BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO CỦA TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC_2

101 18 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 12:22

Header Page of 85 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM CN NGƠ THỊ LAN BIỆN PHÁP HỒN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO CỦA TỔNG CƠNG TY BẢO ĐẢM AN TỒN HÀNG HẢI MIỀN BẮC LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HẢI PHÒNG – 2016 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM CN NGƠ THỊ LAN BIỆN PHÁP HỒN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO CỦA TỔNG CƠNG TY BẢO ĐẢM AN TỒN HÀNG HẢI MIỀN BẮC LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 60340410 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thanh Thủy HẢI PHÒNG - 2016 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn “Biện pháp hồn thiện công tác tuyển dụng đào tạo Tổng Cơng ty bảo đảm an tồn hàng hải miền Bắc ” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu trích dẫn sử dụng đƣợc ghi rõ nguồn gốc Các số liệu phân tích luận văn đƣợc sử dụng trung thực Kết nghiên cứu đƣợc trình bày luận văn chƣa đƣợc cơng bố cơng trình luận văn trƣớc Hải Phòng, ngày 14 tháng 03 năm 2016 Tác giả luận văn Ngô Thị Lan Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 i Header Page of 85 LỜI CÁM ƠN Với tất kính trọng lòng biết ơn sâu sắc, tơi xin đƣợc gửi lời cảm ơn tới: - Ban Giám hiệu trƣờng Đại học Hàng hải Việt Nam, Thầy, Cô giáo khoa Kinh tế khoa Sau Đại học tận tình giảng dạy cho tơi suốt năm tháng tơi theo học Trƣờng; - Phó Giáo sƣ, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Thủy, ngƣời tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành Luận văn này; - Các Thầy giáo, Cô giáo Hội đồng bảo vệ Luận văn Thạc sỹ kinh tế giúp nhiều dẫn quý báu để hoàn thiện Luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn Ban lãnh đạo Tổng Cơng ty Bảo đảm an tồn hàng hải miền Bắc cho nhiều kinh nghiệm quý báu thực tiễn cơng tác, đồng nghiệp Xí nghiệp Bảo đảm an tồn hàng hải Đơng Bắc Bộ động viên, giúp đỡ để tơi có thời gian tham gia khóa đào tạo Thạc sỹ Do thời gian nghiên cứu Luận văn không dài, kiến thức thân hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót định Vì vậy, tơi mong nhận đƣợc góp ý, nhận xét thầy cô giáo, đồng nghiệp bạn học viên để Luận văn đƣợc hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, tháng năm 2016 Tác giả luận văn Ngô Thị Lan Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 ii Header Page of 85 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH ix MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm, mục tiêu ý nghĩa tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm 1.1.1.1 Tuyển dụng 1.1.1.2 Đào tạo 1.1.2 Mục tiêu tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực 1.1.3 Ý nghĩa tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực 1.1.3.1 Ý nghĩa tuyển dụng 1.1.3.2 Ý nghĩa đào tạo nguồn nhân lực 1.2 Quy trình tuyển dụng quy trình đào tạo nguồn nhân lực 1.2.1 Quy trình tuyển dụng 1.2.2 Quy trình đào tạo 10 1.3 Các hình thức tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực 11 1.3.1 Tuyển dụng 11 1.3.1.1 Nguồn ứng viên từ nội doanh nghiệp 11 1.3.1.2 Nguồn ứng viên từ bên doanh nghiệp 12 1.3.2 Đào tạo 14 1.3.2.1 Đào tạo công việc 14 1.3.2.2 Đào tạo ngồi cơng việc 16 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 iii Header Page of 85 1.3.2.3 Một số hình thức đào tạo khác 17 1.4 Những nhân tố ảnh hƣởng đến công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp 18 1.4.1 Các nhân tố ảnh hƣởng đến trình tuyển dụng 18 1.4.1.1 Nhóm nhân tố bên ngồi doanh nghiệp 18 1.4.1.2 Nhóm nhân tố bên doanh nghiệp 20 1.4.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác đào tạo 22 1.4.2.1 Vấn đề tổ chức quản lý doanh nghiệp 22 1.4.2.2 Vấn đề sở vật chất sở ngƣời 23 1.4.2.3 Kế hoạch hóa nguồn nhân lực với công tác đào tạo nguồn nhân lực 23 1.5 Các tiêu chí phƣơng pháp đánh giá công tác tuyển dụng đào tạo 24 1.5.1 Tiêu chí phƣơng pháp đánh giá công tác tuyển dụng 24 1.5.2 Tiêu chí phƣơng pháp đánh giá công tác đào tạo 25 CHƢƠNG 27 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC 27 2.1 Giới thiệu chung Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc 27 2.1.1 Sự hình thành phát triển 27 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực hoạt động kinh doanh Tổng Cơng ty Bảo đảm an tồn hàng hải miền Bắc 28 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc 29 2.2 Thực trạng công tác tuyển dụng đào tạo Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc 33 2.2.1 Đặc điểm lao động Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc 33 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 iv Header Page of 85 2.2.2 Thực trạng công tác tuyển dụng Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc 38 2.2.2.1 Quy trình tuyển dụng Tổng Cơng ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc 38 2.2.2.2 Đánh giá chung tuyển dụng lao động Tổng Công ty Bảo đảm an tồn hàng hải miền Bắc thơng qua số tiêu 52 2.2.3 Thực trạng công tác đào tạo Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc 56 2.2.3.1 Đào tạo cán lãnh đạo quản lý 58 2.2.3.2 Đào tạo cán kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ 58 2.2.3.3 Đào tạo công nhân kỹ thuật 61 2.2.3.4 Đánh giá hiệu công tác đào tạo Tổng Công ty Bảo đảm an tồn hàng hải miền Bắc thơng qua tiêu 63 2.3 Đánh giá chung công tác tuyển dụng đào tạo Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải giai đoạn 2010- 2014 66 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 66 2.3.2 Những mặt hạn chế tồn công tác tuyển dụng đào tạo Tổng công ty 67 2.3.2.1 Hạn chế công tác tuyển dụng nhân nguyên nhân 67 2.3.2.2 Các mặt hạn chế nguyên nhân công tác đào tạo 69 CHƢƠNG 71 BIỆN PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO CỦA TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN 71 HÀNG HẢI MIỀN BẮC 71 3.1 Quan điểm định hƣớng, chiến lƣợc chung tuyển dụng đào tạo Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải thời gian tới 71 3.1.1 Phƣơng hƣớng phát triển Tổng Cơng ty Bảo đảm an tồn hàng hải miền Bắc giai đoạn năm 2015 – 2020 71 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 v Header Page of 85 3.1.2 Định hƣớng chiến lƣợc tuyển dụng vào đào tạo nguồn nhân lực 73 3.1.2.1 Tuyển dụng 73 3.1.2.2 Đào tạo nguồn nhân lực 74 3.2 Biện pháp nâng cao công tác tuyển dụng đào tạo Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc 77 3.2.1 Biện pháp nâng cao chất lƣợng tuyển dụng nguồn nhân lực 77 3.2.1.1 Đa dạng hoá nguồn tuyển dụng 77 3.2.1.2 Tổng công ty phải trọng vào khâu thông báo tuyển dụng 81 3.2.1.3 Tổng công ty nên xây dựng hệ thống câu hỏi, ngân hàng đề thi để kiểm tra trình độ ứng viên 81 3.2.1.4 Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc xây dựng chế độ hợp lý cho thành viên tham gia hội đồng tuyển dụng Tổng công ty 81 3.2.2 Biện pháp nâng cao chất lƣợng công tác đào tạo nguồn nhân lực 82 3.2.2.1 Sắp xếp máy tổ chức làm công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cách khoa học hiệu 82 3.2.2.2 Mở rộng đổi nội dung đào tạo ngƣời lao động 83 3.2.2.3 Thực việc kiểm tra, đánh giá sau khóa đào tạo, bồi dƣỡng 84 KẾT LUẬN 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 vi Header Page of 85 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU Ký hiệu Nội dung CBCVN Cán công nhân viên DN Doanh nghiệp ILO Tổ chức lao động quốc tế LĐPT Lao động phổ thông SXKD Sản xuất kinh doanh TCCBLĐ Tổ chức, cán lao động TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TCT Tổng công ty Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 vii Header Page 10 of 85 DANH MỤC BẢNG Số Tên bảng Trang 2.1 Số lƣợng lao động Tổng Công ty giai đoạn 2010- 2014 33 2.2 Sơ đồ cấu lao động cơng ty năm 2014 34 2.3 Tiêu chuẩn trình độ học vấn theo chức danh 41 2.4 Cơ cấu lao động đƣợc tuyển từ nguồn Tổng công ty 52 bảng giai đoạn 2010- 2014 2.5 Tỷ lệ sàng lọc ứng viên giai đoạn 2010- 2014 53 2.6 Thống kê chi phí phát sinh tuyển dụng lao động từ năm 54 2010- 2014 2.7 Các lớp bồi dƣỡng nghiệp vụ năm 2014 dành cho cán 57 chuyên môn nghiệp vụ 2.8 Các lơp bồi dƣỡng nghiệp vụ dành cho công nhân kỹ thuật 60 năm 2014 2.9 Kết học tập học viên giai đoạn 2010- 2014 61 2.10 Đánh giá phù hợp chƣơng trình đào tạo với cơng 62 việc giai đoạn 2010- 2014 2.11 Khả làm việc qua đào tạo giai đoạn 2010- 2014 Footer Page -Footer Page -Footer Page 10 of 85 viii 63 ... CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO CỦA TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN 71 HÀNG HẢI MIỀN BẮC 71 3.1 Quan điểm định hƣớng, chiến lƣợc chung tuyển dụng đào tạo Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng. .. luận công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng công tác tuyển dụng đào tạo Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc Chƣơng 3: Biện pháp hoàn thiện công tác. .. 28 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc 29 2.2 Thực trạng công tác tuyển dụng đào tạo Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc 33 2.2.1
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO CỦA TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC_2, BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO CỦA TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC_2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay