Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị tài chính tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ_2

89 12 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 12:27

Header Page of 85 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Hải Phòng,ngày 31 tháng năm 2015 Học viên Đỗ Thị Khánh Hòa Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 i Header Page of 85 LỜI CẢM ƠN Học viên xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thầy giáo - ngƣời hƣớng dẫn khoa học – PGS-TS Nguyễn Hoàng Tiệm hƣớng dẫn giúp đỡ học viên suốt trình làm luận văn Học viên xin chân thành cảm ơn Thầy giáo, Cô giáo Viện Đào tạo sau Đại học - Trƣờng Đại học Hàng Hải giảng dạy tạo điều kiện cho học viên suốt thời gian học tập vừa qua Học viên xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, phòng ban chức Cơng ty TNHH thành viên khai thác cơng trình thủy lợi Đa Độ Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp trƣờng Đại học Hàng Hải đóng góp ý kiến giúp đỡ để luận văn học viên đƣợc hoàn thiện Hải Phòng,ngày 31 tháng năm 2015 Học viên Đỗ Thị Khánh Hòa Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 ii Header Page of 85 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm quản trị, quản trị tài doanh nghiệp hiệu quản trị tài doanh nghiệp 1.2 Vai trò quản trị tài doanh nghiệp 1.3 Nhiệm vụ mục tiêu cơng tác quản trị tài doanh nhiệp 1.4 Nội dung nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị tài DN 1.5 Phƣơng pháp phân tích tiêu đánh giá hiệu công tác quản trị tài 12 CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CƠNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ 23 2.1 Giới thiệu chung 23 2.2 Đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH MTV Khai thác cơng trình thủy lợi Đa Độ ( năm 2010 - 2014) 30 2.3 Đánh giá hiệu cơng tác quản trị tài Cơng ty Thủy lợi Đa Độ giai đoạn (2010 - 2014) 46 2.4 Những kết đạt đƣợc hạn chế Công ty Thủy lợi Đa Độ giai đoạn (2010 - 2014) 56 CHƢƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CƠNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY THỦY LỢI ĐA ĐỘ 65 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 iii Header Page of 85 3.1 Phƣơng hƣớng phát triển công ty giai đoạn (2015 - 2020) 65 3.2 Biện pháp nâng cao hiệu quản trị tài Cơng ty TNHH MTV Khai thác cơng trình thủy lợi Đa Độ 67 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 iv Header Page of 85 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Chữ viết tắt Công ty Thủy lợi Đa Độ Giải thích Cơng ty TNHH MTV Khai thác cơng trình thủy lợi Đa Độ BCTC Báo cáo tài CSH Chủ sở hữu CTTL Cơng trình thủy lợi DNNN Doanh nghiệp nhà nƣớc LN Lợi nhuận MTV Một thành viên PGĐ Phó giám đốc SXKD Sản xuất kinh doanh TN Thủy nông TNHH Trách Nhiệm Hữu Hạn TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lƣu động UBND Ủy ban nhân dân VCĐ Vốn cố định VKD Vốn kinh doanh VLĐ Vốn lƣu động Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 v Header Page of 85 DANH MỤC CÁC BẢNG Số bảng Tên bảng Trang 2.1 Diện tích tƣới tiêu nƣớc cho sản xuất nơng nghiệp 32 2.2 Tình hình lao động cơng ty năm 2010-2014 36 2.3 Kết sản xuất kinh doanh năm 2010 -2014 41 2.4 Tốc độ tăng trƣởng doanh thu 42 2.5 Tốc độ tăng giảm chi phí 43 2.6 Tốc độ tăng trƣởng lợi nhuận 44 2.7 Bảng cấn đối kế toán năm 2010 -2014 47 2.8 Các hệ thống khả toán 48 2.9 Các tiêu cấu vốn tài sản 50 2.10 Cơ cấu nguồn vốn công ty 51 2.11 Cơ cấu tài sản 53 2.12 Các số hoạt động 54 2.13 Các tiêu sinh lời 55 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 vi Header Page of 85 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hình Tên hình Trang 2.1 Sơ đồ tổ chức máy Cơng ty 29 2.2 Diện tích tƣới tiêu phục vụ cho sản xuất nơng nghiệp 33 2.3 Tình hình lao động theo giới tính 37 2.4 Tình hình lao động theo tính chất cơng việc 37 2.5 Tình hình lao động theo Trình độ văn hóa 37 2.6 Tốc độ tăng trƣởng doanh thu 42 2.7 Tốc độ tăng giảm chi phí 43 2.8 Tốc độ tăng trƣởng lợi nhuận 44 2.9 Khả toán công ty 48 2.10 Tỷ suất đầu tƣ vào TSNH TSDH 50 2.11 Cơ cấu nguồn vốn công ty 52 2.12 Tài sản ngắn hạn tài sản dài hạn 53 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 vii Header Page of 85 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trƣờng có điều tiết nhà nƣớc theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa Sự đổi sâu sắc chế quảntài có tác động lớn đến doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Các doanh nghiệp Việt Nam có bƣớc phát triển mạnh mẽ quy mơ loại hình kinh doanh Với nhiều hình thức đa dạng, loại hình hoạt động phong phú, thay đổi linh hoạt, doanh nghiệp góp phần quan trọng việc thiết lập kinh tế thị trƣờng động đà ổn định phát triển mạnh mẽ Tuy nhiên để tồn phát triển doanh nghiệp phải tìm cho hƣớng riêng phƣơng thức quản lý phù hợp Sự ổn định có đƣợc hay khơng phụ thuộc phần lớn vào khả quản trị tài doanh nghiệp Tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động ngành kinh tế nhƣ nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch… doanh nghiệp đƣa phƣơng thức quản trị tài cho phù hợp với hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Sản xuất nơng nghiệp nƣớc ta từ trƣớc đến ngành sản xuất vật chất xã hội Là doanh nghiệp với hoạt động sản xuất kinh doanh cung cấp nƣớc tƣới tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp Công ty TNHH thành viên Khai thác cơng trình thủy lợi Đa Độ bƣớc đổi nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh nhằm phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp cung cấp nƣớc thô cho nhà máy nƣớc phục vụ dân sinh công nghiệp ngày hiệu Để thực đƣợc nhiệm vụ trên, cơng tác quản trị tài đóng vai trò quan trọng cơng ty Qua nghiên cứu thực tế tình hình quản trị tài cơng ty tác giả thấy số tồn tại, nên em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Biện pháp nâng cao hiệu quản trị tài Cơng ty TNHH MTV Khai thác cơng trình thủy lợi Đa Độ” Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận quản trị tài doanh nghiệp - Thực trạng cơng tác quản trị tài Cơng ty TNHH thành viên Khai thác cơng trình thủy lợi Đa Độ để tìm khó khăn bất cập, tìm ngun nhân ảnh hƣởng đến cơng tác quản trị tài - Đƣa số biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản trị tài Cơng ty TNHH thành viên Khai thác cơng trình thủy lợi Đa Độ Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Cơ sở vật chất kỹ thuật nguồn lực Công ty Thủy lợi Đa Độ Cơ chế, sách, luật pháp có liên quan đến hoạt động quản trị tài doanh nghiệp Luận văn đƣợc giới hạn phạm vi mức độ nghiên cứu quản trị tài Cơng ty TNHH thành viên Khai thác cơng trình thủy lợi Đa Độ từ năm 2010 đến năm 2014 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phƣơng pháp: + Phƣơng pháp thống kê, phân tích, tổng hợp số liệu hoạt động quản trị tài + Phƣơng pháp chuyên gia số phƣơng pháp khác Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Ý nghĩa khoa học: Luận văn hệ thống hóa lý luận quản trị tài doanh nghiệp kinh tế thị trƣờng theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa Ý nghĩa thực tiễn: Luận văn đánh giá thực trạng công tác quản trị tài Cơng ty TNHH thành viên Khai thác cơng trình thủy lợi Đa Độ Qua tìm khó khăn bất cập nguyên nhân hạn chế ảnh hƣởng đến quản trị tài chính, sở đề xuất biện pháp để nâng cao hiệu quản trị tài cơng ty năm Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page 10 of 85 Kết cấu luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị luận văn gồm chƣơng: Chƣơng Cơ sở lý luận quản trị tài doanh nghiệp Chƣơng Đánh giá thực trạng hiệu quản trị tài Cơng ty TNHH thành viên Khai thác cơng trình thủy lợi Đa Độ Chƣơng Một số Biện pháp nâng cao hiệu công tác quản trị tài Cơng ty TNHH thành viên Khai thác cơng trình thủy lợi Đa Độ Footer Page -Footer Page -Footer Page 10 of 85 Header Page 75 of 85 3.2.1 Nâng cao chất lượng công tác phân tích - hoạch định tài chính, cụ thể + Đối với cơng tác phân tích tài chính: - Ngồi việc phân tích so sánh tiêu tài cơng ty (giữa năm vói nhau) cần phải đối chiếu với tiêu loại hình dịch vụ với công ty thủy nông thành phố Hải Phòng -Khi phân tích tài cơng ty ( sở số liệu thống kê báo cáo tài ) cần sử dụng thơng tin có liên quan đến tình hình kinh tế nƣớc giới - Cần bổ sung số phƣơng pháp phân tích tài (ngồi phƣơng pháp tỷ lệ phƣơng pháp so sánh mang tình truyền thống) để đánh giá xác tình hình tài cơng ty + Đối với cơng tác hoạch định tài chính: Trong kế hoạch tài lập cơng ty cần xác định rõ số kinh phí ngân sách cấp theo loại cụ thể: (1) -cấp bù thủy lợi phí đƣợc miễn; (2) – Kinh phí trợ cấp, trợ giá; (3) –Kinh phí sửa chữa lớn; (4) –Hỗ trợ hai quỹ khen thƣởng phức lợi; (5) –Hỗ trợ khác… Căn vào kế hoạch Công ty lập, UBND xem xét có định giao kế hoạch cho Cơng ty trƣớc ngày 31/12 năm trƣớc Căn vào định hƣớng chiến lƣợc, quy hoạch phát triển sản xuất kinh doanh Công ty đƣợc UBND Thành Phố phê duyệt, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài dài hạn phù hợp với kế hoạch định hƣớng Công ty đƣợc UBND Thành Phố định Hàng năm, kế hoạch sản xuất kinh doanh, Cơng ty thực việc đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm Báo cáo lập kế hoạch tài cho năm gửi UBND Thành Phố, quan Tài trƣớc ngày 31/7 hàng năm Phòng Tài kế tốn nơi chịu trách nhiệm việc phân tích tình hình tài lập kế hoạch tài cho Cơng ty Dựa vào thơng tin kế tốn Footer Page -Footer Page -Footer Page 75 of 85 68 Header Page 76 of 85 đƣợc tổng hợp xử lý, số tài đƣợc tính tốn, tổng hợp thành báo cáo định kỳ theo quy định.Đặc biệt Công ty bám vào tình hình biến động diện tích tƣới nƣớc tiêu nƣớc xã để lập bảng tổng hợp Một số tiêu cụ thể kế hoạch tài cơng ty nhƣ sau: Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch tài năm Thuyết minh chung Phần Công ty giới thiệu chung hệ thống gồm: cơng trình, lao động, lĩnh vực hoạt động sở xây dựng kế hoạch bao gồm hệ thống văn nhà nƣớc, đánh giá tình hình thực tiêu năm trƣớc, Cuối số đề nghị cụ thể ngân sách Thành phố cấp cho mục hoạt động Kế hoạch tài tổng hợp năm Dự tốn thu chi năm Kế hoạch sửa chữa lớn cơng trình thủy lợi năm Kế hoạch dịch vụ khai thác cơng trình thủy lợi năm Kế hoạch tƣới tiêu TLP : chi tiết mùa vụ: vụ chiêm, vụ mùa Ngồi số phụ lục liên quan nhƣ: - Tiền lƣơng phụ cấp lƣơng - Bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ - Vật tƣ, nhiên liệu bảo dƣỡng vận hành máy móc thiết bị - Chi phí bơm nƣớc chống úng, hạn vƣợt định mức - Kế hoạch điện tiêu thụ Qua tiêu kế hoạch tài cho thấy kế hoạch cụ thể mặt hoạt động diễn Đồng thời Cụ thể khoản thu khoản chi phí năm tài Phòng Tài kế tốn xây dựng tiêu kế hoạch dựa kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty qua năm vào thực trạng hoạt động xã Sau kế hoạch tài đƣợc thơng qua, phòng Tài kế tốn phối hợp với phòng ban khác thể chế hóa kế hoạch, giao khốn tiêu cho phòng ban, Cụm Trong q trình thực kế hoạch có biến động sách tiền lƣơng, giá Footer Page -Footer Page -Footer Page 76 of 85 69 Header Page 77 of 85 quan giao kế hoạch xem xét điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp Do hoạt động thủy lợi chịu ảnh hƣởng tƣơng đối lớn điều kiện tự nhiên, ảnh hƣởng đến hoạt động quản lý, chi phối đến chi phí thu nhập hàng năm Công ty Hiện diễn biến thời tiết phức tạp yếu tố quan trọng bắt buộc Cơng ty phải có theo dõi chặt chẽ có báo cáo kịp thời quan giao kế hoạch Tuy nhiên kế hoạch Công ty Thủy lợi Đa Độ đề cập đến tình nhƣ năm 2011 tăng lƣơng từ tháng 5/2011 ảnh hƣởng đến sách tiền lƣơng nên Cơng ty đề cập từ trƣớc Hay sách giá, giá thủy lợi phí theo nghị định 115 khơng phù hợp nhƣ trƣớc nữa, Công ty có đề xuất trợ cấp giá thủy lợi phí kế hoạch Đây vấn đề quan trọng mà công ty thủy lợi Đa Độ làm tốt công tác lập kế hoạch tài 3.2.2 Nâng cao chất lượng cơng tác quản lý vốn nguồn vốn kinh doanh Công ty -Công ty cần phải xây dựng cấu vốn thích hợp (vốn chủ sở hữu) nhiệm vụ hoạt động cơng ích nhiệm vụ hoạt động xây dựng (những cơng trình thủy lợi địa bàn huyện) Theo thống kê thực năm tỷ lệ thích hợp hai loại hình là: +Nhiệm vụ hoạt động cơng ích : 70% + Nhiệm vụ xây dựng (cơng trình thủy lợi) 30% - Việc trì cấu vốn chủ sở hữu với tỷ lệ thích hợp tạo điều kiện thuận lợi cho công ty thủy lợi Đa Độ tìm đến nguồn vốn với chi phí mà lại đảm bảo khả cấu vốn để đầu tƣ mua sắm vật tƣ vật liệu đảm bảo khả trả nợ nhƣ thu hồi vốn khả sinh lời -Công ty tăng cƣờng công tác quảntài sản cố định thông qua việc định giá lại tài sản cố định (thể báo cáo tài hàng năm) Đồng thời tiến hành hạch tốn trích khấu hao tài sản cố định nhăm chủ động quản lý có kế hoạch sửa chữa kịp thời Footer Page -Footer Page -Footer Page 77 of 85 70 Header Page 78 of 85 Công ty cần kiến nghị với Nhà nƣớc; hàng năm cấp đủ (100%) số thủy lợi phí theo phần khoản thu thủy lợi phí năm kế hoạch (theo qui định NĐ 115) Hiện cấp 80% nen cơng ty gặp nhiệu khó khăn hoạt động Công ty cần xây dựng, ban hành qui chế việc quản lý sử dụng vốn, cụ thể: - Theo dõi phản ánh kịp thời biến động nguồn vốn chủ sở hữu, quỹ Công ty tiêu khác vốn chủ sở hữu, tổn thất vốn xảy trình kinh doanh - Kiểm sốt viên Cơng ty có trách nhiệm giám sát việc thực kế hoạch sử dụng vốn Công ty, đồng thời thƣờng xuyên kiểm tra mặt hoạt động Công ty để đảm bảo việc thực theo kế hoạch đề - Cần lập kế hoạch sử dụng quỹ Cơng ty sở phải mục đích Đƣa định mức thƣờng xuyên cập nhật thị trƣờng để thay đổi bổ sung định mức cho phù hợp Đặc biệt với chi quỹ khen thƣởng phúc lợi Cơng ty cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể cho năm Cần trọng việc khen thƣởng cán cơng nhân viên có sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lƣợng quản lý nhƣ giảm chi phí tăng thu nhập cho doanh nghiệp Có nhƣ khuyến khích cán cơng nhân viên phát huy khả khuyến khích đƣợc tinh thần sáng tạo anh em công nhân - Về vốn cố định: Giá trị vốn cố định Công ty lớn, nhiều cơng trình thủy lợi đƣợc xây dựng từ lâu xuống cấp Những tài sản thƣờng nằm ngồi trời khó bảo quản Theo thơng tƣ số 11/2009/TT-BTC tài sản đƣợc xây đúc bê tông đất công trình trực tiếp tƣới nƣớc, tiêu nƣớc; máy bơm nƣớc từ 8.000 m3/h trở lên với vật kiến trúc để sử dụng vận hành cơng trình khơng phải trích khấu hao Nhƣ Cơng ty có nhiều tài sản có giá trị lớn khơng phải trích khấu hao hàng năm không theo dõi hao mòn tài sản Cơng ty cần xử lý phân khơng trích khấu hao nhũng TSCĐ đƣợc miễn trích khấu hao nhƣ sau: cần theo dõi hao mòn kỳ TSCĐ đƣợc miễn trích khấu hao Cuối kỳ lập chứng từ ghi sổ phản ánh số khấu Footer Page -Footer Page -Footer Page 78 of 85 71 Header Page 79 of 85 hao năm, khơng đƣa vào chi phí phản ánh nhƣ sau: Nợ tài khoản 411 nguồn vốn kinh doanh, nợ TK 466 - nguồn kinh phí hình thành TSCĐ, Có tài khoản 214 - Hao mòn TSCĐ (214.1 - Hao mòn TSCĐ hữu hình) Nếu lĩnh vực khơng hạch tốn khơng theo dõi báo cáo tài hàng năm khơng phản ánh đƣợc mức hao mòn thực tế TSCĐ nguồn vốn kinh doanh dƣ cao so với thực tế doanh nghiệp Và có theo dõi nhƣ thấy đƣợc thực trạng xuống cấp cơng trình để có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp Đối với tài sản tăng nhà nƣớc đầu tƣ, từ năm 2010 Công ty sử dụng tài khoản 466 - nguồn kinh phí hình thành TSCĐ, thay sử dụng trực tiếp tăng nguồn vốn chủ sở hữu nhƣ trƣớc khơng xác 3.2.3 Đổi cơng tác quản trị tài Cơng ty TNHH MTV Khai thác cơng trình thủy lợi Đa Độ - Đổi nhận thức chức tài quản trị tài máy quản lý nhƣ cán làm cơng tác tài tồn cơng ty Vì chức tài doanh nghiệp theo dõi tình hình biến động tài sản nguồn vốn để phản ánh vào sổ sách kế tốn , tập hợp thơng tin để tính chi phí, giá thành sản phẩm quản trị tài sử dụng thơng tin tài để phục vụ cho cơng tác quảntài Nhận thức lâu tồn cơng ty số nhà quản lý nhƣ cán chuyên trách tài chƣa phân biệt - Cơng ty có đạo việc tách biệt 02 phận: tài - quản trị tài chính, tăng cƣờng bố trí cán , chuyên viên chuyên sâu nghiệp vụ quản trị tài nhƣ góp phần nâng cao hiệu quản trị tài công ty tƣơng lai 3.2.4 Tăng cường nguồn thu từ hoạt động công ty + Thứ nhất, tăng cường nguồn thu phí thủy lợi: - Phấn đấu đến năm 2015 năm 2016 doanh thu phí thủy lợi tăng 5% so với doanh thu 2014 Vì trƣớc ngƣời dân nộp phí thủy lợi có tình trạng “ dấu” diện tích tƣới tiêu nên thát nguồn thu Nhƣng Nhà nƣớc hỗ trợ cho Footer Page -Footer Page -Footer Page 79 of 85 72 Header Page 80 of 85 nơng dân khoản phí nên hạn chế đƣợc thất Tuy nhiên cơng ty cần tổ chức thống kê sở liệu cụ thể vùng (diện tích) tƣới tiêu này, ƣớc tính việc tiêu nƣớc cho vùng phi nơng nghiệp để có xác định xác chi phí điện, nhiên liệu bơm tiêu, từ làm cho việc xây dựng kế hoạch sát thức Đồng thời, công ty cần kiến nghị với UBND thành phố cấp đủ thủy lợi phí đƣợc miễn cho ngƣời dân theo Nghị định 115 Chính phủ, tránh trƣờng hợp doanh thu bị âm nhƣ Thêm vào nhà nƣớc cần sửa đổi mức giá thủy lợi phí cho phù hợp với xu biến động thị trƣờng + Thứ hai, tăng cường nguồn thu từ việc cấp nước thô phục vụ đời sống dân sinh công nghiệp địa bàn; Phấn đấu năm doanh thu từ nguồn cung cấp nước tăng khoảng 5% năm Để làm đƣợc điều công ty cần phải giữ đƣợc nguồn nƣớc sông đa độ không bị ô nhiễm Hiện nhà máy cơng nghiệp đóng địa bàn xả lƣợng nƣớc thải công nghiệp ngƣời dân sinh sống dọc theo hệ thống tự ý vứt rác thải xuống dòng sơng gây nhiễm nên làm ảnh hƣởng đến nguồn chất lƣợng nƣớc cần tuyên truyền vận động bà kết hợp với quyền địa phƣơng có biện pháp xử lý hành việc gây nhiễm nguồn nƣớc Tìm kiếm khai thác để ký kết cung cấp nguồn nƣớc thô số nhà máy nƣớc mi ni Hiện doanh thu từ cung cấp nƣớc thô doanh thu đạt 13 tỷ/năm + Thứ ba, tăng nguồn thu từ hoạt động xây dựng (xây lắp cơng trình , khảo sát thiết kế cơng trình); -Phấn đấu năm 2015 2016 doanh thu từ hoạt động tăng 10% so với năm 2014 Muốn công ty cần phải tập trung đầu tƣ trang thiết bị, máy móc xây lắp cơng trình đặc chủng nhằm đạt hiệu chất lƣợng cao, giúp cho cơng việc thi cơng cơng trình thủy lợi đảm bảo thời gian đáp ứng nhu cầu thời vụ ngƣời dân Đồng thời cần có biện pháp huy động vốn kể vốn vay tín dụng để mở rộng qui mô hoạt động xây dựng sở hạ tầng thủy lợi địa bàn huyện mf cho thành phố có nhƣ doanh thu từ hoạt động Footer Page -Footer Page -Footer Page 80 of 85 73 Header Page 81 of 85 tăng nhanh 3.2.5 Thực biện pháp giảm chi phí điện năng, nhiên liệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 3.2.5.1 Giảm chi phí điện nhiên liệu - Phấn đấu năm 2015 2016 giảm 5,5% chi phí điện nhiên liệu phục vụ cho sản xuất so với năm 2014, để thực mục tiêu công ty cần tiến hành công việc sau: - Xây dựng kế hoạch bơm chi tiết cho vùng phụ trách, tránh bơm nhiều lần, nhiều cấp - Đối với hệ thống bơm vùng triều, tranh thủ tối đa thời gian triều cường, lấy nƣớc tự chảy tích trữ đầy vào hệ thống để giảm tiền điện bơm nƣớc - Tập trung bơm vào thấp điểm để tiết kiệm chi phí; tổ chức bơm liên hồn, đồng trạm bơm đầu mối hệ thống trạm bơm cấp đƣa nƣớc đến mặt ruộng để đảm bảo hiệu chung hệ thống Đối với trạm bơm trung gian không cần thiết, tuyệt đối không vận hành để tránh lãng phí 3.2.5.2 Giảm chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh công ty - Cơng ty cần chủ động rà sốt chi phí hoạt động thường xuyên để xem xét cắt giảm giãn tiến độ (đối với dự án xây dựng bản) Tạm thời chƣa thực hạng mục đầu tƣ nâng cấp chỉnh trang khu trụ sở quản lý, trang thiết bị quản lý chủ yêu đầu tƣ thay máy vi tính cho phận cần thiết lại đầu tƣ cho sửa chữa nâng cấp - Giảm tối đa đợt công tác, họp, hội nghị, hội thảo không cần thiết, tập trung sản xuất bảo đảm an tồn cơng trình 3.2.5.3 Cần ban hành định mức tiêu hao nguyên vật liệu, nhiên liệu - Ban hành cụ thể cho loại máy bơm dầu, định mức nước cấp cho loại ruộng, mùa vụ - Định mức tiêu hao giúp cho ngƣời quản lý nhƣ ngƣời lao động có trách nhiệm ý thức mức nguyên, nhiên vật liệu mà sử dụng Có nhƣ nâng cao ý thức ngƣời lao động Footer Page -Footer Page -Footer Page 81 of 85 74 Header Page 82 of 85 - Xây dựng định mức nƣớc cấp cho loại ruộng, mùa vụ nhằm nâng cao ý thức tiết kiện nƣớc ngƣời dân đƣa vào đồng ruộng Đây việc làm khó khăn nhƣng lại cần thiết mà nguồn nƣớc sinh hoạt ngƣời dần bị cạn kiệt thƣờng xuyên bị ô nhiễm nhƣ 3.2.5.4 Cần tổ chức thực kế hoạch thường xuyên bảo dưỡng máy móc theo định kỳ: có nhƣ giúp cho máy ln hoạt động tốt tổn nhiên liệu vận hành 3.2.6 Đầu tư phát triển nguồn nhân lực có chất lượng; Cơng ty cần trọng việc đào tạo sử dụng nguồn nhân lực có chất lƣơng cao theo hƣớng cụ thể nhƣ sau: -Hàng năm cơng ty cần có kế hoạch đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán công nhân chun sâu quảnkhai thác cơng trình thủy lợi trƣờng đại học dạy nghề có chuyên ngành (nhƣ Đại học Thủy lợi ) -Việc đào tạo đào tạo lại phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn công ty; đồng thời sau đào tạo đào tạo lại phải bố trí vào vị trí phù hợp với chức chuyên môn đƣợc đào tạo trƣờng chuyên ngành - Phấn đấu năm 2015 năm 2016 số lượng cán cơng nhân có chun mơn thủy lợi tăng từ 2-5% (có trình độ Đại học trung học chuyên nghiệp; công nhân lành nghề ngƣời làm trực tiếp tăng từ 4-5% (năm 2015 – 2016), tỷ lệ đƣợc tăng dần vào năm Cụ thể Công ty cần tăng phận tài thêm ngƣời có trình độ đại học trở lên chun ngành tài kế tốn, kiểm toán Cần bổ sung thêm cán kỹ thuật cho phòng quản lý nƣớc cơng trình Phòng tổ chức hành giảm bớt ngƣời quản lý gọn hơn, phân công nhiệm vụ cụ thể Nhân lực cụm thủy nông nhiều mà cơng việc lại khơng nhiều Có thể rút gọn tăng công việc nhƣ tăng lƣơng cho đối tƣợng làm vừa đảm bảo chất lƣợng mà quản lý nhân lực tốt Về quy trình tuyển dụng Cơng ty chƣa có, chủ yếu vào cấp nhiều theo mối quan hệ Nhƣ làm cho việc sử dụng lao động Cơng ty chƣa đƣợc hợp lý Cơng ty cần có quy trình tuyển dụng hợp lý với tay nghề trình độ Footer Page -Footer Page -Footer Page 82 of 85 75 Header Page 83 of 85 ngƣời lao động có nhƣ sử dụng lao động cách hiệu Chú trọng công tác đào tạo bồi dƣỡng cán trình độ quản lý, khai thác nguồn nƣớc trình độ tay nghề cơng nhân trực tiếp sản xuất, bố trí lao động hợp lý trạm bơm phù hợp với yêu cầu thực tế Dùng hình thức thƣởng phạt kịp thời để gắn trách nhiệm theo ngƣời lao động với chất lƣợng công việc để nâng cao suất lao động giảm chi phí lao động hao phí cho đơn vị diện tích tƣới tiêu - Việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực có chất lƣợng cao gopps phần lớn vào việc giảm chi phí quản lý nói riêng nâng cao hiệu quản trị tài tồn cơng ty 3.2.7 Tăng cường việc đầu tư xây dựng sở hạ tầng cho công trình thủy nơng địa bàn huyện đạt chuẩn quốc gia Đầu tƣ xây dựng hệ thống, kênh mƣơng kiên cố tới tận mặt ruộng có khả chống lãng phí nƣớc, giảm chi phí tiền điện - Cơng nghệ thấp, việc dẫn nƣớc tới mặt ruộng cần phải thực lao động thủ cơng sức ngƣời tỷ lệ lao động giản đơn lớn giới hố đƣợc Vì vậy, cần phân tích quy trình, cần có tham khảo cơng nghệ, đại hố tối đa cơng đoạn Mạnh dạn đề xuất việc ứng dụng công nghệ vào vận hành máy móc Trong việc tu sửa cần đồng với việc áp dụng công nghệ thống tin vào vận hành máy móc Tránh trƣờng hợp sửa chữa nhiều lần, khơng phù hợp lại sửa chữa lần Hiện trạm bơm điện thƣờng có chế độ điều khiển + Tự động: Các trạm đặt máy đặt chế độ điều khiển hoàn toàn tự động Khi mở máy nhƣ dừng máy cần ân nút điều khiển hệ thống điều khiển tự động làm việc, điều khiển phối hợp làm việc máy bơm chính, động cơ, hệ thống bơm nƣớc kỹ thuật, dầu có cố máy tự ngắt, tình trạng làm việc máy móc thiết bị đƣợc biểu hệ thống đèn tín hiệu Bên cạnh phận điều khiển tự động có phận điều khiển tay đề phòng sửa chữa, thay phận tự động phận tự động không làm việc + Bán tự động: làm việc nhƣ hệ thống tự động nhƣng Footer Page -Footer Page -Footer Page 83 of 85 76 Header Page 84 of 85 chỗ không tự động liên động làm việc tổ máy, phải dùng tay điều khiển số động tác để tổ máy hoạt động + Điều khiển tay: Các trạm dùng máy Việt Nam chê tạo, máy CSV 1000 Hunggary, máy DU 750 Rumani có chế độ điều khiển tay, van khóa dùng tay Để phù hợp với ngành, với phát triển công nghệ thống tin nhƣ phát triển đất nƣớc nên có phƣơng án đầu tƣ áp dụng trƣờng hợp chế độ điều khiển tự động trạm bơm, trạm bơm lớn dần áp dụng với trạm bơm tƣới xã - Đối với máy móc, thiết bị chính: thay hệ thống máy móc hết thời gian sử dụng hệ thống máy móc cơng nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu sản xuất, giảm chi phí sửa chữa Về hệ thống máy bơm điện toàn hệ thống có 94 trạm bơm điện qua năm xây dựng cải tạo, thay khoảng 30 trạm bơm Tuy nhiên cần có đồng thay trạm bơm cũ, trạm bơm trục ngang thành trạm bơm trục đứng, nâng cao công suất máy bơm tƣới từ 1.000 m 3/h máy bơm có cơng suất lớn Hiện cơng ty có số máy bơm điện cơng suất 540 máy bơm điện đƣợc dầu tƣ từ năm trƣớc, vân sử dụng đƣợc nhƣ hiệu không cao Công ty cần kiểm tra xem xét lập dự tốn để trình UBND thành phố ban ngành liên quan nâng cấp máy bơm điện lên công suất cao vừa tiết kiệm đƣợc chi phí đem lại hiệu cao cho sản xuất kinh doanh 3.2.8 Thực triệt để việc cải cách thể chế, tổ chức máy - cán thủ tục hành 3.2.8.1 Cải cách thể chế - Xây dựng ban hành chế chịu trách nhiệm: - Chủ tịch kiêm Giám đốc chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật nguwoif lao động thuộc tồn cơng ty kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp hoạt động khác Footer Page -Footer Page -Footer Page 84 of 85 77 Header Page 85 of 85 +Các trƣởng phòng, trƣởng phận phải chịu trách nhiệm kết công việc hoạt động khác phòng, phận thuộc lĩnh vực mà quản lý + Cơng nhân viên cơng ty chịu trách nhiệm kết công tác hành vi hành vi trƣớc ngƣời trự tiếp quản lý Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty 3.2.8.2 Về tổ chức máy cán - Bộ máy quản lý doanh nghiệp cần phải rút gọn hoàn thiện theo hƣớng quản lý chức Trong đặc biệt hệ thống cán chuyên viên cấp quản lý phải đƣợc tuyển dụng kỹ; Kiên xếp lại cán cho phù hợp với điều kiện mới, hoàn chỉnh máy quản lý + Xây dựng chức năng, nhiệm vụ phòng, ban, tổ, cụm rõ ràng trƣởng cụm, tổ, phòng, ban phải có trách nhiệm xây dựng chức năng, nhiệm vụ cho cán rõ ràng, phù hợp + Xây dựng cấu tuyến chọn, không tuyến cán theo kiếu cảm tính, khơng có so sánh, lựa chọn + Cần bổ sung tách biệt chức hoạt động dịch vụ nƣớc với hoạt động xây dựng Có phận riêng quản lý hoạt động Với cách thức nhƣ thấy cấu tổ chức doanh nghiệp cồng kềnh rút gọn số phận nhƣ sau: Tách phòng tài kế tốn thành phòng tài kế tốn, gộp đội quản lý kênh vào phòng quản lý nƣớc cơng trình Phòng trực tiếp quản lý đội xây lắp điện đội quản lý kênh Việc giúp tiết kiệm nhân lực phòng ngồi việc quảncơng trình thủy lợiCơng ty đảm nhiệm chức mở rộng hoạt động sản xuất xây lắp cơng trình 3.2.8.3 Cải cách thủ tục hành cơng ty: - Thực chế độ cửa: việc thực giải thủ tục hành (chuyển cơng văn, văn bản, đóng dấu ) khách hàng củ cơng ty và: -Áp dung công nghệ thông tin việc nối mạng Lan để quản lý kiểm sốt cơng việc Chủ tịch iêm Giám đốc công ty với phòng ban – chuyên Footer Page -Footer Page -Footer Page 85 of 85 78 Header Page 86 of 85 viên ngƣợc lại -Xây dƣng tiên chuẩn ISO cơng ty u cầu đòi hỏi cán cơng chức phải nhận thức đƣợc yêu cầu hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 thức xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng 3.2.9 Nhóm biện pháp khác ( Liên quan đến chế, sách) 3.2.9.1 Cơng ty nên trình UBND thành phố cấp giấy phép cho việc khai thác hoạt động du lịch tuyến sông trục Đa Độ Tân dụng lợi Sông Đa Độ chạy qua địa bàn Thị Trấn Ruồn – An Lão Thị Trấn Núi Đối – Kiến Thụy hai địa điểm cơng ty mở thêm hoạt động Du lịch bơi thuyền sông buổi tối Hoạt động vửa mang lại doanh thu cho công ty đồng thời mang lại nét đẹp văn hóa cho địa bàn huyện 3.2.9.2.Công ty xin UBND thành phố cấp phép xử phạt việc xả nước thải làm nhiễm dòng sông đơn vị đơn vị hệ thống để từ chủ động quản lý đƣợc việc doanh nghiệp xả nƣớc thải gây ô nhiễm nguồn nƣớc hệ thống Cụ thể theo điều 12 mức thấp mức xử phạt xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc khơng có giấy phép đƣợc qui định nhƣ sau: Phát tiền từ 30 đến 40 triệu đồng hành vi vi phạm sau: xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc với lƣu lƣợng thải từ 5M3/ngày đêm đến 50M3/ngày đêm Sau xử phạt buộc thực biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm, suy thoái nguồn nƣớc hành vi vi phạm qui định điều mà gây ô nhiễm, suy giảm chất lƣợng nguồn nƣớc 3.2.9.3 Công ty đề nghị với UBND thành phố cho phép nhận bàn giao tồn g trình thủy lợi vừa nhỏ hợp tác xã quản lý để điều hành đồng phục vụ tƣới từ đầu mối đến mặt ruộng -Thực đƣợc biện pháp góp phần tiết kiệm đƣớc chi phí thủ tục hành nâng cao hiệu chất lƣợng quản trị tài cơng ty Footer Page -Footer Page -Footer Page 86 of 85 79 Header Page 87 of 85 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Luận văn “Biện pháp nâng cao hiệu quản trị tài Cơng ty TNHH MTV Khai thác cơng trình thủy lợi Đa Độ” hồn thành với mong muốn đóng góp thêm ý kiến với Cơng ty Thủy lợi Đa Độ nói riêng Cơng ty thủy lợi Việt Nam nói chung số biện pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động quảntài doanh nghiệp Quan nghiên cứu lý luận phân tích hiệu quản trị tài Cơng ty TNHH MTV Khai thác cơng trình thủy lợi Đa Độ , luận văn hồn thành nội dung sau: Thứ nhất: Hệ thống hóa lý luận hoạt động quản trị tài doanh nghiệp kinh tế thị trƣờng Thứ hai:Phân tích đánh giá đƣợc thực trạng hiệu quản trị tài Cơng ty TNHH MTV Khai thác cơng trình thủy lợi Đa Độ Qua q trình phân tích tác giả nhận thấy: Cơng ty Thủy lợi Đa Độ từ thành lập đến trải qua nhiều khó khăn, nhƣng với động, sáng tạo ban lãnh đạo Công ty tồn thể đội ngũ cán Cơng ty dần khẳng định vị trí mình: Các cơng trình có chất lƣợng cao, hoạt động kinh doanh hiệu quả, lợi nhuận năm sau cao năm trƣớc Tuy nhiên số hạn chế: - Các cơng trình thủy lợi hoạt động chƣa đạt đƣợc suất tối đa - Mặc dù lợi nhuận hàng năm tăng nhƣng tăng khơng ổn định - Cơng tác quảntài nhiều bất cập Trên sở tác giả đề xuất số biện pháp nhằm hoàn thiện cơng tác quản trị tài Cơng ty Thủy lợi Đa Độ, với mong muốn nhỏ bé đề xuất đƣa đƣợc Ban lão đạo công ty nghiên cứu xem xét để vận dụng vào trình hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị năm Kiến nghị Để biến phƣơng hƣớng biện pháp thành thực, xin đề xuất số kiến nghị sau: Footer Page -Footer Page -Footer Page 87 of 85 80 Header Page 88 of 85 2.1 Tổng cục Thuỷ lợi - Tiếp tục nghiên cứu, trình Bộ, Chính phủ hồn thiện hệ thống thể chế, sách quảnkhai thác, đặc biệt ƣu tiên thời gian tới xây dựng Luật Thuỷ lợi, tạo hành lang pháp lý hoạt động - Có biện pháp rà sốt lại văn cho phù hợp với thực trạng đặc biệt xem lại mức giá thủy lợi phí nghị định 115/2008/NĐ-CP khơng phù hợp 2.2 UBND Thành Phố Hải Phòng Cấp đủ nguồn tài cho hoạt động Cơng ty đuợc phê duyệt UBND Thành phố Hải Phòng đơn vị quản lý trực tiếp, trực tiếp cấp vốn trả thay thủy lợi phí đuợc miễn cho nguời dân theo nghị định 115 Với mức giá lạc hậu nhƣ nhƣng UBND Thành phố cần thực việc cấp thủy lợi phí, tránh truờng hợp cấp khơng đủ Việc cấp khơng đủ Thủy lợi phí làm cho kết hoạt động kinh doanh Công ty bị thua lỗ hàng năm 2.3 Cấp huyện, quận Hiệu cơng trình thuỷ lợi phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ngồi quan tâm Chính phủ, Bộ ngành Trung ƣơng, phụ thuộc nhiều vào quan tâm quyền cấp, sụ tham gia nguời dân Cơng ty Khai thác cơng trình thủy lợi Đa Độ đề nghị quyền cấp, tổ chức, cá nhân tham gia quảnkhai thác cơng trình thuỷ lợi tồn thể ngƣời dân tích cực tham gia, hƣởng ứng để góp phần nâng cao hiệu cơng trình thuỷ lợi Footer Page -Footer Page -Footer Page 88 of 85 81 Header Page 89 of 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Lƣu Thị Hƣơng, PGS.TS Vũ Duy hào (2006) Quản trị tài doanh nghiệp NXB Tài PGS.TS Lƣu Thị Hƣơng, PGS.TS Vũ Duy hào (2007) Tài doanh nghiệp NXB Đại học Kinh tế quốc dân TS Ngô Kim Phƣợng (2009) Phân tích Tài doanh nghiệp NXB Đại học Quốc gia TPHCM PGS.TS Nguyễn Hải Sản (2012) Quản trị Tài doanh nghiệp NXB Lao động PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ, TS Nghiêm Thị Thà (2009) Phân tích tài doanh nghiệp - Lý thuyết thực hành NXB Tài PGS.TS Lƣu Thị Hƣơng (2011) Tài doanh nghiệp NXB Đại học Kinh tế quốc dân Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ (2010) Báo cáo tài Cơng ty TNHH MTV Khai thác cơng trình thủy lợi Đa Độ (2011) Báo cáo tài Cơng ty TNHH MTV Khai thác cơng trình thủy lợi Đa Độ (2012) Báo cáo tài 10 Cơng ty TNHH MTV Khai thác cơng trình thủy lợi Đa Độ (2013) Báo cáo tài 11 Cơng ty TNHH MTV Khai thác cơng trình thủy lợi Đa Độ (2014) Báo cáo tài Footer Page -Footer Page -Footer Page 89 of 85 82 ... luận quản trị tài doanh nghiệp Chƣơng Đánh giá thực trạng hiệu quản trị tài Cơng ty TNHH thành viên Khai thác cơng trình thủy lợi Đa Độ Chƣơng Một số Biện pháp nâng cao hiệu công tác quản trị tài. .. HIỆU QUẢ VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CƠNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ 2.1 Giới thiệu chung 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển cơng ty TNHH MTV khai thác cơng trình thủy lợi. .. đến quản trị tài DN 1.5 Phƣơng pháp phân tích tiêu đánh giá hiệu công tác quản trị tài 12 CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH MTV KHAI THÁC
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị tài chính tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ_2, Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị tài chính tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ_2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay