BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY OSG VIỆT NAM_2

67 14 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 15:08

Header Page of 85 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn tự nghiên cứu thực Số liệu kết nghiên cứu trung thực chƣa đƣợc sử dụng luận văn Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn đƣợc cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Nếu sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Hải Phòng, ngày 10 tháng 03 năm 2016 Học viên Nguyễn Trung Kiên i Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình làm luận văn tốt nghiệp, ngồi nỗ lực thân tơi nhận đƣợc giúp đỡ tận tình nhiều cá nhân, tập thể công ty TNHH OSG Việt Nam tạo điều kiện cho nghiên cứu & thu thập thông tin cần thiết cho đề tài xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể Thầy Cô giáo Viện đào tạo sau Đại học Trƣờng Đại học Hàng Hải Việt Nam truyền đạt cho kiến thức tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Thị Mỵ dành nhiều thời gian trực tiếp định hƣớng, động viên hƣớng dẫn, tận tình cho tơi hồn thành q trình nghiên cứu đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày 10 tháng 03 năm 2016 Học viên Nguyễn Trung Kiên Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 ii Header Page of 85 MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài Chƣơng I Cơ sở lý luận chung lực cạnh tranh doanh nghiệp 1.1 Thị trƣờng cạnh tranh doanh nghiệp kinh tế thị trƣờng 1.1.1 Khái niệm thị trường 1.1.2 Khái quát vai trò cạnh tranh kinh tế thị trường 1.1.3 Phân loại cạnh tranh kinh tế thị trường 1.2 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp 11 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh doanh doanh nghiệp 11 1.2.2 Lợi cạnh tranh 12 1.2.3 Tầm quan trọng việc nâng cao lực cạnh tranh 12 1.2.4 Các tiêu đánh giá khả canh tranh doanh nghiệp 13 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp 14 1.3.1 Nhóm nhân tố bên doanh nghiệp 15 1.3.2 Nhóm nhân tố bên ngồi doanh nghiệp 17 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 iii Header Page of 85 Chƣơng II Phân tích lực cạnh tranh Công ty TNHH OSG Việt Nam 22 2.1 Giới thiệu chung Công ty TNHH OSG Việt Nam 22 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển Công ty 22 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 23 2.1.3 Chức & nhiệm vụ 25 2.1.4 Đặc điểm kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty giai đoạn 2010 – 2014 26 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh công ty TNHH OSG Việt Nam 31 2.2.1 Phân tích đối thủ cạnh tranh thị trường Việt Nam 31 2.2.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh công ty 33 2.3 Đánh giá lực cạnh tranh công ty OSG Việt Nam 40 2.3.1 Thị phần công ty 40 2.3.2 Hiệu sản xuất kinh doanh công ty năm 2010 - 2014 41 2.3.3 Uy tín, danh tiếng thương hiệu doanh nghiệp 43 CHƢƠNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY OSG VIỆT NAM 44 3.1 Phƣơng hƣớng phát triển công ty OSG Vietnam đến năm 2020 44 3.1.1 Phương hướng phát triển ngành 44 3.1.2 Mục tiêu, định hướng phát triển công ty OSG 44 3.2 Một số biện pháp nâng cao lực cạnh tranh công ty 48 3.2.1 Biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm 48 3.2.2 Biện pháp nghiên cứu mở rộng phát triển thị trường tiêu thụ 49 3.2.3 Hoàn thiện chiến lược sản phẩm Cơng ty 50 3.2.4 Hồn thiện chiến lược phân phối tổ chức mạng lưới bán hàng 50 3.2.5 Xây dựng phát triển thương hiệu doanh nghiệp 51 3.2.6 Nâng cao chất lượng nhân lực 52 3.2.7 Đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật 54 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 iv Header Page of 85 3.2.8 Biện pháp hoàn thiện cấu tổ chức hệ thống quản lý 54 3.2.9 Biện pháp quy trình kinh doanh 55 3.3 Một số kiến nghị 55 KẾT LUẬN 57 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 v Header Page of 85 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Chữ viết tắt Giải thích CNH - HĐH Cơng nghiệp hố - đại hố TP Thành phố DN Doanh nghiệp ĐVT Đơn vị tính CNN Công nghiệp nặng SXGC Sản xuất gia công OSG VN Công ty TNHH OSG Việt Nam SXKD Sản xuất kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lƣu động VNĐ Việt Nam đồng WTO Tổ chức thƣơng mại giới Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 vi Header Page of 85 DANH MỤC CÁC BẢNG Số bảng Tên bảng Trang 2.1 Tỷ trọng % phân phối văn phòng chi nhánh 28 2.2 Kết hđ kd công ty năm 2010 – 2014 29 2.3 Bảng tóm tắt thị phần makers 2013 – 2014 32 2.4 Tình hình đảm bảo vốn kinh doanh công ty 2010 – 2014 35 2.5 Số lao động công ty năm 2010 – 2014 36 2.6 Cơ cấu trình độ lao động công ty năm 2014 37 2.7 Bảng so sánh kq kd năm 2014 với số đối thủ cạnh tranh 39 2.8 So sánh thị phân công ty với số đối thủ cạnh tranh 40 2.9 Hiệu hđ kd công ty năm 2010 – 2014 42 3.1 Phân tích ma trận SWOT 46 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 vii Header Page of 85 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hình Tên hình Trang 1.1 Ma trận SWOT 11 1.2 Sơ đồ hệ thống thị trƣờng đơn giản 13 1.3 Mơ hình áp lực cạnh tranh Michael E.Porter 30 1.4 Sơ đồ cấu tổ chức công ty 32 2.1 Biểu đồ thể doanh thu & lợi nhuận công ty 2010 – 2014 40 2.2 Biểu đồ thị phần makers năm 2013 – 2014 43 2.3 Biểu đồ số lao động công ty năm 2010 – 2014 47 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 viii Header Page of 85 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Năm 1986 mốc quan trọng, nƣớc ta chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN Nhà nƣớc ta chủ trƣơng mở cửa kêu gọi nhiều nhà đầu nƣớc đến đầu tƣ sản xuất kinh doanh, có tham gia nhiều loại hình kinh doanh vào thành phần kinh tế cạnh tranh tất yếu ngày trở lên gay gắt Đặc biêt sau nƣớc ta trở thành thành viên thức Tổ chức thƣơng mại giới ký kết tham gia hiệp TTP Chính để tồn phát triển, doanh nghiệp phải nâng cao lực cạnh tranh thị trƣờng Hơn hết, vấn đề nâng cao lực cạnh tranh trở thành mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp ngành nghề Công ty TNHH OSG Việt Nam có vốn đầu tƣ 100% nƣớc xâm nhập hoạt động sản xuất kinh doanh 10 năm Việt Nam bên cạnh việc đạt đƣợc thành tƣu đáng khích lệ cơng ty tồn nhƣợc điểm nên gặp khơng khó khăn q trình cạnh tranh với công ty đối thủ suốt năm qua Vì lẽ tơi định chọn nghiên cứu thực đề tài: “Biện pháp nâng cao lực cạnh tranh công ty TNHH OSG Việt Nam” làm luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Quản lý kinh tế Mục tiêu nghiên cứu đề tài Nghiên cứu hoạt động sản xuất kinh doanh lực cạnh tranh sản phẩm dung cụ cắt gọt từ đề xuất biện pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Công ty năm tới làm tăng doanh thu kinh doanh, tăng thị phần, tăng lợi nhuận, tăng uy tín thƣơng hiệu thị trƣờng Việt Nam quốc tế Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tƣợng nghiên cứu * Đối tƣợng nghiên cứu yếu tố có ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh sản phẩm dụng cụ cắt gọt công ty gồm: số lƣợng, chất lƣợng, giá cả, mẫu mã, hệ thống phân phối … Công ty Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page 10 of 85 * Đối tƣợng nghiên cứu khác: doanh nghiệp cạnh tranh sản phẩm OSG Trong phạm vi nghiên cứu đề tài xét doanh nghiệp cạnh tranh với OSG lĩnh vực sản xuất sản kinh doanh dung cụ cắt gồm: Công ty TNHH Kamogawa VN, Công ty Yamazen VN, Công ty Việt Mỹ, makers có mặt Việt Nam nhƣ Mitsubishi, Sumitomo, Yamawa, Gurhing để so sánh Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: nghiên cứu thực trạng lực cạnh tranh Công ty TNHH OSG giai đoạn 2010-2014 Từ đƣa giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh công ty thời gian tới - Về thời gian: số liệu thông tin phục vụ cho đề tài đƣợc thu thập từ năm 2010 - 2014 Thời gian nghiên cứu đề tài từ tháng 10 /2015 đến tháng 04 / 2016 Phƣơng pháp nghiên cứu * Phƣơng pháp thu thập số liệu - Thu thập tài liệu, số liệu từ phòng ban chun mơn Cơng ty: Phòng Kế tốn, Kinh doanh, Xuât nhập khẩu, Kỹ thuật, nhân sự… nhằm thu thập số liệu có liên quan đến vấn đề tiêu thụ sản phẩm, marketing, quy trình sản xuất, cơng nghệ sản xuất, tiêu chuẩn chất lƣợng sản phẩm hoạt động nhằm khuếch trƣơng sản phẩm nhƣ xúc tiến bán hàng Công ty - Các thông tin từ sách báo, internet lực cạnh tranh sản phẩm thông tin chủ yếu sản xuất tiêu thụ dụng cụ cắt gọt thị trƣờng - Các báo cáo kết sản xuất kinh doanh định kỳ Cơng ty nhằm tìm hiểu đƣợc kết hoạt động kinh doanh đánh giá đƣợc khả cạnh tranh Công ty thông qua kết sản xuất kinh doanh - Các đề tài nghiên cứu khác có liên quan nhằm củng cố thêm kiến thức vấn đề cạnh tranh lực cạnh tranh sản phẩm * Phƣơng pháp phân tích thống kê kinh tế Từ tài liệu thu thập đƣợc tiến hành mô tả sơ lƣợc Công ty để biết đƣợc tình hình bản, tổng quan Cơng ty, mơ tả q trình kết hoạt Footer Page -Footer Page -Footer Page 10 of 85 Header Page 53 of 85 gọt hàng đầu Việt Nam Tích cực đầu tƣ phát triển khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào nghiên cứu, phát triển sản phẩm có chất lƣợng cao nhằm đáp ứng ngày nhiều nhu cầu khách hàng - Mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh hợp tác đƣợc với nhiều đại lý phạm vi toàn quốc, giữ mối quan hệ tốt với KCN & KCX theo dõi cổng thông tin thƣơng mại đầu tƣ để biết đƣợc nhà đầu tƣ đến Việt Nam đầu tƣ - Mục tiêu tăng doanh thu lợi nhuận Tăng cƣờng đầu tƣ chi phí quảng bán bán hàng, tiếp xúc khách hàng nhằm tăng doanh thu tồn cơng ty nhƣ lợi nhuận trung bình đạt 20% - 25% - Mục tiêu mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển thị trƣờng: Công ty tuyển dung thêm nhân viên kinh doanh văn phòng chi nhánh nhằm tăng cƣờng tiếp xúc khách hàng công tác marketing quản sản phẩm - Mục tiêu giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm Tiết kiệm tối đa chi phí dự trữ, chi phí quản lý, giảm thiểu chi phí sản xuất Tích cực ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh Phấn đấu hạ giá thành sản phẩm từ 5% - 7% - Tăng thu nhập cho ngƣời lao động Thu nhập bình quân đầu ngƣời đến năm 2020 đạt 15 trđ/ngƣời/tháng Cơ sở để tăng thu nhập gia tăng doanh thu đồng thời tăng lợi nhuận Phân tích SWOT Footer Page -Footer Page -Footer Page 53 of 85 45 Header Page 54 of 85 Bảng 3.1 Ma trận SWOT OSG Vietnam ĐIỂM MẠNH ĐIỂM YẾU ( Strengths ) ( Weaknesses ) Có vốn đầu tƣ lớn, ln Thiếu độ ngũ chuyên sau đƣợc công ty mẹ hỗ trợ về kỹ thuật để tƣ vấn khách chiến lƣợc, cách quản lý, hàng quan hệ khách lớn Thiếu đội ngũ nghiên cứu Nguồn nhân lực trẻ, khoa học, phát triển sản động, có kinh nghiệm phẩm SWOT Cơng ty có sản phẩm đa Cơng tác Marketing dạng, chất lƣợng sản phẩm hạn chế đƣợc khẳng định Chính xách giá tốt ngành áp dụng cho số Có hệ thống đại lý trung khách hàng lớn thành rộng khắp nƣớc Khơng có chi phí Có cơng nghệ máy móc “ mềm” việc quan hệ đại, đạt tiêu chuẩn với khách hàng Quốc tế Footer Page -Footer Page -Footer Page 54 of 85 46 Header Page 55 of 85 CƠ HỘI ( 0pportunities ) Chính sách nhà nƣớc thuận lợi cho phát triển ngành CNN, đặc biệt ngành sản xuất Ơtơ Thị trƣờng rộng tiềm Ngày có nhiều Tập đồn lớn đến đầu tƣ sản xuất kinh doanh Việt Nam : GE Energy HP, Bridgestone VN, LG electronic HP, Kyocera Doc Tech VN Footer Page -Footer Page -Footer Page 55 of 85 Kết hợp ( S/O ) Kết hợp ( W/0 ) Đẩy mạnh sản xuất chế Mở rộng quy mô sản tạo sản phẩm xuất kinh doanh, đa dạng thay có chất lƣợng cao hố chủng loại sản phẩm, tăng khả đáp ứng thị Phát triển kênh phân trƣờng phối theo chiều rộng theo chiều sâu Tăng cƣờng công tác Marketing Xây dựng chiến lƣợc phát triển lâu dài , trì Xây dựng chiến lƣợc khách hàng lớn mở tổng thể, dài hạn rộng khách hàng 47 THÁCH THỨC (Threats) Header Page 56 of 85 Cạnh tranh ngày Kết hợp (S/T) gay gắt từ nhiều Tăng cƣờng mối quan đối thủ hệ với tập đoàn sản tiềm ẩn xuất lớn từ bên cơng ty Biến động khó mẹ bên nƣớc ngồi có xu lƣờng từ thị trƣờng hƣớng mở rộng đầu tƣ yếu tố đầu vào Việt Nam dịch vụ hỗ trợ Sử dụng có hiệu Trình độ khoa học máy móc, thiết bị, công kỹ thuật ngày nghệ, chủ động nguyên phát triển, cạnh tranh liệu đầu vào để tiết kiệm công nghệ ngày sản xuất, hạ giá gay gắt thành sản phẩm Kết hợp (W/T) Tăng cƣờng liên kết với với nhà cung cấp sản phẩm tƣơng sinh, cộng sinh ngành Đa dạng hố chủng loại sản phẩm, tăng cƣờng tính thích nghi sản phẩm Tìm hiểu ƣu nhƣợc điểm nhƣ chiến lƣợc đối thủ cạnh tranh Nhu cầu, đòi hỏi Sử dụng lớp tập ngày cao từ huấn, thƣờng xuyên tổ khách hàng chức Hội thảo đầu bờ, mơ hình trình diễn… để nâng cao kiến thức nhƣ KTSX 3.2 Một số biện pháp nâng cao lực cạnh tranh công ty 3.2.1 Biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm Chất lƣợng sản phẩm yếu tố thiếu cấu thành nên lực cạnh tranh sản phẩm Để nâng cao chất lƣợng đa dạng hố sản phẩm OSG sử dụng nhóm biện pháp sau: - Đối với nhóm sản phẩm tiêu chuẩn mũi khoan, mũi phay, mũi Taro công ty đề xuất với công ty mẹ làm đa dạng chủng loại, kích thƣớc, phù hợp với nhiều loại vật liệu khác cải tiến cho ta đời sản phẩm có quy cách nhƣng có giá thành giảm chất lƣợng tốt hơn, nhằm làm thỏa mãn ngày nhiều & khó tính thị trƣờng Đối với dao đặc biệt : nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu sản xuất khách hàng liệt kê sản phẩm đặc biệt đƣa công Footer Page -Footer Page -Footer Page 56 of 85 48 Header Page 57 of 85 ty mẹ bên Nhật nghiên cứu chế tạo loại dao đặc cho phù hợp tiêu chuẩn & yêu cầu kỹ thuật Nhờ mở rộng thêm đƣợc khách hàng cơng ty đối thủ cạnh tranh - Đầu tƣ có chiều sâu cho hoạt động sản xuất kinh doanh: Hiện cơng ty có bƣớc thích hợp sản xuất kinh doanh đạt đƣợc kết tốt Tuy nhiên để phát triển cách bền vững cơng ty cần có cải tiến sâu sắc đặc biệt sách sản phẩm Ví dụ : Phát triển mạnh sản phẩm phoenix : dao phay gắn mảnh chip để thay dao endmill solid truyền thống nhằm chinh phục khách hàng chun sản xuất gia cơng sản phẩm có thiết diện rộng Sẽ tiết kiệm 1/3 chi phí sản xuất giảm thời gian gia công 1/3 cho nhà máy khách hàng 3.2.2 Biện pháp nghiên cứu mở rộng phát triển thị trường tiêu thụ Thành lập phòng Marketing Cơng ty nên thành lập phận hay phòng ban marketing chuyên nghiệp, đảm nhận hoạt động marketing Cơng ty, cần trọng nhiều vào công tác nghiên cứu thị trƣờng xúc tiến hỗn hợp Hoạt động Marketing hoạt động trung tâm hoạt động chức năng, liên kết hoạt động chức với gắn kết doanh nghiệp với thị trƣờng Đặc biệt, kinh tế thị trƣờng mở cửa nhƣ hoạt động marketing đóng vai trò quan trọng, tác động lớn đến kết quả, nhƣ hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Do có vai trò quan trọng nhƣ vậy, nên OSG cần có quan tâm đầu tƣ mức với hoạt động marketing Hiện nay, có quy mơ khơng nhỏ nhƣng OSG chƣa có phòng Marketing riêng, hoạt động Marketing đƣợc thực rải rác phòng ban, phòng Kinh doanh bán hàng Việc nghiên cứu thị trƣờng thu thập thông tin chƣa đƣợc thực cách hợp lý, thiếu đồng không đƣợc chuyên sâu Hoạt động kinh doanh Công ty chủ yếu mối quan hệ khép kín, có sẵn nên Cơng ty chƣa chủ động tìm kiếm khách hàng Với áp lực cạnh tranh ngày gay gắt nhƣ Công ty không thực tốt hoạt động marketing Footer Page -Footer Page -Footer Page 57 of 85 49 Header Page 58 of 85 dễ để dần thị trƣờng khách hàng Chính vậy, việc thành lập phòng Marketing riêng, đảm nhận chuyên sâu, chuyên nghiệp tất hoạt động marketing nhƣ nghiên cứu thị trƣờng, sách giá cả, phân phối xúc tiến hỗn hợp,… vấn đề cấp thiết OSG Thành lập nhóm nghiên cứu thị trƣờng Hiểu đƣợc thị trƣờng thiếu ? cần ? vơ quan trọng trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Từ doanh nghiệp đƣa sách quan nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu chiếm lĩnh thị trƣờng mang lại lợi nhuận lớn cho doanh nghiệp Nhu cầu thị trƣờng phong phú đa dạng, liên tục thay đổi theo tƣng giai đoạn lịch sử nên việc nghiên cứu giúp doanh nghiệp biết đƣợc thông tin cần thiết giá cả, cung cầu hàng hóa, nhóm khách hàng mục tiêu, phân khúc thị trƣờng, xu hƣớng thị trƣờng Giúp doanh nghiệp tránh lạc hƣớng sản xuất sản phẩm xã hội khơng cần đến khơng có xu hƣớng sử dụng cao tƣơng lai 3.2.3 Hoàn thiện chiến lược sản phẩm Công ty Công ty cần chọn sản phẩm mạnh, khơng ngừng cải tiến nâng cao chất lƣợng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm theo nhu cầu tiêu dùng ngày đa dạng nâng cao xã hội Đồng thời, OSGcũng cần quan tâm đến chiến lƣợc thích ứng hóa sản phẩm nhằm thoả mãn cao nhu cầu thị trƣờng Trong chiến lƣợc kinh doanh, Cơng ty phải tính đến việc phát triển sản phẩm mới, phải xem xét thái độ sản phẩm ngƣời tiêu dùng để kịp thời đƣa giải pháp cần thiết 3.2.4 Hoàn thiện chiến lược phân phối tổ chức mạng lưới bán hàng Hiện nay, OSG sử dụng kênh phân phối gián tiếp tức qua trung gian, đại lý bán buôn, bán lẻ nên giảm đƣợc chi phí nhƣ nhân lực lớn Công ty tự tổ chức cung cấp Các nhà bán buôn, bán lẻ thay mặt OSG thực việc giao dịch bán với khách hàng Với hệ thống phân phối nhƣ nay, OSG cần phải phát huy vai trò kênh phân phối nhằm sử dụng đƣợc hiệu kênh phân phối, góp phần nâng cao hiệu Footer Page -Footer Page -Footer Page 58 of 85 50 Header Page 59 of 85 kinh doanh Khai thác có hiệu hệ thống kênh phân phối có đồng thời tích cực xúc tiến mở rộng mạng lƣới Đại lý nhà phân phối sản phẩm Hiện công ty tổ chức mở đại lý cửa hàng theo hình thức sử dụng hồn tồn ngƣời sở tại, điểm thiếu sót vì: Thứ nhất, đại lý khơng bán độc sản phẩm công ty mà bán kèm theo nhiều sản phẩm khác, cơng ty khác Thứ hai, cơng ty khơng thể đòi hỏi họ nhiều việc nắm bắt phản hồi thơng tin từ phía khách hàng sử dụng sản phẩm công ty Để khắc phục điều công ty nên phân công nhân phụ trách địa bàn cụ thể, tăng cƣờng kiểm tra tình hình hoạt động đại lý phân phối nhƣ tổng hợp, nắm bắt thơng tin phản hồi tìm hiểu nhu cầu thị trƣờng - Chú trọng hoạt động chiêu thị nhƣ: Quảng cáo, khuếch trƣơng sản phẩm Qua tìm hiểu nghiên cứu tơi thấy hoạt động quảng cáo công ty nghèo nàn Số biển quảng cáo công cộng địa bàn số tỉnh lân cận khơng có, biển hiệu đại lý đơn giản, khơng có sức thu hút, thời lƣợng quảng cáo phƣơng tiện thông tin đại chúng thiếu tính hấp dẫn…Tăng cƣờng xúc tiến thƣơng mại thông qua hoạt động nhƣ: khuyến mại, chiết khấu, tặng quà, hội nghị khách hàng… 3.2.5 Xây dựng phát triển thương hiệu doanh nghiệp Uy tín, thƣơng hiệu doanh nghiệp yếu tố mang tính tổng hợp , đƣợc hình thành khơng phải chốc lát mà q trình phấn đấu lâu dài, kiên trì theo đuổi mục tiêu chiến lƣợc đắn Uy tín, danh tiếng Cơng ty đƣợc hình thành từ yếu tố sau: chất lƣợng đội ngũ nhân sự, chất lƣợng hệ thống quản lý, chất lƣợng đội ngũ nhân sự, chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ, hoạt động marketing quảng cáo,… OSGlà Tập đồn lâu năm có uy tín hoạt động sản xuất kinh doanh trƣờng quốc tế Uy tín, thƣơng hiệu Cơng ty đƣợc củng cố tăng cƣờng Công ty thực tốt quản lý nhân lực, chất lƣợng dịch vụ, tăng cƣờng hoạt động marketing quảng cáo, giữ vững mở rộng đƣợc thị phần Footer Page -Footer Page -Footer Page 59 of 85 51 Header Page 60 of 85 mình,…Đồng thời, Cơng ty phải coi thƣơng hiệu cơng cụ bảo vệ lợi ích nâng cao nhận thức bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa Khi thực tốt đƣợc tất yếu tố giải pháp uy tín, danh tiếng Công ty đƣợc thực 3.2.6 Nâng cao chất lượng nhân lực Con ngƣời chủ thể hoạt động nói chung nhƣ hoạt động kinh doanh nói riêng Chính vậy, quốc gia hay tổ chức khắp giới nhận thức đƣợc nhân lực nguồn lực quan trọng nguồn tài nguyên không bị cạn kiệt Nguồn nhân lực yếu tố đảm bảo cho lực cạnh tranh lâu dài Cơng ty Do đó, để có đƣợc đội ngũ lao động đủ khả đáp ứng đƣợc yêu cầu kinh doanh môi trƣờng cạnh tranh ngày gay gắt thị trƣờng mở cửa, OSG cần tập trung thực giải pháp sau: Trƣớc hết, Cơng ty cần phải có kế hoạch chiến lƣợc quy hoạch nguồn nhân lực hợp lý Nguồn nhân lực Công ty vừa thiếu lại vừa thừa, cần phải dựa vào mục tiêu phát triển lâu dài kế hoạch chiến lƣợc đầu tƣ máy móc, thiết bị, yêu cầu thực tế sản xuất để Cơng ty dự kiến đƣợc nhu cầu sử dụng lao động phận, phòng ban giai đoạn phát triển Từ đó, so sánh với nguồn nhân lực có để xác định số lƣợng lao động cần tuyển dụng đào tạo lại Tiến hành xếp bố trí hợp lý đội ngũ cán quản lý lao động có Cơng ty Cần phát ngƣời có lực, bố trí họ vào cơng việc phù hợp với ngành nghề, trình độ lực họ Bổ sung cán bộ, lao động đủ tiêu chuẩn, có triển vọng phát triển, đặc biệt kỹ sƣ khí, chế tạo máy, kỹ sƣ bán hàng thiếu Công ty Đây giải pháp quan trọng để nâng cao suất, chất lƣợng hiệu công tác đội ngũ cán có mà chƣa cần đến việc đào tạo, bồi dƣỡng Tạo gắn bó quyền lợi trách nhiệm ngƣời lao động với Cơng ty sách nhƣ: đầu tƣ cho đào tạo đào tạo lại, bảo đảm công ăn việc làm ổn định cho ngƣời lao động kể có biến động, xây dựng chế độ tiền Footer Page -Footer Page -Footer Page 60 of 85 52 Header Page 61 of 85 lƣơng thƣởng theo hƣớng khuyến khích ngƣời lao động có đóng góp tích cực cho phát triển Cơng ty Đa dạng hóa kỹ đảm bảo khả thích ứng ngƣời lao động cần có điều chỉnh lao động nội Công ty Biện pháp giúp cơng ty dễ dàng điều chỉnh lao động có biến động, giảm đƣợc chi phí để tuyển dụng hay thuyên chuyển lao động Tiêu chuẩn hóa cán bộ, lao động Cơng ty Ở vị trí cơng tác, cung bậc cơng việc đòi hỏi kiến thức, kỹ chuyên môn khác Do tiêu chuẩn hóa cán phải cụ thể hóa loại cơng việc phải phù hợp, đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển thời kỳ Đồng thời, áp dụng chế bổ sung đào thải nhân lực để trì đội ngũ cán quản lý kinh doanh, nhân viên tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh thị trƣờng Đào tạo bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ, lao động để có trình độ chun mơn nghiệp vụ, ngoại ngữ, sử dụng thành thạo vi tính, am hiểu thị trƣờng nƣớc nhƣ giới luật lệ bn bán quốc tế Để có đội ngũ ngƣời lao động có tay nghề cao, doanh nghiệp phải có chiến lƣợc đào tạo giữ ngƣời tài Để nâng cao suất lao động tạo điều kiện cho ngƣời lao động sáng tạo Công ty phải có chiến lƣợc đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu, phù hợp với u cầu Song song với phải có quy định rõ ràng việc giữ lại họ sau đào tạo Cơng ty áp dụng việc quy địng số năm làm việc tối thiểu với Cơng ty phải hồn trả công tạo cho Công ty ngƣời đƣợc đào tạo chuyển chỗ làm Lựa chọn đối tƣợng đào tạo kỹ càng, tránh tình trạng đầu tƣ dàn trải, đầu tƣ sai ngƣời Đồng thời, Công ty cần trọng xây dựng sách đãi ngộ nhƣ sách lƣơng, thƣởng hợp lý, nhƣ tạo khơng khí làm việc thoải mái, hăng say, đoàn kết, tin tƣởng cho ngƣời lao động, để giữ ổn định lực lƣợng lao động mình, với lao động giỏi - Chú trọng việc trang bị kiến thức cho cán làm Marketing Hiện nhân lĩnh vực Marketing cơng ty OSG thiếu yếu Việc tham mƣu đề xuất giải pháp thị trƣờng mang tính khoa học đồng hầu nhƣ khơng có Footer Page -Footer Page -Footer Page 61 of 85 53 Header Page 62 of 85 3.2.7 Đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật Hiện cơng ty có xƣởng mài phủ lại loại sản phẩm sau q trình gia cơng hết khấu hao, nên phải liên tục cập nhật kỹ thuật từ công ty mẹ nhƣ giới để đảm bảo sản phẩm có chất lƣợng tốt cho khách hàng Tranh bị loại máy mài đại thiết bị đồ gá chuẩn nhằm cho sản phẩm có chất lƣợng cao, rút ngắn thời gian mài lại, mua thêm nhiều thiết bị để mài lại đƣợc đa dạng sản phẩm khác nhau, hình dạng đặc biệt đáp ứng đƣợc yêu cầu ngày khó tính khách hàng 3.2.8 Biện pháp hoàn thiện cấu tổ chức hệ thống quản lý Đổi cấu tổ chức quản lý, hoàn thiện kỹ quản lý đội ngũ lãnh đạo, quản trị Cơng ty Cơ cấu tổ chức hồn thiện cho phép đảm bảo thích nghi tổ chức với chiến lƣợc kinh doanh lập Trong cấu tổ chức, OSG cần xác định rõ mối tƣơng quan chiến lƣợc, bao gồm cấu trúc máy Công ty, phân quyền giao quyền, tạo mối liên hệ mật thiết với cấu Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ phận hệ thống tổ chức kinh doanh Cơng ty, cần có phân biệt tƣơng đối tính chất, cơng việc phận, tránh chồng chéo, tạo điều kiện cho cán quản lý tập trung đầu tƣ chuyên sâu đảm bảo hoạt động phận Công ty cách nhịp nhàng Cần cấu trúc lại hệ thống quản lý tổ chức Công ty Hệ thống tổ chức nên gọn nhẹ, cấp linh hoạt môi trƣờng kinh doanh biến động nhƣ Hiện cơng tác marketing OSGcòn khiêm tốn, chủ yếu hình thức marketing đơn lẻ, chƣa có kế hoạch đồng Do đó, cần thành lập phận marketing để tìm hiểu nghiên cứu xu hƣớng thay đổi thị trƣờng, tiếp cận đƣợc xu hƣớng nhằm đáp ứng kịp thời đƣợc nhu cầu thị hiếu khách hàng Để phận marketing hoạt động có hiệu việc quy định khoản tài cho hoạt động marketing nhƣ điều tra, thu thập thông tin, quảng cáo, tổ chức kiện quảng bá sản phẩm,… việc làm cần thiết hợp lý Footer Page -Footer Page -Footer Page 62 of 85 54 Header Page 63 of 85 3.2.9 Biện pháp quy trình kinh doanh - Thay Công ty order hàng từ công ty mẹ bên Nhật từ bên tổng kho bên Singapore từ khách hàng đặt hàng tốn khoảng tuần để vận chuyển Việt Nam cơng ty nên có chuẩn bị lƣu kho hàng với số lƣợng lớn đa dang chủng loại & kích cỡ Việt Nam nhằm rút ngắn thời gian giao hàng cho khách hàng tạo dựng trì niềm tin cao với khách hàng truyền thống, việc có hàng sẵn sàng cho giao hàng tăng khả cạnh tranh lên nhiều khách hàng cần hàng gấp với số lƣợng nhỏ, trƣờng hợp bất thƣờng 3.3 Một số kiến nghị * Đối với Nhà nƣớc - Cần đề chủ trƣơng sách phù hợp để thu hút ngày nhiều nhà đầu tƣ tập đoàn sản xuất lớn giới đến Việt Nam đầu tƣ - Tạo môi trƣờng thuận lợi, cạnh tranh lành mạnh & sạch, tạo công cho doanh nghiệp nƣớc - Cần có đầu tƣ thoả đáng cho cơng tác đào tạo phát triển lực lƣợng lao động công nghiệp, thực có hiệu chủ trƣơng CNH - HĐH * Đối với Công ty - Cần hát huy mạnh có để bứt phá trở thành đơn vị dẫn đầu ngành : + Tăng cƣờng đại hoá sở vật chất đội ngũ lao động phục vụ cho công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm + Đa dạng hoá sản phẩm, trọng nâng cao tính thích nghi, tính phù hợp sản phẩm thị trƣờng để đáp ứng ngày nhiều nhu cầu ngƣời tiêu dùng - Tổ chức công tác nghiên cứu thị trƣờng cách chuyên nghiệp, xây dựng chiến lƣợc Marketing hiệu quả, lâu dài: + Chú trọng công tác quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, xây dựng hình ảnh cơng ty có tầm vóc lớn ngành cơng nghiệp sản xuất Footer Page -Footer Page -Footer Page 63 of 85 55 Header Page 64 of 85 + Chăm sóc tốt mảng thị trƣờng có hoạt động sau bán hàng làm sở để mở rộng thị trƣờng, thâm nhập thị trƣờng tiềm Footer Page -Footer Page -Footer Page 64 of 85 56 Header Page 65 of 85 KẾT LUẬN Trong suốt trình tìm hiểu, nghiên cứu thực tiễn công ty TNHH OSG Việt Nam với kiến thức tổng hợp đƣợc học nhà trƣờng tơi hồn thành luận văn với đề tài “ Giải pháp nâng cao khả cạnh tranh công ty TNHH OSG Việt Nam” Qua giới thiệu chung lý thuyết sở lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh doanh nghiệp kinh tế thị trƣờng Nội dung đề tài giới thiệu tổng quanvề công ty OSG, kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 – 2014, phân tích & đánh giá mặt làm đƣợc chƣa làm đƣợc từ số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh công ty thời gian tới Vì điều kiện thời gian có hạn, kiến thức lực than nhiều hạn chế nên luận không tránh khỏi thiếu sót Do đó, em mong nhận đƣợc quan tâm & ý kiên đóng góp quý báu quý thầy, cô, bác, anh chị em Một lần em xin chân thành cảm ơn hƣớng dẫn bảo TS Nguyễn Thị Mỵ giúp đỡ nhiệt tình anh chị emtrong cơng ty TNHH OSG Việt Nam Footer Page -Footer Page -Footer Page 65 of 85 57 Header Page 66 of 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH OSG Việt Nam giai đoạn năm 2010-2014 Bảng cân đối kế tốn cơng ty giai đoạn 2010-2014 T.S Mai Khắc Thành (2014), Giáo trình Quản trị chiến lược kinh doanh, NXB Hàng Hải, Trƣờng Đại học Hàng Hải Việt Nam 4.Gregory Mankiw N (2003),Nguyên lý kinh tế học, NXB Thống kê Hà Nội 5.GS.TS Vũ Thị Ngọc Phùng, Phan Thị Nhiệm, Giáo trình chiến lược kinh doanh, NXB Thống Kê, Hà Nội (1999) Mai Thùy Trang (2006), Phân tích ma trận SWOT việc hình thành chiến lược kinh doanh, NXB Thống kê, Hà Nội Michael Porter (2005), Lợi cạnh tranh, NXB Khoa học – Xã hội, Hà Nội Michael E Porter, Chiến lược cạnh tranh, ngƣời dịch Nguyễn Ngọc Toàn, Nhà xuất Trẻ Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam (2003), Chiến lược sách kinh doanh, NXB Thống kê, Hà Nội 10 Nguyễn Văn Thanh (2003), Một số vấn đề lực cạnh tranh lực cạnh tranh quốc gia , tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 317 11.Ths Bùi Đức Tuân (2006), Giáo trình kế hoạch kinh doanh, NXB LĐ XH 12.TS Vũ Trọng Lâm (2005),Nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp tiếntrình hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Chính trị - Quốc gia, Hà Nội 13.TS Dƣơng Ngọc Dũng, Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Michael E.Porter, NXB tổng hợp TPHCM 14.Nguyễn Đình Long (1999), Phát huy lợi thế, nâng cao khả cạnh tranh nông sản Việt Nam – NXB Nông nghiệp Hà Nội 15 Trần Sửu, Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp điều kiện tồn cầu hóa, NXB Lao động Footer Page -Footer Page -Footer Page 66 of 85 58 Header Page 67 of 85 16 TS Nguyễn Vinh Thanh (2005), Nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp thương mại Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội 17 Tôn Thất Nguyễn Thiêm (2004), Thị trường, chiến lược cấu : cạnh tranh giá trị gia tăng, định vị phát triển doanh nghiệp, NXB Tổng hợp, TP HCM 18.Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Ƣơng (2000), Cơ cở khoa học thực tiễn xây dựng sách cạnh tranh Việt Nam, NXB Lao động, Hà Nội 19 Các địa Website: - http://vietnamnet.vn/kinhte - http://www.osgasia.biz/index.html - http://voer.edu.vn - http://tailieu.vn/loithecanhtranh Footer Page -Footer Page -Footer Page 67 of 85 59 ... Chương 1: Cơ sở lý luận lực cạnh tranh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh công ty TNHH OSG Việt Nam Chương 3: Biện pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty TNHH OSG Việt Nam Footer Page... tiêu, định hướng phát triển công ty OSG 44 3.2 Một số biện pháp nâng cao lực cạnh tranh công ty 48 3.2.1 Biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm 48 3.2.2 Biện pháp nghiên cứu mở rộng... nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh công ty 33 2.3 Đánh giá lực cạnh tranh công ty OSG Việt Nam 40 2.3.1 Thị phần công ty 40 2.3.2 Hiệu sản xuất kinh doanh công ty năm 2010 - 2014
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY OSG VIỆT NAM_2, BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY OSG VIỆT NAM_2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay