BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG ĐƢỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY BEELOGISTICS_2

78 23 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 15:09

Header Page of 85 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chƣa đƣợc sử dụng để bảo vệ học vị Mọi thông tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Hải Phòng, ngày tháng năm 2015 Tác giả Nguyễn Hùng Cƣờng Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 i Header Page of 85 LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hƣớng dẫn, Thầy Nguyễn Văn Sơn, ngƣời tận tình hƣớng dẫn, định hƣớng đƣa gợi ý quý báu giúp hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô Viện Đào tạo sau đại học, Trƣờng Đại học Hàng Hải Việt Nam trang bị cho thêm nhiều kiến thức kinh nghiệm đáng quý suốt khóa học vừa qua Cuối cùng, xin cảm ơn Anh, Chị công ty Bee Logistics giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập số liệu hoàn thiện luận văn Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 ii Header Page of 85 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC VIẾT TẮT VÀ Ý NGHĨA CỦA TỪ TIẾNG ANH v DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC HÌNH VẼ vii PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG ĐƢỜNG BIỂN 1.1 Khái niệm, vai trò dịch vụ giao nhận vận tải đƣờng biển 1.1.1 Khái niệm dịch vụ giao nhận người giao nhận 1.1.2 Người giao nhận 1.1.3 Vai trò dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế 1.1.4 Phạm vi hoạt động người giao nhận 1.1.5 Mối quan hệ người giao nhận bên liên quan 1.2 Quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm ngƣời giao nhận: 10 1.2.1 Khi đại lý chủ hàng 10 1.2.2 Khi người chuyên chở 10 1.3 Các nghiệp vụ giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế đƣờng biển 11 1.3.1 Các chứng từ liên quan 11 1.3.2 Q trình thu gom hàng hóa xuất nhập khẩu: 17 1.3.3 Trình tự giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển 18 1.4 Những yếu tố ảnh hƣởng đến việc cung dịch vụ giao nhận đƣờng biển 23 1.4.1 Các yếu tố khách quan 23 1.4.2 Yếu tố chủ quan 25 CHƢƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HĨA BẰNG ĐƢỜNG BIỂN TẠI CƠNG TY BEE LOGISTICS 27 2.1 Khái quát công ty Bee Logistics 27 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 27 2.1.2 Mục tiêu, nhiệm vụ 32 2.1.3 Cơ cấu máy tổ chức quản lý 32 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 iii Header Page of 85 2.1.4 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh tai Bee Logistics 35 2.2 Đánh giá lực công tác giao nhận vân tải Bee Logistics 36 2.2.1 Nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động giao nhận vận tải hàng hóa đường biển Bee Logistics 36 2.2.2 Năng lực vốn tài sản 37 2.3 Đánh giá thực trạng giao nhận vận tải hàng hóa đƣờng biển 38 2.3.1 Sản lượng giao nhận hàng hóa đường biển Bee Logistics 38 2.3.2 Cơ cấu mặt hàng giao nhận đường biển Bee Logistics 40 2.3.3 Hệ thống thị trường giao nhận XNK đường biển Bee Logistics 41 2.4 Đánh giá chung hoạt động giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế đƣờng biển 54 2.4.1 Ưu điểm 54 2.4.2 Nhược điểm 56 2.4.3 Nguyên nhân dẫn đến tồn 56 CHƢƠNG 3: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG ĐƢỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY BEELOGISTICS 58 3.1 Mục tiêu định hƣớng phát triển thời gian tới BeeLogistics 58 3.1.1 Mục tiêu 58 3.1.2 Định hướng phát triển thời gian tới BeeLogistics 58 3.2 Căn để đề xuất biện pháp 59 3.3 Đề xuất biện pháp 59 3.3.1 Biện pháp nguồn lực 59 3.3.2 Biện pháp thu hút đầu tư phát triển 61 3.3.3 Biện pháp chi phí, giá 61 3.3.4 Biện pháp thị trường 62 3.3.5 Biện pháp phát triển dịch vụ 63 3.3.6 Biện pháp Marketing 64 3.3.7 Biện pháp Cải thiện sở hạ tầng công nghệ thông tin 67 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 iv Header Page of 85 DANH MỤC VIẾT TẮT VÀ Ý NGHĨA CỦA TỪ TIẾNG ANH Stt Tên tiếng anh Ý nghĩa Viết tắt “Bee” characteristics Đặc trƣng loài ong Best people Con ngƣời tốt Booking request Yêu cầu đặt chỗ Borker Ngƣời mơ giới Cargo Manifest Bản lƣợc khai hàng hóa Cargo outturn report COR Bảng báo cáo chi tiết cảng dỡ hàng Certificate of origin Certificate of quantity/ weight C/O Giấy chứng nhận xuất xứ Giấy chứng nhận số lƣợng / trọng lƣợng Certificate of shorlanded cargo SCS 10 Charter Hợp đồng thuê tàu 11 Commercial Invoice Hóa đơn thƣơng mại 12 Consolidation Gom hàng 13 Contracting carrier Ngƣời thầu chuyên chở 14 Customer service Dịch vụ khách hàng 15 Delivery order 16 Dock sheet Tally sheet Phiếu kiểm đếm 17 Perfoming carrier Ngƣời thực chuyên chở 18 Full container load 19 House B/L Vận đơn gom hàng 20 Insurance Ceriticate Giấy chứng nhận bảo hiểm 21 Insurance policy Đơn bảo hiểm 22 Intetnational Federation of D/O FCL FIATA Freight Forwarders Association 23 Less than container load Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Biên khai hàng thừa thiếu Lệnh giao hàng Gửi hàng nguyên container Liên đoàn Quốc tế hiệp hội giao nhận LCL v Gửi hàng lẻ Header Page of 85 LOR Thƣ dự kháng 24 Letter of reservation 25 Liner booking note Lƣu cƣớc tầu chợ 26 Liner charter Hợp đồng tàu chợ 27 Master B/L Vận đơn chủ 28 Mate’s receipt Biên lai thuyền phó 29 Multimodal Transport Operator MTO Ngƣời vận tải đa phƣơng thức 30 Ocean Bill of Lading Vận đơn đƣờng biển 31 Packing list Phiếu đóng gói 32 Place of delivery Nơi giao hàng 33 Port of discharge Cảng dỡ hàng 34 Report on receipt of cargo B/L ROROC Biên kết tốn hàng hóa với tàu 35 Ship owner Chủ tàu 36 Ship’s stowage plan Sơ đồ xếp hàng 37 Shipper Chủ hàng 38 Shipping note Chỉ thị xếp hàng 39 Shipping order Thông báo xếp hàng hãng tàu 40 Biên giám định phẩm Survey report of quality chất 44 Vietnam Freight Forwarders VIFFAS Hiệp hội giao nhận kho vận Association Việt Nam 45 Voyage Tàu chuyến 46 Voyage charter party 47 World Cargo Alliance 48 World Trade Organization C/P Hợp đồng tàu chuyến Hiệp hội hàng hóa giới WTO Tổ chức thƣơng mại giới 49 XK Xuất 50 NK Nhập Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 vi Header Page of 85 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Một số hãng vận tải liên kết với Bee Logistics 31 Bảng 2.2: Báo cáo kết kinh doanh Bee Logistics từ 2012 đến 2014 35 Bảng 2.3: Cơ cấu lao động theo trình độ độ tuổi 36 Bảng 2.4: Bảng cân đối kế toán từ năm 2012 đến năm 2014 37 Bảng 2.5: Số lượng kho loại xe Bee Logistics 38 Bảng 2.6: Sản lượng giao nhận hàng hóa xuất nhập cơng ty 38 Bảng 2.7: Sản lượng giao nhận hàng hóa đường biển Bee Logistics 39 Bảng 2.8: Cơ cấu mặt hàng giao nhận XNK đường biển công ty 40 Bảng 2.9: Thị trường giao nhận XNK đường biển Bee Logistics 41 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1: Giá trị cốt lõi… 29 Hình 2: Cơ cấu tổ chức máy Chi nhánh Cơng ty Bee Logistics 33 Hình 3: Sản lượng giao nhận xuất nhập công ty Bee Logistics 39 Hình 4: Sản lượng giao nhận XNK đường biển Bee Logistics 40 Hình 5: cấu mặt hàng giao nhận XNK đường biển công ty Bee Logistics 41 Hình 6: Thị trường giao nhận XNK đường biển Bee Logistics 42 Hình 2.7: Quy trình giao nhận hàng xuất đường biển Bee Logistics 42 Hình 8: Sơ đồ quy trình hàng nhập đường biển BeeLogistics 50 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 vii Header Page of 85 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, trình hội nhập quốc tế hóa ngày trở nên phổ biến quốc gia khác giới, hoạt động xuất nhập đƣợc mở rộng phát triển hết mức, với du nhập hoạt động dịch vụ, nhằm phục vụ đẩy mạnh cho việc phát triển hoạt động ngoại thƣơng đƣợc nhanh chóng dễ dàng Năm 2007, Việt Nam trở thành thành viên Tổ chức Thƣơng mại giới WTO, điều khiến vị Việt Nam trƣờng quốc tế đƣợc nâng lên nhiều, mở rộng giao lƣu hàng hóa nhƣ hoạt động thơng thƣơng với nƣớc khác.Bên cạnh đó, với bờ biển dài 3000km với nhiều cảng lớn nhỏ rải khắp chiều dài đất nƣớc, ngành giao nhận vận tải biển Việt Nam thực phát triển đáng kể Giao nhận vận tải nói chung hay giao nhận vận tải quốc tế đƣờng biển nói riêng có bề dày lịch sử từ lâu khẳng định phát triển kinh tế giới Là công ty thành công lĩnh vực kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa, cơng ty Cổ phần Giao nhận vận tải Bee Logistics bƣớc khẳng định tồn tín nhiệm khách hàng môi trƣờng cạnh tranh gay gắt Tuy vậy, để tồn phát triển lâu dài cơng ty phải nhìn nhận lại tình hình dịch vụ vủa Đó lí em chọn đề tài “Biện pháp phát triển dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa đƣờng biển cơng ty Bee Logistics” với mong muốn nâng cao kiến thức đồng thời góp phần nhỏ vào phát triển công ty Mục tiêu nghiên cứu giả thuyết Tìm số giải pháp nhằm phát triển hoạt động giao nhận vận tải quốc tế đƣờng biển công ty Bee Logistics thời gian tới mục tiêu đến năm 2020 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu đề tài hoạt động giao nhận hàng hóa quốc tế Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 đƣờng biển công ty Bee Logistics Phạm vi nghiên cứu  Về phạm vi khơng gian đề tài đƣợc giới hạn việc giao nhận hàng hóa quốc tế đƣờng biển công ty Bee Logistics  Về phạm vi thời gian đề tài nghiên cứu dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế đƣờng biển cơng ty Bee Logistics từ năm 2012 đến năm 2014 đƣa biện pháp phát triển cho giai đoạn 2015-2020 Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu, phân tích thu thập thơng tin số liệu, phân tích tổng hợp, so sánh đối chiếu thực tiễn Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài đƣợc chia làm chƣơng Chƣơng 1: Cơ sở lý luận giao nhận vận tải hàng hóa đƣờng biển Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động giao nhận vận tải hàng hóa đƣờng biển công ty Bee Logistics Chƣơng 3: Biện pháp phát triển dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa đƣờng biển cơng ty Bee Logistics Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page 10 of 85 CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG ĐƢỜNG BIỂN 1.1 Khái niệm, vai trò dịch vụ giao nhận vận tải đƣờng biển 1.1.1 Khái niệm dịch vụ giao nhận người giao nhận a Khái niệm dịch vụ giao nhận  Khái niệm Theo quy tắc mẫu liên đoàn hiệp hội giao nhận quốc tế (FIATA) dịch vụ giao nhận đƣợc định nghĩa nhƣ “bất kì loại dịch vụ liên quan đến vận chuyển, gom hàng, bốc xếp, đóng gói hay phân phối hàng hóa nhƣ dịch vụ tƣ vấn hay có liên quan đến dịch vụ trên, kể vấn đề hải quan, tài chính, mua bảo hiểm, toán, thu thập chứng từ liên quan đến hàng hóa Theo luật Thƣơng Mại Việt Nam giao nhận hàng hóa hành vi thƣơng mại, theo ngƣời làm dịch vụ giao nhận hàng hóa nhận hàng từ ngƣời gửi, tổ chức vận chuyển, lƣu kho lƣu bãi, làm thủ tục giấy tờ dịch vụ khác có liên quan đến giao hàng cho ngƣời nhận theo ủy thác chủ hàng, ngƣời vận tải ngƣời giao nhận khác Nói cách ngắn gọn, giao nhận tập hợp nghiệp vụ, thủ tục có liên quan đến q trình vận tải nhằm thực việc di chuyển hàng hóa từ nơi gửi hàng (ngƣời gửi hàng) đến nơi nhận hàng (ngƣời nhận hàng) Ngƣời giao nhận làm dịch cách trực tiếp thông qua đại lý thuê dịch vụ ngƣời thứ ba khác  Đặc điểm dịch vụ giao nhận vận tải Là loại hình dịch vụ nên dịch vụ giao nhận vận tải mang dặc điểm chung dịch vụ, dịch vụ hàng hóa vơ hình nên khơng có tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng đồng nhất, khơng thể cất giữ kho, sản xuất tiêu dùng diễn đồng thời, chất lƣợng dịch vụ phụ thuộc vào cảm nhận ngƣời đƣợc phục vụ Dịch vụ giao nhận có đặc điểm riêng: - Dịch vụ giao nhận vận tải không tạo sản phẩm vật chất, làm cho Footer Page -Footer Page -Footer Page 10 of 85 Header Page 64 of 85 xem xét đánh giá cao, nhƣng khách hàng khơng có gắn bó lâu dài với cơng ty - Chiến lƣợc phát triển dịch vụ giao nhận chƣa đƣợc nâng cao, loại hình dịch vụ chƣa đáp ứng hết nhu cầu khách hàng, đặc biệt khách hàng khó tính - Việc thu hút nhà đầu tƣ cơng ty liên doanh hạn chế b Con người - Do công ty thành lập đƣợc 10 năm nên đội ngũ nhân viên tƣơng đối trẻ, mà kinh nghiệm nhƣ kỹ làm việc số khiếm khuyết dẫn đến sai sót làm việc - Trình độ chuyên nghiệp nhân viên giao nhận chƣa đƣợc nâng cao b Năng lực vốn - Với sở vật chất q nhƣ phƣơng tiện vận tải, máy móc thiết bị kho bãi q hạn chế nên khó phục vụ tốt nhu cầu vận chuyển khách hàng - Chi phí th ngồi nhiều nhƣ thuê phƣơng tiện, kho bãi, nhân cơng, máy móc thiết bị c Đối thủ cạnh tranh ngành - Với nhu cầu hội nhập phát triển kinh tế nhƣ thị trƣờng Việt Nam xuất nhiều đối thủ cạnh tranh ngành giao nhận cũ, mà cạnh tranh giá chất lƣợng gay gắt Footer Page -Footer Page -Footer Page 64 of 85 57 Header Page 65 of 85 CHƢƠNG 3: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HĨA BẰNG ĐƢỜNG BIỂN TẠI CƠNG TY BEELOGISTICS 3.1 Mục tiêu định hƣớng phát triển thời gian tới BeeLogistics 3.1.1 Mục tiêu Để tăng cƣờng hiệu hoạt động kinh doanh, Bee Logistics đề số mục tiêu phƣơng hƣớng phát triển nhƣ sau: - Mở rộng thị trƣờng giao nhận, đẩy mạnh công tác marketing, đặc biệt trọng đến thị trƣờng Châu Âu, Mỹ, Trung Quốc… - Xây dựng thực chế điều hành kinh doanh, chế giá cả, hoa hồng, tạo đòn bẩy thúc đẩy kinh doanh, tăng cƣờng cơng tác quản lý tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lƣợng dịch vụ khả cạnh tranh thị trƣờng nhằm thu hút khách hàng mới, giữ vững khách hàng truyền thống - Đầu tƣ, khai thác tối đa sở vật chất, kho bãi, đổi thiết bị phƣơng tiên vân tải bốc xếp để tổ chức tốt dịch vụ giao nhận - Xây dựng chiến lƣợc kinh doanh cho thời kỳ 2015-2020 trọng mục tiêu nâng cao chất lƣợng dịch vụ, đồng thời đa dạng hóa loại hình dịch vụ sở khai thác triệt để mạnh sẵn có kinh doanh nhƣ hệ thống sở vật chất kỹ thuật kho hàng, bến bãi, đội ngũ cán đƣợc đào tạo có kinh nghiệm - Tạo mối quan hệ chặt chẽ phòng ban văn phòng cơng ty, văn phòng với chi nhánh, chi nhánh với lợi ích chung công ty lợi ích đơn vị 3.1.2 Định hướng phát triển thời gian tới BeeLogistics Ở nƣớc ta, dịch vụ giao nhận vận tải đƣợc công nhận ngành kinh doanh đƣợc ghi nhận luật Thƣơng mại quốc hội ban hành Trong kinh doanh hoạt động chịu chi phối hệ thống luật lệ, sách giao thơng vận tải, luật thƣơng mại qui định hải quan xuất Footer Page -Footer Page -Footer Page 65 of 85 58 Header Page 66 of 85 nhập Là ngành kinh doanh non trẻ khó cạnh tranh bình đẳng với cơng ty vận tải nƣớc ngoài, nên ngành giao nhận vận tải đƣợc xem ngành kinh doanh đƣợc nhà nƣớc bảo hộ khuyến khích phát triển, bảo hộ rõ rệt lĩnh vực làm đại lý cho cơng ty nƣớc ngồi Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nhanh chóng ngành dịch vụ giao nhận vận tải, Chính phủ chủ trƣơng xây dựng Tổng công ty lớn vận tải nhƣ: Tổng công ty Hàng Hải, Tổng công ty Hàng không đƣợc phép kinh doanh đa ngành nghề Ở Việt Nam, bƣớc đầu Nhà nƣớc khuyến khích phát triển tự nên nhiều công ty vận tải tham gia cạnh tranh, dẫn đến phá giá gây tình trạng bất ổn thị trƣờng, phƣơng pháp đƣợc xem phù hợp điều kiện kinh doanh nƣớc ta Nhà nƣớc cần thực số biện pháp nhằm điều tiết gián tiếp hoạt động kinh doanh giao nhận vận tải Bên cạnh đó, cần xem xét rút ƣu khuyết điểm mơ hình mà tổng cơng ty gặp phải để có sách phát triển phù hợp, đẩy mạnh chƣơng trình cổ phần hố, sát nhập để có cơng ty mạnh để đủ sức cạnh tranh thƣơng trƣờng, không nƣớc mà quốc tế 3.2 Căn để đề xuất biện pháp Căn vào thực trạng có cơng ty, nhƣợc điểm ngun nhân nêu mà em nêu biện pháp dƣới 3.3 Đề xuất biện pháp 3.3.1 Biện pháp nguồn lực Nguồn nhân lực yếu tố quan trọng hình thành phát triển cơng ty, nguồn nhân lực phát triển tốt cơng ty tạo đƣợc đội ngũ nhân viên lành nghề, chuyên nghiệp đáp ứng đòi hỏi khắt khe khách hàng Để đào tạo đƣợc đội ngũ nhân viên chun nghiệp, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cơng việc đòi hỏi ban lãnh đạo công ty phải làm việc sau: - Ngay từ đầu tuyển chọn nhân viên cho cơng ty nhân viên đƣợc tuyển vào phải có trình độ định tùy theo vị trí cơng việc đòi hỏi nhân viên phải có tinh thần trách nhiệm, khả giao tiếp Footer Page -Footer Page -Footer Page 66 of 85 59 Header Page 67 of 85 - Trong trình làm việc công ty phải tạo điều kiện cho nhân viên làm việc môi trƣờng thoải mái nhất, tạo cho họ thấy mơi trƣờng có khả sáng tạo Nhƣ văn phòng cơng việc chủ yếu nghe gọi điện cho khách hàng, làm thủ tục chứng từ khơng phải lại nhiều cơng ty cơng ty nên trải thảm văn phòng để nhân viên văn phòng lại chân cho thoải mái nên trồng số chậu cảnh nhỏ tạo cảm giác cho nhân viên hòa nhập với thiên nhiên - Ban lãnh đạo cơng ty phải biết quan tâm đến nhân viên, tạo hội tăng tiến nhƣ hình thức thƣởng phạt hợp lý để khuyến khích nhân viên hăng say làm việc - Các năm gần đây, công ty mở thêm nhiều chi nhánh khác nƣớc Vì cần đòi hỏi lực lƣợng nhân viên nhƣ nhân công dồi để phục vụ cho hoạt động kinh doanh công ty Hiện công ty có 300 nhân viên để đáp ứng nhu cầu đƣa cơng ty vào hoạt động có quy củ năm số lƣợng nhân viên tăng lên khoảng 350 nhân viên năm tăng lên - Để nâng cao trình độ nhƣ xem xét làm việc nhân viên có hiệu khơng lãnh đại công ty phải thƣờng xuyên kiểm tra cách kiểm tra đột xuất cơng việc để xem nhân viên có làm theo tiến độ mà công ty đề hay khơng Từ cơng ty đƣa giải pháp khen thƣởng lúc chỗ để khắc phục - Chất lƣợng nguồn nhân lực lợi doanh nghiệp, vậy, Cơng ty cần đầu tƣ đội ngũ cán có lực, nhạy bén so với đối thủ cạnh tranh Không chuyên gia kinh tế hay kỹ thuật mà nhân viên phải hiểu rõ kinh doanh hoạt động dịch vụ, biết cách làm để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng - Khuyến khích nhân viên tìm kiếm khách hàng: + Thƣởng cho nhân viên tìm kiếm hợp đồng với 1% giá trị hợp đồng + Thƣởng cho nhân viên có phƣơng án hay tìm kiếm thêm đƣợc khách hàng Footer Page -Footer Page -Footer Page 67 of 85 60 Header Page 68 of 85 - Để nâng cao tính đồn kết nhân viên cơng ty nhƣ thân thiện phòng ban với nhau, công ty năm qua tổ chức chuyến du lịch nƣớc (Cát Bà _ Hải Phòng, Nha Trang – Quy Nhơn…) tổ chức kiện công ty để anh chị em thấy đƣợc quan tâm nhiệt tình, chu đáo mà công ty dành cho nhân viên Để cho nhân viên cảm thấy thoải mái thành viên Bee Logistics - Khi bố trí nhân viên cần ý đến yếu tố hình thành nên phẩm chất trình độ chun mơn nhân viên việc bố trí ngƣời, việc tạo yêu thích lao động say mê cơng việc, từ tạo hiệu làm việc cao - Chú trọng đến phát triển nguồn nhân lực trẻ nguồn nhân lực trẻ có lợi đƣợc tiếp cận với tri thức mới, có khả nhạy bén… 3.3.2 Biện pháp thu hút đầu tư phát triển Thu hút đầu tƣ phát triển phải có sách, chiến lƣợc cụ thể để thu hút nhà đầu tƣ đầu tƣ vào sở vật chất kỹ thuật, phƣơng tiện vận tải để Bee logistics phát triển toàn diện nhƣ: - Đầu tƣ trang bị phƣơng tiện vân tải nhƣ xe container, xe nâng container, xe tải … cơng ty có gắng đến năm 2020 số lƣợng phƣơng tiện vận tải tăng lên gấp lần số phƣơng tiện mà công ty có để phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa khách hàng Bên cạnh đó, cần đầu tƣ hệ thống phƣơng tiện vận chuyển đại, đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng phong phú khách hàng, bổ sung thêm hệ thống ô tô chuyên chở để đảm bảo thiết lập mạng vận chuyển riêng cho dịch vụ giao nhận Bee Logistics - Đầu tƣ mở thêm văn phòng đại diện nƣớc ngồi 3.3.3 Biện pháp chi phí, giá Trong thời gian tới, giá cƣớc nhân tố quan trọng tác động đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngành Logistics, môi trƣờng cạnh tranh nhƣ việc so sánh việc so sánh giá cƣớc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giao nhận thị trƣờng cho thấy cƣớc dịch vụ ảnh Footer Page -Footer Page -Footer Page 68 of 85 61 Header Page 69 of 85 hƣởng lớn đến khách hàng công ty Do vậy, cơng ty cần kiểm sốt theo dõi thƣờng xun giá thành dịch vụ để tiến hành việc tăng hay giảm cƣớc cách hợp lý cách: - Khuyến khích cho khách hàng tham gia nhiều vào loại hình xuất nhập giao nhận với cơng ty trở thành khách hàng trung thành Công ty thời gian dài Đồng thời, đƣa nhiều sách ƣu đãi giá cƣớc, tạo nhiều hội chọn lựa cho khách hàng - Còn khách hàng việc tìm hiểu giá cƣớc hợp lý để cạnh tranh với cơng ty ngành biến khách hàng trở thành khách hàng trung thành với công ty 3.3.4 Biện pháp thị trường Trong tình hình cạnh tranh gay gắt thị trƣờng giao nhận nhƣ nay, Bee Logistics muốn tồn phát triển đồng thời mở rộng nâng cao thị phần, công ty phải mở rộng thị trƣờng Đây biện pháp hiệu để đạt đƣợc mục tiêu lợi nhuận tăng cƣờng vị cơng ty Có hai hình thức mở rộng, mở rộng thị trƣờng theo chiều sâu mở rộng thị trƣờng theo chiều rộng: - Mở rộng theo chiều rộng: nghĩa mở rộng theo phạm vi địa lý Cho đến Bee Logistics vƣơn nhiều thị trƣờng quốc tế, hoạt động hầu hết châu lục giới nhƣ: Châu Âu, Châu Á, Châu Phi Châu Mỹ nhên nhiều thị trƣờng khu vực Châu Phi Châu Mỹ công ty chƣa khai thác hết tiềm - Mở rộng theo chiều sâu: thị trƣờng phải thu hút nhiều khách hàng tiềm năng, củng cố thiết lập mối quan hệ lâu dài với khách hàng truyền thống chất lƣợng dịch vụ băng việc mở rộng phạm vi dịch vụ Mở rộng thị trƣờng khơng phải cơng việc đơn giản thị trƣờng có đặc điểm khác Điều tác động lớn đến môi trƣờng kinh doanh, tâm lý tiêu dùng xã hội… Vì muốn mở rộng thị trƣờng phải tiến hành công việc sau:  Tăng cƣờng công tác nghiên cứu thị trƣờng  Thâm nhập thị trƣờng gồm: tự thâm nhập thâm nhập qua trung gian Footer Page -Footer Page -Footer Page 69 of 85 62 Header Page 70 of 85 3.3.5 Biện pháp phát triển dịch vụ Việc phát triển dịch vụ quan trọng giúp công ty đáp ứng đƣợc nhu cầu đa dạng khách hàng, từ nâng cao thi phần, hạn chế đƣợc tính thời vụ đồng thời tạo dựng đƣợc mối quan hệ thƣờng xuyên lâu dài với khách hàng tạo nên chất lƣợng dịch vụ uy tín cho Bee Logistics Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, việc phát triển dịch vụ khó khăn khái niệm “chất lƣợng dịch vụ” mơ hồ, chƣa có tiêu chuẩn để đánh giá Chúng ta hiểu dich vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng, làm cho khách hàng hài lòng đƣợc gọi chất lƣợng Ta thấy Bee Logistics chiếm thị phần nhỏ thị trƣờng giao nhận vận tải biển, phần chất lƣợng dịch vụ chƣa cao, số khách hàng ủy thác cho công ty giao nhận lô hàng gặp nhiều tục trặc không quay lại với công ty Vì việc cạnh tranh chất lƣợng cần thiết, giúp cơng ty bớt đƣợc gánh nặng cạnh tranh giá Để đáp ứng đƣợc yêu cầu Bee Logistics phải đáp ứng đƣợc yêu cầu đặc thù nghề nghiệp, nhanh gọn, xác, an tồn với chi phí thấp Muốn cơng ty nên xây dựng cho số tiêu định lƣợng nhƣ: thời gian hồn thành cơng việc hợp lý số tiêu định tính để theo dõi kết dịch vụ, đánh giá khách hàng Để xây dựng tiêu cơng ty tham khảo số tiêu cơng ty giao nhận uy tín giới hiệp hội quốc tế Với loại hình dịch vụ tƣởng nhƣ nhỏ, chẳng hạn loại hàng tƣơng đối đặc biệt nhƣ hàng container treo cần yêu cầu vệ sinh cao cơng ty chọn container sẽ, trang thiết bị làm hàng nên đảm bảo hàng đƣợc xếp không nhàu nát Nếu cần ý chi tiết nhỏ nhặt cách nhìn nhận, đánh giá khách hàng dịch vụ công ty khác hẳn Cung cấp cho khách hàng thông tin đối tác xuất nhập khẩu, đƣa lời khuyên khoản hợp đồng mua bán ngoại thƣơng, giải thích điều khoản khơng rõ ràng để khách hàng không hiểu sai, dẫn đến tranh cãi có Footer Page -Footer Page -Footer Page 70 of 85 63 Header Page 71 of 85 tranh chấp xảy Tƣ vấn cho khách hàng sử dụng hãng tàu có uy tín tuyến đƣờng, thủ tục cần thiết liên quan đến hàng hóa nhƣ: thuế tục hải quan, xin giấy chứng nhận xuất xứ, nhằm giúp cho hàng hóa đƣợc thơng quan rõ ràng Những dịch vụ bổ sung mang tính chất nhƣ loại chất xúc tác trì củng cố mối quan hệ với khách hàng nhƣ nâng cao vị cạnh tranh công ty 3.3.6 Biện pháp Marketing Marketing hoạt động vô phong phú, công ty đề biết đến tầm quan trọng hoạt động nhƣng để thực chiến lƣợc Marketing hiệu lâu dài việc khó khăn chi phí giành cho hoạt động cao Nhƣng để bền vững phát triển, công ty cần thúc đẩy hoạt động a) Mục đích - Đẩy mạnh hoạt động tất lĩnh vực kinh doanh, phát huy mạnh dịch vụ giao nhận hàng hóa nhập - Phát triển thị phần, tạo lƣợng khách hàng ổn định, giảm tính phụ thuộc vào quan hệ đại lý hoạt động giao nhận - Phát triển loại hình kinh doanh thầu chuyên chở trọn gói từ cửa đến cửa b) Nội dung biện pháp: - Hình thành phòng Marketingketing riêng biệt: Với chức quyền hạn rõ ràng, đồng thời khẳng dịnh vai trò vị trí ngang tầm với phòng ban khác chịu lãnh đạo trực tiếp ban giám đốc - Nhu cầu nhân sự: hình thành phòng tất yếu phát sinh nhu cầu nhân đảm trách cho cơng việc, đƣa kiến nghị nhƣ sau: + Thuyên chuyển nhân từ phòng nghiệp vụ: Tức bổ nhiệm cán nhân viên từ phòng nghiệp vụ cơng ty kinh qua công tác trực tiếp đảm trách nhiệm vụ Sale phòng Marketing Đây nguồn lực sẵn có am hiểu hoạt động dịch vụ công ty + Tuyển thêm nhân sự: Tuyển thêm từ thị trƣờng bên ngoài, liên kết với Footer Page -Footer Page -Footer Page 71 of 85 64 Header Page 72 of 85 trƣờng đại học: Đại học Hàng hải, ĐH ngoại thƣơng, ĐH giao thông vận tải chuyên ngành Marketingketing, Ngoại thƣơng; vận tải, hay thơng qua q trình thực tập để giữ lại bạn sinh viên có lực - Chức phòng Marketing: + Phải đảm bảo phục vụ cho tồn hoạt động kinh doanh cơng ty, nâng cao vai trò hoạt động giao nhận công ty, đặc biệt phải đƣa chiến lƣợc đẩy mạnh hoạt động giao nhận Door to Door thời gian tới phù hợp với xu hƣớng giới, khẳng định tầm vóc cơng ty + Nghiên cứu, định lƣợng lại trƣờng nƣớc, đặc biệt thị trƣờng giao nhận vận tải địa bàn Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh vùng lân cận Đồng thời nghiên cứu khảo sát thị trƣờng nƣớc dung lƣợng, tiềm tăng trƣởng mức độ cạnh tranh nƣớc có tiềm mậu dịch cao để xâm nhập khai thác + Thu hút, tìm kiếm hợp đồng phục vụ cho hoạt động phòng nghiệp vụ: Các phận thuộc phòng Marketing có trách nhiệm chun trách lĩnh vực nhƣ: nghiên cứu thị trƣờng, tìm kiếm khách hàng, xây dựng sách hoạt động cho riêng mình… Đặc biệt phận tƣ vấn đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ phong khác khách hàng nhƣ: mua bảo hiểm, giải khiếu nại Xây dựng chiến lƣợc Marketing – mix: - Chính sách sản phẩm dịch vụ: + Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu: Nghiên cứu hồn thiện chất lƣợng nghiệp vụ, nghiệp vụ chủ lực PORT – Door, Door to Door, nghiên cứu nhu cầu ngƣời xuất nhập để đƣa sản phẩm dịch vụ + Kinh doanh kho bãi: chất lƣợng, giá thuận lợi lợi cạnh tranh lĩnhvực nay, hoạt động tiếp thị phải xây dựng chƣơng trình cho hoạt động kho bãi để khách hàng biết đến - Chính sách giá dịch vụ: + Yếu tố giá yếu tố định sức cạnh tranh công ty ngành Footer Page -Footer Page -Footer Page 72 of 85 65 Header Page 73 of 85 Do định giá cho hoạt động dịch vụ quan trọng việc thu hút giữ khách + Có thể nghiên cứu giá đối thủ cạnh tranh làm sở cho khách hàng nhƣng phải đảm bảo đƣợc chi phí bỏ Thơng thƣờng giá cơng ty ngành thƣờng bí mật, tham khảo qua khách hàng, từ có sách giá thấp đối thủ Việc nghiên cứu giá đối thủ có ích việc giữ lại khách hàng quen thuộc, làm ăn lớn lâu dài để Interlogistics kịp thời hạ giá phù hợp với xu cạnh tranh - Chính sách phân phối: + Đẩy mạnh hợp tác với hãng giao nhận nƣớc để phủ rộng mạng lƣới nƣớc ngồi - Chính sách xúc tiến: + Sử dụng Google AdWords mua từ FPT để khách hàng search keyword nhƣ “ giao nhận”, “ logistics”, “ vận chuyển”, website Bee logistics top 20 Website kết tìm kiếm Google Điều tạo lợi tế lớn cho Bee logistics xác suất truy cập vào website cao Bên cạnh gây ấn tƣợng tốt cho khách hàng thƣơng hiệu giao nhận có uy tín Đặc biệt, website phải đƣợc thiết kế để đẩy bật mạnh vận chuyển hàng công ty + Sử dụng Forum có liên quan đến cá chủ đề mang nội dung gián tiếp quảng cáo thƣơng hiệu, dịch vụ giao nhận,… Interlogistics nhƣ Forum hiệp hội công ty giao nhận, Vietship… (đƣa thông tin công ty, dịch vụ, tuyến mạnh công ty…) + Ngồi ra, Bee logistics dùng Email Marketing để trực tiếp gửi thƣ quảng cáo dịch vụ giao nhận cho đối tƣợng Tuy biện pháp khơng đảm bảo kiểm sốt đánh giá hiệu trình gửi nhận Email Marketingketing nhƣng đem lại hiệu ứng định đối tƣợng vào thời điểm mang tính gợi nhớ tốt cho khách hàng + Biện pháp teleMarketing đƣợc sử dụng cho thấy phát huy đƣợc hiệu Footer Page -Footer Page -Footer Page 73 of 85 66 Header Page 74 of 85 ngày có nhiều khách hàng biết đến sử dụng dịch vụ công ty qua hình thức Thời gian tới, cần tiếp tục triển khai cách tiếp cận dựa vào nguồn liệu mua đƣợc từ hải quan từ nguồn thu thập đƣợc thông qua website khu công nghiệp Note: Trong trình tiến hành biện pháp Marketingketing cần trọng truyền thông điệp Bee logistics nhƣ thƣơng hiệu cung cấp cung cấp dịch vụ giao nhận, logistics (đặc biệt vận chuyển theo điều kiện door to door) với giá cạnh tranh, uy tín chất lƣợng c) Điều kiện thực - Nguồn nhân lực đáp ứng đƣợc yêu càu, chức nêu - Hợp tác phòng ban - Nguồn tài nằm tầm kiểm sốt đƣợc Bee logistics Với điều kiện Interlogistics biện pháp thực đƣợc d) Dự đốn hiệu mang lại: - Tăng thị phần công ty ba lĩnh vực: giao nhận, kho bãi, vận tải - Bảo đảm doanh thu sản lƣợng giao nhận ổn định - Có thể gia tăng sản lƣợng thầu chuyên chở trọn gói, nâng cao vị cạnh tranh so với đối thủ Tóm lại: Chiến lƣợc marketing thành công mang lại hiệu vơ to lớn, đƣa hình ảnh công ty đến với khách hàng, giúp cho công ty khách hàng gần Một chiến lƣợc marketing hiệu giúp công ty định vị đƣợc khách hàng tiềm khách hàng mục tiêu 3.3.7 Biện pháp Cải thiện sở hạ tầng công nghệ thông tin Cơ sở hạ tầng điều kiện thiết yếu tạo nên thành công doanh nghiệp, lĩnh vực giao nhận mà công ty hoạt động a) Nội dung biện pháp: - Thứ nhất: Công ty Bee logistics nên sử dụng công nghệ thông tin vào hệ thống quản lý phƣơng tiện vận tải, kho hàng Footer Page -Footer Page -Footer Page 74 of 85 67 Header Page 75 of 85 Tôi xin gợi ý hệ thống: Hệ thống quản lý phƣơng tiện vận tải Hệ thống Esys có đặc tính sau: + Giám sát liên tục, cung cấp thông tin thời gian thực cách xác ngƣời điều khiển, vị trí thời, tốc độ di chuyển trạng thái phƣơng tiện cho nhà quản lý doanh nghiệp + Đƣa cảnh báo kịp thời cho ngƣời điều khiển phƣơng tiện ngƣời giám sát vận hành trung tâm điều khiển trƣờng hợp vƣợt tốc độ cho phép, mở cửa xe chạy, xe bị cƣớp/ăn trộm, + Ngƣời vận hành, ngƣời quản lý truy cập thơng tin lúc, nơi điện thoại di động, máy tính cá nhân Nếu có hệ thống Esys, Interlogistics an tâm kiểm soát đƣợc hệ thống vận tải công ty, giảm thiểu đƣợc nhiều rủi ro việc chun chở, thể chun mơn hóa với công nghệ cao, nâng tầm với Forwarder nƣớc giới - Thứ hai : Đối với kho bãi nên sử dụng Mã Vạch - RFID Và Hệ Thống Quản Lý Kho Hàng + Kho hệ thống quản lý thƣờng sử dụng công nghệ Auto ID Data Capture (AIDC), chẳng hạn nhƣ máy quét mã vạch , máy tính di động ( máy kiểm kho ), mạng LAN khơng dây có khả nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) để theo dõi hiệu dòng chảy sản phẩm Footer Page -Footer Page -Footer Page 75 of 85 68 Header Page 76 of 85 + Kho hệ thống quản lý đƣợc đứng hệ thống, module hệ thống ERP hệ thống thực chuỗi cung ứng Mục đích WMS kiểm soát chuyển động lƣu trữ tài liệu nhà kho - Thứ ba :Sử dụng phần mềm Item Tracking + Theo dõi hàng hóa bƣu kiện Theo dõi hàng hóa bƣu kiện trình giao nhận nội quốc tế, đƣợc ứng dụng nghành bƣu điện, vận chuyển hàng hóa Container đƣờng biển, vận tải nội địa, vận tải quốc tế, cơng ty chuyển phát nhanh tồn cầu, mã vạch cho phép ngƣời sử dụng dịch vụ kiểm tra xem xét bƣu kiện họ gửi đƣợc xử lý sao, đến địa điểm - Thứ tƣ :Nâng cấp thiết bị văn phòng + Trang bị thêm số máy móc, thiêt bị thay loại lạc hậu nhằm đảm bảo điều kiện cho nhân viên văn phòng làm việc cách tốt môi trƣờng làm việc tốt công ty nên đầu tƣ mua sắm máy vi tính có tốc độ xử lý cao, kết nối mạng internet mạnh để tránh tình trạng rớt mạng giao dịch với khách hàng, trang bị điện thoại khơng dây để tiện liên lạc với phòng ban công ty b) Điều kiện thực hiện: - Chi phí mua phần mềm khơng q cao - Cần tổ chuyên viên kĩ thuật công ty riêng công ty - Hƣớng dẫn cho nhân viên sử dụng hệ thống thành thục c) Dự đoán hiệu mang lại: - Dễ dàng kiếm soát khâu vận chuyển kho bãi - Đáp ứng cho nhu cầu kinh doanh, cung cấp thông tin để giải kịp thời, hạn chế đƣợc rủi ro - Tăng hiệu kinh doanh công ty - Đƣa công ty bắt nhịp đƣợc với quốc tế Footer Page -Footer Page -Footer Page 76 of 85 69 Header Page 77 of 85 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Ngành giao nhận vận tải hàng hoá quốc tế Việt Nam đóng vai trò to lớn nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, cầu nối Việt Nam với bên thử thách để Việt Nam vƣợt qua khó khăn thử thách để hồn thành tốt nhiệm vụ Luận văn tổng hợp đƣợc vấn đề lý luận, quan điểm dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế nói chung Cơng ty Bee Logistics nói riêng Qua kết luận văn, ta thấy ngành giao nhận vận tải quốc tế Việt Nam đóng vai trò quan trọng nghiệp cơng nghiệp hố đại hố đất nƣớc, đồng thời góp phần thực chiến lƣợc kinh tế hƣớng ngoại, thúc đẩy nhanh tiến trình Việt Nam hồ nhập vào xu tồn cầu hố lĩnh vực kỷ 21 Những biện pháp nêu phần giúp Bee Logistics khắc phục đƣợc hạn chế khẳng định đƣợc thƣơng hiệu Thế giới Một số kiến nghị Nhà nƣớc - Hồn thiện hệ thống sách, chế quản lý Nhà nƣớc giao nhận, thiết lập khung pháp lý phù hợp với điều kiện giao nhận Việt Nam - Tăng cƣờng quản lý Nhà nƣớc hoạt động giao nhận - Phê chuẩn, tham gia công ƣớc quốc tế liên quan đến giao nhận vận tải Footer Page -Footer Page -Footer Page 77 of 85 70 Header Page 78 of 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách Logistics- vấn đề Tác giả: GS TS Đoàn Thị Hồng Vân (Chủ Biên), Nxb Lao động Xã hội, xuất tháng 8/2010 Sách Quản trị Logistics Tác giả: Đoàn thị Hồng Vân, Nxb Thống kê, xuất 2011 Tài liệu công ty Giáo Trình Kỹ Thuật Kinh Doanh Thƣơng Mại Quốc Tế Tác giả: Hà Thị Ngọc Oanh, Nxb Lao động Xã hội, xuất năm 2009 Sách Quản trị xuất nhập Tác giả: Đoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạt, Nxb Lao động Xã hội Sách Logistics - Những vấn đề lý luận thực tiễn Việt Nam Tác giả: TS Vũ Thị Minh Loan, GS.TS.NGƢT Đặng Đình Đào, Nxb: ĐH Kinh Tế Quốc Dân Tài liệu Internet: http://beelogistics.com/index.php/vi/ 8.Vận tải giao nhận ngoại thƣơng Tác giả: PGS.TS Nguyễn Hồng Đảm, Nxb Lý luận trị Hà Nội năm 2005 Footer Page -Footer Page -Footer Page 78 of 85 71 ... luận giao nhận vận tải hàng hóa đƣờng biển Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động giao nhận vận tải hàng hóa đƣờng biển công ty Bee Logistics Chƣơng 3: Biện pháp phát triển dịch vụ giao nhận vận tải hàng. .. GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG ĐƢỜNG BIỂN 1.1 Khái niệm, vai trò dịch vụ giao nhận vận tải đƣờng biển 1.1.1 Khái niệm dịch vụ giao nhận người giao nhận 1.1.2 Người giao nhận. .. dẫn đến tồn 56 CHƢƠNG 3: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG ĐƢỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY BEELOGISTICS 58 3.1 Mục tiêu định hƣớng phát triển thời gian tới BeeLogistics
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG ĐƢỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY BEELOGISTICS_2, BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG ĐƢỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY BEELOGISTICS_2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay