BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT PTN_2

78 12 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 15:08

Header Page of 85 LỜI CAM ĐOAN Tôi Phạm Thị Minh Hải, ngày sinh: 31/03/1975 Tôi cam đoan đề tài nghiên cứu Những kết số liệu luận văn đƣợc thực cơng ty TNHH Hóa Chất PTN, nơi tơi công tác, không chép từ nguồn khác Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trƣớc nhà trƣờng cam đoan Hải Phòng, ngày 08 tháng 09 năm 2015 Tác giả Phạm Thị Minh Hải Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 i Header Page of 85 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, cố gắng thân, em nhận đƣợc giúp đỡ từ nhiều phía nhà Trƣờng, thầy cơ, học viên lớp đồng nghiệp công tác Nhân em xin gửi lời cảm ơn đến ban giám hiệu, quý thầy cô Trƣờng Đại Học Hàng Hải Việt Nam nhiệt tình giảng dạy kiến thức bổ ích, đặc biệt Thầy giáo, Phó Giáo sƣ, Tiến sĩ Nguyễn Văn Sơn, Viện phó Viện Sau đại học tận tình hƣớng dẫn giúp em hồn thiện luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo Cơng ty TNHH Hóa Chất PTN cán phòng ban cung cấp tài liệu, số liệu tạo điều kiện cho em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 ii Header Page of 85 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ viii LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG 1.1 Khái niệm, chất, phân loại hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trƣờng 1.1.1 Khái niệm hiệu sản xuất kinh doanh .4 1.1.2 Bản chất hiệu sản xuất kinh doanh 1.1.3 Phân loại hiệu sản xuất kinh doanh 1.2 Ý nghĩa việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trƣờng 1.3 Các phƣơng pháp phân tích hiệu sản xuất kinh doanh 1.3.1 Phƣơng pháp so sánh 1.3.2 Phƣơng pháp chi tiết tiêu nghiên cứu 1.3.3 Phƣơng pháp thay liên hoàn ( phƣơng pháp loại trừ ) .8 1.3.4 Phƣơng pháp liên hệ cân đối 1.3.5 Các phƣơng pháp phân tích khác 1.4 Hệ thống tiêu đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 11 1.4.1 Nhóm tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn 11 1.4.2 Nhóm tiêu đánh giá sử dụng hiệu chi phí 12 1.4.3 Nhóm tiêu đánh giá hiệu sử dụng lao động 15 1.4.4 Nhóm tiêu đánh giá hiệu kinh tế xã hội 15 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 iii Header Page of 85 1.4.5 Nhóm tiêu đánh giá khái quát hiệu kinh doanh 16 1.5 Những yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 17 1.5.1 Yếu tố bên doanh nghiệp 17 1.5.2 Yếu tố bên doanh nghiệp .20 CHƢƠNG 2: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CƠNG TY TNHH HĨA CHẤT PTN GIAI ĐOẠN 2010 – 2014 23 2.1 Giới thiệu cơng ty TNHH Hóa Chất Cơng ty TNHH Hóa Chất PTN 23 2.1.1 Qúa trình hình thành phát triển 23 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy Công ty TNHH Hóa Chất PTN .24 2.2 Quy trình sản xuất Cơng ty TNHH Hóa Chất PTN 27 2.2.1 Sơ đồ khối dây chuyền công nghệ sản xuất chất hoạt động bề mặt LAS .27 2.3 Đặc điểm hoạt động Công ty TNHH Hóa Chất PTN 28 2.3.1 Chức nhiệm vụ Cơng ty TNHH Hóa Chất PTN 28 2.3.2 Đặc điểm dây chuyền sản xuất LAS 29 2.4 Đặc điểm nguồn lực Cơng ty TNHH Hóa Chất PTN 30 2.4.1 Nguồn vốn sản xuất kinh doanh .30 2.4.2 Cơ sở vật chất 30 2.4.3 Nguồn nhân lực .32 2.5 Tổng quan thị trƣờng chất tẩy rửa LAS Việt Nam 34 2.5.1 Thị phần nhà sản xuất chất tẩy rửa 34 2.5.2 Thị phần nhà cung cấp chất hoạt động bề mặt LAS .35 2.6 Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2010 - 2014 36 2.6.1 Đánh giá tổng doanh thu .36 2.6.2 Đánh giá tình hình chi phí 38 2.6.2.1 Đánh giá giá vốn hàng bán 38 2.7 Đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh cơng ty TNHH Hóa Chất PTN 43 2.7.1 Hiệu sử dụng vốn 43 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 iv Header Page of 85 2.7.2 Hiệu sử dụng chi phí 46 2.7.3 Hiệu sử dụng lao động .46 2.7.4 Hiệu kinh tế xã hội 47 2.8 Đánh giá chung 48 2.8.1 Những thành tựu đạt đƣợc 48 2.8.2 Hạn chế 52 CHƢƠNG 3: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CHO CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT PTN 54 3.1 Định hƣớng phát triển Công ty TNHH Hóa Chất PTN giai đoạn 2015 2020 54 3.1.1 Định hƣớng phát triển Công ty TNHH Hóa Chất PTN giai đoạn 2015 2020 54 3.1.2 Mục tiêu 54 3.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh cho Cơng ty TNHH Hóa Chất PTN 55 3.2.1 Nâng cao trình độ, tay nghề ngƣời lao động 55 3.2.2 Nâng cao chất lƣợng sản phẩm, ổn định nguyên vật liệu đầu vào 57 3.2.3 Công tác thúc đẩy tiêu thụ 58 3.2.4 Công tác đầu tƣ sở vật chất cho nhà máy 62 3.2.5 Nâng cao lực tài .65 3.2.6 Chế độ đãi ngộ ngƣời lao động .66 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 - Kết luận .68 - Kiến nghị .69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 v Header Page of 85 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TNHH Trách nhiệm hữu hạn HĐTV Hội đồng thành viên SXKD Sản xuất kinh doanh CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPNCTT Chi phí nhân cơng trực tiếp CPSXC Chi phí sản xuất chung GV Giá vốn CP Chi phí TNK Thu nhập khác CPK Chi phí khác KD Kinh doanh GĐ Giám đốc TCKT Tài kế tốn NSHC Nhân hành Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 vi Header Page of 85 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Các tiêu hiệu doanh nghiệp 13 Bảng 2.1 Tỷ lệ vốn góp nhà đầu tƣ cơng ty TNHH hoá chất PTN 23 Bảng 2.2 Bảng so sánh tỷ trọng vốn cố định vốn lƣu động .30 Bảng 2.3 Cơ cấu lao động theo trình độ học vấn 2010 – 2014 .32 Bảng 2.4 Cơ cấu lao động theo độ tuổi 2010 – 2014 33 Bảng 2.5 Thị phần chất tẩy rửa Việt Nam 2014 .34 Bảng 2.6 Thị phần nhà cung cấp LAS 35 Bảng 2.7 Bảng thống kê sản lƣợng bán doanh thu 2010-2014 37 Bảng 2.8 Bảng thống kê chi phí giá thành sản xuất 2010-2014 38 Bảng 2.9 Bảng thống kê tình hình chi phí 2010 – 2014 39 Bảng 2.10 Bảng thống kê tình hình lợi nhuận 2010-2014 41 Bảng 2.11 Hiệu sử dụng vốn cố định 2010 – 2014 .43 Bảng 2.12 Hiệu sử dụng vốn lƣu động 2010 – 2014 44 Bảng 2.13 Hiệu suất sử dụng tổng tài sản 2010 – 2014 .44 Bảng 2.14 Doanh lợi vốn 2010 – 2014 45 Bảng 2.15 Doanh lợi vốn chủ sở hữu 2010-2014 .45 Bảng 2.16 Hiệu sử dụng chi phí doanh thu 2010 -2014 46 Bảng 2.17 Bảng hiệu sử dụng lao động 2010 – 2014 47 Bảng 2.18 Bảng lợi nhuận, thuế thu nhập doanh nghiêp .47 Bảng 2.19 Bảng so sánh tỷ lệ sản lƣợng hàng bán (LAS) cho khách hàng 50 Bảng 2.20 Bảng so sánh sản lƣợng mức tiêu hao nguyên liệu sản xuất 51 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 vii Header Page of 85 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức máy công ty 24 Sơ đồ 2.2 Cơ cấu tổ chức máy sản xuất 26 Sơ đồ 2.3 Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất LAS 27 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Thị phần nhà sản xuất chất tẩy rửa Việt Nam 34 Biểu đồ 2.2 Thị phần nhà cung cấp LAS .35 Biểu đồ 2.3 Sản lƣợng doanh thu năm 2010-2014 37 Biểu đồ 2.4: Lợi nhuận Cơng ty TNHH Hố Chất PTN 2010 – 2014 42 Biểu đồ 2.5: Tỷ lệ tiêu thụ sản lƣợng LAS khách hàng công ty 2014 50 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 viii Header Page of 85 LỜI MỞ ĐẦU 1- Tính cấp thiết đề tài Xuất phát từ yêu cầu hội nhập xu hƣớng phát triển kinh tế thị trƣờng nƣớc ta nay, đứng trƣớc bối cảnh cạnh tranh ngày gay gắt thị trƣờng tiêu dùng nói chung thị trƣờng bột giặt chất tẩy rửa nói riêng, muốn doanh nghiệp tồn đứng vững thị trƣờng doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phải có tính cạnh tranh cao, giá thành phải rẻ, chất lƣợng tốt Về thị trƣờng chất tẩy rửa nay, hầu hết nhà sản xuất bột giặt, nƣớc rửa chén chất tẩy rửa khác nguyên liệu đầu vào họ chất hoạt động bề mặt LINEAR ALKYL BENZEN ACID SUNFONIC ( LAS ) Từ năm 1999 trở trƣớc nhà sản xuất bột giặt chất tẩy rửa nƣớc nhập LAS trực tiếp từ nƣớc ngồi, chi phí đắt dẫn đến giá thành sản phẩm cao so với nƣớc khu vực Từ năm 1999, Việt Nam có nhà sản xuất chất hoạt động bề mặt LAS đƣợc thành lập nƣớc chuyên sản xuất kinh doanh chất hoạt động bề mặt để cung cấp cho thị trƣờng bột giặt chất tẩy rửa nƣớc xuất Tuy nhiên, để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chất hoạt động bề mặt LAS đƣợc ổn định đứng vững thị trƣờng đòi hỏi sản phẩm LAS phải có chất lƣợng cao, giá thành phải thấp với đối thủ cạnh tranh Việc nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh không để hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh mà góp phần nâng cao xuất lao động, tiết giảm đƣợc tiêu hao không cần thiết, tăng lợi nhuận góp phần vào việc ổn định nâng cao đời sống CBCNV Do tơi chọn đề tài ” BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH HĨA CHẤT PTN” Đề tài nghiên cứu tình hình hoạt động động sản xuất kinh doanh chất hoạt động bề mặt LAS Cơng ty TNHH hóa chất PTN, làm rõ yếu tố, vai trò, hạn chế tồn ảnh hƣởng tới hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh đề biện pháp để nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page 10 of 85 - Mục đích nghiên cứu đề tài Về phƣơng pháp luận: Đƣa khái niệm hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, vị trí vai trò việc sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Về thực tiễn: Nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Hóa Chất PTN để từ tìm biện pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty - Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu đề tài: Đối tƣợng nghiên cứu đề tài hiệu sản xuất kinh doanh Cơng ty TNHH Hóa Chất PTN - Phạm vi nghiên cứu đề tài: + Phạm vi thời gian: Số liệu nghiên cứu hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty TNHH Hóa Chất PTN năm năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 + Phạm vi không gian: Đề tài đƣợc nghiên cứu Cơng ty TNHH Hóa Chất PTN, tình hình hoạt động kinh doanh công ty - Phạm vi nội dung: Nghiên cứu thực trạng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty TNHH Hóa Chất PTN năm năm 2010 - 2014, với biến động môi trƣờng kinh doanh để đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty - Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu đứng quan điểm nghiên cứu cách hệ thống sản phẩm chất hoạt động bề mặt, quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm LAS nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu sản xuất kinh doanh chất hoạt động bề mặt LAS Đề tài nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp tổng hợp kết đạt đƣợc giai đoạn sản xuất kinh doanh công ty từ 2010 đến 2014 Để có thêm thơng tin tƣ liệu nhƣ tính xác thực việc cần thiết phải nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty tơi trực tiếp tìm hiểu, nghiên cứu phận sản xuất quy trình sản xuất chất hoạt động bề mặt LAS, yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng sản phẩm, biện pháp tiết giảm chi phí tiêu hao nguyên vật liệu để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty - Kết cấu luận văn Luận văn gồm chƣơng Footer Page -Footer Page -Footer Page 10 of 85 Header Page 64 of 85 xu tất yếu để nắm bắt khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến giới Máy móc thiết bị đại, cần có ngƣời có trình độ để vận hành, xử lý máy móc thiết bị cho sản phẩm có chất lƣợng cao, phục vụ kinh tế nƣớc xuất Trong điều kiện định, Cơng ty cho cán cơng nhân có tay nghề, trình độ chun mơn nhƣ ngƣời có lực nƣớc ngồi, học hỏi thành tựu nhƣ kinh nghiệm quản lý Tayca, Sojitz Nhật Bản Công ty cố gắng giữ nguyên chế độ sách ngƣời lao động nhƣ thƣờng xuyên tổ chức lớp đào tạo tập huấn chun mơn cho khối văn phòng nhà máy dƣới nhiều hình thức khác nhƣ đào tạo ISO, tổ chức đợt tập huấn chuyên môn nƣớc, đào tạo nghiệp vụ ngoại thƣơng cho cán vật tƣ, đào tạo vệ sinh an tồn lao động… Hoạt động đào tạo cơng ty ngƣời lao động trực tiếp đƣợc thực theo hai cách: Áp dụng kỹ sƣ, trƣởng ca đào tạo chƣa đào tạo Cách thứ cơng ty trì khơng khí trao đổi nghề nghiệp ngƣời có tay nghề ngƣời vào nghề, nhằm thống phƣơng pháp, quy trình, chất lƣợng cho cơng việc sản xuất Cách thứ hai mang tính đào tạo có chọn lọc chọn nhóm thợ nòng cốt phân xƣởng để đào tạo nâng cao tay nghề tiếp thu công nghệ ngành để triển khai ứng dụng, lao động gián tiếp cần phải cập nhật thông tin, bổ sung kiến thức nhất, nghề kiến thức cần thiết cho vị trí đảm nhiệm Bên cạnh cần tạo chế linh hoạt tổ chức tiêu chuẩn cụ thể cho loại cán bộ, loại bỏ cán thừa sẵn nguồn nhân để bổ sung kế cận Nâng cao lực quản lý Hiện nay, lực quản trị công ty chƣa phát triển kịp với trình mở rộng thêm số ngành nghề sản xuất kinh doanh, số xe hàng có sản phẩm khơng đạt tiêu chuẩn chất lƣợng bị khách hàng trả Cấp thiết cần có biện pháp sau để nâng cao lực quản trị công ty Footer Page -Footer Page -Footer Page 64 of 85 56 Header Page 65 of 85 - Về mặt quản lý nhân sự: Công ty nên có số thay đổi cơng tác quản lý nhân sự, cụ thể mảng đào tạo, tuyển dụng bố trí nhân nhƣ sau: + Phân công nhiệm vụ cụ thể ban giám đốc phòng ban chức để nâng cao tính chủ động, sáng tạo lao động phận nhƣ cá nhân + Kiện toàn máy chun mơn, nghiệp vụ phòng ban theo chức năng, nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh + Khuyến khích hoạt động nghiên cứu sáng tạo, đổi sản xuất kinh doanh + Tiến hành phân loại cán công nhân viên định kỳ, xếp lại lao động dây chuyền sản xuất, bố trí cơng việc phù hợp với lực chuyên môn cuả ngƣời + Duy trì mơi trƣờng làm việc với tính kỷ luật cao, tác phong chuyên nghiệp + Thành lập ban giám sát, đánh giá chất lƣợng cán công nhân viên làm sở ký tiếp hợp đồng lao động cho năm sau, loại bỏ ngƣời không đủ lực chuyên môn, ý thức kỷ luật kém… + Việc tuyển chọn nhân lực không nên tập trung vào việc xem xét cấp hay giới thiệu ngƣời khác Nên tập trung vào trình vấn thử việc, ƣu tiên cho ngƣời biết việc Để tìm ngƣời phù hợp với công việc mà công ty giao 3.2.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm, ổn định nguyên vật liệu đầu vào Chất lƣợng sản phẩm yếu tố hàng đầu định phát triển doanh nghiệp, chất lƣợng sản phẩm đƣợc ngƣời tiêu dùng đánh giá cao đƣợc ƣa chuộng làm tăng uy tín doanh nghiệp tăng hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Do doanh nghiệp muốn đạt hiệu sản xuất kinh doanh cao phải coi trọng yếu tố chất lƣợng sản phẩm Một yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu sản xuất kinh doanh chất hoạt động bề mặt LAS chất lƣợng ổn định nguyên vật liệu đầu vào Nguyên liệu đâu LAB phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu mỏ, giá sản lƣợng ln biến động theo giá ngun liệu dầu thơ tình hình ổn định giới Vì để đảm bảo ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào Footer Page -Footer Page -Footer Page 65 of 85 57 Header Page 66 of 85 phận kinh doanh công ty phải theo dõi sát biến động thị trƣờng dầu mỏ tình hình kinh tế trị giới để có biện pháp ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào Về chất lƣợng nguyên liệu đầu vào ảnh hƣởng trực tiếp đến hiệu sản xuất kinh doanh công ty Nếu nguyên liệu đầu vào chất lƣợng ảnh hƣởng trực tiếp đến chất lƣợng sản phẩm Vì nguyên liệu trƣớc khí nhập đƣợc kiểm tra kỹ từ trung tâm giám định chất lƣợng quốc tế, từ phận QA công ty Về mặt quản lý chất lƣợng sản phẩm cần phải tăng cƣờng công tác quản lý, đạo thực thƣờng xuyên giám sát, kiểm tra sản xuất, đảm bảo chất lƣợng nguồn nguyên vật liệu đầu vào, thực quy trình sản xuất nâng cao lực bảo quản LAS thành phẩm bồn chứa, thƣờng xuyên kiểm tra đo tính lƣợng nguyên liệu thành phẩm tồn chứa Việc áp dụng với tần suất lần/ ngày vào đầu hàng ngày 3.2.3 Cơng tác thúc đẩy tiêu thụ Cơng tác chăm sóc khách hàng: Khách hàng vấn đề vô quan trọng Đây lực lƣợng tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp sản xuất, lực lƣợng định đến phát triển hay thất bại doanh nghiệp Khách hàng đƣợc xem nhƣ đe doạ mang tính cạnh tranh họ đẩy giá bán sản phẩm xuống họ yêu cầu chất lƣợng sản phẩm dịch vụ tốt làm cho chi phí hoạt động công ty tăng lên Ngƣợc lại khách hàng có yếu phụ thuộc nhiều vào sản phẩm doanh nghiệp sản xuất tạo cho doanh nghiệp hội để tăng gia tìm kiếm lợi nhuận Do đặc thù mặt hàng chất hoạt động bề mặt LAS chủ yếu cung cấp cho thị trƣờng bột giặt chất tẩy rửa, yêu cầu khách hàng giá thành phải rẻ, đáp ứng nhanh đầy đủ chất lƣợng số lƣợng, thời gian giao hàng, sách nhƣ yêu cầu nghiêm ngặt nhà sản xuất Vì vậy, để bán đƣợc nhiều hàng nâng cao đƣợc hiệu sản xuất kinh doanh Công ty, công tác bán hàng luôn đƣợc trọng quan tâm, ln linh hoạt, tìm cách tiết giảm chi phí đầu vào chi phí sản xuất để có đơn hàng giá rẻ, cạnh tranh Footer Page -Footer Page -Footer Page 66 of 85 58 Header Page 67 of 85 thực đầy đủ cam kết với khách hàng, đề sách thay đổi cho phù hợp khách hàng có u cầu Ngồi việc quản lý điều hành sản xuất tốt cần nắm bắt đƣợc thơng tin cách nhanh chóng xác Tăng cƣờng tiếp thị, khai thác thông tin nhanh, xử lý thơng tin góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Thực tiễn năm qua cho thấy, Cơng ty có khách hàng truyền thống chiếm 80% sản lƣợng sản xuất nhƣ : Công ty Hóa Mỹ Phẩm Quốc Tế Unilever, Tập đồn P&G, Công ty Vico, Công ty mở rộng mạng lƣới khách hàng đến Công ty liên doanh công ty nhỏ khác nhƣ: Nikko, Hòa Hợp, Song Anh… Đối với khách hàng cơng ty cần phải tạo đƣợc mối quan hệ thân thiết, lâu dài Đây nguồn sống Cơng ty, doanh thu Công ty phụ thuộc nhiều vào khách hàng Ngoài khách hàng nƣớc, ngành cơng ty cần nhanh chóng nắm bắt mối khách hàng khu vực rộng khách hàng giới Marketing có vai trò quan trọng việc quảng bá thƣơng hiệu sản phẩm Cơng ty TNHH Hóa Chất PTN xây dựng đƣợc uy tín vững thị trƣờng Đối với tình hình kinh tế khó khăn tới cần tổ chức công tác kinh doanh nhằm tăng sản lƣợng LAS tiêu thụ, tăng doanh thu lợi nhuận để cơng ty có đủ khả đứng vững tình hình thị trƣờng ngày cạnh tranh Các biện pháp để củng cố hoàn thiện chiến lƣợc marketing bao gồm : - Đối với sách giá: + Các khách hàng mặt hàng Chất hoạt động bề mặt (LAS ) đa số lựa chọn sản phẩm dựa giá Chính sách giá linh hoạt yếu tố góp phần tạo nên thành cơng cho Cơng ty TNHH Hóa Chất PTN Giá Chất hoạt động bề mặt (LAS) công ty không rẻ so với công ty khác nhƣng sản lƣợng tiêu thụ lớn so với cơng ty khác Có đƣợc doanh số sản phẩm Cơng ty TNHH Hóa Chất PTN có đƣợc tiếng nói có trọng lƣợng thị trƣờng, chất lƣợng đạt tiêu chuẩn cao, ổn định chất lƣợng mà nhiều cơng ty sản xuất bột giặt chất tẩy rửa nhƣ khách hàng khác sử dụng sản phẩm không Footer Page -Footer Page -Footer Page 67 of 85 59 Header Page 68 of 85 trọng mặt trọng mặt tiêu chuẩn chất lƣợng thƣờng lựa chọn sản phẩm LAS cơng ty Các giải pháp sách giá bao gồm : + Giá LAS giao dịch với khách hàng đƣợc tính theo sách tiền tiền chậm Việc tính giá có lợi cho bên, với sách tiền chậm, cơng ty cộng thêm tiền vào giá bán để coi nhƣ khoản lãi suất sinh lời việc quay vòng vốn sản xuất vơ quan trọng, việc cộng thêm tiền vào giá với khoản tiền chậm khoản đền bù cho việc làm chậm vòng quay tiền + Chính sách giá theo tháng : Giá mặt hàng LAS biến động liên tục tác động từ nhiều yếu tố, đặc biệt biến động theo giá dầu thô thị trƣờng giới Để cạnh tranh với công ty khác, cần thay đổi giá cách linh hoạt : với khách hàng truyền thống, quan hệ lâu dài, mua với số lƣợng lớn, áp dụng sách giá bán bn Với khách hàng mua ít, tần suất mua chậm áp dụng sách giá bán lẻ + Theo dõi chặt chẽ thay đổi thị trƣờng cung cầu để điều chỉnh giá LAS linh hoạt - Đối với sách mở rộng thị trường: + Xây dựng phƣơng án mở thêm đại diện Hồ Chí Minh, phù hợp nhu cầu chăm sóc khách hàng phía Nam kịp thời, thƣờng xuyên, nhằm góp phần quan trọng việc giữ vững thƣơng hiệu công ty, không nên trơng mong khách hàng đến với mà nên chủ động đến với khách hàng, cần thực biện pháp sau : + Tiếp tục thực tốt công tác mở rộng thị trƣờng đặc biệt thị trƣờng miền Trung miền Nam Có sách đặc biệt với khu vực thị trƣờng để thời gian ngắn có nhiều khách hàng biết lựa chọn + Phát triển mơ hình bán hàng trực tiếp, mở thêm số cửa hàng bán hàng trực tiếp công ty + Đẩy mạnh tiêu thụ mảng thị trƣờng giao thông vận tải biển nghành dầu khí nhƣ dùng sản phẩm LAS tẩy rửa hầm tàu, bồn bể chứa dầu, hầm hàng két bẩn lâu ngày… + Điều chỉnh bổ sung kịp thời sách hỗ trợ bán hàng, hỗ trợ trang thiết bị nhƣ bồn chứa Inox, bơm hóa chất cho khách hàng, ƣu tiên đặc biệt với các khách hàng có khối lƣợng tiêu thụ cao, khả khoản tốt Áp dụng Footer Page -Footer Page -Footer Page 68 of 85 60 Header Page 69 of 85 hình thức khuyến mại để khuyến khích khách hàng trung gian nhƣ chiết khấu theo sản lƣợng, thời gian toán - Nâng cao ưu cạnh tranh: Sự cạnh tranh doanh nghiệp ngành yếu tố quan trọng tạo hội mối đe doạ cho doanh nghiệp Nếu cạnh tranh yếu doanh nghiệp có hội nâng giá nhằm thu đƣợc lợi nhuận cao Nếu cạnh tranh gay gắt dẫn đến cạnh tranh liệt giá có nguy làm giảm lợi nhuận doanh nghiệp Mức độ cạnh tranh doanh nghiệp ngành với ảnh hƣởng trực tiếp tới lƣợng cung cầu sản phẩm doanh nghiệp, ảnh hƣởng tới giá bán, tốc độ tiêu thụ sản phẩm ảnh hƣởng tới hiệu kinh doanh doanh nghiệp Đối với thị trƣờng sản phẩm chất hoạt động bề mặt LAS thị trƣờng có nhà sản xuất kinh doanh chất hoạt động bề mặt LAS Gồm công ty phía Bắc, là: Cơng ty TNHH Hóa Chất PTN, Cơng ty TNHH Hóa Chất Đức Giang, Cơng ty TNHH Hóa Chất Soft Và cơng ty phía Nam, là: Cơng ty TNHH Hóa Chất Tico, Cơng ty TNHH Hóa Chất UIC Mỗi nhà sản xuất có mạnh riêng Họ ln tìm cách tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu sản xuất, hạ giá thành sản phẩm để cạnh tranh với đối thủ lại Vì yếu tố có tính định nhằm chiến thắng đƣợc đối thủ cạnh tranh liên tục tìm biện pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lƣợng cải tiến sản phẩm đáp ứng nhanh tốt yêu cầu cuả khách hang - Xúc tiến hỗn hợp: Đây vấn đề mà công ty đặc biệt trọng biện pháp giúp cơng ty đẩy nhanh q trình tiêu thụ hàng hóa thị trƣờng Công ty thƣờng xuyên tiến hành chiến dịch xúc tiến bán hàng nhƣ quảng cáo, quảng bá hình ảnh thƣơng hiệu công ty thông qua kênh phƣơng tiện truyền thơng : truyền hình, báo chí, tờ rơi, Công ty thƣờng xuyên tham gia hội chợ triển lãm ngành công nghiệp Việt Nam hay tổ chức hội nghị để ban lãnh đạo cơng ty trực tiếp gặp gỡ khách hàng để giải vấn đề mà khách hàng đặc biệt quan tâm nhƣ hoạt động xúc tiến bán hàng thơng qua hình thức giảm giá, hỗ trợ cửa Footer Page -Footer Page -Footer Page 69 of 85 61 Header Page 70 of 85 hàng trang thiết bị, nhân kinh nghiệm phân tích chất lƣợng sản phẩm việc thực tốt hoạt động tại, cần trọng : + Lựa chọn hợp tác với đơn vị quảng cáo, nghiên cứu thị trƣờng chuyên nghiệp để định vị thƣơng hiệu, định hƣớng chiến lƣợc phát triển xứng tầm + Tăng cƣờng nhân mảng quảng cáo, marketing + Tổ chức lớp đào tạo nâng cao kỹ bán hàng cho đại diện khu vực + Thƣờng xuyên tổ chức hội nghị bán hàng, đặc biệt thị trƣờng miền Trung miền Nam + Tiến hành hoạt động xuất LAS nhằm mở rộng, hƣớng tới thị trƣờng nƣớc ngồi, khẳng định uy tín, chất lƣợng sản phẩm thị trƣờng 3.2.4 Công tác đầu tư sở vật chất cho nhà máy Đầu tư trang thiết bị: Cơ sở vật chất kỹ thuật máy móc thiết bị có yếu tố quan trọng đến việc sản xuất chất hoạt động bề mặt LAS, dây chuyền đại chất lƣợng sản phẩm ln tốt nhất, chi phí tiêu hao ngun vật liệu thấp Ngồi đảm bảo an tồn cho ngƣời lao động nhƣ mơi trƣờng xung quanh Dây chuyền nhà máy sản xuất có sử dụng nguyên liệu Lƣu huỳnh chất dễ cháy nổ dây chuyền hoạt động liên tục 24/24h nên sở vật chất nhà máy phải luôn đảm bảo an tồn phòng chống cháy nổ, an tồn cho ngƣời lao động, chỗ làm việc phải đạt tiêu an toàn sức khỏe, đầy đủ điện cao áp, điện chiếu sáng nhân túc trực, kiểm tra theo dõi thƣờng xuyên theo quy định Bộ lao động Tồn thiết bị máy móc cần đƣợc chăm sóc bảo dƣỡng tốt, nhiều thiết bị cũ hoạt động hiệu cần đƣợc cải tạo nâng cấp thay mới, giúp nhà máy hoạt động ổn định, xảy cố hỏng hóc phải nhiều ngày để sửa chữa nhƣ năm trƣớc Thiết bị dự phòng cho nhà máy phải ln đƣợc bổ sung Footer Page -Footer Page -Footer Page 70 of 85 62 Header Page 71 of 85 kịp thời Nhà máy hoạt động liên tục dài ngày góp phần làm cho tiêu tiêu hao nguyên vật liệu nằm định mức cho phép Cụ thể cần trọng: + Hệ thống cung cấp gió: Quạt gió cần đƣợc thay cho quạt gió cũ hoạt động hiệu quả, áp lực thấp gió thấp, nhiệt cao Sau quạt gió đƣợc thay hệ thống cung cấp gió hoạt động hiệu hơn, nhiệt khí khỏi airchiller thấp giúp tăng hiệu suất chạy máy lên rõ rệt + Hệ thống sulphua hóa: Lò phản ứng hoạt động lâu ngày xuống cấp nhiều, bề mặt lò phản ứng bị ăn mòn nhiều, hàng năm, hàng tháng cần trì tốt cơng tác bảo bƣỡng chỉnh để hệ thống hoạt động ổn định đạt hiệu suất cao Đầu tư bảo dưỡng sửa chữa: + Sửa ống nhập LAB từ cầu tầu vào đến bể chứa để giảm rủi nhập hang + Cải tạo, lắp đặt thêm hệ thống nhập LAB Flexi tank nhằm giảm thiểu hao hụt hàng hóa so với nhập LAB tàu chuyển tải sang xà lan Quảng Ninh + Bảo bƣỡng kiểm định lại 02 bể LAB để giảm thiểu hao hụt nhập hang + Bảo dƣỡng sửa chữa nhà xƣởng, nhà kho, hệ thống xử lý nƣớc thải + Cải tạo hệ thống báo cháy tự động để nâng cao độ an toàn sản xuất + Kiểm định Các thiết bị đo lƣờng, điều khiển cho hệ thống điều khiển tự động để đảm bảo thiết bị ln hoạt động tin cậy, độ xác cao + Cải tạo trạm cân từ 60 Tấn lên 80 Tấn nhằm phù hợp với nhu cầu tại, tránh phải cân th bên ngồi, chi phí cao nhiều khơng xác dẫn đến hao hụt hàng hóa cao mức cho phép, giảm chi phí bán hàng cho công ty + Nâng kho chứa Lƣu Huỳnh tránh tình trạng ngập lụt thời kỳ mƣa bão + Hệ thống máy làm lạnh nƣớc: Thực tốt công tác bảo dƣỡng , trao đổi nhiệt đƣợc tẩy cặn định kỳ, đảm bảo giải nhiệt tốt đảm bảo cho hệ thống máy lạnh hoạt động tốt, nhiệt độ nƣớc lạnh cấp cho hệ thống đạt yêu cầu Footer Page -Footer Page -Footer Page 71 of 85 63 Header Page 72 of 85 + Hệ thống cấp lƣu huỳnh: Từ sau thay bơm mới, đo lƣu lƣợng cải tạo lọc lƣu huỳnh phù hợp, hệ thống cấp lƣu huỳnh hoạt động tốt Dòng lƣu huỳnh ln ổn định góp phần làm tăng hiệu suất chạy máy, chất lƣợng sản phẩm ổn định, phòng bảo dƣỡng cần thƣờng xuyên kiểm tra, bảo dƣỡng, theo dõi sát hệ thống cấp lƣu huỳnh + Hệ thống ống cút: Kết hợp nhà máy dừng sản xuất điện, dự kiến bão gió, đƣờng ống cút sau lò đốt cần đƣợc chủ động thay hoàn toàn để nhà máy khơng gặp phải cố rò rỉ khí + Hệ thống xử lý khí thải: Hệ thống xử lý khí thải phải đƣợc chăm sóc bảo dƣỡng tốt, thƣờng xuyên hoạt động ổn định để chất lƣợng khí thải ngồi mơi trƣờng đạt u cầu + Các thiết bị phụ trợ khác: Các thiết bị phụ trợ nhƣ nồi hơi, máy nén khí, máy lạnh, bơm nƣớc cần bảo dƣỡng sửa chữa tốt, hoạt động ổn định, tuyệt đối khơng để nhà máy gặp phải cố hỏng hóc từ thiết bị Đầu tư tiết giảm chi phí sản xuất: Tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh để giảm giá thành phẩm tăng lợ i nhuận mục tiêu quan trọng tình cảnh kinh tế khó khăn cạnh tranh khốc liệt nhƣ Một số biện pháp để thực điều : Nhà máy ln ln giữ chế độ tự động: Lƣu lƣợng lƣu huỳnh đƣợc giữ ổn định giá trị đặt (210kg/h); Tín hiệu phản hồi từ cảm biến lƣu lƣợng đƣợc đƣa (Bộ xử lý (PLC) láy làm tín hiệu) để điều khiển biến tần Giả sử lƣu lƣợng đo đƣợc FIC 1023 lớn giá trị đặt lúc tín hiệu từ cảm biến lƣu lƣợng đƣa xử lý lúc tín hiệu từ xử lý đƣa đến điều khiển biến tần làm tần số đầu biến tần giảm làm tốc độ bơm quay chậm lại lƣu lƣợng dòng lƣu huỳnh giảm theo, giảm đƣợc tỷ lệ tiêu hao nguyên liệu lƣu huỳnh Song song với đó, cần giữ cho lò phản ứng ln đƣợc mát (vì trình phản ứng toả nhiệt) lò phản ứng ln đƣợc làm mát bơm cấp nƣớc làm mát P 4061 Bộ TIC 4062 làm nhiệm vụ điều chỉnh nhiệt độ nƣớc làm mát để làm mát lò phản ứng TV 4062 van điều chỉnh nhiệt độ để chất lƣợng sản phẩm đạt tốt nhiệt độ LAS phải giữ giá trị định Footer Page -Footer Page -Footer Page 72 of 85 64 Header Page 73 of 85 - Giao khốn tỷ lệ chi phí ngun vật liệu sản xuất cho phận trực tiếp sản xuất, định mức khoán cần đƣợc xây dựng chi tiết, cụ thể chặt chẽ cho loại sản phẩm tƣơng ứng với nguyên liệu đầu vào đồng thời giám sát chặt chẽ chất lƣợng thành phẩm Tìm biện pháp khích lệ cách thƣởng CBCNV theo phát minh, theo phần trăm tỷ lệ tiêu hao… - Ngoài mức lƣơng cố định, khốn thêm thu nhập theo kết cơng việc, chủ động chia lƣơng hạn cho cán công nhân viên để khuyến khích ngƣời lao động phấn đấu trình sản xuất kinh doanh - Xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm kế hoạch sản xuất phù hợp với tình hình thiết bị, tình hình cắt điện luân phiên Thành phố, hạn chế tình trạng ngƣng sản xuất thiếu nguyên vật liệu, cố máy móc, cố điện…để giảm chi phí sản xuất khơng đáng có - Thƣờng xun cập nhật tình hình giá nguyên vật liệu để giảm chi phí nguyên liệu đầu vào - Cải thiện suất lao động cách vừa giảm thời gian nhàn rỗi công nhân vừa đảm bảo công nhân đạt suất cao thời gian làm việc cách không thực công việc hay thao tác khơng cần thiết - Tích cực nghiên cứu cải tiến công nghệ Việc giảm giá bán thu hút đƣợc phần lớn phận khách hàng nhỏ lẻ quan tâm đến giá thành sản phẩm không coi trọng chất lƣợng sản phẩm, nhờ sản lƣợng LAS tiêu thụ tăng, làm tăng doanh thu lợi nhuận cho công ty Tuy nhiên nên giảm giá chừng mực khơng nên giảm giá nhiều, nhƣ ảnh hƣởng đến lợi nhuận công ty chêch lệch lợi nhuận chi phí sản xuất lớn đồng thời làm giảm chất lƣợng sản phẩm, ảnh hƣởng đến lòng tin khách hàng, giảm uy tín cơng ty 3.2.5 Nâng cao lực tài Khả tài vấn đề quan trọng hàng đầu giúp cho doanh nghiệp tồn kinh tế thị trƣờng Doanh nghiệp có khả tài mạnh khơng đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp diễn liên tục ổn định mà giúp cho doanh nghiệp có khả đầu tƣ Footer Page -Footer Page -Footer Page 73 of 85 65 Header Page 74 of 85 trang thiết bị, công nghệ sản xuất đại hơn, áp dụng kĩ thuật tiên tiến vào sản xuất nhằm làm giảm chi phí, nâng cao suất chất lƣợng sản phẩm giúp cho doanh nghiệp đƣa chiến lƣợc phát triển doanh nghiệp phù hợp với doanh nghiệp Khả tài doanh nghiệp ảnh hƣởng trực tiếp tới uy tín doanh nghiệp tới khả chủ động sản xuất kinh doanh, khả tiêu thụ khả cạnh tranh doanh nghiệp ảnh hƣởng tới mục tiêu tối thiểu hố chi phí cách chủ động khai thác sử dụng tối ƣu nguồn lực đầu vào Do tình hình tài doanh nghiệp có tác động mạnh tới hiệu kinh doanh doanh nghiệp nên nâng cao hiệu huy động sử dụng vốn chiến lƣợc cần quan tâm Hiện cơng ty sở hữu nguồn lực tài dồi cần sử dụng nguồn vốn thật hiệu quả, tránh lãng phí tạo lòng tin cho ngân hàng, tổ chức tín dụng nhƣ chủ đầu tƣ Để đảm bảo nguồn vốn ổn dịnh việc sử dụng có hiệu quả, cơng ty cần thực giải pháp sau: - Hạn chế tối đa lƣợng hàng hóa, nguyên liệu tồn kho, tránh ứ đọng vốn - Cố gắng trì tốt mối quan hệ có với ngân hàng, tổ chức tín dụng, mở rộng đối tác tín dụng thực cam kết hợp đồng vay vốn - Đa dạng hóa hình thức huy động vốn - Kịp thời xử lý vật tƣ, hàng hóa khơng cần dùng hiệu sử dụng thấp để thu hồi vốn - Làm tốt công tác thu hồi công nợ để bảo toàn vốn Cụ thể : Xây dựng kế hoạch thu hồi vốn hàng tuần, tháng , quý, thành lập tổ chuyên trách, xây dựng hạn mức tín dụng, bảo lãnh toán cho khách hàng 3.2.6 Chế độ đãi ngộ người lao động Do ngành nghề đặc thù đòi hỏi ngƣời lao động phải có trình độ ngƣời lao động chế độ tiền lƣơng nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu sản xuất kinh doanh công ty Ngƣời lao động đƣợc đáp ứng đầy đủ yêu cầu ngƣời lao động pháp luật quy định ( lao động, ngày nghỉ, chế độ đãi ngộ… ) Ngoài ngƣời lao động đƣợc quan tâm khuyến khích để phát huy khả sáng kiến cải tạo kỹ thuật mang lại hiệu sản xuất kinh doanh cao Footer Page -Footer Page -Footer Page 74 of 85 66 Header Page 75 of 85 Một yếu tố quan trọng định đến chất lƣợng lao động tiền lƣơng Mức tiền lƣơng cao thu hút đƣợc nguồn nhân lực có trình độ cao ảnh hƣởng tới mức lợi nhuận sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tiền lƣơng yếu tố cấu thành phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, tác động tới tâm lý ngƣời lao động doanh nghiệp Tiền lƣơng cao làm cho chi phí sản xuất kinh doanh tăng làm giảm hiệu kinh doanh nhƣng lại tác động tới trách nhiệm ngƣời lao động cao làm tăng suất chất lƣợng sản phẩm nên làm tăng hiệu kinh doanh Về mặt quản lý tiền lƣơng cần theo dõi đầy đủ công tác tổ chức tiền lƣơng, tiền thƣởng cho ngƣời lao động, nâng cao tính công công tác tiền lƣơng, tạo tâm lý thoải mái, động lực hăng say phấn đấu cho ngƣời lao động; Phân hạng cấp bậc, tạo điều kiện trả lƣơng theo chất lƣợng lao động Công ty cần áp dùng nhiều hình thức thƣởng để khuyến khích, tạo động lực cho ngƣời lao động nhƣ thƣởng suất chất lƣợng, thƣởng tiết kiệm, thƣởng theo kết hoạt động kinh doanh chung công ty, thƣởng sáng kiến…Kết hợp chặt chẽ việc khuyến khích lợi ích, tinh thần với việc thƣởng phạt phân minh để công tác tạo động lực đạt hiệu Footer Page -Footer Page -Footer Page 75 of 85 67 Header Page 76 of 85 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ - Kết luận Trong kinh thị trƣờng bùng nổ, thị trƣờng rộng lớn nhƣng tiềm tàng đầy thách thức rủi ro, để đứng vững cạnh tranh kinh tế thị trƣờng, doanh nghiệp phải đặt nhiệm vụ hàng đầu nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Một việc quan trọng xác định nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Từ doanh nghiệp đề giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Qua phân tích trạng hoạt động sản xuất kinh doanh chất hoạt động bề mặt LAS Cơng ty TNHH Hóa Chất PTN giai đoạn 2010 - 2014 em xác định rõ nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu sản xuất kinh doanh, đề phƣơng hƣớng biện pháp nâng cao chất lƣợng sản phẩm để tăng tính cạnh tranh, biện pháp trọng phát huy nguồn nhân lực để tăng suất hiệu sản xuất kinh doanh Biện pháp đầu tƣ cải tiến kỹ thuật để dây chuyền sản xuất hoạt động ổn định hiệu chi phí tiêu hao thấp để nâng cao hiệu Giải pháp kinh doanh, chăm sóc khách hàng để tăng uy tín tạo niềm tin với khách hàng Thực tốt giải pháp nêu doanh nghiệp nâng cao đƣợc hiệu sản xuất kinh doanh chất hoạt động bề mặt LAS giúp phần làm tăng doanh thu, gia tăng lợi nhuận, tăng suất lao động, giảm lãng phí nguyên vật liệu, ổn định công ăn việc làm nâng cao đời sống ngƣời lao động Do có nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh tiết kiệm đƣợc chi phí, nâng cao suất lao động, nâng cao chất lƣợng sản phẩm, nâng cao đƣợc sức cạnh tranh doanh nghiệp thị trƣờng tìm biện pháp để nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tất yếu khách quan Footer Page -Footer Page -Footer Page 76 of 85 68 Header Page 77 of 85 - Kiến nghị 2.1 Các kiến nghị với Bộ Cơng Thƣơng Cơng ty TNHH Hóa Chất PTN công ty liên doanh với 60% vốn Tập Đồn Xăng Dầu Việt Nam thuộc Bộ Cơng Thƣơng Do để tạo điều kiện cho Công ty TNHH Hóa Chất PTN nói riêng đơn vị trực thuộc ngành sản xuất chất hoạt động bề mặt LAS khác nói chung, Bộ Cơng Thƣơng cần phải cần phải: - Là cầu nối đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc với Nhà nƣớc, đề đạt nguyện vọng đợn vị lên Nhà nƣớc tuyên truyền cho đơn vị định hƣớng Nhà nƣớc - Hỗ trợ công ty hoạt động nghiên cứu thị trƣờng, định hƣớng sản xuất kinh doanh 2.2 Các kiến nghị với Nhà nƣớc Để tạo điều kiện cho Cơng ty TNHH Hóa Chất PTN nói riêng ngành sản xuất chất hoạt động bề mặt LAS nói chung vƣợt qua khó khăn để cạnh tranh đƣợc với sản phẩm nhập ngoại thị trƣờng, Nhà nƣớc cần có biện pháp nhằm khuyến khích hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh: - Giảm thuế miễn thuế nhập nguyên vật liệu thiết yếu ngành LAS mà nƣớc chƣa có điều kiện sản xuất đƣợc - Nhà nƣớc cần có biện pháp xử lý nghiêm hoạt động nhập trái phép, làm lũng loạn thị trƣờng giá - Nhà nƣớc cần có sách đầu tƣ phát triển ngành hoá chất, đặc biệt hóa chất cơng nghiệp ngành có liên quan tạo điều kiện cung cấp nguyên vật liệu cho ngành sản xuất chất hoạt động bề mặt - Nhà nƣớc cần có sách khuyến khích nhà đầu tƣ nƣớc đầu tƣ vào lĩnh vực sản xuất sản phẩm bột giặt chất tẩy rửa, nhằm tạo điều kiện đầu cho doanh nghiệp nƣớc Footer Page -Footer Page -Footer Page 77 of 85 69 Header Page 78 of 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách đề cƣơng giảng Phân tích tài doanh nghiệp trƣờng Đại học Tài – Quản trị kinh doanh (Nhà xuất lao động – xã hội năm 2012) Đề cƣơng giảng Tài doanh nghiệp trƣờng Đại học Tài – Quản trị kinh doanh (Nhà xuất lao động – xã hội năm 2012) Sách Phân tích tài doanh nghiệp nhà xuất TP.Hồ Chí Minh năm 2011 Tài dành cho nhà quản lý nhà xuất tổng hợp Hồ Chí Minh năm 2010 Giáo trình Kinh tế Ngoại thƣơng - Trƣờng Đại học Ngoại thƣơng 2007 Đánh giá tác động gia nhập WTO tới kinh tế Việt Nam, Viện Chiến lƣợc Phát triển Tổ chức quản trị công ty - Biên soạn: TS Vũ Trọng Khải (chủ biên), Lâm Ngọc Diệp Nhà xuất Thống Kê, 1996 Quản trị doanh nghiệp - Bộ môn Quản trị doanh nghiệp – Nhà xuất giáo dục , 1996 Quản trị doanh nghiệp thƣơng mại ( Trƣờng Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại ) 10 Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh ( TS Nguyễn Xuân Xuyên ) 11 PGS.TS- Ngô Kim Thanh Giáo trình Quản trị chiến lƣợc- Trƣờng ĐH Kinh tế quốc dân 12 TS Mai Khắc Thành Giáo trình Quản trị chiến lƣợc- Trƣờng Đại Học Hàng Hải 13 Nguồn báo cáo tài năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Cơng ty TNHH Hóa Chất PTN 14 Báo cáo kiểm tốn Cơng ty TNHH Hóa Chất PTN 2013 - 2014 15 Trang web Tổng cục Thống kê Việt Nam: http://www.gso.gov.vn/ 16 Trang web Công thƣơng Việt Nam: http://www.mot.gov.vn/ 17 Trang web: Luanvan.net.vn 18 Trang web: Khotailieu.com 19 Báo điện tử : http://www.vietnamnet.vn/ 20 Báo điện tử Thông xã Việt Nam: http://www.vnagency.com.vn/ 21 Báo điện tử : http://business.atem.vn/news 22 Báo điện tử: http://websrv1.ctu.edu.vn/coursewares/kinhte/quantridoanhnghiep Footer Page -Footer Page -Footer Page 78 of 85 70 ... nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh cho Cơng ty TNHH Hóa Chất PTN - Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Việc nghiên cứu biện pháp để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh hoạt động sản xuất kinh doanh chất. .. định nâng cao đời sống CBCNV Do tơi chọn đề tài ” BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH HĨA CHẤT PTN” Đề tài nghiên cứu tình hình hoạt động động sản xuất. .. Khái niệm hiệu sản xuất kinh doanh .4 1.1.2 Bản chất hiệu sản xuất kinh doanh 1.1.3 Phân loại hiệu sản xuất kinh doanh 1.2 Ý nghĩa việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT PTN_2, BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT PTN_2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay