Biện pháp phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng_2

96 9 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 15:09

Header Page of 85 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Hoạt động ngân hàng lĩnh vực khơng thể thiếu đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế Trong năm vừa qua, kết hoạt động kinh doanh ngành Ngân hàng đóng góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế chung đất nƣớc Cùng với việc bắt kịp xu phát triển ngành tài ngân hàng giới, nhiều năm qua dịch vụ toán thẻ đƣợc triển khai mạnh Việt Nam Hầu hết ngân hàng nhận thức đƣợc tầm quan trọng tiềm to lớn thị trƣờng này, bƣớc xâm nhập thị trƣờng, mở rộng, hoàn thiện dịch vụ cung ứng đạt đƣợc thành công đáng kể Tuy nhiên, lĩnh vực Việt Nam, tạo nhiều hội để phát triển nhƣng tiềm ẩn rủi ro, thách thức, đòi hỏi ngân hàng phải có chiến lƣợc đắn bƣớc phù hợp Đối với hệ thống ngành Ngân hàng, phát triển dịch vụ tốn thẻ khơng đơn giản nguồn doanh thu mới, mà biện pháp để gia tăng vị Ngân hàng thị trƣờng Chính vậy, dịch vụ tốn thẻ đƣợc Ngân hàng thƣơng mại hoạt động Việt Nam nhìn nhận nhƣ lợi cạnh tranh quan trọng chạy đua nhằm tới khối thị trƣờng Ngân hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam (Vietcombank) ngân hàng thƣơng mại tiên phong việc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ đại, có dịch vụ toán thẻ tập trung mở rộng mạng lƣới toán thẻ việc phát triển hệ thống máy ATM, điểm trả tiền POS (Point Of Sale) – để thu hút khách hàng Tuy nhiên, so với mong đợi tiềm phát triển thị trƣờng việc phát triển dịch vụ toán thẻ thời gian qua gặp nhiều khó khăn, hạn chế cơng tác triển khai thực Bên cạnh đó, với cạnh tranh ngày cao Ngân hàng TMCP hoạt động phát triển dịch vụ toán thẻ, Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam nói chung Chi nhánh Hải Phòng nói riêng gặp khơng khó khăn nhƣ bộc lộ hạn chế q trình phát triển dịch vụ tốn thẻ Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 Từ thực trạng đó, để giữ vững vị NHTM đầu việc triển khai phát triển dịch vụ tốn thẻ Việt Nam, việc phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ toán thẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng (Vietcombank Hải Phòng) thời gian qua, từ sở đƣa giải pháp phát triển dịch vụ toán thẻ, nâng cao khả cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ u cầu cấp thiết Chính lý đó, tác giả chọn đề tài: “Biện pháp phát triển dịch vụ toán thẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Mục đích: Phân tích tình hình đánh giá thực trạng dịch vụ tốn thẻ Việt Nam nói chung Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng nói riêng để từ đề xuất định hƣớng biện pháp nhằm đổi mới, nâng vao phát triển dịch vụ toán thẻ Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng Nhiệm vụ: Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn xây dựng phát triển dịch vụ toán thẻ Phân tích thực trạng dịch vụ tốn thẻ Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng, để từ đƣa đánh giá cần thiết làm sở để tiếp tục xếp, tổ chức hoạt động dịch vụ toán thẻ theo yêu cầu khách quan, đề xuất biện pháp, phƣơng án đổi tổ chức hoạt động dịch vụ toán thẻ Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng nhằm thúc đẩy việc áp dụng có hiệu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu số vấn đề lý luận hoạt động dịch vụ toán thẻ Ngân hàng thƣơng mại - Phạm vi nghiên cứu: Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 Thực trạng triển khai phát triển dịch vụ toán thẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng giai đoạn 2011 - 2015 Định hƣớng giải pháp phát triển dịch vụ toán thẻ cho Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng thời gian tới - Phƣơng pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, luận văn sử dụng phƣơng pháp vật biện chứng, vật lịch sử, phƣơng pháp phân tích tổng hợp, phƣơng pháp diễn giải quy nạp, đặc biệt phƣơng pháp thống kê so sánh hệ thống - Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục bảng biểu, tài liệu tham khảo, ký hiệu viết tắt, luận văn đƣợc chia làm ba chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận phát triển dịch vụ toán thẻ ngân hàng thƣơng mại Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động phát triển dịch vụ toán thẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng Chƣơng 3: Biện pháp phát triển dịch vụ toán thẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 CHƢƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Dịch vụ toán thẻ 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò phân loại tốn thẻ 1.1.1.1 Khái niệm dịch vụ toán thẻ Dịch vụ toán thẻ việc cung ứng phƣơng tiện toán, thực giao dịch toán nƣớc quốc tế không dùng tiền mặt Ngân hàng Nhà nƣớc quy định tổ chức cung ứng dịch vụ theo yêu cầu nhu cầu ngƣời sử dụng dịch vụ toán Tổ chức cung ứng dịch vụ toán thẻ bao gồm Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, ngân hàng, tổ chức khác đƣợc cấp phép làm dịch vụ toán Thẻ toán đƣợc hiểu nhƣ phƣơng tiện dùng để toán, đƣợc sử dụng để thực dịch vụ toán bên cạnh phƣơng tiện toán khác nhƣ tiền mặt, séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu… Hiện khắp giới, thẻ ATM để giao dịch máy ATM t, mà đƣợc giao dịch nhiều thiết bị POS (Point Of Sale – máy chấp nhận toán thẻ) mà ngân hàng phát hành triển khai điểm chấp nhận tốn thơng qua hợp đồng chấp nhận thẻ Các điểm chấp nhận tốn khách sạn, nhà hàng, siêu thị, trung tâm thƣơng mại, cửa hàng – nơi cung cấp dịch vụ phục vụ cho nhu cầu chi tiêu, mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí ngƣời sử dụng Với ƣu điểm nhƣ nhỏ gọn, an tồn tiện lợi…thẻ tốn đƣợc sử dụng phổ biến nhiều quốc gia giới có Việt Nam ngày có xu hƣớng gia tăng năm gần Trƣớc đây, với giao dịch thƣơng mại cổ điển, việc toán đƣợc thực đa số tiền mặt Tuy nhiên, việc vận chuyển tiền mặt vất vả, hao tốn chi phí vận chuyển thời gian mà tiềm ẩn nhiều rủi ro bất tiện Chính vậy, ngƣời ta nghĩ phƣơng thức tốn khơng dùng tiền mặt, kể từ đó, trải qua nhiều giai đoạn phát triển xã hội, hình thức tốn thẻ Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 đời đóng vai trò quan trọng đời sống nhƣ thúc đẩy lên kinh tế - xã hội 1.1.1.2 Đặc điểm An toàn - nhanh chóng – tiện lợi : Ngoại trừ nạn ăn cắp cố ý làm giả thẻ toán tồn cầu nay, nói ngƣời sử dụng thẻ toán yên tâm số tiền trƣớc nguy bị cắp móc túi hay trộm cƣớp Ngay thẻ bị lấy cắp, tiền chủ thẻ đƣợc bảo vệ số PIN, ảnh chữ ký thẻ nhằm tránh khả rút tiền kẻ trộm Hơn nữa, hầu hết giao dịch thẻ đƣợc thực liên kết qua mạng kết nối trực tuyến từ sở chấp nhận thẻ hay điểm rút tiền mặt tới ngân hàng toán, ngân hàng phát hành Tổ chức thẻ Quốc tế Do việc ghi nợ, ghi có cho chủ thể tham gia quy trình toán đƣợc thực tự động, trình tốn diễn dễ dàng, tiện lợi nhanh chóng Ngồi ra, với phƣơng tiện tốn khơng dùng tiền mặt, dịch vụ tốn thẻ cung cấp cho khách hàng tiện lợi mà không phƣơng tiện tốn khác mang lại đƣợc Khách hàng không cần thiết phải mang lƣợng tiền mặt nhiều ngƣời mà chi tiêu, mua sắm ngƣời phải nƣớc ngồi cơng tác hay du lịch, dịch vụ tốn thẻ giúp họ toán gần nhƣ nơi mà không cần phải mang theo tiền mặt hay séc du lịch, không phụ thuộc vào lƣợng tiền họ cần toán Thẻ toán đƣợc coi phƣơng tiện toán tốt số phƣơng tiện toán phục vụ tiêu dùng xã hội đại văn minh Linh hoạt : Với đa dạng, phong phú hạn mức tín dụng thẻ giúp cho dịch vụ tốn thẻ phù hợp với hầu hết đối tƣợng khách hàng, từ khách hàng có thu nhập thấp (thẻ thƣờng) khách hàng có thu nhập cao (thẻ vàng, thẻ bạch kim), khách hàng có nhu cầu rút tiền mặt (thẻ rút tiền mặt), nhu cầu du lịch giải trí , thẻ cung cấp cho khách hàng độ thoả dụng tối đa, thoả mãn nhu cầu đối tƣợng khách hàng Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 Cấu tạo thẻ : Hiện nay, hầu hết loại thẻ đƣợc làm nhựa cứng (plastic) với góc tròn có dạng hình chữ nhật Thẻ gồm lớp đƣợc ép với kỹ thuật công nghệ cao, lõi thẻ đƣợc làm nhựa cứng nằm hai lớp nhựa cán mỏng Kích thƣớc thẻ: 95mm*55mm*0,76mm Với cách quản lý xử lý thông tin thẻ mà thẻ đƣợc cấu tạo dải băng từ (thẻ từ) hay vi mạch điện tử (thẻ chíp) băng từ chíp (thẻ từ có chíp) Mặt trƣớc thẻ gồm có: + Tên biểu tƣợng ngân hàng phát hành + Số thẻ: Đƣợc dập thẻ + Họ tên chủ thẻ: Là chữ in + Con chíp điện tử (với thẻ smart): Có chứa nhớ nhớ với vi xử lý chứa ứng dụng nhƣ xác thực thông tin cá nhân + Ngày hiệu lực thẻ: Thời hạn mà thẻ đƣợc lƣu hành + Biểu tƣợng tổ chức thẻ Mặt sau thẻ gồm có: + Dải băng từ màu đen, chứa thơng tin đƣợc mã hóa theo thể thống nhất: Số thẻ, ngày hết hạn, đặc điểm an ninh, tên chủ thẻ, mã số cá nhân chủ thẻ, tên ngân hàng phát hành + Ô chữ ký dành cho chủ thẻ + Một số hƣớng dẫn dành cho chủ thẻ Thẻ toán làm nhựa theo mẫu riêng tổ chức phát hành, qui định thời hạn sử dụng chủ thẻ có quyền sử dụng nhiều lần sử dụng hết số tiền tài khoản Thẻ toán loại thẻ đích danh, khơng thể chuyển nhƣợng thủ tục kí hậu nhƣ séc 1.1.1.3 Phân loại thẻ tốn Thẻ tốn loại thẻ có khả tốn tiền mua hàng hóa, dịch vụ vài địa điểm chấp nhận tiêu dùng thẻ đó, dùng Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 để rút tiền mặt trực tiếp từ Ngân hàng hay máy rút tiền tự động (ATM) Hiện loại thẻ tốn đƣợc phát hành Ngân hàng, tổ chức tài vài cơng ty phát hành dƣới dạng thẻ quà tặng, thẻ sử dụng dịch vụ Phân loại theo đặc tính kĩ thuật : Thẻ băng từ (Magnetic stripe): Đƣợc sản xuất kỹ thuật từ tính với băng từ chứa hai rãnh thông tin mặt sau thẻ Thẻ đƣợc sử dụng phổ biến vào khoảng năm 70 nay, nhiên có số nhƣợc điểm: Khả bị lợi dụng cao thông tin ghi thẻ không tự mă hóa đƣợc, đọc thẻ dễ dàng thiết bị đọc gắn với máy vi tính, thẻ mang thông tin cố định, khu vực chứa thông tin hẹp không áp dụng đƣợc kỹ thuật mã đảm bảo an tồn Thẻ Chíp(Smart card): Gắn vào mặt trƣớc thẻ chíp điện tử có cấu trúc nhƣ máy vi tính hồn hảo Thẻ khắc phục đƣợc nhiều nhƣợc điểm thẻ từ với độ bảo mật cao Phân loại theo tính chất tốn: Thẻ tốn xét theo chức đƣợc chia làm loại là: Debit Card (thẻ ghi nợ), Credit Card (thẻ tín dụng) Prepaid Card (Thẻ trả trƣớc) Debit Card (thẻ ghi nợ): Đây loại thẻ có chức cho phép bạn chi tiêu với số tiền tài khoản kèm với thẻ Có nghĩa bạn muốn sử dụng Debit Card phải tạo tài khoản Ngân hàng nạp vào tài khoản số tiền định tiêu dùng phạm vi lƣợng tiền có tài khoản Ngân hàng Thẻ thƣờng đƣợc dùng bạn mua sắm Trung tâm thƣơng mại hay quán ăn có máy cà thẻ (máy POS) Có loại thẻ ghi nợ thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM) mà ngƣời thƣờng dùng để rút tiền ATM nhất, có tác dụng tiêu dùng nƣớc thẻ ghi nợ Quốc tế (Visa Debit/Master Debit/American Express Debit/ JCB Debit v.v) tiêu dùng nƣớc ngồi Credit Card (thẻ tín dụng): Đây loại thẻ đƣợc sử dụng phổ biến, theo chủ thẻ tốn tiền hàng hóa dịch vụ sở kinh doanh, cửa hàng, khách sạn, chấp nhận loại thẻ rút tiền mặt hạn mức tín dụng Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 đƣợc Ngân hàng phát hành thẻ chấp nhận theo hợp đồng Chủ thẻ trả lãi phát sinh từ số tiền sử dụng hoàn trả số tiền kỳ hạn, thời hạn khơng bị tính lãi lên tới 45 ngày tùy thuộc vào thời điểm phát sinh giao dịch Tất giao dịch thẻ tín dụng thơng qua hệ thống chuyển tiền điện tử (Electronic Funds Transfer System – EFTS) với trợ giúp hệ thống viễn thông điện tử Thẻ tín dụng có hai chức năng: cơng cụ tốn thuận lợi cho tất loại hàng hóa, dịch vụ Chủ thẻ mua hàng mà khơng cần đến cửa hàng mà việc cung cấp cho ngƣời bán số thẻ tín dụng cung cấp cho khách hàng khoản tín dụng tiêu dùng Prepaid Card (thẻ trả trước): Đây loại thẻ thƣờng đƣợc Cơng ty lớn có trung tâm mua sắm riêng hay Doanh nghiệp dịch vụ lớn phát hành cho khách hàng Thẻ không gắn liền với tài khoản Ngân hàng thẻ có ghi số lƣợng tiền định mà khách hàng phải nạp vào trƣớc muốn mua sắm dạng thẻ khuyến mãi, thẻ quà tặng mà Doanh nghiệp tặng khách hàng thân thiết Ví dụ nhƣ Lottle Centre, bạn mua sắm quầy hàng phải dùng thẻ trả trƣớc (thẻ thành viên) Lotte phát hành để mua đồ Sau đến trung tâm toán để toán số tiền tiêu thẻ tích điểm Phân loại theo phạm vi lãnh thổ: Thẻ nội địa: Là thẻ đƣợc tổ chức phát hành thẻ Việt Nam phát hành để giao dịch lãnh thổ nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Hoặc thẻ ngân hàng phát hành thẻ quốc gia phát hành, đƣợc sử dụng toán quốc gia đó, đồng tiền giao dịch phải đồng tệ quốc gia Thẻ quốc tế: Là thẻ đƣợc tổ chức phát hành thẻ Việt Nam phát hành để giao dịch lãnh thổ nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thẻ đƣợc tổ chức nƣớc phát hành giao dịch lãnh thổ nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sử dụng ngoại tệ mạnh để toán Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 Phân loại theo đối tượng sử dụng: Thẻ cá nhân: Là loại thẻ dùng cho mục đích tốn cá nhân, ngƣời sử dụng đứng tên hợp đồng sử dụng thẻ chịu trách nhiệm toán nguồn tiền thơng qua tài khoản họ mở ngân hàng phát hành Thẻ công ty: Là thẻ công ty đề nghị NHPHT cấp thẻ cho cá nhân đƣợc công ty ủy quyền làm đại diện hợp pháp công ty sử dụng thẻ Công ty có trách nhiệm tốn khoản chi tiêu phát sinh thẻ cá nhân (hiếm đƣợc sử dụng) 1.1.1.4 Vai trò Dịch vụ tốn thẻ nhiều loại hình dịch vụ hoạt động ngân hàng bán lẻ hoạt động thiếu NHTM Trong điều kiện tự hóa thƣơng mại nhƣ nay, dịch vụ ngày chứng tỏ ƣu tất loại hình dịch vụ mảng ngân hàng bán lẻ Dịch vụ tốn thẻ có vai trò quan trọng kinh tế thị trƣờng nhƣ xu hội nhập kinh tế quốc tế Đối với kinh tế Trước hết, với chất hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt, dịch vụ tốn thẻ góp phần làm giảm lƣợng tiền mặt lƣu thông thị trƣờng Đối với nƣớc phát triển, toán thẻ chiếm tỷ trọng lớn tổng số phƣơng tiện toán Nhờ làm giảm chi phí liên quan đến vận chuyển, kiểm đếm tiền mặt đồng thời hạn chế nạn tiền giả, giảm lạm phát v.v Thứ hai, dịch vụ tốn thẻ cơng cụ kích cầu cho kinh tế, khuyến khích ngƣời dân tiêu dùng, thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế Việc kích thích cầu tiêu dùng thông qua thẻ ngân hàng đem lại hiệu cao yếu tố tâm lý ngƣời sử dụng thẻ Thực tế, việc tốn thơng qua thẻ thuận tiện an toàn nhiều so với toán tiền mặt đồng thời yếu tố "mua hàng trƣớc, trả tiền sau", chịu lãi thẻ tín dụng đóng vai trò khơng nhỏ việc kích cầu tiêu dùng dân nhiều Thứ ba, dịch vụ tốn thẻ góp phần tạo nên mơi trƣờng văn minh, Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page 10 of 85 đại, đẩy mạnh du lịch quốc tế đầu tƣ nƣớc ngồi Cùng với q trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng, lƣợng khách du lịch nƣớc chủ đầu tƣ tiếp cận thị trƣờng Việt Nam ngày tăng, việc phát triển thị trƣờng thẻ góp phần đáp ứng nhu cầu khách nƣớc ngồi, xóa bỏ khoảng cách tốn Việt Nam giới Thứ tư, hoạt động tốn thẻ góp phần tạo nên minh bạch tài chính, hỗ trợ sách kinh tế vĩ mơ nhà nƣớc Bởi hoạt động tốn thẻ, giao dịch đƣợc thực qua tài khoản cá nhân ngân hàng Với công nghệ đại, giao dịch nằm kiểm soát ngân hàng, tạo tảng cho công tác quản lý vĩ mơ Nhà nƣớc, thực sách tiền tệ quốc gia, giảm thiểu tác động tiêu cực hoạt động kinh tế ngầm., phòng chống rửa tiền loại hình tội phạm kinh tế khác Đối với chủ thẻ Đối với ngƣời tiêu dùng, thẻ Ngân hàng ví tiền an tồn gọn nhẹ Khi mua hàng hóa, dịch vụ, ngƣời tiêu dùng đem theo tiền mặt, chi trả kiểm đếm Khi sử dụng thẻ quốc tế, chủ thẻ chi tiêu đồng ngoại tệ toán loại tiền Ngoài ra, thẻ ghi nợ không chi tiêu, tiền chủ thẻ ngân hàng sinh lãi đồng thời rút tiền nhiều tỉnh thành nƣớc, chí nƣớc Đối với ĐVCNT Đối với ĐVCNT, việc chấp nhận toán thẻ làm tăng doanh số bán hàng hóa, dịch vụ, thu hút khách hàng tiềm Khách du lịch ngƣời nƣớc thƣờng ƣa thích tốn qua thẻ mang theo số tiền lớn Họ có xu hƣớng chi tiêu nhiều khách hàng dùng tiền mặt, có nghĩa doanh thu cao Đồng thời tránh đƣợc tƣợng khách dùng tiền giả, vấn đề mắt cắp tiền mặt trộm cắp nhân viên thiếu trung thực Nhƣ vậy, nhìn từ tồn xã hội, dịch vụ tốn thẻ Ngân hàng phát triển cải thiện mơi trƣờng tiêu dùng, xác lập phƣơng thức toán đại dân cƣ Dịch vụ toán thẻ phát triển yếu tố tích cực để tăng doanh thu từ 10 Footer Page -Footer Page -Footer Page 10 of 85 ...: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 73 3.1 Định hƣớng phát triển dịch vụ toán thẻ Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam ...đến phát triển dịch vụ toán thẻ 26 1.3 Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển dịch vụ toán thẻ 30 CHƢƠNG : THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM ... việc triển khai phát triển dịch vụ tốn thẻ Việt Nam, việc phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ toán thẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng (Vietcombank Hải
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng_2, Biện pháp phát triển dịch vụ thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng_2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay