Biện pháp nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch_2

83 23 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 12:27

Header Page of 85 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam phát triển kinh tế thị trƣờng, với sách kinh tế mở chiến lƣợc tham gia hội nhập kinh tế quốc tế Phát triển kinh tế thị trƣờng đã, đặt kinh tế nƣớc ta nói chung doanh nghiệp nói riêng đối diện với thách thức, khó khăn trƣớc cạnh tranh ngày khốc liệt mang tính quốc tế nhằm giành giật khách hàng mở rộng thị trƣờng nƣớc nhƣ giới Trong kinh tế thị trƣờng, khơng bảo hộ nhà nƣớc, doanh nghiệp nƣớc phải tự điều hành quản lý hoạt động SXKD cách có hiệu để đứng vững thị trƣờng ngày phát triển Mặt khác mục tiêu quan trọng mà tất doanh nghiệp hƣớng tới nâng cao hiệu SXKD Bởi nâng cao hiệu SXKD điều kiện sống doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp sử dụng nguồn lực hợp lý nhƣ thúc đẩy việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật cơng nghệ đại vào q trình SXKD Đặc biệt doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực kinh doanh sản xuất vật liệu xây dựng điều kiện kinh tế thị trƣờng có nhiều biến đổi phải thể đƣợc vai trò tiên phong trình hội nhập vào kinh tế khu vực giới Là doanh nghiệp sản xuất, xuất cung ứng sản phẩm xi măng, clinker Cơng ty xi măng Vicem Hồng Thạch đứng trƣớc hội thách thức to lớn thị trƣờng Mặc dù vậy, qua 34 năm hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty xi măng Vicem Hồng Thạch đạt đƣợc kết đáng khích lệ nhƣ: sản xuất đƣợc gần 49 triệu clinker, cung cấp cho thị trƣờng khoảng 64 triệu xi măng loại triệu clinker, nộp ngân sách cho Nhà nƣớc 4.760 tỷ đồng tổng lợi nhuân đạt đƣợc 6.070 tỷ đồng Đƣơng đầu với khó khăn thách thức to lớn vấn đề nâng cao hiệu SXKD có ý nghĩa vô thiết thực quan trọng, đƣợc tập thể cán Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 công nhân viên Công ty đặt lên hàng đầu, mục tiêu quan trọng tồn phát triển Cơng ty Vì vậy, Cơng ty nỗ lực nghiên cứu điều chỉnh phƣơng hƣớng hoạt động mình, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, sử dụng hiệu yếu tố sản xuất, nắm bắt đƣợc nhân tố ảnh hƣởng nhƣ mức độ xu hƣớng tác động yếu tố đến kết hiệu SXKD để từ có biện pháp nhằm nâng cao hiệu SXKD Công ty Nhận thức đƣợc tầm quan trọng việc nâng cao hiệu hoạt động SXKD doanh nghiệp, chọn “Biện pháp nâng cao hiệu SXKD Cơng ty xi măng Vicem Hồng Thạch” đề tài luận văn Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát đề tài sở hệ thống hóa sở lý luận hiệu SXKD doanh nghiệp, phân tích, đánh giá thực trạng hiệu SXKD Công ty giai đoạn 2010- 2014 từ đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu SXKD Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: vấn đề liên quan đến hiệu SXKD Cơng ty xi măng Vicem Hồng Thạch nhƣ: sở vật chất kỹ thuật, nguồn lực, chế, sách quản lý Cơng ty, v.v Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Phân tích hoạt động SXKD, yếu tố quản lý vĩ mô - vi mô, điểm mạnh - điểm yếu, hội đe doạ hoạt động kinh doanh Công ty Qua đó, đánh giá hiệu SXKD Cơng ty; + Về khơng gian: luận văn nghiên cứu tình hình SXKD Cơng ty xi măng Vicem Hồng Thạch; + Về thời gian: Đánh giá hiệu kinh doanh Cơng ty xi măng Vicem Hồng Thạch khoảng thời gian từ 2010 đến 2014, định hƣớng xây dựng giải pháp đề xuất cho năm 2015- 2020 Phƣơng pháp nghiên cứu Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 Để đạt đƣợc mục tiêu trên, trình thực hiện, luận văn sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu chủ yếu nhƣ: phƣơng pháp phân tích, tổng hợp, toán thống kê, so sánh,phƣơng pháp chuyên gia, v.v Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Về mặt khoa học: Đề tài nghiên cứu hệ thống hóa sở lý luận hiệu kinh doanh đặc biệt từ lý luận vào thực trạng Công ty Về mặt thực tiễn: Đề tài luận văn sâu đánh giá yếu tố ảnh hƣởng đến kinh doanh hiệu SXKD Cơng ty Đồng thời phân tích, đánh giá thực trạng hiệu SXKD Công ty giai đoạn 2010- 2014, từ đề xuất biện pháp phù hợp hữu ích để nâng cao hiệu hoạt động SXKD Công ty năm tới Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận kiến nghị luận văn bao gồm chƣơng: Chƣơng I Cơ sở lý luận phân tích hiệu hoạt động SXKD; Chƣơng II Đánh giá hiệu SXKD Cơng ty xi măng Vicem Hồng Thạch từ năm 2010- 2014; Chƣơng III Một số biện pháp nâng cao hiệu SXKD Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 CHƢƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 1.1 Khái niệm chất hiệu SXKD 1.1.1 Khái niệm Hiệu SXKD phạm trù kinh tế, gắn với chế thị trƣờng có quan hệ với tất yếu tố q trình SXKD nhƣ: lao động, vốn, máy móc, ngun vật liệu nên doanh nghiệp đạt hiệu cao việc sử dụng yếu tố q trình kinh doanh có hiệu Khi đề cập đến hiệu kinh doanh nhà kinh tế dựa vào góc độ xem xét để đƣa định nghĩa khác Đối với doanh nghiệp để đạt đƣợc mục tiêu SXKD cần phải trú trọng đến điều kiện nội tại, phát huy lực hiệu yếu tố sản xuất tiết kiệm chi phí Yêu cầu việc nâng cao hiệu SXKD phải sử dụng yếu tố đầu vào hợp lý nhằm đạt đƣợc kết tối đa chi phí tối thiểu Tuy nhiên để hiểu rõ chất hiệu cần phân biệt khái niệm hiệu kết hoạt động SXKD Ta rút khái niệm hiệu nhƣ sau: “ Hiệu so sánh kết đầu yếu tố nguồn lực đầu vào”, so sánh so sánh tƣơng đối so sánh tuyệt đối Yếu tố nguồn lực đầu vào lao động, chi phí, tài sản nguồn vốn Bên cạnh ngƣời ta cho “Hiệu kinh doanh phạm trù kinh tế theo chiều sâu, phản ánh trình độ khai thác nguồn lực trình độ chi phí nguồn lực trình tái sản xuất nhằm thực mục tiêu kinh doanh” Hiệu SXKD ngày trở lên quan trọng tăng trƣởng kinh tế chỗ dựa để đánh giá việc thực mục tiêu kinh tế doanh nghiệp thời kỳ Hiệu tuyệt đối đƣợc xác định nhƣ sau: A= K-C (1.1) Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 Chỉ tiêu hiệu tƣơng đối đƣợc xác định nhƣ sau: A K C (1.2) Trong đó: A hiệu SXKD; K kết kinh doanh; C nguồn lực đầu vào (bao gồm: Lao động, chi phí, vốn, thiết bị, v.v.) 1.1.2 Bản chất hiệu SXKD Theo nghĩa tổng quát hiệu kinh tế phạm trù phản ánh trình độ quản lý, đảm bảo thực có kết cao nhiệm vụ kinh tế xã hội đặt với chi phí nhỏ Thực chất hiệu SXKD doanh nghiệp nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực vào SXKD tiết kiệm chi phí nguồn lực để đạt đƣợc mục đích SXKD Đó hai mặt vấn đề đánh giá hiệu Do vậy, hiểu hiệu SXKD doanh nghiệp đạt đƣợc kết kinh tế tối đa với chi phí định Nói cách khác, chất hiệu SXKD nâng cao suất lao động xã hội tiết kiệm lao động xã hội, đóng góp vào phát triển doanh nghiệp nói riêng xã hội nói chung Đây hai mặt có mối quan hệ mật thiết vấn đề hiệu SXKD gắn liền với hai quy luật tƣơng ứng sản xuất xã hội quy luật suất lao động quy luật tiết kiệm thời gian Chính việc khan nguồn lực việc sử dụng chúng có tính chất cạnh tranh nhằm thoả mãn nhu cầu ngày tăng xã hội đặt yêu cầu phải khai thác, tận dụng triệt để tiết kiệm nguồn lực Để đạt đƣợc mục tiêu kinh doanh buộc phải trọng điều kiện nội phát huy lực, hiệu yếu tố sản xuất tiết kiệm chi phí Yêu cầu việc nâng cao hiệu kinh doanh phải đạt kết tối đa vớ i chi phí tối thiểu Nói cách tổng quát, hiệu kinh doanh phạm trù phản ánh trình độ lực quản lý, đảm bảo thực hịên có kết cao nhiệm vụ kinh tế - xã hội đặt với chi phí thấp Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 1.1.3 Phân biệt kết hiệu SXKD Từ khái niệm ta hiểu hiệu SXKD phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng nguồn lực (lao động, thiết bị máy móc, nguyên nhiên liệu tiền vốn) nhằm đạt đƣợc mục tiêu, mong muốn mà doanh nghiệp đề Hiệu SXKD phản ánh trình độ tổ chức đƣợc xác định tỷ số kết đạt đƣợc chi phí bỏ để đạt đƣợc kết Nó thƣớc đo ngày quan trọng tăng trƣởng kinh tế chỗ dựa để đánh giá việc thực mục tiêu SXKD doanh nghiệp thời kỳ Hiệu SXKD cao có điều kiện mở mang phát triển đầu tƣ mua sắm máy móc thiết bị, nâng cao đời sống cho ngƣời lao động, thực đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nƣớc Ngoài cần phân biệt khác mối quan hệ hiệu kinh doanh kết kinh doanh Kết hoạt động SXKD số tuyệt đối phản ánh quy mô đầu hoạt động SXKD doanh nghiệp sau kỳ kinh doanh Trong trình SXKD kết cần đạt đƣợc mục tiêu cần thiết doanh nghiệp Kết tiêu định lƣợng nhƣ số lƣợng sản phẩm tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận, v.v phản ánh tiêu định tính nhƣ uy tín, chất lƣợng sản phẩm Xét chất hiệu kết khác hẳn Kết phản ánh quy mơ hiệu phản ánh so sánh khoản bỏ khoản thu Kết cho ta thấy quy mô đạt đƣợc lớn hay nhỏ không phản ánh chất lƣợng hoạt động SXKD Có kết tính đến hiệu Kết dùng để tính tốn phân tích hiệu kỳ kinh doanh Do kết hiệu hai khái niệm khác hẳn nhƣng có mối quan hệ mật thiết với Trong kinh tế kế hoạch hóa tập trung kết hiệu SXKD doanh nghiệp đồng với Vì doanh nghiệp tập trung hoàn thành tiêu cấp giao, hồn thành vƣợt tiêu doanh nghiệp đƣợc đánh giá hoạt động có hiệu Cách đánh giá cho ta thấy đƣợc mức độ chênh lệch đầu đầu vào trình sản xuất, chƣa phản ánh yếu tố nguồn lực đƣợc sử dụng nhƣ Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 Trong kinh tế thị trƣờng nay, không quan tâm đến kết SXKD mà quan tâm đến hiệu SXKD Vì tiêu kết chƣa nói lên đƣợc doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, ta phải biết để đạt đƣợc kết doanh nghiệp phải bỏ chi phí, hiệu sử dụng nguồn lực SXKD tiết kiệm đƣợc chi phí đầu vào nhƣ đánh giá đƣợc doanh nghiệp làm ăn có hiệu Hiệu SXKD thƣớc đo chất lƣợng hoạt động SXKD, phản ánh trình độ tổ chức, quản lý sản xuất vấn đề sống tất doanh nghiệp Hiệu SXKD khơng đánh giá trình độ sử dụng tổng hợp nguồn lực đầu vào phạm vi doanh nghiệp mà nói lên trình độ sử dụng nguồn lực phận cấu thành doanh nghiệp, kết cao chi phí bỏ thấp hiệu kinh tế cao Giữa kết hiệu có mối quan hệ mật thiết với Kết thu đƣợc phải kết tốt, có ích, đại lƣợng vật chất đƣợc tạo có chi phí hay mức độ thoả mãn nhu cầu có phạm vi xác định Hiệu SXKD trƣớc hết đại lƣợng so sánh đầu đầu vào, so sánh chi phí kinh doanh với kết thu đƣợc Nhƣ vậy, kết chi phí hai giai đoạn trình SXKD doanh nghiệp, chi phí tiền đề để thực kết đặt 1.1.4 Nâng cao hiệu SXKD tất yếu khách quan Trong kinh tế thị trƣờng nay, nâng cao hiệu SXKD vấn đề quan trọng, tất yếu khách quan doanh nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao hiệu kinh tế sản xuất xã hội Và xét phƣơng diện quốc gia hiệu SXKD sở để phát triển, để đƣa đất nƣớc thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu Vì khơng mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp mà mối quan tâm tồn xã hội, lý sau: - Xuất phát từ khan nguồn lực làm cho điều kiện phát triển sản xuất theo chiều rộng bị hạn chế, phát triển theo chiều sâu tất yếu khách quan Nâng cao hiệu SXKD hƣớng phát triển kinh tế theo chiều sâu nhằm sử dụng nguồn lực cách tiết kiệm có hiệu quả; Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 - Để thực trình tái sản xuất mở rộng, hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phải đảm bảo thu đƣợc kết đủ bù đắp chi phí có lợi nhuận Đối với doanh nghiệp hiệu SXKD xét số tuyệt đối lợi nhuận, việc nâng cao hiệu kinh doanh sở để giảm chi phí, tăng lợi nhuận; - Thị trƣờng phát triển cạnh tranh doanh nghiệp ngày khốc liệt, để tồn phát triển môi trƣờng cạnh tranh nhƣ buộc doanh nghiệp phải tìm cách nâng cao hiệu SXKD nhằm chiếm đƣợc ƣu cạnh tranh thị trƣờng; - Trong điều kiện kinh tế nƣớc ta đƣờng hội nhập với nƣớc khu vực giới, yếu doanh nghiệp Việt Nam buộc họ đứng trƣớc sức ép to lớn từ doanh nghiệp nƣớc Nâng cao hiệu SXKD gắn liền với sống doanh nghiệp; - Nâng cao hiệu SXKD sở để nâng cao thu nhập cho chủ sở hữu cho ngƣời lao động doanh nghiệp, sở góp phần nâng cao mức sống ngƣời dân nói chung Nhƣ vậy, nâng cao hiệu SXKD vừa điều kiện sống doanh nghiệp, vừa có ý nghĩa thiết thực kinh tế, tiền đề cho phát triển đất nƣớc công đổi nay, tất yếu khách quan lợi ích doanh nghiệp tồn xã hội 1.1.5 Ý nghĩa việc nâng cao hiệu SXKD Đối với kinh tế quốc dân hiệu kinh doanh phạm trù kinh tế quan trọng, phản ánh yêu cầu quy luật tiết kiệm thời gian phản án trình độ sử dụng nguồn lực, trình độ sản xuất mức độ hoàn thiện quan hệ sản xuất chế thị trƣờng Trình độ phát triển lực lƣợng sản xuất ngày cao, quan hệ sản xuất hoàn thiện, nâng cao hiệu Tóm lại hiệu SXKD đem lại cho quốc gia sử dụng nguồn lực ngày hợp lý đem lại hiệu cao cho doanh nghiệp Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 Đối với doanh nghiệp hiệu kinh doanh xét mặt tuyệt đối lợi nhuận thu đƣợc Nó sở để tái sản xuất mở rộng, cải thiện đời sống cán công nhân viên Đối với doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp hoạt động chế thị trƣờng việc nâng cao hiệu SXKD đóng vai trò quan trọng tồn phát triển doanh nghiệp Ngồi giúp doanh nghiệp cạnh tranh thị trƣờng, đầu tƣ, mở rộng, cải tạo, đại hoá sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho việc SXKD Đối với ngƣời lao động hiệu SXKD động lực thúc đẩy kích thích ngƣời lao động hăng say sản xuất, quan tâm đến kết lao động Nâng cao hiệu SXKD đồng nghĩa với việc nâng cao đời sống lao động thúc đẩy tăng suất lao động góp phần nâng cao hiệu kinh doanh 1.2 Hệ thống tiêu đánh giá kết quả, hiệu hoạt động SXKD 1.2.1 Nhóm tiêu tuyệt đối phản ánh kết hoạt động SXKD  Tổng doanh thu (TR) TR = Qi x Pi (1.3) Trong đó: TR doanh thu bán hàng; Qi khối lƣợng sản phẩm i bán ra; Pi giá bán sản phẩm i Chỉ tiêu phản ánh quy mô kết hoạt động SXKD doanh nghiệp, doanh thu lớn lợi nhuận doanh nghiệp cao ngƣợc lại  Tổng chi phí (TC) TC = FC + VC (1.4) Trong : FC chi phí cố định; VC chi phí biến đổi Chỉ tiêu phản ánh tồn chi phí phát sinh liên quan đến tồn hoạt động doanh nghiệp  Lợi nhuận (LN) Tổng lợi nhuận = Tổng doanh thu - Tổng chi phí  = TR - TC (1.5) Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page 10 of 85 Là chênh lệch doanh thu chi phí, phản ánh kết kinh tế hoạt động SXKD doanh nghiệp sở để tính tốn tiêu đánh giá hiệu SXKD 1.2.2 Nhóm tiêu tương đối phản ánh hiệu SXKD 1.2.2.1 Nhóm tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn Để phản ánh cách chung hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp thƣờng sử dụng tiêu sau:  Chỉ tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn cố định + Hiệu suất sử sụng vốn cố định: TR VCĐ = HS (1.6) Trong đó: HS hiệu suất sử dụng vốn cố định; VCĐ vốn cố định bình quân Chỉ tiêu phản ánh bình quân đơn vị vốn cố định tạo đƣợc đơn vị doanh thu trình SXKD + Mức đảm nhiệm vốn cố định: M VCĐ = VCĐ TR (1.7) Trong đó: M VCĐ mức đảm nhiệm vốn cố định Chỉ tiêu cho biết để tạo đơn vị doanh thu cần chi phí đơn vị vốn cố định + Mức doanh lợi vốn cố định: rVCĐ =  VCĐ (1.8) Trong đó: rVCĐ mức doanh lợi vốn cố định;  lợi nhuận thu đƣợc kỳ Chỉ tiêu phản ánh đầu tƣ vào SXKD đợn vị vốn cố định thu đƣợc đơn vị lợi nhuận  Các tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn lƣu động + Số vòng quay vốn lƣu động : 10 Footer Page -Footer Page -Footer Page 10 of 85 Header Page 69 of 85 + Đổi công nghệ sản xuất; + Cải tiến tổ chức sản xuất tổ chức lao động; + Đổi công tác quản lý doanh nghiệp Một hƣớng đổi công tác quản lý doanh nghiệp tiến hành hạch tốn chi phí nội 3.1 Phƣơng hƣớng phát triển Cơng ty xi măng Vicem Hồng Thạch năm tới giai đoạn 2015- 2020 Thực Kết luận số 50-KL/TW ngày 29/10/2012 Ban chấp hành Trung ƣơng Đề án tiếp tục xếp, đổi nâng cao hiệu doanh nghiệp Nhà nƣớc Nghị số 15/NQ-CP ngày 06/3/2014 Chính phủ số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thối vốn Nhà nƣớc doanh nghiệp, Cơng ty xi măng Vicem Hồng Thạch khơng nằm ngồi chiến lƣợc tái cấu trúc doanh nghiệp Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam Theo đó, Cơng ty thành lập Ban đạo chuẩn bị đầy đủ bƣớc theo lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp; xây dựng chiến lƣợc kinh doanh phù hợp với tiềm lực mình, nhằm nắm bắt hội, giảm thiểu rủi ro đảm bảo cho phát triển sản xuất, kinh doanh ổn định, bền vững yếu tố quan trọng hàng đầu định thành công Để xác định chiến lƣợc sản xuất, kinh doanh Công ty năm tới xa nữa, đòi hỏi phải xác lập mục tiêu, tầm nhìn dài hạn doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch hành động tổng quát; triển khai phân bổ nguồn lực sở lựa chọn kế hoạch hành động phù hợp tạo khác biệt với đối thủ cạnh tranh ngày gay gắt thƣơng hiệu sản xuất xi măng thị trƣờng nƣớc, lƣợng cung xi măng thị trƣờng nƣớc vƣợt xa so với nhu cầu sử dụng 3.1.1 Mục tiêu tổng quát Bảo đảm điều kiện để Công ty phát triển bền vững theo lộ trình phát triển Tổng Cơng ty thành Tập đồn kinh tế với thƣơng hiệu mạnh, có đủ khả cạnh tranh quốc tế trình hội nhập; đầu tƣ phát triển theo chiều sâu, ổn định, nâng cao hiệu sản xuất, thực đa dạng hóa sản phẩm, giữ vững chất lƣợng, uy tín xi măng Vicem Hoàng Thạch thị trƣờng; nâng cao hiệu Footer Page -Footer Page -Footer Page 69 of 85 69 Header Page 70 of 85 kinh doanh chất lƣợng phục vụ khách hàng, hoạt động hệ thống tiêu thụ sản phẩm, quan tâm thị trƣờng truyền thống, đồng thời mở rộng thêm thị trƣờng mới, đáp ứng nhu cầu thị trƣờng, bảo toàn phát triển nguồn vốn, tăng cƣờng lực cạnh tranh, bảo đảm vai trò chủ đạo kinh tế Nhà nƣớc kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế; xây dựng chiến lƣợc, kế hoạch phát triển Công ty từ đến năm 2020, giữ vững thƣơng hiệu xi măng Vicem Hoàng Thạch; bảo đảm doanh nghiệp an toàn an ninh, trật tự; không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần ngƣời lao động Quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng nhiệm vụ then chốt; lãnh đạo việc chấp hành đƣờng lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nƣớc, thực có hiệu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; xây dựng hệ thống trị ngày vững mạnh, thực tốt Quy chế văn hóa doanh nghiệp "Văn hóa Vicem Hồng Thạch, ngƣời Hồng Thạch"; giữ gìn đồn kết, thống nhất, mối quan hệ hài hòa; phát huy dân chủ, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ, công nhân viên có trình độ quản lý, chun mơn nghiệp vụ, kỹ sản xuất xi măng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững Công ty 3.1.2 Mục tiêu sản xuất, kinh doanh năm Mục tiêu sản xuất, kinh doanh Công ty đƣợc thể cụ thể qua bảng số liệu 3.1 Footer Page -Footer Page -Footer Page 70 of 85 70 Header Page 71 of 85 Bảng 3.1 Mục tiêu sản xuất, kinh doanh Công ty giai đoạn 2016- 2020 STT Chỉ tiêu Clanhke Sản phẩm tiêu thụ Doanh thu Lợi nhuận ĐVT Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Tấn 3.260.000 3.280.000 3.100.000 3.800.000 3850.000 Tấn 4.400.000 4.450.000 4.300.000 4.550.000 4.650.000 Tỷ 5.400 5.500 5.400 6.100 6.200 Tỷ 250 280 255 320 350 (Nguồn: Phòng kế hoạch - Thị trường Công ty) 3.1.3 Mục tiêu giải pháp thực lĩnh vực (1) Tiêu thụ sản phẩm: + Xây dựng chiến lƣợc cạnh tranh, nâng cao chất lƣợng dịch vụ phù hợp với yêu cầu thị trƣờng; + Phối hợp thị trƣờng với đơn vị thành viên Vicem tốt để nâng cao thị phần xi măng Hoàng Thạch Viccem; + Tập trung nguồn lực nâng cao hiệu nghiệp Tiêu thụ Dịch vụ; + Định h-ớng quyền lợi cấp hệ thống bán hàng Nhà phân phối chính, xây dựng hệ thống Nhà phân phối chuyên doanh đồng thuận với Công ty (2) Công nghệ: + Duy trì thiết bị dây chuyền sản xuất hoạt động dài ngày, suất cao, bảo đảm chất l-ợng uy tín xi măng Hoàng Thạch; + Thực đa dạng hoá sản phẩm, sản xuất chủng loại xi măng PCB 30, PCB 40, MC25, xi măng bền sulfat; + Tăng c-ờng công tác điều hành sản xuất, phối hợp đồng phận đơn vị, hạn chế viƯc ®ỉ clinker b·i; Footer Page -Footer Page -Footer Page 71 of 85 71 Header Page 72 of 85 + Tiếp tục rà soát hoàn thiện quy trình, quy phạm an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi tr-ờng (3) Cơ điện: + Làm tốt công tác dự báo hoạt động thiết bị chính, trì l-ợng dự phòng mức hợp lý; + Xây dựng kế hoạch ngân sách, lập nhu cầu mua sắm vật t- thiết bị dự phòng, sửa chữa hàng năm phù hợp; + Tham vấn, lập kế hoạch sửa chữa kịp thời, xác; + Thực tốt việc xuất nhập hàng hoá, vật t- cân điện tử, tăng l-ợng sử dụng n-ớc sông Bch ng, sử dụng động biến tầng, v.v (4) Đầu t- xây dựng khai thác mỏ : + Quản lý, sử dụng tốt nguồn tài nguyên có ; + Tổ chức khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên đ-ợc cấp ; + Cải tạo lò nung số 1, nâng công suất lên 45%, lò nung sè lªn 15% so víi hiƯn nay; + Chủ động, phối hợp điều động, bố trí hợp lý thời gian, phát huy tối đa lực, thiết bị khai thác (5) Công tác tài : + Kiểm soát chặt chẽ dòng chu chuyển vốn, nâng cao tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản, tăng tỷ suất lợi nhuận/vốn chđ së h÷u ; + Thùc hiƯn hiƯu qđa sư dụng vốn l-u động, vốn ngắn hạn, trả vốn vay dài hạn thời điểm hợp lý, quản lý tốt nguồn vốn, tăng hệ số quay vòng vốn, tổ chức phân tích hoạt động kinh tế, yếu tố ảnh h-ởng đến chi phí công đoạn sản xuất, chi phí 3.2 Mt s gii phỏp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty 3.2.1 Các biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận Công ty Mục tiêu Công ty năm 2016 tăng 5% so với lợi nhuận mà Công ty thu đƣợc năm 2015 tập trung vào số thị trƣờng cốt lõi, truyền thống ổn định nhƣ Hải Dƣơng, Hƣng Yên với sản phẩm xi măng clinker Footer Page -Footer Page -Footer Page 72 of 85 72 Header Page 73 of 85 Để có đƣợc lợi nhuận nhƣ buộc Cơng ty phải tăng doanh thu giảm giá thành sản xuất, giảm chi phí trực tiếp để tạo sản phẩm Việc tăng doanh thu phụ thuộc vào nhiều yếu tố cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao máy móc thiết bị có tính công suất, biện pháp thi công đạt tiến độ mở rộng thị trƣờng sản xuất Giảm giá thành sản xuất tiết kiệm khoản chi phí đầu vào đến mức tối thiểu, tăng cƣờng thu hồi vốn để đáp ứng tiến độ thi công tránh gián đoạn công trình 3.2.1.1 Các biện pháp tăng doanh thu Biện pháp tăng doanh thu Công ty phải đƣợc kết hợp chặt chẽ hai mặt tận dụng đƣợc yếu tố bên cố gắng khắc phục nội lực bên đơn vị Cụ thể là: (1) Yếu tố bên đơn vị: Để tăng doanh thu năm 2015 nhƣ năm ngồi biện phápCông ty thực năm qua Cơng ty cần: - Tăng cƣờng cơng tác quản lý, tuyển chọn đội ngũ kỹ sƣ, thợ kỹ thuật, cơng nhân có trình độ tay nghề cao đáp ứng đƣợc yêu cầu sản xuất; - Tiếp tục đầu tƣ đổi công nghệ, thay thiết bị, hệ thống đại để nâng cao suất đảm bảo chất lƣợng sản phẩm Từng bƣớc cải tiến, đại hoá thiết bị dây chuyền I cho phù hợp với thiết bị dây chuyền II để lắp lẫn phụ tùng thiết bị hai dây chuyền giảm cố dự phòng; - Tăng cƣờng công tác quản lý khâu tiêu thụ sản phẩm; - Duy trì tốt thị trƣờng khơng ngừng tìm kiếm thị trƣờng tiềm để tăng doanh thu năm tới, giữ vững thƣơng hiệu, uy tín Cơng ty thị trƣờng; - Tạo lập phận công tác marketing chuyên nghiệp để khai thác thị trƣờng Tăng cƣờng công tác tiếp thị quảng cáo sản phẩm Thực bán hàng theo hình thức nhà phân phối, thống bán giá đầu nguồn cuối nguồn, khốn chi phí vận chuyển, bốc xếp khu vực, địa bàn cụ thể Footer Page -Footer Page -Footer Page 73 of 85 73 Header Page 74 of 85 Tóm lại, để tăng doanh thu, Cơng ty phải tiến hàng nhiều biện pháp tác động tích cực, nỗ lực phấn đấu không ngừng tập thể cán công nhân viên ngƣời lao động hăng say lao động, kết hợp mặt tổ chức sản xuất, đầu tƣ trang thiết bị kỹ thuật, cải tiến công nghệ, khai thác thị trƣờng chiến lƣợc đào tạo nâng cao trình độ cán cơng nhân viên Cơng ty (2) Yếu tố bên ngồi đơn vị: - Duy trì mối quan hệ với khách hàng nhƣ bạn hàng cung cấp đầu vào phục vụ cho sản xuất; - Giữ vững niềm tin, uy tín, hỗ trợ Đảng ủy, Lãnh đạo cấp tạo điều kiện, quan tâm đến hoạt động SXKD Công ty năm qua nhƣ năm 3.2.1.2 Các biện pháp giảm chi phí Chi phí sản xuất bao gồm: + Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: giảm khoảng 5,5 %; + Chi phí nhân cơng trực tiếp: giảm khoảng %; + Chi phí sản xuất chung: giảm khoảng 4%; + Chi phí quản lý doanh nghiệp: giảm khoảng 2% Vậy nên năm Cơng ty cần có biện pháp giảm khoản phí để hạ giá thành sản sản xuất Đặc biệt chi phí nguyên vật liệu Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm khoản chi trích nộp cấp theo quy định, chi phí quản lý hành chính, chi phí quản lý kinh doanh chi phí chung khác có liên quan tồn hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Muốn vậy, Công ty cần phải: (1) Điều tiết nhân công khâu quản lý để số lƣợng ngƣời đủ để đáp ứng công việc, tránh tình trạng thừa ngƣời; (2) Tuyển chọn kỹ sƣ, cơng nhân có trình độ tay nghề cao, đủ sức khỏe để đáp ứng đƣợc nhu cầu công việc để giảm bớt chi phí đào tạo tay nghề khơng đảm đƣơng đƣợc cơng việc giao; giảm bớt tình trạng ngƣời làm đƣợc việc mà Footer Page -Footer Page -Footer Page 74 of 85 74 Header Page 75 of 85 ngƣời khơng làm đƣợc việc nhiều hàng tháng phải lo trả lƣơng khoản chế độ khác, làm tăng chi phí quản lý doanh nghiệp; (3) Kiểm sốt chi phí dịch vụ mua ngồi khác Đối với chi phí hoạt động tài chính, Cơng ty cần: (1) Tăng cƣờng quản lý tài chính, thực tốt việc thu đòi cơng nợ, tăng hiệu sử dụng vốn; (2) Tăng cƣờng mối quan hệ với bạn hàng cung cấp vật tƣ, vật liệu chi phí đầu vào khác để mua nợ thời gian định giúp cho Cơng ty gặp khó khăn vốn; (3) Huy động nguồn tiền nhàn rỗi từ ngƣời lao động cần thiết; (4) Tích cực thu hồi vốn theo giai đoạn thi cơng cơng trình 3.2.2 Biện pháp trang thiết bị Việc đổi máy móc, trang thiết bị, nâng cao lực sản xuất có ý nghĩa lớn doanh nghiệp hoạt động nâng cao chất lƣợng, tăng sản lƣợng, tăng suất lao động, tiết kiệm nguyên liệu, v.v Công ty xi măng Vicem Hồng Thạch thực việc đổi máy móc, phƣơng tiện, trang thiết bị, nâng cao lực sản xuất theo hƣớng sau: (1) Tiến hành lý thiết bị phƣơng tiện không dùng hiệu sử dụng thấp tồn kho nhiều năm tận dụng phụ tùng thiết bị để giảm chi phí cho phụ tùng thay thế; (2) Tăng cƣờng công tác kiểm tra thiết bị, phát xử lý kịp thời cố xảy Có kế hoạch đặt hàng kịp thời để chủ động việc sửa chữa thay thực kiểm tra có kế hoạch sửa chữa phòng ngừa tồn hệ thống vận chuyển; (3) Đầu tƣ cải tạo môi trƣờng cho thiết bị làm việc điều kiện nóng, bụi, ẩm, v.v.,nhất thiết bị thiết bị điều khiển; (4) Tiến hành nâng cấp phƣơng tiện thiết bị có để khắc phục tình trạng hỏng hóc ảnh hƣởng tới trình sản xuất Footer Page -Footer Page -Footer Page 75 of 85 75 Header Page 76 of 85 Mặt khác, mua sắm yếu tố đầu vào, cần quan tâm, trọng vấn đề sau: (1) Về chủng loại, thiết bị, máy móc lựa chọn phải thơng dụng, phục vụ đƣợc công việc sản xuất, phù hợp với điều kiện đảm bảo trình sản xuất đƣợc diễn liên tục; (2) Về sử dụng, yêu cầu máy móc thiết bị phải có thao tác đơn giản, tuổi bền, sử dụng phù hợp với số vốn đầu tƣ bỏ có khả cung ứng phụ tùng thay thế, sửa chữa; (3) Về chất lƣợng, mua máy móc, thiết bị đặc biệt nƣớc ngồi cần kiểm định chặt chẽ xem chúng có phải máy móc tiên tiến khơng, tránh tình trạng nhập phƣơng tiện thiết bị cũ kỹ, lạc hậu; (4) Cần đào tạo đội ngũ cán cơng nhân viên có tay nghề để sử dụng, bảo dƣỡng nhƣ sửa chữa tốt phƣơng tiện thiết bị 3.2.3 Nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực lao động Để sử dụng có hiệu nguồn lực lao động Công ty cần làm việc sau Thứ nhất, nâng cao hiệu công tác tuyển dụng lao động Công tác tuyển dụng lao động phải đáp ứng đƣợc yêu cầu: - Ngƣời lao động cần phải đƣợc kiểm tra trình độ chun mơn, tay nghề để có phân cơng, bố trí nhân hợp lý Đối với lao động chƣa có trình độ phải tiến hành đào tạo để ngƣời lao động làm quen đƣợc với công việc Công ty; - Ngƣời lao động cần phải có đầy đủ yêu cầu sức khoẻ, tâm lý doanh nghiệp sản xuất xi măng với tính chất cơng việc nặng nhọc độc hại Để làm tốt công tác này, Công ty cần: (1) Xây dựng quy trình tuyển dụng lao động cụ thể, hợp lý; (2) Tổ chức đợt thi tuyển công khai, minh bạch Thứ hai, coi trọng việc đào tạo nâng cao trình độ chun mơn người lao động Footer Page -Footer Page -Footer Page 76 of 85 76 Header Page 77 of 85 Đối với cán quản lý cơng ty cần coi trọng việc đào tạo chun mơn kỹ thuật, lý luận trị, văn hóa doanh nghiệp phƣơng pháp cơng tác Đối với lực lƣợng lao động trực tiếp cơng ty cần thƣờng xuyên tổ chức lớp bồi dƣỡng nâng cao tay nghề, trình độ chun mơn, lực làm việc Đồng thời ban lãnh đạo Công ty cập nhật kỹ năng, kiến thức cho nhân viên Thứ ba, thực tốt công tác phân công hiệp tác lao động Việc phân công lao động cần ngƣời, việc, trình độ chuyên môn để họ phát huy hết khả năng, lực vốn có đem lại hiệu lao động tối đa Hiệp tác lao động không cần nội cơng ty mà đòi hỏi thực ngồi cơng ty Để bắt nhịp đƣợc cân đối khâu, phận trình sản xuất Cơng ty cần phải có phƣơng án nhằm liên kết hoạt động cá nhân, phận, lĩnh vực chuyên môn, nghề nghiệp, v.v., nhằm phục vụ mục tiêu quan trọng tăng doanh thu, tối đa hoá lợi nhuận Đồng thời, tạo thuận tiện cho thông tin nội ngƣời quản lý ngƣời lao động Bên cạnh đó, Cơng ty cần sử dụng tốt đòn bẩy tài để khuyến khích ngƣời lao động, thực hình thức trả lƣơng theo bậc, thợ, khen tƣởng kịp thời cơng nhân có nỗ lực phấn đấu có sáng kiến hay sản xuất 3.2.4 Tăng cường quản lý vốn nâng cao hiệu nguồn vốn kinh doanh Qua q trình phân tích hiệu sử dụng vốn Công ty, ta thấy Công ty chƣa khai thác, sử dụng nguồn vốn cách tối đa, việc sử dụng nguồn VCĐ Do thời gian tới Cơng ty phải khơng ngừng nỗ lực để bảo tồn, phát triển nâng cao hiệu sử dụng vốn nhƣ hiệu SXKD Vốn cố định, hiệu sử dụng VCĐ Công ty năm 2014 1,31 lần chứng tỏ Công ty chƣa sử dụng hiệu nguồn vốn này, ƣớc tính hiệu sử dụng VCĐ năm 2016 Công ty phấn đấu để đạt tới 1,5 lần Muốn làm đƣợc điều Footer Page -Footer Page -Footer Page 77 of 85 77 Header Page 78 of 85 Công ty cần áp dụng nhiều biện pháp để sử dụng tiết kiệm cách giảm tuyệt đối TSCĐ thừa, không cần dùng, bảo đảm tỷ lệ cân đối TSCĐ tích cực TSCĐ tiêu cực Đồng thời phát huy khai thác triệt để lực có TSCĐ Vốn lưu động, số vòng quay VLĐ Công ty năm 2014 0,98 lần, sang năm 2016 Công ty phấn đấu để đạt tới 1,9 lần Để nâng cao hiệu sử dụng VLĐ, Công ty phải đẩy nhanh tốc độ chu chuyển VLĐ việc tăng số vòng quay VLĐ thơng qua việc rút ngắn chu kỳ sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm đảm bảo nguồn VLĐ việc dự trữ hợp lý TSLĐ Công ty Đồng thời, Công ty cần xác định số VLĐ cần thiết chu kỳ kinh doanh, để đảm bảo VLĐ cần thiết tối thiểu cho trình SXKD đƣợc tiến hành liên tục, tránh ứ đọng vốn, thúc đẩy tốc độ luân chuyển vốn nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn 3.2.5 Sử dụng tiết kiệm chi phí Muốn nâng cao hiệu hoạt động SXKD Cơng ty cần nâng cao doanh thu tiết kiệm chi phí Năm 2014, tổng chi phí Công ty 4.097,18 tỷ đồng đƣợc đánh giá cao Năm 2016, Công ty phấn đấu thực có hiệu biện pháp tiết kiệm chi phí, hạn chế mức chi phí khoảng 3.500 tỷ đồng Muốn thực đƣợc điều Cơng ty cần: (1) Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu tiến hành xác lập định mức dự trữ nguyên vật liệu phù hợp với kế hoạch hoạt động; (2) Sử dụng tối đa cơng suất máy móc thiết bị hạn chế hao mòn vơ hình, máy móc thiết bị phải đƣợc bảo dƣỡng, sửa chữa định kỳ tránh hƣ hỏng; (3) Cân đối lại số lao động cho hợp lý, tránh lãng phí; (4) Cần phát động nhiều phong trào thi đua tiết kiệm nhƣ cơng tác hạch tốn nội hoạt động để giảm giá thành sản phẩm; nâng cao suất thiết bị, tiết kiệm chi phí vật chất nhƣ nguyên vật liệu; xƣởng phụ trợ nâng cao chất lƣợng, rút ngắn thời gian bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị Footer Page -Footer Page -Footer Page 78 of 85 78 Header Page 79 of 85 3.2.6 Thành lập phận chuyên trách Công tác Marketing Hiện Cơng ty chƣa có phòng Marketing chun biệt để nghiên cứu dự báo thị trƣờng, mà công việc lồng ghép vào chức Ban kế hoạch thị trƣờng Chính vậy, để nâng cao chất lƣợng nghiên cứu dự báo thị trƣờng, Công ty nên thành lập phòng Marketing Cơng ty cần: (1) Xây dựng chiến lƣợc Marketting, năm tới Công ty cần xác định đƣợc thị trƣờng mục tiêu, xây dựng hệ thống Marketing hạch toán cụ thể mức chi phí cho hoạt động Marketing; (2) Lập kế hoạch chiến lƣợc Marketing phù hợp; (3) Phân tích tình hình kinh doanh Cơng ty; (4) Xác định thị trƣờng, phát triển sản phẩm, công ty cần đẩy mạnh công tác điều tra nghiên cứu thị trƣờng, thử nghiệm thị trƣờng đồng thời xây dựng sách sản phẩm phù hợp với thị trƣờng cụ thể Công ty phải nhận thức đƣợc tầm quan trọng Marketing, cơng cụ hỗ trợ đắc lực cho q trình tiêu thụ sản phẩm Cơng ty nhằm nâng cao doanh thu, nâng cao lợi nhuận, đồng thời nâng cao hiệu kinh doanh 3.2.7 Biện pháp bảo vệ môi trường Bảo vệ môi trƣờng vấn đề trọng tâm, cấp bách, mối quan tâm không doanh nghiệp mà quốc gia giới Q trình sản xuất trình lâu dài, liên tục không xử lý tốt vấn đề môi trƣờng làm ảnh hƣởng trực tiếp đến dân cƣ sống xung quanh Vì vậy, Cơng ty nên trọng tới số giải pháp nhƣ sau: - Trong năm tới Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Thạch cần tiếp tục thực biện pháp làm giảm thiểu ô nhiễm mơi trƣờng, nhƣ đẩy nhanh q trình xây dựng dây chuyền đại sản xuất xi măng theo phƣơng pháp khơ Duy trì hoạt động hiệu lọc bụi tay áo, lọc bụi tĩnh điện, đảm bảo nồng độ bụi thải môi trƣờng thấp tiêu chuẩn cho phép (giới hạn B TCVN 5939 - 1995); Footer Page -Footer Page -Footer Page 79 of 85 79 Header Page 80 of 85 - Hệ thống sử lý nƣớc thải trì hoạt động ổn định, nƣớc thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5945 - 1995 (giới hạn B) Nƣớc thải nhƣ nƣớc thải sản xuất, nƣớc vệ sinh nhà xƣởng nên đƣợc xử lý theo mƣơng thải đƣợc bố trí mặt nhà máy qua bể xử lý chung trƣớc thải ngồi Tránh tình trạng xả nƣớc thải bừa bãi làm ô nhiễm môi trƣờng ảnh hƣởng tới hoạt động SXKD khác nhƣ ảnh hƣởng tới ngƣời dân sống gần Công ty Công ty cần cải tạo nâng cấp hệ thống cống rãnh tiêu thoát nƣớc mƣa nƣớc thải thƣờng xuyên; - Khí thải trình sản xuất lớn, nồng độ chất thải độc hại lớn nên gây ảnh hƣởng đến sức khoẻ ngƣời lao động, Cơng ty nên có quần áo bảo hộ lao động đảm bảo chất lƣợng cho công nhân Đồng thời, Công ty phải có giải pháp nhằm hạn chế việc thải chất độc khí thải ngồi mơi trƣờng; - Chất thải rắn chủ yếu sắt thép, gạch chịu lửa, bao bì, v.v.,cần đƣợc tập trung thu gom bán lý đƣa bãi chứa chất thải rắn Công ty; - Nâng tỷ lệ trồng xanh khuân viên nhà máy khu vực xung quanh tạo môi trƣờng xanh sạch, hay thƣờng xuyên phun nƣớc nơi có xe tải vận chuyển nguyên vật liệu hay thành phẩm, nhằm cải thiện điều kiện khí hậu mơi trƣờng Đồng thời, sử dụng tiết kiệm, hiệu nguồn tài nguyên mà Công ty khai thác Footer Page -Footer Page -Footer Page 80 of 85 80 Header Page 81 of 85 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch doanh nghiệp hàng đầu ngành xi măng, với bề dầy hoạt động 30 năm lĩnh vực SXKD xi măng, sản phẩm có uy tín lâu năm thị trƣờng Thƣơng hiệu Xi măng Vicem Hồng Thạch đƣợc đơng đảo ngƣời tiêu dùng chấp nhận tin cậy Với tiềm lớn thị trƣờng xi măng nƣớc, với chiến lƣợc phát triển mở rộng, nâng cao công suất nhà máy, Công ty tự tin vững bƣớc phát triển, giành đƣợc tin cậy khách hàng, giữ vững nâng cao đƣợc thị phần, xứng đáng cờ đầu ngành xi măng, góp phần xây dựng phát triển kinh tế đất nƣớc Trong năm 2010 - 2014, hiệu hoạt động SXKD Công ty ngày phát triển, doanh thu lợi nhuận không ngừng tăng lên qua năm với tốc độ tƣơng đối cao Đây dấu hiệu đáng mừng ghi nhận nỗ lực ban lanh đạo nhƣ tập thể cán công nhân viên Công ty Bên cạnh trình độ ngƣời lao động đƣợc nâng cao, số lao động có trình độ đại học đại học tăng qua năm, số công nhân nghề đƣợc đào tạo theo yêu cầu công việc tăng lên, đồng thời số lao động chƣa qua đào tạo giảm xuống Sự tăng lên chất lƣợng lao động làm cho suất lao động bình qn Cơng ty tăng lên Ngồi ra, Công ty quan tâm thực tốt chế độ, sách nhà nƣớc, Cơng ty ngƣời lao động tiền lƣơng, tiền thƣởng, chế độ hƣu trí, tai nạn lao động, cơng tác an tồn lao động đƣợc Cơng ty trọng, quan tâm Từ đó, kích thích đƣợc lực ngƣời lao động, nâng cao suất lao động nhƣ hiệu SXKD Tuy nhiên, tình hình quản lý sử dụng nguồn vốn Cơng ty qua năm (2010- 2014) chƣa mang lại hiệu cao, hiệu sử dụng VCĐ Do Cơng ty cần quan tâm việc quản lý sử dụng VCĐ VLĐ để nâng cao hiệu việc sử dụng nguồn vốn đảm bảo kinh doanh hiệu Footer Page -Footer Page -Footer Page 81 of 85 81 Header Page 82 of 85 Do vậy, để hoạt động SXKD ngày tốt hơn, thời gian tới bên cạnh việc trì phát huy mặt tích cực, Cơng ty cần sớm khắc phục hạn chế để hƣớng tới mục tiêu cuối doanh thu tối đa với chi phí thấp nhằm mục đích nâng cao hiệu hoạt động SXKD Kiến nghị Từ kết nghiên cứu lý luận tiếp cận thực tiễn thực trạng tổ chức hoạt động kinh doanh Công ty xi măng Vicem Hồng Thạch, tơi mạnh dạn đƣa số kiến nghị sau Thứ nhất, kiến nghị Nhà nước: - Nhà nƣớc nên hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để Cơng ty có nhập máy móc, thiết bị cơng nghệ đại từ nƣớc nhằm nâng cao suất, hạ giá thành sản phẩm; - Đồng thời nên xây dựng hồn thiện hệ thống sách khuyến khích đầu tƣ, sách thuế để doanh nghiệp hoạt động ổn định lâu dài; - Hiện nay, tỉnh Phía Nam xi măng sản xuất khơng đủ đáp ứng nhu cầu Do vậy, Nhà nƣớc cần hỗ trợ kịp thời thể ủng hộ, trí Nhà nƣớc vận chuyển xi măng từ Miền bắc vào Miền nam; - Sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo công kinh doanh Đặc biệt, Nhà nƣớc cần có biện pháp cụ thể để ngăn chặn xử lý hoạt động làm hàng giả nhập lậu hàng hoá gây nên cạnh tranh khơng lành mạnh.Bởi vì, thị trƣờng xuất nhiều hàng giả, nhập làm ảnh hƣởng nhiều đến ngành sản xuất xi măng nƣớc Thứ hai, kiến nghị Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam: - Hồn thiện mơ hình đơn vị theo nguyên tắc giảm bớt đầu mối, hạn chế cạnh tranh nội bộ; - Theo sát diễn biến thị trƣờng để đƣa định hợp lý, điều chỉnh mức giá bán theo thời điểm phù hợp với nhu cầu thị trƣờng; - Giao quyền hạn tối đa cho thành viên Tổng Công tyCơng ty xi măng Vicem Hồng Thạch, Công ty đƣợc quyền định giá bán Footer Page -Footer Page -Footer Page 82 of 85 82 Header Page 83 of 85 chế khuyến mại phù hợp với tình hình thị trƣờng, đảm bảo hiệu kinh doanh lợi nhuận đƣợc giao, tránh can thiệp sâu vào công việc nội đơn vị, giao kế hoạch tiêu thụ sát với khả đơn vị thƣờng xuyên tổ chức kiểm tra đánh giá hoạt động thành viên Tổng Công ty Thứ ba, kiến nghị Công ty xi măng Vicem Hồng Thạch: - Cơng ty cần quan tâm đến việc bố trí q trình sản xuất cách hợp lý để sử dụng tốt nguồn lực nhằm nâng cao hiệu SXKD; - Không ngừng nâng cấp, mua sắm số máy móc thiết bị nhằm nâng cao chất lƣợng sản phẩm khả cạnh tranh cho sản phẩm thị trƣờng; - Không ngừng phát huy lực nhƣ khả tiềm ẩn ngƣời lao động, cải thiện đời sống vật chất tinh thần, đảm bảo an toàn lao động Đồng thời, thực chế độ thƣởng phạt tạo hội thăng tiến để kích thích ngƣời lao động nâng cao suất lao động; - Đẩy mạnh cơng tác tìm kiếm vùng thị trƣờng, tăng cƣờng đầu tƣ hoạt động marketing để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, qua làm tăng sản lƣợng tiêu thụ sản phẩm, đồng thời tìm kiếm hội kinh doanh mới; - Để tồn phát triển bên cạnh nỗ lực thân Cơng ty cần có hỗ trợ quan, ban ngành khác đặc biệt Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng, tổ chức tín dụng, nhà cung cấp, v.v Do vậy, đòi hỏi Cơng ty ln củng cố trì mối quan hệ tốt đẹp với tổ chức mục tiêu phát triển Cơng ty thời gian tới Footer Page -Footer Page -Footer Page 83 of 85 83 ... tích hiệu hoạt động SXKD; Chƣơng II Đánh giá hiệu SXKD Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch từ năm 2010- 2014; Chƣơng III Một số biện pháp nâng cao hiệu SXKD Cơng ty xi măng Vicem Hồng Thạch Footer... Cơng ty Qua đó, đánh giá hiệu SXKD Công ty; + Về không gian: luận văn nghiên cứu tình hình SXKD Cơng ty xi măng Vicem Hoàng Thạch; + Về thời gian: Đánh giá hiệu kinh doanh Công ty xi măng Vicem Hoàng. .. hóa sở lý luận hiệu SXKD doanh nghiệp, phân tích, đánh giá thực trạng hiệu SXKD Công ty giai đoạn 2010- 2014 từ đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu SXKD Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch_2, Biện pháp nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch_2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay