Đề thi mẫu vào đại học quốc gia Hà Nội cực hay

5 39 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 16:20

Đề thi mẫu vào đại học quốc gia Hà Nội cực hayĐề thi mẫu vào đại học quốc gia Hà Nội cực hayĐề thi mẫu vào đại học quốc gia Hà Nội cực hayĐề thi mẫu vào đại học quốc gia Hà Nội cực hayĐề thi mẫu vào đại học quốc gia Hà Nội cực hayĐề thi mẫu vào đại học quốc gia Hà Nội cực hayĐề thi mẫu vào đại học quốc gia Hà Nội cực hayĐề thi mẫu vào đại học quốc gia Hà Nội cực hayĐề thi mẫu vào đại học quốc gia Hà Nội cực hayĐề thi mẫu vào đại học quốc gia Hà Nội cực hayĐề thi mẫu vào đại học quốc gia Hà Nội cực hayĐề thi mẫu vào đại học quốc gia Hà Nội cực hayĐề thi mẫu vào đại học quốc gia Hà Nội cực hayĐề thi mẫu vào đại học quốc gia Hà Nội cực hayĐề thi mẫu vào đại học quốc gia Hà Nội cực hayĐề thi mẫu vào đại học quốc gia Hà Nội cực hayĐề thi mẫu vào đại học quốc gia Hà Nội cực hay Hocmai.vn – Website h c tr c n s t i Vi t Nam Khóa h c Luy n thi vào HQG N i (GV: Nguy n Bá Tu n) THI M U VÀO Ph n thi: T đ nh l I H C QU C GIA N I Ph n thi: T đ nh l ng Th i gian làm bài: 80 phút Câu 1: Hình chop t giác S.ABCD có đay hình ch nh t AB=a, AD  a 2, SA   ABCD  , góc gi a SC m t ph ng đáy b ng 600 Th tích hình chop S.ABCD b ng: A 2a B 2a C 3a D 6a C ln  D ln  3 x  C  x  x  D  x  Câu Tích phân I   x2 ln xdx có giá tr b ng: A 8ln  B 24ln  ng trình 4x  x  2x  x1  có nghi m là: x   x  1 A  B  x  x  Câu Ph 2 Câu 4: Hình chop t giác S.ABCD có đáy ABCD hình vng c nh a; SA   ABCD  G i M trung SA a cho kho ng cách t M đ n m t ph ng (SCD) b ng a i n vào ch tr ng:…………………… Câu M t c u tâm I(0;1;2) ti p xúc m t ph ng (P): x  y  z   có ph ng trình là: Ch n m t câu tr l i đúng: m c a c nh SB Tìm t s A x2   y  1   z    B x2   y  1   z    C x2   y  1   z    D x2   y  1   z    2 Câu Ph A x  Câu Ph 2 2 ng trình log  3x    có nghi m là: 11 10 B x  C.x= D.x=2 3 ng trình ti p n c a đ th hàm s : y  x3  x2  x qua m M 1;0  là:  y  x 1 A  y   x 4  y  y   B C  y   x y  x 4 4   x 1 4x   có nghi m là: Câu B t ph ng trình x 1 x x  1  0 x  x 1    B C A 3   x   x x    3   2x 1 Câu Cho hàm s y  có y '   b ng: x 1 A.3 B -3 C.-1 Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12  y  x 1 D  y  x 4  D  x D.0 - Trang | - ng Hocmai.vn – Website h c tr c n s t i Vi t Nam Khóa h c Luy n thi vào HQG N i (GV: Nguy n Bá Tu n) Câu 10 M t ph ng (P) ch a đ Q : 2x  y  z  có ph ng th ng Ph n thi: T đ nh l d: x 1 y z    vng góc m t ph ng ng trình là: A x  y   B x  y  z  C x  y  z  D x  y   Câu 11 L ng tr tam giác đ u ABC.A'B'C' có góc gi a hai m t ph ng (A’BC) (ABC) b ng 600 ; c nh AB = a Th tích kh i đa di n ABCC ' B ' b ng: 3a 3a 3 3a B C D 3a 4 Câu 12 Hàm s x  8x  mx  đ ng bi n mi n  0;   giá tr m là: A A m  B m  12 Câu 13 Tích phân x C m  12 D m  C 2ln  ln D 2ln  3ln 5x  dx có giá trj b ng:  3x  A 2ln  ln B 2ln  3ln Câu 14 Cho s ph c z th a mãn đ ng th c z  1  i  z   2i Modun c a z là: B A 2 Câu 15 Ph ng trình ti p n c a đ A y  x  C 10 D ng cong  C  : y  x  x t i m có hồnh đ x  là: B y   x  C y  x  D y   x  Câu 16 Hàm s y   m  1 x   m  2m x  m có m c c tr giá tr c a m là: 2  m  1 m  0  m  B  C  A  1  m  1  m  m  Câu 17 Cho s ph c z    i 1  i 1  3i modunl c a s ph c z la: A 2 B  1  m  D  m  C 13 D   Câu 18 Tìm h s c a x26 khai tri n nh th c Newton  x7   x   i n vài ch tr ng:……………… Câu 19 Tìm m đ ti p n c a đ th hàm s y  x3  3x2 mx t i m có hồnh đ b ng -1 song song v iđ ng th ng d : y  x  100 i n vào ch tr ng:…………………… Câu 20: Kho ng cách t m M 1; 2; 3 đ n m t ph ng  P  : x  y  z   b ng: A.3 Câu 21 Cho ph B.1 C 11 D ng trình log  3.22  8  x  có hai nghi m x1 x2 T ng x1 + x2 là:… u3  2u1  Câu 22 C p s c ng {u n } th a mãn u ki n  S h ng u10 có giá tr là: u2  u4  10 A.28 B.19 C.91 D.10 Câu 23 Cho ABC có A1;2  , B  3;0  ,C  1   có tr ng tâm G Kho ng cách t G đ n đ ng th ng AB b ng: A.2 Hocmai.vn – Ngôi tr B ng chung c a h c trò Vi t C 2 T ng đài t v n: 1900 58-58-12 D - Trang | - ng Hocmai.vn – Website h c tr c n s t i Vi t Nam Khóa h c Luy n thi vào HQG N i (GV: Nguy n Bá Tu n) Ph n thi: T đ nh l Câu 24 Cho hình chop t giác S.ABCD có đáy hình ch nh t ABCD v i AB=2a, BC  a Bi t r ng tam giác SAB cân t i S SAB   ABCD  , góc gi a SC v i m t ph ng đáy b ng 600 G i th tích hình V a3 i n vào ch tr ng:…………………… chop S.ABCD V Tìm t s   y  x  2x  ng trình:    y  2x  4x 1 Câu 25 Tìm di n tích hình ph ng gi i h n b i hai đ th hàm s có ph là:……………………… Câu 26 M t ph ng (P) qua A1; 2;0  vng góc v i đ trình là: A x  y  z   B x  y  x   ng th ng d : x  y z 1   có ph 1 C x  y  x   ng D x  y  z   Câu 27 Cho b n m A1;0;1 , B  2; 2; 2 , C  5;1; 2 , D  4;3; 2 Tìm th tích t di n ABCD i n vào ch tr ng:…………………… Câu 28 Hình chop S.ABCD có đáy hình ch nh t c nh AB=4a, AD = 3a; c nh bên có đ dài bang 5a Th tích hình chop S.ABCD b ng: A 10a 3 B 9a 3 C 10a 3 D 9a 3 x y  z 1 x 1 y z      d : b ng: 1 2 1 B 300 C 450 D 900 A 600 Câu 30 T p h p s ph c z th o mãn đ ng th c z   i  z  3i có ph ng trình là: Câu 29 Góc gi a hai đ ng th ng d1 : A y   x  Câu 31 B t ph B y  x  C y   x  D y  x  C x1 Câu 32 Hàm s x3  5x2  3x  đ t c c tr khi:  x  3 A  x    x  B   x  10   x  my  có nghi m nh t khi: ng trình   mx  y  m A m  1 B m  1 C m  D m  Câu 34 Cho hình h p ABCD.A’B’C’D’ G i M,N,K l n l t trung m c a c nh AA’, BC CD Thi t di n t o b i m t ph ng (MNK) v i hình h p là: A.L c giác B.Tam giác C Ng giác D T giác Câu 35 Tìm m đ hàm s x3  x2  mx  m đ t c c ti u t i m có hồnh đ b ng là:………… Câu 36 Cho l ng tr đ ng ABC.A’B’C’ có đáy tam giác vng cân c nh AB=AC=sa Th tích l ng tr h  b ng 2a G i h kho ng cách t m A đ n m t ph ng (A’BC) T s a Câu 33 H ph Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | - ng Hocmai.vn – Website h c tr c n s t i Vi t Nam Khóa h c Luy n thi vào HQG N i (GV: Nguy n Bá Tu n) Ph n thi: T đ nh l Câu 37 Trong h p có viên bi xanh viên bi đ L y viên b t k Xác su t đ viên bi đ ch n có đ hai màu là: 8 31 B C D A 11 11 15 33 a c x Câu 38 Tìm a> cho I   xe dx  Giá tr c a a là:………………………… Câu 39 th hàm s y  x3  x2  mx  m đ t c c ti u A 2; 2  Tìm t ng  a  b  :…………… Câu 40 Hình chop t giác S.ABCD có đáy hình vng c nh a; SA   ABCD  góc gi a hai m t ph ng (SBD) (ABCD) b ng 600 G i M,N l n l S.ADNM t trung m c a SB, SC Tình th tích hình chop 3 3 a3 a a C D 8 Câu 41 Hình chi u vng góc c a m A(0;1;2) m t ph ng ( P ) : x  y  z  có t a đ là: A a B A  1;1;0  B  1;0;1 Câu 42 Tìm gi i h n lim x1 C  2;0; 2 D  2; 2;0  x2  x  Gi i h n b ng:……………………………………… 4x   Câu 43 Cho m t c u  S  :  x  1   y  1   z    15 m t ph ng  P  : x  y  z   Tìm bán 2 kính đ ng tròn giao n c a m t c u (S) v i m t ph ng (P) là:………………………………… Câu 44 Ph ng trình sin 3x sinx  cos3x  cosx có nghi m là:    x   k B   x    k   x  k A   x    k  Câu 45 ng tròn tân I  3, 1 , c t đ    x   2k D   x    k     x   k C   x    k  ng th ng d : x  y  theo dây cung AB  có ph A  x  3   y  1  36 B  x  3   y  1  20 C  x  3   y  1  D  x  3   y  1  2 2 ng trình : 2 Câu 46 Ph ng trình x3  3x  m2  m có nghi m phân bi t khi: B 2  m  C.m
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi mẫu vào đại học quốc gia Hà Nội cực hay, Đề thi mẫu vào đại học quốc gia Hà Nội cực hay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay