BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM_2

94 11 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 12:23

Header Page of 85 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, trực tiếp thực dƣới hƣớng dẫn thày giáo hƣớng dẫn PGS.TS Dƣơng Văn Bạo Các số liệu, kết tính tốn nêu luận văn trung thực, xuất phát từ tình hình hoạt động thực tế Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng chƣa đƣợc công bố công trình khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Hải Phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2016 Học viên Nguyễn Hoài Nam Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 i Header Page of 85 LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám Hiệu, thầy cô trƣờng Đại học Hàng Hải Việt Nam truyền đạt kiến thức, hƣớng dẫn, cung cấp tài liệu cần thiết giúp đỡ suốt thời gian học tập nhƣ thời gian trình tìm kiếm kiến thức để thực luận văn Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Dƣơng Văn Bạo bảo nhiệt tình hƣớng dẫn giúp tơi hồn thành luận văn Do trình độ nghiên cứu khả hạn chế, kinh nghiệm thực tiễn chƣa nhiều nên nội dung luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tơi mong nhận đƣợc góp ý thầy bạn đọc để tơi bổ sung, hồn thiện nội dung luận văn tốt Tơi xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2016 Học viên Nguyễn Hoài Nam Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 ii Header Page of 85 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tín dụng chất lƣợng tín dụng ngân hàng 1.1.1 Tín dụng ngân hàng 1.1.2 Chất lƣợng tín dụng ngân hàng 1.2 Hệ thống tiêu đánh giá chất lƣợng tín dụng ngân hàng 11 1.2.1 Hệ thống nhóm tiêu đánh giá chất lƣợng tín dụng ngân hàng 11 1.2.2 Các nhân tố ảnh hƣởng tới chất lƣợng tín dụng ngân hàng 17 1.3 Nâng cao chất lƣợng tín dụng ngân hàng 22 1.3.1 Khái niệm 22 1.3.2 Ý nghĩa 23 1.3.3 Phƣơng hƣớng 25 CHƢƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 28 2.1 Giới thiệu tổng quát Ngân hàng 28 2.1.1 Sự đời, phát triển nhiệm vụ Ngân hàng 28 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 30 2.1.3 Kết thực hoạt động kinh doanh Ngân hàng giai đoạn 2011-2015 32 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 iii Header Page of 85 2.1.4 Tình hình doanh nghiệp xây lắp vay vốn Ngân hàng 42 2.2 Đánh giá chất lƣợng tín dụng doanh nghiệp xây lắp Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng giai đoạn 2011-2015 49 2.2.1 Dƣ nợ kết cấu dƣ nợ tín dụng 49 2.2.2 Chất lƣợng nợ vay Ngân hàng doanh nghiệp xây lắp 53 2.2.3 Thu nhập từ hoạt động tín dụng doanh nghiệp xây lắp 54 2.2.4 Vòng quay vốn tín dụng 56 2.2.5 Hiệu suất sử dụng vốn 56 2.2.6 Chỉ tiêu khác 57 2.3 Kết đạt đƣợc hạn chế 59 2.3.1 Kết đạt đƣợc 59 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 60 CHƢƠNG 3: BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 64 3.1 Định hƣớng chiến lƣợc phát triển hoạt động Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng 64 3.1.1 Định hƣớng phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam 64 3.1.2 Định hƣớng phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng 66 3.2 Biện pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng doanh nghiệp xây lắp Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng 68 3.2.1 Nhóm giải pháp tổng thể 68 3.2.2 Nhóm giải pháp cụ thể 71 3.3 Một số đề xuất, kiến nghị 78 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 iv Header Page of 85 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Chữ viết tắt Giải thích BCTC Báo cáo tài BCTN Báo cáo thƣờng niên BIDV Việt Nam Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam BIDV Hải Phòng Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng DNXL Doanh nghiệp xây lắp XDCB Xây dựng HĐKD Hoạt động kinh doanh DPRR Dự phòng rủi ro LNTT Lợi nhuận trƣớc thuế LNST Lợi nhuận sau thuế NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại TMCP Thƣơng mại cổ phần ROA Tỷ suất sinh lời tổng tài sản ROE Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng CBTD Cán tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm CIC VCSH Trung tâm thơng tin tín dụng Vốn chủ sở hữu Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 v Header Page of 85 DANH MỤC CÁC BẢNG Số bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Tên bảng Cơ cấu huy động nguồn vốn BIDV Hải Phòng giai đoạn 2011-2015 Tăng trƣởng tốc độ tăng trƣởng cấu huy động nguồn vốn BIDV Hải Phòng giai đoạn 2011-2015 Doanh thu từ hoạt động dịch vụ BIDV Hải Phòng giai đoạn 2010-2015 Kết hoạt động kinh doanh BIDV Hải Phòng giai đoạn 2011-2015 Một số tiêu khác BIDV Hải Phòng giai đoạn 20112015 Một số cơng trình trọng điểm DNXL vay vốn Ngân hàng Đánh giá chất lƣợng cho vay BIDV Hải Phòng giai đoạn 2011-2015 Trang 33 34 39 40 41 46 53 2.8 Hiệu suất sử dụng vốn Ngân hàng giai đoạn 2011-2015 57 3.1 Một số tiêu chủ yếu năm 2016 64 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 vi Header Page of 85 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hình 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Tên hình Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng Tình hình huy động vốn BIDV Hải Phòng giai đoạn 2010-2015 Tổng dƣ nợ cho vay BIDV Hải Phòng giai đoạn 20102015 Doanh số cho vay thu nợ BIDV Hải Phòng giai đoạn 2010-2015 Cơ cấu dƣ nợ cho vay BIDV Hải Phòng theo kỳ hạn giai đoạn 2010-2015 Cơ cấu tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ cho vay BIDV Hải Phòng theo thành phần kinh tế giai đoạn 2010-2015 Cơ cấu tỷ trọng dƣ nợ cho vay BIDV Hải Phòng theo loại tiền Trang 31 32 35 35 36 37 38 Doanh thu từ hoạt động dịch vụ dịch vụ ròng từ kinh 2.8 doanh ngoại tệ, phái sinh BIDV Hải Phòng giai đoạn 39 2010-2015 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 Số lƣợng tỷ trọng DNXL tổng số KHDN có quan hệ tín dụng với BIDV Hải Phòng giai đoạn 2011-2015 Cơ cấu số vay DNXL đƣợc giải ngân theo sản phẩm tín dụng năm 2015 Dƣ nợ cho vay DNXL tổng dƣ nợ BIDV Hải Phòng giai đoạn 2011-2015 Tăng trƣởng tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ cho vay DNXL BIDV Hải Phòng giai đoạn 2011-2015 Dƣ bảo lãnh DNXL BIDV Hải Phòng giai đoạn 2011-2015 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 vii 47 48 49 49 50 Header Page of 85 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 Tăng trƣởng tốc độ tăng trƣởng dƣ bảo lãnh DNXL BIDV Hải Phòng giai đoạn 2011-2015 Cơ cấu dƣ nợ cho vay DNXL BIDV Hải Phòng theo kỳ hạn 2011-2015 Cơ cấu dƣ nợ cho vay DNXL BIDV Hải Phòng theo loại tiền 2011-2015 Tỷ lệ nợ xấu nợ nhóm tổng dƣ nợ BIDV Hải Phòng 2010-2015 Lợi nhuận từ hoạt động cho vay DNXL tổng lợi nhuận từ hoạt động cho vay giai đoạn 2011-2015 Doanh số cho vay, thu nợ, thu lãi DNXL BIDV Hải Phòng 2011-2015 Vòng quay vốn tín dụng DNXL BIDV Hải Phòng 2011-2015 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 viii 51 52 53 54 54 55 56 Header Page of 85 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ý nghĩa thực tiễn, khoa học đề tài Hội nhập kinh tế quốc tế xu tất yếu yêu cầu khách quan quốc gia giai đoạn Việt Nam khơng nằm ngồi xu hƣớng Sau 20 năm đổi mới, đất nƣớc ta đạt đƣợc thành tựu đáng khích lệ: tốc độ tăng trƣởng kinh tế cao liên tục tăng qua năm; đời sống nhân dân ngày đƣợc cải thiện nâng cao – an sinh xã hội; nguồn tiền tệ tích tụ kinh tế đƣợc khai thác nhiều hình thức khác để đáp ứng nhu cầu đầu tƣ phát triển Việt Nam bƣớc thực q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc; vậy, nhu cầu vốn doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp xây lắp (DNXL) nói riêng ngày gia tăng Hệ thống ngân hàng đóng vai trò thực việc huy động vốn sử dụng vốn cách hiệu quả, tác động tích cực DNXL Hoạt động tín dụng hoạt động mang tính sơ khai, chất ngân hàng hoạt động kinh doanh đem lại nguồn thu chủ yếu cho ngân hàng Do đó, RRTD xảy có tác động lớn đến tình hình hoạt động kinh doanh tồn TCTD Ngày nay, NHTM không ngừng mở rộng thị trƣờng, mở rộng quy mơ hoạt động RRTD đồng thời gia tăng Nâng cao chất lƣợng tín dụng DNXL trở thành tốn khơng dễ dàng cho hệ thống ngân hàng Vấn đề đặt làm để tạo điều kiện cho DNXL vay, đồng thời phải quản lý, kiểm soát cách chặt chẽ hạn chế đến mức thấp RRTD xảy ra, góp phần giảm thiểu thiệt hại phát sinh, gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng Xuất phát từ thực tế đó, tơi chọn đề tài: “Biện pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng doanh nghiệp xây lắp Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng” Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page 10 of 85 Mục đích nghiên cứu luận văn Trƣớc hết, luận văn hệ thống hóa lý luận hoạt động tín dụng nâng cao chất lƣợng tín dụng NHTM nội dung: khái niệm, đặc điểm, phân loại tín dụng ngân hàng chất lƣợng tín dụng ngân hàng; hệ thống tiêu chí đánh giá, nhân tố ảnh hƣởng tới chất lƣợng tín dụng ngân hàng; khái niệm, ý nghĩa phƣơng hƣớng nâng cao chất lƣợng tín dụng NHTM Tiếp theo, dựa số liệu thu thập đƣợc, luận văn tiến hành phân tích thực trạng, nhận xét, đánh giá việc nâng cao chất lƣợng tín dụng DNXL Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng Cuối cùng, luận văn đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng tín dụng DNXL Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến việc nâng cao chất lƣợng tín dụng DNXL Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng - Phạm vi nghiên cứu: Chất lƣợng tín dụng DNXL Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng giai đoạn 2011 – 2015 Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực mục đích nội dung nghiên cứu đặt ra, luận văn sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu chủ yếu sau đây: Phương pháp tổng hợp: sử dụng nhằm kế thừa lý luận nâng cao chất lƣợng tín dụng ngân hàng hệ thống NHTM Việt Nam, từ hình thành sở lý thuyết cho đề tài luận văn Phương pháp thống kê: sử dụng để thu thập số liệu thực trạng nâng cao chất lƣợng tín dụng DNXL Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng Footer Page -Footer Page -Footer Page 10 of 85 Header Page 80 of 85 phát triển tốt mối quan hệ ngân hàng - khách hàng theo hƣớng ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển tài khoản cá nhân, tài khoản tiền gửi tốn (thơng qua tài khoản ngân hàng thực tốn tiền điện, nƣớc, điện thoại), sở mặt ngân hàng nắm bắt khách hàng tốt hơn, hỗ trợ đắc lực cho việc thẩm định nắm bắt thơng tin khách hàng q trình cho vay, mở rộng tăng trƣởng tín dụng Mặt khác, với việc đem lại lợi ích tiện lợi cho khách hàng ngân hàng thu hút đƣợc ngƣời dân mở tài khoản gửi tiền vào ngân hàng nhiều hơn, tăng thêm nguồn vốn cần thiết cho việc đa dạng hoá hoạt động cho vay - Cần tiếp tục củng cố, phát triển làm sản phẩm, dịch vụ có nhƣ: phục vụ khách hàng ngồi giao dịch, tổ chức thành nhóm huy động vốn trực tiếp xuống tận khách hàng nhận tiền gửi tiết kiệm, dịch vụ chi phát lƣơng cho cán doanh nghiệp doanh nghiệp, qua tài khoản ngân hàng, thu tiền lƣu động doanh nghiệp, cho thuê tủ sắt nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, tiến tới xây dựng nghiệp vụ dịch vụ ngân hàng đại - Thực cho vay linh hoạt phù hợp với đặc thù DNXL địa bàn hoạt động, tuỳ thuộc vào điều kiện kinh doanh, phong tục tập quán 3.2.2.2 Hoàn thiện sản phẩm cho vay có Một sản phẩm đƣợc coi hoàn thiện đáp ứng đồng thời điều kiện: đáp ứng nhiều nhu cầu khách hàng tạo lợi nhuận tối đa cho ngân hàng Theo đó, sản phẩm ngân hàng mà mức độ tham gia khách hàng vào q trình cung ứng đơn giản hơn, tốc độ xử lý nhanh hơn, mức độ xác cao, chi phí thấp, hiệu đem lại lớn đƣợc ƣa chuộng Bên cạnh đó, phải tạo nguồn lợi nhuận lớn, giúp tăng vị cạnh tranh so với ngân hàng khác Muốn vậy, BIDV Hải Phòng hồn thiện danh mục tín dụng có DNXL cách tích hợp thêm nhiều tiện ích, ứng dụng vào sản phẩm có, xây dựng gói sản phẩm, cải tiến sản phẩm trở nên linh Footer Page -Footer Page -Footer Page 80 of 85 72 Header Page 81 of 85 hoạt Để làm đƣợc điều này, Ngân hàng cần tập trung rà soát, đánh giá chất lƣợng sản phẩm có sở so sánh với sản phẩm loại chi nhánh ngân hàng khác địa bàn; từ hồn thiện quy trình nghiệp vụ, đơn giản thủ tục điều kiện sử dụng nhằm nâng cao khả tiếp cận nguồn vốn khách hàng 3.2.2.3 Mở rộng hình thức cho vay Nhìn chung, sản phẩm cho vay DNXL Chi nhánh thuộc loại sản phẩm truyền thống tƣơng đồng với ngân hàng khác địa bàn hoạt động Một danh mục cho vay với nhiều sản phẩm hấp dẫn, lạ bên cạnh sản phẩm truyền thống lợi nhằm thu hút giữ chân khách hàng ngân hàng Do đó, BIDV Hải Phòng xây dựng sản phẩm theo cách: Thứ nhất, đƣa thị trƣờng sản phẩm tín dụng hồn tồn Với cách thức này, giai đoạn đầu có đối thủ cạnh tranh nên đem lại nguồn lợi nhuận lớn cho ngân hàng Tuy nhiên, ngân hàng phải đối mặt với nhiều khó khăn nhƣ thiếu kinh nghiệm đội ngũ nhân viên, thói quen sử dụng sản phẩm tín dụng khách hàng đặc biệt rủi ro đầu tƣ vốn vào sản phẩm hoàn toàn Thứ hai, triển khai sản phẩm có thị trƣờng Khó khăn lớn định đầu tƣ vào loại sản phẩm gặp phải cạnh tranh gay gắt ngân hàng trƣớc, đòi hỏi sản phẩm phải có đặc điểm bật đối thủ Mặc dù vậy, với lợi ngƣời sau, BIDV Hải Phòng tránh sai lầm ngân hàng trƣớc 3.2.2.4 Nâng cao chất lượng thẩm định, xét duyệt vay vốn, đánh giá khách hàng Chi nhánh cần quan tâm tới nội dung thẩm định, tiếp tục nâng cao chất lƣợng công tác thẩm định kinh tế, kỹ thuật dự án, khoản vay thông qua tổ chức buổi tọa đàm trao đổi, học tập kinh nghiệm, cung cấp thơng tin thẩm định tín dụng cho cán thẩm định tín dụng Chi nhánh Footer Page -Footer Page -Footer Page 81 of 85 73 Header Page 82 of 85 Thẩm định phƣơng án, dự án trƣớc cho vay DNXL giải pháp tốt loại trừ tận gốc rủi ro Khó khăn lớn q trình thẩm định Chi nhánh BIDV Hải Phòng thiếu thơng tin Do đó, Chi nhánh cần phải có biện pháp thu thập lƣu trữ thông tin hiệu quả, tăng cƣờng công tác thu thập, lựa chọn thông tin chƣơng trình đầu tƣ phát triển thành phố, Bộ, ngành tình hình hoạt động doanh nghiệp Xây dựng thƣ viện tham khảo liệu làm thƣớc đo trình thẩm định đầu tƣ Đồng thời phải có kết hợp với quan ban ngành địa phƣơng để có biện pháp xác lập nguồn gốc tính xác thực thơng tin thu thập đƣợc Ngồi ra, Chi nhánh thu thập thơng tin từ bạn hàng, đối tác Doanh nghiệp, tăng cƣờng hợp tác, trao đổi thông tin với ngân hàng khác, đặc biệt ngân hàng hệ thống BIDV ngân hàng nằm địa bàn Hải Phòng Song, yếu tố cạnh tranh giữ bí mật nên tình trạng cung cấp thơng tin chƣa trung thực ngân hàng không hệ thống, đó, Chi nhánh cần có hiểu biết lẫn nhau, có thoả thuận nằm quy định cho phép Chi nhánh cần tập trung vào nguồn thông tin từ CIC cung cấp Trên sở thơng tin thu thập đƣợc, cần phân tích cẩn thận để có định xác, tránh để xảy rủi ro khách hàng sử dụng thủ đoạn lừa đảo, giả mạo hồ sơ vay vốn hay tận dụng sơ hở luật pháp để dùng tài sản chấp vay nhiều ngân hàng khác Ngồi ra, cần có phối hợp đồng chi nhánh, PGD Hội sở việc rà sốt quy trình tín dụng có, phát kịp thời tồn tại, hạn chế để có biện pháp điều chỉnh, xây dựng quy trình tín dụng hồn thiện, phù hợp cho loại sản phẩm cụ thể, đẩy nhanh tốc độ xử lý hồ sơ góp phần nâng cao khả đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Bên cạnh đó, ngân hàng nên thƣờng xuyên đánh giá lại tình hình tài hoạt động kinh doanh khách hàng, đồng thời chủ động thu thập thông tin khách hàng tiềm có nhu cầu tín dụng tƣơng lai Nhƣ vậy, khách hàng có nhu Footer Page -Footer Page -Footer Page 82 of 85 74 Header Page 83 of 85 cầu thời gian xử lý hồ sơ tín dụng giảm đi, chất lƣợng tín dụng đảm bảo Đồng thời, quy trình tín dụng ngân hàng cần hoàn thiện khâu kiểm soát quản lý việc sử dụng vốn khách hàng sau giải ngân, nhằm đảm bảo vốn vay đƣợc sử dụng mục đích nhƣ thỏa thuận, giúp ngân hàng kịp thời xử lý vi phạm khách hàng, giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu tồn hệ thống Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội để đánh giá khách hàng cánh toàn diện đƣa định cho vay cách xác Để đảm bảo an tồn q trình cho vay, CBTD phải thƣờng xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh khách hàng, khả tài chính, thay đổi hạn mức tín dụng khách hàng để đảm bảo vốn vay đƣợc sử dụng mục đích an tồn, hiệu Xác định chức nhiệm vụ đơn vị mơ hình tổ chức máy để tiến hành kiểm tra, kiểm sốt - Đối với cơng tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ: Hệ thống kiểm soát nội cần phải có trách nhiệm xác minh, phát hiện, ngăn ngừa xử lý kịp thời thiếu sót, sai phạm, yếu q trình hoạt động, cung cấp sản phẩm tín dụng Chi nhánh cho khách hàng Vì vậy, thời gian tới Chi nhánh Thanh Xuân cần làm tốt nhiệm vụ sau: Cần có phân rõ trách nhiệm phận kiểm tra, kiểm toán nội Chi nhánh dự án, phƣơng án Trong trình kiểm tra, giám sát, cán kiểm tra độc lập cần quan tâm tới dấu hiệu cảnh báo rủi ro hoạt động tín dụng Chi nhánh nhƣ đánh giá phân loại cán phân tích khơng xác mức độ rủi ro khách hàng; Việc cấp tín dụng dựa cam kết khơng chắn thiếu tính bảo đảm từ khách hàng; Tốc độ tăng trƣởng tín dụng nhanh, vƣợt khả lực kiểm soát Chi nhánh; Soạn thảo điều kiện hợp đồng tín dụng khơng rõ ràng, gây khó hiểu dẫn tới tranh chấp Đối với cơng tác giám sát việc sử dụng vốn tín dụng khách hàng: Thông qua việc theo dõi vốn vay, CBTD cần lƣu ý khách hàng biết kỳ hạn trả nợ đôn đốc họ thu xếp nguồn ngân quỹ để trả nợ Chi nhánh thời gian thoả thuận Footer Page -Footer Page -Footer Page 83 of 85 75 Header Page 84 of 85 Nếu nguyên nhân khách quan mà khách hàng khơng thể trả nợ hạn CBTD hƣớng dẫn khách hàng lập giấy xin điều chỉnh kỳ hạn nợ Nếu khó khăn khách hàng khơng nguyên nhân khách quan mang lại mà yếu họ CBTD cần tƣ vấn cho họ biện pháp tháo gỡ khó khăn Còn khoản vay đƣợc xác định có vấn đề, CBTD phải chuyển sang phận xử lý rủi ro để có biện pháp điều chỉnh, xử lý khoản vay 3.2.2.5 Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phi tài (tư vấn) DNXL Chi nhánh BIDV Hải Phòng chủ động cung cấp dịch vụ hỗ trợ phi tài cho DNXL, nhằm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, mang lại nguồn thu nhập cho ngân hàng, tăng tính hiệu hoạt động doanh nghiệp giúp DNXL bƣớc minh bạch hóa tình hình tài chính, tăng hiệu sản xuất kinh doanh, tăng khả thu hồi nợ, giảm thiểu rủi ro tín dụng cho ngân hàng Xuất phát từ nhu cầu tình hình doanh nghiệp, Chi nhánh cung cấp số dịch vụ sau tới DNXL: - Tƣ vấn lập Báo cáo tài doanh nghiệp, báo cáo quản trị - Tƣ vấn lập báo cáo dự án khả thi - Tƣ vấn lập báo cáo toán vốn đầu tƣ - Tƣ vấn soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp - Tƣ vấn xây dựng qui chế tài - Tƣ vấn lựa chọn phƣơng án đầu tƣ tối ƣu - Tƣ vấn chấm lựa chọn hồ sơ dự thầu - Tƣ vấn quản trị tài doanh nghiệp Ngồi ra, Chi nhánh cung cấp dịch vụ tƣ vấn cho doanh nghiệp cách thức huy động vốn hiệu vơi chi phí thấp với việc:  Đánh giá tình hình tài cơng ty xây dựng cấu trúc vốn hợp lý cho DNXL  Xây dựng phƣơng án tài liệu thu hút vốn cho DNXL từ nhà đầu tƣ Footer Page -Footer Page -Footer Page 84 of 85 76 Header Page 85 of 85  Thu hút vốn đầu tƣ: giới thiệu khách hàng tới nhà đầu tƣ tiềm năng, trợ giúp công ty đàm phán xây dựng điều kiện, thỏa thuận đầu tƣ suốt q trình huy động vốn 3.2.2.6 Đa dạng hố danh mục đầu tư tín dụng doanh nghiệp xây lắp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng Để tiến hành phân tán rủi ro tín dụng, Chi nhánh BIDV Hải Phòng thực dƣới hai hình thức : Trước hết, Chi nhánh cần phân tán nguồn vốn tín dụng vào đa dạng khách hàng DNXL khác nhau, tránh mức độ tập trung cao Chi nhánh cần giám sát định kỳ danh mục cho vay nhằm hoàn thiện thay đổi phù hợp với điều kiện thay đổi Tiếp tục quán triệt để thực tốt công tác quản trị điều hành để đảm bảo việc phân loại đánh giá thực chất, xác thực trạng cấu nợ, thành phần nhƣ chất lƣợng danh mục tín dụng Trong q trình giám sát cần đặc biệt ý so sánh thành phần danh mục với mục tiêu cần đạt đƣợc, xác định tim hiểu xu hƣớng gia tăng nợ hạn, nợ khó đòi, gia tăng dự phòng xem xét tƣợng tập trung danh mục tín dụng Ngồi ra, Chi nhánh đa dạng hố rủi ro cách liên kết đầu tƣ Trong kinh doanh có doanh nghiệp có nhu cầu tín dụng lớn mà Chi nhánh lại khơng thể đáp ứng khó xác định khả mức độ rủi ro Chi nhánh cần liên kết đầu tƣ vay đồng tài trợ, cho vay hợp vốn nhằm phân tán rủi ro, giảm thiểu tối đa RRTD Để thực đa dạng hố danh mục tín dụng đòi hỏi Chi nhánh cần có sách khách hàng linh hoạt, mềm dẻo, phục vụ khách hàng tốt tất loại hình dịch vụ, định kỳ giám sát danh mục cho vay nhằm hoàn thiện thay đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế đặc biệt có liên kết bền vững với ngân hàng khác ngồi hệ thống Bên cạnh đó, Chi nhánh cần đưa sách động viên, khen thưởng vật chất tinh thần, xem xét hội thăng tiến với CBTD chủ động tìm kiếm nhiều khách hàng tốt Footer Page -Footer Page -Footer Page 85 of 85 77 Header Page 86 of 85 3.3 Một số đề xuất, kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ 3.3.1.1 Tạo mơi trường kinh tế vĩ mô ổn định môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động quản lý danh mục ngân hàng thương mại Chính phủ cần có biện pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt điều kiện kinh tế có nhiều biến động nhƣ Có biện pháp thích hợp để kiểm soát yếu tố tiềm ẩn rủi ro kinh tế, kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả, kiểm soát lãi suất Theo dõi chặt chẽ cán cân toán quốc tế, hạn chế nhập siêu, giảm bội chi ngân sách nhà nƣớc, giảm gánh nặng nợ cơng Cùng với cần điều hành sách tiền tệ tài khóa cách hợp lý, tăng cƣờng thu hút vốn đầu tƣ FDI ODA Để thu hút dòng vốn này, sách kinh tế đặc biệt sách quản lý ngoại hối phải thực cới mở hợp lý Đồng thời nâng cao mức tín nhiệm Việt Nam mắt nhà đầu tƣ quốc tế Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, không ngừng tạo môi trƣờng pháp lý lành mạnh để khuyến khích sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, đồng thời bảo vệ lợi ích đáng cho NHTM Cần rà soát văn chồng chéo, thiếu đồng bộ, khơng phù hợp với thực tế để hệ thống văn ngành có tính pháp lý cao không đơn hƣớng dẫn nghiệp vụ Chính phủ cần có sách nhằm hồn thiện sở hạ tầng kỹ thuật nhƣ hệ thống thơng tin, kiểm tốn, kế tốn theo chuẩn mực quốc tế thúc đẩy kinh tế pháp triển ổn định, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng nói chung NHTM nói riêng phát triển an toàn, bền vững để hội nhập quốc tế 3.3.1.2 Có định hướng phát triển kinh tế cụ thể thời kỳ Định hƣớng kinh tế thời kỳ nhà nƣớc thể sách khuyến khích hay hạn chế số ngành kinh tế định tác động sâu sắc đến hoạt động doanh nghiệp ngành Định hƣớng kinh tế Chính phủ giúp cho doanh nghiệp có sở hoạt động rõ ràng, chủ động điều chỉnh Footer Page -Footer Page -Footer Page 86 of 85 78 Header Page 87 of 85 phƣơng án kế hoạch kinh doanh Ngồi ra, sách liên quan đến hoạt động doanh nghiệp nhƣ sách thuế, sách xuất nhập ảnh hƣởng mạnh mẽ đến doanh nghiệp liên quan Những định điều chỉnh định hƣớng phát triển kinh tế không hỗ trợ doanh nghiệp mà cở sở để ngân hàng thƣơng mại cấu hợp lý danh mục cho vay tránh rủi ro phát sinh Nhƣ vậy, định hƣớng sách kinh tế vĩ mơ Chính phủ năm cần đƣợc công bố chắn thực 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc 3.3.2.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngân hàng NHNN phối hợp với quan việc xử lý nợ xấu, tháo gỡ khó khăn thủ tục q trình phát mại TSBĐ Nên có hƣớng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, trách nhiệm TCTD, quan cơng an, quyền sở làm sở pháp lý nhằm nâng cao hiệu công tác phối hợp, đẩy mạnh tiến độ, cụ thể hóa việc thi hành án Thực nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện quy định ngoại hối, phân loại nợ, bảo đảm an toàn phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế điều kiện thực tế Việt Nam 3.3.2.2 Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành NHNN đóng vai trò quan điều hành, quản lý vĩ mô lĩnh vực tiền tệ, tín dụng Vì vậy, NHNN cần nâng cao vai trò định hƣớng quản lý tƣ vấn cho NHTM thông qua việc thƣờng xuyên tổng hợp, phân tích thơng tin thị trƣờng, đƣa nhân định, dự báo khách quan, mang tính khoa học, đặc biệt liên quan đến hoạt động tín dụng để NHTM có sở tham khảo, định hƣớng việc hoạch định sách tín dụng cho vừa đảm bảo phát triển hợp lý, vừa phòng ngừa đƣợc rủi ro Điều hành linh hoạt sách lãi suất cơng cụ khác nhằm hỗ trợ NHTM đảm bảo khả khoản an toàn hoạt động kinh doanh Điều hành tỷ giá linh hoạt theo tín hiệu thị trƣờng, khuyến khích xuất khẩu, kiểm sốt nhập khẩu, có biện pháp can thiệp kịp thời để ổn định thị trƣờng ngoại hối Footer Page -Footer Page -Footer Page 87 of 85 79 Header Page 88 of 85 Tiếp tục hoàn thiện chế cho vay, bảo đảm tiền vay sở bảo đảm an tồn cho hoạt động tín dụng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp NHTM, quy định chặt chẽ trách nhiệm NHTM việc tuân thủ quy chế cho vay bảo đảm tiền vay, hạn chế bớt thủ tục pháp lý phức tạp, gây khó khăn cho NHTM NHNN cần xây dựng hồn thiện định chế, cơng cụ bảo hiểm tín dụng để ngân hàng thƣơng mại áp dụng cách chuẩn mực, kịp thời nhƣ: bảo hiểm tiền vay, quyền chọn tín dụng công cụ phái sinh khác Đồng thời tổ chức, đào tạo, hƣớng dẫn nghiệp vụ để NHTM vừa đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, vừa phòng ngừa rủi ro hoạt động tín dụng 3.3.2.3 Tăng cường cơng tác tra hoạt động tín dụng ngân hàng Tiếp tục triển khai, đổi công tác tra, giám sát ngân hàng Cần nâng cao chất lƣợng tra cách nắm bắt kịp thời nghiệp vụ kinh doanh, dịch vụ ngân hàng đại Áp dụng công nghệ nhằm giám sát liên tục NHTM dƣới hai hình thức tra chỗ giám sát từ xa Thanh tra chỗ nâng cao hiệu lực cho việc xử lý vi phạm dựa tài liệu chứng minh không tuân thủ pháp luật cảu NHTM Giám sát từ xa giúp cảnh báo kịp thời sai phạm để NHTM có biện pháp ngăn ngừa rủi ro hoạt động kinh doanh nói chung rủi ro hoạt động tín dụng nói riêng Triển khai tra, giám sát cách thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm NHTM Xử lý kiên quyết, kịp thời sai phạm phát trình tra Nghiên cứu, xây dựng, ban hành văn pháp lý liên quan đến hoạt động tra, giám sát ngân hàng Chƣơng trình tra cần đƣợc xây dựng chi tiết, khoa học, thông tin đƣợc thu thập cần phân tích kỹ lƣợng, tránh mang tính hình thức; nội dung tra phải cải tiến để đảm bảo kiểm sốt đƣợc NHTM, thể vai trò cảnh báo, ngăn chặn phòng ngừa rủi ro, khơng gây ảnh hƣởng đến hoạt động NHTM Ổn định máy tổ chức Cơ quan tra, giám sát ngân hàng Tăng cƣờng số lƣợng, chất lƣợng cán làm công tác tra, giám sát ngân hàng Thực Footer Page -Footer Page -Footer Page 88 of 85 80 Header Page 89 of 85 có hiệu việc phân công cán tra, theo dõi chịu trách nhiệm an toàn chi nhánh, đơn vị tổ chức tín dụng địa bàn Đồng thời cần hốn đổi cán tra chi nhánh NHNN để đảm bảo tính khách quan tạo mơi trƣờng hoạt động đa dạng cho cán tra, kiểm tra trau dồi thêm nghiệp vụ, xử lý tình 3.3.2.4 Nâng cao chất lượng trung tâm thông tin tín dụng Nhằm bƣớc hồn thiện phát triển hệ thống thơng tin tín dụng ngành ngân hàng, NHNN Việt Nam cần ban hành quy chế bắt buộc tổ chức tín dụng doanh nghiệp có quan hệ tín dụng cung cấp thơng tin cho CIC ngành ngân hàng Phải có quy định chế tài NHTM cung cấp thơng tin khơng đầy đủ, kịp thời, xác Những trƣờng hợp phát thơng tin khơng xác, NHTM phải chịu phạt vi phạm hành bồi thƣờng thiệt hại cho ngân hàng khác sử dụng thơng tin khơng xác Bên cạnh cần có quy định khen thƣởng NHTM chấp hàng tốt quy chế hoạt động thông tin tín dụng nhằm động viên NHTM nâng cao chất lƣợng thông tin cung cấp CIC nên tăng cƣờng chức kiểm tra tính xác, đầy đủ thơng tin NHTM cung cấp Trên sở định kỳ hàng q có thơng báo tồn ngành nhận xét, tình hình chấp hành quy chế, xử phạt NHTM vi phạm quy chế 3.3.2.5 Xây dựng tiêu trung bình ngành Các tiêu trung bình ngành quan trọng để làm tiêu chuẩn cho biết kết phân tích, đánh giá khách hàng đƣợc đắn, từ giảm thiểu RRTD Do đó, kiến nghị NHNN quan phối hợp xây dựng tiêu trung bình ngành để NHTM có xây dựng sách tín dụng phù hợp cho NHNN cần theo dõi, phân tích, đánh giá dự báo sát diễn biến kinh tế, tiền tệ nƣớc giới, đặc biệt lĩnh vực tín dụng để đƣa tiêu hoạt động hiệu quả, đƣa giải pháp phù hợp điều hành sách tiền tệ nhằm đạt đƣợc mục tiêu tiền tệ, tín dụng Quốc hội Chính phủ đề Đồng thời đảm bảo cho tổ chức tín dụng hoạt động định hƣớng NHNN hạn chế rủi ro Footer Page -Footer Page -Footer Page 89 of 85 81 Header Page 90 of 85 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam 3.3.3.1 Xây dựng sách tín dụng phù hợp Xây dựng giới hạn an tồn hoạt động tín dụng Căn vào quy định vủa NHNN sách tín dụng thời kỳ, BIDV cần xây dựng hệ thống giới hạn an tồn hoạt động tín dụng nhằm đảm bảo giảm thiểu tối đa khả xảy RRTD Các giới hạn quy mô tỷ lệ tăng trƣởng tài sản, tỷ lệ tăng trƣởng tín dụng, tỷ trọng dƣ nợ cho vay theo thời gian, tỷ trọng dƣ nợ cho vay theo thành phần kinh tế, tỷ lệ nợ hạn tổng dƣ nợ, danh mục ngành nghề, lĩnh vực cho vay, Trên sở phân tích, báo cáo xu hƣớng phát triển, nhu cầu vốn, mức độ rủi ro ngành nghề mà cần xác định tỷ lệ thích hợp Ngồi cần vào lực tài chính, khả đáp ứng vốn ngân hàng mà thiết lập giới hạn tín dụng phù hợp với ngành, sản phẩm, khu vực địa lý thời kỳ định để hạn chế RRTD tập trung vào nhóm khách hàng, ngành nghề hay khu vực trọng điểm kinh tế Xây dựng sách khách hàng hoạt động tín dụng Đây việc nên làm điều kiện cạnh tranh khốc liệt ngân hàng Xây dựng sách khách hàng, phân nhóm khách hàng hợp lý để có ƣu đãi phù hợp nhằm giữ chân khách hàng cũ, thu hút khách hàng nhằm đa dạng hóa khách hàng, phân tán rủi ro Chính sách khách hàng cần đƣợc xây dựng dựa sở phân loại theo tiêu tài phi tài Căn vào kết phân loại đó, ngân hàng cần có sách cụ thể áp dụng với khách hàng nhóm khách hàng theo hƣớng ƣu đãi với khách hàng đƣợc xếp chất lƣợng cao Các ƣu đãi sách lãi suất loại phí có liên quan, điều kiện vay vốn, dịch vụ hỗ trợ kèm theo nhƣ tài trợ xuất nhập khẩu, hỗ trợ ngoại tệ Các biện pháp cụ thể nhƣ sau: - Phân loại khách hàng dựa vào tiêu chí khứ, tƣơng lai nhƣ tiền gửi tốn, chất lƣợng tín dụng, thu nhập mang lại cho ngân hàng Để từ áp dụng giá vốn phù hợp cho vay huy động, ƣu tiên Footer Page -Footer Page -Footer Page 90 of 85 82 Header Page 91 of 85 giao dịch sách khác phù hợp với nhóm khách hàng đƣợc phân loại - Yếu tố tâm lý khách hàng nhƣ phong tục tập quán cần đƣợc quan tâm cách đặc biệt, có hệ thống theo dõi tập trung toàn hệ thống Thu thập thông tin từ nhân viên trực tiếp tiếp xúc với khách hàng để có cách chăm sóc phù hợp với nhóm đối tƣợng khách hàng Thƣờng xuyên trao đổi, tham khảo, thăm dò ý kiến khách hàng để tạo quan hệ tốt đẹp có góp ý hữu ích từ khách hàng Xây dựng, hồn thiện hệ thống công cụ đo lường định hạng rủi ro tín dụng Để phòng ngừa giảm thiểu đƣợc rủi ro tín dụng mà ngân hàng gặp phải việc nhận diện, đo lƣờng, đánh giá có ý nghĩa quan trọng Hiện tại, BIDV xây dựng đƣợc hệ thống xếp hạng tín nhiệm khách hàng nội Tuy nhiên hệ thống nằm bƣớc đầu tiên, đánh giá khách hàng cách sơ nhất, chƣa sâu, cụ thể đo lƣờng rủi ro tín dụng khách hàng Vì vậy, thời gian tới, BIDV Việt Nam cần khơng ngừng hồn thiện, phát triển hệ thống công cụ đo lƣờng định hạng rủi ro tín dụng Hệ thống cần đƣợc tiến hành nhằm đánh giá rủi ro tín dụng với khách hàng, khoản vay, đánh giá rủi ro tín dụng chi nhánh 3.3.3.2 Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng BIDV nên thành lập tổ, phận chuyên trách công tác thu thập thông tin để phục vụ cho công tác thẩm định dự án ngân hàng Ngồi ra, để nâng cao cơng tác tín dụng kiểm sốt tốt rủi ro tín dụng, BIDV cần thực số biện pháp sau: Thứ nhất, thiết lập hệ thống thông tin đa dạng từ nhiều nguồn khác Thứ hai, tăng cường hợp tác, trao đổi chia sẻ thông tin NHTM thông tin khách hàng Hiện nay, ngân hàng có trung tâm thơng tin tín dụng riêng để phục vụ hoạt động tín dụng nội Tuy nhiên cạnh tranh lẫn nên Ngân hàng thƣờng giữ bí mật thơng tin Điều tiềm ẩn rủi ro lớn xảy rủi ro đạo đức khách hàng, khách hàng cố tìm Footer Page -Footer Page -Footer Page 91 of 85 83 Header Page 92 of 85 cách để vay vốn Ngân hàng, cách sử dụng phƣơng án vay vốn, tài sản để vay nhiều ngân hàng Khi đó, việc trao đổi chia sẻ thông tin ngân hàng khách hàng vay cần thiết, ngân hàng giảm thiểu đƣợc rủi ro tín dụng hoạt động cho vay Thứ ba, xây dựng hoàn thiện hệ thống thông tin ngành nghề, lĩnh vực, tạo sở cho việc thực nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng 3.3.4 Kiến nghị doanh nghiệp xây lắp Lãnh đạo DNXL cần tự nâng cao lực quản lý điều hành, kiến thức tài chính, quản trị rủi ro, phát triển thƣơng hiệu Ngồi ra, lãnh đạo DNXL phải tích cực đào tạo nguồn nhân lực, chủ động sáng tạo áp dụng kiến thức công nghệ mới, chƣơng trình quản lý kinh tế vào sản xuất kinh doanh - Minh bạch hoạt động kinh doanh, tài chính, sử dụng hệ thống sổ sách, kế toán theo chuẩn mực quy định nhà nƣớc, giúp cho việc quản lý tốt hoạt động kinh doanh DN, đồng thời sở để phân tích, đánh giá kết kinh doanh Đây sở quan trọng để NH đánh giá tình hình tài DN ảnh hƣởng đến định đầu tƣ vốn - Phân định rõ tài sản DN, chủ doanh nghiệp làm sở cho việc chấp vay vốn NH Trung thực với tình hình tài mình, đánh giá cẩn thận hiệu phƣơng án vay vốn, không tự lừa dối với tính tốn q lạc quan - Đồng thời, phải nỗ lực để nâng cao lực nhƣ bổ sung vốn chủ sở hữu hình thức nhƣ: kêu gọi thành viên tăng vốn góp, tích lũy vốn từ lợi nhuận hàng năm Các DNXL cần có chiến lƣợc phát triển kinh doanh, chủ động việc xây dựng dự án, phƣơng án đầu tƣ phù hợp với lực vốn, công nghệ ngƣời Đặc biệt trọng đến phƣơng án lựa chọn cơng nghệ đảm bảo tính tiên tiến, đại, tự động hóa sản phẩm có tính cạnh tranh, chất lƣợng sản phẩm cao Footer Page -Footer Page -Footer Page 92 of 85 84 Header Page 93 of 85 KẾT LUẬN Nâng cao chất lƣợng tín dụng DNXL ngân hàng có ý nghĩa quan trọng việc phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng nói riêng q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc nói chung Xuất phát từ nhận định nhƣ vậy, mục tiêu luận văn tập trung vào nghiên cứu thực trạng nâng cao chất lƣợng tín dụng DNXL BIDV Hải Phòng, hạn chế đề xuất giải pháp thích hợp Với kết cấu chƣơng, nội dung luận văn đạt đƣợc kết sau đây: Về mặt lý luận: luận văn tập hợp đầy đủ có tính hệ thống lý luận hoạt động tín dụng nâng cao chất lƣợng tín dụng DNXL ngân hàng, từ khái niệm, đặc điểm, cách phân loại tiêu chí đánh giá nhân tố tác động Về mặt thực tiễn: thơng qua phân tích nâng cao chất lƣợng tín dụng DNXL ngân hàng giai đoạn 2011-2015, luận văn đánh giá kết đạt đƣợc hạn chế tồn việc nâng cao chất lƣợng tín dụng DNXL BIDV Hải Phòng Từ đề giải pháp đề xuất với BIDV Hải Phòng khuyến nghị với Chính phủ, NHNN, Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam, với DNXL Footer Page -Footer Page -Footer Page 93 of 85 85 Header Page 94 of 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO Peter Rose: Quản trị ngân hàng thương mại NXB Tài Chính, 2004 GS TS Lê Văn Tƣ: Quản trị ngân hàng thương mại NXB Tài Chính, 2005 Lê Nam Hải: Rủi ro ngân hàng Tạp chí Phát triển kinh tế số 57, tháng 7/1995 GS TS Nguyễn Văn Tiến: Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng NXB Thống Kê, 2005 Trung tâm nghiên cứu BIDV: Báo cáo đánh giá hoạt động tín dụng ngân hàng giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, xử lý nợ xấu Báo cáo số 314/2014 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh BIDV Hải Phòng năm 2011, 2012, 2013, năm 2014, năm 2015 Các website: www.doanhnhanhanoi.net.vn www.laodong.com.vn www.bidv.com.vn www.cafef.vn www.sbv.gov.vn www.vneconomy.vn Footer Page -Footer Page -Footer Page 94 of 85 86 ... PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 64 3.1 Định hƣớng chiến lƣợc phát triển hoạt... Cơ sở lý luận nâng cao chất lƣợng tín dụng ngân hàng thƣơng mại Chƣơng 2: Đánh giá thực trạng nâng cao chất lƣợng tín dụng doanh nghiệp xây lắp Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi... tăng lợi nhuận cho ngân hàng Xuất phát từ thực tế đó, tơi chọn đề tài: Biện pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng doanh nghiệp xây lắp Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM_2, BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM_2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay