Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Sắt tráng men - Nhôm Hải Phòng_2

81 25 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 12:27

Header Page of 85 LỜI CAM ĐOAN Luận văn “Biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Sắt tráng men - Nhôm Hải Phòng” sản phẩm độc lập tơi Tơi xin cam đoan số liệu chi tiết luận văn số liệu trung thực nguồn gốc rõ ràng Học viên Lƣơng Thị Ái Ly i Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 LỜI CÁM ƠN Tôi xin cám ơn PGS.TS Nguyễn Hồng Vân hƣớng dẫn, giúp đỡ tơi nhiệt tình Trong q trình hồn thành luận văn mong đƣợc góp ý thầy đồng nghiệp để luận văn đƣợc hồn thiện thêm ii Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 DANH MỤC CÁC CHƢ̃ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Giải thích LN Lơ ̣i nhuâ ̣n TSCĐ Tài sản cố định TSDH Tài sản dài hạn TSNH Tài sản ngắn hạn TSLĐ Tài sản lƣu động VCĐ Vố n cố đinh ̣ VLĐ Vố n lƣu đô ̣ng iii Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 DANH MỤC CÁC BẢNG Số bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 3.1 Tên bảng Một số kết kinh doanh đạt đƣợc công ty giai đoạn năm 2011-2015 Tài sản nguồn vốn Công ty Cổ phần Sắt tráng men - Nhơm Hải Phòng giai đoạn2011-2015 Tình hình tài sản Cơng ty Cổ phần Sắt tráng men - Nhơm Hải Phònggiai đoạn 2011-2015 Tình hình tài sản cố định Công ty Cổ phần Sắt tráng men - Nhơm giai đoạn 2011-2015 Tình hình khấu hao TSCĐHH Công ty Cổ phần Sắt tráng men Nhơm Hải Phònggiai đoạn 2011- 2015 Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn cố định tại Công ty Cổ phần Sắt tráng men -Nhơm Hải Phòng Tình hình vốn tiền Công ty Cổ phần Sắt tráng men - Nhơm Hải Phòng giai đoạn 2011-2015 Hệ số khả tốn Cơng ty Cổ phần Sắt tráng men - Nhơm Hải Phònggiai đoạn 2011-2015 Khoản phải thu Công ty Cổ phần Sắt tráng men - Nhơm Hải Phòng giai đoạn 2011-2015 Chỉ tiêu đánh giá hiệu khoản phải thu Công ty Cổ phần Sắt tráng men - Nhơm Hải Phòng cấu hàng tồn kho Công ty Cổ phần Sắt tráng men-Nhơm Hải Phòng Chỉ tiêu đánh giá hàng tồn kho Công ty Cổ phần Sắt tráng men Nhôm Hải Phòng Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn lƣu động tạiCông ty Cổ phần Sắt tráng men -Nhôm Hải Phòng Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn tạiCông ty Cổ phần Sắt tráng men -Nhôm Hải Phòng Chỉ tiêu phân phối lợi nhuận Cơng ty Cổ phần Sắt tráng men -Nhơm Hải Phòng Bảng theo dõi công nợ phải thu khách hàng iv Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Trang 22 27 30 33 36 38 41 43 46 48 51 52 54 56 59 65 Header Page of 85 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỜ, BIỂU ĐỜ Sớ sơ đờ , Tên sơ đồ , biểu đồ biểu đồ Trang Sơ đồ máy quản lý Công ty Cổ phần Sắt tráng 2.1 men -Nhơm Hải Phòng 17 cấu tổ chức sản xuất Công ty Cổ phần Sắt 2.2 tráng men -Nhơm Hải Phòng 19 cấu tài sản Công ty Cổ phần Sắt tráng men 2.3 Nhơm Hải Phònggiai đoạn 2011-2015 29 cấu nguồn vốn Công ty Cổ phần Sắt tráng 2.4 men - Nhơm Hải Phònggiai đoạn 2011-2015 29 cấu TSCĐ Công ty Cổ phần Sắt tráng men 2.5 Nhôm Hải Phònggiai đoạn 2011-2015 33 cấu vốn tiền Công ty Cổ phần Sắt tráng 2.6 men - Nhôm Hải Phònggiai đoạn 2011-2015 v Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 41 Header Page of 85 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii DANH MỤC CÁC CHƢ̃ VIẾT TẮT iii DANH MỤC CÁC BẢNG iv DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ v MỤC LỤC vi PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm vốn đặc điểm vốn doanh nghiệp 1.2 Sự cần thiết vốn doanh nghiệp phân loại vốn doanh nghiệp 1.2.1 Sự cần thiết vốn doanh nghiệp 1.2.2 Phân loại vốn doanh nghiệp 1.3 Khái niệm hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp cần thiết việc nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp 1.3.1 Khái niệm hiệu sử dụng vốn 1.3.2 Sự cần thiết việc nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp 1.4 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp 1.4.1 Nhóm tiêu vốn cố định 1.4.2 Nhóm tiêu vốn lưu động 10 1.4.3 Nhóm tiêu tổng vốn 11 CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHƠM HẢI PHỊNG 14 2.1 Sơ lƣợc Công ty Cổ phần Sắt tráng men - Nhơm Hải Phòng 14 2.1.1 Q trình hình thành phát triển 14 2.1.2 Tổ chức máy quản lý công ty 15 vi Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 2.1.3 Đặc điểm chủ yếu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Sắt tráng men - Nhôm Hải Phòng 17 2.1.4 Tổ chức máy tài kế tốn cơng ty 20 2.2.Một số kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2011 2015 21 2.3 Đánh giá thực trạng việc sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Sắt tráng men Nhôm Hải Phòng 26 2.3.1 Thực trạng cấu vốn nguồn vốn công ty 26 2.3.2 Đánh giá thực trạng sử dụng vốn cố định công ty 32 2.3.3 Đánh giá thực trạng sử dụng vốn lưu động công ty 40 2.3.4.Đánh giá thực trạng sử dụng tổng vốn công ty 56 2.4.Những kết đạt đƣợc, hạn chế nguyên nhân hạn chế ảnh hƣởng đến hiệu sử dụng vốn tạiCông ty Cổ phần Sắt tráng men - Nhơm Hải Phòng 61 2.4.1 Những kết đạt 61 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 62 CHƢƠNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHƠM HẢI PHỊNG 64 3.1 Phƣơng hƣớng phát triển Công ty Cổ phần Sắt tráng men - Nhơm Hải Phòngtrong năm tới 64 3.2.Biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Sắt tráng men - Nhơm Hải Phòng 64 3.2.1.Hạn chế khoản phải thu, đặc biệt khoản phải thu khách hàng 65 3.2.2 Đầu tư nâng cấp thiết bị máy móc, phương tiện vận tải 66 3.2.3.Sử dụng vốn tiền hợp lý hơn, tránh lãng phí vốn 67 3.2.4 Tăng vòng quay hàng tồn kho 68 3.2.5 Tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp 69 3.2.6 Kiện toàn lại máy quản lý nhân công ty 69 KẾT LUẬN 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 vii Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đối với doanh nghiệp vốn yếu tố cần thành lập quan trọng để thực kinh doanh Đặc biệt điều kiện để tồn tại đƣợc khơng cần nhiều vốn mà điều quan trọng phải biết dùng vốn hiệu Hiệu sử dụng vốn vấn đề doanh nghiệp quan tâm Thực trạng số năm vừa qua nhiều doanh nghiệp phá sản nhiều doanh nghiệp phải giải thể mà nguyên nhân sử dụng vốn chƣa hiệu nguyên nhân dẫn tới hậu nhƣ Với tầm quan trọng việc sử dụng vốn, đề tài luận văn “Biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Sắt tráng men - nhơm Hải Phòng” thật cần thiết giai đoạn Mục đích nghiên cứu Hệ thống hoá sở lý luận hiệu sử dụng vốn Đánh giá thực trạng hiệu sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Sắt tráng men - Nhơm Hải Phòng Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Sắt tráng men - Nhôm Hải Phòng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Hiệu sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Sắt tráng men - Nhơm Hải Phòng Phạm vi nghiên cứu: Công ty Cổ phần Sắt tráng men - Nhơm Hải Phòng giai đoạn năm 2011-2015 Phƣơng pháp nghiên cứu Trong luận văn sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu nhƣ phƣơng pháp thống kê, đánh giá, phân tích, so sánh, nghiên cứu tài liệu, thảo luận Đây phƣơng pháp thƣờng dùng nghiên cứu kinh tếđảm bảo độ tin cậy vàđạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đƣa lý luận hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp Đánh giá thực trạng hiệu sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Sắt tráng men - Nhơm Hải Phòng Đƣa biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Sắt tráng men - Nhơm Hải Phòng Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm chƣơng: Chương 1: Lý luận chung hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp Chương 2: Đánh giá thực trạng hiệu sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Sắt tráng men - Nhơm Hải Phòng Chương 3: Biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Sắt tráng men - Nhơm Hải Phòng Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page 10 of 85 CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm vốn đặc điểm vốn doanh nghiệp “Vốn doanh nghiệp biểu dƣới hình thái giá trị tồn tài sản hữu hình tài sản vơ hình đƣợc đầu tƣ vào kinh doanh nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận” [4, tr.148] Các đặc điểm vốn:  Vốn biểu giá trị tiền tệ nhƣng lúc tiền vốn Tiền vốn đủ lớn đƣợc đƣa kinh doanh, tiền mà để chỗ không đƣa vào kinh doanh không đƣợc gọi vốnVốn loại hàng hoá đặc biệt Các doanh nghiệp vay mƣợn, chiếm dụng vốn lẫn để đáp ứng nhu cầu  Trong doanh nghiệp vốn biểu tiền toàn tài sản doanh nghiệp  Khi dùng đến vốn phải tính đến yếu tố thời gian tiền phải đƣợc quản lý chặt chẽ tại thời điểm khác giá trị tiền khác (do ảnh hƣởng yếu tố lạm phát, cung cầu )  Vốn gắn với chủ sở hữu định phải đƣợc quản lý chặt chẽ việc sử dụng vốn nhƣ liên quan đến lợi ích chủ sở hữu hay doanh nghiệp 1.2 Sự cần thiết vốn doanh nghiệp phân loại vốn doanh nghiệp 1.2.1 Sự cần thiết vốn doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp vốn yếu tố cần thành lập đòi hỏi cần phải để kinh doanh nhƣ mua sắm tài sản cố định, mua nguyên vật liệu hay thuê nhân cơng Để tồn tại thị trƣờng doanh nghiệp ln phải đổi cơng nghệ, nâng cao chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp cần vốn đủ để đáp ứng yêu cầu Footer Page -Footer Page -Footer Page 10 of 85 ... chung hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp Chương 2: Đánh giá thực trạng hiệu sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Sắt tráng men - Nhơm Hải Phòng Chương 3: Biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn tại Công ty Cổ. .. máy quản lý Công ty Cổ phần Sắt tráng 2.1 men -Nhơm Hải Phòng 17 Cơ cấu tổ chức sản xuất Công ty Cổ phần Sắt 2.2 tráng men -Nhơm Hải Phòng 19 Cơ cấu tài sản Công ty Cổ phần Sắt tráng men 2.3 Nhôm. .. giá hiệu sử dụng vốn cố định tại Công ty Cổ phần Sắt tráng men -Nhơm Hải Phòng Tình hình vốn tiền Công ty Cổ phần Sắt tráng men - Nhơm Hải Phòng giai đoạn 201 1-2 015 Hệ số khả tốn Cơng ty Cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Sắt tráng men - Nhôm Hải Phòng_2, Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Sắt tráng men - Nhôm Hải Phòng_2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay