Công tác quản lý nhà nước đối với TS tại Cục Hải quan TP Hải Phòng_2

64 31 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 15:14

Header Page of 85 LỜI MỞI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tài sản công (sau gọi chung tài sản - TS) nguồn lực quan trọng sở vật chất tạo nên môi trường làm việc, đảm bảo cho hoạt động người; yếu tố thiết yếu giúp đơn vị, quan thực công việc thuộc chức mình; cơng cụ hỗ trợ đắc lực cho đầu tư phát triển, phục vụ công nghiệp hố, đại hóa đất nước Chủ sở hữu TS Nhà nước Cục Hải quan thành phố Hải Phòng quan nhà nước Nhà nước giao trực tiếp quản lý sử dụng tài sản công Để đảm bảo việc khai thác, sử dụng TS có hiệu quả, tiết kiệm, sử dụng mục đích, định mức, Nhà nước thực chức quản lý tài sản công thông qua việc ban hành chế, sách như: Luật đất đai, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật quản lý tài sản nhà nước, Nghị định CP quản lý tài sản nhà nước … Song nay, chế quản lý TS phân tán, cơng tác quản lý bị bng lỏng hạn chế hiệu công tác quản lý TS Thực tế việc quản lý, sử dụng TS nói chung Cục Hải quan thành phố Hải Phòng nói riêng nhiều bất cập, hiệu chưa cao cụ thể như: sử dụng TS không mục đích; sử dụng tài sản vào mục đích cá nhân, mua sắm tài sản không tiêu chuẩn, định mức, ý thức CBCC việc quản lý tài sản cơng hạn chế, trình độ quản lý thấp, thiếu trách nhiệm… Do đó, nâng cao cơng tác quản lý TS Cục Hải quan TP Hải Phòng yêu cầu cấp bách cần thiết để đáp ứng u cầu chất lượng quản lý hành cơng tạo móng vững giải vấn đề xúc Từ lý trên, tác giả chọn đề tài “Nâng cao hiệu công tác quản lý tài sản công Cục Hải quan TP Hải Phòng” làm đề tài Luận văn thạc sỹ ngành quản lý kinh tế Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 Mục đích nghiên cứu đề tài - Làm rõ lý luận nâng cao hiệu công tác quản lý TS khu vực cơng - Phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý TS Cục Hải quan TP Hải Phòng từ năm 2011 đến năm 2015 - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý TS Cục Hải quan Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài - Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý nhà nước TS Cục Hải quan TP Hải Phòng - Phạm vi nghiên cứu: TS Cục Hải quan TP Hải Phòng Cụ thể, luận văn tập trung nghiên cứu tài sản cố định có giá trị lớn Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu: phương pháp nghiên cứu lý luận, Phương pháp logíc lịch sử, phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh; - Thu thập tài liệu, thống kê phân tích: dựa vào tài liệu số liệu lấy từ nguồn số liệu báo cáo, kết công bố số điều tra, kiểm kê tài sản, số liệu nghiên cứu, điều tra Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước, Tổng cục Hải quan xử lý số liệu, tài liệu sơ cấp, thứ cấp để nghiên cứu; Sưu tầm, xếp hệ thống văn bản, tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn Góp phần hệ thống lại sở lý luận TS nâng cao hiệu quản lý TS Cục Hải quan TP Hải Phòng Những kết mà tác giá nghiên cứu tài liệu tham khảo cho nhà hoạch định sách Cơ quan quản lý TS Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI SẢN CÔNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG 1.1 Khải niệm đặc điểm tài sản 1.1.1 Khái niệm TS vấn đề nghiên cứu đề cập nhiều khía cạnh khác Cùng với phát triển xã hội, quan niệm TS nhìn nhận cách khoa học, đầy đủ đắn - Theo Hiến pháp năm 2013 TS xác định bao gồm: Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác tài sản Nhà nước đầu tư, quản lý tài sản cơng thuộc sở hữu tồn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu thống quản lý - Theo Điều Luật thực hành, tiết kiệm chống lãng phí thì: Tài sản nhà nước tài sản hình thành từ ngân sách nhà nước có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, thuộc sở hữu, quản lý Nhà nước, bao gồm nhà, cơng trình cơng cộng, cơng trình kiến trúc tài sản khác thuộc sở hữu nhà nước; tài sản từ nguồn viện trợ, tài trợ, đóng góp tổ chức, cá nhân nước nước cho Nhà nước - Theo điều 200 Bộ luật Dân năm 2005: Tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước bao gồm đất đai rừng tự nhiên, rừng trồng có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, núi sông hồ, nguồn nước, tài nguyên lòng đất, nguồn lợi tự nhiên vùng biển, thềm lục địa vùng trời, phần vốn tài sản nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, cơng trình thuộc ngành lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã hội, khoa học, kỹ thuật, ngoại giao, quốc phòng, an ninh tài sản khác pháp luật quy định - Tại Điều 239, 240, 241, 644 Bộ Luật Dân năm 2005 quy định cụ thể tài sản khác thuộc sở hữu nhà nước bao gồm: + Vật vô chủ vật mà chủ sở hữu từ bỏ quyền sở hữu vật Người phát vật vơ chủ bất động sản bất động sản thuộc Nhà nước Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 + Vật bị chôn dấu, chìm đắm tìm thấy mà khơng có khơng xác định chủ sở hữu sau trừ chi phí tìm kiếm, bảo quản, quyền sở hữu vật xác định theo quy định Pháp luật + Trong trường hợp khơng có người thừa kế theo di chúc, theo pháp luật có khơng quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản tài sản lại sau thực nghĩa vụ tài sản mà khơng có người nhận thừa kế thuộc Nhà nước + Tài sản tổ chức, cá nhân nước hiến, biếu, tặng, cho, đóng góp, giao lại cho Nhà nước, tài sản viện trợ tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ + Tang vật, phương tiện vi phạm pháp luật bị tịch thu sung quỹ nhà nước + Tài sản dự trữ Nhà nước + Tài sản Nhà nước giao cho công ty Nhà nước quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước Việt Nam, Luật Hợp tác xã Như vậy, TS tài sản hình thành từ nguồn NSNN có nguồn gốc từ NSNN; tài sản tổ chức, cá nhân ngồi nước tài trợ, đóng góp, hiến, tặng, cho Nhà nước gọi TS; tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước theo quy định pháp luật; Tài sản công bao gồm tài sản chương trình, dự án kết thúc chuyển giao cho Nhà nước; đất đai, tài nguyên lòng đất, rừng tự nhiên, rừng trồng có nguồn vốn từ NSNN, núi, sông hồ, nguồn nước, nguồn lợi tự nhiên vùng biển, thềm lục địa vùng trời; tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích cơng cộng, lợi ích quốc gia mà pháp luật quy định Nhà nước; TS bao gồm phần vốn tài sản Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp đầu tư nước Nhà nước giao cho tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, sử dụng theo chế độ quản lý chung Nhà nước chịu kiểm tra giám sát Nhà nước trình quản lý, sử dụng tài sản 1.1.2 Đặc điểm Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 Thứ nhất: Tài sản cơng hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước tiền nhà nước Ngoài đất đai, tài sản chuyển giao cho đơn vị, quản lý sử dụng TS tài sản hình thành từ tiền ngân sách nhà nước có nguồn từ ngân sách nhà nước Tài sản thiên nhiên như đất đai, tài nguyên, muốn sử dụng phải đầu tư chi phí tiền nhà nước cho cơng việc khảo sát, thăm dò, đo đạc, san lấp mặt bằng, tiền trung mua đất (tiền bồi thường đất)… Do vậy, toàn nguồn vốn, chi phí để hình thành, sử dụng tài sản công ngân sách nhà nước đảm bảo Đối với tài sản hình thành từ nguồn viện trợ, tài sản dân đóng góp xây dựng tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước Tuy tài sản này, ngân sách nhà nước không trực tiếp đầu tư xây dựng mua sắm mà giao tài sản cho quan sử dụng tài sản trước giao cho quan hành sử dụng, phải xác lập quyền sở hữu Nhà nước giá trị tài sản ghi thu cho ngân sách nhà nước Như vậy, suy cho tài sản có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước Từ phân tích khẳng định ràng tài sản cơng tài sản hình thành tiền ngân sách nhà nước có nguồn từ ngân sách nhà nước Thứ hai: Sự hình thành sử dụng tài sản công nhằm thực chức năng, nhiệm vụ quan, đơn vị Tài sản công sở vật chất để phục vụ hoạt động quan, đơn vị nhằm thực chức năng, nhiệm vụ Do vậy, hình thành sử dụng tài sản cơng tùy thuộc vào chức năng, nhiệm vụ quan, ví dụ như: Đối với quan quản lý nhà nước, tài sản công đơn điều kiện vật chất, phương tiện để quan nhà nước thực chức quản lý kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 Thứ ba: Vốn đầu tư xây dựng mua sắm tài sản cơng khơng thu hồi q trình sử dụng tài sản công Không giống danh nghiệp kinh doanh, tài sản công khu vực công chủ yếu tài sản tiêu dùng cải vật chất Do đó, q trình sử dụng khơng tạo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ để đưa thị trường, khơng chuyển giá trị bị bao mòn vào giá thành sản phẩm chi phí lưu nên khơng có nghĩa vụ tài với ngân sách nhà nước việc sử dụng Qúa trình hao mòn tài sản cơng q trình sử dụng nhanh hay chập khơng trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích quan, đơn vị, đồng thời Nhà nước khơng sử dụng đòn bẩy trích khấu hao tài sản để thúc đẩy vào trình hoạt động đơn vị kinh doanh Nhà nước đưa quy định, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, với biện pháp quản lý chặt chẽ để quản lý sử dụng tài sản công tiết kiệm hiệu 1.2 Phân loại vai trò tài sản 1.2.1 Phân loại tài sản Để việc quản lý, sử dụng có hiệu tài sản công, viện đề phân loại khoa học hợp lý loại tài sản có ý nghĩa vơ quan trọng cơng tác quản lý sử dụng Chính vậy, tài sản công phân loại sau: 1.2.1.1 Phân loại theo tính chất, đặc điểm tài sản Theo cách phân loại tài sản công, gốm: tài sản cố định tài sản lưu động a) Tài sản cố định, gồm: Một là, tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định hữu hình tài sản có hình thái vật chất, có kết cấu độc lập hệ thống gồm nhiều phận riêng lẻ liên kết với để thực hay số chức định, thỏa mãn đồng thời tiêu chuẩn đây: Có thời gian sử dụng từ 01 (một) năm trở lên; Có nguyên giá từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên, gồm: Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 - Loại 1: Nhà, gồm: Nhà làm việc, nhà kho, nhà hội trường, nhà câu lạc nhà văn hóa, nhà tập luyện thi đầu thể thao, nhà bảo tồn bảo tàng, nhà trẻ, nhà mẫu giáo, nhà xưởng, phòng ọc, nhà giảng đường, nhà ký túc xã, nhà khám bệnh, nhà an dưỡng, nhà khách, nhà ở, nhà công vụ, nhà công thư, nhà khác - Loại 2: Vật kiến trúc, gồm: Kho chứa, bể chứa, bãi đỗ, sân phơi, san chơi, sân chơi thể thao, sân vận động, bể bơi, trường bắn, kè, đập, đê, cống, kênh, mương máng, bến cảng, ụ tàu, giếng khoan, giếng đàu, tường rào, vật kiến trúc khác - Loại 3: Phương tiện vận tải, gồm: Phương tiện vận tải đường (xe ô tô, xe mô tô, xe găn máy, phương tiện vận tải đường khác); Phương tiện vận tải đường thủy, gồm: Tàu biển chở hàng; tàu biển chở khách; tàu tuần tra, cứu hộ, cứu nạn đường thủy; tàu chở hàng đường thủy nội địa; tàu chở khách đường thủy nội địa; phà đường thủy loại; ca nô, xuồng máy loại; ghe, thuyền loại; phương tiện vận tải đường thủy khác; Phương tiện vận tải đường không (máy bay); Phương tiện vận tải đường sắt; Phương tiện vận tải khác - Loại 4: Máy móc, theiét bị văn phòng, gồm: Máy vi tính để bàn; máy vi tính xác tay; máy in loại; máy chiếu loại; máy fax; máy hủy tài liệu; phay photocopy; thiết bị lọc nước loại; máy hút ẩm, hút bụi loại; ti vi, đầu viđeo, loại đầu thu phát tín hiệu kỹ thuật số khác; máy ghi âm; may ảnh; thiết bị âm loại; tổng đài điện thoại, điện thoại cố định, máy đàm, điện thoại di động; thiết bị thông tin liên lạc khác; tủ lạnh; máy làm mát; mày giặt; máy điều hòa khơng khí; máy bơm nước; két sắt loại; bàn ghế ngồi làm việc; bàn ghế tiếp khách; bàn ghế phòng họp, hội trường, lớp học; tủ lạnh, gá kệ đựng tài liệu trưng bày vật; thiết bị mạng, truyền thơng; thiết bị điện văn phòng loại; thiết bị điện tử phục vụ quản lý, lưu trữ liệu; loại thiết bị văn phòng khác - Loại 5: Thiết bị truyền dẫn, gồm: Phương tiện truyền dẫn đốt, phương tiện truyền dẫn điện, phương tiện truyền dẫn nước, phương tiện truyền dẫn loại khác - Loại 6: Máy móc, thiết bị động lực Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 - Loại 7: Máy móc, thiết bị chuyên dùng - Loại 8: Thiết bị đo lường, thí nghiệm - Loại 9: Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm - Loại 10: Tài sản cố định hữu hình khác Hai là, tài sản vơ hình Tài sản cố định vơ hình tài sản khơng có hình thái vật chất mà quan, tổ chức, đơn vị đầu tư chi phí tạo lập tài sản như: Quyền sử dụng đất; phần mềm ứng dụng; quyền sở hữu trí tuệ theo quy định Luật sở hữu trí tuệ, thỏa mãn đồng thời tiêu chuẩn: Có thời gian sử dụng từ 01 (một) năm trở lên;Có nguyên giá từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên, gồm: - Loại 1: Quyền sử dụng đất - Loại 2: Quyền tác giả - Loại 3: Quyền sở hữu công nghiệp - Loại 4: Quyền giống trồng - Loại 5: Phần mềm ứng dụng - Loại 6: Tài sản cố định vơ hình khác Ba là, tài sản cố định đặc thù, đặc biệt Tài sản cố định đặc thù tài sản (trừ tài sản nhà, vật kiến trúc) có nguyên giá từ triệu đồng đến 10 triệu đồng có thời gian sử dụng năm quy định tài sản cố định đặc thù; Tài sản trang thiết bị dễ hỏng, dễ vỡ (như thủy tinh, gốm, sành, sứ ) phục vụ nghiên cứu khoa học, thí nghiệm có ngun giá từ 10 triệu đồng trở lên quy định tài sản cố định đặc thù Bốn là, tài sản cố định đặc biệt Tài sản cố định đặc biết tài sản đánh giá giá trị thực đòi hỏi phải quản lý chặt chẽ vật như: cổ vật; vật trưng bày bảo tàng; lăng tẩm; di tích lịch sử xếp hạng.v.v quy định tài sản cố định đặc biệt Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 b) Tài sản lưu động Tài sản lưu động tài sản có giá trị nhỏ thời gian sử dụng khơng lâu dài 1.2.1.2 Phân loại theo nguồn gốc hình thành tài sản, gồm: - Tài sản hình thành mua sắm - Tài sản hình thành đầu tư xây dựng - Tài sản điều chuyển đến - Tài sản cho tặng - Tài sản hình thành từ nguồn khác 1.2.2 Vai trò tài sản Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Tài sản công tảng, vốn liếng để khôi phục xây dựng kinh tế chung để làm cho dân giàu nước mạnh, để nâng cao đời sống nhân dân” - Tài sản công điều kiện vật chất thiếu để quan, đơn vị thực chức nhiệm vụ Nhà nước trang bị tài sản như: nhà đất thuộc trụ sở làm việc, phương tiện lại, trang thiết bị làm việc… để đảm bảo hoạt động quản lý đơng thời để nâng cao hiệu suất hoạt động theo hướng tinh giản biên chế - Là điều kiện vật chất khẳng định vài trò lãnh đạo quan công quyền, tạo niềm tin, uy nghiêm pháp luật tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân sống làm việc theo pháp luật nhà nước, nâng cao hiệu hoạt động quan hành bên liên quan - Là điều kiện vật chất để công dân tiếp xúc, phản ảnh nguyện vọng với quan nhà nước; Là điều kiện vật chất để tiếp thu khoa học công nghệ, kinh nghiệm quản lý, tinh hoa văn hóa nhân loại; nơi giao dịch hợp tác quốc tế tất lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn hóa, giao dục đào tạo, ý tế, xã hội, khoa học công nghệ …… Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page 10 of 85 1.3 Một số nội dung quản lý tài sản 1.3.1 Khái niệm nguyên tắc quản lý tài sản 1.3.1.1 Khái niệm Quản lý tài sản cơng q trình tác động điều chỉnh vào hình thành vận động tài sản nhằm khai thác sử dụng tài sản cách hiệu lợi ích đất nước 1.3.1.2 Ngun tắc quản lý Mục tiêu quản lý TS nhằm tạo lập, khai thác, sử dụng tài sản cách hợp lý, hiệu phục vụ tốt cho trình thực cơng nghiệp hóa đại hóa nhằm phát triển đất nước, xây dựng hành quốc gia vững mạnh Để đạt mục tiêu đó, tài sản công quản lý theo nguyên tắc sau: Thứ nhất, thống chế, sách, chế độ quản lý, đồng thời phải có chế, sách, chế độ quản lý, sử dụng tài sản có tính đặc thù riêng, ngành, địa phương, tổ chức sử dụng tài sản phục vụ cho hoạt động có tính đặc thù riêng Thống quản lý sở để đảm bảo chế, sách, chế độ quản lý tài sản phù hợp với đặc điểm tài sản công Nội dung thống quản lý Chính phủ thống quản lý tài sản cơng; Quốc hội, Chính phủ quy định chế, sách, chế độ quản lý tài sản áp dụng chung cho tài sản quy định chế, sách, chế độ quản lý cụ thể tài sản có giá trị lớn mà hầu hết quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, đơn vị nghiệp công tổ chức khác Nhà nước giao trực tiếp sử dụng (có thể gọi tài sản chủ yếu sử dụng phổ biến) Trên sở chế, sách, chế độ quản lý tài sản cơng Quốc hội, Chính phủ quy định; Bộ, ngành, địa phương quy định chế, sách, chế độ quản lý tài sản có tính đặc thù riêng (có thể gọi tài sản có tính đặc thù) tài sản phục vụ cho hoạt động đặc thù Thứ hai, thực quản lý sử dụng tài sản công theo tiêu chuẩn, định mức Quản lý sử dụng tài sản công theo tiêu chuẩn định mức để công tác quản lý, sử Footer Page -Footer Page -Footer Page 10 of 85 10 Header Page 50 of 85 Nhiều tài sản khơng có nhãn mắc, mã tài sản khơng dẫn đến khó khăn việc kiểm kê tài sản Mặt khác các đơn vị tự mua tài sản dẫn đến công tư lẫn lộn, không phân biệt đâu tài sản công, đâu tài sản tư Gây khó khăn việc thu hồi tài sản, hạch toán tăng giảm tài sản hệ thống quản lý tài sản Thứ ba: Chua đáp ứng yêu cầu công việc, gắn với yêu cầu đại hóa ngành Hải quan Tuy Nhà nước giao ngân sách để chủ động việc đầu tư, mua sắm tài sản tập trung việc triển khai chậm, năm thực lần mua sắm tập trung, số lượng tài sản chủ yêu tập trung vào máy tính, thiết bị văn phòng, tài sản khác nhỏ lẻ nên tính đồng quan hạn chế, gây khó khăn cho việc triển khai hải quan điện tử, phần mềm khơng thích ứng với máy tính… Thứ tư: số hạn chế khác Đội ngũ cán công chức làm công tác quản lý tài sản chưa có nhìn bao q quản lý, chưa đáp ứng yêu thời kỳ Trong nhiều năm qua, đội ngũ cán làm công tác quản lý tài sản hầu hết chuyển từ đơn vị khác Cục HQHP Tổng cục Hải quan phân (do quy định luân chuyển CBCC ngành hải quan, thường đến năm lại đổi vị trí cơng tác lần) chuyển từ quan khác tới tuyển dụng trường Mặt khác, số lượng quản lý tài sản chun trách tồn quan thiếu, số cán có kinh nghiệm khơng nhiều, đa phần lực lượng trẻ, chưa trải qua nhiều lĩnh vực cơng tác nên chưa có cách nhìn tồn diện chưa có kinh nghiệm thực tế nên ảnh hưởng lớn đến công tác hoạch định, xây dựng sách quản lý tài sản, như: phận xây dựng thuộc Phòng Tài vụ quản trị có 05 CBCC với kinh nghiệm 3-6 năm ngành xây dựng có 02 cơng chức, lại đại học chức ngành Với quy mô khối lượng tài sản lớn Cục HQHP số lượng Cán bộ, Công chức Footer Page -Footer Page -Footer Page 50 of 85 50 Header Page 51 of 85 chun trách Khó có khả bao quát sát thực tế toàn loại tài sản Do đó, cơng tác quản lý tài sản Cục HQHP thực nhiệm vụ xây dựng kế hoạch mua sắm, quán lý, theo dõi, quản lý cơng tác kiểm tra, tra tình hình quản lý, sử đơn vị chưa trọng (Bảng số 2.1 Năng lực CBCC quản lý TSC năm 2011 – 2015) Với 20 đơn vị hoạt động trải dài tỉnh: Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình đơng thời số lượng CBCC, HĐ 68, hợp đồng khốn việc là: 969 người Như vậy, thấy đối tượng quản lý, dụng tài sản có trình độ hiểu biết pháp luật khác nhau, địa bàn hoạt động Hải quan có phạm vi rộng Mặt khác, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản khơng có cán chun trách để quản lý tài sản, thường kiêm nhiệm nhiều việc nên trách nhiệm công tác quản lý tài sản không cao Trong thực tế hiệu quản lý TSC thời gian qua bị ảnh hưởng nghiêm trọng thực tế cho thấy, năm qua, dường kiểm tra đơn vị có bất cập quản lý, sử dụng tài sản Khơng đơn vị xác định, đề xuất đầu tư xây dựng sở làm việc, mua sắm trang thiết bị tài sản vượt tiêu chuẩn, định mức Có nơi, tự ý mua sắm, trang bị tài sản không nằm tiêu chuẩn, biến quan làm việc thành nhà riêng Khơng sử dụng diện tích mặt sai định mức, sách, tình trạng lãng phí điện, nước, điện thoại nơi công sở diễn Khai thác sử dụng phần mềm quản lý tài sản chưa triệt để, việc nhập thông tin tài sản chưa đùng với hạng mục như: tài sản hệ thống máy chủ nhập tăng tài sản vào phần tài sản máy tính số tài sản khác nhập vào hệ thống không phân biệt rõ thuộc mục nên nhập chung vào dẫn đến số liệu hệ thơng tài sản có chênh lệch với thực tế Đối với hệ thống pháp luật, có văn pháp luật quy định công tác quản lý tài sản song so với yêu cầu thực tế quản lý hệ thống văn Footer Page -Footer Page -Footer Page 51 of 85 51 Header Page 52 of 85 nhà nước số hạn chế, có sách, khơng phù hợp với thực tế việc quy định định mức mua tài sản, trang thiết bị, phương tiên Đối với công tác thành lập hội đồng thẩm định giá trị tài sản sau sử chữa lớn chưa thực theo quy định Nhà nước, dẫn đến việc xác định nguyên giá để tính tỉ lệ hao mòn tài sản gặp nhiều khó khăn, thường vào số tiền đầu tư sử chữa tài sản lơn để xác định nguyên giá Đối với số tài sản khơng có nhu cầu sử dụng chưa tiến hành thu hồi từ đơn vị về, chưa mổ sổ theo dỗi riêng (máy vi tính, điều hòa nhiệt độ, máy in trang thiết bị khác) gây khó khăn việc kiểm đếm, nhập kho, bán lý ghi giảm tài sản hệ thống quản lý Đối với công tác tuyên truyên truyền pháp luật, luân chuyển cán công chức, Tổng cục Hải quan quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương chinh sách pháp luật như: thực Luật phòng chóng tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; quy định chế độ định mức, tiêu chuẩn sử dụng tài sản; quy định luân chuyển cán công chức xử lý trách nhiệm người đứng đầu quan đơn vị để xẩy hành vi tham quan, đơn vị quản lý; cơng khai dự tốn chi ngân sách hàng năm Tuy nhiên cơng tác mua sắm tài sản chưa thực tiết kiệm, quản lý tài sản chưa chặt chẽ Việc mua sắm trang thiết bị máy móc chậm ảnh hưởng đến trình triển khai thủ tục hải quan điện tử 2.3.3 Nguyên nhân 2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan Một là, tài sản Cục HQHP hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, đa dạng chủng loại, phân bổ nhiều đơn vị khác nhau, phạm vị địa lý rộng đặc điểm nơi khác Hai là, quy định chưa bao quát, chưa điều chỉnh kịp thời gây khó khăn q trình sử dụng quản lý, cụ thể như: quy chế quản lý trang thiết Footer Page -Footer Page -Footer Page 52 of 85 52 Header Page 53 of 85 bị, máy móc chuyên dùng cón nhiều Phụ lục để quy định riêng cho tài sản với cách thức gần loại tài sản hãng sản xuất (như máy soi container, hệ thống phát phóng xạ…) cần có phụ lục riêng tiêu chí an tồn vận hành, bảo dưỡng nhà sản xuất khác nhau, quy định đồng bao quát hết tiêu chí an tồn vận hành, bảo dưỡng tài liệu kỹ thuật thiết bị Do số lượng phụ lục Quy chế tiếp tục tăng thêm Tổng cục Hải quan trang bị thêm thiết bị chuyên dùng mới, điều gây khó khăn cho đơn vị, cá nhân sử dụng thiết bị việc theo dõi, cập nhật văn Ba là, Công tác sửa đổi, bổ sung quy định quản lý tài sản cán giao nhiệm không đào tạo kỹ thuật thiết bị nên nhiều thời gian nghiên cứu, tổng hợp đơn vị sử dụng có tài liệu kỹ thuật, vận hành, bảo dưỡng có cán hãng sản xuất nhà cung cấp đào tạo hướng dẫn Bốn là, Do ảnh hưởng bới quy định luân chuyển CBCC nên việc quản lý, sử dụng tài sản chưa trọng, không tâm huyết với cơng việc, q trình bàn giao tài sản cán cũ với cán thực không nghiêm dấn đến thời điểm kiểm kê tài sản đơn vị sử dụng tài sản (của cá nhân quan trang bị) Năm là, Do việc quản lý tài sản theo mơ hình quản lý tập trung, Nhà nước sở hữu quản lý tập trung tài sản sông Dựa phân cấp quản lý, Nhà nước giao cho quan Nhà nước tập trung quyền lực quản lý tài sản vào quan trung ương Việc phân cấp quản lý điều chuyển gặp khó khăn, như: Khả định chậm trễ, thiếu tính linh hoạt quy định quản lý hành nhà nước; phân cấp quản lý không bám sát với thực tế cấp phạm vi phân cấp quản lý chưa rộng 2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan Footer Page -Footer Page -Footer Page 53 of 85 53 Header Page 54 of 85 - Một là, Thủ trưởng đơn vị chưa quan tâm mức đối việc kiểm tra, giám sát thực hiện, quản lý, sử dụng tài sản cấp phát Đề nghị cấp phát tài sản chưa sát với mục đích, nhu cầu công việc CBCC phân bổ Việc quán triệt sử dụng tài sản tiết kiệm, có hiệu dừng lại việc ban hành văn luật chưa tiến hành đánh giá hiểu quả, hiệu lực văn quy định - Hai là, công tác khảo sát, đánh giá thực trạng sử dụng tài sản để tiến trang bị tài sản chưa nghiêm túc Việc khảo sát hình thức, phản ánh chưa đầy đủ thực trạng sử dụng tài sản - Ba là, kinh nghiệm quản lý tài sản đơn vị quản lý hạn chế Nhận thức công tác quản lý tài sản chưa sâu sắc Cơng tác đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho CBCC quản lý tài sản quan tâm ý thưc trách nhiệm học tập chưa cao - Bốn là, Công tác xây dựng dự tốn chi NSNN mang cảm tính, chưa đánh giá tình hình, xu thế phát triển Dự toán chi ngân sách chênh lệch nhiều so với thực tế chi mua sắm tài sản gây lãng phí khó khăn cơng tác quản lý tài Footer Page -Footer Page -Footer Page 54 of 85 54 Header Page 55 of 85 CHƢƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI CỤC HẢI QUAN TP HẢI PHÕNG 3.1 Định hƣớng phát triển thời gian tới 3.1.1 Quan điểm Quan điểm phát triển sở vật chất Cục HQHP đến năm 2020 sau: - Đảm bảo Đảng lãnh đạo Nhà nước quản lý; nghiêm tức thực quy định, sách, chế độ Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài chính, ngành Hải quan , phù hợp với định hướng phát triển chương trình cải cách hành ngành Hải quan giai đoạn - Lấy cải cách hành chính, đại hóa ngành Hải quan làm sở, để tập trung đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị kỹ thuật công nghệ thông tin đại, đồng thời phải tính đến phát triển đồng đều, hài hóa phận, đơn vị bảo đảm sở vật chất đại, xứng tầm - Khai thác triệt để trang thiết bị, phương tiện lại có để làm tiền đề phát triển Cục HQHP sở kiểm tra, giám sát việc đầu tư, sử dụng tài sản tiết kiệm, có hiệu 3.1.2 Mục tiêu Xây dựng Cục HQHP thành đơn vị sở vật, trang thiết bị kỹ thuật đại, hoạt động có hiệu tảng ứng dụng CNTT, xử lý liệu tập trung đội ngũ CBCC có trình độ chun mơn, nghiệp vụ chun sâu, chuyên nghiệp góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, đảm bảo an ninh, an toàn cho quan xã hội, bảo vệ quyền nghĩa vụ hợp pháp tổ chức, cá nhân lợi ích nhà nước, cụ thể: - Tiếp tục đầu tư, xây dựng trụ sở làm việc, sở vật chất, địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung; trang thiết bị máy móc, cơng cụ hỗ trợ; Cơ sở hạ tầng truyền thông ứng dụng CNTT nhằm đảm bảo mặt hoạt động đồng bộ, thống Footer Page -Footer Page -Footer Page 55 of 85 55 Header Page 56 of 85 phù hợp với chiến lượng, quy hoạch giai đoạn 2015 – 2020 ngành, địa phương Xây dựng, bố trí địa điểm thơng quan hàng hóa đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung, thuận lợi cho hoạt động xuất nhập kiểm sốt hàng hóa - Trang thiết bị, sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý đổi mới, cải thiện đại theo lĩnh vực, nhiệm vụ tâm, chủ chốt có tính đến đặc điểm địa bàn, đơn vị Ưu tiên đầu tư tài sản có tính đồng cao như: trang thiết bị CNTT, hệ thống máy móc kỹ thuật, hệ thống camera giám sát, máy soi hàng hóa địa bàn trọng điểm Trang bị thêm sử dụng có hiệu phương tiện, cơng cụ hỗ trợ, đội chó nghiệp vụ phát ma túy cho lực lượng kiểm sốt, chống bn lậu - Xây dựng hệ thống CNTT Hải quan tích hợp theo mơ hình xử lý liệu điện tử tập trung đáp ưng q trình đại hóa ngành hải quan gia đoạn Xây dựng quy hoạch hệ thống truyền thơng từ tăng khả kết nối với đơn vị ngồi ngành có liên quan để đảm bảo việc truyền liệu thông suốt khả dự phong xây dựng Trung tâm Dữ liệu CNTT thành đơn vị xử lý liệu điện tử tập trung với hệ thống máy chủ lớn, trang thiết bị CNTT đải đảm bảo an toàn, an toàn - Dựa quan hệ hợp tác nhà nước tư nhân từ huy động nguồn lực tư nhân vào hoạt động quản lý, bước thay đổi cách thức cung cấp dịch vụ công từ danh nghiệp tư nhân thành doanh nghiệp công ích để đảm vào nâng cao hiệu quản lý đầu tư, giảm bớt nguồn lực tài, nâng cao khả kiểm sốt, đảm bảo linh hoạt thích ứng doanh nghiệp dịch vụ công - Tiếp tục đa dạng sản phẩm CNTT để nâng cao chất lượng phân tích, thống kê, dự 3.2 Biện pháp nâng cao hiệu công tác quản lý tài sản Cục HQHP 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống văn quy định quản lý sử dụng TS Footer Page -Footer Page -Footer Page 56 of 85 56 Header Page 57 of 85 Hiện tại, Nhà nước xây dựng nhiều văn quy đinh, hướng dẫn quản lý sử dụng tài sản nhà nước Tuy nhiên văn có số lượng nhiều Do cần cụ thể hóa tổng hợp văn quy định, hướng dẫn quản lý sử dụng tài sản nhà nước Tạo việc thuận lợi cho công tác quản lý, đào tạo, nâng cao nghiệp vụ CBCC công tác quản lý tuyên truyền đến với cá nhân cấp phát sử dụng TSC Tiếp tục hoàn thiện định mức, tiêu chuẩn sử dụng tài sản đảm bảo linh hoạt phù hợp với chức năng, nhiệm vụ giao; Phù hợp với nhu cầu phát triển tương lai chi cục, phòng ban Cục HQHP Cụ thể: - Nhà nước phải xây dựng hệ thống pháp lý đồng quy định quản lý tài sản cơng, cần thiết phải xây dựng Pháp lệnh quản lý, sử dụng tài sản nhà nước - Tăng cường công tác kiểm tra kiểm sốt Nhà nước cơng tác quản lý tài sản, ngồi việc xây dựng chế kiểm tra kiểm sốt phù hợp việc tăng cường lực đạo đức nghề nghiệp đội ngũ cán kiểm tra nội dung quan trọng 3.2.2 Mở rộng máy quản lý tài sản đến đơn vị trực tiếp sử dụng Để việc kiểm tra, theo dõi, quản lý TSC gắn sát với thực tế, Cục HQHP nên mở rộng máy quản lý đến Chi cục, phòng ban Mỗi Chi cục nhỏ nên có cán chuyên trách quản lý TSC, phối hợp Phòng Tài vụ Quản trị cơng tác quản lý, làm nhiệm vụ Có việc nắm bắt thông tin tài sản xác, tránh thất sử dụng hiệu 3.2.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý TSC Cục HQHP Để giải tồn tại, hạn chế công tác quản lý tài sản Cục HQHP, biện pháp kiện toàn bộ máy quản lý tài sản công Để làm tốt công tác cần có phân định rõ ràng chức nhiệm vụ cá nhân máy quản lý TSC Cần xây dựng mô tả công việc cụ thể Footer Page -Footer Page -Footer Page 57 of 85 57 Header Page 58 of 85 CBCC, ghi rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn nghĩa vụ cụ thể Căn vào mô tả công việc này, ban lãnh đạo dễ dàng quản lý quy trách nhiệm cụ thể CBCC cơng tác quản lý gây thất TSC đơn vị Từ nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm CBCC giao nhiệm vụ Bên cạnh đó, phía Tổng cục Hải quan Cục HQHP nên thường xuyên mở lớp học nghiệp vụ nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCC Sau khóa học nên tổ chức phần thi kiểm tra thực tế kinh nghiệm chuyên môn phù hợp với gia đoạn Nhằm nâng cao ý thức tự giác CBCC, nâng cao hiệu khóa học, tránh khóa đào tạo khơng mạng lại hiệu gây thất thoát NSNN Cùng với biện pháp phía Tổng cục nên xem xét lại hình thức luân chuyển CBCC Nên luân chuyển CBCC theo chuyên ngành đào tạo, theo lĩnh vực nên kéo dài thời gian luân chuyển, để nâng cao kinh nghiệm công tác quản lý TSC Đối với đơn vị sử dụng tài sản cần cử CBCC làm nhiệm vụ quản lý tài sản, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản tự tổ chức tập huấn đăng ký nhu cầu tập huấn để đào tạo nâng cao hiệu sử dụng tài sản 3.2.4 Tăng cường công tác quản lý TSC 3.2.4.1 Tăng cường kiểm tra, giám sát việc cấp phát, sử dụng TSC Tiến hành tổng rà sốt, tồn số lượng tài sản có theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, quy định Quyết định 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sử nghiệp công lập Thông tư sơ19/2016/TT-BTC Bộ Tài hướng dẫn số nội dung Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015, nhằm xác định tình trạng sử dụng tài sản có để từ đưa xây dựng phương án mua sắm, trang bị tài sản, xây dựng đầu tư xử lý kịp thời tài sản khơng giá trị sử dụng, cụ thể: Footer Page -Footer Page -Footer Page 58 of 85 58 Header Page 59 of 85 - Các trang thiết bị, sở vật chất vượt thời gian sử dụng hết hao mòn mà tiếp tục sử dụng, bị hư hỏng nặng mà sử dụng sử chữa nhiều mà khơng đam lại hiệu tiến hành thay thế, trang bị Đông thời thu hồi tài sản để chờ lý - Các trang thiết bị, sở vật chất vượt định mức, tiêu chuẩn quy định kiên cắt giảm nhu cầu đầu tư vượt tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, trang thiết bị đồng thời tiến hành thu hồi, điều chuyển cho đơn vị thiếu báo cáo Tổng cục Hải quan để có có phương án bố trí sử dụng trang thiết bị Khơng tốn, tốn khoản chi đầu tư, mua sắm tài sản, trụ sở làm việc dự tốn NSNN, chưa quan tài thẩm - Sau năm bắt tình hình sử dụng thực tế đơn vị, Phòng Tài vụ quản trị có trách nhiệm thực triệt để việc thẩm định nhu cầu đầu tư xây dựng mới, cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc, nhu cầu mua sắm, sửa chữa cải tạo nâng cấp tài sản làm sở xây dựng quy hoạch tài sản toàn cục để đảm bảo đồng bộ, tiêu chuẩn - Xác định nguyên giá, giá trị lại số liệu hạch toán sổ sách kế toán với báo cáo kiểm kê Hiện thiện thủ tục, xử lý dứt điểm số tài sản tồn kho khơng có nhu cầu sử dụng - Kiểm điểm, rút kinh nghiêm liên quan đến việc để sai sót, sử dụng tài sản khơng mục đích, vượt tiêu chuẩn - Nâng cáo công tác quản lý ngân sách nhà nước bới tài sản Cục HQHP chiếm phần lớn NSNN Do vậy, việc quản lý tài sản chưa hiệu nguyên nhân làm thất thoát NSNN làm chậm phát triển kinh tế xã hội nước ta Do vậy, việc phát triển kinh tế xã hội phải với việc quản lý tài sản chặt chẽ, tạo hiệu cho công việc lòng tin nhân dân vào việc quản lý Nhà nước 3.2.4.2 Chuẩn hóa giai đoạn quản lý tài sản Footer Page -Footer Page -Footer Page 59 of 85 59 Header Page 60 of 85 - Đối với công tác đầu tư, mua sắm tài sản Trước mua sắm tài sản Cục Hải quan TP Hải Phòng (Phòng Tài vụ quản trị) cần cử CBCC phải phối hợp với đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản xây dựng kế hoạch mua sắm tài sản thời điểm với quy trình lập dự tốn NSNN hàng năm theo chương trình, kế hoạch cụ thể Kế hoạch mua sắm tài sản phải nêu lên cần thiết trang thiết bị tài sản (cần nêu rõ lý cần trang bị kèm đánh giá khả sử dụng tài sản vòng 2-3 năm, trường hợp trang bị thay phải có đánh giá hiệu sử dụng xác định tính thơng số kỹ thuật cần thiết để trang bị) Đồng thời phải khảo sát địa điểm có tính lâu dài, ổ định Sau năm bắt nhu cầu đơn vị, trang tài sản trang bị yêu cầu phát triển, đại hóa quan, Phòng Tài vụ quản trị phối hợp với đơn vị ngành có liên quan để rà soát, thẩm định kế hoạch mua sắm đơn vị, trình cấp thẩm quyền phê duyệt Việc tổ chức mua sắm tài sản thực theo quy định pháp luật hành - Đối với công tác bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp, hướng dẫn sư dụng + Bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp tài sản Để đảm bảo hiệu hoạt động tài sản, tài sản phải bảo dưỡng định kỳ theo quy định nhà sản xuất thời gian, nội dung bảo dưỡng Các đơn vị nghiên cứu tài liệu bảo dưỡng tài sản trước xây dựng yêu cầu ký hợp đồng mua dịch vụ bảo dưỡng Việc bảo dưỡng tài sản thời gian bảo hành phải quy định rõ hợp đồng mua sắm tài sản nội dung, thời gian thực phải có ràng buộc trách nhiệm nhà cung cấp việc thực bảo dưỡng thời gian bảo hành Nội dung, thời gian bảo dưỡng phải thông báo đến đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản để có nghiệm thu việc bảo dưỡng tài sản Đối với việc bảo dưỡng tài sản phức tạp cơng nghệ (hệ thống cân ô tô; hệ thống camera giám sát; thiết bị camera hệ thống máy soi container, hệ thống Footer Page -Footer Page -Footer Page 60 of 85 60 Header Page 61 of 85 phát phóng xạ…); sửa chữa, khắc phục cố đơn giản: Đơn vị cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản phải thoả mãn điều kiện sau: Là đại diện hợp pháp Việt Nam hãng sản xuất tài sản cần bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp; Hoặc, có giấy phép/giấy ủy quyền hãng sản xuất/ đại diện hợp pháp hãng sản xuất sửa chữa, bảo dưỡng tài sản; Hoặc, có lực, kinh nghiệm việc cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa loại tài sản cần bảo dưỡng, sửa chữa; cán thực bảo dưỡng, sửa chữa phải có chứng đào tạo kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa tài sản hãng sản xuất cấp (chứng hiệu lực); Hoặc, có chức cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị; có lực, kinh nghiệm bảo dưỡng, sửa chữa loại máy móc cố tương tự Sau thực việc bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, nghiệm thu kết thực hiện: Đơn vị trực tiếp quản lý phải thu gom xử lý chặt chẽ tất vật tư, phụ tùng bị thay thế, thải bỏ để tránh thất gây hại mơi trường Đơn vị trực tiếp sử dụng phải ghi chép đầy đủ vào biểu tình trạng kỹ thuật đính kèm Sổ Lý lịch tài sản sản, biên nghiệm thu phải đính kèm lý lịch tài sản + Sửa chữa tài sản: Khi phát tài sản gặp cố, hư hỏng mà không tự khắc phục được, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản báo cáo (chậm không 12 kể từ tài sản bị hư hỏng) đơn vị trực tiếp quản lý tài sản để có thơng báo văn qua hình thức fax, e mail… tới đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa đáp ứng điều kiện quy định + Bảo quản, vệ sinh tài sản Trong trình sử dụng tài sản, đơn vị, cá nhân sử dụng tài sản có trách nhiệm bảo quản, vệ sinh tài sản theo hướng dẫn nhà sản xuất tài liệu kỹ thuật kèm tài sản 3.2.5 Các biện pháp khác Bên cạnh biện pháp trên, máy quản lý tài sản Cục HQHP cần kết hợp song song với biện pháp sau: Footer Page -Footer Page -Footer Page 61 of 85 61 Header Page 62 of 85 - Cần khảo sát kinh ngiệm quản lý tài sản nước nước ngoài, để nâng cao hiệu quản quản lý TSC đơn vị - Tăng cường công tác xử lý, xếp lại tài sản vào tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc Nhà nước quy định; Căn vào chức nhiệm vụ, tổ chức máy, số lượng biên chế duyệt; Căn nhu cầu hoạt động thực trạng có; tiến hành kiểm tra, xếp lại - Thực quy hoạch tổng thể toàn Cục TSC Footer Page -Footer Page -Footer Page 62 of 85 62 Header Page 63 of 85 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Với luận văn Nâng cáo hiệu quản công tác quản lý tài sản cơng Cục Hải quan TP Hải Phòng trình bày trao đổi dựa kinh nghiệp thực thông công tác theo dõi, quản lý tài sản công Cục HQHP, luân văn phản ánh cách cụ thể đề tồn động công tác quản lý tài sản công, nêu lên trách nhiệm công tác quản lý tài sản công đồng thời kịp thời chấn chỉnh khắc phục sai sót q trình quản lý Với mục đích nâng cáo cơng tác quản lý tài sản cơng Cục Hải quan TP Hải Phòng luận văn nghiên cứu giải đề sau: - Đã hệ thống hóa sở lý luận công tác quản lý tài sản công nay; - Phân tích đánh giá thực trạng cơng tác quản lý tài sản công Cục Hải quan TP Hải Phòng - Đưa biện pháp tăng cường cơng tác quản lý tài sản cho Cục Hải quan TP Hải Phòng KIẾN NGHỊ - Kiến nghị với Bộ Tài Bộ tài tổng kết, đánh giá chế quản lý tài theo định tài Quyết định số 16/2011/QĐ-TTg ngày 10/3/2011 Thủ tướng Chính phủ thực chế quản lý tài biên chế Tổng Cục thuế Tổng cục Hải quan giai đoạn 2011-2015, ngành Hải quan để kịp thời tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành chế quản lý tài cho giai đoạn phù hợp, vừa đảm bảo đáp ứng nhu cầu để thực nhiệm vụ thu ngân sách, tăng thu nhập cho cán công chức, hải quan, cải thiện sở vật chất thực hiện đái hóa cơng tác Hải quan + Phân quyền truy cập quản lý tài sản đến cấp Phòng, Chi cục tương đương Footer Page -Footer Page -Footer Page 63 of 85 63 Header Page 64 of 85 - Kiến nghị Tổng cục Hải quan + Xây dựng, sửa đổi hệ thống quy chế quan lý tài sản phù hợp với thực tế + Nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý tài sản nhà nước đưa tiêu chí, định mức sử dụng vào phần mềm quản lý + Nâng cáo đội ngũ cán công chức làm công tác quản lý tài sản, khuyến khích cán cơng chức nhiều hình thức khen thưởng để có tâm huyết, n tâm cơng tác - Đối với Cục Hải quan TP Hải Phòng + Xây dựng đề xuất với Tổng cục Hải quan việc bố trí CBCC quản lý tài sản cấp chi Cục tương đương + Kịp thời sửa đổi quy chế quản lý tài sản cho phù hợp với thực tế + Quán triệt, liệt công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Footer Page -Footer Page -Footer Page 64 of 85 64 ... cao công tác quản lý TS Cục Hải quan Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài - Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý nhà nước TS Cục Hải quan TP Hải Phòng - Phạm vi nghiên cứu: TS Cục Hải quan TP Hải. .. Phòng Quản lý rủi ro Chi cục Hải quan CK cảng HP KV3 Phòng chống bn lậu xử lý hải quan Chi cục Hải quan CK Cảng Đình Vũ Phòng Giám sát quản lý hải quan Chi cục Hải quan KCX&KCN Chi cục Hải quan Hải. .. quản lý tài sản công phải gắn với quản lý ngân sách nhà nước Hay nói cách khác, quản tài sản công quản lý ngân sách nhà nước chuyển hoá thành vật – tài sản Quản lý tài sản công phải gắn với quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác quản lý nhà nước đối với TS tại Cục Hải quan TP Hải Phòng_2, Công tác quản lý nhà nước đối với TS tại Cục Hải quan TP Hải Phòng_2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay