Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng_2

72 13 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 12:22

Header Page of 85 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hội nhập kinh tế quốc tế mở rộng giao lưu mối quan hệ thương mại với nước giới đem lại cho Việt Nam nhiều hội thách thức trình tăng trưởng phát triển Hệ thống Ngân hàng Việt Nam khơng đứng ngồi dòng chảy Để tồn phát triển mơi trường đầy cạnh tranh, áp lực với mức độ rủi ro ngày tăng hệ thống Ngân hàng Việt Nam phải đổi cải cách toàn diện Trong nghiệp vụ ngân hàng, tín dụng nguồn vốn quan trọng cho trình phát triển ngân hàng nói riêng kinh tế nói chung, đặc biệt quốc gia phát triển Việt Nam Tín dụng ngân hàng tăng trưởng lành mạnh tiền đề quan trọng giúp cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, gia tăng sản lượng, từ thúc đẩy tồn kinh tế tăng trưởng Và ngược lại, tín dụng bị suy giảm tỷ lệ nợ xấu có xu hướng gia tăng, cấu tín dụng khơng phù hợp dấu hiệu cho thấy kinh tế rơi vào tình trạng khó khăn, chí suy thối khủng hoảng Khi Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, ngân hàng nước không cạnh tranh với mà phải cạnh tranh với nhiều ngân hàng nước ngồi có ưu hẳn phương diện vốn cơng nghệ đòi hỏi ngân hàng nước phải có chiến lược mang ý nghĩa sống Rủi ro khơng thể tránh khỏi điều tất yếu kinh doanh làm để giảm thiểu rủi ro đến mức tối đa mà đảm bảo mức sinh lời cao cho ngân hàng tốn khó nhà quản trị ngân hàng Công tác quản trị rủi ro đặc biệt rủi ro tín dụng ln vấn đề thời cấp quản lý ngân hàng Do vậy, lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Biện pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Hải Phòng” làm đề tài luận văn thạc sĩ Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 Mục đích nghiên cứu đề tài - Hệ thống hoá lý luận rủi ro tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng NHTM - Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng từ năm 2010 - 2014 - Đề xuất số biện pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu đề tài nội dung công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Khách thể nghiên cứu đề tài Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng Phạm vi nghiên cứu đề tài cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng từ năm 2010 - 2014 Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài Trong trình nghiên cứu để thực Luận văn, tác giả sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khác như: - Phương pháp thu thập số liệu: Các số liệu thu thập lại từ báo cáo tài hàng năm Vietcombank Hải Phòng Ngồi ra, tơi tham khảo thêm thông tin từ website, tài liệu liên quan đến ngân hàng, kết hợp với ý kiến đạo giáo viên hướng dẫn - Phương pháp phân tích số liệu: phương pháp so sánh; Phương pháp thống kê tổng hợp số liệu; phương pháp phân tích tỷ trọng, số tuyệt đối số tương đối Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn để tài - Ý nghĩa khoa học: Hệ thống hóa sở lý luận rủi ro tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại - Ý nghĩa thực tiễn: Đánh giá thực trạng cơng tác quản trị rủi to tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng, tìm mặt hạn chế, khó khăn ảnh hưởng đến cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 hàng đề xuất số biện pháp để hoàn thiện cơng tác rủi ro tín dụng ngân hàng Kết cấu luận văn Ngoài Phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung Luận văn kết cấu thành chương Chương 1: Cơ sở lý luận rủi ro tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Chương 2: Đánh giá thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng từ năm 2010 - 2014 Chương 3: Biện pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái quát chung rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm rủi ro Cho đến nay, chưa có định nghĩa thống rủi ro Mỗi trường phái khác lại đưa định nghĩa rủi ro khác Theo trường phái truyền thống, sản xuất kinh doanh rủi ro hiểu bất trắc ý muốn xảy ra, tác động xấu đến tồn phát triển doanh nghiệp [14] Theo trường phái đại, rủi ro (risk) bất trắc đo lường được, vừa mang tính tích cực, vừa mang tính tiêu cực Rủi ro mang đến tổn thất mát cho người mang lại lợi ích, hội Nếu tích cực nghiên cứu rủi ro, người ta tìm biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tiêu cực, đón nhận hội mang lại kết tốt đẹp cho tương lai [14] 1.1.2 Khái niệm ngân hàng thƣơng mại Ngân hàng thương mại định chế tài có vai trò quan trọng kinh Từ dịch vụ mà ngân hàng cung cấp, định nghĩa ngân hàng loại hình tổ chức tài cung cấp danh mục dịch vụ tài đa dạng nhất, đặc biệt tín dụng, tiết kiệm dịch vụ tốn [1, tr3] Hiện có nhiều định nghĩa ngân hàng Tập quán luật pháp quốc gia, vùng lãnh thổ khác dẫn đến quan niệm ngân hàng không đồng khu vực giới Tại Mỹ, ngân hàng thương mại công ty kinh doanh tiền tệ, chuyên cung cấp dịch vụ tài hoạt động ngành cơng nghiệp dịch vụ tài Theo đạo luật ngân hàng Pháp (1941) định nghĩa: "Ngân hàng thương mại xí nghiệp hay sở mà nghề nghiệp thường xuyên nhận tiền bạc cơng chúng hình thức ký thác, hình thức khác sử dụng tài ngun cho họ nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 tài chính" Tại Việt Nam, “Ngân hàng loại hình tổ chức tín dụng thực tồn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan Theo tính chất mục tiêu hoạt động, loại hình ngân hàng gồm NHTM, ngân hàng phát triển, ngân hàng đầu tư, ngân hàng sách, ngân hàng hợp tác loại hình ngân hàng khác” (Điều 20 - Luật Tổ chức tín dụng sửa đổi năm 2004) [3] Chức Uỷ thác Chức Quản lý tiền mặt Chức Mơi giới Chức Tín dụng Chức Bảo hiểm NGÂN HÀNG HIỆN ĐẠI Chức ngân hàng đầu tư bảo lãnh Chức Thanh toán Chức Lập kế hoạch đầu tư Chức Tiết kiệm Hình 1.1 Những chức ngân hàng đại [1, tr7] (Nguồn: Quản trị Ngân hàng thương mại - Peter S.Rose, 2001)  Những chất ngân hàng thương mại - Ngân hàng thương mại tổ chức kinh tế; - Ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh lĩnh vực tiền tệ, tín dụng dịch vụ ngân hàng Ngân hàng thương mại khác với tổ chức tín dụng phi ngân hàng sau:  Vai trò ngân hàng thương mại phát triển kinh tế - Vai trò trung gian: chuyển khoản tiết kiệm, chủ yếu từ hộ gia đình, thành khoản tín dụng cho tổ chức kinh tế thành phần khác để đầu tư vào nhà cửa, thiết bị tài sản khác để phục vụ trình sản xuất kinh doanh - Vai trò tốn: thay mặt khách hàng thực tốn tiền hàng hóa dịch vụ (như cách phát hành bù trừ séc, cung cấp mạng lưới toán Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 điện tử, kết nối quỹ) - Vai trò người bảo lãnh: cam kết trả nợ cho khách hàng khách hàng khả tốn - Vai trò đại lý: thay mặt khách hàng quản lý bảo vệ tài sản họ, phát hành chuộc lại chứng khốn (thường thực Phòng ủy thác) - Vai trò thực sách: thực sách kinh tế Chính phủ, giúp điều tiết tăng trưởng kinh tế theo đuổi mục tiêu xã hội [1, tr8] 1.1.3 Khái niệm tín dụng rủi ro tín ngân hàng thƣơng mại 1.1.3.1 Khái niệm tín dụng  Khái niệm “Tín dụng” việc bên (bên cho vay) cung cấp nguồn tài cho đối tượng khác (bên vay) bên vay hồn trả tài cho bên cho vay thời hạn thỏa thuận thường kèm theo lãi suất Do đó, tín dụng phản ánh mối quan hệ hai bên: bên người cho vay, bên người vay Quan hệ hai bên ràng buộc chế tín dụng, thỏa thuận thời gian cho vay, lãi suất phải trả, [9, tr20] Theo Điều 20 Luật Tổ chức tín dụng sửa đổi năm 2004 Việt Nam: “Hoạt động tín dụng việc tổ chức tín dụng sử dụng nguồn vốn tự có, nguồn vốn huy động để cấp tín dụng” “Cấp tín dụng việc Tổ chức tín dụng thoả thuận để khách hàng sử dụng khoản tiền với nguyên tắc có hoàn trả nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ khác” [3]  Vai trò tín dụng kinh tế - Tín dụng ngân hàng phương tiện thúc đẩy phát triển tăng trưởng kinh tế Tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn để trì trình tái sản xuất đồng thời góp phần đầu tư vào phát triển kinh tế - Tín dụng ngân hàng coi cơng cụ sách tiền tệ quốc gia Thông qua ngân hàng thương mại, Ngân hàng trung ương sử dụng Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 cơng cụ sách tiền tệ lãi suất, tái chiết khấu, hạn mức tín dụng, dự trữ bắt buộc… chủ yếu hoạt động tín dụng để điều tiết, ổn định cung cầu lưu thơng tiền tệ, chống lạm phát - Tín dụng ngân hàng góp phần củng cố tăng cường chế độ hạch toán kinh tế cho doanh nghiệp Bằng sách biện pháp tín dụng, tín dụng ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn, bổ sung vốn kịp thời cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, lưu thông dịch vụ - Tín dụng ngân hàng tạo điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Hiện nay, xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế đất nước yêu cầu doanh nghiệp phải mở rộng mối quan hệ kinh tế không phạm vi quốc gia mà phải mở rộng phạm vi khu vực giới [11, tr2 – tr3] 1.1.3.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại a Khái niệm Tại Khoản Điều Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Thống đốc NHNN Việt Nam việc phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng quy định “Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng khả xảy tổn thất hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng khách hàng khơng thực khơng có khả thực nghĩa vụ theo cam kết” [3] Theo quy định Chính sách quản lý rủi ro tín dụng Vietcombank ban hành kèm theo Quyết định số 75/2009/QĐ-NHNT.HĐQT ngày 12/03/2009 Hội đồng quản trị Vietcombank quy định “Rủi ro tín dụng loại rủi ro dẫn đến tổn thất tài sản trường hợp khách hàng vay vốn/được cấp tín dụng khơng có khả thực phần toàn cam kết ký với ngân hàng” [12] b Các loại rủi ro tín dụng  Rủi ro vốn Là rủi ro cho vay không thu hồi nợ Bản chất tín dụng ngân hàng Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 chứa đựng nội dung ứng trước tiền cho doanh nghiệp (người vay), sau chu kỳ sản xuất kỳ ln chuyển hàng hố khách hàng có tiền trả nợ ngân hàng Nội dung “ứng trước” tín dụng ngân hàng cao mức độ rủi ro lớn Ngân hàng thương mại cho vay tín chấp mức độ rủi ro cao cho vay có tài sản chấp Tài sản chấp giấy tờ có giá dễ chuyển đổi tiền rủi ro tài sản chấp bất động sản Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, rủi ro thường chiếm tỷ trọng lớn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản kinh doanh [2, tr33]  Rủi ro sai hẹn Là khoản cho vay mà đến hạn ngân hàng chưa thu hồi từ khách hàng Thông thường trường hợp khách hàng xin ngân hàng gia hạn thêm thời hạn trả nợ Nếu lý khách hàng không ngân hàng chấp thuận, họ phải chịu lãi suất phạt Khoản tiền thu hồi chậm làm đảo lộn kế hoạch kinh doanh ngân hàng tiềm ẩn nguy vốn [3]  Rủi ro lãi suất Rủi ro lãi suất khả xảy biến động lãi suất dẫn đến tác động bất lợi cho hoạt động kinh doanh giảm thu nhập dự tính Ngân hàng  Rủi ro tỷ giá Rủi ro tỷ giá khả xảy biến động tỷ giá hối đoái dẫn đến tác động bất lợi cho hoạt động kinh doanh giảm thu nhập dự tính Ngân hàng Các rủi ro việc giao dịch ngoại hối xuất phát từ tỷ giá hối đoái loại tiền tệ khác tác động kinh tế trị nước [2, tr35] c Tác hại rủi ro Rủi ro tín dụng xảy gây tác hại không cho thân ngân hàng, mà gây tác hại nghiêm trọng khơng thể lường trước người vay kinh tế  Tác hại ngân hàng thương mại Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 Nếu thiệt hại rủi ro tín dụng gây nằm mức mà ngân hàng bù đắp hậu làm giảm số vốn hoạt động ngân hàng thương mại, giảm lợi nhuận thu từ hoạt động tín dụng làm giảm hiệu kinh doanh NHTM Nếu thiệt hại rủi ro tín dụng gây vượt khả tự bù đắp thân ngân hàng, đẩy ngân hàng tới chỗ phá sản  Tác hại người vay Nguyên nhân rủi ro tín dụng ngân hàng người vay khơng có khả hồn trả đầy đủ khoản vay, xuất phát từ rủi ro hoạt động kinh doanh người vay Với tình hình tài khơng lành mạnh, kèm theo khoản nợ hạn, người vay tự đánh nguồn tài trợ từ ngân hàng Mặt khác, tài sản bảo đảm cho khoản vay bị tịch thu phát mại để thực nghĩa vụ trả nợ, người vay phải đối mặt với nguy phá sản  Tác hại kinh tế Ngân hàng thương mại cấp tín dụng cho khách hàng ln mục đích cung cấp thêm vốn đầu tư cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô sản xuất lưu thơng hàng hố, tạo thêm nhiều sản phẩm cho xã hội, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người sử dụng vốn vay Đồng thời, tăng tích luỹ cho kinh tế Rủi ro tín dụng xảy nghĩa khách hàng vay không thực hiệu đầu tư đặt nhận vốn tín dụng từ ngân hàng thương mại Do làm thiệt hại lớn đến kinh tế [11, tr4] 1.2 Công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Các mặt hoạt động ngân hàng thƣơng mại Theo luật Ngân hàng Nhà nước, hoạt động ngân hàng bao gồm hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng Ngân hàng huy động tiền gửi sử dụng số tiền để cấp tín dụng cung cấp dịch vụ toán  Những nét đặc trưng hoạt động ngân hàng thương mại - Quan hệ tín dụng ngân hàng dựa sở hoàn trả NHTM với tư cách doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, hoạt động Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page 10 of 85 sở vay vay NHTM doanh nghiệp vay mượn huy động tiền tệ từ chủ thể nắm giữ tiền tạm thời chưa dùng đến sử dụng tiền cho vay, đầu tư vào lĩnh vực nhà nước cho phép Nói cách khác, việc chuyển nhượng “quyền sử dụng khoản tiền tệ”, chuyển nhượng quyền sở hữu Vì vậy, khoản tín dụng ngân hàng cấp phải hoàn trả ngược trở lại cho ngân hàng sau thời gian định [2, tr23] - Lãi suất biểu đặc trưng hoạt động kinh doanh Lãi suất biểu giá khoản tiền mà ngân hàng thương mại đòi hỏi tạm thời trao quyền sử dụng khoản tiền cho người vay Ngân hàng thương mại kinh doanh nhiều mảng dịch vụ nhiên cơng việc kinh doanh là: toán lãi suất (lãi tiền gửi) cho phần tiền gửi khách hàng tính lãi suất (lãi cho vay) khoản tiền cho khách hàng vay - Yếu tố lòng tin hoạt động kinh doanh tín dụng Tín dụng cho vay có hứa hẹn thời gian hoàn trả Sự hứa hẹn biểu mức tín nhiệm người cho vay Mức tín nhiệm yếu tố quan trọng hoạt động tín dụng điều kiện cần để phát sinh quan hệ tín dụng - Tín dụng ngân hàng tạo tiền ký thác, tạo tài nguyên cho hoạt động kinh doanh ngân hàng Chức tạo tiền huỷ tiền chức riêng tín dụng ngân hàng Chức làm cho hoạt động kinh doanh tín dụng ngân hàng khác hẳn với hoạt động kinh doanh thông thường khác Ngân hàng thương mại cho vay (không tiền mặt) làm tăng lượng tiền; ngược lại, thu nợ (không tiền mặt) làm giảm lượng tiền NHTM thông qua hoạt động tín dụng tạo tiền hủy tiền, cung cấp phương tiện toán cho kinh tế Khi làm điều đó, ngân hàng tạo tài nguyên quan trọng phục vụ cho hoạt động kinh doanh thân ngân hàng - Hoạt động ngân hàng mang tính quốc tế Trong q trình hội nhập, hoạt động NHTM khơng bó hẹp kinh tế nước, mà gắn chặt với diễn biến thay đổi kinh 10 Footer Page -Footer Page -Footer Page 10 of 85 Header Page 58 of 85 3.1.2 Về hoạt động kinh doanh tín dụng Trong năm tới, Vietcombank Hải Phòng phát triển tín dụng theo định hướng “Tăng trưởng tín dụng thận trọng, tập trung nâng cao chất lượng hướng tới áp dụng chuẩn mực quốc tế” Việc cấp tín dụng cho khách hàng phải tuân thủ quy định pháp luật dựa lợi ích đáng hợp pháp Vietcombank Hải Phòng Chính sách tín dụng thời gian tới vừa đảm bảo an tồn tín dụng vừa đảm bảo tính linh hoạt thực tế nhằm nắm bắt kịp thời hội phát triển đầu tư tín dụng [12] 3.2 Một số biện pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Vietcombank Hải Phòng năm từ 2010 - 2014 3.2.1 Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng phục vụ cho q trình cấp tín dụng Sự thành cơng kinh doanh có đóng góp lớn thơng tin hữu ích Vì việc thiết lập kho liệu thông tin phục vụ cho hoạt động kinh doanh cần thiết Trong năm gần đây, Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Trung tâm CIC Ngân hàng Nhà nước tạo lập kho liệu tình hình tín dụng doanh nghiệp Tuy nhiên kho liệu tập trung vào phản ánh, có tính dự báo hay đưa giải pháp phòng ngừa Tính ứng dụng thơng tin kho liệu cung cấp chưa cao chưa đáp ứng yêu cầu phòng ngừa rủi ro Vì vậy, hệ thống thơng tin tín dụng hữu ích phải thiết lập dựa sở sau: - Dựa sở hợp tác, Ngân hàng Nhà nước nên tập hợp thông tin liệu từ ngân hàng để kho liệu đầy đủ xác Đây khơng liệu khách hàng mà liệu đánh giá, dự báo ngành nhằm phục vụ cho cơng tác phân tích thẩm định khoản tín dụng - Dựa sở thông tin khách hàng, ngành hàng, dự án phê duyệt cấp tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng cần tổng hợp đưa đánh giá, phân tích bổ sung thông tin cho kho liệu hữu ích cập nhật 58 Footer Page -Footer Page -Footer Page 58 of 85 Header Page 59 of 85 - Dựa sở thông tin ngân hàng nước ngồi, Vietcombank nên có mối liên hệ với tổ chức tín dụng giới để khai thác, mua tin để đáp ứng yêu cầu thơng tin Chi nhánh đối tác nước ngồi đặc biệt doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi 3.2.2 Hoạch định chiến lƣợc tín dụng Chính sách tín dụng xây dựng sở định hướng phát triển Vietcombank Hải Phòng phải phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội địa bàn thành phố Hải Phòng Chính sách tín dụng vừa đảm bảo mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận vừa giảm thiểu tối đa rủi ro đồng thời đảm bảo tăng trưởng tín dụng cở sở chất lượng an toàn Với định hướng: “Tăng trưởng tín dụng thận trọng, tập trung nâng cao chất lượng hướng tới áp dụng chuẩn mực quốc tế”, Vietcombank Hải Phòng cần xây dựng sách tín dụng hiệu sở yêu cầu cụ thể sau: - Chính sách tín dụng phải phù hợp với tính chất đặc thù riêng địa bàn Hải Phòng, phát huy tối đa mạnh địa phương hạn chế cấp tín dụng cho dự án đầu tư vào lĩnh vực hay ngành nghề khơng có lợi cạnh tranh kinh doanh - Chính sách tín dụng phải đảm bảo hiệu kinh doanh, tăng thị phần Vietcombank Hải Phòng địa bàn, tối đa hóa lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro Chính sách tín dụng phải phát huy lực cạnh tranh lợi so sánh Vietcombank Hải Phòng so với NHTM cổ phần khác địa bàn Xây dựng sách tín dụng nghĩa xác định định hướng cho hoạt động tín dụng, từ nâng cao chất lượng tín dụng, giảm tỷ lệ nợ xấu, nợ hạn 3.2.3 Thay đổi cấu cho vay Đối tượng khách hàng Vietcombank Hải Phòng DNNN với hoạt động xuất nhập hàng hóa Đặc biệt, nguồn vốn lại tập trung vào số khách hàng lớn Ngoài ra, mạnh Vietcombank ngân hàng bán buôn Các sản phẩm cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ, cho vay tiêu dùng hạn 59 Footer Page -Footer Page -Footer Page 59 of 85 Header Page 60 of 85 chế Vì vậy, Vietcombank Hải Phòng cần xây dựng cấu cho vay hợp lý hơn, cụ thể sau: - Vietcombank Hải Phòng cần trọng vào đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp hỗ trợ nhà nước tổ chức nước ngồi - Vietcombank Hải Phòng nên đưa sách phát triển sản phẩm bán lẻ, đặc biệt sản phẩm tín dụng ví dụ gói sản phẩm tín dụng đồng cho vay cán nhân viên, cho vay mua nhà dự án, cho vay mua ơtơ… Để phát triển sản phẩm Vietcombank Hải Phòng phải đảm bảo khả kiểm soát quản lý hiệu khoản vay đưa giải pháp tổng thể gói sản phẩm đồng - Bên cạnh gói sản phẩm bán lẻ, Vietcombank Hải Phòng tiếp tục trì phát triển nhóm khách hàng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Trong q trình Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế gia nhập vào tổ chức thương mại giới, số lượng doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam ngày tăng Đặc biệt, Hải Phòng thành phố thu hút số lượng doanh nghiệp FDI lớn Đây nhóm khách hàng tiềm với lực tài quản lý tốt Tuy nhiên, Vietcombank Hải Phòng chưa tiếp cận nhiều doanh nghiệp FDI Vì vậy, Vietcombank Hải Phòng cần có sách cụ thể hợp lý để thu hút nhiều nhóm đối tượng khách hàng tiềm 3.2.4 Xây dựng hệ thống công nghệ đại Hội nhập kinh tế quốc tế buộc hệ thống ngân hàng nói chung Vietcombank Hải Phòng nói riêng phải khơng ngừng nâng cao lực hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ ngân hàng đại dựa tảng công nghệ đại Vì vậy, để phát triển sản phẩm đa dạng, ngân hàng phải phát triển công nghệ tiên tiến nâng cao chất lượng quản lý thông tin, Một hệ thống công nghệ đại đảm bảo đủ năm yêu cầu sau: - Thứ nhất: hệ thống công nghệ đem lại tối đa tiện ích cho khách hàng cho kinh tế 60 Footer Page -Footer Page -Footer Page 60 of 85 Header Page 61 of 85 - Thứ hai: hệ thống công nghệ đại phải giúp ngân hàng tăng khả cạnh tranh - Thứ ba: công nghệ phát triển ứng dụng phải phù hợp với điều kiện khả năng, đặc điểm kinh doanh ngân hàng - Thứ tư: công nghệ phát triển phải đảm bảo khả kết nối ngân hàng, tổ chức kinh tế để phát triển dich vụ - Thứ năm: ứng dụng công nghệ phải đảm bảo quản lý an tồn, tiện ích bảo mật Một số điều kiện để ngân hàng ứng dụng cơng đại: - Ngân hàng phải có vốn để đầu tư sở hạ tầng công nghệ đại - Trong q trình khai thác cơng nghệ đại, ngân hàng phải đảm bảo thực quản trị mạng, quản trị kinh doanh để đảm bảo an tồn bảo mật thơng tin - Hiện đại hóa ngân hàng phải gắn liền với trình hợp tác phát triển dịch vụ với hệ thống ngân hàng thương mại khác - Ngân hàng phải có đội ngũ cán đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cơng nghệ đại với mục đích tìm thị trường phát triển sản phẩm, hoàn thiện nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thống 3.2.5 Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán làm công tác tín dụng Tại Vietcombank Hải Phòng, 100% cán tín dụng có trình độ chun mơn tốt trình độ học vấn đại học đại học Vì vậy, đội ngũ cán tín dụng có khả tiếp cận nhanh công nghệ kiến thức tổng hợp nhiều ngành Các biện pháp để nâng cao trình độ cán tín dụng mà Vietcombank Hải Phòng áp dụng là: - Các cán tín dụng thường tốt nghiệp từ trường kinh tế nên kiến thức nhiều ngành khác hạn chế Vì vậy, cán tín dụng cần thường xun nâng cao trình độ chun mơn bổ sung kiến thức ngành nghề, lĩnh vực khác để phục vụ tốt cho công tác đánh giá, thẩm định khách hàng 61 Footer Page -Footer Page -Footer Page 61 of 85 Header Page 62 of 85 - Cùng với kiến thức lĩnh vực khác kinh tế, cán tín dụng cần trang bị cho kỹ sau: Kỹ phục vụ khách hàng, kỹ điều tra, kỹ tìm hiểu thơng tin, kỹ phân tích, kỹ tổng hợp - Ban lãnh đạo cần xếp cho cán tín dụng cơng việc thuộc lĩnh vực, ngành nghề phù hợp với mức độ am hiểu, kiến thức kinh nghiệm cán - Vietcombank Hải Phòng nâng cao chất lượng cán tín dụng theo nhiều cách khác như: tổ chức lớp học bồi dưỡng, lớp học nâng cao trình độ nghiệp vụ… Đồng thời, cán lãnh đạo cần thường xuyên kiểm tra để phát chỗ yếu nhân viên có hướng đào tạo kịp thời Là nhân viên tín dụng vấn đề tư cách đạo đức nghề nghiệp quan trọng Vì vậy, cấp quản lý cần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát nội để kịp thời phát gian dối có biện pháp xử lý phù hợp Công tác đào tạo lại vấn đề mà Vietcombank Hải Phòng cần quan tâm Thị trường biến động cạnh tranh ngân hàng ngày gay gắt nhân viên tín dụng phải trau dồi kiến thức đúc rút kinh nghiệm liên tục Do đó, Vietcombank Hải Phòng phải trọng công tác đào tạo lại để tạo điều kiện cho cán tín dụng cập nhật kiến thức lĩnh vực tín dụng ngân hàng, nhằm không ngừng mở rộng hoạt động kinh doanh tín dụng, đồng thời lại quản trị rủi ro tín dụng 3.2.6 Một số biện pháp khác 3.2.6.1 Hồn thiện cơng tác tổ chức Mơ hình tín dụng Vietcombank áp dụng hướng tới chuẩn mực quốc tế việc phân định độc lập chức bán hàng, tác nghiệp quản trị rủi ro tín dụng Vietcombank Hải Phòng cần tái cấu máy tổ chức quản trị rủi ro theo hướng thành lập phận chuyên trách quản lý, phân định rõ máy quản trị rủi ro độc lập với kinh doanh Bộ máy đảm bảo giảm thủ tục hành chính, 62 Footer Page -Footer Page -Footer Page 62 of 85 Header Page 63 of 85 thời gian xử lý hồ sơ vay để không ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ khách hàng Về thẩm quyền phán quyết, Vietcombank Hải Phòng cần phân cấp, phân quyền cách hợp lý phù hợp với việc tái cấu chi nhánh quy trình tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm soát rủi ro [11, tr8] 3.2.6.2 Nâng cao chất lƣợng thẩm định, phân tích ngành, mặt hàng lĩnh vực Mỗi khoản tín dụng cán ngân hàng khơng phân tích, thẩm định kỹ dễ dẫn đến rủi ro Chính vậy, khâu phân tích thẩm định tín dụng đóng vai trò quan trọng quy trình tín dụng Mục đích q trình phân tích, thẩm định tín dụng đánh giá khả hoàn trả nợ vay khách hàng, đưa rủi ro xảy định cấp tín dụng Chất lượng q trình phân tích, thẩm định tín dụng phụ thuộc vào ba yếu tố chính: - Trình độ chun mơn kinh nghiệm thực tế cán thẩm định; - Nguồn thông tin sử dụng q trình phân tích, thẩm định; - Các cơng cụ phục vụ cho q trình phân tích, thẩm định Đối với khách hàng, việc đánh giá phân tích phải rủi ro tổng thể mà khách hàng gây xác định mức rủi ro tối đa mà ngân hàng chấp nhận thông qua việc định kỳ năm xác định giới hạn tín dụng cho khách hàng lần Để đưa giới hạn tín dụng phù hợp với đối tượng khách hàng, cán khách hàng phải lượng hóa mức độ rủi ro khách hàng dựa số liệu (ví dụ tiêu tài chính, vòng quay vốn ) đồng thời kết hợp việc phân tích định tính (ví dụ phân tích mơi trường vĩ mơ, vi mơ, mơi trường nội tín dụng khách hàng, đối tác khách hàng ) Từ ngân hàng thấy rủi ro tiềm ẩn dự phòng biện pháp kiểm sốt, hạn chế rủi ro Nói chung, q trình phân tích thẩm định phải đảm bảo vấn đề sau: - Phương án kinh doanh hay dự án đầu tư có tính hiệu tính thực tiễn triển khai không? - Phương án kinh doanh hay dự án đầu tư có rủi ro khơng, yếu tố có 63 Footer Page -Footer Page -Footer Page 63 of 85 Header Page 64 of 85 thể gây rủi ro gì? - Mức độ thiệt hại ngân hàng rủi ro xảy - Ngân hàng có khả kiểm sốt rủi ro khơng phương pháp xử lý rùi ro xảy - Điều kiện để đồng ý cấp tín dụng cho khách hàng Ngồi ra, việc phân tích triển vọng ngành/lĩnh vực mặt hàng kinh doanh bước thẩm định tín dụng Vì vậy, q trình thẩm định tín dụng thật hiệu quả, cán khách hàng cần thu thập thông tin ngành/lĩnh vực mặt hàng kinh doanh từ nhiều nguồn đồng thời thường xuyên cập nhật xu hướng biến đổi ngành hàng 3.2.6.3 Quản lý chặt chẽ quy trình giải ngân, khoản cấp tín dụng ngăn ngừa rủi ro tín dụng Một nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng thiếu kiểm tra, kiểm soát ngân hàng tạo điều kiện cho khách hàng sử dụng vốn vay không mục đích hay sau chu kỳ kinh doanh lại sử dụng vốn vay vào mục đích khác… Dó đó, việc kiểm tra trình giải ngân sau giải ngân quan trọng Việc quản lý chặt chẽ trình giải ngân sau giải ngân giúp nâng cao chấp lượng quản lý nợ vay ngăn ngừa rủi ro tín dụng Trong q trình giải ngân, cán tín dụng phải đảm bảo: - Việc giải ngân phải thực theo quy định thơng báo phê duyệt cấp tín dụng; - Sự phù hợp mục đích vay, yêu cầu giải ngân cấu chi phí nhu cầu vốn khách hàng; - Việc sử dụng vốn vay có đầy đủ chứng từ chứng minh Ngồi ra, để kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay khách hàng, ngân hàng nên hạn chế giải ngân tiền mặt, nên áp dụng phương pháp toán chuyển khoản trừ số trường hợp cho vay thu mua nông lâm thủy sản hay trả lương nhân viên… Sau giải ngân, cán tín dụng cần kiểm tra việc sử dụng vốn vay 64 Footer Page -Footer Page -Footer Page 64 of 85 Header Page 65 of 85 với đặc thù khoản vay, chất lượng khách hàng việc hoàn trả nợ vay khách hàng Đối với khách hàng khoản vay định, ngân hàng cần có biện pháp kiểm tra việc sử dụng vốn vay cách hợp lý, nhiên phải đảm bảo nội dung sau: - Việc chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng phải thực định kỳ hàng quý Riêng khách hàng có nợ xấu, nợ có vấn đề cán khách hàng cần kiểm tra thường xuyên để nắm rõ tình hình khách hàng đưa giải pháp hạn chế rủi ro phù hợp - Trong kiểm tra sử dụng vốn, cán tín dụng phải kiểm tra thực tế Đối với hình thức kinh doanh áp dụng phương pháp kiểm tra phù hợp ví dụ kiểm đếm hàng hóa kho, đối chiếu sổ sách hóa đơn với thẻ xuất/nhập kho… - Trong trình kiểm tra, có dấu hiệu rủi ro, cần phân tích đánh giá đưa giải pháp xử lý kịp thời Một số dấu hiệu liên quan đến khách hàng mà cán cần lưu ý để phát sớm rủi ro là: + Nhóm dấu hiệu liên quan đến mối quan hệ ngân hàng khách hàng nhóm dấu hiệu dễ nhận biết có tính cảnh bảo sớm nhất, bao gồm: Cản trở gây khó khăn cho q trình kiểm tra ngân hàng mà khơng giải thích cách thuyết phục Đề nghị gia hạn trả nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ nhiều lần mà lý đáng Số dư tài khoản tiền gửi khách hàng Vietcombank Hải Phòng giảm cách bất thường Trả lãi gốc không hạn Các dấu hiệu cho thấy hoạt động kinh doanh khách hàng phụ thuộc vào thu nhập bất thường khơng phải từ ngành nghề khách hàng hay từ hoạt động mà đề xuất phương án xin vay vốn Dùng khoản vay ngắn hạn cho hoạt động trung dài hạn + Nhóm dấu hiệu liên quan đến mối quan hệ ngân hàng bao gồm: 65 Footer Page -Footer Page -Footer Page 65 of 85 Header Page 66 of 85 Sự chênh lệch doanh thu thực tế mức thu dự kiến khách hàng đề nghị vay vốn Cơ cấu vốn, tỷ lệ khoản hay mức độ hoạt động khách hàng có thay đổi bất lợi Xuất nhiều khoản chi phí bất hợp lý 3.2.6.4 Nâng cao chất lƣợng xử lý nợ xấu, nợ có vấn đề a Xử lý nợ xấu theo phƣơng thức xử lý tổ chức khai thác - Cho vay thêm: Ngân hàng cho vay thêm trường hợp dự án đầu tư doanh nghiệp gặp khó khăn khơng đủ vốn việc làm ảnh hưởng đến việc thu nợ Tuy nhiên, ngân hàng phải thẩm định khả phát triển dự án trước định cấp tín dụng - Bổ sung tài sản đảm bảo: Khi khoản cấp tín dụng có dấu hiệu bất ổn tài sản đảm bảo có trị giá phát mại thấp dư nợ, cán tín dụng phải yêu cầu khách hàng bổ sung thêm tài sản đảm bảo - Chuyển nợ hạn Đối với khoản cấp tín dụng mà khách hàng xin gia hạn với lý không hợp lý có gia hạn khơng có khả trả nợ cán ngân hàng phải trình lãnh đạo chi nhánh xin chuyển khoản tín dụng sang nợ q hạn Khi khoản cấp tín dụng duyệt chuyển nợ hạn, cán tín dụng thực tiếp bước sau: Sau khách hàng có nợ hạn lãnh đạo duyệt chuyển nợ q hạn, cán tín dụng thực cách sau để thu nợ: + Kịp thời thu nợ thấy tài khoản khách hàng ghi có + Yêu cầu người bảo lãnh (nếu có) trả thay + Phát mại tài sản chấp để thu nợ b Các biện pháp lý * Xử lý nợ tồn đọng - Nhóm 1: Nợ tồn đọng đảm bảo tài sản + Đối với khoản nợ đảm bảo tài sản thông thường, ngân 66 Footer Page -Footer Page -Footer Page 66 of 85 Header Page 67 of 85 hàng xử lý theo cách sau: bán cơng khai thị trường, bán qua tổ chức/trung tâm đấu giá qua công ty mua bán nợ + Đối với khoản nợ đảm bảo tài sản mà chưa có đầy đủ thủ tục pháp lý khơng có tranh chấp, ngân hàng nhanh chóng hồn tất thủ tục pháp lý để đủ điều kiện phát mại tài sản phục vụ cho việc thu nợ + Đối với khoản nợ có tài sản đảm bảo không cải tạo sửa chữa khơng bán được, cán khách hàng cần phải lập phương án cụ thể để trình lãnh đạo phê duyệt - Nhóm 2: Nợ khơng có tài sản đảm bảo khơng có nguồn thu nợ Đối với khoản nợ này, ngân hàng tổng hợp hồ sơ để trình Ngân hàng Nhà nước Chính phủ xem xét cấp nguồn xử lý Chính phủ khơng xem xét xử lý khoản nợ thuộc nhóm 2, khoản nợ xử lý rủi ro theo quy định hành Vietcombank - Nhóm 3: Nợ tồn đọng khơng có tài sản đảm bảo khách hàng trì hoạt động + Trường hợp khách hàng có khả khơng chịu trả nợ, ngân hàng phải đề nghị quan pháp luật can thiệp + Trong trường hợp khách hàng không khả trả nợ, cán tín dụng phải trình Ban lãnh đạo phương án xử lý cụ thể theo quy định hành pháp luật Vietcombank Các biện pháp xử lý trường hợp liên doanh, mua cổ phần, bán nợ để thu hồi vốn… * Thanh lý doanh nghiệp Thanh lý doanh nghiệp áp dụng theo quy định pháp luật tùy trường hợp cụ thể: - Doanh nghiệp thua lỗ khơng có khả phục hồi - Ngân hàng áp dụng biện pháp tổ chức khai thác không thu hồi nợ vay * Khởi kiện Khởi kiện biện pháp mà ngân hàng áp dụng thường 67 Footer Page -Footer Page -Footer Page 67 of 85 Header Page 68 of 85 xuyên xảy trường hợp sau: - Khi biện pháp khai thác tổ chức xử lý tài sản đảm bảo áp dụng không thu hồi nợ - Khách hàng có dấu hiệu lừa đảo, cố tình trì hoãn việc trả nợ ngân hàng thực nhiều biện pháp thu nợ thông thường * Bán nợ - Ngân hàng bán lại khoản nợ cho đối tác theo tỷ lệ hợp lý - Các tổ chức mua lại nợ tổ chức có chức mua bán nợ NHTM hay Chính phủ 3.2.6.5 Xây dựng sách khách hàng hợp lý Chính sách khách hàng phải xây dựng sở định hướng đến khách hàng vừa rõ ràng, vừa mang tính pháp lý cao Một sách khách hàng hồn chỉnh phải bao gồm: sách tiếp thị, sách cấp tín dụng lãi suất cho vay, sách bảo đảm tiền vay, sách dịch vụ phí dịch vụ Một sở để áp dụng sách khách hàng hợp lý phương pháp lượng hóa dựa kết xếp hạng tín dụng doanh nghiệp kết phân định mức độ rủi ro doanh nghiệp Ví dụ khách hàng xếp hạng AAA, AA, A có mức độ rủi ro thấp, cấp tín dụng với lãi suất ưu đãi khơng cần tài sản đảm bảo tài sản đảm bảo biện pháp bổ sung Ngược lại, khách hàng xếp hạng CCC có mức độ rủi ro cao nên cấp tín dụng có nhu cầu vốn thực phù hợp với điều kiện ngân hàng kiểm sốt tồn nguồn tiền phương án phải có tài sản đảm bảo tồn bộ, có tính khoản cao Về định hướng khách hàng: - Vietcombank Hải Phòng cần trọng vào đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp hỗ trợ nhà nước tổ chức nước - Vietcombank Hải Phòng nên đưa sách phát triển sản phẩm bán lẻ, đặc biệt sản phẩm tín dụng ví dụ gói sản phẩm tín dụng đồng 68 Footer Page -Footer Page -Footer Page 68 of 85 Header Page 69 of 85 cho vay cán nhân viên, cho vay mua nhà dự án, cho vay mua ơtơ… Để phát triển sản phẩm Vietcombank Hải Phòng phải đảm bảo khả kiểm soát quản lý hiệu khoản vay đưa giải pháp tổng thể gói sản phẩm đồng - Vietcombank Hải Phòng tiếp tục trì phát triển nhóm khách hàng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Hải Phòng thành phố thu hút số lượng doanh nghiệp FDI lớn Đây nhóm khách hàng tiềm với lực tài quản lý tốt Tuy nhiên, Vietcombank Hải Phòng chưa tiếp cận nhiều doanh nghiệp FDI Vì vậy, Vietcombank Hải Phòng cần có sách cụ thể hợp lý để thu hút nhiều nhóm đối tượng khách hàng tiềm 69 Footer Page -Footer Page -Footer Page 69 of 85 Header Page 70 of 85 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế gia nhập nhiều Ngân hàng nước vào thị trường Việt Nam khiến cạnh tranh ngân hàng ngày gay gắt tiềm ẩn nhiều rủi ro Những rủi ro tác động lớn đến hoạt động NHTM Chính vậy, q trình kinh doanh, ngân hàng ln quan tâm đến vấn đề quản trị rủi ro, đặc biệt quản trị rủi ro tín dụng Cơng tác quản trị rủi ro tín dụng làm tốt giúp giảm thiểu rủi ro tín dụng đồng thời đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận, thúc đẩy trình phát triển ngân hàng Vì vậy, Vietcombank nói chung Vietcombank Hải Phòng nói riêng phải đặc biệt quan tâm đến việc hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Luận văn với đề tài “Biện pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng” hồn thành nội dung sau: - Hệ thống hoá sở lý luận rủi ro tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng NHTM - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng Vietcombank Hải Phòng từ năm 2010 - 2014 - Đề xuất số biện pháp hoàn thiện cơng tác quản trị rủi ro Vietcombank Hải Phòng Mặc dù cố gắng nhiều hạn chế trình độ tác giả thời gian đặc biệt đề tài quản trị rủi ro tín dụng vấn đề nghiên cứu rộng kiến thức cập nhật thường xuyên nên Luận văn nhiều thiếu sót Vì vậy, tác giả chân thành mong nhận ý kiến đóng góp để Luận văn hoàn thiện Kiến nghị - Kiến nghị Vietcombank Khơng riêng Vietcombank Hải Phòng mà nhiều chi nhánh khác hệ thống cần Hội sở hỗ trợ cơng tác huy động vốn, mua bán ngoại 70 Footer Page -Footer Page -Footer Page 70 of 85 Header Page 71 of 85 tệ với tỷ giá linh hoạt đồng thời tăng cường cơng tác kiểm tốn nội để phát sớm rủi ro xảy Hội sở nên thường xuyên tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ, buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực tế cử cán học nước ngồi để bổ sung thêm nhiều kiến thức ngân hàng đại Ngồi ra, để tăng trưởng tín dụng, Hội sở nên hỗ trợ chi nhánh nguồn vốn với mức lãi suất ưu đãi để tăng khả cạnh tranh Chi nhánh địa bàn - Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường chức hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng CIC để đảm bảo CIC ln có đủ thơng tin để đáp ứng cầu ngân hàng thương mại Các thông tin bao gồm: thông tin vĩ mô, thông tin vi mô, thông tin cảnh báo, thơng tin sách Nhà nước ngành liên quan đến hoạt động tín dụng… Ngồi ra, Ngân hàng Nhà nước cần thường xuyên tiến hành kiểm toán để kiểm soát hoạt động ngân hàng thương mại Kết kiểm toán phải danh mục, tỷ trọng nợ xấu theo ngành, loại khách hàng Điều giúp ngân hàng thương mại có định hướng điều chỉnh danh mục đầu tư theo hướng hạn chế tối đa rủi ro Đồng thời, học kinh nghiệm rút từ kiểm tốn góp phần nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại - Kiến nghị phủ Mơi trường vĩ mơ ổn định kèm theo hệ thống sách đồng có định hướng lâu dài giúp ổn định môi trường kinh tế Vì vậy, Chính phủ cần xây dựng mơi trường kinh tế – xã hội ổn định Ngoài ra, Chính phủ cần hạn chế định khoản đầu từ để giảm bớt rủi ro cho Vietcombank Hải Phòng lĩnh vực này, kịp thời xử lý khoản nợ xấu làm hệ thống tài hệ thống ngân hàng thương mại giúp tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng 71 Footer Page -Footer Page -Footer Page 71 of 85 Header Page 72 of 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO S.Rose, Peter (2001) Quản trị Ngân hàng thương mại (xuất lần thứ tư) Hà Nội: NXB Tài Nguyễn Văn Tiến (2005) Quản trị rủi ro kinh doanh Ngân hàng (Xuất lần thứ hai) Hà Nội: NXB Thống kê Các định, quy định Pháp luật ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước, hội đồng quản trị ngân hàng ngoại thương Việt Nam,… Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng (2010) Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng (2011) Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng (2012) Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng (2013) Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng (2014) Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Cẩm nang tín dụng 10 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (2012) Tham luận „Vietcombank Hải Phòng – 35 năm hình thành phát triển‟ 11 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (2011) Tham luận „Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng tăng trưởng tín dụng‟ 12 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (2008, 2010, 2014) Tài liệu nội 13 Báo cáo thường niên 2014, http://vietcombank.com.vn/ 14 Rủi ro, https://vi.wikipedia.org/wiki/Rủi_ro 72 Footer Page -Footer Page -Footer Page 72 of 85 ... luận rủi ro tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Chương 2: Đánh giá thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải. .. tài - Hệ thống hoá lý luận rủi ro tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng NHTM - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh. .. cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Khách thể nghiên cứu đề tài Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng Phạm vi nghiên cứu đề tài cơng tác quản trị rủi ro tín dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng_2, Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng_2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay