Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5_2

77 25 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 12:27

Header Page of 85 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Hải Phòng, ngày 15 tháng 09 năm 2015 Tác giả Nguyễn Mạnh Hùng Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 i Header Page of 85 LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo TS Bùi Bá Khiêm hƣớng dẫn tận tình giúp đỡ tơi hồn thành luận văn thạc sĩ Tơi xin gửi lời cảm ơn tới thầy giảng dạy Viện Đào tạo sau Đại học, Trƣờng Đại học Hàng hải Việt Nam trang bị kiến thức cho suốt thời gian học tập trƣờng Tôi xin chân thành cảm ơn Viện Đào tạo sau Đại học, xin cảm ơn Ban Giám Hiệu Trƣờng Đại học Hàng hải Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi mặt để tơi hồn thành khóa học Cuối xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, ngƣời ln bên tơi, động viên khuyến khích tơi q trình thực đề tài nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày 15 tháng 09 năm 2015 Tác giả Nguyễn Mạnh Hùng Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 ii Header Page of 85 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU v DANH MỤC CÁC B ẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƢU ĐỘNGHIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƢU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Lý luận vốn lƣu động 1.1.1 Khái niệm vốn, vốn lƣu động 1.1.2 Đặc điểm vốn lƣu động 1.1.3 Phân loại vốn lƣu động 1.1.4 Vai trò vốn lƣu động 1.1.5 Khái niệm hiệu sử dụng vốn lƣu động 1.1.6 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn lƣu động doanh nghiệp 1.1.7 Ý nghĩa việc nâng cao hiệu sử dụng vốn lƣu động 11 1.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu sử dụng vốn lƣu động doanh nghiệp11 1.2.1 Các nhân tố chủ quan 11 1.2.2 Các nhân tố khách quan 12 1.3 Các biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lƣu động doanh nghiệp 14 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƢU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN B ẠCH ĐẰNG 15 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Bạch Đằng 15 2.1.1 Các thông tin Công ty 15 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Công ty 15 2.1.3 Hoạt động kinh doanh Công ty 16 2.1.4 cấu tổ chức Công ty 17 2.2 Tình hình s ản xuất kinh doanh cơng ty 21 2.3 Thực trạng sử dụng vốn lƣu động công ty 25 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 iii Header Page of 85 2.3.1 Thực trạng cấu vốn lƣu động Công ty 25 2.3.2 Phân tích thực trạng sử dụng vốn lƣu động Công ty qua số tiêu 34 2.4 Đánh giá tình hình sử dụng vốn lƣu động công ty Cổ phần B ạch Đằng 41 2.4.1 Ƣu điểm 41 2.4.2 Nhƣợc điểm 43 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƢU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẠCH ĐẰNG 46 3.1 Phƣơng hƣớng công ty thời gian tới 46 3.1.1 Phƣơng hƣớng công ty sản xuất kinh doanh 46 3.1.2 Phƣơng hƣớng sử dụng vốn lƣu động 46 3.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lƣu động Công ty 47 3.2.1 Tăng cƣờng công tác quản trị vốn lƣu động 48 3.2.2 Nâng cao chất lƣợng cơng tác phân tích tài 48 3.2.3 Kế hoạch hoá nguồn vốn 49 3.2.4 Quản lý sử dụng khoản mục vốn lƣu động hữu hiệu 54 3.2.5 Quản lý chi phí phát sinh thiệt hại sản xuất 60 3.2.6 Hoàn thiện cơng tác giao khốn 60 3.2.7 Một số biện pháp khác 63 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 65 1.Kết luận 65 2.Kiến nghị 65 Thứ nhất: Kiến nghị với nhà nƣớc 66 Thứ hai: Kiến nghị với Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng 67 Thứ ba: Kiến nghị với ngân hàng thƣơng mại 68 TÀI LIỆU TH AM KHẢO 69 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 iv Header Page of 85 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Chữ viết tắt Giải thích BCTC Báo cáo tài LN Lợi nhuận LNST Lợi nhuận sau thuế LNTT Lợi nhuận trƣớc thuế NSNN Ngân sách nhà nƣớc SXKD Sản xuất kinh doanh TNDN Thu nhập doanh nghiệp TSLĐ Tài sản lƣu động VLĐ Vốn lƣu động XNXD Xí nghiệp xây dựng Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 v Header Page of 85 DANH MỤC CÁC BẢNG Số bảng Tên bảng Trang 2-1 Quy mô công ty giai đoạn 2010 - 2014 21 2-2 cấu vốn lƣu động công ty giai đoạn 2010 - 2014 26 2-3 Vốn lƣu động bình qn cơng ty giai đoạn 2010- 2014 34 2-4 Số vòng quay vốn lƣu động giai đoạn 2010 - 2014 34 2-5 Kỳ luân chuyển vốn lƣu động giai đoạn 2010 - 2014 36 2-6 Mức tiết kiệm vốn lƣu động giai đoạn 2010 - 2014 37 2-7 Hiệu suất sử dụng vốn lƣu động giai đoạn 2010 - 2014 38 2-8 Hàm lƣợng vốn lƣu động giai đoạn 2010 - 2014 39 2-9 Mức doanh lợi vốn lƣu động giai đoạn 2010 - 2014 40 2-10 Các tiêu thể hiệu sử dụng vốn lƣu động giai đoạn 2010 - 2014 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 vi 41 Header Page of 85 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hình Tên hình Trang 2-1 Doanh thu công ty giai đoạn 2010 - 2014 22 2-2 Lợi nhuận sau thuế công ty giai đoạn 2010 - 2014 24 2-3 cấu vốn lƣu động công ty giai đoạn 2010 - 2014 27 2-4 Kỳ luân chuyển vốn lƣu động giai đoạn 2010 - 2014 37 2-5 Hàm lƣợng vốn lƣu động giai đoạn 2010 - 2014 39 2-6 Mức doanh lợi vốn lƣu động giai đoạn 2010 - 2014 40 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 vii Header Page of 85 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Từ chuyển sang kinh tế thị trƣờng theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa năm 1986, doanh nghiệp Việt Nam nhiều hội nhƣ thách thức Khi mà Việt Nam hội nhập bạn bè giới doanh nghiệp khơng phải cạnh tranh với doanh nghiệp nƣớc mà doanh nghiệp nƣớc ngồi Trong hồn cảnh doanh nghiệp phải sử dụng hiệu đồng vốn Trong đó, sử dụng vốn lƣu động yếu tố tiền đề để giúp doanh nghiệp tăng doanh thu, tối ƣu hóa lợi nhuận Trải qua gần 50 năm xây dựng, phát triển trƣởng thành Công ty cổ phần Bạch Đằng doanh nghiệp mạnh ngành Xây dựng, thành phố Hải Phòng khu vực Cơng ty đội ngũ chun gia, kỹ sƣ cơng nhân kỹ thuật lành nghề giàu kinh nghiệm, thiết bị, phƣơng tiện kỹ thuật đa dạng chủng loại, công nghệ đại tiên tiến đáp ứng yêu cầu thi cơng xây lắp loại hình cơng trình quy mơ lớn, đòi hỏi kỹ thuật cao, tính chất điều kiện thi cơng phức tạp Rất nhiều cơng trình Cơng ty Cổ phần Bạch Đằng thi công đƣợc cấp huy chƣơng vàng chất lƣợng cao Ngành Xây dựng Việt Nam Để phát triển cơng ty khơng quan tâm đến q trình huy động vốn mà quan tâm đến hiệu sử dụng vốn nói chung vốn lƣu động nói riêng Từ trƣớc đến nhiều cơng trình nghiên cứu nƣớc biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lƣu động Tuy nhiên đặc điểm vốn lƣu động lĩnh vực khác khác Trong Cơng ty Cổ phần Bạch Đằng nhiều cơng trình nghiên cứu tình hình tài nhƣng chƣa cơng trình sâu nghiên cứu tình hình vốn lƣu động Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, vận dụng lý luận khoa học đƣợc trang bị trƣờng Tôi xin lựa chọn đề tài: “Biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5” làm luận văn tốt nghiệp Qua cho ta thấy đƣợc điểm mạnh nhƣ hạn chế việc sử dụng vốn lƣu Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 động Công ty để đƣa biện pháp phù hợp, kịp thời nhằm phát huy điểm mạnh khắc phục điểm yếu để đƣa cơng ty phát triển Mục đích nghiên cứu Phân tích tình hình sử dụng vốn lƣu động Công ty năm gần để rút học kinh nghiệm nhƣ biện pháp hoạt động sản xuất kinh doanh năm Tìm hiểu đƣợc điểm mạnh nhƣ mặt hạn chế cơng tác sử dụng vốn lƣu động Công ty Sau đƣa biện pháp nhằm phát huy điểm mạnh hoàn thiện, khắc phục mặt hạn chế Làm tài liệu tham khảo cho Cơng ty 3.Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Vấn đề sử dụng vốn lƣu động hiệu sử dụng vốn lƣu động Phạm vi nghiên cứu: - Thời gian: Luận văn phân tích số liệu Cơng ty 05 năm gần từ 2010 - 2014 - Không gian: Tại Công ty Cổ phần Bạch Đằng - Nội dung: Vốn lƣu động Phƣơng pháp nghiên cứu ý nghĩa đề tài Phƣơng pháp nghiên cứu: Với mục tiêu để nghiên cứu phát triển đề tài cần thực phƣơng pháp sau: Phƣơng pháp thống kê - phân tích mô tả số liệu: Dùng công cụ thống kê thu thập số liệu Cơng ty, sau tiến hành phân tích, so sánh đối chiếu rút kết luận chất nguyên nhân vấn đề Phƣơng pháp phân tích tài chính: Dùng cơng cụ tỷ số tài để tính tốn, xác định kết sau rút nhận xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page 10 of 85 Phƣơng pháp phân tích chi tiết: Chi tiết hóa tiêu phân tích để qua thấy đƣợc kết cấu tiêu nhƣ mức độ ảnh hƣởng đến nhân tố cấu thành Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài: Từ việc phân tích đánh giá nhƣng điểm mạnh, điểm yếu việc sử dụng vốn lƣu động Công ty để đƣa biện pháp hoàn thiện nâng cao hiệu việc sử dụng vốn lƣu động nhƣ nâng hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận luận văn đƣợc chia làm ba chƣơng: Chƣơng 1: Lý luận chung vốn lƣu động hiệu sử dụng vốn lƣu động doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng hiệu sử dụng vốn lƣu động công ty Cổ phần Bạch Đằng Chƣơng 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lƣu động công ty Cổ phần Bạch Đằng Footer Page -Footer Page -Footer Page 10 of 85 Header Page 63 of 85 3.2.4.2 Quản lý vốn toán Quản lý tốt vốn toán làm tăng tốc độ luân chuyển vốn lƣu động, tạo điều kiện mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, làm tăng doanh thu lợi nhuận cho cơng ty Đồng thời, điều tạo uy tín vị vững vàng cho cơng ty thị trƣờng sở thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với bạn hàng, hạn chế khoản vốn bị chiếm dụng đến mức thấp Tuy nhiên, việc quản lý khoản phải thu, phải trả cần đảm bảo cho phù hợp lợi ích bên với Để thúc đẩy tốc độ thu hồi công nợ, công ty cần ý đến vấn đề sau: a Tìm hiểu rõ thực trạng nguồn vốn cơng trình mà cơng ty thi cơng khả tài khách hàng Tại Cơng ty Cổ phần Bạch Đằng nhƣ nhiều công ty xây dựng khác, cơng trình nguồn vốn đầu tƣ khác ảnh hƣởng tới tiến độ thi cơng q trình tốn khác Đối với cơng trình vốn ngân sách nhà nƣớc cấp q trình tốn phải chờ kết thẩm định giá trị khối lƣợng công việc hồn thành bàn giao quan thẩm quyền, sau q trình tốn bị chậm chễ chờ tiêu kế hoạch nhà nƣớc hay ngành… Theo kinh nghiệm thực tế thi cơng qua năm cơng ty, thƣờng cơng trình nguồn vốn ngồi ngân sách nhà nƣớc đƣợc tốn nhanh nhất, sau cơng trình ngân sách nhà nƣớc cấp phục vụ sử dụng k inh doanh, chậm trễ cơng trình vốn từ ngân sách nhà nƣớc dành cho phúc lợi dân sinh Việc tìm hiểu nguồn gốc nguồn vốn đầu tƣ cho cơng trình mà công ty trúng thầu nhƣ giúp cho công ty đề đƣợc phƣơng án thi công phù hợp, phƣơng án huy động vốn cho việc khởi đầu thi công nhƣ kế hoạch thu hồi vốn sau Trong chế thị trƣờng yêu cầu khách hàng buộc công ty phải ý đến, phải đáp ứng nhu cầu khách hàng cần khơng phải đáp ứng sở Song, dù cạnh tranh lành mạnh, dù Footer Page -Footer Page -Footer Page 63 of 85 56 Header Page 64 of 85 chiến lƣợc kinh doanh đắn, nội lực kinh tế đến đâu tính bất ổn kinh doanh ln theo suốt trình kinh doanh doanh nghiệp, doanh lợi rủi ro khoản nợ khách hàng công ty làm ảnh hƣởng tới hiệu sử dụng vốn lƣu động Do đó, nắm vững khả tài khách hàng giúp công ty làm ăn với bạn hàng tin cậy, loại bỏ khách hàng khơng đủ uy tín khơng đáng tin cậy Nếu khách hàng khả tài lớn, khả huy động vốn cao tin tƣởng khả tài trợ họ Tuy nhiên khả tài họ lớn nên công ty cần khai thác cách thu hẹp thời hạn tín dụng nhằm thu hồi vốn nhanh, tăng tốc độ quay vòng vốn Ngƣợc lại với khách hàng khả tài hạn hẹp, khả huy động vốn thấp cơng ty nên cẩn thận, đánh giá mức độ tin cậy khách hàng để tạo cho lề an tồn cần thiết, khách hàng đủ độ tin cậy cơng ty nới rộng điều kiện tín dụng cho họ để để thu hút họ mua nhiều hàng Tóm lại cơng ty cần phải xem xét phân đối tƣợng khách hàng tuỳ theo khả họ mà điều kiện tín dụng hợp lý, làm đƣợc điều cơng ty phải sở để cân nhắc rủi ro tình hình sinh lời kinh doanh b Thực tốt công tác hồn thiện hồ sơ tốn Hồ sơ tốn sở q trình thu hồi vốn công ty xây dựng, nên dù cần qua thẩm định hay khơng từ bƣớc khởi đầu công ty cần thực tốt cơng tác hồn thiện hồ sơ tốn với chủ đầu tƣ Đối với cơng trình nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc cấp ngồi việc hồn thiện hồ sơ tốn cơng ty nên thống với chủ đầu tƣ quan thẩm định cơng trình, tránh tình trạng sau thi cơng hồn thiện hồ sơ tốn xong, cơng ty xin thẩm định quan chủ đầu tƣ lại xin thẩm định quan khác… Ngồi cơng ty lựa chọn phƣơng Footer Page -Footer Page -Footer Page 64 of 85 57 Header Page 65 of 85 án thống với chủ đầu tƣ thẩm định hạng mục cơng trình, làm đến đâu kiểm tra đến tránh tình trạng phá làm lại c Nhất quán sách thu hồi cơng nợ Ngồi việc tìm hiểu nguồn gốc vốn đầu tƣ hồn thiện hồ sơ tốn sách tín dụng khách hàng khâu quan trọng định thành công hai biện pháp trên, cụ thể là: - Đối với khách hàng mới, uy tín: Cơng ty cần u cầu khách hàng chấp, ký cƣớc bảo lãnh, bảo đảm toán ngân hàng hay tổ chức tiềm lực tài Trên sở hợp đồng ký kết, vi phạm phạt theo lãi suất hạn thoả thuận hợp đồng - Với khách hàng truyền thống, khách hàng lớn, uy tín: áp dụng hình thức tốn trả chậm đến 30 ngày, tối đa 60 ngày sau hoàn thành thủ tục bàn giao cơng trình xây lắp 30 ngày cung cấp sản phẩm, dịch vụ - Khách hàng nội công ty: Xác định dƣ nợ thƣờng xun với thời hạn tốn khơng q 30 ngày sản phẩm hàng hố dịch vụ, khơng 60 ngày sản phẩm xây lắp, thƣờng xuyên đối chiếu bù trừ công nợ khoản nợ đến hạn Ngồi ra, cơng ty cần tính toán tỷ lệ chiết khấu toán để khuyến khích khách hàng tốn sớm Thực tế cơng ty, việc quản lý khoản phải thu, phải trả, khoản hạn chƣa đƣợc phân tích đánh giá cách xác Việc lập dự phòng chƣa dựa sở phân tích độ rủi ro dự tính, số liệu chi tiết phản ánh sổ kế tốn chƣa xác Cơng ty cần đối chiếu xem xét khoản nợ hạn khó đòi hay khơng đánh giá xác khoản nợ khó đòi bị xố sổ 3.2.4.3 Tăng cường công tác quản lý sử dụng hàng lưu kho Khoản mục nhìn chung đƣợc cơng ty quản lý tƣơng đối tốt Song số vấn đề cần giải sau: Footer Page -Footer Page -Footer Page 65 of 85 58 Header Page 66 of 85 Một là: Đối với sản phẩm công nghiệp, Công ty cần lƣu ý quản lý lƣợng hàng tồn kho nhằm hạn chế thất thoát khâu dự trữ, giảm chi phí bảo quản, đảm bảo thu hồi lƣợng vốnđọng Một biện pháp hữu hiệu để giảm khối lƣợng hàng tồn kho công ty nên đầu tƣ thêm vào lĩnh vực quảng cáo, tích cực tìm hiểu mở rộng thị trƣờng, tăng cƣờng công tác tiêu thụ nội để giảm thành phẩm tồn kho nhằm tối ƣu chi phí lƣu kho số thành phẩm Đối với đơn hàng số lƣợng cung ứng lớn, việc giao hàng đƣợc bố trí làm nhiều đợt cơng ty nên u cầu đối tác tạm ứng trƣớc khoản theo đợt giao hàng nhƣ tìm hiểu tình hình tài đối tác, yêu cầu đối tác làm bảo lãnh hợp đồng để hạn chế tình trạng hàng hóa sản xuất bị lƣu kho đối tác chậm trễ toán Hai là: Nguyên vật liệu khoản mục chiếm tỷ trọng lớn giá thành xây lắp nên công ty cần phải quan tâm nhiều nữa, để tăng cƣờng tính kiểm tra, giám đốc vật tƣ, phòng kế tốn cơng ty cần bố trí nhân viên thƣờng xuyên theo dõi chi phí vật tƣ đội thi cơng, phòng kỹ thuật thi cơng cần bố trí cán quản lý kinh nghiệm tổ chức, giám sát thi công công trƣờng, hỗ trợ đội trƣởng kỹ thuật, quản lý xây lắp lập kế hoạch thi công Ba là: Trong thi công công ty phải ngừng thi cơng phải chờ chỉnh sửa thiết kế, để phần khắc phục thiệt hại trƣờng hợp này, trƣớc thi công công ty cần yêu cầu chủ đầu tƣ khảo sát thiết kế thật kỹ lƣỡng Bên cạnh cơng ty cần đƣa điều khoản cam kết thoả thuận cụ thể trách nhiệm vật chất việc làm chậm tiến độ thi cơng, lấy làm u cầu chủ đầu tƣ trách nhiệm bồi thƣờng tổn thất ngừng thi công gây Bốn là: Đối với sản phẩm kinh doanh dở dang: Các cơng trình, hạng mục cơng trình sau khởi cơng xây dựng công ty nên tập trung nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tốc độ thi công, phấn đấu bàn giao cho chủ đầu tƣ trƣớc thời hạn hợp đồng Với cơng trình hồn thành, công ty cần đẩy mạnh khâu xúc tiến thẩm định để sớm đƣợc bàn giao cho chủ đầu tƣ Tránh tình Footer Page -Footer Page -Footer Page 66 of 85 59 Header Page 67 of 85 trạng cơng trình hoàn thành mà chƣa đƣợc thẩm định bàn giao, làm ứ đọng vốn, tăng chi phí bảo quản, lãng phí nhân cơng, vật tƣ 3.2.5 Quản lý chi phí phát sinh thiệt hại sản xuất Chúng ta biết tình trạng lãng phí thất vốn đầu tƣ xây dựng vấn đề xúc Nhà nƣớc, số vào khoảng 15% - 25% chí lên tới 30% Thực trạng đến chƣa quan tổng kết, đánh giá cách tƣơng đối xác mức độ thất Tình trạng lãng phí thất nguyên nhân khách quan lẫn nguyên nhân chủ quan gây nên Đối với công ty, phát sinh khoản lãng phí, thất trách nhiệm thuộc đội thi công không tổ chức giám sát chặt chẽ, phát sinh lại khơng lập biên lập khơng chi tiết đầy đủ nhằm xác định khối lƣợng phá làm lại để từ xác định nguyên nhân thay đổi thiết kế hay chủ quan ngƣời thực gây nên mà biện pháp bồi thƣờng tăng chi phí hoạt động Đối với khoản thiệt hại khách quan gây nhƣ mƣa, bão… làm hƣ hại cơng trình, tạm ngừng thi cơng, hỏng hóc máy móc, ngun vật liệu… cơng ty cần biện pháp chủ động phòng ngừa nhằm hạn chế tới mức thấp khoản thiệt hại Tóm lại, để khắc phục đƣợc khoản chi phí phát sinh thiệt hại sản xuất, công ty cần tăng cƣờng công tác quản lý biện pháp phòng ngừa nguyên nhân làm tăng chi phí, giảm lợi nhuận 3.2.6 Hồn thiện cơng tác giao khốn Trong điều kiện đổi chế quản lý kinh doanh, đặc điểm bật phƣơng thức quản lý doanh nghiệp xây lắp thực khoán sản phẩm xây lắp Trong kinh doanh xây lắp cơng trình, hình thức trả lƣơng theo thời gian khơng phù hợp nữa, năm gần doanh nghiệp xây lắp thƣờng áp dụng hình thức khốn sản phẩm Đây hình thức Footer Page -Footer Page -Footer Page 67 of 85 60 Header Page 68 of 85 quản lý hợp lý tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi cơng cơng trình, tăng suất lao động, tiết kiệm vật tƣ, tiền vốn hạ giá thành sản phẩm Phƣơng thức khoán sản phẩm xây lắp cơng trình tạo điều kiện gắn liền lợi ích vật chất ngƣời lao động với chất lƣợng tiến độ thi công, giải công ăn việc làm cho ngƣời lao động Mặt khác xác định rõ trách nhiệm vật chất công tác xây lắp tổ đội cá nhân ngƣời lao động, sở phát huy tính chủ động sáng tạo khai thác tiềm sẵn đơn vị thi công mặt Hiện nay, kinh doanh xây lắp cơng trình nhiều hì nh thức khốn khác nhau, nhƣng chủ yếu tập trung vào hai hình thức sau: - Hình thức khốn gọn cơng trình; - Hình thức khốn theo khoản mục chi phí Với Cơng ty Cổ phần Bạch Đằng nhƣ trình bày chƣơng Hiện nay, hàng năm việc giao khoán thƣờng mang tính chất “chia phần”, phƣơng thức đấu thầu chƣa đƣợc áp dụng rộng rãi dẫn đến phát sinh nhiều tiêu cực khâu giao nhận thầu, xuất phát từ thực trạng này, xin đề xuất số biện pháp nhằm xây dựng quy chế giao khoán khoa học hợp lý, để vừa đẩy mạnh tiến độ thi cơng cơng trình với chất lƣợng tốt, vừa đảm bảo giải hợp lý mối quan hệ lợi ích kinh tế Thứ nhất: Sau cơng ty trúng thầu cơng trình xây dựng, việc giao khốn đến tổ đội xây dựng công ty phải đƣợc thực cách cơng khai theo hình thức đấu thầu, việc lựa chọn đội xây dựng thắng thầu đƣợc xác định tiêu chí: giá khốn cơng trình, lực kinh nghiệm thi cơng đội xây dựng, thời gian thi cơng hồn thành… Thứ hai: Việc giao khoán sản phẩm xây lắp phải dựa sở hợp đồng kinh tế bên giao nhận khốn, cơng ty tổ đội thi cơng Khi ký kết hợp đồng giao nhận khốn phải xem xét kỹ điều khoản ghi hợp đồng, dự tốn chi phí cơng trình, phƣơng án thi cơng, thời gian khởi công Footer Page -Footer Page -Footer Page 68 of 85 61 Header Page 69 of 85 hồn thành… Dự tốn cơng trình phải lập theo quy định đƣợc Bộ xây dựng ban hành Thứ ba: Khi cần thiết tiến hành điều chỉnh hợp đồng, việc điều chỉnh hợp đồng phải vào điều chỉnh dự toán, điều chỉnh dự tốn phải đƣợc lập sở xác nhận ban điều tra thực tế Thứ tƣ: Về phân phối thu nhập: vấn đề phân phối thu nhập vấn đề trọng tâm việc xác định điều khoản giao nhận khốn cơng trình xây lắp Đồng thời vấn đề then chốt việc giải tốt mối quan hệ lợi ích kinh tế bên giao nhận khoán Các mối quan hệ phân phối thu nhập giải theo phƣơng thức sau: - Thuế thu nhập doanh nghiệp công ty nộp; - Lãi định mức công ty nắm giữ; - Doanh thu đơn vị nhận khoán giá khoán đƣợc giao (Lãi định mức giá khoán đƣợc xác định sở thỏa thuận hợp đồng đƣợc kí cơng ty đơn vị nhận khốn) Cuối niên độ kế tốn cơng ty toán phân phối trở lại cho tổ đội phần lãi ngồi kế hoạch (nếu có), phần lại dùng để trích lập quỹ, nộp ngân sách nhà nƣớc… Thứ năm: Về trách nhiệm, việc xác định quy chế khoán phải dựa sở phân tách rõ trách nhiệm quyền lợi bên giao nhận khoán, vào chức nhiệm vụ bên, cơng ty cần phải trách nhiệm giám sát tình hình thi cơng để đảm bảo chất lƣợng tiến độ thi cơng cơng trình Thứ sáu: Phƣơng pháp xác định giá khoán: sở giá dự tốn cơng trình, cơng ty phải xây dựng giá giao khốn cơng trình cho tổ độ i Về ngun tắc giá dự tốn cơng trình phải lớn giá giao khoán Nhƣ vậy, việc xây dựng quy chế khốn xác định giá khốn cơng ty vấn đề cần đƣợc nghiên cứu nhằm hoàn thiện chế quản lý thi cơng giao nhận khốn cơng ty nay, góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn lƣu động nói riêng hiệu sản xuất kinh doanh nói chung Footer Page -Footer Page -Footer Page 69 of 85 62 Header Page 70 of 85 3.2.7 Một số biện pháp khác Ngoài biện pháp trên, cơng ty tiến hành số biện pháp khác nhằm góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn lƣu động nhƣ: - Công ty cần thực đa dạng hố hình thức bán hàng phƣơng thức toán (nhƣ toán nhanh trả chậm thời gian định) để phục vụ tốt nhu cầu khách hàng Ngoài cơng ty phải sử dụng cơng cụ marketing nhằm thúc đẩy hoạt động bán hàng - Công ty cần mở thêm văn phòng đại diện nhằm giới thiệu sản phẩm công ty tỉnh thành nƣớc, không ngừng huấn luyện đội ngũ bán hàng lực kinh nghiệm bán hàng Cơng ty cần trì phát triển quan hệ bán hàng với đơn vị thƣờng xuyên mua hàng cơng ty với khối lƣợng lớn Bởi phận khách hàng đảm bảo hàng hoá tiêu thụ đƣợc ổn định Đối với thị trƣờng mới, Cơng ty phải chiến lƣợc xâm nhập thích hợp nơi mở rộng quan hệ công ty với bạn hàng Do vậy, cơng ty phải phân tích thơng tin biến cố thị trƣờng, xử lý tốt thơng tin kinh tế nhằm tìm hội kinh doanh phù hợp với tiềm công ty - Công ty phải tự đánh giá khả năng, nguồn lực mình, phải biết phát huy hết lực cán công nhân viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm ngƣời công việc, gắn quyền lợi cá nhân với lợi ích tập thể, quy định rõ ràng chế độ khen thƣởng, kỷ luật - Công ty nên thƣờng xuyên đào tạo tuyển chọn cán lực trách nhiệm cao với công việc, nhằm trang bị kiến thức vững vàng kinh doanh cho họ nhƣ cơng ty ngày phát triển hơn, kinh doanh hiệu hơn, thu đƣợc nhiều lợi nhuận - Thƣờng xuyên định kỳ kiểm tra, giám đốc tình hình thực kế hoạch cơng ty nhằm đạt tới mục tiêu chung Tóm lại, trình hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động sử dụng vốn lƣu động công ty tồn nhiều điểm hạn chế cần khắc phục triệt để Footer Page -Footer Page -Footer Page 70 of 85 63 Header Page 71 of 85 nhằm đem lại hiệu cao cho hoạt động sử dụng vốn lƣu động công ty Để biện pháp nêu thực tác động mạnh mẽ cần thiết phải thực biện pháp đồng bộ, thống nhất, sử dụng đơn lẻ biện pháp khơng thể giải đƣợc khó khăn công ty Footer Page -Footer Page -Footer Page 71 of 85 64 Header Page 72 of 85 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1.Kết luận Muốn tồn phát triển đƣợc trƣớc cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trƣờng nay, đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao hiệu sản xu ất kinh doanh Tại Cơng ty Cổ phần Bạch Đằng 5, vốn lƣu động nguồn vốn quan trọng phục vụ trực tiếp trình kinh doanh, lƣu chuyển vật tƣ, hàng hoá thƣờng xuyên chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn hoạt động Vì việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh phải đặt việc nâng cao công tác quản lý hiệu sử dụng vốn lƣu động, mục tiêu công ty Việc sử dụng vốn lƣu động hiệu nâng cao đƣợc mức doanh thu, mức lợi nhuận đạt đƣợc tổng vốn lƣu động đẩy mạnh đƣợc tốc độ chu chuyển vốn lƣu động, đảm bảo cho bảo toàn phát triển vốn Đồng thời làm tăng sức mạnh tài chính, tăng cƣờng uy tín cho công ty thị trƣờng, sở nâng cao mức sống cho cán công nhân viên, tạo điều kiện thúc đẩy nỗ lực, cố gắng trách nhiệm công việc Trong thời gian trực tiếp khảo sát thực tế công ty, với kiến thức đƣợc trang bị ghế nhà trƣờng với quan tâm giúp đỡ tậ n tình thầy giáo hƣớng dẫn - TS.Bùi Bá Khiêm tập thể cán công nhân viên Công ty cổ phần Bạch Đằng 5, xin đề xuất số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao công tác quản lý hiệu sử dụng vốn lƣu động Công ty nhƣ sau: - Tăng cƣờng công tác quản trị vốn lƣu động - Nâng cao chất lƣợng công tác phân tích tài - Kế hoạch hố nguồn vốn - Quản lý sử dụng khoản mục vốn lƣu động hữu hiệu - Quản lý chi phí phát sinh thiệt hại sản xuất - Hoàn thiện cơng tác giao khốn - Và số biện pháp khác Footer Page -Footer Page -Footer Page 72 of 85 65 Header Page 73 of 85 2.Kiến nghị Công ty Cổ phần Bạch Đằng đơn vị thành viên Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng với chức chủ yếu sản xuất bê tông cấu kiện bê tơng thƣơng phẩm, xây lắp cơng trình dân dụng, công nghiệp thủy lợi Trong thời gian qua, công ty gặt hái đƣợc nhiều thành công góp phần vào tăng trƣởng phát triển kinh tế Tuy nhiên, bên cạnh thành tích đạt đƣợc q trình phát triển cơng ty số khó khăn tồn cần đƣợc giải để công ty ngày phát triển hơn, đạt đƣợc nhiều thành công tƣơng lai Để làm đƣợc điều đó, ngồi nỗ lực phấn đấu thân, công ty cần giúp đỡ nhà nƣớc quan cấp để hỗ trợ tạo điều kiện cho công ty năm tới cụ thể là: Thứ nhất: Kiến nghị với nhà nước Với vai trò chủ đạo kinh tế thị trƣờng đƣợc thể thông qua việc điều tiết hoạt động kinh tế tầm vĩ mô Nhà nƣớc nguồn hƣớng dẫn, kiểm soát điều tiết hoạt động doanh nghiệp thành phần kinh tế, thơng qua sách pháp luật biện pháp kinh tế Nhà nƣớc tạo môi trƣờng hành lang cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh hƣớng hoạt động kinh tế doanh nghiệp theo quỹ đạo sách kinh tế vĩ mơ Chính sách kinh tế nhà nƣớc doanh nghiệp ý nghĩa quan trọng việc định hƣớng phát triển sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, thị trƣờng xây dựng Việt Nam hình thành cách tự phát, doanh nghiệp chƣa hiểu biết rõ thị trƣờng xây dựng cách vận hành Thị trƣờng hoạt động thiếu cơng để xảy tình trạng nhƣ: hối lộ để thắng thầu, bán thầu tìm cách nâng giá tốn… Do nhà nƣớc cần phát huy vai trò chủ đạo cách: - Nhà nƣớc tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn pháp quy, nghiên cứu điều chỉnh bổ sung ban hành hệ thống văn pháp quy gồm: luật xây dựng, pháp lệnh liên quan đến xây dựng, chế độ sách giá cả, tài chính, sách thuế, tính dụng, sách hỗ trợ đầu tƣ, xây dựng thị trƣờng đấu Footer Page -Footer Page -Footer Page 73 of 85 66 Header Page 74 of 85 thầu bình đẳng, tăng cƣờng cơng tác kiểm tra, hồn thiện phƣơng thức đầu tƣ xây dựng bản, cải cách thủ tục, phân cấp rõ ràng việc thực dự án đầu tƣ - Cơng tác giải phóng mặt chậm gây ứ đọng vốn, nhân lực, ách tắc khâu đền bù, số cơng trình vừa xây dựng vừa phải giải phóng mặt gây chậm tiến độ dẫn đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh thấp thua lỗ, nhà nƣớc cần phải hỗ trợ cơng tác giải phóng mặt cơng tác cần phải tiến hành trƣớc mời thầu - Bên cạnh cơng ty cần hỗ trợ nhà nƣớc vốn vay với lãi suất ƣu đãi, điều đảm bảo cho công ty chủ động vốn, mở rộng đầu tƣ, nâng cao lực sản xuất tạo đà phát triển bền vững - Giảm bớt số thủ tục trình thẩm định, bàn giao, tốn cơng trình, cần quy định quan chuyên trách việc kiểm tra, thẩm định cơng trình, với cơng trình cần quan kiểm tra Thứ hai: Kiến nghị với Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng Tổng Công ty cần phân định rõ ràng hợp lý quyền hạn, nghĩa vụ đơn vị cấp dƣới, việc phân công nhiệm vụ phải dựa chức hoạt động sản xuất kinh doanh tình hình thực tế cơng ty, điều hồ vốn cách hợp lý Tổng Công ty nên để công ty tự chủ hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động vốn đầu tƣ tài sản, liên doanh, liên kết Đối với dự án lớn tổng công ty giao, tổng cơng ty cần sách hỗ trợ vốn nguồn lực khác để công ty chủ động việc thi cơng Tiếp tục đạo hỗ trợ công ty việc mở rộng thị trƣờng nƣớc, đồng thời tổ chức xếp lại Tổng Cơng ty cho phù hợp với tình hình chung đất nƣớc trình phát triển, để thực đƣợc theo định hƣớng phát triển công ty vƣơn lên trở thành doanh nghiệp vị vững mạnh thị trƣờng xây lắp Việt Nam Footer Page -Footer Page -Footer Page 74 of 85 67 Header Page 75 of 85 Tổng công ty nên thành lập phận chịu trách nhiệm xây dựng tiêu chung cho tổng công ty ngành để đơn vị thành viên mốc để so sánh từ đề chiến lƣợc phát triển phù hợp cho đơn vị cụ thể Thứ ba: Kiến nghị với ngân hàng thương mại Ngân hàng thƣơng mại đóng vai trò quan trọng việc huy động vốn, toán doanh nghiệp Công ty cổ phần Bạch Đằng doanh nghiệp tỷ trọng vốn vay Ngân hàng lớn Quan hệ Công ty với ngân hàng diễn thƣờng xuyên, khăng khít Do vậy, định Ngân hàng ảnh hƣởng lớn đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Do đặc thù hoạt động Công ty cần lƣợng vốn lớn thƣờng xuyên, vốn chủ sở hữu Công ty đáp ứng đƣợc nhu cầu quy mơ nhỏ, Ngân hàng cần nhìn nhận nhu cầu hợp lý Công ty coi Công ty nhƣ khách hàng lớn, đầy triển vọng cho hoạt động lâu dài Ngân hàng đƣa cải cách cấp tín dụng (đặc biệt tín dụng ngắn hạn) giúp Cơng ty nhanh chóng, linh hoạt huy động vốn đáp ứng nhu cầu ngắn hạn Cả Công ty Ngân hàng cần làm việc đánh giá tính khả chiến lƣợc phát triển nhằm tài trợ cho Công ty nguồn dài hạn Là khách hàng thƣờng xuyên hoạt động hiệu quả, Ngân hàng cần sách ƣu đãi lãi suất, thời hạn điều kiện thủ tục cấp tín dụng tạo cho Công ty niềm tin đảm bảo Ngân hàng, từ phát triển quan hệ gắn bó lâu dài Footer Page -Footer Page -Footer Page 75 of 85 68 Header Page 76 of 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Phạm Thị Gái (2011) Giáo trình “Phân tích hoạt động kinh doanh” NXB Đại học Kinh tế Quốc dân TS Đoàn Thị Thu Hà, TS.Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2008) Giáo trình “Quản trị học” NXB Đại học Kinh tế Quốc dân PGS.TS Đặng Đình Hào (2011) Giáo trình “Kinh tế thương mại” NXB Thống kê PGS.TS Đặng Đình Hào (2012) Giáo trình “Những sở pháp lý kinh doanh thương mại” NXB Thống kê PGS.TS Vũ Duy Hào (2011) Giáo trình “Quản trị tài doanh nghiệp” NXB Đại học Kinh tế quốc dân TS Lƣu Thị Hƣơng (2010) Giáo trình “Tài doanh nghiệp” NXB Giáo dục PGS.TS Nguyễn Đình Kiệm, TS Bạch Đức Hiển (2010) Giáo trình “Tài doanh nghiệp” NXB Tài GS.TS Đặng Thị Loan (2011) Giáo trình “Kế tốn tài doanh nghiệp” NXB Đại học Kinh tế Quốc dân PGS.TS Vũ Trụ Phi (2010) Giáo trình “Quản trị tài chính” NXB Hàng hải 10 TS Nguyễn Xuân Quang, TS Nguyễn Văn Thừa (2008) Giáo trình “Quản trị doanh nghiệp thương mại” NXB Thống kê 11 Mai Thanh Sơn (2010) Các biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động http://voer.edu.vn/ 12 PGS.TS Ngô Kim Thanh (2012) Giáo trình “ Quản trị doanh nghiệp” NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 13 PGS.TS Đoàn Xuân Tiến (2007) Giáo trình “Kế tốn quản trị doanh nghiệp” NXB Tài 14 PGS.TS Vũ Cơng Ty, TS Bùi Văn Vân (2008) Giáo trình “Tài doanh nghiệp” NXB Tài Footer Page -Footer Page -Footer Page 76 of 85 69 Header Page 77 of 85 15 Công ty cổ phần Bạch Đằng Báo cáo tài năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 16 Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng Báo cáo tài năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Footer Page -Footer Page -Footer Page 77 of 85 70 ... chung vốn lƣu động hiệu sử dụng vốn lƣu động doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng hiệu sử dụng vốn lƣu động công ty Cổ phần Bạch Đằng Chƣơng 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lƣu động. .. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƢU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẠCH ĐẰNG 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Bạch Đằng 2.1.1 Các thông tin Công ty - Quyết định thành lập: Công ty cổ phần Bạch Đằng đƣợc... nhập) Tỷ suất lợi nhuận vốn lƣu động cao chứng tỏ hiệu sử dụng vốn lƣu động cao ngƣợc lại 1.1.7 Ý nghĩa việc nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Nâng cao hiệu sử dụng vốn lƣu động tức phấn đấu đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5_2, Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Bạch Đằng 5_2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay