BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG PHÚC HẢI PHÒNG_2

105 13 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 12:22

Header Page of 85 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4 Phƣơng pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu đề tài Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ DỊCH VỤ VÀ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ Y TẾ 1.1 Khái niệm, vai trò dịch vụ y tế 1.1.1.Khái niệm dịch vụ 1.1.2 Khái niệm dịch vụ y tế 1.1.2 Mục tiêu vai trò cơng tác nâng cao chất lƣợng dịch vụ y tế 1.2 Tiêu trí đánh giá chất lƣợng dịch vụ y tế 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng tới Chất lƣợng dịch vụ y tế 12 1.4 Nội dung nâng cao chất lƣợng dịch vụ y tế 13 1.5 Kinh nghiệm nƣớc dịch vụ y tế 14 1.3.1 Kinh nghiệm quốc tế 14 1.3.2 Kinh nghiệm nƣớc 18 1.5.3 Bài học kinh nghiệm 20 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG PHÚC HẢI PHÒNG 21 2.1 Tổng quan Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc Hải Phòng 21 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc Hải Phòng 21 2.1.2 Cơ cấu tổ chức – nhân Bệnh viện ĐKHP-HP 21 2.2 Thực trạng chất lƣợng dịch vụ y tế Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc Hải Phòng 24 2.2.1 Thực trạng chất lƣợng dịch vụ y tế mơ hình bệnh tật tên địa bàn thành phố Hải Phòng 24 2.3 Mạng lƣới, mô hình chất lƣợng dịch vụ y tế Bệnh viện Đa Khoa Hồng Phúc-Hải phòng (Giai đoạn 2011-2015) 34 2.3.1.Mạng lƣới sở cung cấp dịch vụ y tế Bệnh viện 34 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 2.3.2.Tình hình sở vật chất Bệnh viện 34 2.4.Đánh giá chất lƣợng dịch vụ y tế Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc Hải Phòng 40 2.4.1 Khảo sát ý kiến chuyên gia chất lƣợng dịch vụ y tế Bệnh viện 41 2.4.2 Đánh giá tiêu trí chất lƣợng dịch vụ y tế 41 2.5 Kết đạt đƣợc từ hiệu nâng cao chất lƣợng dịch vụ y tế Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc Hải Phòng 42 2.3.1 Hiệu đầu từ nâng cao chất lƣợng dịch vụ Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc Hải Phòng 42 2.3.2 Hiệu kinh tế từ dịch vụ y tế BVĐKHP-HP 46 2.4.1 Thành tựu 42 2.4.3 Phƣơng hƣớng khắc phục 43 2.4.4 Nguyên nhân hạn chế 43 CHƢƠNG 3: BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG PHÚC HẢI PHÒNG 50 3.1 Căn đề xuất biện pháp nâng cao chất lƣợng dịch vụ y tế Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc Hải Phòng 50 3.1.1 Chiến lƣợc quy hoạch phát triển Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc Hải Phòng 50 3.1.2 Phƣơng hƣớng thực công tác nâng cao chất lƣợng dịch vụ y tế Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc Hải Phòng 54 3.2 Biện pháp nâng cao chất lƣợng dịch vụ y tế Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc Hải Phòng 55 3.2.1 Tăng cƣờng cơng tác quản lí 55 3.2.2 Phát triển nguồn nhân lực 58 3.2.3 Thu hút nguồn lực đầu tƣ tài 61 KẾT LUẬN 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nâng cao chất lƣợng dịch vụ y tế công tác bảo vệ chăm sóc sức khoẻ nhân dân quan điểm, chủ trƣơng lớn, bản, lâu dài Đảng Nhà nƣớc ta, có ý nghĩa quan trọng việc phát triển kinh tế nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu ngày cao nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân thời kỳ hội nhập phát triển, đƣa nƣớc ta bƣớc tiến kịp nƣớc phát triển khu vực nƣớc tiên tiến giới Thực chủ trƣơng nâng cao chât lƣợng dịch vụ y tế nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân, nhiều năm qua nƣớc ta nói chung ngành Y tế thành phố Hải Phòng nói riêng đạt đƣợc nhiều thành tựu quan trọng, thể việc huy động nguồn lực cho y tế; đa dạng hố loại hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe; phát huy tính chủ động, sáng tạo đơn vị nghiệp công lập qua chế tự chủ tự chịu trách nhiệm theo nghị định 43/2006/NĐ-CP Chất lƣợng dịch vụ y tế Bệnh viện công lập huy động đƣợc nhiều nguồn lực để phát triển chuyên môn kỹ thuật, đầu tƣ thiết bị chẩn đoán, điều trị kỹ thuật cao, góp phần thúc đẩy phát triển kỹ thuật y tế nâng cao hiệu chẩn đoán, điều trị, bƣớc đáp ứng nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân kinh phí điều kiện đầu tƣ cho ngành y tế hạn chế Mặt khác, thiết bị đƣợc trang bị theo hƣớng xã hội hóa đƣợc tập trung sử dụng hết cơng kịp thời xử lí có cố Với gần 70% dân số tham gia BHYT nguồn BHYT chiếm gần 80% kinh phí bệnh viện đóng góp quan trọng cơng tác nâng cao chất lƣợng khám, chữa bệnh theo phƣơng thức xã hội hóa Về phía nguồn lực thành phần xã hội, việc ngƣời bệnh tự trang trải chi phí khám, chữa bệnh quy định BHYT, nhiều tổ chức xã hội, tổ chức từ thiện thực nhiều hoạt động nhân đạo lĩnh vực KCB làm tăng hiệu cơng tác chăm sóc sức khỏe cho ngƣời dân Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 Bên cạnh kết đạt đƣợc từ nâng cao chất lƣợng dịch vụ y tế Bệnh viện công lập, xuất số vấn đề nhƣ tình trạng đầu tƣ trang, thiết bị thiếu, nguồn nhân lực có tay nghề, kinh nghiệm hạn chế , sở hạ tầng, chi phí điện nƣớc, tiền lƣơng, thƣơng hiệu bệnh viện việc hay vấn đề lạm dụng dịch vụ yêu cầu khiến cho giá dịch vụ khám, chữa bệnh tăng cao, ngƣời bệnh chịu nhiều thiệt thòi Vì với mong nuốn vận dụng kiến thức học vào thực tiễn để có đƣợc đóng góp thiết thực cho đơn vị nơi công tác, chọn đề tài “Biện pháp nâng cao chất lƣợng dịch vụ y tế Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc Hải Phòng” để viết luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đề xuất biện pháp nâng cao chất lƣợng dịch vụ y tế Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc nhƣ ngành y tế Thành phố Hải Phòng nói chung Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Các dịch vụ y tế bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc (tập trung phân tích dịch vụ y tế tƣ nhân) Thực trạng chất lƣợng dịch vụ y tế Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc, nghiên cứu hoạt động, nội dung dịch vụ y tế có … 3.2 Phạm vi nghiên cứu Các dịch vụ y tế cho ngƣời dân địa bàn Hải Phòng theo lĩnh vực bao gồm nhƣ Y học gia đình, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền … Hiệu thu đƣợc từ hoạt động nâng cao chất lƣợng dịch vụ y tế Bệnh viện Đa khoa Hồng phúc (BVĐKHP-HP) giai đoạn từ năm 2011- 2015 Phƣơng pháp nghiên cứu -Vận dụng phƣơng pháp luận vật biện chứng vật lịch sử làm phƣơng pháp chung, phƣơng pháp phân tích tổng hợp phƣơng pháp khoa học thống kê, phƣơng pháp chuyên gia… -Phƣơng pháp mô tả cắt ngang nghiên cứu can thiệp so sánh trƣớc sau, Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 không ngƣời bệnh, 4.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn - Hệ thống hóa sở lý luận dịch vụ y tế chất lƣợng dịch vụ y tế - Đề xuất biện pháp nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ y tế Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc Hải Phòng Nội dung nghiên cứu đề tài Trên sở hệ thống hóa vấn đề lí luận dịch vụ y tế phân tích hiệu việc nâng cao chất lƣợng dịch vụ y tế, kết hợp với việc tham khảo kinh nghiệm thực tiễn để sâu vào phân tích thực trạng triển khai nâng cao chất lƣợng dịch vụ y tế Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc giai đoạn 2011-2015, từ rút ƣu nhƣợc điểm để đề biện pháp nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ y tế thời gian tới Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung đề tài gồm chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lí luận hiệu nâng cao chất lƣợng dịch vụ tế Chƣơng 2: Thực trạng chất lƣợng dịch vụ y tế Bênh viện Đa khoa Hồng Phúc Hải Phòng Chƣơng 3: Biện pháp nâng cao chất lƣợng dịch vụ y tế Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc Hải Phòng Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ DỊCH VỤ VÀ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ Y TẾ 1.1 Khái niệm, vai trò dịch vụ y tế 1.1.1.Khái niệm dịch vụ Dịch vụ hành động kết mà bên cung cấp cho bên chủ yếu vơ hình khơng dẫn đến quyền sở hữu Dịch vụ có hay khơng gắn liền sản hẩm vật chất 1.1.2 Khái niệm dịch vụ y tế Dịch vụ y tế loại hàng hóa dịch vụ công đặc thù, đáp ứng nhu cầu ngƣời dân cộng đồng bao gồm hai nhóm dịch vụ thuộc khu vực cơng mở rộng nhóm dịch vụ y tế công cộng Theo Tổ chức y tế giới (WHO): Dịch vụ y tế bao gồm tất dịch vụ chẩn đoán, điều trị bệnh tật hoạt động chăm sóc, phục hồi sức khoẻ Chúng bao gồm dịch vụ y tế cá nhân dịch vụ y tế công cộng Theo PGS.TS Lê Chi Mai: Dịch vụ y tế bao gồm dịch vụ khám chữa bệnh, tiêm chủng, phòng chống bệnh tật… Đây đƣợc xem nhƣ quyền ngƣời, khơng thể thị trƣờng chi phối mà trách nhiệm nhà nƣớc Tóm lại, có nhiều quan niệm dịch vụ y tế đƣợc phát biểu dƣới góc độ khác nhƣng tựu chung thì: Dịch vụ y tế loại hàng hóa dịch vụ cơng đặc thù, đáp ứng nhu cầu ngƣời dân cộng đồng bao gồm hai nhóm dịch vụ thuộc khu vực cơng mở rộng: Nhóm dịch vụ khám, chữa bệnh theo u cầu (mang tính chất hàng hóa tƣ nhiều áp dụng chế cạnh tranh thị trƣờng này) nhóm dịch vụ y tế cơng cộng nhƣ phòng chống dịch bệnh (mang tính chất hàng hóa cơng nhiều hơn)…do Nhà nƣớc tƣ nhân đảm nhiệm Chất lƣợng dịch vụ y tế việc đa dạng hố hình thức cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ (Nhà nƣớc, tập thể, dân lập, tƣ nhân ), y tế nhà nƣớc Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 có vai trò chủ đạo Cho phép nhiều lực lƣợng có hiểu biết kinh nghiệm nghề nghiệp tham gia dịch vụ chăm sóc sức khoẻ dƣới quản lí Nhà nƣớc, nhằm cung cấp dịch vụ y tế ngày thuận tiện cho ngƣời dân giảm bớt sức ép ngân sách cho Nhà nƣớc Khuyến khích tổ chức, cá nhân nƣớc thành lập phòng khám, chữa bệnh nhân đạo Mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ nhà, nhà thuốc tƣ nhân, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã phục vụ sức khoẻ cộng đồng Vận động nhân dân tự giác tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe: phong trào vệ sinh, rèn luyện thân thể, phòng bệnh, phòng dịch, bảo vệ mơi trƣờng, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh; tăng cƣờng sử dụng y học cổ truyền dân tộc, nuôi, trồng loại cây, làm thuốc Nhân dân tham gia đóng góp chi trả cho dịch vụ chăm sóc sức khoẻ thơng qua chế độ viện phí, tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện Nhƣ khái quát chung dịch y tế nhƣ sau: Dịch vụ y tế loại hàng hóa dịch vụ cơng đặc thù, đáp ứng nhu cầu người dân cộng đồng bao gồm hai nhóm dịch vụ thuộc khu vực cơng mở rộng: Nhóm dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu (mang tính chất hàng hóa tư nhiều áp dụng chế cạnh tranh thị trường này) nhóm dịch vụ y tế cơng cộng phòng chống dịch bệnh (mang tính chất hàng hóa cơng nhiều hơn)…do Nhà nước tư nhân đảm nhiệm 1.1.2 Mục tiêu vai trò công tác nâng cao chất lượng dịch vụ y tế 1.1.2.1 Mục tiêu công tác nâng cao chất lượng dịch vụ y tế Nâng cao chất lƣợng dịch vụ y tế chủ trƣơng lớn Đảng Nhà nƣớc nói chung ngành y tế nói riêng, đáp ứng nhu cầu chuẩn đoán, điều trị; phát triển kỹ thuật, nâng cao chất lƣợng, phát sớm, xác bệnh tật, giảm tỷ lệ tử vong Nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao đƣợc thực làm cho trình độ kỹ thuật y tế Việt Nam dần tiến ngang với nƣớc tiên tiến khu vực Dịch vụ y tế bƣớc đầu đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày đa dạng tầng lớp nhân dân, đối tƣợng có khả chi trả, hạn chế ngƣời bệnh phải khám, chữa bệnh nƣớc Ngƣời dân, có ngƣời Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 nghèo, cận nghèo, trẻ em, đối tƣợng sách xã hội đƣợc hƣởng lợi đƣợc sử dụng dịch vụ y tế, kể dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn đƣợc Bảo hiểm y tế toán Nâng cao chất lƣợng dịch vụ y tế nhằm thực hai mục tiêu lớn: - Đo lƣờng hài lòng ngƣời bệnh chất lƣợng dịch vụ y tế sở y tế - Tạo điều kiện để toàn xã hội, đặc biệt đối tƣợng sách, ngƣời nghèo đƣợc thụ hƣởng thành y tế mức độ ngày cao 1.1.2.2 Vai trò cơng tác nâng cao chất lượng dịch vụ y tế Thực nâng cao chất lƣợng dịch vụ y tế vận dụng tận dụng, huy động nguồn lực tham gia phát huy dịch vụ tốt cho ngƣời bệnh nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân nhằm bƣớc nâng cao mức hƣởng thụ chăm sóc sức khoẻ phát triển thể chất, tinh thần nhân dân, tạo điều kiện giúp cho mạng lƣới y tế tƣ nhân phát triển mạnh mẽ, góp phần giảm tải y tế nhà nƣớc hoạt động khám chữa bệnh Thực cơng sách xã hội phải đặc biệt ƣu tiên ngƣời có cơng, trợ giúp ngƣời nghèo, vùng nghèo Cơng xã hội việc hƣởng thụ ngƣời bệnh đƣợc điều trị chăm sóc mức độ chi trả lớp ngƣời có điều kiện thực tế khác nhau, có mức thu nhập khác Những ngƣời thuộc diện sách xã hội Ðảng Nhà nƣớc đƣợc miễn, giảm phần đóng góp Cơng xã hội đƣợc thực thơng qua việc phát huy truyền thống "lá lành đùm rách", ngƣời giàu giúp ngƣời nghèo, vùng giàu giúp vùng nghèo Thực nâng cao chất lƣợng dịch vụ lĩnh vực y tế với quan niệm đắn giàu tính nhân văn chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng Nhà nƣớc ta hƣớng tới Thực nâng cao chất lƣợng dịch vụ y tế nội dung chủ trƣơng phát triển ngành y tế nƣớc ta hoạt động y tế, văn hóa giải pháp quan trọng để thực sách cơng xã hội chiến lƣợc phát triển kinh tế Ðảng Nhà nƣớc Công xã hội không biểu mặt Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 hƣởng thụ, tức ngƣời dân đƣợc xã hội Nhà nƣớc chăm lo hình thức trực tiếp, gián tiếp có sách Vận động sở y tế tăng cƣờng mở rộng, hỗ trợ kinh phí, chun mơn nhằm nâng cao hoạt động chăm sóc sức khỏe tham gia đóng góp chi trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe thơng qua chế độ viện phí, tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện 1.2 Tiêu chí đánh giá chất lƣợng dịch vụ y tế Trong phạm vi đề tài nghiên cứu xin đƣa số tiêu chí để đánh giá chất lƣợng dịch vụ y tế Bệnh viện Đa Khoa Hồng Phúc Hải Phòng gồm: Tỉ lệ bác sĩ, y tá, điều dƣỡng/100 bệnh nhân (xem xét tỉ lệ cao hay thấp) Tỉ lệ bệnh nhân xuất viện (khỏi bệnh)/tổng số bệnh nhân năm; Tỉ lệ bệnh nhân đƣợc chuyển lên tuyến tổng số bệnh nhập viện Suất đầu tƣ/giƣờng bệnh Cơ cấu nhân lực nhƣ tỉ lệ Giáo sƣ phó giáo sƣ, Bác sĩ chuyên khoa cấp I, II, v.v Thời gian nằm viện bình quân bệnh nhân t BQ = åP ´ t i Pi i (ngày) Trong Pi Bệnh nhân loại i nằm bệnh viện; ti Thời gian nằm viện bệnh nhân thứ i Tỉ lệ hài lòng khách hàng SKH = PHL ´100 (%) PBN Trong đó: PHL Tổng số bệnh nhân hài lòng với dịch vụ bệnh viện năm PBN Tổng số bệnh nhân đến bệnh viện năm Trong tiêu chí bao gồm tiêu chí nhỏ: * Tiêu chí mức độ hài lòng người bệnh dịch vụ Tại phải làm hài lòng khách hàng “bệnh nhân”? Theo Brown (1992, dẫn theo Nguyễn Đình Thọ Nguyễn Thị Mai Trang năm 2008), hài lòng khách hàng trạng thái khách Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page 10 of 85 hàng cần, muốn mong đợi sản phẩm; gói dịch vụ đƣợc thỏa mãn hay vƣợt thỏa mãn, kết có mua hàng lập lại, lòng trung thành giá trị lời truyền miệng cách thích thú Theo Oliver (1997, dẫn theo Nguyễn Đình Thọ Nguyễn Thị Mai Trang năm 2008) hài lòng mức độ đáp ứng yêu cầu khách hàng Zeithaml & Bitner (2000, dẫn theo Nguyễn Đình Thọ Nguyễn Thị Mai Trang năm 2008), hài lòng khách hàng đánh giá khách hàng sản phẩm hay dịch vụ đáp ứng đƣợc nhu cầu mong đợi họ Sự hài lòng khách hàng “bệnh nhân” theo định nghĩa kết so ánh chất lƣợng mong đợi nhận đƣợc khách hàng “bệnh nhân”, trƣờng hợp giá trị chất lƣợng nhận đƣợc nhận lớn khách hàng mong đợi làm họ hài lòng ngạc nhiên Trên sở góp phần gia tăng hài lòng giúp cho đơn vị có đƣợc lợi cạnh tranh Tạo đƣợc hài lòng khách hàng “bệnh nhân” có nhiều lợi ích cho đơn vị họ kênh quảng bá hữu hiệu đƣợc tin tƣởng họ giới thiệu dịch vụ cho nhiều bệnh nhân khác sử dụng Đồng thời họ hài lòng họ cảm thấy việc chi phí gia tăng xứng đáng với họ nhận đƣợc lơi nhuận đơn vị gia tăng theo Dịch vụ y tế dịch vụ vơ hình nên cảm nhận bệnh nhân chủ yếu thông qua yếu tố hữu hình mang đến dịch vụ ngƣời trang thiết bị * Về thủ tục hành chính: Là bệnh viện tƣ nhân 100% nên Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc Hải Phòng có lợi định thủ tục hành bệnh nhân tham gia khám, chữa bệnh Bệnh nhân chạy theo giấy tờ rƣờm rà, chạy hết khoa phòng để hồn thiện lần thăm khám họ đƣợc khám với bác sĩ có chuyên môn nghiệp vụ bệnh mà họ mắc phải Đây ƣu không nhỏ việc thu hút ngƣời bệnh vùng y tế tƣ nhân 10 Footer Page -Footer Page -Footer Page 10 of 85 Header Page 91 of 85 BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BHXH TỈNH ……………… Mẫu số 11/BHYT TỔNG HỢP THANH TOÁN ĐA TUYẾN NGOẠI TỈNH Quý năm Đa tuyến đến kỳ trƣớc Tên tỉnh TT phát hành thẻ A B Mã tỉnh C Điều chỉnh tăng theo kết giám định lại Số Số lƣợt tiền (1) (2) Đa tuyến đến kỳ Điều chỉnh giảm theo kết giám định lại Chƣa thông báo kỳ trƣớc Số lƣợt Số tiền Số lƣợt Số tiền Số lƣợt Số tiền (3) (4) (5) (6) (7) (8) Thanh toán với sở KCB Thanh toán trực tiếp CSSKBĐ Số ngƣời (9) Số tiền (10) Số lƣợt (11) Số tiền (12) … Tổng cộng Đơn vị tính: đồng ……., ngày tháng năm…… Ngƣời lập biểu Trƣởng phòng Giám định BHYT Trƣởng phòng Kế hoạch-Tài (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 91 Footer Page -Footer Page -Footer Page 91 of 85 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Header Page 92 of 85 Mẫu số 12/BHYT BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI …………………… BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG KINH PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ QUÝ…./… Kính gửi: …………… [1]………………… Đơn vị: đồng Tổng chi phí khám, chữa bệnh BHYT sở đề nghị toán STT Tên sở y tế A B Mã sở y tế C Cộng Bệnh nhân nội tỉnh KCB ban đầu Bệnh nhân nội tỉnh đến Bệnh nhân ngoại tỉnh đến Chi phí đề nghị tạm ứng (1)=(2)+(3)+(4) (2) (3) (4) (5)=(1) x 80% … Cộng ……., ngày tháng năm…… Ngƣời lập biểu Trƣởng phòng [2] Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 92 Footer Page -Footer Page -Footer Page 92 of 85 Header Page 93 of 85 BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI …………………… Mẫu số 13/BHYT BÁO CÁO KẾT QUẢ KÝ HỢP ĐỒNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT TT (1) 2.1 2.2 3.1 3.2 … Cơ sở y tế (2) Bệnh viện A Bệnh viện B Cơ sở Cơ sở … Bệnh viện huyện C Trạm y tế … Trạm y tế … Bệnh viện huyện D Tổng cộng Mã sở y tế Mã cấp Tuyến CMKT Hạng bệnh viện (3) (4) (5) (6) Năm ………… Quỹ khám, chữa bệnh ban Loại đầu Phạm hình vi hoạt Phí hoạt Định động dịch động suất vụ (%) (%) (7) (8) (9) (10) Đăng ký ban đầu Khả tiếp nhận (11) Số thẻ tiếp nhận (12) Trẻ em CSSK cán Ngoại tỉnh (13) (14) (15) ……., ngày tháng năm…… Ngƣời lập biểu Trƣởng phòng Kế hoạch-Tài Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 93 Footer Page -Footer Page -Footer Page 93 of 85 Header Page 94 of 85 BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BHXH TỈNH …………… … Mẫu số 14/BHYT THỐNG KÊ CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT NGOẠI TRÖ, NỘI TRÖ TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ Quý … Năm ……… Đơn vị: 1000 đồng Mã sở STT Tên sở y tế khám bệnh, chữa bệnh A I B C Số lƣợt Đúng Trái tuyến tuyến Số ngày điều trị Tổng cộng (1) (3) (4) (2) Trách nhiệm chi trả CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT TẠI CƠ SỞ Y TẾ Không áp dụng tỷ lệ Xét CĐHA nghiệm TDCN Thuốc Máu (5) (6) (7) (8) Áp dụng tỷ lệ TTPT VTYT (9) (10) Tiền khám/ Vận Ngƣời bệnh DVKT Thuốc VTYT Tiền chuyển chi trả giƣờng (11) (12) (13) (14) (15) THANH TOÁN TRỰC TIẾP Từ Quỹ chối Ngƣời BHYT Số BHXH bệnh toán lƣợt toán chi trả toán (16) (17) (18 ) (19) (20) (21) Ngoại trú BV A BV B II Nội trú BV A BV B III Tổng cộng Ngƣời lập biểu Trƣởng phòng Giám định BHYT 94 Footer Page -Footer Page -Footer Page 94 of 85 ……., ngày tháng năm……… Giám đốc Header Page 95 of 85 BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM Mẫu số 15/BHYT BHXH TỈNH ……………… BÁO CÁO THANH, QUYẾT TỐN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT Quý … Năm… Đơn vị: đồng Phát sinh kỳ Mã số Số lƣợt/ Nội dung TT số thẻ A B C I CHI KCB ĐÃ THẨM ĐỊNH TẠI CƠ SỞ Y TẾ (1) Bệnh nhân tỉnh (2) 1.1 Chi KCB kỳ trƣớc chƣa toán (3) 1.2 Chi KCB phát sinh kỳ (4) 1.2 Chi KCB ngoại trú (5) 1.2 Chi KCB nội trú (6) Bệnh nhân tỉnh khác (7) 2.1 Chi KCB kỳ trƣớc chƣa toán (8) 2.2 Chi KCB phát sinh kỳ (9) 2.2 Chi KCB ngoại trú (10) 2.2 Chi KCB nội trú (11) II CHI THANH TOÁN TRỰC TIẾP (12) Bệnh nhân tỉnh (13) 1.1 Chi KCB ngoại trú (14) 1.2 Chi KCB nội trú (15) Bệnh nhân tỉnh khác (16) 2 95 Footer Page -Footer Page -Footer Page 95 of 85 (1) Số tiền (2) Lũy kế Số lƣợt/ số thẻ (3) Số tiền (4) Header Page 96 of 85 2.1 Chi KCB ngoại trú (17) 2.2 Chi KCB nội trú (18) III CHI KCB TỈNH KHÁC THANH TOÁN HỘ (19) Chi cho sở y tế (20) 1.1 Chi KCB ngoại trú (21) 1.2 Chi KCB nội trú (22) Chi toán trực tiếp (23) 2.1 Chi KCB ngoại trú (24) 2.2 Chi KCB nội trú (25) Chi CSSKBĐ cho học sinh, sinh viên (26) CHI CHĂM SÓC SỨC KHOẺ BAN ĐẦU (27) Chi CSSKBĐ nội tỉnh (28) 1.1 Học sinh, sinh viên (29) 1.2 Trẻ em dƣới tuổi (30) 1.3 Y tế quan (31) Chi CSSKBĐ học sinh, sinh viên ngoại tỉnh (32) V CHI KCB TẠI TỈNH ĐÃ QUYẾT TOÁN (33) Chi KCB kỳ (34) 1.1 Bệnh nhân tỉnh KCB tỉnh (35) 1.2 Bệnh nhân tỉnh khác đến (36) IV Chi KCB kỳ trƣớc giảm vào toán kỳ (37) 2.1 Bệnh nhân tỉnh KCB tỉnh (38) 2.2 Bệnh nhân tỉnh khác đến (39) Chi KCB kỳ trƣớc toán bổ sung kỳ (40) 3.1 Bệnh nhân tỉnh KCB tỉnh (41) 3.2 Bệnh nhân tỉnh khác đến (42) Chi KCB năm trƣớc toán bổ sung kỳ (43) 96 Footer Page -Footer Page -Footer Page 96 of 85 Header Page 97 of 85 4.1 Bệnh nhân tỉnh KCB tỉnh (44) 4.2 Bệnh nhân tỉnh khác đến (45) VI CHI KCB TẠI TỈNH CHƢA QUYẾT TOÁN (46) Bệnh nhân tỉnh (47) 1.1 Chi vƣợt quỹ KCB đƣợc sử dụng (48) 1.2 Chi vƣợt trần đa tuyến đến (49) Bệnh nhân tỉnh khác chi vƣợt trần đa tuyến (50) đến QUỸ KCB ĐƢỢC SỬ DỤNG TRONG KỲ (51) Quỹ KCB dƣ kỳ trƣớc chuyển sang (52) Quỹ KCB đƣợc sử dụng kỳ (53) 2.1 Nhóm (54) 2.2 Nhóm (55) 2.3 Nhóm (56) 2.4 Nhóm (57) 2.5 Nhóm (58) VII I CÂN ĐỐI QUỸ KCB (59) IX SỬ DỤNG KINH PHÍ KCB BHYT (60) Kinh phí dƣ kỳ trƣớc (61) Kinh phí đƣợc cấp kỳ (62) Kinh phí sử dụng kỳ (63) Kinh phí chuyển kỳ sau (64) VII ……, ngày tháng… năm…… Ngƣời lập biểu Trƣởng phòng Giám Trƣởng phòng Kế định BHYT hoạch-Tài (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 97 Footer Page -Footer Page -Footer Page 97 of 85 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Header Page 98 of 85 CƠ SỞ Y TẾ …………………… Mẫu số 16/BHYT DANH MỤC THUỐC CHẾ PHẨM Y HỌC CỔ TRUYỀN THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ (Áp dụng kể từ ngày…/…/….) STT STT/Mã số theo DMT BYT (1) (2) Tên vị thuốc Tên thành phẩm thuốc Đƣờng dùng, dạng bào chế Hàm lƣợng/ nồng độ Nhà sản xuất Nƣớc sản xuất Số đăng ký số GPNK Đơn vị tính Giá trúng thầu (đồng) Giá toán BHYT (đồng) Ghi (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Danh mục thuốc đƣợc toán 100% A Chế phẩm YHCT có danh mục B Chế phẩm YHCT thay thuốc có danh mục thuốc chế phẩm YHCT C Chế phẩm YHCT sở y tế tự bào chế Danh mục thuốc đƣợc toán 50%, 30% ……, ngày tháng năm…… Ngƣời lập biểu Trƣởng phòng …… Giám đốc 98 Footer Page -Footer Page -Footer Page 98 of 85 Header Page 99 of 85 (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) CƠ SỞ Y TẾ …………………… Mẫu số 17/BHYT DANH MỤC VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN THANH TOÁN BHYT (áp dụng kể từ ngày …./…./….) ST T (1) Tên STT khoa Tên theo Nguồn học khoa DM gốc cây, Tên vị thuốc học T (Nam/ vị Bắc) khoáng thuốc BYT vật làm thuốc (2) (3) (4) (5) (6) Nhà sản xuất (7) Nƣớc Đơn sản vị tính xuất (gam) (8) (9) Giá nhập (đồng) Tình trạng dƣợc liệu nhập (chƣa sơ chế/sơ chế/phức chế): Ghi C/S/P (10) (11) Yêu cầu sử dụng Tỷ lệ hƣ hao Giá Bộ (%) Chi đề phận dƣợc phí nghị sử liệu (sơ khác Bảo dụng chế/ Tron (đồng toán quản vị g chế ) (đồng phức , cân thuốc biến ) chế): chia Ghi S/P (12) (13) (14) (15) ……, ngày… tháng… năm…… Ngƣời lập biểu Trƣởng phòng …… Giám đốc 99 Footer Page -Footer Page -Footer Page 99 of 85 (16) (17) Header Page 100 of 85 (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) CƠ SỞ Y TẾ …………………… Mẫu số 18/BHYT THỐNG KÊ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÓ SỬ DỤNG THUỐC PHÓNG XẠ VÀ HỢP CHẤT ĐÁNH DẤU (Áp dụng kể từ ngày …/…./……) Loại DVKT STT (1) Hợp chất đánh dấu Tên Giá (đồng) Tên hợp chất đánh dấu Đơn vị (kit/lọ) (2) (3) (4) (5) Thuốc phóng xạ Đơn giá (đồng) Định mức sử dụng nhà sản xuất Định mức sử dụng thực tế Thành tiền (đồng) Tên thuốc phóng xạ Đơn vị (mci) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Đơn giá (đồng) Liều sử dụng bình quân Tỷ lệ sử dụng thực tế bình quân Thành tiền (đồng) Giá đề nghị toán (đồng) (12) (13) (14) (15) (16) ……, ngày… tháng năm… Ngƣời lập biểu Trƣởng phòng …… Giám đốc 100 Footer Page -Footer Page -Footer Page 100 of 85 Header Page 101 of 85 (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) …….Tên sở y tế:… Mẫu số 19/BHYT Mã sở y tế: …… THỐNG KÊ VẬT TƢ Y TẾ THANH TOÁN BHYT Tháng… Quý … Năm…… STT Mã số theo danh mục BYT ban hành Tên VTYT theo danh mục BYT ban hành Tên thƣơng mại Quy cách (2) (3) (4) (5) (1) Số lƣợng Đơn vị tính Giá mua vào (đồng) (6) (7) Ngoại trú Nội trú (8) (9) Giá toán BHYT (đồng) Thành tiền (đồng) (10) (11) 1955.1 1955.2 … … III CỘNG TỔNG ……., ngày tháng năm…… Ngƣời lập biểu Trƣởng phòng …… Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 101 Footer Page -Footer Page -Footer Page 101 of 85 Header Page 102 of 85 102 Footer Page -Footer Page -Footer Page 102 of 85 Header Page 103 of 85 …….Tên sở y tế:… Mẫu số 20/BHYT Mã sở y tế: …… THỐNG KÊ THUỐC THANH TOÁN BHYT Tháng….Quý … Năm … STT Tên Tên STT theo hoạ thuốc DMT t thành BYT chấ phẩm t (1) (2) (3) (4) Đƣờn g dùng, dạng bào chế (5) Hàm lƣợng / nồng độ (6) Số đăng ký số GPN K (7) Số lƣợng Đơ n vị Ngoạ Nội tính i trú trú (8) (9) (10 ) Đơn giá (đồng) Thành tiền (đồng) (11) (12) Thuốc tân dƣợc 1956.1 1956.100 Chế phẩm y học cổ truyền Vị thuốc YHCT ……, ngày tháng năm…… Ngƣời lập biểu Trƣởng khoa Dƣợc Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 98 Footer Page -Footer Page -Footer Page 103 of 85 Header Page 104 of 85 …….Tên sở y tế:… Mã sở y tế: …… Mẫu số 21/BHYT THỐNG KÊ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THANH TOÁN BHYT Đối với ngƣời bệnh BHYT đăng ký ban đầu/đa tuyến đến Tháng….Quý.… Năm … STT Số lƣợng Mã số theo danh mục BYT Tên dịch vụ y tế (2) (3) (1) Ngoại trú Nội trú (4) (5) Đơn giá (đồng) Thành tiền (đồng) (6) (7) I Khám bệnh 1001.1 04.1 II Giƣờng bệnh 1001.2 04.2.B3.1.K 1001.2 04.2.B3.1.K.2 1001.2 04.2.B3.1.K.3 … III Xét nghiệm IV Chẩn đốn hình ảnh, thăm dò chức V Thủ thuật, phẫu thuật TỔNG CỘNG (I+II+….+V) ……., ngày tháng năm…… Ngƣời lập biểu (Ký, họ tên) Trƣởng phòng …… (Ký, họ tên) 99 Footer Page -Footer Page -Footer Page 104 of 85 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Header Page 105 of 85 100 Footer Page -Footer Page -Footer Page 105 of 85 ... CHƢƠNG 3: BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG PHÚC HẢI PHÒNG 50 3.1 Căn đề xuất biện pháp nâng cao chất lƣợng dịch vụ y tế Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc Hải Phòng... nâng cao chất lƣợng dịch vụ tế Chƣơng 2: Thực trạng chất lƣợng dịch vụ y tế Bênh viện Đa khoa Hồng Phúc Hải Phòng Chƣơng 3: Biện pháp nâng cao chất lƣợng dịch vụ y tế Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc. .. Biện pháp nâng cao chất lƣợng dịch vụ y tế Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc Hải Phòng” để viết luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đề xuất biện pháp nâng cao chất lƣợng dịch vụ y tế Bệnh viện
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG PHÚC HẢI PHÒNG_2, BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG PHÚC HẢI PHÒNG_2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay