Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Trường Trung Cấp Nghề Lê Thị Riêng”_2

90 13 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 12:26

Header Page of 85 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Các kết nêu luận văn trung thực, dựa vào báo cáo tài báo cáo hoạt động Trƣờng TCN Lê Thị Riêng Tôi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Bùi Thị Thanh Giang i Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết xin gửi lời cảm ơn chân thành lòng biết ơn sâu sắc đến Quý Thầy Cô giáo Viện Đào tạo sau đại học Trƣờng Đại học Hàng Hải Việt Nam, tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu để hồn thành Luận văn tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trƣờng TCN Lê Thị Riêng, Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Trƣởng phòng Tài vụ Trƣờng TCN Lê Thị Riêng bạn đồng nghiệp cung cấp hỗ trợ cho tơi nhiều nguồn tƣ liệu, tài liệu hữu ích phục vụ q trình nghiên cứu hồn thành Luận văn Đặc biệt, tơi xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến TS Ngô Xuân Lực dành nhiều thời gian tâm huyết, trực tiếp hƣớng dẫn tận tình, bảo tạo điều kiện thuận lợi cho suốt q trình nghiên cứu đề tài hồn chỉnh Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè động viên, khích lệ, chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ đồng hành suốt q trình học tập, làm việc hồn thành luận văn TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2016 Tác giả luận văn Bùi Thị Thanh Giang ii Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ TẮT VÀ KÝ HIỆU iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH vi MỞ ĐẦU vii CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ DẠY NGHỀ 1.1 Dạy nghề yếu tố tác động đến phát triển dạy nghề 1 Một số vấn đề chế quản lý tài theo chế tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập nói chung sở dạy nghề nói riêng 1.3 Tổng quan tình hình thực chế tự chủ tài đơn vị đơn vị nghiệp có thu nói chung sở giáo dục đào tạo nghề nói riêng 12 1.4 Các tiêu chí đánh giá hiệu quản lý tài đơn vị nghiệp có thu 16 KẾT LUẬN CHƢƠNG 19 CHƢƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA TRƢỜNG TCN LÊ THỊ RIÊNG GIAI ĐOẠN 2012 – 2015 20 2.1 Khái quát Trƣờng TCN Lê Thị Riêng 20 2.2 Thực trạng công tác quản lý tài Trƣờng TCN Lê Thị Riêng 25 KẾT LUẬN CHƢƠNG 59 CHƢƠNG 3: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO HƢỚNG TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH CỦA TRƢỜNG TCN LÊ THỊ RIÊNG 60 3.1 Phƣơng hƣớng phát triển Trƣờng TCN Lê Thị Riêng giai đoạn 2016 2020 60 3.2 Biện pháp nâng cao hiệu quản lý tài theo chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 61 KẾT LUẬN CHƢƠNG 75 KẾT LUẬN 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 iii Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 DANH MỤC CÁC CHỮ TẮT VÀ KÝ HIỆU Chữ viết tắt Giải thích CSDN Cơ sở dạy nghề TCN Trung cấp nghề SCN Sơ cấp nghề CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa - đại hóa CTMTQG Chƣơng trình mục tiêu quốc gia GD-ĐT Giáo dục - đào tạo GVDN Giáo viên dạy nghề CBNV Cán nhân viên LĐTBXH Lao động Thƣơng binh Xã hội NSNN Ngân sách nhà nƣớc KT-XH Kinh tế - xã hội TTDN Trung tâm dạy nghề LHPN Liên hiệp phụ nữ TTGTVL Trung tâm giới thiệu việc làm THPT Trung học phổ thông THCS Trung học sở iv Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 DANH MỤC CÁC BẢNG Số bảng Tên bảng Trang Bảng 1.1 Đặc điểm dạy nghề với bậc giáo dục khác Bảng 2.1 Bảng tổng hợp nguồn kinh phí, cấu nguồn kinh phí ngân sách nhà nƣớc cấp giai đoạn 2012 - 2015 27 Bảng 2.2 Bảng tổng hợp nguồn thu, cấu thu từ hoạt động nghiệp giai đoạn 2012-2015 30 Bảng 2.3 Bảng tổng hợp nguồn tài chính, cấu nguồn tài giai đoạn 2012 - 2015 33 Bảng 2.4 Mức thu học phí Trung cấp nghề 36 Bảng 2.5 Mức thu học phí hệ Sơ cấp nghề 36 Bảng 2.6 Mức thu từ hoạt động dịch vụ 37 Bảng 2.7 Bảng phân tích hoạt động đào tạo liên kết 37 Bảng số 2.8 Bảng cân đối khoản thu chi thƣờng xuyên từ nguồn ngân sách nhà nƣớc cấp giai đoạn (2012-2015) 42 Bảng số 2.9 Bảng cân đối khoản thu chi thƣờng xuyên từ nguồn thu nghiệp giai đoạn 2012 - 2015 48 v Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hình Tên hình Trang Sơ đồ 1.1 Các yếu tố tác động tới phát triển dạy nghề Sơ đồ 2.2 Cơ cấu tổ chức Trƣờng 24 Biểu đồ 2.1 Kinh phí, cấu nguồn ngân sách nhà nƣớc cấp giai đoạn 2012 - 2015 28 Biểu đồ 2.2 Nguồn thu nghiệp giai đoạn 2012 - 2015 31 Biểu đồ 2.3 Tổng hợp nguồn tài Trƣờng giai đoạn 2012 - 2015 34 Biểu đồ 2.4 Các khoản chi từ nguồn kinh phí thƣờng xuyên 46 vi Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Ngày nay, hoạt động dạy nghề ngày đƣợc xã hội quan tâm, có chất lƣợng dạy nghề Điều trở nên quan trọng nƣớc ta tham gia hội nhập kinh tế quốc tế Trong chất lƣợng nguồn nhân lực yếu tố quan trọng khâu yếu công tác dạy nghề chất lƣợng đào tạo đáp ứng bƣớc đầu yêu cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thị trƣờng lao động Để đạt đƣợc kết có vai trò quan trọng, mang tính định nguồn lực tài cho dạy nghề Những năm qua Ngân sách nhà nƣớc (NSNN) eo hẹp, song dành tỷ lệ ngân sách đáng kể đầu tƣ cho giáo dục đào tạo Tổng nguồn NSNN dành cho lĩnh vực giáo dục đào tạo năm 2015 224.826 tỷ đồng, chiếm khoảng 20% tổng chi NSNN, chi NSNN cho dạy nghề tăng 3,2 lần, đó: Chi thƣờng xuyên tăng 2,6 lần, chi đầu tƣ tăng 3,6 lần chi CTMTQG tăng lần Tuy nhiên, thực tế đầu tƣ cho hoạt động dạy nghề đƣợc quan tâm song giá trị đầu tƣ thấp, phƣơng thức đầu tƣ dàn trải, cơng tác xã hội hóa dạy nghề gặp nhiều khó khăn, mức chi đầu tƣ xây dựng cho Trƣờng nghề thấp so với nhu cầu, định mức phân bổ ngân sách chƣa gắn với kết đầu hoạt động đào tạo, chế độ học phí thấp khơng phù hợp với mặt giá cả, việc quản lý nguồn thu sở đào tạo nghề chƣa đƣợc kiểm soát Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhiệm vụ, tổ chức máy, tài nhân sở giáo dục cơng lập nhìn chung nhiều hạn chế Do đó, để nâng cao quản lý chất lƣợng dạy nghề, bên cạnh việc tăng cƣờng huy động nguồn lực tài cho dạy nghề u cầu quản lý, sử dụng tài dạy nghề cho hiệu đƣợc đặt nhƣ yêu cầu khách quan, đặc biệt bối cảnh Chính phủ thúc đẩy tiến trình đổi quản lý tài cơng nói chung, đổi chế quản lý tài chế hoạt động đơn vị nghiệp nói riêng Trƣờng Trung Cấp Nghề Lê Thị Riêng đơn vị nghiệp công lập trực thuộc TW Hội LHPN Việt Nam trao quyền tự đảm bảo phần kinh phí từ năm 2008 Trƣờng ban hành Quy chế chi tiêu nội quy định cụ thể định mức chi tiêu nhằm đảm bảo việc sử dụng nguồn tài cơng khai, minh bạch Tuy nhiên, thời gian qua, vấn đề bất cập việc phân bổ, nguồn vii Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 tài với mặt hoạt động nhà trƣờng có phần chƣa đƣợc xem xét đầy đủ Xuất phát từ lý trên, xin chọn đề tài “Biện pháp nâng cao hiệu quản lý tài theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm Trường Trung Cấp Nghề Lê Thị Riêng” để làm luận văn thạc sỹ - chuyên ngành Quản lý kinh tế Qua đó, nghiên cứu, phân tích thực trạng tình hình tài cơng tác quản lí tài Trƣờng chu kì kinh phí ổn định năm gần (2012-2015) để đề biện pháp cho việc nâng cao cơng tác quản lí tài nói riêng góp phần đổi cơng tác quản lí Nhà trƣờng nói chung Mục tiêu nghiên cứu: Xuất phát từ tính cấp thiết đề tài nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu luận văn tìm kiếm đƣợc số biện pháp có tính khoa học thực tiễn nhằm giải điểm hạn chế, bất cập chế quản lý tài dạy nghề, qua tạo động lực để thúc đẩy dạy nghề Trƣờng ngày phát triển Những nhiệm vụ cụ thể để thực mục đích nghiên cứu là: - Hệ thống hoá sở lý luận dạy nghề, chế quản lý tài dạy nghề - Phân tích, đánh giá thực trạng dạy nghề, chế quản lý tài dạy nghề Trƣờng TCN Lê Thị Riêng Trên sở đó, ƣu điểm, hạn chế nguyên nhân thực trạng nêu - Đề xuất biện pháp hoàn thiện chế quản lý tài theo hƣớng tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn kinh phí Ngân sách Nhà nƣớc cấp, nguồn thu Trƣờng TCN Lê Thị Riêng, góp phần hồn thành tốt nhiệm vụ trị đƣợc giao, tạo điều kiện cải thiện chất lƣợng giáo dục đào tạo, tổ chức xếp lại máy hoạt động, tăng thu nhập cho ngƣời lao động thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu luận văn vấn đề lý luận thực tiễn chế quản lý tài dạy nghề sở đào tạo nghề nói chung Trƣờng TCN Lê Thị Riêng nói riêng 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: luận văn giới hạn lý luận thực tiễn chế huy động, chế phân bổ, sử dụng chế kiểm tra, giám sát tài từ nguồn NSNN thu nghiệp Trƣờng TCN Lê Thị Riêng - Về không gian thời gian: Trên sở vận dụng lý luận, để phân tích, đánh viii Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 giá thực trạng chế quản lý tài dạy nghề Trƣờng TCN Lê Thị Riêng năm từ 2012 – 2015 Từ đƣa biện pháp nhằm nâng cao cơng tác quản lý tài Trƣờng TCN Lê Thị Riêng nói riêng hoạt động dạy nghề Việt Nam nói chung Phƣơng pháp nghiên cứu: Để đạt đƣợc mục đích nghiên cứu, luận văn sử dụng tổng hợp phƣơng pháp nghiên cứu, phƣơng pháp cụ thể nhƣ: tổng hợp, thống kê, đối chiếu, so sánh, qui nạp, diễn dịch để làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu Trong số phƣơng pháp nêu trên, phƣơng pháp tổng hợp, thống kê, đối chiếu, so sánh phƣơng pháp quy nạp, diễn dịch phƣơng pháp chủ đạo để giúp tác giả hoàn thành luận văn - Phƣơng pháp tổng hợp, thống kê, đƣợc sử dụng để xử lý số liệu thu thập đƣợc từ nhiều nguồn khác nhau: Vụ NSNN - Bộ Tài chính, Tổng cục Dạy nghề,… Ngồi ra, thơng tin đƣợc thu thập phƣơng tiện thơng tin đại chúng nhƣ tạp chí khoa học, sách chuyên khảo, internet - Phƣơng pháp đối chiếu, so sánh: sau thu thập số liệu từ nguồn khác nhau, tác giả tiến hành đối chiếu, so sánh để chọn đƣợc thơng tin có độ tin cậy phục vụ cho đề tài Những phân tích định lƣợng giúp cho việc đánh giá đƣa kết luận có khoa học tin cậy - Phƣơng pháp qui nạp, diễn dịch: dựa số liệu, thông tin thực tế thu thập đƣợc, tác giả tiến hành phân tích thực trạng chế quản lý tài dạy nghề sở đào tạo nghề nói chung Trƣờng TCN Lê Thị Riêng nói riêng; từ rút nhận xét kết thực hiện, kết đạt đƣợc, hạn chế, nguyên nhân tồn Trên sở đƣa biện pháp nhằm nâng cao cơng tác quản lý tài Trƣờng TCN Lê Thị Riêng nói riêng hoạt động dạy nghề Việt Nam nói chung thời gian tới Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Ý nghĩa khoa học: Luận văn hệ thống hóa, phân tích làm sáng tỏ vấn đề lý luận hệ thống dạy nghề, nguồn tài đầu tƣ cho dạy nghề, chế quản lý tài dạy nghề, nhân tố ảnh hƣởng đến chế quản lý tài dạy nghề - Ý nghĩa thực tiễn: Điểm bật ý nghĩa thực tiễn luận văn đề tài ƣu điểm, mặt hạn chế nguyên nhân hạn chế ix Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page 10 of 85 chế quản lý tài dạy nghề nói chung Trƣờng TCN Lê Thị Riêng Đây tài liệu tham khảo có giá trị phục vụ cho Trƣờng Trung cấp nghề Lê Thị Riêng đơn vị nghiệp có quan tâm đến hoạt động quản lý tài theo hƣớng tự chủ, tự chịu trách nhiệm Kết cấu chung luận án Ngoài phần mở đầu kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn đƣợc chia làm chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận chế quản lý tài dạy nghề theo chế tự chủ tài sở đào tạo nghề Chƣơng 2: Đánh giá thực trạng hoạt động quản lý tài Trƣờng Trung cấp nghề Lê Thị Riêng giai đoạn 2012 - 2015 Chƣơng 3: Biện pháp nâng cao hiệu quản lý tài theo hƣớng tự chủ, tự chịu trách nhiệm Trƣờng TCN Lê Thị Riêng x Footer Page -Footer Page -Footer Page 10 of 85 Header Page 76 of 85 Nhƣ Chƣơng Chƣơng luận văn nêu, học phí học nghề nguồn tài quan trọng để góp phần bảo đảm chi phí cho hoạt động dạy nghề Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu đổi phát triển dạy nghề, thời gian tới chế học phí, lệ phí học nghề cần phải đƣợc đổi theo nguyên tắc: Đối với nguồn thu học phí Trung cấp, Sơ cấp dạy nghề thƣờng xuyên hoạt động liên kết Nhà trƣờng cần xây dựng giá dịch vụ đào tạo nghề phải đặt mối quan hệ đồng thuận ngƣời học Nhà trƣờng, bảo đảm tính cơng khai, minh bạch, bao gồm chi phí dịch vụ đào tạo thực tế hợp lý (cơ sở vật chất, chất lƣợng giáo viên, chất lƣợng chƣơng trình đào tạo, chất lƣợng dịch vụ kèm theo khóa học,…); chi phí xã hội nói chung q trình đào tạo học sinh, sinh viên học nghề; Xây dựng khung học phí theo chƣơng trình đào tạo, cấu ngành đào tạo Mức thu học phí trƣớc chƣa có phân biệt theo chƣơng trình, ngành đào tạo, chƣa chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu đặc thù riêng chƣơng trình, ngành đào tạo Khung phí cần đƣợc phân biệt: - Học phí theo chƣơng trình đào tạo đáp ứng nhu cầu học nghề lao động nhƣ đào tạo đại trà, đào tạo chất lƣợng cao, chƣơng trình ngắn hạn, chƣơng trình dài hạn… - Học phí theo ngành nghề đào tạo: chi phí đào tạo sở quan trọng để xác định mức học phí mà học sinh phải đóng góp Đối với nhóm ngành, chuyên ngành đào tạo khác có mức chi phí khác mức thu học phí khác nhau, nhƣ nghề Chế biến thực phẩm Kỹ thuật chế biến ăn có mức thu học phí cao nghề Kế tốn doanh nghiệp, Quản trị mạng,… - Học phí theo đối tƣợng ngƣời học nghề nhằm đảm bảo thực tốt sách xã hội, nhƣ khung học phí có chế độ miễn giảm sinh viên nghèo, sinh viên dân tộc thiểu số, sinh viên vùng sâu, vùng xa, sinh viên em gia đình thƣơng binh, liệt sỹ, gia đình có cơng với cách mạng Ngồi để tạo điều kiện cho sinh viên đóng học phí, giảm bớt phiền hà cơng tác thu học phí, nhƣ tạo đƣợc mối liên kết phụ huynh Nhà trƣờng, phụ huynh nắm đƣợc tình hình đóng học phí em mình, Trƣờng Trung Cấp nghề Lê Thị Riêng tiến hành thu học phí qua hệ thống ngân hàng, Nhà trƣờng công bố số tài khoản Trƣờng để gia đình va sinh viên chuyển 66 Footer Page -Footer Page -Footer Page 76 of 85 Header Page 77 of 85 khoản qua ngân hàng thay phải đến đóng Phòng Tài vụ Thứ ba, Đa dạng hóa nguồn thu nghiệp, trọng nâng cao chất lƣợng đào tạo nghề, tăng số lƣợng hoạt động dịch vụ nhằm tăng nguồn thu cho Nhà trƣờng Thực đa dạng hóa nguồn tài Trƣờng cách mở rộng quy mơ, đa dạng hóa loại hình đào tạo nâng cao chất lƣợng dạy nghề, tạo điều kiện để tăng cƣờng nguồn thu nhƣ: - Tăng cƣờng cơng tác rà sốt đánh giá chƣơng trình mơn học xây dựng đề cƣơng chi tiết học phần, tài liệu học tập cho học viên phù hợp với nhu cầu thị trƣờng, nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo - Đầu tƣ vào sở vật chất, trang thiết bị đại phục vụ cho công tác đào tạo đƣợc tốt, trƣớc mắt cần: Nâng cấp phòng học, đại hố hệ thống phòng học, nhà xƣởng, đủ tiêu chuẩn chất lƣợng, trang thiết bị phục vụ giảng dạy theo tiêu chuẩn lớp nghề; Bảo quản sử dụng có hiệu sở vật chất trang thiết bị có, có kế hoạch bổ sung, thay đặc biệt trang thiết bị đại; Xây dựng tủ sách cho ngành nghề, xây dựng thƣ viện, phòng đọc, bổ sung thêm danh mục, đầu sách cho nghiên cứu, tham khảo kinh tế - xã hội - trị, kỹ thuật nội dung bổ ích khác cho học sinh, giáo viên tham khảo; Củng cố, tu sửa, mở rộng thêm nhà xƣởng, phòng thực hành, thí nghiệm, phát triển đa dạng hố mơ hình, học cụ để thoả mãn nguồn nhân lực đƣợc đào tạo quy, địa phƣơng; Xây dựng quy chế quản lí, sử dụng, bảo quản, khấu hao sở vật chất trang thiết bị dạy học - Rà sốt, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên theo vị trí, chức trách phù hợp với lực, trình độ; có quy chế làm việc, quy định rõ ràng, cụ thể chức trách, nhiệm vụ vị trí cơng tác phù hợp với nhiệm vụ đƣợc giao Xây dựng kế hoạch, vận dụng nhiều biện pháp kết hợp để nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên, nhƣ suất hiệu công việc CBNV: bồi dƣỡng, đào tạo lại, điều chuyển vị trí công tác, tinh giản biên chế, hợp đồng theo công việc, nhằm sử dụng hiệu nguồn tài Bên cạnh đó, tổ chức nghiên cứu đánh giá thực trạng, khả năng, vị Nhà trƣờng giai đoạn tại; tìm hiểu nhu cầu đơn vị, địa phƣơng nâng cao dân trí, đào tạo bồi dƣỡng nhân lực để cải tiến loại hình đào tạo, dịch 67 Footer Page -Footer Page -Footer Page 77 of 85 Header Page 78 of 85 vụ có thiết kế ngành nghề dựa sở xác định nhu cầu thị trƣờng “tiềm năng” để đề chiến lƣợc tạo nguồn thu hợp pháp Lập phƣơng án quảng bá, giới thiệu lực hoạt động trƣờng với xã hội Tiếp tục phối hợp với đơn vị địa phƣơng, TTGTVL, Hội LHPN tỉnh để khai thác thực dự án dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho ngƣời lao động nông thôn Nhà trƣờng tập trung đào tạo nghề nghề cho chị em phụ nữ địa phƣơng nhƣ: nghề kỹ thuật trồng rau, củ, chăn nuôi gia xúc, gia cầm theo tiêu chuẩn Việt Nam cho phụ nữ tỉnh: Lâm Đồng, Tây Ninh, Huyện Củ Chi, Hóc Mơn TP Hồ Chí Minh …… Thơng qua mơ hình này, học viên đƣợc Nhà trƣờng tƣ vấn, phổ biến kiến thức liên quan đến nghề Chế biến thực phẩm đƣợc Nhà trƣờng hƣớng dẫn bao tiêu sản phẩm sau sản xuất Trƣờng tổ chức hoạt động dịch vụ sản xuất sơ chế, kiểm định chất lƣợng thực phẩm: loại bánh, xúc xích, sau cung cấp cho Trƣờng Mầm non, Tiểu học đại bàn Quận 9, Quận Thủ Đức…., Tiếp tục công tác liên kết đào tạo nghề: Tiếp tục liên kết với Trƣờng Cao đẳng, Đại học mở lớp liên thông nhƣ đào tạo nâng cao tay nghề cho học viên; Tăng cƣờng hợp tác với nƣớc khu vực vấn đào tạo nghề giải việc làm cho học viên Để phát huy tối ƣu công trang thiết bị dạy nghề trọng điểm nhƣ nghề Chế biến thực phẩm, Kỹ thuật chế biến ăn thơng qua việc kết hợp thực nhiệm vụ đào tạo nghề, đồng thời tận dụng tổ chức sản xuất dịch vụ, nhằm tạo lợi nhuận để tăng thu nhập cho CBGV Trƣờng, bên cạnh đảm bảo sau tốt nghiệp trƣờng học viên có việc làm ổn định hình thức nhƣ: thành lập Trung tâm cung cấp đồ ăn cho khu vực dân cƣ lân cận, khu công nghiệp – khu chế xuất Nhà hàng, khách sạn… nhằm mục đích giải đƣợc đầu vào (Nguyên liệu, lao động), đầu ( Sản phẩm sau chế biến), thông qua việc hàng năm giữ lại học viên đạt kết cao để nâng cao nguồn nhân lực cho Nhà trƣờng Thu hút tham gia doanh nghiệp, sở sản xuất kinh doanh địa bàn lân cận để tham gia vào trình tổ chức đào tạo tiếp nhận ngƣời tốt nghiệp sau đào tạo hình thức: hợp tác đào tạo nhà trƣờng doanh nghiệp; hợp tác giao lƣu, tổ chức tham quan doanh nghiệp; giảng viên nghiên 68 Footer Page -Footer Page -Footer Page 78 of 85 Header Page 79 of 85 cứu thực tiễn doanh nghiệp; xây dựng Chƣơng trình đào tạo; mời cán kỹ thuật tham gia hƣớng dẫn học viên học thực hành trƣờng góp phần tạo điều kiện cho sinh viên Trƣờng có nhiều hội tìm kiếm việc làm c) Xây dựng sách quảng bá, giới thiệu Trƣờng + Tiếp tục thông tin quảng cáo hệ thống thơng tin đại chúng Đài Truyền hình, Đài Phát thanh, Báo tin Gửi tờ rơi, gửi thông báo đến UBND phƣờng, để nhân dân nắm đầy đủ cấu, ngành nghề đào tạo, cử cán chuyên trách tuyển sinh đến Trƣờng THPT, THCS, Trung tâm dạy nghề GD thƣờng xuyên, để tƣ vấn hƣớng dẫn tuyển sinh + Xây dựng đƣợc website với nhiều tiện ích hình ảnh hoạt động đào tạo, đăng ký tuyển sinh, kết đào tạo, chat trực tuyển,…để phục vụ hoạt động tuyển sinh Nhà trƣờng + Liên kết tạo đấu mối với Trung tâm GDTX&DN, cấp Hội phụ nữ huyện, tỉnh để tuyển chọn, đào tạo nghề nhà trƣờng mạnh + Cải tiến cách tiếp nhận hồ sơ học sinh theo hƣớng chun mơn hố ngƣời có hiểu biết để giải thích trả lời cho thí sinh 3.2.5 Nhóm biện pháp nâng cao lực máy quản lý tài máy Nhà trường theo hướng tinh giản, gọn nhẹ Căn chức năng, nhiệm vụ chung đƣợc giao, thực rà soát chức năng, nhiệm vụ phòng/khoa, phận, sở đánh giá hiệu hoạt động, công tác quản lý để kiện toàn, cấu lại máy theo hƣớng tinh gọn, chuyên sâu, giảm tối đa phận gián tiếp triển khai nhiệm vụ Đồng thời, xây dựng quy trình xử lý, giải cơng việc đơn vị, phận nhƣ phối kết hợp phòng/khoa, phận cách khoa học, hợp lý, giảm khâu trung gian không cần thiết, đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc thực cơng khai quy trình xử lý, giải cơng việc Thứ nhất, Nâng cao lực đội ngũ cán kế toán Năng lực đội ngũ cán kế tốn định chất lƣợng, hiệu cơng tác hạch tốn kế tốn quản lý tài Do đó, nâng cao lực đội ngũ cán kế toán yêu cầu khách quan đơn vị Đây vấn đề quan trọng trình đổi nâng cao hiệu hoạt động tài Trƣờng Để thực 69 Footer Page -Footer Page -Footer Page 79 of 85 Header Page 80 of 85 đƣợc mục tiêu nâng cao lực đội ngũ cán kế toán cần phải có kế hoạch tổng thể, thực từ khâu tuyển chọn, sử dụng, đào tạo bồi dƣỡng cán Theo cần thực biện pháp sau: + Một là, Xây dựng tiêu chuẩn cán bộ, tiêu chuẩn nghiệp vụ đội ngũ cán kế tốn Từ làm để tuyển dụng cán Tạo điều kiện cho cán trẻ đƣợc tuyển dụng nhằm phát huy lực cán bộ, nâng cao kinh nghiệm công tác chuyên môn + Hai là, Cần tạo điều kiện cho cán làm công tác kế toán đƣợc tham dự khoá học tập, bồi dƣỡng nâng cao trình độ chun mơn ngồi nƣớc có hội + Ba là, Đối với số cán cơng tác có trình độ nghiệp vụ thấp cần có kế hoạch đào tạo bồi dƣỡng để nâng cao trình độ Có sách động viên, khuyến khích cán học tập, đáp ứng u cầu chun mơn đƣợc giao Trong cần kết hợp với nỗ lực cá nhân + Bốn là, Có sách động viên, khuyến khích cán học tập, nghiên cứu để đáp ứng đƣợc yêu cầu chuyên môn đƣợc phân công, thông qua việc hỗ trợ kinh phí học tập, tạo điều kiện thời gian + Năm là, Phân công công việc với lực, trình độ ngƣời, nguyên tắc không kiêm nhiệm, đảm bảo đựơc kiểm sốt lẫn chun mơn; Hoặc ln chuyển cơng việc theo định kỳ để cá nhân có điều kiện tiếp cận với nhiều vị trí cơng tác khác nhau, bổ sung đƣợc kiến thức thiếu Thứ hai, Sắp xếp hoàn thiện máy kế tốn Để thực tốt vai trò chức máy kế tốn tài phải đƣợc tổ chức cách khoa học, hợp lý Với thực trạng nay, Trƣờng TCN Lê Thị Riêng cần phải có biện pháp hồn thiện tổ chức máy kế tốn góp phần nâng cao chất lƣợng, hiệu cơng tác quản lý tài Các biện pháp cần thực hiện: - Kiện tồn lại máy kế tốn tài gồm ngƣời (01 cán làm kế tốn đào tạo, 01 kế toán thu nghiệp, 01 lãnh đạo phòng) Trong q trình hoạt động cần có phối hợp với đơn vị, phòng/khoa có liên quan việc thu thập, xử lý cung cấp thông tin, số liệu phục vụ quản lý - Lựa chọn vận dụng hình thức kế tốn phù hợp với đặc điểm tổ chức hoạt động Trƣờng 70 Footer Page -Footer Page -Footer Page 80 of 85 Header Page 81 of 85 Thứ ba, Tăng cƣờng áp dụng cơng nghệ thơng tin cơng tác kế tốn, nhƣ hoạt động đào tạo Để phục vụ tốt cơng tác quản lý kế tốn Trƣờng, cần thực giải pháp sau: - Trang bị đồng thiết bị tin học đựơc nối mạng để trao đổi thông tin, liệu nội bộ; tra cứu, truy cập thông tin, nhận gửi liệu bên ngồi phục vụ cơng tác quản lý kế tốn nhƣ công tác đào tạo nghề; - Đào tạo kiến thức tin học, đặc biệt kiến thức phần mềm quản lý kế toán cho đội ngũ cán làm cơng tác nhƣ: Chƣơng trình kế tốn máy, chƣơng trình quản lý tài sản cơng, chƣơng trình lƣơng, khai báo thuế, nộp BHXH… 3.2.6 Nhóm biện pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý tài Đối với Nhà trƣờng xây dựng, hồn thiện tiêu chí kiểm tra, giám sát chế tài dạy nghề cần thiết, nhằm nâng cao hiệu sử dụng tài sản, nhân lực, sớm phát hiện, ngăn chặn xử lý hành vi tiêu cực quản lý tài chính, chống tham nhũng, lãng phí thơng qua hoạt động cụ thể nhƣ: - Công tác xây dựng quy chế chi tiêu nội để thực thi quyền tự chủ sử dụng nguồn lực tài trƣờng cần chi tiết, đảm bảo đƣợc tính cơng khai; chi tiết nguồn thu, mức thu, tổng quy mô thu; chi tiết khoản chi, mức chi quy mô chi; chi tiết mục tiêu tiêu chuẩn phân phối nguồn tài chính, chi tiết quy định thủ tục kiểm tra giám sát… Quan trọng quy chế chi tiêu nội cần đề biện pháp quản lý tăng thu, tiết kiệm chi, xác định trách nhiệm phòng/khoa cá nhân cơng tác quản lý sử dụng nguồn tài - Thơng qua việc kiểm tra chấp hành định mức chi tiêu dạy nghề, kiểm tra tính mục đích việc sử dụng khoản chi, tăng cƣờng kiểm tra giám sát khâu lập dự toán, khâu thực khâu toán Trƣờng - Tăng cƣờng kiểm tra giám sát việc mua sắm loại trang thiết bị dạy nghề có giá trị cao để đảm bảo chất lƣợng giá thích hợp cho thiết bị mua sắm, tránh tình trạng mua bán lại máy móc thiết bị cũ, chất lƣợng kém, đơn giá cao, gây lãng phí nguồn vốn, đồng thời ảnh hƣởng xấu đến chất lƣợng đào tạo Do đó, để đảm bảo đƣợc tính hiệu việc quản lý sử dụng kinh phí, Ban tra nhân dân cần tăng cƣờng kiểm tra cơng tác lập, chấp hành tốn ngân 71 Footer Page -Footer Page -Footer Page 81 of 85 Header Page 82 of 85 sách, đảm bảo thực theo kế hoạch, cân đối tỷ trọng nhóm mục chi Kiểm tra, tra thƣờng xuyên kết hợp với kiểm tra đột xuất để đảm bảo tình hình kiểm tra trung thực khách quan Tăng cƣờng quyền hạn trách nhiệm Ban tra nhân dân, đồng thời phải có biện pháp xử lý thích hợp trƣờng hợp sử dụng sai kinh phí 3.3 Một số khuyến nghị Để phát huy kết đạt đƣợc tháo gỡ khó khăn vƣớng mắc chế quản lý tài cho đơn vị nghiệp cơng lập, nhà nƣớc cần quan tâm giải vấn đề sau: Thứ nhất, Tiếp tục hoàn thiện thể chế Nhà nƣớc nguồn NSNN đầu tƣ phát triển dạy nghề Dạy nghề với đặc thù đầu tƣ lớn sở vật chất thiết bị, trang bị máy móc, đổi hệ thống chƣơng trình giáo trình, phƣơng pháp đào tạo nghề; chi phí tốn nguyên nhiên vật liệu thực hành; đối tƣợng học chủ yếu ngƣời nghèo; tâm lý xã hội nặng nề văn bằng, khoa cử (không muốn học nghề); chƣa hấp dẫn nhà đầu tƣ (vì nguồn thu ít, khả thu hồi vốn chậm…) nên xã hội hố nguồn lực đầu tƣ khó khăn so với bậc học khác Do đó, để phát triển dạy nghề thời gian tới NSNN tiếp tục phải đóng vai trò chủ đạo đầu tƣ cho dạy nghề để thực chủ trƣơng đào tạo nghề trình độ cao đáp ứng yêu cầu nghiệp CNH, HĐH; phổ cập nghề cho ngƣời lao động Nâng tỷ lệ chi cho dạy nghề tổng ngân sách chi cho giáo dục đào tạo lên khoảng 12% - 13% Ngân sách nhà nƣớc tập trung cho sở dạy nghề, nghề trọng điểm; vùng khó khăn, vùng núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; đào tạo giáo viên, cán quản lý dạy nghề; phát triển chƣơng trình; đào tạo nghề cho lao động nơng thơn; đào tạo nghề cho đối tƣợng sách, nhóm yếu xã hội phổ cập nghề cho ngƣời lao động; bƣớc giảm chênh lệch mức độ thụ hƣởng dịch vụ đào tạo nghề vùng, miền Thu hút nguồn lực quốc tế đào tạo nghề; đồng thời, huy động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nƣớc, ngƣời học để phát triển dạy nghề Thứ hai, Hoàn thiện chế, sách Nhà nƣớc để tăng thu tài từ hoạt động nghiệp gắn với đào tạo sở dạy nghề 72 Footer Page -Footer Page -Footer Page 82 of 85 Header Page 83 of 85 Các hoạt động nghiệp gắn với nhiệm vụ đào tạo CSDN có vai trò ý nghĩa vơ quan trọng, mặt góp phần tạo động cho sở đào tạo, gắn đào tạo với thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đồng thời tạo nguồn thu tài để phát triển hoạt động đào tạo nâng cao thu nhập cho cán bộ, giáo viên, học sinh CSDN Trong thời gian tới, Nhà nƣớc cần nghiên cứu, ban hành chế sách nhằm khuyến khích trƣờng tăng cƣờng hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, liên kết gắn với đào tạo để tăng nguồn thu nghiệp hỗ trợ chi phí chi thƣờng xuyên CSDN, cụ thể là: + Cơ chế, sách tín dụng đầu tƣ sở vật chất, thiết bị dạy nghề + Cơ chế, sách quản lý, sử dụng trang thiết bị đƣợc đầu tƣ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gắn với đào tạo nghề + Cơ chế, sách tiền cơng, tiền lƣơng giáo viên, cán học sinh học nghề + Cơ chế, sách ƣu đãi thuế hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gắn với đào tạo nghề (đƣợc giữ lại khoản thuế phải nộp theo quy định để bổ sung vào Quỹ phát triển nghiệp CSDN) Đánh giá mơ hình hoạt động CSDN triển khai có hiệu chế độ tự chủ tài chính, huy động đƣợc nhiều nguồn thu nghiệp thời gian qua, sở rút kinh nghiệm, đề xuất hoàn chỉnh chế sách cho phù hợp với thực tế để nhân rộng mơ hình có hiệu Nhà nƣớc cần có sách tăng cƣờng hợp tác quốc tế dạy nghề, sớm ban hành thông tƣ hƣớng dẫn tài chính, kế tốn, kiểm tốn thuế hợp tác, đầu tƣ nƣớc lĩnh vực giáo dục, đào tạo dạy nghề nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thu hút nhà đầu tƣ, DN nƣớc đầu tƣ vào lĩnh vực Thực phân cấp quản lí giao quyền tự chủ cho đơn vị Cơ chế tài cần linh hoạt hơn, tùy theo loại hình hoạt động, đồng thời có biện pháp quản lí phù hợp Thực chế cấp phát quản lý tài dạy nghề theo "đầu vào" sang chế cấp phát quản lý theo "đầu ra" Thứ ba, Đổi chế phân bổ ngân sách cho dạy nghề theo hƣớng thống quy trình, gắn với việc quy định rõ trách nhiệm quan quản lý nhà nƣớc dạy nghề cấp CSDN quy trình ngân sách Phân bổ ngân sách phải đảm 73 Footer Page -Footer Page -Footer Page 83 of 85 Header Page 84 of 85 bảo khoa học, hợp lý rõ ràng, công khai theo mục tiêu ƣu tiên đƣợc xác định sách phát triển dạy nghề; tiêu chí để phân bổ ngân sách phải rõ ràng, linh hoạt, hài hòa, dễ xác định phù hợp với điều kiện cụ thể, nhƣ: + Bộ Tài chủ trì, phối hợp với Bộ LĐTBXH Bộ, ngành khác xây dựng quy trình chuẩn bị kế hoạch tài dạy nghề hàng năm trung hạn đảm bảo việc sử dụng tài có hiệu quả, thống thể trách nhiệm quản lý ngành Bộ Tài Bộ LĐTBXH + Bộ LĐTBXH có quyền trách nhiệm tham gia với Bộ Tài chính, Bộ KH-ĐT việc phân bổ dự toán NSNN chi cho toàn lĩnh vực dạy nghề hàng năm bộ, ngành, địa phƣơng; chấm dứt tình trạng phân tán nguồn lực ngân sách cho dạy nghề nhƣ + Bộ LĐTBXH địa phƣơng phải xây dựng quy hoạch phát triển dạy nghề để nâng cao hiệu đầu tƣ tài Thứ tƣ, Cơ chế quản lý tài dạy nghề phải nâng cao hiệu hoạt động quản lý, sử dụng ngân sách CSDN, tăng cƣờng quyền tự chủ tài chính, quyền tự chịu trách nhiệm hoạt động CSDN Đồng thời tăng thêm quyền chủ động cho CSDN sử dụng nguồn lực nhằm nâng cao hiệu chất lƣợng dạy nghề Thứ năm, Tạo điều kiện chế, sách cho doanh nghiệp liên kết với trƣờng nghề đào tạo giải việc làm; nhận học sinh, sinh viên nhà trƣờng đến doanh nghiệp thực hành, thực tập Xây dựng mơ hình, hình thức phƣơng thức hợp tác, gắn kết doanh nghiệp sở đào tạo để nâng cao khả có việc làm cho ngƣời lao động sau đƣợc đào tạo Phát triển mạnh sở dạy nghề doanh nghiệp để đào tạo nghề cho doanh nghiệp cho xã hội; khuyến khích phát triển dạy nghề dây chuyền sản xuất doanh nghiệp Tăng cƣờng vai trò đại diện doanh nghiệp (VCCI, VCOPSME, Hội nghề nghiệp ) trình xây dựng sách, chiến lƣợc, kế hoạch triển khai hoạt động dạy nghề [19] Thứ sáu, Nhà nƣớc cần nâng cao nhận thức vai trò, vị trí cơng tác kiểm tra, giám sát tài dạy nghề đơn vị Công việc đƣợc thực thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dƣỡng kiến thức kiểm tra, giám sát quy định trách nhiệm ngƣời lãnh đạo Ban Thanh Tra Nhân Dân việc lãnh đạo, đạo, tổ chức thực kiểm tra, giám sát tài dạy nghề quan để kịp thời phát sai phạm có biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa thích hợp 74 Footer Page -Footer Page -Footer Page 84 of 85 Header Page 85 of 85 KẾT LUẬN CHƢƠNG Chƣơng Luận văn hoàn thành số nội dung sau: - Nêu phƣơng hƣớng phát triển Trƣờng giai đoạn 2016 – 2020; quan điểm mục tiêu quản lý tài Trƣờng TCN Lê Thị Riêng; - Từ thực trạng chế quản lý tài Trƣờng TCN Lê Thị Riêng thời gian qua, đặc biệt hạn chế nguyên nhân hoạt động quản lý tài Trƣờng nhƣ chế sách hành Nhà nƣớc, để đƣa số biện pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện chế quản lý tài dạy nghề CSDN nói chung Trƣờng TCN Lê Thị Riêng nói riêng khâu: chế, sách quản lý tài chính; chế huy động trì nguồn vốn; nâng cao lực máy quản lý tài chính; tăng cƣờng cơng tác kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý tài Đồng thời, đƣa đề nghị quan nhà nƣớc cần quan tâm giải khó khăn vƣớng mắc chế quản lý tài cho đơn vị nghiệp cơng lập nói chung CSDN nói riêng 75 Footer Page -Footer Page -Footer Page 85 of 85 Header Page 86 of 85 KẾT LUẬN Hiện nay, việc gia nhập tổ chức thƣơng mại giới mở cho nhiều hội nhƣng có nhiều thách thức nhiều lĩnh vực, có lĩnh vực đào tạo, đặc biệt đào tạo nghề, điều đòi hỏi phải nâng cao chất lƣợng đào tạo nghề Trong trình phát triển đó, quản lý tài theo chế tự chủ mắt xích quan trọng, cách nhanh nâng cao tự chịu trách nhiệm từ nâng cao chất lƣợng đào tạo Tài sở giáo dục đào tạo nghề có vai trò quan trọng phát triển hệ thống đào tạo nghề, nghiên cứu khoa học, vừa phƣơng tiện để hệ thống đào tạo trì đƣợc hoạt động mình, vừa cơng cụ để Nhà nƣớc sở đào tạo thực chức theo mục tiêu định Trong sở đào tạo, khả quản lý tài theo chế tự chủ tài cao việc nâng cao chất lƣợng đào tạo, đổi phƣơng pháp giảng dạy, đổi trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học, nâng cao đời sống cán cơng nhân viên có điều kiện thực tốt Với thái độ làm việc nghiêm túc, luận văn có đƣợc thành cơng bản, nhƣ: Thứ nhất, luận văn phát triển làm rõ thêm vị trí, vai trò dạy nghề phát triển kinh tế - xã hội; phát triển bổ sung thêm lý luận nhằm làm rõ khái niệm, nội dung chế quản lý tài theo chế tự chủ dạy nghề yếu tố tác động tới chế quản lý tài dạy nghề Thứ hai, sở khảo sát thực tiễn, luận văn sâu phân tích đánh giá thực trạng chế quản lý tài Trƣờng TCN Lê Thị Riêng; đƣợc mặt đƣợc, mặt chƣa đƣợc nguyên nhân chế quản lý tài giai đoạn 2012 - 2015 Thứ ba, sở lý luận chế quản lý tài theo chế tự chủ dạy nghề, thực trạng Trƣờng TCN Lê Thị Riêng, luận văn nêu quan điểm đề xuất 04 nhóm biện pháp 05 khuyến nghị với quan quản lý Nhà nƣớc nhằm hoàn thiện chế quản lý tài theo chế tự chủ nhằm thúc đẩy phát triển dạy nghề nƣớc ta thời gian tới 76 Footer Page -Footer Page -Footer Page 86 of 85 Header Page 87 of 85 Do giới hạn kiến thức thời gian nghiên cứu nên luận văn không tránh khỏi sai sót, hạn chế, biện pháp đƣa nặng tình gợi mở Tác giả mong góp ý thầy, giáo đồng nghiệp giúp tác giả hoàn thiện đề tài nghiên cứu mình./ 77 Footer Page -Footer Page -Footer Page 87 of 85 Header Page 88 of 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đối với tài liệu thông thƣờng Đồng chủ biên: GS.TS: Lƣu Thị Hƣơng, TS Vũ Duy Hào (2003) - Tài doanh nghiệp Nhà xuất lao động Hà Nội Đối với tài liệu văn tổ chức, quan TS Vũ Trụ Phi – Giảng viên Trƣờng Đại học Hàng Hải Việt Nam (2013) – Giáo trình mơn Quản trị tài PGS.TS Đặng Cơng Xƣởng - Giảng viên Trƣờng Đại học Hàng Hải Việt Nam (2013) – Quản lý Nhà nƣớc kinh tế Luật dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 Nghị định số 43/2006/Nđ-CP ngày 25/04/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài áp dụng cho đơn vị nghiệp công lập Thơng tƣ số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 Bộ Tài hƣớng dẫn thực Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp có thu Thơng tƣ số 81/2006/TT-BTC ngày 06/09/2006 Bộ Tài hƣớng dẫn chế độ kiểm soát chi đơn vị nghiệp công lập thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài áp dụng cho đơn vị nghiệp công lập Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XI Luật giáo dục Nghề nghiệp số: 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014 10 Quyết định số 489/QĐ- ĐCT ngày 22/9/2006 Trung ƣơng Hội LHPN Việt Nam; việc Quyết định Thành lập Trƣờng TCN Lê Thị Riêng 11 Quyết định số: 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 việc phê duyệt Đề án “Đào ta ̣o nghề cho lao đô ̣ng nông thôn đế n năm2020” 12 Quyết định số 295 /QĐ-TTg ngày 26/02/2010 Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Đề án “ Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015”; 78 Footer Page -Footer Page -Footer Page 88 of 85 Header Page 89 of 85 13 Quyết định số 854/QĐ- BLĐTBXH ngày 6/06/2013 Bộ Lao động Thƣơng binh & Xã hội việc “Phê duyệt nghề trọng điểm trƣờng đƣợc lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011 – 2015 định hƣớng đến năm 2020; 14 Luật Ngân sách nhà nƣớc số: 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 15 Luật Ngân sách nhà nƣớc số: 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015 16 Nghị định số: 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015, quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập Đối với tài liệu báo cáo hội nghị, hội thảo 17 Báo cáo tài chính; Quy chế chi tiêu nội năm 2012, 2013, 2014, 2015 Trƣờng TCN Lê Thị Riêng Đối với tài liệu luận văn, luận án 18 Trƣơng Anh Dũng – Hoàn thiện chế quản lý tài thúc đẩy phát triển dạy nghề Việt Nam đến năm 2020 – Luận án tiến sĩ - Học Viện Tài Chính 19 Chu Hà Tịnh - Luận văn nghiên cứu hồn thiện chế tự chủ tài Trung tâm Hƣớng nghiệp Giáo dục thƣờng xuyên tỉnh Quảng Ninh – Trƣờng Đại học Mỏ địa chất Đối với tài liệu từ tạp chí, báo 20 Tạp chí Tài số – 2014 - Đổi chế quản lý tài dạy nghề 21 Viện nghiên cứu Khoa học dạy nghề (2012), Báo cáo dạy nghề Việt Nam 22 Viện nghiên cứu Khoa học dạy nghề (2013), Báo cáo dạy nghề Việt Nam 23 Viện nghiên cứu Khoa học dạy nghề (2014), Báo cáo dạy nghề Việt Nam 24 Nghiên cứu TS Nguyễn Trƣờng Giang - Phó Vụ trƣởng Vụ Hành Sự nghiệp - Bộ Tài năm 2012 với viết Đổi chế tài gắn với nâng cao chất lƣợng đào đại học kỷ yếu Hội thảo “Đổi chế tài giáo dục đại học” Ủy ban Tài - Ngân sách Quốc hội Bộ Tài phối hợp tổ chức, Hà Nội 25 Ban Tuyên giáo Trung ƣơng, Tổng cục Dạy nghề, Viện nghiên cứu phát triển Phƣơng Đơng (2012) - Đổi bản, tồn diện giáo dục đào tạo Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 26 Tổng cục dạy nghề - Cơ chế tự chủ “chìa khóa” đổi quản lý giáo dục nghề http://tcdn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/6217/seo/Co-che-tu79 Footer Page -Footer Page -Footer Page 89 of 85 Header Page 90 of 85 chu chia-khoa-doi-moi-quan-ly-giao-duc-nghe-nghiep/Default.aspx 27 Tạp chí Tài - Giao quyền tự chủ cho sở giáo dục nghề nghiệp http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/giao-quyen-tu-chucho-cac-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-58050.html 80 Footer Page -Footer Page -Footer Page 90 of 85 ... phát từ lý trên, xin chọn đề tài Biện pháp nâng cao hiệu quản lý tài theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm Trường Trung Cấp Nghề Lê Thị Riêng” để làm luận văn thạc sỹ - chuyên ngành Quản lý kinh... 59 CHƢƠNG 3: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO HƢỚNG TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH CỦA TRƢỜNG TCN LÊ THỊ RIÊNG 60 3.1 Phƣơng hƣớng phát triển Trƣờng TCN Lê Thị Riêng giai... sở lý luận chế quản lý tài dạy nghề theo chế tự chủ tài sở đào tạo nghề Chƣơng 2: Đánh giá thực trạng hoạt động quản lý tài Trƣờng Trung cấp nghề Lê Thị Riêng giai đoạn 2012 - 2015 Chƣơng 3: Biện
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Trường Trung Cấp Nghề Lê Thị Riêng”_2, Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Trường Trung Cấp Nghề Lê Thị Riêng”_2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay