6O4 số đồng phân este đa chức mạch hở A B C D Câu 35: Hoà tan m gam hỗn hợp gồm KHCO CaCO3 lượng dư dung dịch HCl, thu 11,2 lít khí CO2 (đktc) Giá trị m A 40 B 60 C 100 D 50 Câu 36: Điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch X, thấy pH dung dịch tăng dần Điện phân dung dịch Y, thấy pH dung dịch giảm dần X Y dung dịch sau đây? A X BaCl2, Y CuCl2 B X CuCl2, Y NaCl C X CuCl2, Y AgNO3 D X BaCl2, Y AgNO3 Câu 37: Nung m gam hỗn hợp gồm Mg Cu(NO 3)2 điều kiện khơng khí, sau thời gian thu chất rắn X 10,08 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO O2 Hòa tan hồn tồn X 650 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch Y chứa 71,87 gam muối clorua 0,05 mol hỗn hợp khí Z gồm N H2 Tỉ khối Z so với He 5,7 Giá trị m gần giá trị sau đây? A 50 B 55 C 45 D 60 Câu 38: Hòa tan 9,61 gam hỗn hợp X gồm kim loại Ba, Al Fe vào nước (lấy dư), thu 2,688 lít H (đktc) chất rắn Y Cho Y tác dụng hết với CuSO4 thu 7,04 gam Cu Phần trăm khối lượng Al X A 16,85% B 33,71% C 28,09% D 22,47% Câu 39: Xà phòng hố hồn tồn 0,1 mol este no, đơn chức 26 gam dung dịch MOH 28% (M kim loại kiềm), tiến hành chưng cất sản phẩm thu 26,12 gam chất lỏng X 12,88 gam chất rắn khan Y Đốt cháy hoàn toàn chất rắn Y, thu H2O, V lít CO2 (đktc) 8,97 gam muối Giá trị V A 5,264 B 14,224 C 6,160 D 5,600 Câu 40: Đipeptit X, hexapeptit Y mạch hở tạo từ amino axit no, mạch hở phân tử nhóm –NH2 nhóm –COOH Cho 13,2 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl dư, làm khô cẩn thận dung dịch sau phản ứng thu 22,3 gam chất rắn Vậy đốt cháy hồn tồn 0,1 mol Y cần mol O2 sản phẩm cháy thu gồm CO2, H2O, N2? A 2,25 mol B 1,35 mol C 0,975 mol D 1,25 mol - HẾT ĐỀ MINH HỌA SỐ 03 KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: Khoa học tự nhiên; Mơn: Hóa Học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108 Câu 1: Cho dãy kim loại kiềm: Na, Li, Cs, Rb Kim loại nhiệt độ nóng chảy thấp A Na B Rb C Li D Cs Câu 2: Tơ sản xuất từ xenlulozơ A tơ capron B tơ tằm C tơ nilon-6,6 D tơ visco Câu 3: Để đánh giá độ nhiễm bẩn khơng khí nhà máy, người ta tiến hành sau: Lấy lít khơng khí dẫn qua dung dịch Pb(NO 3)2 dư thu chất kết tủa màu đen Hãy cho biết tượng chứng tỏ khơng khí khí khí sau? A H2S B CO2 C NH3 D SO2 Câu 4: Điều chế kim loại K cách: A Điện phân dung dịch KCl màng ngăn B Dùng CO khử K+ K2O nhiệt độ cao C Điện phân KCl nóng chảy D Điện phân dung dịch KCl khơng màng ngăn Câu 5: Kim loại kiềm nhiều ứng dụng quan trọng: (1) Chế tạo hợp kim nhiệt độ nóng chảy thấp; (2) Hợp kim Na - K dùng làm chất trao đổi nhiệt lò phản ứng hạt nhân; (3) Kim loại xesi dùng làm tế bào quang điện; (4) Các kim loại Na, K dùng để điều chế dung dịch bazơ; (5) Chế tạo hợp kim Li - Al siêu nhẹ, dùng kĩ thuật hàng không Phát biểu là: A (1), (2), (3), (5) B (1), (2), (3), (4) C (1), (3), (4), (5) D (1), (2), (4), (5) Câu 6: Cho Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm NaNO H2SO4 lỗng giải phóng khí X (khơng màu, dễ hố nâu khơng khí) Khí X A NO B NH3 C N2O D NO2 Câu 7: Cho dãy chất: FeO, Fe3O4, Al2O3, HCl, Fe2O3, FeCO3 Số chất dãy bị oxi hoá dung dịch H2SO4 đặc, nóng A B C D Câu 8: Nguyên tắc chung phép phân tích định tính là: A Chuyển hóa ngun tố C, H, N,… thành chất vô dễ nhận biết B Đốt cháy hợp chất hữu để tìm nitơ mùi khét C Đốt cháy hợp chất hữu để tìm cacbon dạng muội đen D Đốt cháy hợp chất hữu để tìm hiđro nước Câu 9: Axit fomic khơng phản ứng với chất chất sau? A Mg B C6H5OH C Na D CuO Câu 10: Tiến hành thí nghiệm với chất X, Y, Z, T Kết ghi bảng sau : Mẫu thử Thí nghiệm Hiện tượng X Tác dụng với Cu(OH)2 Hợp chất màu tím Y Q tím ẩm Q đổi xanh Z Tác dụng với dung dịch Br2 Dung dịch màu kết tủa trắng T Tác dụng với dung dịch Br2 Dung dịch màu Các chất X, Y, Z, T là: A Gly-Ala-Ala, Metylamin, acrilonitrin, anilin B acrilonitrin, anilin, Gly-Ala-Ala, metylamin C metylamin, anilin, Gly-Ala-Ala, acrilonitrin D Gly-Ala-Ala, metylamin, anilin, acrilonitrin Câu 11: Thành phần phân đạm urê A KCl B Ca(H2PO4)2 C (NH2)2CO D K2SO4 Câu 12: Đây thí nghiệm điều chế thu khí gì? A C3H8 B C2H2 C H2 D CH4 Câu 13: Ancol anlylic cơng A C3H5OH B C6H5OH C C2H5OH D C4H5OH Câu 14: Amilozơ tạo thành từ gốc A α-glucozơ B β-glucozơ C α-fructozơ D β-fructozơ Câu 15: Cho chất X cơng thức phân tử C 4H8O2 tác dụng với dung dịch NaOH sinh chất Y cơng thức phân tử C2H3O2Na Công thức X A HCOOC3H5 B C2H5COOCH3 C HCOOC3H7 D CH3COOC2H5 Câu 16: Kim loại Fe tác dụng với dung dịch sau tạo thành muối sắt(III)? A HNO3 đặc, nguội B dung dịch CuSO4 C H2SO4 loãng D HNO3 loãng dư Câu 17: Các dung dịch NaCl, HCl, CH3COOH, H2SO4 nồng độ mol, dung dịch pH nhỏ A H2SO4 B CH3COOH C NaCl D HCl Câu 18: Dung dịch metylamin nước làm A q tím khơng đổi màu B phenolphtalein hố xanh C q tím hố xanh D phenolphtalein không đổi màu Câu 19: Công thức phân tử CaCO3 tương ứng với thành phần hố học loại đá sau đây? A đá vôi B đá đỏ C đá mài D đá tổ ong Câu 20: Cho dãy chất: H2NCH(CH3)COOH, C6H5OH (phenol), CH3COOC2H5, C2H5OH, CH3NH3Cl Số chất dãy phản ứng với dung dịch KOH đun nóng A B C D Câu 21: Đun nóng 24 gam axit axetic với 23 gam ancol etylic (xúc tác H 2SO4 đặc), thu 26,4 gam este Hiệu suất phản ứng este hóa A 55% B 75% C 44% D 60% Câu 22: Khi thủy phân hoàn toàn tetrapeptit X mạch hở thu amino axit chứa nhóm –NH2 nhóm –COOH Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 0,3 mol NaOH thu 34,95 gam muối Giá trị m A 21,60 B 22,95 C 24,30 D 21,15 Câu 23: Một mẫu supephotphat đơn khối lượng 15,55 gam chứa 35,43% Ca(H 2PO4)2 lại CaSO4 Độ dinh dưỡng loại phân A 61,20% B 21,68% C 21,50% D 16% Câu 24: Cho chuỗi biến hóa sau: Vậy X1, X2, X3, X4 là: A Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Al(NO3)3 C AlCl3, Al(NO3)3, Al2O3, Al B NaAlO2, Al2O3, Al2(SO4)3, AlCl3 D Al2(SO4)3, KAlO2, Al2O3, AlCl3 Câu 25: Chia 0,15 mol hỗn hợp X gồm số chất hữu (trong phân tử chứa C, H O) thành ba phần Đốt cháy phần một lượng oxi vừa đủ hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào bình đựng nước vơi dư thu gam kết tủa Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO NH3 thu 8,64 gam Ag Phần ba tác dụng với lượng Na vừa đủ thu 0,448 lít H (đktc) Các phản ứng xảy hoàn toàn Khối lượng 0,15 mol hỗn hợp X A 6,48 gam B 5,58 gam C 5,52 gam D 6,00 gam Câu 26: Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 1M Sau phản ứng xảy hồn tồn, cạn dung dịch thu ancol etylic 9,6 gam chất rắn khan Công thức cấu tạo X A C2H5COOCH3 B CH3COOC2H5 C C2H5COOC2H5 D C2H3COOC2H5 Câu 27: Sục khí H2S dư vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm FeCl 0,2M CuCl2 0,2M; phản ứng xong thu a gam kết tủa Giá trị a A B 3,68 C 2,24 D 1,92 Câu 28: Cho 3,35 gam hỗn hợp X gồm ancol no, đơn chức dãy đồng đẳng phản ứng với Na dư, thu 0,56 lít H2 (đktc) Cơng thức cấu tạo thu gọn ancol là: A C5H11OH, C6H13OH B C2H5OH, C3H7OH C C3H7OH, C4H9OH D C4H9OH, C5H11OH Câu 29: Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm K, K 2O, KOH, KHCO3, K2CO3 lượng vừa đủ dung dịch HCl 14,6%, thu 6,72 lít (đktc) hỗn hợp gồm hai khí tỉ khối so với H 15 dung dịch Y nồng độ 25,0841% cạn dung dịch Y, thu 59,6 gam muối khan Giá trị m A 18,2 B 36,4 C 46,6 D 37,6 Câu 30: X chất hữu cơng thức C 7H6O3 Biết X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol : Số công thức cấu tạo phù hợp với X A B C D Câu 31: Thuỷ phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng 75%, khối lượng glucozơ thu A 360 gam B 300 gam C 250 gam D 270 gam Câu 32: Cho từ từ chất X vào dung dịch Y, biến thiên lượng kết tủa Z tạo thành thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: Thí nghiệm sau ứng với thí nghiệm trên? A Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch hỗn hợp gồm NaOH NaAlO2 B Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm HCl AlCl C Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch Al(NO3)3 D Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch NaAlO2 Câu 33: Nhỏ từ từ giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na 2CO3 0,2M NaHCO3 0,2M Sau phản ứng kết thúc, thể tích (đktc) khí CO2 thu A 448 ml B 672 ml C 336 ml D 224 ml Câu 34: Dãy gồm chất xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ từ trái sang phải A Phenylamin, etylamin, amoniac B Phenylamin, amoniac, etylamin C Etylamin, phenylamin, amoniac D Etylamin, amoniac, phenylamin Câu 35: Nung nóng hỗn hợp gồm CaCO MgO tới khối lượng khơng đổi, số gam chất rắn lại 2/3 số gam hỗn hợp trước nung Vậy hỗn hợp ban đầu CaCO chiếm phần trăm theo khối lượng A 75,76% B 66,67% C 33,33% D 24,24% Câu 36: Cho a mol sắt tác dụng với a mol khí clo, thu hỗn hợp rắn X Cho X vào nước, thu dung dịch Y Biết phản ứng xảy hoàn tồn Dung dịch Y khơng tác dụng với chất sau đây? A AgNO3 B NaOH C Cu D Cl2 Câu 37: Cho 7,65 gam hỗn hợp X gồm Al Al 2O3 (trong Al chiếm 60% khối lượng) tan hoàn toàn dung dịch Y gồm H2SO4 NaNO3, thu dung dịch Z chứa muối trung hòa m gam hỗn hợp khí T (trong T 0,015 mol H2) Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z đến phản ứng xảy hoàn tồn, thu 93,2 gam kết tủa Còn cho Z phản ứng với NaOH lượng NaOH phản ứng tối đa 0,935 mol Giá trị m gần giá trị sau đây? A 2,5 B 3,0 C 1,0 D 1,5 Câu 38: Lấy m gam Mg tác dụng với 500 ml dung dịch AgNO3 0,2M Fe(NO3)3 2M Kết thúc phản ứng thu (m+4) gam kim loại Gọi a tổng giá trị m thỏa mãn toán trên, giá trị a là? A 25,3 B 24,8 C 18,5 D 7,3 Câu 39: Hỗn hợp X gồm este đơn chức (đều tạo axit no, khơng phản ứng cộng với brom nước) đồng phân 0,2 mol X phản ứng với tối đa 0,3 mol NaOH, tổng khối lượng sản phẩm hữu thu 37,4 gam số cặp este tối đa hỗn hợp X A B C D Câu 40: Tripeptit X mạch hở cơng thức phân tử C 10H19O4N3 Thủy phân hoàn toàn lượng X dung dịch 400,0 ml dung dịch NaOH 2M (lấy dư), đun nóng, thu dung dịch Y chứa 77,4 gam chất tan Cho dung dịch Y tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, sau cạn cẩn thận, thu m gam muối khan Giá trị m A 89,8 B 101,5 C 113,2 D 124,9 - HẾT ... - HẾT ĐỀ MINH HỌA SỐ 02 KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: Hóa Học Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề Cho biết nguyên... - HẾT ĐỀ MINH HỌA SỐ 03 KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: Hóa Học Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề Cho biết nguyên... đáng kể nước Giá trị m A 8,0 B 15,3 C 10,8 D 8,6 Câu 39: Hỗn hợp X gồm hai chất hữu no, mạch hở (đều chứa C, H, O), phân tử chất có hai nhóm chức số nhóm -OH, -CHO, -COOH Cho m gam X phản ứng hoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 30 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2018 có đáp án, Tuyển tập 30 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2018 có đáp án, Câu 28: Khi clo hóa metan thu được một sản phẩm thế X chứa 89,12% clo về khối lượng. Công thức của sản phẩm là

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay