Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ vật tư kỹ thuật số 1_2

64 11 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 12:27

Header Page of 85 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, thành phần kinh tế tƣ nhân có chuyển biến quan trọng, nhiều doanh nghiệp dần vào ổn định, thích nghi với chế thị trƣờng, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu Tuy nhiên số doanh nghiệp gặp khó khăn lớn, làm ăn cầm chừng, thua lỗ Hạn chế nhiều doanh nghiệp sở vật chất nghèo nàn, kỹ thuật lạc hậu, vốn ít, thị trƣờng hạn hẹp, tổ chức kinh doanh thiếu kinh nghiệm, trình độ đội ngũ cán công nhân viên chƣa theo kịp yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế Việc tìm giải pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ vừa nói chung doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực vật tƣ kỹ thuật nhƣ cơng ty có ý nghĩa quan trọng Hải Phòng thành phố đà phát triển, khu cơng nghiệp tập trung phía Tây, phía Bắc, phía Đơng phía Đơng Nam thành phố, phát triển mạnh doanh nghiệp đóng tàu tạo nên thị trƣờng lớn cho doanh nghiệp nhƣ công ty cổ phần vật tƣ kỹ thuật Với tiềm sẵn có cơng ty hƣớng tới việc mở rộng thị trƣờng thị trƣờng tỉnh lân cận Hải Phòng với mục tiêu tăng trƣởng hàng năm khoảng 20-25% Trƣớc tình hình đó, việc nghiên cứu đề xuất biện pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty cổ phần vật tƣ số vấn đề có ý nghĩa lớn lao công ty lý luận nhƣ thực tiễn Xuất phát từ suy nghĩ tơi lựa chọn đề tài: “Biện pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ vật tư kỹ thuật số 1” Mục đích nghiên cứu Trên sở hệ thống hóa vấn đề có tính chất lý luận kết hợp với việc phân tích thực trạng hiệu sản xuất kinh doanh công ty kinh doanh dịch vụ vật tƣ kỹ thuật số 1, luận văn đánh giá thành công tồn hạn chế công ty, Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 từ đề xuất biện pháp nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tƣợng nghiên cứu luận văn hiệu sản xuất kinh doanh công ty kinh doanh dịch vụ vật tƣ kỹ thuật số Phạm vi nghiên cứu: - Những vấn đề lý luận hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Thời gian nghiên cứu từ năm 2011 đến 2015 Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu phổ biến nhƣ: - Duy vật biện chứng, vật lịch sử - Kết hợp phƣơng pháp khác nhƣ: phƣơng pháp so sánh, phƣơng pháp phân tích tổng hợp cách lơ gic - Kết hợp với việc điều tra khảo sát thực tế với việc thừa kế kết nghiên cứu đƣợc tổng kết để đề xuất biện pháp phù hợp Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung đề tài gồm chƣơng: Chương 1: Lý luận chung hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Phân tích hiệu sản xuất kinh doanh công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ vật tư kỹ thuật số Chương 3: Biện pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ vật tư kỹ thuật số Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Các khái niệm doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm kinh doanh Có nhiều cách hiểu diễn đạt khác kinh doanh Theo Luật Doanh nghiệp, kinh doanh đƣợc hiểu: việc thực một, số tồn cơng đoạn q trình đầu tƣ, từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm cung ứng dịch vụ thị trƣờng nhằm mục đích sinh lợi [4, tr7] Kinh doanh có đặc điểm khác biệt sau: + Kinh doanh phải chủ thể thực gọi chủ thể kinh doanh + Kinh doanh phải gắn với thị trƣờng, thị trƣờng kinh doanh liền với nhƣ hình với bóng - khơng có thị trƣờng khơng có khái niệm kinh doanh + Kinh doanh phải gắn với vận động đồng vốn + Mục đích chủ yếu kinh doanh sinh lời 1.1.2 Doanh nghiệp Doanh nghiệp chủ thể kinh doanh chủ yếu kinh tế, có quy mơ vai trò to lớn so với việc kinh doanh cá nhân Doanh nghiệp đơn vị đƣợc thành lập chủ yếu với mục đích hoạt động kinh doanh Vì coi doanh nghiệp máy làm tiền, có nhiệm vụ chế biến đầu vào thành đầu chênh lệch đầu vào với đầu tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp Theo luật doanh nghiệp: Doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đƣợc đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm mục đích hoạt động kinh doanh [4, tr.10] Những nội dung khái niệm doanh nghiệp bao gồm: Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 - Doanh nghiệp tổ chức, đơn vị đƣợc thành lập theo quy định pháp luật để chủ yếu tiến hành hoạt động kinh doanh - Doanh nghiệp tổ chức sống, theo nghĩa có vòng đời bƣớc thăng trầm, suy giảm, tăng trƣởng, phát triển bị diệt vong Đặc điểm chung khái niệm đƣợc mô tả qua sơ đồ sau: Doanh nghiệp Là tổ chức nhà nước cho phép hoạt động Có đầy đủ yếu tố sản xuất Sản xuất hàng hoá hay dịch vụ để bán Tìm kiếm lợi nhuận Phân chia lợi nhuận Ngườ i cung ứng Ngườ i lao động Nhà nướ c Ngườ i cho vay Ch ủ sở hữu Hình 1.1 Đặc điểm doanh nghiệp 1.1.3 Các loại hình doanh nghiệp Các loại hình doanh nghiệp đƣợc chia thành: doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa doanh nghiệp lớn Ở Việt Nam nay, loại hình doanh nghiệp vừa nhỏ chiếm phần lớn thành phần kinh tế Về doanh nghiệp lớn, vừa nhỏ khơng có luật doanh nghiệp cho loại Chúng đƣợc thành lập hoạt động theo luật doanh nghiệp nhà nƣớc, luật công ty luật doanh nghiệp tƣ nhân, luật hợp tác xã tuỳ thuộc loại hình sở hữu doanh nghiệp 1.2 Quá trình kinh doanh doanh nghiệp Chúng ta khái qt q trình kinh doanh vài doanh nghiệp sau: 1.2.1- Doanh nghiệp sản xuất Quá trình kinh doanh gồm: nghiên cứu, xác định nhu cầu thị trƣờng hàng hoá, tổ chức tiêu thụ hàng hoá thu tiền cho doanh nghiệp Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 Quá trình gồm nhiều giai đoạn, giai đoạn phải thực số công việc cụ thể theo cộng nghệ hợp lý với thời gian định, tiêu hao lƣợng chi phí định nguồn lực sử dụng Qua nghiên cứu có giai đoạn sau: + Nghiên cứu nhu cầu thị trƣờng hàng hoá dịch vụ để định sản xuất gì? + Chuẩn bị đẩy đủ yếu tố đầu vào để thực định sản xuất nhƣ: lao động, đất đai, thiết bị, vật tƣ, kỹ thuật, công nghệ + Kết hợp chặt chẽ, khéo léo yếu tố đầu vào để tạo hàng hố dịch vụ lao động yếu tố định + Tổ chức tốt trình tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ, bán hàng hoá, thu tiền 1.2.2 Doanh nghiệp thƣơng mại dịch vụ Quá trình kinh doanh diễn chủ yếu mua hàng hoá dịch vụ trình kinh doanh bao gồm giai đoạn: 1.2.2.1 Nghiên cứu nhu cầu thị trường hàng hoá dịch vụ Để lựa chọn định lƣợng hàng hoá cần mua để bán cho khách hàng theo nhu cầu thị trƣờng Ngƣời ta quan tâm đến hai loại nhu cầu: Nhu cầu cho tiêu dùng sản xuất hàng hoá dịch vụ Loại nhu cầu hình thành trực tiếp từ sản xuất sản xuất định cấu nhu cầu Nó sở để xác định cầu hàng hố thị trƣờng Để xác định đƣợc nhu cầu ngƣời ta sử dụng công thức sau: [4, 25] Nsx = Q x m Từ xác định đƣợc số tiền cần mua vật tƣ bằng: Nsx x G = Q x m x G Xác định nhu cầu đặt hàng Nhu cầu thƣờng xác định theo phƣơng pháp cân đối  Nij =  Pij Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85  Nij : Là nhu cầu loại hàng hoá i  Pij : Tổng nguồn loại hàng hố i đƣợc thỏa Thơng qua cân đối ta xác định đƣợc nhu cầu đặt hàng (Nđh) Nđh =  Nij - (Ođk + M + E) Trong đó: Ođh: Hàng tồn kho đầu kỳ doanh nghiệp M: lƣợng hàng tự sản xuất, tự gia công E: Lƣợng hàng tiết kiệm hoạt động tiêu dùng sản xuất  N: Tổng nhu cầu hàng hoá doanh nghiệp   N - (Ođk + M + E)  x G: Để xác định đƣợc nhu cầu, doanh nghiệp thƣơng mại thƣờng dùng phƣơng pháp sau: + Phƣơng pháp đơn hàng: Tức thơng qua tồn đơn đặt hàng khách để nắm đƣợc nhu cầu + Phƣơng pháp trƣng cầu ý kiến khách hàng: Thông qua phiếu điều tra thông qua hội nghị khách hàng để nắm đƣợc nhu cầu + Phƣơng pháp thống kê để dự báo nhu cầu: Ngƣời ta thơng qua lƣợng hàng hố bán đƣợc hàng năm để có dự báo cho năm kế hoạch 1.2.2.2.Tổ chức mua sản phẩm theo nhu cầu thị trường Các doanh nghiệp thƣơng mại có định mua khác với doanh nghiệp mua sắm tƣ liệu sản xuất để sản xuất: Họ định lựa chọn danh mục mặt hàng để kinh doanh đóng vai trò quan trọng Nó xác định chỗ đứng doanh nghiệp thƣơng mại thị trƣờng nhà cung ứng cho danh mục hàng hoá họ Doanh nghiệp thƣơng mại chọn chiến lƣợc “lựa chọn danh mục mặt hàng kinh doanh” sau: Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 + Kinh doanh chủng loại mặt hàng riêng biệt, tức họ mua bán loại hàng hố, có ngƣời sản xuất + Kinh doanh theo chiều sâu, kinh doanh nhiều mặt hàng tƣơng tự nhiều ngƣời sản xuất + Kinh doanh rộng, tức kinh doanh chủng loại có nhiều mặt hàng có liên quan với + Kinh doanh hỗn hợp, mặt hàng kinh doanh bao gồm nhiều chủng loại khác - Các doanh nghiệp tổ chức tạo nguồn hàng để đáp ứng thị trƣờng Nguồn hàng nơi có khả cung ứng hàng hoá, dịch vụ cho thị trƣờng Trong hoạt động kinh doanh, nguồn hàng có vai trò đặc điểm riêng Theo phân cấp quản lý có nguồn hàng tập trung (từ cấp trên); nguồn hàng liên doanh liên kết, nguồn làm đại lý, ủy thác, nguồn tự khai thác biện pháp khác Theo tính chất nguồn hàng bao gồm: nguồn nƣớc; nguồn hàng nhập khẩu; nguồn tồn kho ứ đọng chậm luân chuyển đơn vị sản xuất lƣu thông; nguồn hàng phẩm chất phải qua tái chế, phục hồi; nguồn hàng trôi thị trƣờng Mua hàng, tạo nguồn toàn hoạt động nghiệp vụ nhằm tạo nguồn hàng bảo đảm cho hoạt động kinh doanh ổn định, liên tục có hiệu Bao gồm: + Nghiên cứu nhu cầu cụ thể khách hàng khối lƣợng, cấu mặt hàng, quy cách chủng loại, thời gian, địa điểm ngƣời tiêu dùng yêu cầu + Tìm hiểu khả sản xuất nƣớc thị trƣờng nƣớc để xác định khả mua đƣợc + Lựa chọn thị trƣờng, đối tác để lập đơn hàng ký hợp đồng mua hàng + Tổ chức tiếp nhận, vận chuyển toán Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 Hoạt động mua hàng, tạo nguồn nghiệp vụ kinh doanh Thông qua công tác mua hàng, tạo nguồn mà góp phần tập trung hàng hoá thoả mãn cung cầu thị trƣờng; huy động tiềm đất nƣớc, giảm nhập khẩu, góp phần đắc lực vào phân cơng lao động quốc tế Làm tốt công tác mua hàng, tạo nguồn đảm bảo cho sản xuất kinh doanh liên tục, ổn định góp phần nâng cao uy tín doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất tiến khoa học kỹ thuật, góp phần tổ chức sản xuất cách có quy hoạch theo chiến lƣợc nguồn hàng Trong hoạt động kinh doanh, hình thức mua hàng tạo nguồn phản ánh mối quan hệ mua bán toán doanh nghiệp thƣơng mại với đơn vị bán hàng Các hình thức mua hàng bao gồm: mua bán bình thƣờng; mua theo đơn đặt hàng, hợp đồng; đại lý bán hàng cho ngƣời sản xuất hãng nƣớc ngồi, nhập hàng hố Các hình thức tạo nguồn gồm: Đem lại nguyên liệu gia công thành phẩm; bán nguyên liệu mua thành phẩm; liên doanh liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm; tự sản xuất chế biến hàng hóa Một số biện pháp thực mua hàng tạo nguồn: + Xây dựng chiến lƣợc nguồn hàng doanh nghiệp gồm sản xuất nƣớc, nhập tự sản xuất chế biến + Tạo nguồn vốn ngoại tệ để nhập hàng hoá + Xây dựng phƣơng án khoán kinh doanh, phƣơng án tạo nguồn làm sở cho thực hoạt động nghiệp vụ + Xây dựng mạng lƣới mua hàng hợp lý phù hợp với đặc điểm hàng hoá với vốn sở vật chất, với cạnh tranh thị trƣờng + Thu thập thông tin nguồn hàng 1.2.2.3- Tổ chức mối quan hệ giao dịch thương mại Thực chất hoạt động chắp mối kinh doanh nhằm giải vấn đề sau: Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 + Vấn đề kinh tế quan hệ mua bán, liên quan đến việc thoả thuận số lƣợng, chất lƣợng, chủng loại, giá hàng hoá mua bán + Vấn đề tổ chức quan hệ mua bán nhƣ hình thức vận chuyển hàng hoá, phƣơng thức giao nhận hàng hoá toán + Vấn đề luật pháp: Liên quan đến việc ký kết hợp đồng mua bán 1.2.2.4 Tổ chức hợp lý kênh phân phối hàng hoá Tổ chức chuyển giao hàng hố doanh nghiệp Q trình liên quan đến vấn đề lớn cần giải là: - Lựa chọn kênh phân phối hàng hoá, tức lựa chọn cách vận động hàng hoá, dựa vào nhân tố sau: khả doanh nghiệp, thị trƣờng, đặc điểm kỹ thuật, hệ thống phân phối - Lựa chọn chuyển giao hàng hoá doanh nghiệp Hiện có phƣơng pháp chủ yếu chuyển giao tập trung chuyển giao phi tập trung 1.2.2.5 Tổ chức quản lý hàng hoá Xúc tiến mua bán hàng hoá thực dịch vụ q trình kinh doanh hàng hố đặc biệt dịch vụ sau bán hàng Xúc tiến bán hàng: + Đối với ngƣời tiêu dùng nhiều hơn, mua với số lƣợng lớn mở khách hàng + Đối với thành viên trung gian: Khuyến khích lực lƣợng phân phối tăng cƣờng hoạt động phân phối hơn, đẩy mạnh hoạt động mua bán, củng cố mở rộng thêm kênh phân phối, thực dự trữ thị trƣờng, phân phối thƣờng xuyên, liên tục nhằm mở rộng mùa vụ tiêu dùng cho sản phẩm hàng hoá Dịch vụ sau bán: + Dịch vụ vận chuyển tới tay ngƣời tiêu dùng + Giá cƣớc vận chuyển Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page 10 of 85 + Thời gian đáp ứng nhanh giao nhận đầy đủ + Khuyến mại + Sửa chữa, bảo hành thiết bị dùng gas 1.3- Các mục tiêu doanh nghiệp Tiến hành hoạt động kinh doanh có nghĩa tập hợp phƣơng tiện, ngƣời đƣa họ vào hoạt động để tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp Với doanh nghiệp thƣơng mại có mục tiêu sau: 1.3.1- Mục tiêu khách hàng Mọi hoạt động doanh nghiệp nhằm thoả mãn nhu cầu khách hàng, doanh nghiệp đáp ứng tốt yêu cầu khách hàng, trì tốt đƣợc quan hệ trao đổi kinh tế đó, doanh nghiệp ngày thu hút đƣợc nhiều khách hàng doanh nghiệp thu đƣợc nhiều lợi nhuận “Khách hàng thƣợng đế”, khách hàng ngƣời mua định thị trƣờng, định ngƣời bán, ngƣời trả lƣơng cho công nhân doanh nghiệp, ngƣời đặt yêu cầu tạo hàng hoá, dịch vụ thị trƣờng, khách hàng ƣa thích hàng hố, dịch vụ có chất lƣợng cao, giá rẻ, phù hợp với khách hàng doanh nghiệp chiếm lĩnh đƣợc thị trƣờng 1.3.2-Mục tiêu chất lƣợng Sản phẩm kinh doanh, dịch vụ doanh nghiệp có chất lƣợng cao, giá rẻ phù hợp với khách hàng doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trƣờng Xét chất lƣợng sản phẩm khơng xét đặc tính cách riêng lẻ, phải xem xét mối quan hệ với đặc tính khác, trọng hệ thống đặc tính nội sản phẩm 1.3.3- Mục tiêu đổi Đổi sản phẩm kinh doanh, mặt hàng kinh doanh chất lƣợng phục vụ khách hàng Doanh nghiệp thực kỹ thuật marketing tốt có sản phẩm hay 10 Footer Page -Footer Page -Footer Page 10 of 85 Header Page 50 of 85 kiện lớn Đồng thời có sách ƣu đãi riêng biệt giá cả, thời gian giao hàng, sách toán linh hoạt 3.2.2 Những biện pháp tăng thu cho công ty Để tăng doanh thu công ty cần tình hình bên bên ngồi công ty cách khoa học để vừa tận dụng đƣợc hội, vừa phát huy đƣợc mặt mạnh cơng ty Cụ thể: * Về phía cơng ty để tăng doanh số năm 2016 công ty cần tập trung vào khía cạnh sau: - Đẩy mạnh công tác quản lý, lựa chọn đội ngũ công nhân lành nghề, thƣờng xuyên trọng khâu bồi dƣỡng, đào tạo nhằm nâng cao tay nghề cho công nhân đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất - Tiếp tục nghiên cứu đầu tƣ đổi dây truyền công nghệ, thay máy móc thiết bị lạc hậu từ nâng cao suất nâng cao chất lƣợng sản phẩm Xây dựng lộ trình đổi mới, đại hoá thiết bị hợp lý nhằm đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất, đáp ứng yêu cẩu sản xuất kinh doanh - Chú trọng tăng cƣờng công tác quản lý hoạt động tiêu thụ sản phẩm Cần nghiên cứu đánh giá nhu cầu khách hàng để từ cung cấp vật tƣ thỏa mãn tốt nhu cầu họ - Duy trì thị trƣờng truyền thống đồng thời mở rộng sang thị trƣờng mới, thị trƣờng thị trƣờng tiềm để tăng doanh số bán, củng cố thƣơng hiệu, nâng cao uy tín công ty thƣơng trƣờng - Tạo lập phận công tác marketing chuyên nghiệp để khai thác thị trƣờng Tăng cƣờng công tác tiếp thị quảng cáo sản phẩm Thực bán hàng theo hình thức nhà phân phối, thống bán giá đầu nguồn cuối nguồn, khốn chi phí vận chuyển, bốc xếp khu vực, địa bàn cụ thể 50 Footer Page -Footer Page -Footer Page 50 of 85 Header Page 51 of 85 * Đối với bên ngồi: - Cơng ty cần trì quan hệ với khách hàng nhƣ nhà cung cấp đầu vào phục vụ cho sản xuất kinh doanh - Giữ vững niềm tin, uy tín, bƣớc khẳng định thƣơng hiệu công ty thị trƣờng 3.2.3 Các biện pháp cắt giảm chi phí Cơng ty cần thực số biện pháp sau nhằm giảm cắt bỏ chi phí khơng cần thiết trình kinh doanh: - Tinh giảm biên chế đồng thời với việc nâng cao chất lƣợng lao động để tăng suất, hiệu lao động để giảm chi phí tiền lƣơng chi phí lƣu thơng - Dùng giải pháp hữu hiệu kinh doanh nghiệp vụ tài để tăng nhanh vòng quay vốn lƣu động nhƣ nâng cao hiệu sử dụng vốn để giảm yếu tố thuế phải nộp chi phí - Rà sốt định mức lại tiêu hao vật liệu, nhân cơng khâu bảo quản đóng gói để giảm chi phí khâu - Tiếp tục thực tốt cơng tác khốn cho phân xƣởng sản xuất nhằm giảm chi phí hỏng hóc, thất -Thực sách tiết kiệm chi phí hành biện pháp nghiệp vụ nhƣ: khốn văn phòng phẩm đến phận, sử dụng tiết kiệm vật tƣ, công cụ lao động nhỏ, giảm tới mức thấp chi phí hành Bảng 3.2 Dự kiến cắt giảm, tiết kiệm chi phí Giá vốn hàng bán Trđ Năm 2015 (ƣớc tính) 82.960 95.400 Chi phí bán hàng, quản Trđ 44.347 Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2014 51 Footer Page -Footer Page -Footer Page 51 of 85 48.780 Dự kiến 2016 114.480 (tăng 20%) 52.190 (tăng 7%) Header Page 52 of 85 lý Tổng cộng Trđ 166.670 3.2.4 Nâng cao hiệu sử dụng vốn Để gia tăng hiệu sản xuất kinh doanh công ty tăng cần quan tâm tới việc nâng cao hiệu sử dụng vốn Sử dụng khoản vốn đầu tƣ cách hợp lý nhằm mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinhdoanh, tăng doanh số bán hàng với yêu cầu đảm bảo tăng lợi nhuận với tốc độ lớn tốc độ tăng vốn Theo phân tích chƣơng vốn công ty chủ yếu tập trung vào vốn lƣu động chiếm khoảng 90% tổng số vốn cơng ty Vì nâng cao hiệu sử dụng vốn nâng cao hiệu sử dụng vốn lƣu động 3.2.4.1 Nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Trong điều kiện kinh doanh nay, nhu cầu vốn lƣu động công ty lớn Do vậy, việc chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lƣu động vào kinh doanh công ty cần thiết Công ty cần lập kế hoạch hình thành dự định phân phối sử dụng vốn từ kết hoạt động kinh doanh Đầu tƣ bổ sung vốn lƣu động cần thiết Chúng ta biết rằng: Doanh thu Hệ số luân chuyển VLĐ = VLĐ bình quân Để tăng đƣợc hệ số luân chuyển vốn lƣu động có cách sau: + Tăng doanh thu + Giảm vốn lƣu động bình quân Tình hình hoạt động công ty năm 2011 hoạt động kinh doanh doanh nghiệp hiệu thấp Nhƣng năm gần tình hình kinh doanh vào ổn định Hơn kinh tế có dấu hiệu phục hồi tạo nhiều điều kiện cho doanh nghiệp phát triển Do cơng ty cần bám sát 52 Footer Page -Footer Page -Footer Page 52 of 85 Header Page 53 of 85 đƣợc nhu cầu thị trƣờng khai thác triệt để thị trƣờng công ty Đây hội giúp công ty tăng doanh số bán năm sau Qua khảo sát thị trƣờng, để mở rộng hoạt động kinh doanh thị trƣờng truyền thống thị trƣờng giúp doanh nghiệp tăng trƣởng doanh thu hàng năm khoảng 15-20% Giả sử năm 2014 tình hình kinh doanh nhƣ nay, điều kiện khác không thay đổi, vốn lƣu động bình qn cơng ty 18.429 triệu đồng đó: Hệ số ln chuyển vốn lƣu động công ty 131.160 triệu đồng x1,15 Hệ số luân chuyển VLĐ = = 8,18 18.429 triệu đồng Nhƣ công ty tăng khối lƣợng bán hàng lên 15% số vòng quay vốn lƣu động tăng từ 7,1 lên 8,18 vòng Thời gian vòng luân chuyển 365 ngày = = 44,62 ngày /vòng 8,18 Nhƣ thời gian luân chuyển vốn lƣu động giảm 6,65 ngày/vòng mức tiết kiệm vốn lƣu động 2.748 triệu đồng Bên cạnh việc tăng doanh thu bán hàng qua nghiên cứu tình hình công nợ cho thấy năm 1999 khoản phải thu 1.152 triệu đồng, năm 2000 1.583 triệu đồng, năm 2001 1.735 triệu đồng, năm 2002 1.792 triệu đồng Do để giảm bớt số vốn lƣu động cơng ty đòi hỏi phải giảm lƣợng vốn nghĩa cơng ty phải quản lý tốt tình hình công nợ Trong quan hệ mua bán nay, cơng ty phải chịu mức tín đụng nhà cung cấp theo tiêu số ngày cho nợ phân định thành mức cụ thể: 53 Footer Page -Footer Page -Footer Page 53 of 85 Header Page 54 of 85 + Thời gian nợ định mức: tất hàng hóa nhận hàng đƣợc chậm trả 15 ngày tính từ ngày nhận hàng + Thời gian nợ vƣợt mức: từ ngày 16 đến ngày 20 tính từ ngày nhận hàng cơng ty trả lãi suất tín dụng + Thời gian nợ hạn; công ty tiếp tục phải trả lãi suất không vƣợt ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nợ vƣợt định mức (tính từ ngày thứ 21 đến ngày thứ 25 kể từ ngày nhận hàng) Mức lãi suất đơn vị chuyển trả tiền công ty trƣớc thời hạn đƣợc hƣởng lãi suất 2% Chính có sách hƣởng mức lãi suất chiết khấu toán tiền mua hàng hạn, từ nhu cầu khách hàng cơng ty chủ động lập kế hoạch trƣớc với khách hàng lớn thoả thuận đặt tiền trƣớc với chiết khấu cho khách hàng theo tỷ lệ hợp lý vừa đảm bảo có lãi, vừa đảm bảo việc giảm công nợ phải thu hàng năm, tăng thêm vốn lƣu động trình kinh doanh 3.2.4.2 Nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định Mặc dù vốn cố định chiếm tỷ trọng nhỏ tổng số vốn công ty Nhƣng công ty cần quan tâm tới việc nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định, định kỳ xem xét hiệu khai thác loại TSCĐ để có kế hoạch lý, bổ sung tài sản nhằm khai thác tối đa công suất, lực có TSCĐ Song q trình khấu hao TSCĐ phải ý đến yếu tố hao mòn vơ hình máy móc thiết bị đại nhƣ cột bơm, máy vi tính để có phƣơng pháp khấu hao thích hợp Quản lý chặt chẽ hiệu nguồn vốn cố định Công ty cần tăng cƣờng công tác quản lý chặt chẽ TSCĐ từ khâu mua sắm đến khâu sử dụng, cần thực việc phân loại nhƣ phân cấp quản lý TSCĐ nhằm bƣớc nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ theo chiều sâu chiều rộng, tiết kiệm tới mức tối đa vốn cố định, tăng nhanh vòng quay vốn 54 Footer Page -Footer Page -Footer Page 54 of 85 Header Page 55 of 85 Mặt khác, công ty phải xác định rõ trách nhiệm ban lãnh đạo hay cá nhân có liên quan q trình sử dụng TSCĐ, có chế độ thƣởng phạt kịp thời, khuyến khích việc nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định cơng ty Bộ phận quản lý tài kế tốn công ty, nơi cuối đánh giá hiệu sử dụng TSCĐ phải tham gia từ đầu lập kế hoạch để có kế hoạch đầu tƣ phát triển sản xuất, sửa chữa, đại hoá, đồng hoá TSCĐ cách hàng năm đánh giá lại TSCĐ, tránh tình trạng đánh giá sai, lạm vào vốn Cơng ty cần củng cố hoàn thiện hệ thống sổ sách theo dõi tình hình biến động sử dụng TSCĐ có nhƣ nâng cao đƣợc hiệu sử dụng vốn cố định công ty tăng nhanh vòng quay vốn cố định, tránh đƣợc tƣợng hao mòn vơ hình Tổ chức thực tốt việc khấu hao sử dụng quỹ khấu hao Tổ chức thực tốt việc khấu hao sử dụng quỹ khấu hao Trích khấu hao hình thức thu hồi vốn cố định phục vụ tái sản xuất tài sản cố định đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất nâng cao hiệu đồng vốn bỏ Ngày với phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật vấn đề lớn hao mòn, vấn đề mà nhà lãnh đạo công ty cần quan tâm tới Vấn đề đặt cho cơng ty làm để tránh tình trạng hao mòn vơ hình, khắc phục tình trạng TSCĐ phải lý trƣớc thời hạn làm lãng phí vốn Điều liên quan đến nhiều vấn đề có phƣơng pháp tính khấu hao Cơng ty cần phải lựa chọn phƣơng pháp khấu hao nhanh TSCĐ, để tránh hao mòn vơ hình nhanh chóng thu hồi vốn cố định Nhƣ có nghĩa cơng ty phải đẩy mạnh công tác tiếp thị quảng cáo đồng thời nâng cao sản phẩm nhằm đẩy mạnh mức độ hoạt động máy móc thiết bị, để khấu hao trƣớc thời hạn sử dụng cách hợp lý Chẳng hạn cơng ty có dây chuyền máy móc thiết bị dập khn trị giá 350 triệu đồng Thời gian sử dụng TSCĐ năm * Nếu sử dụng phƣơng pháp khấu hao đƣờng thẳng: 55 Footer Page -Footer Page -Footer Page 55 of 85 Header Page 56 of 85 Bảng 3.3 Tính khấu hao theo phƣơng pháp đƣờng thẳng Đơn vị: đồng Stt Nguyên giá TSCĐ Khấu hao Khấu hao lũy kế 350 triệu đồng 50 triệu đồng 50 triệu đồng 300 triệu đồng 50 triệu đồng 100 triệu đồng 250 triệu đồng 50 triệu đồng 150 triệu đồng 200 triệu đồng 50 triệu đồng 200 triệu đồng 150 triệu đồng 50 triệu đồng 250 triệu đồng 100 triệu đồng 50 triệu đồng 300 triệu đồng 50 triệu đồng 50 triệu đồng 350 triệu đồng * Nếu sử dụng phƣơng pháp khấu hao theo số dƣ giảm dần (theo mức 40%) Bảng 3.4 Khấu hao theo phƣơng pháp số dƣ giảm dần Đơn vị: đồng Stt Nguyên giá TSCĐ Khấu hao Khấu hao lũy kế 350 triệu đồng 140 triệu đồng 140 triệu đồng 210 triệu đồng 84 triệu đồng 224 triệu đồng 126 triệu đồng 50,4 triệu đồng 274,4 triệu đồng 75,6 triệu đồng 37,8 triệu đồng 312,2 triệu đồng 37,8 triệu đồng 37,8 triệu đồng 350 triệu đồng 56 Footer Page -Footer Page -Footer Page 56 of 85 Header Page 57 of 85 3.2.5 Phát huy hiệu sử dụng nguồn lực lao động Đối với công ty thành công hay thất bại phụ thuộc phần lớn vào ngƣời, lực lƣợng lao động lực lƣợng nòng cốt để điều hồ chu kỳ kinh doanh, chủ thể tác động tạo sản phẩm, tạo kết kinh doanh Vì vậy, giáo dục đào tạo phát triển lực ngƣời lao động có ảnh hƣởng lớn đến phát triển kinh tế- xã hội quốc gia, doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tạo khả cạnh tranh chế thị trƣờng Qua tình hình nhân công ty, nay, công nhân viên cơng ty có tuổi đời bình qn cao, chủ yếu em công ty Do vậy, cần có giải pháp để thay đổi hình thức tuyển dụng, tức việc tuyển dụng phải đƣợc giao cho phòng nhân phải đƣợc dựa tiêu chí cạnh tranh, bình đẳng, cơng khai phải tuyển dụng đƣợc ngƣời có tài thực khơng phải cấp, dù nhƣ có hiệu Cơng ty nên có sách thu hút đãi ngộ tài trẻ, công nhân làm việc nhiệt tình tích cực Để sử dụng có hiệu nguồn lực lao động công ty cần phải:  Tiến hành tốt từ khâu tiến hành cơng tác tuyển dụng lao động: Nhƣ nói, lao động yếu tố đầu vào quan trọng trình SXKD, ảnh hƣởng lớn trực tiếp tới hiệu SXKD Vì vậy, cơng ty có lực lƣợng lao động có chất lƣợng chun mơn giúp cơng ty hoạt động có hiệu q trình SXKD Khi tuyển dụng cơng ty cần lƣu ý vấn đề sau: - Kiểm tra trình độ chun mơn ngƣời lao động đƣợc tuyển dụng từ bố trí cơng việc phù hợp với chuyên môn Trong trƣờng hợp ngƣời lao động chƣa đảm bảo u cầu cơng việc cần tiến hành đào tạo, bồi dƣỡng thêm đạt yêu cầu đƣợc tiếp nhận công việc 57 Footer Page -Footer Page -Footer Page 57 of 85 Header Page 58 of 85 - Ngoài cần đánh giá yếu tố khác nhƣ sức khỏe, trạng thái tâm lý, ý thức kỷ luật cơng việc nặng nhọc, độc hại có ảnh hƣởng lớn tới sức khỏe, an toàn ngƣời lao động  Khơng ngừng đào tạo nâng cao trình độ chun mơn người lao động: Đây giải pháp mà doanh nghiệp quan tâm, trình độ nhân viên ảnh hƣởng trực tiếp đến hiệu SXKD doanh nghiệp Bởi cần thực phân tích đánh giá nhu cầu đào tạo nhân viên, tạo hội cho nhân viên học tập nâng cao lực làm việc Đồng thời, ban lãnh đạo cập nhật kỹ năng, kiến thức cho nhân viên Ngồi cơng tác đào tạo, cơng ty nên tổ chức cho cán bộ, công nhân viên tham quan nhà máy khác để học hỏi kinh nghiệm SXKD  Thực tốt công tác phân công hiệp tác lao động: Việc phân công lao động vào công việc cụ thể cho đạt hiệu cao tốn khó doanh nghiệp Nếu đƣợc phân công công việc phù hợp với chuyên môn, họ phát huy hết khả năng, lực vốn có đem lại hiệu lao động tối đa Nếu phân công không hợp lý dẫn đến tình trạng lãng phí, dƣ thừa Ngồi ra, để phối hợp nhịp nhàng công việc khâu, phận hoạt động sản xuất cần phải có phối kết hợp để liên kết hoạt động cá nhân, phận Tạo thuận tiện để trao đổi thông tin nhà quản lý ngƣời lao động  Tạo động lực thúc đẩy lao động: Kết hợp hài hồ lợi ích ngƣời lao động mục tiêu Công ty Động viên, khuyến khích nhân viên thực tốt cơng việc, đồng thời tiến hành biện pháp kích thích lao động vật chất nhƣ tinh thần cách: xây dựng bảng lƣơng hợp lý có nhiều tác động tích cực đến ngƣời lao động Động lực làm việc ngƣời lao động tiền lƣơng, thƣởng 58 Footer Page -Footer Page -Footer Page 58 of 85 Header Page 59 of 85 cần tạo chế để họ có thu nhập cải thiện sống Ngoài việc sử dụng lƣơng thƣởng phải sở khuyến khích tinh thần trách nhiệm ngƣời lao động tạo ý thức tác phong kỷ luật Công ty phải thƣờng xuyên tiến hành biện pháp mặt tinh thần nhƣ: tạo điều kiện làm việc tốt., có chế độ kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho nhân viên., sử dụng bảng đánh giá lực cho ngƣời phát lao động có lực vƣợt trội để có sách đào tạo thích hợp để họ sớm phát huy đƣợc khả Nhƣ thấy yếu tố để đảm bảo phát triển bền vững cơng ty yếu tố ngƣời Do công ty cần trọng tới việc đổi phƣơng thức đào tạo đào tạo lại, bồi dƣỡng nhằm nâng cao trình độ đội ngũ cán quản lý kinh tế, quản lý kỹ thuật đủ mạnh, động, sáng tạo Xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề nhằm đáp ứng yêu cầu theo xu hƣớng hội nhập với khu vực giới 3.2.5 Biện pháp đầu tƣ đổi sở vật chất Công ty cần lên phƣơng án kế hoạch cụ thể nhằm đầu tƣ sở vật chất theo định hƣớng sau: Rà soát lại máy móc thiết bị cũ, hết thời gian khấu hao để lý, vật tƣ tồn kho q lâu, có lỗi cơng ty cần tổng hợp danh mục để đề nghị Ban giám đốc tổ chức lý Điều vừa tăng thêm khoản thu cho công ty, vừa giảm bớt lƣợng hàng tồn kho nhằm gia tăng diện tích khai thác sử dụng vật tƣ Qua tính tốn cơng ty cần nâng cấp mở rộng kho xã An Đồng, huyện An Dƣơng Theo dự toán quy hoạch cần thêm khoảng 800 triệu cho việc nâng cấp mở rộng song làm tăng diện tích kho lên 200 m2, điều giúp doanh nghiệp gia tăng lực lƣu kho cho nhu cầu kinh doanh thị trƣờng mở nhƣ Thái Bình, Nam Định Đầu tƣ dây chuyền thiết 59 Footer Page -Footer Page -Footer Page 59 of 85 Header Page 60 of 85 bị phục vụ sản xuất kinh doanh Nhật trị giá tỷ đồng nhằm nâng cao chất lƣợng sản phẩm - Xem xét cải tạo lại môi trƣờng làm việc cho khu vực sản xuất đảm bảo yêu cầu nhƣ sẽ, an toàn Tiến tới áp dụng phƣơng pháp quản lý 5S Nhật Bản vào hoạt động sản xuất công ty - Xây dựng quy trình bảo dƣỡng máy móc thiết bị định kỳ, đánh giá lực máy móc nhằm đảm bảo giảm thiểu tối đa tỷ lệ hỏng hóc, trục trặc q trình sản xuất Khi triển khai việc đầu tư máy móc thiết bị cần lưu ý vấn đề sau: - Về chủng loại: Cần xem xét đầu tƣ máy móc thiết bị phù hợp với lực công ty, đáp ứng tốt trình sản xuất, đảm bảo tính hệ thống với máy móc thiết bị - Về sử dụng: Gia tăng tính đại máy móc làm giảm bớt thao tác, lao động trình vận hành thiết bị Mặc dù cần quan tâm đến việc sửa chữa, thay dễ dàng linh kiện có cố xảy - Về chất lƣợng: Cần đảm bảo chất lƣợng máy móc có khả vận hành tốt, đồng bộ, có độ tin cậy cao Tránh tình trạng mua rẻ song máy móc cũ kỹ, lạc hậu gây ảnh hƣởng trình sản xuất công ty 3.3 Tổng hợp đánh giá hiệu biện pháp Hiệu biện pháp đƣợc biểu qua mức tăng trƣởng lƣợng hàng hoá tiêu thụ, doanh thu lợi nhuận cơng ty Thơng qua nhóm biện pháp tăng thu, giảm chi phí, đầu tƣ hợp lý máy móc thiết bị Công ty mong muốn giúp nâng cao mặt hiệu sản xuất kinh doanh, giúp công ty khẳng định uy tín thị trƣờng, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đem lại lợi nhuận cao cho cơng ty Qua phân tích cơng ty dự kiến kết đạt đƣợc nhƣ sau: 60 Footer Page -Footer Page -Footer Page 60 of 85 Header Page 61 of 85 Bảng 3.5 Dự kiến kết kinh doanh đạt đƣợc Stt Chỉ tiêu Năm 2016 Doanh thu tăng hàng năm 15% 173.450 triệu đồng Chi phí tăng/giảm 166.670 triệu đồng Lợi nhuận gia tăng 6.780 triệu đồng Dự kiến đầu tƣ, sửa chữa 2.800.000 đồng Nhƣ thấy biện pháp đề xuất mang lại hiệu kinh doanh tốt cho công ty Tuy nhiên kết dự kiến, thực tế công ty cần bám sát diễn biến thị trƣờng để điều chỉnh hoạt động kinh doanh cho phù hợp 61 Footer Page -Footer Page -Footer Page 61 of 85 Header Page 62 of 85 KẾT LUẬN Kinh doanh vật tƣ kim khí lĩnh vực có cạnh tranh cao, sản phẩm có từ nhiều nguồn ngồi nƣớc, chất lƣợng có chênh lệch lớn nên thƣờng xảy cạnh tranh mạnh giá Hơn nhiều cơng trình quan tâm tới lợi nhuận chất lƣợng nên sản phẩm tốt chƣa bán đƣợc Với việc lựa chọn nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh cơng ty vấn đề có ý nghĩa thiết thực cấp bách Cơng ty cần có kế hoạch hoàn chỉnh phản ánh nhu cầu thị trƣờng vài năm tới, phải phản ánh rõ ràng, cụ thể số lƣợng chủng loại Vì tiền đề để cơng ty phát triển sang lĩnh vực kinh doanh khác mà chiến lƣợc công ty đề cập đến Đề tài nghiên cứu số biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ vật tƣ kỹ thuật đáp ứng đƣợc đòi hỏi doanh nghiệp thực tiễn lý luận Trong phạm vi cho phép, luận văn hoàn thành đƣợc số vấn đề sau: Khái quát vấn đề chung sở lý luận nhƣ hệ thống tiêu để đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh loại hình doanh nghiệp Đã sâu vào phân tích đánh giá hoạt động kinh doanh công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ vật tƣ kỹ thuật thời gian từ 2011 đến 2014 Từ đánh giá thuận lợi khó khăn, nguyên nhân tồn cơng ty thời gian qua Luận văn đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty nhƣ sau: -Tập trung vào việc nghiên cứu mở rộng thị trƣờng xây dựng chiến lƣợc Marketing 62 Footer Page -Footer Page -Footer Page 62 of 85 Header Page 63 of 85 -Sử dụng biện pháp liên quan đến sản phẩm, giá sách quảng cáo khuyếch trƣơng nhằm tăng doanh thu -Sử dụng biện pháp nhằm tiết kiệm giảm chi phí -Các biện pháp nhằm sử dụng có hiệu nguồn vốn lƣu động vốn cố định -Xây dựng đƣợc kế hoạch kinh doanh cho công ty năm tới Giai đoạn khó khăn kinh tế qua, song môi trƣờng kinh doanh tiềm ẩn nhiều nguy bất thƣờng Vì kinh doanh công ty phải tiếp tục chủ động lên kế hoạch có bám sát với thị trƣờng nhằm linh hoạt ứng phó với biến động  63 Footer Page -Footer Page -Footer Page 63 of 85 Header Page 64 of 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Phạm Văn Dƣợc (2008), Phân tích hoạt động kinh doanh, NXB Thống Kê TS Vũ Thế Bình (2012), Bài giảng mơn học Quản trị tài NXB Trƣờng Đại học Hải Phòng khoa kinh tế quản trị kinh doanh PGS TS Ngô Thế Chi – PGS TS Vũ Cơng Ty (2010), Đọc, lập, phân tích Báo cáo tài doanh nghiệp, NXB Thống Kê PGS TS Nguyễn Thành Độ - Nguyễn Ngọc Huyền (2011), Quản trị kinh doanh, NXB Đại học kinh tế Quốc dân PGS TS Lƣu Thị Hƣơng – PGS TS Vũ Duy Hào (2011), Tài doanh nghiệp, NXB Đại học kinh tế Quốc dân PGS TS Nguyễn Công Nhƣ – PGS TS Phạm Ngọc Kiểm (2008), Thống kê doanh nghiệp, NXB Giáo dục PGS TS Nguyễn Thức Minh (2007), Quản trị kinh doanh, NXB tài PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang (2011), Phân tích Báo cáo tài chính, NXB Tài PGS TS Lê Văn Tâm (2013), Giáo trình quản trị doanh nghiệp, NXB trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân 10 Đinh Thị Phƣợng (2014), Luận văn Thạc sỹ “Một số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh xí nghiệp 7, Cơng ty TNHH thành viên Duyên Hải” trƣờng Đại học Hải Phòng 11 Báo cáo tài năm 2011, 2012, 2013, 2014 công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ vật tƣ kỹ thuật số 64 Footer Page -Footer Page -Footer Page 64 of 85 ... sản xuất kinh doanh công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ vật tư kỹ thuật số Chương 3: Biện pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ vật tư kỹ thuật số Footer Page... VỤ VẬT TƢ KỸ THUẬT SỐ 2.1 Giới thiệu chung công ty cổ phần kinh doanh vật tƣ kỹ thuật số 2.1.1 Quá trình phát triển công ty Công ty cổ phần kinh doanh vật tƣ kỹ thuật số đƣợc thành lập vào ngày... xuất biện pháp nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tƣợng nghiên cứu luận văn hiệu sản xuất kinh doanh công ty kinh doanh dịch vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ vật tư kỹ thuật số 1_2, Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần kinh doanh và dịch vụ vật tư kỹ thuật số 1_2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay