Dap an trac nghiem mon kinh te phat trien vien dai hoc mo ehou

12 192 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 14:55

Đáp án trắc nghiệm môn kinh tế phát triển Viện đại học mở ehou dành cho những ai học từ xa tại Viện Đại học mở Hà Nội (sắp xếp theo thứ tự câu hỏi có chữ cái đầu là A, B, C.........................) A B Biện pháp cần sử dụng để hạn chế việc di chuyển lao động từ nông thôn thành phố:? Đáp án: Kinh tế C Các lý thuyết mơ hình tăng trưởng kinh tế có nguồn gốc từ (chọn phương án đúng): Đáp án: Nhận thức người từ tượng trình kinh tế Các nguồn vốn để tăng trưởng kinh tế nước phát triển gồm có vốn (chọn phương án nhất): Đáp án: Trong nước nước Các nhà doanh nghiệp đóng góp vào q trình tăng trưởng, phát triển kinh tế đất nước nhờ (chọn phương án nhất): Đáp án: Quyết định thành bại doanh nghiệp Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến nguồn vốn nhà nước nước phát triển (chọn phương án nhất) Đáp án: Quy mô GDP, tốc độ tăng trưởng GDP, sách thu chi ngân sách, máy thu, hiệu hoạt động khu vực kinh tế nhà nước Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến nguồn vốn tư nhân nước phát triển (chọn phương án nhất): Đáp án: Quy mô GDP, tốc độ tăng trưởng GDP, tỷ lệ tiết kiệm, độ rủi ro đầu tư, hiệu đầu tư Các nhân tố quy định cấu kinh tế bao gồm (chọn phương án nhất) Đáp án: điều kiện tự nhiên; trình độ phát triển kinh tế-xã hội; mức độ hội nhập kinh tế quốc tế; sách nhà nước Các nước phát triển nước (chọn phương án nhất)? Đáp án: Chậm phát triển Các nước phát triển mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế nhằm (chọn phương án nhất) Đáp án: phát huy lợi thế, khắc phục nhược điểm kinh tế; tận dụng hội bên để tăng trưởng kinh tế nhanh Các nước phát triển phải coi trọng chuyển giao cơng nghệ (chọn phương án nhất) Đáp án: tiết kiệm thời gian, tiền 10.Các nước phát triển phải coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng sử dụng đội ngũ, cán cơng chức nhà nước họ định (chọn phương án đúng): Đáp án: Chất lượng hoạch định sách việc thực thi sách 11.Các nước phát triển phải quan tâm thực công theo mức độ theo chức (chọn phương án đúng) Đáp án: quan niệm có ưu điểm bổ sung cho nhau; có nhược điểm cần phải khắc phục 12.Các nước phát triển phải sử dụng công nghệ nhiều tầng, kết hợp công nghệ truyền thống với cơng nghệ đại (chọn phương án nhất) Đáp án: phát huy ưu điểm, hạn chế nhược điểm tầng công nghệ 13.Các nước phát triển xây dựng, phát triển thị trường vốn nhằm (chọn phương án đúng): Đáp án: Huy động nâng cao hiệu sử dụng vốn 14.Các thước đo chất lượng sống dân cư để đo lường (chọn phương án nhất): Đáp án: Mức độ thụ hưởng thành kinh tế dân cư 15.Các thước đo cấu kinh tế dùng để đo lường trình độ phát triển (chọn phương án đúng) Đáp án: Cấu trúc kinh tế 16.Các thước đo phát triển kinh tế dùng để đo lường (chọn phương án đúng): Đáp án: Phát triển kinh tế 17.Các thước đo tăng trưởng kinh tế dùng để đo lường (chọn phương án đúng): Đáp án: Mức độ thay đổi GDP 18.Cải cách kinh tế nhà nước nước phát triển cần thực theo hướng (chọn phương án nhất) Đáp án: giảm tỷ trọng kinh tế nhà nước, nâng cao hiệu khu vực kinh tế nhà nước 19.Căn lựa chọn chiến lược tăng trưởng kinh tế (chọn phương án nhất) Đáp án: Cả phương án (sai) 20.Cầu sản phẩm thơ tăng chậm (chọn phương án đúng): Đáp án: sản phẩm thô hàng hoá thiết yếu 21.Chất lượng sống dân cư không tùy thuộc vào (chọn phương án nhất):? Đáp án: Mức độ hội nhập kinh tế quốc tế 22.Chọn phương án ảnh hưởng đến chất lượng sống? Đáp án: Quy mô GDP 23.Chọn phương án ảnh hưởng đến nguồn vốn nhà nước nước phát triển Đáp án: Lãi suất thị trường 24.Chọn phương án ảnh hưởng đến nguồn vốn tư nhân nước phát triển Đáp án: Vốn vay nước 25.Chọn phương án có ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nhân lực: Đáp án: Kết cấu hạ tầng kinh tế 26.Chọn phương án liên quan đến phát triển nguồn nhân lực: Đáp án: Đấu tranh trật tự kinh tế quốc tế cơng bằng, bình đẳng 27.Chọn phương án không ảnh hưởng đến chuyển dịch cấu ngành kinh tế Đáp án: điều kiện tự nhiên (sai) 28.Chọn phương án không ảnh hưởng đến cấu kinh tế Đáp án: mức thu nhập dân cư 29.Chọn phương án không làm tăng cầu lao động: Đáp án: Đẩy mạnh ứng dụng tiến khoa học - công nghệ 30.Chọn phương án công cụ nhà nước điều tiết thu nhập Đáp án: Quỹ tín dụng 31.Chọn phương án khơng phải sách hỗ trợ chiến lược định hướng vào xuất Đáp án: Khuyến khích đầu tư nước ngồi; lập khu mậu dịch tự do; đại hoá kết cấu hạ tầng; Áp dụng chế độ tỷ giá hối đối linh hoạt có lợi cho xuất (sai) 32.Chọn phương án chức kinh tế nhà nước kinh tế thị trường Đáp án: Điều hành hoạt động doanh nghiệp nhà nước 33.Chọn phương án công cụ nhà nước sử dụng để can thiệp vào kinh tế thị trường Đáp án: Giáo dục, thuyết phục 34.Chọn phương án đặc điểm nước phát triển Đáp án: Chi phối đời sống kinh tế quốc tế 35.Chọn phương án khơng phải giải pháp xóa đói giảm nghèo nước phát triển Đáp án: Tăng trưởng kinh tế nhanh (sai) 36.Chọn phương án khơng phải khó khăn nước phát triển trình tăng trưởng kinh tế Đáp án: Hiệu biên vốn 37.Chọn phương án khuyết tật chế thị trường Đáp án: Chủ quan, ý chí 38.Chọn phương án khơng phải lợi ích tăng trưởng kinh tế Đáp án: Tranh thủ nguồn lực bên ngồi 39.Chọn phương án khơng phải lợi thương mại quốc tế Đáp án: Lợi nước sau 40.Chọn phương án lý cần coi trọng chuyển giao công nghệ Đáp án: công nghệ định phát triển khoa học 41.Chọn phương án lý cần khai thác, sử dụng tiết kiệm bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên Đáp án : Tài nguyên thiên nhiên thay nguồn lực khác 42.Chọn phương án lý mà nước phát triển phải tăng tỷ trọng xuất sản phẩm qua chế biến, giảm tỷ trọng xuất sản phẩm thô Đáp án : Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế 43.Chọn phương án lý nhà nước can thiệp vào kinh tế thị trường Đáp án: Phát huy sức mạnh quy luật thị trường 44.Chọn phương án mục tiêu can thiệp nhà nước vào kinh tế thị trường Đáp án: Văn minh 45.Chọn phương án khơng phải ngun nhân nghèo đói nước phát triển Đáp án: Tỷ lệ nghèo đói cao 46.Chọn phương án khơng phải ngun nhân nghèo đói nước phát triển Đáp án: Nhu cầu ngày cao 47.Chọn phương án nguyên nhân nghèo đói nước phát triển Đáp án: Người lao động khơng có điều kiện thụ hưởng dịch vụ giáo dục-đào tạo; Sự thiếu hụt nguồn lực (sai) 48.Chọn phương án nhân tố cản trở trình tăng trưởng kinh tế nước phát triển Đáp án: Toàn cầu hóa hội nhập quốc tế 49.Chọn phương án khơng phải nhân tố quy định phạm vi mức độ can thiệp nhà nước vào kinh tế thị trường Việt Nam Đáp án: Trật tự kinh tế quốc tế nước phát triển thiết lập 50.Chọn phương án nhược điểm chiến lược định hướng vào xuất Đáp án: Nền kinh tế trì trệ, hiệu 51.Chọn phương án khơng phải nhược điểm chiến lược thay nhập Đáp án: Nền kinh tế bị phụ thuộc bên 52.Chọn phương án nhược điểm công nghệ đại Đáp án: Khơng phù hợp với trình độ người lao động (sai) 53.Chọn phương án nhược điểm nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) Đáp án: Làm tăng nợ nước 54.Chọn phương án nhược điểm công nghệ truyền thống Đáp án: khả tạo việc làm thấp 55.Chọn phương án nội dung chiến lược định hướng vào xuất Đáp án: Bảo vệ ngành sản xuất non trẻ thuế quan quota 56.Chọn phương án nội dung chiến lược thay nhập Đáp án: Thực sách bảo hộ mậu dịch thuế quan quota; Khi sản xuất nước phát triển, bước dỡ bỏ hàng rào bảo hộ, đẩy mạnh xuất (sai) 57.Chọn phương án khơng phải tính chất kế hoạch hoá kinh tế quốc dân Đáp án: Pháp lệnh 58.Chọn phương án ưu điểm chiến lược định hướng vào xuất Đáp án: Khắc phục nhược điểm kinh tế; Khai thác tiềm vốn có (sai) 59.Chọn phương án ưu điểm chiến lược thay nhập Đáp án: Hạn chế sản xuất tiêu dùng hàng hố phủ không mong muốn; Tạo nguồn thu cho ngân sách; xây dựng kinh tế đa ngành; mở rộng thị trường nội địa (sai) 60.Chọn phương án ưu điểm công nghệ truyền thống Đáp án: chất lượng sản phẩm cao 61.Chọn phương án ưu điểm nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) Đáp án: Bảo vệ môi trường sinh thái 62.Chọn phương án ưu việt chế thị trường Đáp án: Phát huy tối đa sức mạnh nhà nước 63.Chọn phương án vai trò tăng trưởng kinh tế? Đáp án: Củng cố quan hệ hữu nghị với nước 64.Chọn phương án khơng phải vai trò thị trường khoa học - công nghệ Đáp án : Tạo nhiều việc làm cho người lao động 65.Chọn phương án vai trò thị trường lao động: Đáp án : Ổn định kinh tế, trị, xã hội 66.Chọn phương án lý nước phát triển phải mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế Đáp án: tham gia vào đấu tranh nhằm thiết lập trật tự kinh tế quốc tế cơng bằng, bình đẳng 67.Chọn phương án nội dung phát triển kinh tế Đáp án: Mở rộng khai thác sử dụng tài nguyên nhằm tăng trưởng kinh tế nhanh 68.Chọn phương án khơng phải vai trò cấu kinh tế tiến tăng trưởng, phát triển kinh tế Đáp án: Tạo hài hoà, cân đối phận kinh tế (sai) 69.Chọn phương án khơng phải vai trò tài ngun thiên nhiên với tăng trưởng kinh tế Đáp án: Nhân tố định phát triển kinh tế 70.Chọn phương án vai trò tạo việc làm nhà nước : Đáp án: Các hộ gia đình tự tạo việc làm 71.Chọn phương án không thuộc nguyên tắc khai thác, sử dụng nhằm bảo vệ tài nguyên môi trường: Đáp án: ưu tiên dự án thu nhiều lợi nhuận 72.Chọn phương án không thuộc chiến lược khai thác, sử dụng bảo vệ nguồn tài nguyên: Đáp án : đẩy mạnh khai thác sử dụng tài nguyên 73.Chọn phương án không thuộc môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế: Đáp án: Mức độ sẵn có nguồn tài nguyên thiên nhiên 74.Chọn phương án không thuộc môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế: Đáp án: quản trị doanh nghiệp 75.Chọn phương án không thuộc quan hệ tăng trưởng kinh tế công xã hội kinh tế thị trường Đáp án: Đẩy mạnh ứng dụng tiến khoa học - công nghệ 76.Chọn phương án khơng thuộc quy trình lập thực kế hoạch Đáp án: Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 77.Chọn phương án không thuộc vai trò nhà nước phát triển đội ngũ nhà doanh nghiệp: Đáp án : Hướng dẫn nhà doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 78.Chọn phương án khơng thuộc chất kế hoạch hố kinh tế quốc dân Đáp án: Phát huy sức mạnh quy luật thị trường 79.Chọn phương án không thuộc chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tiến Đáp án: Quyền tự chủ doanh nghiệp tôn trọng 80.Chọn phương án không thuộc thị trường lao động nông thôn: Đáp án : Cung lao động cao 81.Chọn phương án làm tăng cầu lao động: Đáp án: Mở rộng quy mô sản xuất - kinh doanh 82.Chọn phương án thể kế hoạch hố kinh tế quốc dân cơng cụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Đáp án: Phân bổ, sử dụng nguồn lực có hiệu 83.Chọn phương án trực tiếp ảnh hưởng đến nguồn vốn nhà nước nước phát triển Đáp án: Thu - chi ngân sách nhà nước 84.Cơ cấu ngành kinh tế thay đổi tiến (chọn phương án đúng)? Đáp án: Tỷ trọng nông nghiệp giảm xuống; tỷ trọng công nghiệp dịch vụ tăng lên 85.Cơ cấu thành phần kinh tế (chọn phương án đúng) Đáp án: Cơ cấu kinh tế xét phương diện kinh tế-xã hội 86.Cơ cấu kinh tế (chọn phương án đúng) Đáp án: cấu trúc (hay cấu tạo) kinh tế 87.Cơ cấu kinh tế mang tính lịch sử (chọn phương án nhất) Đáp án: nhân tố quy định cấu kinh tế vận động, biến đổi 88.Cơ cấu vùng kinh tế (chọn phương án đúng) Đáp án: cấu kinh tế xét phương diện không gian lãnh thổ 89.Cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tiến coi nội dung phát triển kinh tế (chọn phương án đúng)? Đáp án: Bớt phụ thuộc vào tự nhiên, suất lao động xã hội hiệu sản xuất tăng lên 90.Cơ chế thị trường coi nhân tố, điều kiện để tăng trưởng kinh tế chế (chọn phương án nhất) Đáp án: động, hiệu D Đ Để doanh nghiệp lựa chọn tổ hợp vốn, nhiều lao động nhằm tạo việc làm, nhà nước cần phải áp dụng biện pháp (chọn phương án đúng): Đáp án Thực sách lãi suất cao, tiền lương thấp Để phát triển đội ngũ nhà doanh nghiệp, nhà nước cần phải (chọn phương án nhất): Đáp án: Tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động nhà doanh nghiệp; hỗ trợ nhà doanh nghiệp thông tin thị trường, quan hệ với đối tác nước ngoài, tranh chấp quốc tế Để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, cấu vùng kinh tế cần chuyển dịch theo hướng (chọn phương án đúng) Đáp án: xây dựng vùng kinh tế mới, khu công nghiệp tập trung, vùng công nghiệp, nông sản xuất quy mô lớn Để tăng trưởng kinh tế, cấu thành phần kinh tế nước phát triển cần chuyển dịch theo hướng (chọn phương án đúng) Đáp án: giảm tỷ trọng kinh tế nhà nước; tăng tỷ trọng kinh tế tư nhân Để tăng trưởng kinh tế, mơ hình cổ điển cho cần phải dựa vào (chọn phương án đúng)? Đáp án: Kinh tế thị trường tự Địa tơ tuyệt đối có xu hướng tăng lên (chọn phương án đúng): Đáp án: cung tài nguyên có xu hướng giảm; cầu tài nguyên có xu hướng tăng Đối tượng phạm vi nghiên cứu kinh tế học phát triển (chọn phương án nhất)? Đáp án: Quá trình tăng trưởng, phát triển kinh tế nước phát triển G H K Kế hoạch hoá kinh tế quốc dân mang tính chất định hướng (chọn phương án nhất) Đáp án: doanh nghiệp chủ thể kinh tế, phải trả lời câu hỏi lớn kinh tế Kinh tế học phát triển khoa học kinh tế dành cho nước phát triển (chọn phương án nhất): Đáp án: Đối tượng nghiên cứu mơn học q trình tăng trưởng kinh tế nước phát triển Khu vực thành thị thức nước phát triển khu vực kinh tế bao gồm (chọn phương án đúng): Đáp án: Các doanh nghiệp nhà nước thành thị Khu vực thành thị khơng thức nước phát triển khu vực kinh tế bao gồm doanh nghiệp (chọn phương án đúng): Đáp án: Quy mô vừa nhỏ; cá nhân hộ gia đình thành thị L Lợi ích tăng trưởng kinh tế (chọn phương án nhất): Đáp án: Cải thiện, nâng cao đời sống dân cư; phát triển mặt đời sống kinh tế-xã hội Lý thuyết tăng trưởng kinh tế đề cao vai trò (chọn phương án đúng): Đáp án: Khoa học - công nghệ M Mặt trái tăng trưởng kinh tế (chọn phương án nhất):: Đáp án: Nảy sinh vấn đề xã hội; cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường Mơ hình hai khu vực phân chia kinh tế thành (chọn phương án đúng): Đáp án: Công nghiệp nơng nghiệp Mơ hình Harrod - Domar nghiên cứu ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế (chọn phương án đúng):: Đáp án: Quy mô hiệu vốn Mơ hình tăng trưởng kinh tế cổ điển đề cao vai trò (chọn phương án đúng): Đáp án: Nhà nước Mơ hình tăng trưởng kinh tế cổ điển xuất phát từ (chọn phương án đúng): Đáp án: Anh Mơ hình tăng trưởng kinh tế C Mác cho giới hạn tăng trưởng (chọn phương án đúng): Đáp án: Quan hệ sản xuất Mơ hình tăng trưởng kinh tế C Mác đề cao vai trò (chọn phương án đúng): Đáp án: Lao động Mơ hình tăng trưởng tuyến tính nghiên cứu q trình tăng trưởng kinh tế cách chia q trình thành (chọn phương án đúng): Đáp án: giai đoạn Mơ hình J Keynes đề cao vai trò (chọn phương án đúng): Đáp án: Nhà nước 10.Môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế bao gồm (chọn phương án nhất) Đáp án: Kinh tế, trị, pháp luật, văn hóa-giáo dục, mơi trường sinh thái N Nâng cao chất lượng sống dân cư nội dung phát triển kinh tế (chọn phương án nhất): Đáp án: Mục tiêu phát triển kinh tế nâng cao chất lượng sống người Nâng cao thu nhập cho phụ nữ làm cho tỷ lệ sinh đẻ (chọn phương án đúng): Đáp án: Giảm xuống Nghèo tương đối tình trạng phận dân cư (chọn phương án nhất) Đáp án: có mức sống mức trung bình cộng đồng Nghèo tuyệt đối tình trạng phận dân cư (chọn phương án nhất) Đáp án: không thoả mãn nhu cầu mức tối thiểu Nguồn vốn nước giữ vai trò định q trình phát triển kinh tế nước phát triển (chọn phương án đúng): Đáp án: Nhân tố bên Nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức ODA (chọn phương án đúng): Đáp án: Chính phủ định chế kinh tế quốc tế Nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước nguồn vốn (chọn phương án nhất): Đáp án: Đầu tư thông qua chủ thể khác hình thức: cho vay, mua Chứng khốn, viện trợ khơng hoàn lại… Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) nguồn vốn (chọn phương án đúng): Đáp án: Tư nhân Nguyên nhân chất lượng nguồn nhân lực nước phát triển thấp (chọn phương án nhất): Đáp án: Y tế, giáo dục-đào tạo, thể dục-thể thao phát triển, môi trường không đảm bảo 10.Nguyên tắc phân phối thu nhập chế thị trường (chọn phương án nhất) Đáp án: Quy mơ đóng góp hiệu sử dụng nguồn lực 11.Nhà nước cần phải thực công phân phối thu nhập cách (chọn phương án nhất) Đáp án: điều tiết thu nhập tầng lớp dân cư 12.Nhân tố nội dung phát triển kinh tế (chọn phương án sai): Đáp án: Đẩy mạnh khai thác sử dụng tài ngun 13.Những “vòng luẩn quẩn” kìm giữ nước phát triển tình trạng nghèo nàn, lạc hậu (chọn phương án nhất):? Đáp án: Những khó khăn kinh tế nghèo nàn, lạc hậu 14.Những giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (chọn phương án nhất): Đáp án: Phát triển y tế, giáo dục-đào tạo, thể dục-thể thao, đảm bảo dinh dưỡng, bảo vệ môi trường 15.Những kênh chủ yếu thực chuyển giao công nghệ (chọn phương án đúng) Hợp tác nghiên cứu khoa học-công nghệ với nước; trao đổi chuyên gia, cán khoa học-công nghệ; Đầu tư nghiên cứu, phát minh sáng chế; nhập cơng nghệ nước ngồi; Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngồi; nhập cơng nghệ nước ngồi (sai) 16.Những khó khăn chủ yếu q trình tăng trưởng kinh tế nước phát triển (chọn phương án nhất):? Đáp án: Thiếu hụt nguồn lực, lực quản lý yếu kém, thể chế kinh tế lạc hậu 17.Những khuyết tật chủ yếu chế thị trường (chọn phương án nhất) Đáp án: Bất ổn định, độc quyền, ngoại ứng, hàng hố cơng cộng, thiếu hụt méo mó thơng tin, vấn đề xã hội, khai thác tài nguyên mức ô nhiễm môi trường 18.Những lợi chủ yếu thương mại quốc tế (chọn phương án nhất) Đáp án: nhờ quy mô; tuyệt đối; tương đối 19.Những nhược điểm chủ yếu nguồn vốn ODA (chọn phương án đúng) Đáp án: Thủ tục phiền hà; phải chịu ràng buộc; tăng nợ nước 20.Những nhược điểm công nghệ đại (chọn phương án nhất) Đáp án: Cần nhiều vốn; không phù hợp với trình độ người lao động; khả tạo việc làm thấp 21.Những ưu điểm công nghệ đại (chọn phương án nhất) Đáp án: Năng suất, chất lượng hiệu cao; sức cạnh tranh mạnh O 22.Ở nước phát triển, nhà đầu tư nước ngồi chủ yếu đầu tư vào cơng nghiệp, xây dựng dịch vụ (chọn phương án nhất): Đáp án: Hiệu đầu tư cao 23.Ở nước phát triển, tỷ lệ tiết kiệm đầu tư thấp khơng phải (chọn phương án nhất): Đáp án: Cả phương án 24.Ở nước phát triển, sức khoẻ thể lực người lao động thấp do: Đáp án: Việc làm không thường xuyên 25.Ở nước phát triển, thất nghiệp trầm trọng khơng phải vì: Đáp án: Sử dụng cơng nghệ đại 26.Ở nước phát triển, tỷ lệ thất nghiệp cao (chọn phương án nhất): Đáp án: Dân số tăng nhanh; khả tạo việc làm thấp 27.Ở nước phát triển, lao động nơng nghiệp chiếm tỷ lệ lớn (chọn phương án đúng): Đáp án: Nông nghiệp ngành kinh tế chủ yếu 28.Ở nước phát triển, tỷ lệ tiết kiệm đầu tư thấp (chọn phương án đúng) Đáp án: Thu nhập dân cư thấp 29.Ở nước ta, “tăng trưởng kinh tế phải gắn với tiến công xã hội bước suốt trình phát triển” (chọn phương án nhất) Đáp án: Tạo động lực tăng trưởng kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi P Phải kết hợp chiến lược thay nhập với chiến lược định hướng vào xuất (chọn phương án đúng): Đáp án: chiến lược có ưu điểm nhược điểm Phải xác định đắn phương hướng phát triển khoa học-công nghệ (chọn phương án nhất): Đáp án: tập trung nguồn lực vào lĩnh vực quan trọng; lĩnh vực phát triển tác động tích cực đến lĩnh vực khác Phát triển bền vững (chọn phương án nhất):? Đáp án: Bền vững kinh tế, xã hội môi trường Phát triển giáo dục - đào tạo đóng góp vào tăng trưởng kinh tế cách giúp người lao động nâng cao (chọn phương án nhất): Đáp án: Tri thức, kỹ lao động Phát triển kinh tế (chọn phương án nhất) Đáp án: Tăng trưởng kinh tế nhanh, cấu kinh tế thay đổi theo hướng tiến bộ; tiến kinh tế chủ yếu từ nội lực; chất lượng sống dân cư không ngừng nâng cao Phân phối thu nhập theo mức độ tính đến (chọn phương án đúng) Đáp án: mức thu nhập Phân phối thu nhập theo chức phân phối theo (chọn phương án đúng) Đáp án: đóng góp yếu tố sản xuất Q Quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam việc giải mối quan hệ tăng trưởng kinh tế phúc lợi người (chọn phương án nhất) Đáp án: Ưu tiên tăng trưởng kinh tế; tăng trưởng kinh tế phải gắn với thực công xã hội Quan hệ khoa học công nghệ (chọn phương án đúng) Đáp án: Khoa học cơng nghệ có quan hệ hữu cơ, thúc đẩy phát triển 10.Quan niệm Simon Kuznets mối quan hệ tăng trưởng kinh tế công xã hội (chọn phương án đúng) Đáp án: Theo hình chữ U lộn ngược S T Tác động công phân phối thu nhập đến tăng trưởng kinh tế (chọn phương án đúng) Đáp án: Thúc đẩy Tác động thực công phân phối thu nhập đến tăng trưởng kinh tế (chọn phương án nhất) Đáp án: Tạo động lực cho hoạt động kinh tế Tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hộ gia đình làm cho tỷ lệ sinh (chọn phương án đúng): Đáp án: Giảm xuống Tăng trưởng kinh tế điều kiện cần, điều kiện đủ để nâng cao phúc lợi người tăng trưởng kinh tế làm (chọn phương án đúng) Đáp án: Phương án a b Tăng trưởng kinh tế điều kiện cần, điều kiện đủ để nâng cao phúc lợi người tăng trưởng kinh tế làm (chọn phương án đúng) Đáp án: vừa tăng, vừa giảm thu nhập dân cư Tăng trưởng kinh tế nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nước phát triển tăng trưởng kinh tế sở, điều kiện để (chọn phương án nhất):? Đáp án: Cải thiện nâng cao đời sống dân cư; phát triển mặt khác đời sống kinh tế - xã hội Tăng trưởng kinh tế (chọn phương án nhất)? Đáp án: Sự tăng lên quy mô hiệu yếu tố đầu vào Tăng trưởng kinh tế (chọn phương án nhất):? Đáp án: Sự tăng lên số lượng, chất lượng hàng hoá, dịch vụ Tăng trưởng kinh tế (chọn phương án nhất): Đáp án: Mức thu nhập bình quân đầu người tăng lên 10.Theo mơ hình J Keynes, phương án khơng phải cơng cụ kinh tế nhà nước sử dụng để điều tiết, kích thích kinh tế tăng trưởng là:? Đáp án: Nâng cao tỷ lệ tiết kiệm 11.Thị trường vốn thị trường (chọn phương án nhất)? Đáp án: Các cơng cụ nợ có thời hạn tốn từ năm trở lên 12.Thị trường lao động nước phát triển bao gồm (chọn phương án nhất): Đáp án: Khu vực thành thị thức, khu vực thành thị khơng thức, khu vực nơng thơn 13.Tìm phương án đặc điểm khu vực thành thị khơng thức Đáp án: Lượng việc làm 14.Trong thời kỳ đầu tăng trưởng kinh tế, nước phát triển phải đặc biệt coi trọng nguồn vốn nước ngồi (chọn phương án nhất): Đáp án: Tỷ lệ tiết kiệm đầu tư nội địa thấp U Ưu điểm chủ yếu nguồn vốn ODA (chọn phương án đúng) Đáp án: Lãi suất thấp, thời gian vay dài V Vai trò thị trường cơng nghệ phát triển khoa học-công nghệ (chọn phương án nhất) Đáp án: Cho phép doanh nghiệp có hội tiếp cận lựa chọn cơng nghệ; phát huy tiềm khoa học-cơng nghệ Vai trò lao động với tăng trưởng kinh tế (chọn phương án nhất) Đáp án: Là chủ thể, định hiệu sử dụng nguồn lực khác Vai trò nhà nước tạo việc làm cho người lao động nước phát triển (chọn phương án nhất): Đáp án: Tạo lập môi trường trực tiếp tạo việc làm Vai trò tài nguyên thiên nhiên với tăng trưởng kinh tế (chọn phương án nhất) Đáp án: Quan trọng Vai trò thị trường vốn (chọn phương án nhất) Đáp án: Mở rộng quy mô huy động nâng cao hiệu sử dụng vốn Viện trợ khơng hồn lại khoản tiền (chọn phương án nhất): Đáp án: Không phải trả gốc lãi Vốn đầu tư có hình thức (chọn phương án nhất):: Đáp án: Vốn vật chất vốn tài Vốn đầu tư khơng biểu hình thức: Đáp án: Dự trữ vàng, ngoại tệ Vốn đầu tư (chọn phương án nhất): Đáp án: Tài sản sử dụng sản xuất-kinh doanh X 10.Xác định hợp lý mức địa tô nội dung chiến lược khai thác, sử dụng bảo vệ nguồn tài nguyên (chọn phương án đúng): Đáp án: mở rộng thu hẹp quy mô khai thác tài nguyên tuỳ theo nhu cầu kinh tế; khuyến khích doanh nghiệp sử dụng cơng nghệ khai thác tài ngun phù hợp 11.Xố đói, giảm nghèo nước phát triển ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế (chọn phương án nhất) Đáp án: Cả hai khả xảy Y 12.Ý nghĩa việc phân loại tài nguyên thiên nhiên (chọn phương án đúng): Đáp án: sử dụng tiết kiệm, hiệu nguồn tài nguyên thiên nhiên ... phương án đúng) Đáp án: Cơ cấu kinh tế xét phương diện kinh tế-xã hội 86.Cơ cấu kinh tế (chọn phương án đúng) Đáp án: cấu trúc (hay cấu tạo) kinh tế 87.Cơ cấu kinh tế mang tính lịch sử (chọn phương... triển kinh tế nước phát triển G H K Kế hoạch hoá kinh tế quốc dân mang tính chất định hướng (chọn phương án nhất) Đáp án: doanh nghiệp chủ thể kinh tế, phải trả lời câu hỏi lớn kinh tế Kinh tế... công xã hội Quan hệ khoa học công nghệ (chọn phương án đúng) Đáp án: Khoa học công nghệ có quan hệ hữu cơ, thúc đẩy phát triển 10.Quan niệm Simon Kuznets mối quan hệ tăng trưởng kinh tế công xã
- Xem thêm -

Xem thêm: Dap an trac nghiem mon kinh te phat trien vien dai hoc mo ehou, Dap an trac nghiem mon kinh te phat trien vien dai hoc mo ehou

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay