Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH May Hƣng Thịnh Vina_2

99 16 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 12:27

Header Page of 85 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau gần 30 năm, kể từ kinh tế nƣớc ta bắt đầu chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa; thành bƣớc đầu trình kinh tế nƣớc ta dần trở thành kinh tế ngày động, phát triển nhiều lĩnh vực Nhiều doanh nghiệp 100% vốn nƣớc ạt đầu tƣ vào Việt Nam, ngồi mặt tích cực loại hình đầu tƣ tạo công ăn việc làm, làm cho kinh tế tăng trƣởng, v.v Thì loại hình đầu tƣ mặt hạn chế định, gây nên nhiều hệ lụy cho phát triển nƣớc ta nhƣ: Ô nhiễm môi trƣờng, kéo dài thời gian ƣu đãi, trốn thuế, đời sống ngƣời lao động chƣa đƣợc quan tâm mức, vi phạm luật lao động, v.v Kể từ Việt Nam tham gia tổ chức Thƣơng Mại Thế Giới (WTO), kinh tế Việt Nam dần hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới, đặc biệt vào cuối năm 2015 toàn nƣớc khối ASEAN trở thành cộng đồng với ba trụ cột là: Chính trị, An ninh, Kinh tế, Văn hóa - Xã hội nhƣ Việt Nam tham gia Hiệp định thƣơng mại xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP), v.v Đã tạo cho nhiều hội để phát triển đất nƣớc, nhiên gặp khơng khó khăn, thách thức Trong thực tế cơng tác nhận thức qua học tập, học viên thấy đƣợc tồn thực trạng Công ty TNHH May Hƣng Thịnh Vina gặp phải khó khăn định nên học viên tìm hiểu định chọn đề tài: “ Biện pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty TNHH May Hƣng Thịnh Vina” làm Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý kinh tế cho Đề tài giúp học viên có đƣợc vấn đề: - Học viên có điều kiện sâu nghiên cứu cách có hệ thống hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty thuộc hệ thống doanh Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 nghiệp 100% vốn nƣớc làm ăn Việt Nam - Học viên có hội để góp thêm ý tƣởng vào việc nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, từ doanh nghiệp quan tâm đến việc nâng cao phúc lợi cho ngƣời lao động có đóng góp định phát triển bền vững kinh tế - xã hội Việt Nam Nhiệm vụ mục tiêu nghiên cứu đề tài Thông qua nhiệm vụ nghiên cứu đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty thời kỳ 2012-2014; để đến mục tiêu đƣa giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài - Đối tượng nghiên cứu: Kết thực hiện, tiềm năng, khả phát triển, xu cạnh tranh tồn sản xuất kinh doanh của: Công ty TNHH May Hƣng Thịnh Vina - Phạm vi nghiên cứu: Thời gian: 2012-2020 Không gian: Thực tiễn sản xuất kinh doanh Công ty TNHH May Hƣng Thịnh Vina Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phƣơng pháp thống kê, so sánh, phân tích tổng hợp thực tế sản xuất kinh doanh để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH May Hƣng Thịnh Vina; từ đƣa giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Cơng ty Đóng góp Luận văn - Luận văn nêu lên vấn đề mang tính hoạt động sản xuất, kinh doanh Công ty TNHH May Hƣng Thịnh Vina nhƣ học kinh nghiệm để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 100% vốn nƣớc hoạt động hợp pháp Việt Nam giai đoạn mai sau Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 - Luân văn sở lý luận, thực trạng giải phápCông ty cần thực hiện, có nhƣ Cơng ty hoạt động hiệu mang lại lợi nhuận để phát triển sản xuất cách bền vững Cấu trúc Luận văn Nội dung Luận văn bao gồm phần mở đầu ba chƣơng: Chƣơng1 Cơ sở lý luận doanh nghiệp hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp; Chƣơng2 Phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH May Hƣng Thịnh Vina; Chƣơng3 Hệ thống biện pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty TNHH May Hƣng Thịnh Vina giai đoạn 2016-2020 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DOANH NGHIỆP VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm, chức năng, vai trò doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp[6] Doanh nghiệp tổ chức kinh tế, tùy theo tính chất đặc điểm chủng loại sản phẩm mà ngƣời ta tổ chức quy mô sản xuất lớn hay nhỏ tùy thuộc vào nguồn vốn đầu tƣ đặc điểm địa lý vùng miền Theo Luật doanh nghiệp 2005 định nghĩa: Doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động sản xuất kinh doanh (Điều Khoản 1) Nhƣ vậy, doanh nghiệp địa điểm tụ hợp điều kiện vật chất định để sản xuất sản phẩm hàng hóa dịch vụ phục vụ cho lợi ích ngƣời; Có doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa, doanh nghiệp lớn, tùy theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tƣơng đƣơng tổng tài sản đƣợc xác định trong bảng cân đối kế toán doanh nghiệp) số lao động bình quân năm, tổng nguồn vốn tiêu ƣu tiên; có doanh nghiệp tƣ nhân, doanh nghiệp Nhà nƣớc; có doanh nghiệp vốn nƣớc, doanh nghiệp vốn nƣớc ngoài, doanh nghiệp liên doanh liên kết ngồi nƣớc; có doanh nghiệp kinh doanh, doanh nghiệp cơng ích, v.v Trong doanh nghiệp cụ thể thành viên tham gia có: chức danh, nhiệm vụ riêng nhƣng đƣợc thống chịu quản trị ngƣời đứng đầu Hoạt động doanh nghiệp tìm kiếm lợi nhuận, phân phối thu nhập cho ngƣời lao động tham gia doanh nghiệp, cho chủ sở hữu tham gia nhà cung ứng yếu tố tham gia sản xuất tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp tạo ra; doanh nghiệp nơi chứa đựng xung đột nơi giải xung đột thành viên, ngƣời lao động ngƣời sử dụng lao động Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 1.1.2 Chức doanh nghiệp Chức doanh nghiệp công việc đƣợc làm gắn liền với hoạt động nhằm đảm bảo tồn tại, phát triển doanh nghiệp theo quy định pháp luật Trong kinh tế thị trƣờng đầy đủ có định hƣớng xã hội chủ nghĩa doanh nghiệp có chức nhƣ sau: Chức TT Phát nhu cầu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thị trƣờng phù hợp với định hƣớng Đảng Nhà nƣớc tìm cách đáp ứng nhu cầu đó; Ln ln đổi hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm không ngừng nâng cao trình độ thỏa mãn nhu cầu ngày cao ngƣời tiêu dùng, từ nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp; Giải tốt mối quan hệ nội mối quan hệ với bên doanh nghiệp để tạo phối hợp nhịp nhàng cho trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.1.3 Vai trò doanh nghiệp Trong kinh tế thị trƣờng đầy đủ định hƣớng xã hội chủ nghĩa doanh nghiệp có vai trò nhƣ sau: Vai trò doanh nghiệp TT Doanh nghiệp chủ thể sản xuất hàng hóa: Trong kinh tế thị trƣờng đầy đủ định hƣớng xã hội chủ nghĩa doanh nghiệp khơng cấp quản lý biết chấp hành sản xuất theo mệnh lệnh cấp mà doanh nghiệp chủ thể sản xuất hàng hóa khn khổ pháp luật, có quyền định chịu trách nhiệm hoạt động sản xuất kinh doanh mình; Doanh nghiệp pháp nhân kinh tế bình đẳng trƣớc pháp luật: Doanh nghiệp kinh tế thị trƣờng đƣợc xem chủ thể có đầy Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 đủ tƣ cách pháp nhân riêng biệt với chủ sở hữu doanh nghiệp Mọi doanh nghiệp, dù doanh nghiệp Nhà nƣớc hay doanh nghiệp tƣ nhân, doanh nghiệp vốn nƣớc hay vốn nƣớc ngồi, Cơng ty TNHH hay Cơng ty liên doanh, v.v đƣợc đối xử bình đẳng nhƣ nhau; Doanh nghiệp đơn vị kinh tế: Là tế bào kinh tế quốc dân, Nhà nƣớc có nhiệm vụ tạo mơi trƣờng thuận lợi để tất doanh nghiệp tự sản xuất kinh doanh khuôn khổ hệ thống pháp luật; đảm bảo thống lợi ích doanh nghiệp với lợi ích chung kinh tế quốc dân có tính đến ổn định xã hội; Doanh nghiệp tố chức xã hội: Là tập hợp ngƣời gắn bó với nhau, cung mục đích hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt đƣợc mục tiêu định; doanh nghiệp phải có trách nhiệm làm tốt vấn đề xã hội nhƣ bảo vệ mơi trƣờng, giữ gìn an ninh trị, trật tự an tồn xã hội, làm tròn nghĩa vụ Nhà nƣớc, với xã hội Làm tốt vấn đề xã hội động lực quan trọng đảm bảo phát triển bền vững doanh nghiệp tƣơng lai, khẳng định mang tính chắn hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp kinh tế thị trƣờng mang tính đầy đủ định hƣớng xã hội chủ nghĩa Qua phân tích chức vai trò doanh nghiệp cho ta thấy: Doanh nghiệp có vai trò quan trọng kinh tế quốc dân 1.1.4 Các loại hình doanh nghiệp Các loại hình doanh nghiệp đƣợc phân loại theo hình thức: Theo hình thức pháp lý; theo tính chất sở hữu tài sản; theo chế độ trách nhiệm; theo lĩnh vực hoạt động 1.1.4.1 Phân loại doanh nghiệp dựa hình thức pháp lý Quy định Luật doanh nghiệp Việt Nam số 60/2005/QH11 ban hành ngày Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 29/11/2005 doanh nghiệp hoạt động lãnh thổ Việt Nam đƣợc chia thành loại hình mang tính pháp lý nhƣ sau: TT Loại hình mang tính pháp lý TT Loại hình mang tính phápCông ty trách nhiệm hữu hạn Công ty hợp danh Công ty cổ phần Công ty tƣ nhân 1.1.4.1.1 Công ty trách nhiệm hữu hạn Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) doanh nghiệp thành viên góp vốn, chia lợi nhuận, chịu lỗ tƣơng ứng với phần vốn góp chịu trách nhiệm khoản nợ Công ty phạm vi phần vốn góp vào Cơng ty Có hai loại hình Cơng ty TNHH là: Cơng ty TNHH từ hai thành viên trở lên Công ty TNHH thành viên 1.1.4.1.1.1 Công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên Là doanh nghiệp có đặc điểm chung nhƣ sau: Cơng ty TNHH có hai thành viên trở lên, thành viên chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp phạm vi số vốn cam kết đóng góp vào doanh nghiệp Phần vốn đóng góp thành viên dƣới hình thức phải đóng đủ thành lập doanh nghiệp; Công ty TNHH không đƣợc phát hành cổ phiếu ngồi cơng chúng để huy động vốn; cấu quản lý Công ty thƣờng gọn nhẹ phụ thuộc vào số lƣợng thành viên; Cơng ty có từ 11 thành viên trở xuống cấu tổ chức quản trị gồm có hội đồng thành viên quan có quyền định cao nhất, Chủ tịch Công ty Giám đốc (hoặc Tổng Giám đốc) điều hành Công ty; Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty: Công ty TNHH hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc Tổng Giám đốc; Công ty TNHH có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm sốt, trƣờng hợp có 11 thành viên thành lập Ban kiểm sốt phù hợp với yêu Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 cầu quản trị Công ty; Quyền nhƣ nghĩa vụ, tiêu chuẩn hay điều kiện chế độ làm việc Ban kiểm sốt, Trƣởng ban kiểm sốt điều lệ Cơng ty quy định; Chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc hay Tổng Giám đốc ngƣời đại diện theo pháp luật Công ty theo quy định Điều lệ Công ty Ngƣời đại diện theo pháp luật Công ty phải thƣờng trú Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng thành viên: Hội đồng thành viên bầu thành viên làm Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc kiêm Tổng Giám đốc Công ty; Giám đốc hay Tổng Giám đốc Công ty: Là ngƣời điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày Công ty, chịu trách nhiệm trƣớc hội đồng thành viên việc thực quyền nhiệm vụ 1.1.4.1.1.2 Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên có tƣ cách pháp nhân kể từ ngày đƣợc cấp giấy chứng nhận đăng ký sản xuất kinh doanh; Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên không đƣợc quyền phát hành cổ phiếu; Hội đồng thành viên: Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu Công ty tổ chức thực quyền nghĩa vụ chủ sở hữu Công ty Chức năng, quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Giám đốc Tổng Giám đốc Cơng ty nhƣ Kiểm sốt viên đƣợc quy định Điều 68, 69, 70 71 Luật doanh nghiệp Chủ tịch Công ty: Đƣợc nhân danh chủ sở hữu tổ chức thực quyền nghĩa vụ chủ sở hữu Công ty; chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật chủ sở hữu Công ty việc thực quyền nhiệm vụ đƣợc giao theo quy định pháp luật có liên quan Giám đốc Tổng Giám đốc: Hội đồng thành viên Chủ tịch Công ty bổ nhiệm thuê Giám đốc Tổng Giám đốc với nhiệm kỳ không năm năm để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày Công ty; Giám đốc Tổng Giám đốc ngƣời chịu trách nhiệm trƣớc trƣớc pháp luật hội Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 đồng thành viên chủ tịch Công ty việc thực quyền nhiệm vụ Kiểm sốt viên: Chủ sở hữu Cơng ty bổ nhiệm từ đến ba kiểm soát viên với nhiệm kỳ khơng q ba năm; kiểm sốt viên chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật chủ sở hữu Công ty việc thực quyền nhiệm vụ 1.1.4.1.2 Cơng ty cổ phần Là loại hình Cơng ty mà vốn điều lệ Công ty đƣợc chia thành nhiều phần gọi cổ phần; tổ chức hay cá nhân nắm giữ cổ phần gọi cổ đông; số lƣợng cổ đông tối thiểu đƣợc quy định ba không hạn chế số cổ đông tối đa; cổ đông chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp; cổ đơng có quyền chuyển nhƣợng cổ phân cho ngƣời khác trừ trƣờng hợp đƣợc quy định Khoản Điều 81 Khoản Điều 84 Luật doanh nghiệp Cơng ty cổ phần có tƣ cách pháp nhân kể từ ngày đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Cơng ty cổ phần có tƣ cách pháp nhân doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn Cơng ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán loại để huy động vốn; Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty cổ phần: Cơng ty cổ phần có Đại hội đồng cổ đơng, Hội đồng quản trị Giám đốc Tổng Giám đốc; Cơng ty cổ phần có 11 cổ đơng cá nhân có cổ đơng tổ chức sở hữu 50% tổng số cổ phần Cơng ty bắt buộc phải có Ban kiểm soát Chủ tịch Hội đồng quản trị hay Giám đốc Tổng Giám đốc: Là ngƣời đại diện pháp luật Công ty đƣợc quy định Điều lệ Công ty Ngƣời đại diện theo pháp luật Công ty phải thƣờng trú Việt Nam Đại hội đồng cổ đơng gồm: Tất cổ đơng có quyền biểu quyết, quan định cao Công ty cổ phần Hội đồng quản trị: Là quan quản lý Cơng ty, có tồn quyền nhân danh Cơng ty để định, thực quyền nghĩa vụ Công ty không thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị phải thông qua Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page 10 of 85 định biểu họp, lấy ý kiến văn hình thức khác điều lệ Cơng ty quy định; thành viên Hội đồng quản trị có phiếu biểu Thành viên Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị có khơng ba thành viên không mƣời thành viên, điều lệ Cơng ty khơng có quy định khác Số thành viên Hội đồng quản trị thƣờng trú Việt Nam Điều lệ Công ty quy định Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị: Không năm năm Giám đốc Tổng Giám đốc Công ty: Hội đồng quản trị bổ nhiệm số họ thuê ngƣời khác làm Giám đốc Tổng Giám đốc Công ty Trƣờng hợp Điều lệ Công ty không quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị ngƣời đại diện theo pháp luật Giám đốc Tổng Giám đốc Cơng ty ngƣời đại diện pháp luật Công ty Giám đốc Tổng Giám đốc Công ty ngƣời điều hành công việc hàng ngày Công ty; chịu giám sát Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trƣớc Hội đồng quản trị trƣớc pháp luật việc thực quyền nhiệm vụ đƣợc giao Tiêu chuẩn điều kiện Giám đốc Tổng Giám đốc Công ty đƣợc áp dụng theo quy định Điều 57 Luật doanh nghiệp 1.1.4.1.3 Công ty hợp danh Công ty hợp danh doanh nghiệp có hai thành viên hợp danh, ngồi thành viên hợp danh có thành viên góp vốn; thành viên hợp danh phải cá nhân, có trình độ chun mơn uy tín nghề nghiệp, phải chịu trách nhiệm toàn tài sản nghĩa vụ Cơng ty, đồng thời không đƣợc thành viên Công ty hợp danh khác chủ doanh nghiệp tƣ nhân Thành viên góp vốn phải chịu trách nhiệm nghĩa vụ Công ty phạm vi phần vốn góp góp vào Cơng ty; Cơng ty hợp danh khơng đƣợc phát hành loại chứng khốn Ngƣời đƣợc tiếp nhận làm thành viên hợp danh thành viên góp vốn đƣợc tất thành viên hợp danh Công ty đồng ý Footer Page -Footer Page -Footer Page 10 of 85 10 Header Page 85 of 85 Luận văn xin đề xuất giải pháp để Công ty xem xét là: - Ngoài việc tăng thu nhập cho ngƣời lao động nhƣ tại, Công ty cần vào kết lao động để có so sánh đánh giá; từ có hình thức tăng thu nhập cho ngƣời đạt kết từ mức B trở lên theo thang bậc đánh giá Giám đốc kết hợp với cơng đồn Cơng ty thống nhất; - Nguồn tài để thực thi: Lấy từ phần lợi nhuận Cơng ty Cụ thể: Thứ nhất: Cần trích phần lợi nhuận để thƣởng suất, chất lƣợng, hiệu lao động công nhân viên Công ty (bớt phần lợi nhuận để giúp Công ty phát triển ổn định, bền vững); Thứ hai: Công ty cần quan tâm tới thâm niên ngƣời lao động, từ thêm hệ số lƣơng cho họ, đề xuất năm làm việc tăng 2% lƣơng cho ngƣời lao động 3.2.3 Nâng cao lực hoạt động Makerting Công ty Ngày nay, lĩnh vực hoạt động sản xuất có tính cạnh tranh cao, ngày có nhiều doanh nghiệp đƣợc thành lập (trong có doanh nghiệp lĩnh vực hoạt động với Cơng ty) nhiều gây khó khăn cho: Sự phát triển tồn Công ty Để phát triển thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm mới; phát triển đầu tƣ mở rộng sản xuất; nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cần phải trọng đến hoạt động Makerting (việc Cơng ty tích cực tham gia hội chợ công nghiệp vùng, nƣớc giới; tổ chức thực mức tốt hợp đồng ký kết, V.v xem hoạt động Makerting Cơng ty bên ngồi có hiệu Footer Page -Footer Page -Footer Page 85 of 85 85 Header Page 86 of 85 3.2.4 Nâng cao lực tài Cơng ty 3.2.4.1 Sử dụng tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn Đó tiêu phản ánh mối liên hệ quy mô vốn đầu tƣ cho tài sản lƣu động kết sản xuất kinh doanh khoảng thời gian định; ngồi ta tính tiêu mức đầu tƣ vốn lƣu động bình quân cho đơn vị sản phẩm hay hệ số hấp thụ vốn lƣu động sản phẩm để so sánh hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp, kỳ kinh doanh khác doanh nghiệp 3.2.4.2 Đánh giá tỷ suất lợi nhuận Hàng năm Công ty nên thực biện pháp đánh giá tỷ suất lợi nhuận nhƣ: Tỷ suất lợi nhuận doanh thu ROS; tỷ suất lợi nhuận tài sản ROA; tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu ROE; số vế quay vòng nhanh vốn; biện pháp thu hồi công nợ, giảm hàng tồn kho, lý phế phẩm; việc đánh giá cần đƣợc thực thƣờng xuyên, số nói lên hiệu sản xuất kinh doanh giai đoạn cụ thể Công ty 3.2.5 Nâng cao lực hoạt động sản xuất Công ty Hiện Cơng ty có chuyền may gia cơng hàng thời trang, năm 2013-2014 hoạt động chuyền may bảo đảm đƣợc hợp đồng mà Công ty ký kết với đối tác Đối với chuyền may cần: - Cải tiến, trang bị máy móc đại cho chuyền may để nâng cao suất: - Tổ chức ca hoạt động hợp lý; - Tổ chức bảo dƣỡng thiết bị nhằm nâng cao lực hoạt động sản xuất Cơng ty nâng cao hiệu sản xuất tất chuyền may 3.2.6 Liên doanh, liên kết mở rộng lĩnh vực hoạt động Trong thời đại hội nhập toàn cầu, doanh nghiệp muốn hoạt động có hiệu cần phải liên doanh, liên kết với doanh nghiệp bạn nƣớc nhằm Footer Page -Footer Page -Footer Page 86 of 85 86 Header Page 87 of 85 bảo đảm nguồn vốn, nguồn nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm, v.v cách thuận lợi Liên doanh, liên kết với ngân hàng, với tổ chức tín dụng khác giúp: Cơng ty bảo đảm nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh (đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động Công ty đƣợc ổn định) Liên doanh, liên kết với đơn vị bạn giúp Công ty bảo đảm nguồn nguyên vật liệu cho sản xuất; mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm; Hoạt động theo luật doanh nghiệp thông lệ quốc tế chấp nhận cạnh tranh khốc liệt nên việc liên doanh, liên kết cần thiết để nhau: - Tránh rủi ro hoạt động sản xuất kinh doanh; - Tránh bị ép giá; - Phát huy mạnh doanh nghiệp để hỗ trợ khó khăn Từ đầu năm 2013 tình hình dệt may có nhiều khó khăn, nên xuất sóng nhiều doanh nghiệp bắt tay thực chung dự án Hầu hết Công ty chuyển dần từ đầu tƣ riêng lẻ sang hợp tác, liên kết thành nhóm; động thái thể xu hƣớng tái cấu trúc sâu rộng lĩnh vực dệt may xuất khẩu! Đó liên kết vốn để tăng tiềm lực tài chính, tích hợp ƣu điểm thành viên để tận dụng nguồn lực tổng hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực dự án; liên kết với đối tác mang lại cho Cơng ty nguồn lực lớn tài chính, trao đổi cơng nghệ, sách tiêu thụ sản phẩm quỹ đất kinh nghiệm sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, khó khăn phải tìm đƣợc đối tác có mục đích, nhƣ có văn hóa kinh doanh; việc liên doanh, liên kết có mặt hạn chế là: Làm giảm tính tự chủ Cơng ty 3.2.7 Các biện pháp hỗ trợ Ngồi nhóm biện pháp nói chƣơng 3, mục Luận văn trình bày thêm số biện pháp hỗ trợ nhằm: Giúp việc hoàn thiện biện pháp Footer Page -Footer Page -Footer Page 87 of 85 87 Header Page 88 of 85 nói phần giúp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty thời gian tới 3.2.7.1 Phát triển xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Cần xây dựng cho Cơng ty nét văn hóa nơi cơng sở không mang nét chung chung nhƣ mà cần phải mang nét riêng có tính tiêu biểu cho truyền thống tốt đẹp Công ty, ngành nghề Công ty sản xuất kinh doanh; - Để có đƣợc mơi trƣờng văn hóa ứng xử nội mang tính tích cực Cơng ty nên dựa vào tiêu chí nhƣ: Thái độ tơn đồng nghiệp, thái độ tôn cấp trên, trao quyền hợp lý, thƣởng phạt công minh đề bạt hợp lý; - Trong tuyển chọn nhân viên, đặc biệt nhân viên văn phòng, Cơng ty cần đƣa tiêu chí lộ trình hợp lý Ngồi tính cách quan điểm sống phải phù hợp với giá trị nét văn hóa chung Cơng ty nhƣ địa phƣơng xã hội; - Xây dựng văn hóa nơi cơng sở cho Cơng ty cần xem quản trị nguồn nhân lực phần quan trọng chiến lƣợc phát triển Công ty giai đoạn phát triển cụ thể 3.2.7.2 Xây dựng hệ thống thông tin dịch vụ nhân - Quản trị nguồn nhân lực bao gồm q trình thu thập, tổng hợp có hệ thống nguồn thông tin dịch vụ nguồn nhân lực nhƣ: Thông tin tiền lƣơng, tiền công, thông tin tuyển dụng, đào tạo, đề bạt, v.v - Các công việc cụ thể hệ thống thông tin quản trị nguồn nhân lực nhƣ: Quan hệ lao động nhân viên nhà quản lý, phân tích cơng việc, mô tả công việc, đánh giá kết thực cơng việc, phân tích tiền lƣơng, khảo sát thị trƣờng lao động, v.v Footer Page -Footer Page -Footer Page 88 of 85 88 Header Page 89 of 85 - Về an toàn sức khỏe cho ngƣời lao động, đặc thù ngành làm việc điều kiện độc hại nguy hiểm (lƣợng bụi vải sợi bỏ qua, vải sợi dễ cháy, v.v.) nên thông tin bảo vệ ngƣời lao động, quản lý nguồn nhân lực, biết đƣợc đảm bảo sức khỏe tính mạng nơi làm việc khơng có rủi ro, đƣa tiêu chuẩn an toàn, bảo vệ xây dựng hệ thống an toàn, xử lý lập hồ sơ tai nạn nghề nghiệp 3.2.7.3 Tăng cƣờng công tác quảng bá sản phẩm Trong thời đại ngày doanh nghiệp hiểucơng tác quảng bá sản phẩm đóng vai trò quan trọng việc khẳng đính vị doanh nghiệp thƣơng trƣờng; hàng hóa tốt mà đến đồng nghĩa với hàng rác; tầm quan nhƣ nên Cơng ty cần đẩy mạnh công tác quảng bá sản phẩm làm mặt thơng qua chất lƣợng chính, mặt khác phải có mẫu mã phù hợp với thị trƣờng đặc biệt thị trƣờng khó tính nhƣ Mỹ, EU 3.2.7.4 Chăm lo đồi sống ngƣời lao động Việc để ý chăm lo đến đời sống ngƣời lao động biện pháp giúp ổn định, trì thu hút đƣợc nguồn nhân lực có tay nghề, có lực làm việc Công ty Công ty (ngƣời sử dụng lao động) phải có biện pháp thể trách nhiệm đến nhân viên (ngƣời lao động) chẳng hản nhƣ: - Tạo điều kiện để ngƣời lao động đƣợc hƣởng đủ chế độ bảo hiểm nhƣ bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định điều 42 Luật Việc làm pháp luật Việt Nam Ngƣời sử dụng lao đông cần bảo quản hồ sơ bảo hiểm ngƣời lao động tham gia làm việc Công ty để cung cấp thông tin liên quan theo yêu cầu quan Nhà nƣớc có thẩm quyền có kiểm tra, tra cơng tác đóng bảo hiểm; - Lực lƣợng lao động Công ty phần đông chị em nữ cơng nhân, Cơng ty cần có biện pháp giúp họ nuôi nhỏ; Footer Page -Footer Page -Footer Page 89 of 85 89 Header Page 90 of 85 - Lƣợng công nhân làm việc Công ty phần lớn ngƣời có gia đình miền Trung hay Nam hàng năm độ tết đến, xuân dịp để họ có thời gian thăm gia đình Vì vậy, Cơng ty cần có biện pháp lo tết chu đáo cho số công nhân Thiết nghĩ việc thƣởng lƣơng tháng 13, thƣởng tết chung cho ngƣời lao động Cơng ty tổ chức chuyến xe quê ăn tết nên tặng vé tàu xe cho họ Làm nhƣ tạo yên tâm, niềm hứng khởi cho ngƣời lao động góp phân giữ chân ngƣời có tay nghề làm việc cho Cơng ty 3.2.7.5 Khai thác tối đa ƣu đãi thƣơng mại Khi Việt Nam tham gia hiệp định song phƣơng hay đa phƣơng dòng thuế xuất nhập hàng hóa có xu hƣớng giảm mạnh! Cơng ty cần tận dụng hội nhƣ đế phát triển dòng sản phẩm nhằm: Xâm nhập vào thị trƣờng 3.2.7.6 Tránh để ngƣời lao động đình cơng Việc ngƣời lao động đình cơng ảnh hƣởng đến uy tín Cơng ty, đến tiến độ sản xuất kinh doanh, đến hợp đồng giao nhận hàng hóa Cơng ty từ làm hiệu sản xuất kinh doanh Công ty bị giảm sút Việc chăm lo đến đời sống vất chất, tinh thần cho ngƣời lao động khơng đình cơng Theo tin VTV lúc 12giờ ngày 29/02/2016 sáng 10.000 công nhân Công ty POU Chen Việt Nam làm lại sau ba ngày đình cơng, việc cơng nhân ngƣời lao động Công ty POU Chen Việt Nam đình cơng có tranh chấp quyền lợi Công ty công nhân, viếc diễn sau thơng báo Cơng ty tính lƣơng theo yêu cầu tăng lƣơng Chính phủ, nhƣng đồng thời Công ty cắt giảm trợ cấp cho công nhân nhƣ tiền ăn, trợ cấp nhà ở, v.v theo ƣớc tính Cơng ty thiệt hại 10 tỷ đồng (chƣa tính đến Cơng ty chịu mát mặt khác nhƣ uy tín, lòng tin, v.v Cơng ty khơng thể bỏ qua học từ Công ty POU Chen Việt Nam này) Footer Page -Footer Page -Footer Page 90 of 85 90 Header Page 91 of 85 KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN Kiến nghị với: Công ty TNHH May Hƣng Thịnh Vina - Cần hồn thiện sách khuyến khích, phát triển nguồn nhân lực; sách huy động vốn; cấu nguồn vốn; - Xây dựng mơi trƣờng văn hóa, tạo khơng khí hợp tác tồn Cơng ty, làm cho mục tiêu chiến lƣợc Công ty đƣợc phổ biến rộng rãi; - Kết hợp lợi ích Cơng ty lợi ích ngƣời lao động thể qua sách khen thƣởng nhằm khuyến khích thành viên tích cực đóng góp vào phát triển chung Công ty; - Xây dựng củng cố mối quan hệ với quyền địa phƣơng thành phố Hồ Chí Minh Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp với 100% vốn nƣớc ngồi có đóng góp định vào phát triển bền vững địa phƣơng nƣớc Việt Nam nơi Công ty làm ăn thời kỳ hội nhập toàn cầu; - Tăng cƣờng tốt khâu chăm sóc khách hàng, makerting hoạt động Cơng ty khơng ngồi nƣớc mà lãnh thổ Việt Nam; - Tuyển dụng ngƣời có lực chun mơn thực lĩnh vực hoạt động Cơng ty nƣớc Việt Nam Khi tuyển dụng cần theo yêu cầu thực tế Công ty tuân theo luật pháp Việt Nam Thƣờng xuyên gửi nhân viên Công ty tham dự lớp đào tạo ngắn hạn, dài hạn nhằm nâng cao trình độ chun mơn cho ngƣời lao động Công ty; - Tận dụng tốt hội Việt Nam tham gia thực hiệp định kinh tế song phƣơng đa phƣơng Kiến nghị với: Đia phƣơng, với Cơ quan chủ quản, với Cơ quan quản lý doanh nghiệp 100% vốn nƣớc ngồi Các Cơng ty với 100% vốn nƣớc hoạt động đầu tƣ sản xuất kinh doanh lãnh thổ Việt Nam nói chung địa phƣơng Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng có đóng góp to lớn việc tạo cơng ăn việc làm cho ngƣời lao động địa phƣơng nơi Công ty hoạt động Góp phần quan trọng việc tăng Footer Page -Footer Page -Footer Page 91 of 85 91 Header Page 92 of 85 trƣởng kinh tế địa phƣơng quốc gia, làm chuyển dịch cấu kinh tế vùng miền nƣớc Từ góp phần làm gia tăng số GDP xanh, qóp phần khơng nhỏ phát triển kinh tế mang tính ổn định bền vững đất nƣớc Nhƣ vậy, việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Cơng ty TNHH may Hƣng Thịnh Vina nói riêng nhƣ Cơng ty 100% vốn nƣớc ngồi hay Công ty liên doanh, Công ty 100% vốn ngƣời Việt Nam, v.v hoạt động địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhƣ tồn lãnh thổ Việt Nam ln nguồn lực quan trọng góp phần to lớn vào phát triển bền vững địa phƣơng nhƣ nƣớc Vì luận văn xin phép kiến nghị với Đia phƣơng, với Cơ quan quản lý doanh nghiệp ba vấn đề: - Hỗ trợ chế sách sách liên quan đến đất đai, nhân lực, v.v có ảnh hƣởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty; - Thông qua Thành phố, kiến nghị đến sở đào tạo, đặc biệt đào tạo nghề cân nghiên cứu, thay đổi phƣơng pháp đào tạo cho ngƣời học sau tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu làm việc Công ty; - Tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) năm 2015 tổ chức ngày 1/12/2015, nhiều ý kiến cho thấy doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn từ chuyện cán nhũng nhiễu, phần mềm lỗi, mã vạch in không quét đƣợc, tra, kiểm tra nhiều, v.v Đặc biệt doanh nghiệp FDI trƣớc phải xin giấy chứng nhận đầu tƣ, phải xin thêm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhiều giấy tờ trùng lặp; từ ý kiến diễn đàn này, học viên xin kiến nghị với ngành, địa phƣơng xem xét giải cho tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, có nhƣ hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp có hiệu quả; qua góp phần phát triển ổn định bền vững kinh tế Việt Footer Page -Footer Page -Footer Page 92 of 85 92 Header Page 93 of 85 Nam giai đoạn hội nhập với nhiều hội thuận lợi nhƣng đầy thách thức, phức tạp, khó khăn nhƣ Kết luận Công ty TNHH May Hƣng Thịnh Vina với 10 năm hình thành phát triển đạt đƣợc thành tựu đặc biệt to lớn chiều sâu lẫn chiều rộng; từ chỗ Công ty may nhỏ với đội ngũ công nhân với tay nghề thấp, đội ngũ cán quản lý non nghiệp vụ, thiếu số lƣợng, sở vật chất nghèo nàn chí nói khơng có gì! Đến Cơng ty xây dựng phát triển thành sở sản xuất kinh doanh doanh nghiệp loại vừa có uy tín khơng nƣớc mà khu vực giới; Nhân lực Công ty bƣớc đầu đáp ứng đƣợc nhu cầu phát triển Công ty, nhƣ nhu cầu phát triển bền vững Việt Nam; Tuy nhiên, giai đoạn 2016-2020 tƣơng lai xa hơn, Việt Nam ngày sâu vào hội nhập khu vực hội nhập quốc tế, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, khu vực Trung Nam nói chung trở thành trung tâm phát triển đầy động; khả cạnh tranh lành mạnh để tồn phát triển Cơng ty ngồi nƣớc ngày gay gắt, mang tính sống Cơng ty TNHH May Hƣng Thịnh Vina muốn tồn phát triển thiết phải tìm đƣờng để tự khẳng định mình; Để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty TNHH May Hƣng Thịnh Vina giai đoạn 2016-2020 thiết nghĩ giải pháp mà Luận văn nêu chƣa đủ, xong giải pháp bản, mang tính cốt lõi; đề nghị Cơng ty xem xét chấp nhận triển khai cho thật hiệu Footer Page -Footer Page -Footer Page 93 of 85 93 Header Page 94 of 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Makerting doanh nghiệp, TS Lê Mạnh Tƣờng, NXB Giao thông vận tải, t/p HCM 2014 [2] Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989 [3] Kinh tế đầu tƣ, PGS.TS.Nguyễn Ngọc Mai, NXB Giáo dục HN 2010 [4] Bài giảng quản trị tài Thầy giáo PGS.TS Vũ Trụ Phi [5] Bộ luật Lao động, Quang Minh hệ thống, NXB lao động 2015 [6] Bài giảng Pháp luật kinh tế Thầy giáo TS Nguyễn Hữu Hùng [7] Thuế (tái lần thứ 3), chủ biên ThS Nguyễn Thị Mỹ Linh, NXB kinh tế T/pHCM 2012 [8] Lý thuết sách thuế, chủ biên Hồng Văn Bằng, NXB Tài 2009 [9] Kinh tế học vĩ mô, PGS.TS Phạm Văn Cƣơng, NXB GTVT 2013 [10] Kinh tế học vi mô, PGS TS Phạm Văn Cƣơng, NXB Giao thông vận tải 2013 [11] Bài giảng môn Kinh tế phát triển thầy giáo PGS.TS Nguyễn Văn Sơn, Hải Phòng 2015 [12] Giáo trình Kinh tế Quốc tế Thầy giáo TS.Dƣơng Văn Bạo [13] Các website tham khảo: - http://www.chinhphu.vn; - http://vdf.org.vn; - http://www.thesaigontimes.vn; - http://tuoitre.vn; - http://laodong.com.vn [14] http://www.ctexa.doc.goy Footer Page -Footer Page -Footer Page 94 of 85 94 Header Page 95 of 85 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: Các nguyên tắc quản lý chất lƣợng ISO 9001:2008 Nguyên tắc 1: Hƣớng vào khách hàng Doanh nghiệp phụ thuộc khác hàng, nên hoạt động đào tạo phải hƣớng vào khách hàng doanh nghiệp hay tổ chức sử dụng sinh viên trƣờng (đây sản phẩm Doanh nghiệp sản xuất, tức đào tạo ra) Để thực tốt nguyên tắc này, Doanh nghiệp cần phải: Tìm hiểu nhu cầu khách hàng; thơng tin Doanh nghiệp; đo lƣờng mức độ thỏa mãn khách hàng, ln có hành động cải tiến kết quả; xây dựng quản lý tốt mối quan hệ với khách hàng; Nguyên tắc 2: Sự cam kết lãnh đạo hoạt động chất lƣợng khơng có kết khơng có cam kết lãnh đạo Để thực tốt nguyên tắc này, Doanh nghiệp cần phải: Có chiến lƣợc, mục tiêu sách chiến lƣợc chất lƣợng cho mình; có vai trò vị trí việc bảo đảm chất lƣợng tất cấp doanh nghiệp; đào tạo, huấn luyện giáo dục ngƣời chất lƣợng; cổ vũ, tạo cảm hứng thừa nhận đóng góp ngƣời; Nguyên tắc 3: Sự tham gia thành viên ngƣời nguồn lực quan trọng Doanh nghiệp Để thực tốt nguyên tắc này, Doanh nghiệp cần phải: Nâng cao lòng tự hào nghề nghiệp cho ngƣời lao động; tạo cho họ ý thức dám nhận cơng việc có trách nhiệm giải vấn đề đƣợc giao; Nguyên tắc 4: Quản lý theo trình trình hệ thống hoạt động tƣơng tác lẫn để biến đầu vào thành đầu Để thực tốt nguyên tắc này, Doanh nghiệp cần phải: Xác định rõ trình trình tự bƣớc trình cụ thể; xác định rõ trách nhiệm quản lý trình; kiểm soát đầu vào, kiểm soát bƣớc trình ln điều chỉnh kịp thời sai lệch; Footer Page -Footer Page -Footer Page 95 of 85 95 Header Page 96 of 85 Nguyên tắc 5: Tiếp cận theo hệ thống khơng thể giải tốn chất lƣợng theo yếu tố riêng lẻ mà phải xem xét cách hệ thống yếu tố Để thực tốt nguyên tắc này, Doanh nghiệp cần phải: Xác định hệ thống quy trình; xác lập cấu trúc hệ thống để đạt mục tiêu cách có hiệu nhất; xác định mối liên hệ q trình hệ thống; thơng qua đo lƣờng đánh giá để cải tiến liên tục hệ thống; Nguyên tắc 6: Cải tiến liên tục cải tiến liên tục vừa mục tiêu vừa phƣơng tiện để đạt mục tiêu chất lƣợng Để thực tốt nguyên tắc này, Doanh nghiệp cần phải: Làm cho việc cải tiến thành mục tiêu thƣờng trực phận, cá nhân doanh nghiệp; đào tạo, giáo dục thành viên công cụ, phƣơng pháp để tiến hành cải tiến liên tục; thừa nhận trân trọng cại tiến; Nguyên tắc 7: Quyết định dựa liệu định liên quan đến chất lƣợng phải dựa việc phân tích thơng tin, liệu Để thực tốt nguyên tắc này, Doanh nghiệp cần phải: Lựa chọn phƣơng pháp thu thập, xử lý thông tin, bảo đảm để thông tin đƣợc xác dễ sử dụng; định hành động đƣa phải dựa kết xử lý thông tin kết hợp với kinh nghiệm khả tƣ lãnh đạo đƣa ra; Nguyên tắc 8: Phát triển quan hệ hợp tác mối quan hệ bên nhƣ bên giúp Doanh nghiệp có thêm điều kiện nâng cao chất lƣợng hoạt động Để thực tốt nguyên tắc này, Doanh nghiệp cần phải: Xác định lựa chọn đối tác, xây dựng mối quan hệ có lợi; chia sẻ thơng tin; phối hợp cùnh cải tiến sản phẩm, cải tiến quy trình sản xuất Footer Page -Footer Page -Footer Page 96 of 85 96 Header Page 97 of 85 PHỤ LỤC 2: Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH dệt may Thế Hòa Giới thiệu Cơng ty: - Tên doanh nghiệp: Cơng ty trách nhiệm hữu hạn dệt may Thế Hòa - Tên giao dịch: THE HOA CO.LTD - Địa văn phòng: Số 48/20B đƣờng Lam Sơn phƣờng quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại: 38050258; 38050540 - Fax: 08 38050540 - Mã số thuế: 0301358046 - Vốn điều lệ: 1.000.000.000 VNĐ Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: - Sản xuất kinh doanh hàng may mặc; - Bán giới thiệu sản phẩm may mặc, máy móc thiết bị chuyên dùng hàng may Thị trƣờng: Trong nƣớc giới Phân tích, đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh hai năm 2013-2014 Cơng ty Thế Hòa: (Đơn vị tính:106 VNĐ) TT Chỉ tiêu 2013 2014 2015 So sánh (a) (b) (c) (%) b/a Chênh lệch c/b (+/-) (+/-) Tổng doanh thu 74.316 80.526 77.421 108,36 96,14 6.210 (3.105) Tổng chi phí 73.375 78.526 75.951 107,02 96,72 5.151 (2.575) Lợi nhuận trƣớc thuế 941 1.997 1.469 212,34 73,16 1.057 (528) Tổng thuế, phí 263 559 411 212,34 73,52 296 (148) Lợi nhuận sau thuế 677 1.438 1.058 212,34 73,57 761 (380) Footer Page -Footer Page -Footer Page 97 of 85 97 Header Page 98 of 85 Nhận xét: Các tiêu năm sau 2014 tăng so với năm 2013 (chi phí tăng nhƣng tốc độ tăng 107,02% nhỏ tốc độ tăng doanh thu 108,36% , lợi nhuận 212,34%); chứng tỏ doanh nghiệp hoạt động có hiệu kinh tế cao hai năm2013-2014 Đặc biệt nói thuế phí tỷ lệ tăng 212,34% chứng tỏ doanh nghiệp tăng phần đóng góp vào ngân sách Nhà nƣớc, ngân sách địa phƣơng , tức đem lại hiệu xã hội hiệu trị Kết luận: Cơng ty Thế Hòa doanh nghiệp hoạt động có hiệu So sánh với Công ty Hƣng Thịnh: Công ty Thế Hòa hoạt động có hiệu Cơng ty Hƣng Thịnh (trong hai năm 2013-2014) Footer Page -Footer Page -Footer Page 98 of 85 98 Header Page 99 of 85 PHỤ LỤC 3: Thị phần hàng dệt may Việt Nam Hoa Kỳ Kim ngạch nƣớc xuất chủ yếu vào hoa Kỳ (109USD) Nƣớc 2013 Giá trị 2014 Tỷ trọng Giá trị (%) 2015 Tỷ trọng Giá trị (%) Tỷ trọng (%) Tr Quốc 29.789 36,46 29.760 34,18 29.775 35,26 Việt Nam 8.126 9,95 9.121 10,48 8.624 10,22 Indonesia 4.975 6,10 5.426 6,23 5.201 6,16 Mêhico 3.681 4,51 4.123 4,74 3.902 4,62 Ấn độ 3.211 3,93 3.270 3,76 3.241 3,84 Honduras 2.498 3,06 2.987 3,43 2.733 3,24 Camphuchia 2.555 3,13 2.816 3,23 2.686 3,18 Các nƣớc 28.862 35,33 29.560 33,95 29.211 34,62 81.697 100% 87.063 100% 84.380 100% khác Tổng cộng (Nguồn: http://www.ctexa.doc.goy) Footer Page -Footer Page -Footer Page 99 of 85 99 ... Hiệu sản xuất kinh doanh 1.2.2.1 Khái niệm hiệu sản xuất kinh doanh Hiệu sản xuất kinh doanh phạm trù phản ánh mặt chất lƣợng hoạt động sản xuất kinh doanh; chất hiệu sản xuất kinh doanh nâng cao. .. doanh nghiệp hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp; Chƣơng2 Phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH May Hƣng Thịnh Vina; Chƣơng3 Hệ thống biện pháp nâng cao hiệu sản xuất. .. tồn sản xuất kinh doanh của: Công ty TNHH May Hƣng Thịnh Vina - Phạm vi nghiên cứu: Thời gian: 2012-2020 Không gian: Thực tiễn sản xuất kinh doanh Công ty TNHH May Hƣng Thịnh Vina Phƣơng pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH May Hƣng Thịnh Vina_2, Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH May Hƣng Thịnh Vina_2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay