Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty cổ phần nhựa Bình Minh_2

86 24 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 12:27

Header Page of 85 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài: “Biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Cơng ty cổ phần nhựa Bình Minh” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn xác, trung thực nguồn trích dẫn rõ ràng Nội dung luận văn chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Ngày 15 tháng 09 năm 2015 TÁC GIẢ Trịnh Thị Phƣơng Lan i Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu, thu thập số liệu dẫn chứng liên quan, kết hợp việc vận dụng tổng hợp kiến thức đƣợc học trƣờng Đại học Hàng Hải, với giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo, bạn bè, đồng nghiệp, v.v…, đến tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Với kết đạt đƣợc, xin chân thành gửi lời cảm ơn tới tập thể đội ngũ cán bộ, giảng viên Khoa Đào tạo sau đại học trƣờng trau dồi cho kiến thức hiểu biết mặt lý luận phƣơng pháp khoa học để viết luận văn này, hoàn thành tốt khóa học chuyên ngành Quản lý kinh tế 2013 – 2015 Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến giáo TS Đỗ Thị Mai Thơm, ngƣời tận tình bảo, hƣớng dẫn cho tơi suốt q trình thực đề tài Tơi xin đƣợc gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo Công ty cổ phần nhựa Bình Minh, tới tập thể anh chị em Ban tài kế tốn đơn vị tạo điều kiện cho công tác thu thập chứng từ, số liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh xí nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! ii Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ vii PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐNHIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 sở lý luận chung vốn doanh nghiệp .3 1.1.1 Khái niệm vốn 1.1.2 Đặc trƣng vốn kinh tế thị trƣờng 1.1.3 Phân loại vốn doanh nghiệp .6 1.1.4 Vai trò vốn tồn phát triển doanh nghiệp .8 1.1.5 Các thành phần cấu vốn DN 1.1.6 Nguồn hình thành vốn doanh nghiệp 11 1.2 Hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp 14 1.2.1 Khái niệm hiệu sử dụng vốn .14 1.2.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu sử dụng vốn .17 1.2.4 Hệ thống tiêu phân tích, đánh giá hiệu sử dụng vốn 21 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC SỬ DỤNG VỐN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH 29 2.1 Tổng quan cơng ty cổ phần Nhựa Bình Minh 29 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 29 2.1.2 Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp 31 2.1.3 Thông tin mơ hình quản trị máy quản lý cơng ty 33 2.2 Tình hình hoạt động SXKD cơng ty cổ phần Nhựa Bình Minh giai đoạn 2010 – 2014 35 2.2.1 Đặc điểm chung đơn vị 35 iii Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 2.2.2 Một số tiêu phản ánh kết qủa hoạt động SXKD 36 2.3 Đánh giá hiệu sử dụng vốn công ty cổ phần Nhựa Bình Minh .42 2.3.1 Phân tích ảnh hƣởng thành phần cấu vốn tới hiệu chung 42 2.3.2.Tình hình thực tiêu hiệu sử dụng vốn 45 CHƢƠNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH 68 3.1 Định hƣớng phát triển Công ty năm tới 68 3.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn 69 3.2.1 Biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lƣu động 69 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quản lý sử dụng TSCĐ - VCĐ 72 3.2.3 Giải pháp giảm thiểu chi phí tài tỷ giá ngoại tệ 75 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 iv Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Giải thích BMP Cơng ty Cổ phần Nhựa Bình Minh CAGR Compounded Annual Growth rate (Tỷ lệ tăng trƣởng hàng năm kép) CBCNV Cán công nhân viên DN Doanh nghiệp DTT Doanh thu HĐQT Hội đồng quản trị KTTT Kinh tế thị trƣờng NTP Công ty Cổ phần Nhựa Tiền Phong SXKD Sản xuất kinh doanh TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn thành viên TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lƣu động VCĐ Vốn cố định VLĐ Vốn lƣu động XHCN Xã hội chủ nghĩa v Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 DANH MỤC CÁC BẢNG Số Tên bảng bảng Trang 1.1 So sánh nợ phải trả vốn chủ sở hữu 2.1 Một số tiêu chung đơn vị 38 2.2 Tỷ trọng chi phí doanh thu 41 2.3 Đánh giá cấu vốn cơng ty cổ phần nhựa Bình Minh 43 2.4 Các tiêu phản ánh cấu vốn 44 2.5 Bảng cân đối kế toán năm 2010 - 2014 47 2.6 Chỉ tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn hàng tồn kho giai đoạn 2010 – 2014 52 2.7 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng TSLĐ VLĐ 54 2.8 Tình hình tăng giảm TSCĐ phân theo loại tài sản 58 2.9 Tổng hợp đánh giá hiệu sử dụng TSCĐ 57 2.10 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng VCĐ 58 2.11 Một số tiêu đánh giá khả sinh lời 59 2.12 Khả sinh lời 60 2.13 Các tiêu khả toán 62 vi Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Số hình, Tên Hình biểu đồ Trang Danh mục hình 2.1 Sơ đồ mơ hình quản trị công ty 33 2.2 Sơ đồ tổ chức công ty 34 Danh mục biểu đồ 2.1 Biểu đồ tổng sản lƣợng 39 2.2 Biểu đồ doanh thu lợi nhuận 40 2.3 Tốc độ tăng trƣởng thu nhập bình quân tổng số lao 42 động 2.4 Biểu đồ khả toán BMP vii Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 63 Header Page of 85 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam thời kỳ xây dựng mở rộng KTTT theo định hƣớng XHCN, với công cải cách mậu dịch, tự hóa thƣơng mại đòi hỏi nhu cầu vốn cho kinh tế cho DN vấn đề lớn Thực tiễn cho thấy, DN nƣớc ta phải cạnh tranh khốc liệt để tồn đƣợc chỗ đứng vững thƣơng trƣờng Để tồn phát triển, DN phải tận dụng lợi mình, bƣớc khắc phục điểm yếu để nâng cao khả cạnh tranh Đồng thời, nhà quản trị phải quản lý sử dụng nguồn vốn cách hiệu để phát triển hoạt động SXKD điều kiện cạnh tranh ngày liệt nhƣ Trong trình hoạt động SXKD DN, vốn đóng vai trò quan trọng, định đời, tồn phát triển DN Vốn đảm bảo cho q trình SXKD đƣợc tiến hành liên tục Nếu khơng trọng tới quản trị vốn, DN gặp khó khăn việc trì mở rộng SXKD Nâng cao hiệu sử dụng vốn vấn đề quan trọng giúp doanh nghiệp đứng vững phát huy mạnh Xuất phát từ tình hình thực tiễn đó, tác giả chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Cơng ty Cổ phần Nhựa Bình Minh” để nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Luận văn "Biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh" đƣợc lựa chọn nhằm giải mục tiêu sau: - Hệ thống hoá số vấn đề lý luận hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp; - Đánh giá thực trạng hiệu sử dụng vốn, nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh; - Nghiên cứu đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty thời gian tới Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phƣơng pháp vật b iện chứng, vật lịch sử; phƣơng pháp thống kê mô tả; phƣơng pháp thống kê so sánh; phƣơng pháp thay liên hoàn, phƣơng pháp số chênh lệch; phƣơng pháp dự báo; phƣơng pháp toán kinh tế số phƣơng pháp khác Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Tình hình sử dụng vốn hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh năm 2010-1014 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về thời gian: Đánh giá hiệu sử dụng vốn Công ty giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014 đề xuất giải pháp đến năm 2020 - Về không gian: Cơng ty Cổ phần Nhựa Bình Minh Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài * Về mặt khoa học: Luận văn khẳng định vai trò quan trọng việc quản lý vốn phát triển DN nói chung hiệu sử dụng vốn cơng ty cổ phần nhựa Bình Minh nói riêng * Về mặt thực tiễn: - Luận văn tập trung phân tích đƣợc ý nghĩa số để đánh giá hiệu sử dụng vốn hoạt động SXKD DN - Nêu bật kết đạt đƣợc năm (2010-2014), đồng thời rõ hạn chế cần phải khắc phục trình quản lý sử dụng vốn - Luận văn mạnh dạn đƣa nhóm đề xuất mới, hồn tồn tính khả thi mang lại hiệu tốt cho việc quản lý sử dụng vốn, tạo nhiều lợi ích hoạt động SXKD cơng ty cổ phần Nhựa Bình Minh Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page 10 of 85 CHƢƠNG SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐNHIỆU QUẢSỬ DỤNG VỐN TRONG DOANHNGHIỆP 1.1 sở lý luận chung vốn doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm vốn Bất kỳ doanh nghiệp để tiến hành hoạt động kinh doanh phải vốn, điều kiện đầu tiên, diễn trƣớc bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh Trong kinh tế thị trƣờng, vốn điều kiện tiên quyết, ý nghĩa định tới bƣớc trình kinh doanh Vậy vốn gì? Theo K.Marx dƣới góc độ yếu tố sản xuất, vốn đƣợc khái quát hóa thành phạm trù tƣ K.Marx cho rằng: Vốn (tƣ bản) giá trị đem lại giá trị thặng dƣ, đầu vào q trình sản xuất Định nghĩa tầm khái quát lớn bao hàm đầy đủ chất vai trò vốn Bản chất vốn giá trị cho dù đƣợc biểu dƣới nhiều hình thức khác nhƣ: tài sản cố định, nhà cửa, nguyên vật liệu, tiền công… Vốn giá trị đem lại giá trị thặng dƣ tạo sinh sôi giá trị thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, hạn chế trình độ phát triển lúc giờ, K.Marx bó hẹp khái niệm vốn khu vực sản xuất vật chất cho trình sản xuất tạo giá trị thặng dƣ cho kinh tế Theo P.Samuelson: “Vốn hàng hóa đƣợc sản xuất để phục vụ cho trình sản xuất mới, đầu vào hoạt động sản xuất doanh nghiệp (máy móc, trang thiết bị, vật tƣ, nguyên vật liệu…) Còn theo nhà kinh tế học D.Begg thì: vốn bao gồm vốn vật vốn tài Vốn vật dự trữ loại hàng hóa, sản phẩm sản xuất để sản xuất hàng hóa khác Vốn tài tiền giấy tờ giá Doanh nghiệp Từ khái niệm cho thấy cách diễn đạt khác song điểm chung đồng vốn với tài sản DN Thực chất, vốn kinh doanh doanh nghiệp biểu tiền tồn tài sản hữu hình vơ hình đƣợc đầu tƣ vào kinh doanh nhằm mục đích sinh lời Đây loại quỹ tiền Footer Page -Footer Page -Footer Page 10 of 85 Header Page 72 of 85 *Trong tình hình Ban điều hành chủ động đƣa giải pháp ngắn hạn hiệu để đạt đƣợc kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, là: - Cân đối nguồn lực sẵn từ nhà máy, Công ty thành viên để tăng cƣờng hoạt động sản xuất nâng cao hiệu khai thác lực thiết bị đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng - Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tiếp thị, đặc biệt trọng đến việc chăm sóc, hỗ trợ khách hàng để trì tốt hoạt động hệ thống phân phối Tăng cƣờng hoạt động tiếp cận mở rộng nhóm khách hàng dự án hạ tầng, địa ốc - Linh hoạt, kịp thời đƣa định điều chỉnh sách để tăng tính cạnh tranh kinh doanh - Kiểm sốt chặt chẽ chi phí, cân đối sử dụng hiệu dòng vốn Cơng ty hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tƣ - Tăng cƣờng nguồn nhân lực quản lý tuyển dụng bổ sung nhân đáp ứng yêu cầu tăng trƣởng - Tập trung nguồn lực để đẩy nhanh dự án ứng dụng công nghệ thông tin quản lý (ERP) - Thành lập Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Nhà máy Long an để tăng cƣờng lực mở rộng sở hạ tầng - Đầu tƣ hợp lý để bổ sung lực thiết bị, khn mẫu * Bên cạnh đó, HĐQT tập trung vào việc hoạch định dài hạn cho định hƣớn chiến lƣợc phát triển, hoàn thiện cấu quản trị quy chế: - Thành lập kiện tồn Tiểu ban tƣ vấn cho HĐQT, - Sốt xét, sửa đổi Điều lệ, Bộ quy chế quản trị, Quy chế phối hợp nội để tăng cƣờng chất lƣợng công tác quản trị, điều hành nội - Bổ nhiệm HĐTV NBM ngƣời đại diện vốn DPC - Giám sát hoạt động điều hành để góp ý giải kịp thời cơng việc thuộc phạm vi quyền hạn HĐQT Footer Page -Footer Page -Footer Page 72 of 85 65 Header Page 73 of 85 * Với giải pháp nêu trên, kết hoạt động năm 2014 Công ty đƣợc đánh giá tốt bật tăng trƣởng doanh thu cao so với năm 2013 (15,7%) nguyên nhân chủ yếu sau: - Công tác quản trị điều hành linh hoạt phù hợp với diễn biến thực tế thị trƣờng Đặc biệt áp dụng giải pháp kinh doanh kịp thời với đối tƣợng khách hàng khu vực thị trƣờng - Công tác quản lý, dử dụng vốn hợp lý chặt chẽ để đảm bảo việc sử dụng đồng vốn hiệu Kiểm soát thƣờng xuyên chi phí cân đối để đảm bảo mục tiêu lợi nhuận phù hợp - Giữ vững định hƣớng quán chiến lƣợc chất lƣợng sản phẩm, chất lƣợng dịch vụ sách kinh doanh Khơng khó khăn thời thay đổi để tìm kiếm lợi nhuận trƣớc mắt - Hệ thống khách hàng truyền thống gắn bó tiếp tục tin cậy trung thành với Cơng ty Bên cạnh đó, hoạt động chăm sóc khách hàng truyền thơng tạo đƣợc hiệu ứng tốt với khách hàng, nhà cung ứng đối tác - Hệ thống quản trị nội tốt, đội ngũ cán quản lý ngƣời lao động tâm huyết, gắn bó, cơng việc qn triệt chủ trƣơng “Năng suất – Chất lƣợng – Hiệu quả” - Tận dụng đƣợc ƣu Doanh nghiệp dẫn dắt thị trƣờng, quy mơ lớn ƣu cạnh tranh để tăng trƣởng thị phần điều kiện thị trƣờng tín hiệu tót lên * Tuy nhiên bên cạnh thành tích đạt đƣợc, tiêu lợi nhuận chƣa đạt đƣợc kế hoạch giảm 3,6% so với kỳ số nguyên nhân chủ yếu sau: - Giá nguyên liệu đầu vào năm 2014 tăng bình quân 5% so với 2013 tác động mạnh mẽ đến giá vốn hàng bán nguyên nhân lớn làm suy giảm lợi nhuận - Các chi phí đầu vào khác tăng đáng kể ảnh hƣởng giá nhiên liệu, lƣợng dịch vụ khác Footer Page -Footer Page -Footer Page 73 of 85 66 Header Page 74 of 85 - Với định hƣớng “cân bằng” mức tăng trƣởng doanh thu lợ i nhuận nên việc cân đối nguồn lực tài cho hoạt động hỗ trợ sách kinh doanh để góp phần tăng trƣởng thị phần thơng qua tăng trƣởng doanh thu ảnh hƣởng đến lợi nhuận Footer Page -Footer Page -Footer Page 74 of 85 67 Header Page 75 of 85 CHƢƠNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH 3.1 Định hƣớng phát triển Công ty năm tới Trong điều kiện cạnh tranh ngày gay gắt thị trƣờng giá, chiết khấu, không tham gia “cuộc chơi” đứng trƣớc bị đe dọa thị phần, giảm sút doanh thu; Với định hƣớng phát triển nêu trên, HĐQT đạo Tiểu ban Chiến lƣợc phát triển xây dựng chiến lƣợc trung hạn 2015 – 2018 dài hạn 2015 – 2025 Trong năm 2015-2016, công ty tập trung cho số kế hoạch hoạt động cụ thể nhƣ sau: - Tiếp tục thực kế hoạch thống tiêu chuẩn sản phẩm đảm bảo yêu cầu hợp chuẩn, hợp quy xác lập lộ trình chuyển đổi theo tiêu chuẩn ISO 1452:2009/TCVN8491:2011 cho dòng sản phẩm; chủ lực ống phụ tùng ống uPVC - Triển khai thực lộ trình tích hợp hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 14000 số tiêu chuẩn khác an toàn, bảo hộ lao động - Tổng kết, đánh giá, hoạch định mơ hình sách kinh doanh theo định hƣớng thống quản lý hoạt động kinh doanh toàn thị trƣờng Phát triển khách hàng thị trƣờng - Tăng cƣờng hoạt động quảng bá thƣơng hiệu truyền thông tiếp thị thông qua hoạt động chăm sóc khách hàng, chuỗi hội nghị khác hàng, hội chợ, hội thảo giới thiệu Công ty - Trong năm 2015 hoàn thành xây dựng đƣa vào hoạt động Nhà máy Long An - Đẩy mạnh đầu tƣ phát triển sản phẩm theo kết nghiên cứu phát triển lộ trình dự kiến phù hợp với tình hình thị trƣờng định hƣớng đầu tƣ Công ty Footer Page -Footer Page -Footer Page 75 of 85 68 Header Page 76 of 85 - Kiện toàn máy nhân tập trung chuẩn bị nguồn nhân lực cho lộ trình thay bổ sung đến năm 2016 - Nâng cao lực quản trị rủi ro thông qua việc xây dựng chiến lƣợc hệ thống quản trị rủi ro mang tính chuyên nghiệp quản trị nội - Nâng cao lực tăng cƣờng hoạt động quản trị tài để chủ động quản trị nguồn vốn, chi phí lợi nhuận theo định hƣớng “cân bằng” - Năm 2015 nhiều sách hiệu lực, đặc biệt quan điểm quy định doanh nghiệp, đầu tƣ, thuế, chứng khốn … đòi hỏi Cơng ty phải nắm bắt kịp thời, điều chỉnh phù hợp khai thác lợi sách - Phát huy truyền thống văn hóa Nhựa Bình Minh, xây dựng môi trƣờng làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, an toàn chăm lo ngày tốt cho đời sống vật chất tinh thần ngƣời lao động Nhiều năm qua, Nhựa Bình Minh trì đƣợc phát triển ổn định liên tục bối cảnh khác biệt tình hình kinh tế chung Công ty không đạt đƣợc hiệu sản xuất kinh doanh năm cao mà khẳng định xay dựng đƣợc tảng vững cho phát triển bền vững Trong thông điệp đầu năm 2015 gởi đến Ngƣời lao động, Tổng Giám đốc Công ty khẳng định “Tƣơng lai NHỰA BÌNH MINH gắn liền với “KHÁT VỌNG VÀ SÁNG TẠO” Với phƣơng châm “KHÁT VỌNG ĐỂ TIÊN PHONG & SÁNG TẠO ĐỂ TRƢỜNG TỒN” Chúng ta làm đƣợc điều hay khơng phụ thuộc hồn tồn vào ý chí lực tồn thể đội ngũ nhân lực Cơng ty Tơi tin đủ sức mạnh tinh thần vật chất để làm đƣợc điều đó” Và lẽ chúng tơi khơng ngần ngại khẳng định chia sẻ ƣớc muốn niềm tin mạnh mẽ, là: “NHỰA BÌNH MINH KHÁT VỌNG TRƢỞNG TỒN” 3.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn 3.2.1 Biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động 3.2.1.1 Vấn đề quản lý tiền mặt Footer Page -Footer Page -Footer Page 76 of 85 69 Header Page 77 of 85 Quản lý tiền suy cho mục tiêu tối ƣu hóa việc sử dụng tiền thu chi cho hiệu Quản trị tiền mặt trình bao gồm quản lý lƣu lƣợng tiền mặt quỹ tài khoản toán ngân hàng, kiểm soát chi tiêu, dự báo nhu cầu tiền mặt Doanh nghiệp Để giữ cho lƣợng tiền mặt ổn định, doanh nghiệp cần áp dụng mô hình Miller – Orr để quản trị tốt dòng tiền Hai nhà khoa học Merton Miller Daniel Orr phát triển mơ hình tồn quỹ với giả định lƣu chuyển tiền biến động ngẫu nhiên, chênh lệch so với giá trị bình quân đại lƣợng phƣơng sai thu chi ngân quỹ (kí hiệu Vb) Từ đó, tồn quỹ doanh nghiệp không ổn định mức M, dao động từ Mmin tới Mmax, điểm giới hạn dƣới giới hạn Tuy nhiên, khoảng cách đó, Miller Orr đề xuất mức tồn quỹ tối ƣu M*, đƣợc tính theo cơng thức nhƣ sau (với kí hiệu giải thích mơ hình Baumol): Trong đó: M :Nếu gọi lƣợng tiền cần trì kỳ Vb :Phƣơng sai thu chi ngân quỹ Cb :Chi phí giao dịch lần bán chứng khoán giả định số tuyệt đối i :Chi phí hội đƣợc đo tỷ lệ sinh lời chứng khoán (%) Nguồn: [11, tr 164] Các kết đƣợc minh họa qua hình 3.1 Footer Page -Footer Page -Footer Page 77 of 85 70 Header Page 78 of 85 Hình 3.1 Mơ hình Miller - Orr Nhƣ vậy, ngồi hai biến độc lập mối quan hệ tỷ lệ thuận (Cb) tỷ lệ nghịch (i) với mức tồn quỹ tối ƣu, Miller Orr bổ sung thêm nhân tố biến động lƣu chuyển tiền (đo phƣơng sai thu chi ngân quỹ) vào mơ hình Theo đó, doanh nghiệp dòng tiền thƣờng xun biến động thất thƣờng, chênh lệch thu chi lớn nhƣ Cơng ty cổ phần Nhựa Bình Minh cần trì mức tồn quỹ cao Ngƣợc lại, dòng tiền ổn định, mức tồn quỹ cần thiết nhỏ 3.2.1.2 Giải pháp quản lý nợ phải thu Các khoản phải thu Công ty lớn, làm ảnh hƣởng hiệu sử dụng vốn lƣu động Công ty Vì cần đẩy mạnh cơng tác thu đòi cơng nợ để tránh thất thoát vốn, hạn chế rủi ro, nhanh chóng thu hồi theo số hƣớng sau: * Cơng ty giao cho phòng Tài - Kế tốn xây dựng sách tín dụng cụ thể trình Giám đốc định theo thời điểm Chính sách phải xác định rõ điều kiện vốn, tình trạng kinh doanh, tình trạng lợi nhuận trách nhiệm trả nợ khách hàng Mục tiêu việc xây dựng tiêu chuẩn tín dụng nhằm giảm khối lƣợng khoản thu, rút ngắn kỳ thu tiền Tuy nhiên phải xây dựng cho phù hợp với đối tƣợng khách hàng Xây dựng sách tín dụng việc phân loại khách hàng Công ty quy mô, ngành nghề để vừa quản lý hiệu khoản phải thu vừa khơng ảnh hƣởng đến tổng doanh thu Chính sách tín dụng phải đảm bảo mềm mỏng, linh hoạt, khơng vơ tình loại bỏ số khách hàng tiềm Footer Page -Footer Page -Footer Page 78 of 85 71 Header Page 79 of 85 * Công ty cần đa dạng hố sách chiết khấu, nhằm khuyến khích khách hàng tốn hạn; nâng cao tỉ lệ chiết khấu, áp dụng hình thức thƣởng toán hạn trƣớc thời hạn; ngồi ra, Cơng ty cần chế độ khen thƣởng kịp thời cho đội ngũ cán nhân viên thu đòi cơng nợ, mức thƣởng tính số tiền thu đòi đƣợc * Cần ràng buộc cụ thể, chặt chẽ ký hợp đồng tiêu thụ Hiện nay, thị trƣờng Công ty chủ yếu khách hàng truyền thống, khách hàng quen thuộc nên việc ký kết hợp đồng chƣa đƣợc chặt chẽ khơng nói lỏng lẻo Điều nguy hiểm gây rủi ro lớn đối tác khách hàng ý chủ quan trì trệ việc tốn thực kinh doanh không đảm bảo Do vậy, Công ty phải quy định làm tốt khâu giao kết hợp đồng; phải gắn trách nhiệm khách hàng thông qua điều kiện ràng buộc hợp đồng, điều khoản giao nhận, thời gian, điều kiện tốn thời hạn tốn * Cơng ty cần xây dựng sách tốn hợp lý sở tăng tốc độ thu hồi khoản phải thu Chính sách vào số lƣợng giá trị đơn hàng, đối tƣợng khách cụ thể Định kỳ hàng tháng, hàng quý Phòng Tài - Kế tốn phải đối chiếu, tổng hợp, phân tích tình hình cơng nợ đặc biệt khoản nợ đến hạn, hạn Các đối chiếu phải chữ ký xác nhận tình trạng cơng nợ, khoản nợ khó đòi, khơng thể thu hồi phải xác định rõ nguyên nhân biện pháp xử lý kịp thời để tránh tình trạng xảy với đối tác khách hàng khác 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quản lý sử dụng TSCĐ - VCĐ 3.2.2.1.Giải pháp quản lý TSCĐ Qua phân tích trên, ta thấy BMP hiệu suất sử dụng TSCĐ tốt, nhƣng lý số máy móc thiết bị hết khấu hao nhƣng tạo sản phẩm Nhìn chung so với đối thủ cạnh tranh việc quản lý TSCĐ BMP chƣa thực tốt Vậy để quản lý tốt sử dụng hiệu đầu tƣ vào tài sản cố định cơng ty cần: Footer Page -Footer Page -Footer Page 79 of 85 72 Header Page 80 of 85 Đầu tƣ TSCĐ phải đồng (Dây truyền sản xuất nhập nhiều nƣớc khác nhau) Cuối niên độ kế toán, doanh nghiệp tiến hành kiểm kê, đánh giá tài sản cố định mặt giá trị để thấy đƣợc biến động so với thị trƣờng, xử lý kịp thời tài sản không phù hợp, chống thất vốn cho Cơng ty Hàng năm, Công ty tiến hành kiểm kê tài sản nhƣng việc xem xét, đánh giá chủ yếu mặt số lƣợng, mặt chất lƣợng chƣa đƣợc quan tâm Vì vậy, Cơng ty cần thƣờng xun đánh giá mặt chất lƣợng để biết đƣợc tình hình thực tế quản lý tài sản cố định nhƣ nào, từ kế hoạch tu, đầu tƣ, thay kịp thời Công ty nên quan tâm đến phạm vi tài sản cố định cần trích khấu hao phƣơng pháp trích khấu hao Tài sản cố định cần trích khấu hao bao gồm tài sản liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh tài sản ngừng hoạt động để sửa chữa lớn Hiện tại, Công ty áp dụng phƣơng pháp khấu hao đƣờng thẳng Ƣu điểm phƣơng pháp dễ tính tốn thu hồi vốn kịp thời khơng tính hết đƣợc hao mòn vơ hình Để khắc phục nhƣợc điểm này, Cơng ty áp dụng khấu hao nhanh số tài sản dễ lạc hậu mặt cơng nghệ nhƣ máy vi tính, máy in…, qua thu hồi vốn nhanh để tái đầu tƣ trực tiếp cho công nghệ mới, đại nhằm hạ giá thành Do cạnh tranh, khấu hao nhanh nhằm rút ngắn thời gian thu hồi vốn xu hƣớng phổ biến tránh giá hao mòn vơ hình Đối với tài sản cố định hoạt động hiệu quả, lạc hậu, hƣ hỏng, Công ty cƣơng giải kịp thời: lý, nhƣợng bán để đảm bảo thu hồi vốn cao Tận dụng tối đa cơng suất máy móc, thiết bị, hợp lý hóa dây chuyền công nghệ, đảm bảo nghiêm ngặt chế độ tu Hiện tại, Công việc bảo dƣỡng tu chƣa đƣợc quan tâm mức Mỗi tài sản cần đƣợc theo dõi cơng suất hoạt động, để từ kế hoạch tu kịp thời, tránh để tình trạng hỏng hóc, cố sửa Việc sửa chữa nên đƣợc tiến hành hàng hóa để không làm ảnh hƣởng đến việc khai thác Việc quản lý tài sản nên gắn trách nhiệm với Footer Page -Footer Page -Footer Page 80 of 85 73 Header Page 81 of 85 phận quản lý, ngƣời điều hành máy móc, thiết bị để nâng cao trách nhiệm, tính tự giác việc quản lý tài sản Sau kỳ kế hoạch, nhà quản lý nên tiến hành phân tích, đánh giá tình hình sử dụng tài sản cố định thơng qua tiêu phân tích: hiệu suất sử dụng tài sản cố định để rút học kinh nghiệm 3.2.2.2.Giải pháp cải tiến phương pháp trích khấu hao TSCĐ Hiện đơn vị áp dụng phƣơng pháp tính khấu hao cho tất loại TSCĐ BMP nhóm TSCĐ nhóm lại nhiều loại TSCĐ đƣợc sử dụng với mục đích khác nhau, đồng thời TSCĐ năm phải nâng cấp sửa chữa kéo dài tới vài tháng, thời gian khơng phục vụ đƣợc yêu cầu sản xuất nhƣng phải chịu trích phí khấu hao, ngƣợc lại TCSĐ đƣa vào khai thác, đạt công suất tối đa năm đầu, nhƣng phải áp mức khấu hao tạo nhiều giá trị sản lƣợng hẳn thời gian sau này, nhƣ đánh giá sai hiệu chi phí TSCĐ Vì ngồi phƣơng pháp khấu hao theo đƣờng thẳng đƣợc dùng từ trƣớc đến đơn vị nên đề xuất đƣợc sử dụng số phƣơng pháp tính khấu hao khác áp dụng cho số nhóm TSCĐ trƣờng hợp đặc biệt hai phƣơng pháp thông dụng nhƣ sau: + Phƣơng pháp khấu hao theo số dƣ giảm dần điều chỉnh: Mức trích khấu hao hàng năm = Giá trị lại TSCĐ x Tỷ lệ khấu hao nhanh: Hệ số điều chỉnh đƣợc quy định nhƣ sau: - Thời gian sử dụng đến năm, hệ số: 1,5 - Thời gian sử dụng từ năm đến dƣới năm, hệ số; 2,0 - Thời gian sử dụng năm, hệ số: 2,5 thể kết hợp với phƣơng pháp khấu hao đƣờng thẳng để điều chỉnh cho hợp lý, đảm bảo thu hồi đủ VCĐ thỏa mãn điều kiện nhƣ: TSCĐ mới; TSCĐ máy móc thiết bị; Đơn vị cơng nghệ đòi hỏi thay đổi nhanh Footer Page -Footer Page -Footer Page 81 of 85 74 Header Page 82 of 85 + Phƣơng pháp khấu hao theo khối lƣợng sản phẩm: khối lƣợng xác định theo cơng suất thiết kế nên đơn vị cần xác định đƣợc khối lƣợng sản phẩm thực tế hàng tháng, hàng quý, hàng năm loại TSCĐ hồn thành Mức trích khấu hao = tháng TSCĐ Số lƣợng sản phẩm sản xuất tháng Mức khấu hao bình quân - cho đơn vị sản phẩm Trong đó: Nguyên giá TSCĐ – Giá trị thu hồi Mức trích khấu hao trung bình đơn vị SP Mức trích khấu hao năm = lý = Sản lƣợng theo công suất thiết kế Số lƣợng sản phẩm sản xuất năm Mức khấu hao - bình quân cho đơn vị sản phẩm 3.2.3 Giải pháp giảm thiểu chi phí tài tỷ giá ngoại tệ Trong giai đoạn 2010 – 2014, trƣớc tình hình biến động mạnh mẽ thị trƣờng tiền tệ quốc tế công ty nhập thiết bị, hàng hóa gặp khó khăn ảnh hƣởng đến lợi nhuận kinh doanh Việc tỷ giá bất ổn giới giai đoạn ảnh hƣởng khơng nhỏ việc nhập mua máy móc, thiết bị, hàng hóa cơng ty Chênh lệch giá mua vào với bán đƣợc nới rộng, lên tới 100 VND, gấp đôi mức thông thƣờng trƣớc Khơng tăng chi phí, việc mua ngoại tệ cho hoạt động tốn khó khăn ngân hàng cân đối giãn rộng biên độ mua - bán Chỉ cần công ty nhập nguyên liệu với giá trị vài chục triệu USD tỷ giá biến động 1% gây tổn thất lớn đến lợi nhuận kế hoạch kinh doanh cơng ty Vậy để giảm thiểu chi phí tài chênh lệch tỷ giá ngoại tệ gây công ty nên xem xét số phƣơng án nhƣ: - Mua kỳ hạn USD để toán - Lập quỹ dự phòng rủi ro tỷ giá Footer Page -Footer Page -Footer Page 82 of 85 75 Header Page 83 of 85 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong kinh tế thị trƣờng với nhiều biến động nhƣ giai đoạn nay, việc quản lý sử dụng tốt nguồn vốn kinh doanh giúp cho DN chủ động từ khâu sản xuất đến kinh doanh mình, đơn vị sản xuất kinh doanh giai đoạn khó khăn nhƣ nay, cạnh tranh khốc liệt công ty ngành nƣớc Với đề tài: “Biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh”, Tơi tập trung phân tích, đánh giá thực trạng giải đƣợc nội dung sau: + Hệ thống hóa vấn đề lý luận vốn phƣơng pháp đánh giá hiệu sử dụng vốn, làm sở áp dụng vào việc phân tích thực trạng sử dụng vốn Cơng ty cổ phần Nhựa Bình Minh + Trên sở số liệu thu thập đƣợc, tơi phân tích cấu vốn, đánh giá tình hình quản lý sử dụng vốn Cơng ty cổ phần Nhựa Bình Minh giai đoạn từ năm 2010 – 2014 + Từ kết phân tích mạnh dạn đƣa số tồn mà đơn vị cần khắc phục, đồng thời đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty giai đoạn Kiến nghị * Đối với Nhà nƣớc - Đối với công ty Cổ phần kinh doanh lợi nhuận tốt, cho phép đƣợc khấu hao nhanh, để Công ty nhanh thu hồi vốn phục vụ cho việc tái đầu tƣ - Nên giải pháp ổn định thị trƣờng ngoại tệ Cụ thể, nên áp trần lãi suất vay USD cho DN, điều chỉnh tỷ giá USD - Cần văn quy phạm pháp luật hoàn chỉnh, tạo môi trƣờng cạnh tranh công bằng, lành mạnh doanh nghiệp nƣớc doanh nghiệp nƣớc hoạt động Việt Nam; đảm bảo vừa tăng cƣờng công tác quản lý, vừa phù hợp thực tế, giảm bớt thủ tục hành tạo điều kiện cho lƣu thơng hàng hố, Footer Page -Footer Page -Footer Page 83 of 85 76 Header Page 84 of 85 thơng thống giúp DN tăng nhanh vòng quay vốn, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu SXKD - Chính phủ phải nhiều biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô nhằm tạo điều kiện cho Công ty sản xuất, kinh doanh tiến hành hoạt động xuất nhập đƣợc an toàn hiệu * Đối với Cơng ty Cổ phần nhựa Bình Minh - Cần nghiêm túc thực việc xây dựng chiến lƣợc kinh doanh; coi trọng công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm sở xác định phƣơng án sản xuất, xác định nhu cầu vốn, lao động, máy móc thiết bị lựa chọn cơng nghệ sản xuất; tăng cƣờng đầu tƣ mua sắm thiết bị máy móc đại, Footer Page -Footer Page -Footer Page 84 of 85 77 Header Page 85 of 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Tấn Bình (2005) “Phân tích quản trị tài chính” Nhà xuất Thống kê TS.Trƣơng Đình Chiến (2002) Giáo trình Quản trị Marketing doanh nghiệp Nhà xuất Thống kê, Hà Nội TS Nguyễn Văn Công (2002) , “Lập, đọc, kiểm tra phân tích báo cáo tài chính”, NXB tài chính, Hà Nội Phạm Văn Dƣợc – Phạm Kim Cƣơng (1998) “Kế toán quản trị phân tích kinh doanh” Nhà xuất Thống kê Đặng Kim Cƣơng, Nguyễn Cơng Bình (2008) “Phân tích báo cáo tài – lý thuyết tập giải” Nhà xuất Giao thông vận tải ThS Nguyễn Văn Dung, ThS Vũ Thị Bích Quỳnh (2008) “Các cơng cụ phân tích tài chính” Nhà xuất giao thơng vận tải GS.TS.Nhà giáo ƣu tú Ngơ Đình Giao (1997) Quản trị kinh doanh tổng hợp doanh nghiệp Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, Hà Nội PGS PTS Nguyễn Đình Kiệm, PTS Nguyễn Đăng Nam (1999) “Quản trị tài doanh nghiệp” Nhà xuất tài 9.TS Nguyễn Văn Sơn (1999) “Tài xí nghiệp vận tải thủy” Trƣờng Đại học Hàng Hải, Hải Phòng 10 David Begg (2007) “Kinh tế học” (Trần Phú Thuyết dịch) Nhà xuất Thống kê 11 Bộ tài (2008) “Cẩm nang nghiệp vụ dành cho giám đốc, kế toán trƣởng doanh nghiệp” Nhà xuất thống kê, Hà Nội 12 Bộ giáo dục đào tạo (2008) “Kinh tế trị Mác-Lênin” Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội 13 Bộ tài (2008) “Luật doanh nghiệp 2005” Nhà xuất lao động 14 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ( 2001) Giáo trình Kinh tế học trị Mác - Lê Nin tập Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 15 Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân (2001) Giáo trình Quản trị kinh doanh tổng hợp Tập 1-2 Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Footer Page -Footer Page -Footer Page 85 of 85 78 Header Page 86 of 85 16 KS Đặng Huy Hùng (2010) Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn xí nghiệp xếp dỡ chùa vẽ Luận văn thạc sĩ kinh tế Trƣờng Đại học Hàng hải Việt Nam, Hải Phòng 17 KS Lê Hải Hà (2005) Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Cảng Hải phòng Luận văn thạc sĩ kinh tế Trƣờng Đại học Hàng hải Việt Nam, Hải Phòng 18 Website: www.binhminhplastic.com 19 Website: www.Cafef.vn 20 http://doan.edu.vn/do-an/luan-van-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-su-dung-vontai-cong-ty-lam-cong-nghiep-long-dai-tinh-quang-binh-14382/ Footer Page -Footer Page -Footer Page 86 of 85 79 ... CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH 68 3.1 Định hƣớng phát triển Công ty năm tới 68 3.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn 69 3.2.1 Biện pháp. .. Đánh giá thực trạng hiệu sử dụng vốn, nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu sử dụng vốn Cơng ty Cổ phần Nhựa Bình Minh; - Nghiên cứu đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty thời gian tới... giá hiệu sử dụng vốn cơng ty cổ phần Nhựa Bình Minh .42 2.3.1 Phân tích ảnh hƣởng thành phần cấu vốn tới hiệu chung 42 2.3.2.Tình hình thực tiêu hiệu sử dụng vốn 45 CHƢƠNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty cổ phần nhựa Bình Minh_2, Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty cổ phần nhựa Bình Minh_2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay