Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp vận tải hàng hóa bằng đường bộ vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hải Phòng_2

80 11 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2018, 12:22

Header Page of 85 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện này, cạnh tranh doanh nghiệp diễn diễn cách liệt, doanh nghiệp muốn kinh doanh lĩnh vực cơng ty việc quan trọng cần thiết phải định hƣớng theo chiến lƣợc đắn phù hợp Năm 2007, kiện Việt Nam thức gia nhập Tổ chức Thƣơng mại Thế giới (WTO) đánh dấu bƣớc ngoặt lớn kinh tế Việt Nam Các hội hội nhập kinh tế mang lại đã, tiếp tục mở rộng tay chào đón doanh nghiệp động, biết tìm kiếm tận dụng hội đầu tƣ Tuy nhiên, song hành bên cạnh hội tồn mối đe dọa nguy tiềm ẩn đến lúc khiến doanh nghiệp gặp khó khăn nhƣ khơng có chuẩn bị tốt đầy đủ giải pháp để đối phó Thêm vào đó, tiến không ngừng khoa học công nghệ rút ngắn chu kỳ phát triển sản phẩm dịch vụ; tồn cầu hóa thị trƣờng làm gia tăng đáng kể đối thủ cạnh tranh tiềm gia nhập ngành… Điều có nghĩa giới kinh doanh đem đến cho khách hàng ngày nhiều quyền lực tự lựa chọn, nhƣng đồng thời làm gia tăng áp lực cạnh tranh việc đáp ứng nhu cầu Trong bối cảnh này, thành cơng khơng phụ thuộc vào việc định vị doanh nghiệp thời điểm định, mà khả tƣơng tác với đối thủ cạnh tranh dài hạn Chính vậy, doanh nghiệp cần phải có biện pháp quản trị chiến lƣợc phù hợp, phải hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cách phù hợp, hiệu để tồn phát triển bền vững Một chiến lƣợc lựa chọn phát huy đƣợc nội lực doanh nghiệp để tận dụng thành công hội đến từ mơi trƣờng bên ngồi hay tránh né, hạn chế đƣợc rủi ro điểm yếu chắn doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh đứng vững thị Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 trƣờng Chính vây, doanh nghiệp muốn thành cơng có lợi nhuận kinh doanh cần có chiến lƣợc kinh doanh tốt với giải pháp tối ƣu Hải Phòng từ lâu tiếng cảng biển lớn miền Bắc, cửa ngõ quan trọng với hệ thống giao thông thuỷ, bộ, đƣờng sắt, hàng không nƣớc quốc tế, cửa biển thủ Hà Nội tỉnh phía Bắc; đầu mối giao thơng quan trọng Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, hai hành lang vành đai hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Quốc Chính vậy, chiến lƣợc phát triển kinh tế – xã hội vùng châu thổ sơng Hồng, Hải Phòng đƣợc xác định cực tăng trƣởng vùng kinh tế động lực phía Bắc (Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh); Trung tâm kinh tế - khoa học - kĩ thuật tổng hợp Vùng duyên hải Bắc Bộ trung tâm phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nƣớc Vì thời gian qua, số lƣợng doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực vận tải, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ liên tục gia tăng Dẫn đến môi trƣờng cạnh tranh lĩnh vực vận tải đƣờng ngày gay gắt Hơn doanh nghiệp vận tải vừa nhỏ thành phố Hải Phòng hoạt động cách bất cập, đặc biệt chiến lƣợc kinh doanh chƣa đƣợc doanh nghiệp tập trung xây dựng cách bản, chủ yếu đƣợc xây dựng cách lý thuyết, ngắn hạn, chƣa có mục tiêu, chƣa đánh giá phân tích đƣợc yếu tố ảnh hƣởng từ môi trƣờng… Nhận thức đƣợc tầm quan trọng vấn đề này, tác giả định lựa chọn đề tài “Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị chiến lược doanh nghiệp vận tải hàng hóa đường vừa nhỏ địa bàn thành phố Hải Phòng” làm luận văn Thạc sĩ Mục đích nghiên cứu Trên sở hệ thống hóa sở lý luận quản trị chiến lƣợc doanh nghiệp, tiến hành phân tích thực trạng công tác quản trị chiến lƣợc doanh nghiệp vận tải hàng hóa đƣờng vừa nhỏ địa bàn thành phố Hải Phòng Từ đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện công tác quản trị Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 chiến lƣợc doanh nghiệp vận tải hàng hóa đƣờng vừa nhỏ địa bàn thành phố Hải Phòng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu : Là môi trƣờng kinh doanh bên ngồi mơi trƣờng nội doanh nghiệp vận tải đƣờng - Phạm vi nghiên cứu + Về phạm vi thời gian : Luận văn nghiên cứu thực trạng doanh nghiệp từ năm 2012 đến năm 2014, xây dựng chiến lƣợc đến năm 2025 + Về phạm vi nội dung : Trong trình quản trị chiến lƣợc doanh nghiệp, tác giả tập trung nghiên cứu vào trình hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho doanh nghiệp + Về phạm vi khơng gian : Phân tích thực trạng hoạt động doanh nghiệp vận tải vừa nhỏ thành phố Hải Phòng Tập trung hoạch định chiến lƣợc kinh doanh cho Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại vận tải An Trang, có trụ sở số 175 Phố Phú Thƣợng Đoạn, phƣờng Đông Hải, Quận An Hải, Thành phố Hải Phòng Phƣơng áp nghiên cứu Trong trình thực hiện, luận văn sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu nhƣ: thống kê, mơ tả, so sánh, tổng hợp, phân tích Để hoạch định chiến lƣợc, luận văn sử dụng phƣơng pháp chuyên gia sở công cụ nhƣ ma trận yếu tố bên (IFE), ma trận yếu tố bên ngồi (EFE), ma trận hình ảnh cạnh tranh, ma trận QSPM… Về phƣơng pháp thu thập thông tin, luận văn chủ yếu sử dụng thông tin thứ cấp công ty nhƣ báo cáo tài chính, báo cáo phân tích thị trƣờng, báo cáo khác công ty, … Các thông tin đƣợc tập hợp từ nguồn kể đƣợc phân tích, chọn lọc, xử lý từ đƣa kết luận Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 4.1 Khung nghiên cứu Phân tích đánh giá mơi trƣờng kinh doanh Công ty Ma trận yếu tố bên EFE Ma trận yếu tố nội IFE Ma trận SWOT-Xây dựng chiến lƣợc Ma trận QSPM-Lựa chọn chiến lƣợc Đề xuất giải pháp thực chiến lƣợc Sơ đồ Khung nghiên cứu luận văn 4.2 Phƣơng pháp thu thập liệu 4.2.1 Thu thập liệu thứ cấp Về thu thập thông tin, Luận văn sử dụng thông tin thứ cấp từ báo cáo tài chính, phân tích thị trƣờng báo cáo khác doanh nghiệp vận tải đƣờng vừa nhỏ thành phố Hải Phòng…Các thơng tin trích dẫn luận văn đƣợc ghi nguồn trích dẫn rõ ràng đƣợc liệt kê danh mục tài liệu tham khảo 4.2.2 Thu thập liệu sơ cấp Luận văn thu thập thông tin sơ cấp thông qua điều tra vấn: - Số lƣợng mẫu: 11 phiếu - Đối tƣợng vấn: Ban giám đốc, lãnh đạo phòng ban doanh nghiệp, nhân viên kinh doanh doanh nghiệp Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 - Bảng câu hỏi đƣợc thiết kế theo yếu tố ảnh hƣởng mơi trƣờng bên ngồi nội với giá trị quy ƣớc: Đánh giá tầm quan trọng (xác định trọng số): Chọn 1: Hồn tồn khơng quan trọng; Chọn 2: Ít quan trọng; Chọn 3: Khá quan trọng; Chọn 4: Quan trọng; Chọn 5: Rất quan trọng Đánh giá mức độ phản ứng (động thái) công ty: Chọn 1: Phản ứng yếu; Chọn 2: Phản ứng trung bình; Chọn 3: Phản ứng khá; Chọn 4: Phản ứng tốt; Chọn 5: Phản ứng tốt Đánh giá hoạt động nội công ty: Chọn 1: Đánh giá yếu; Chọn 2: Đánh giá trung bình; Chọn 3: Đánh giá khá; Chọn 4: Đánh giá tốt; Chọn 5: Đánh giá tốt Triển khai thu thập số liệu, sở danh sách 11 đáp viên xác định từ trƣớc, tác giả triển khai công tác thu thập liệu nhƣ sau: Bước 1: Tiến hành gửi thƣ điện tử cho đối tƣợng khảo sát nói rõ yêu cầu điều tra nội dung kèm theo cho việc trả lời câu hỏi Ngoài ra, đề cƣơng nghiên cứu giới thiệu đề tài đƣợc đính kèm theo bảng câu hỏi để phục vụ cho ngƣời có nhu cầu hiểu rõ đề tài nhƣ khái niệm đƣợc sử dụng bảng câu hỏi Bước 2: Gọi điện thông báo cho đối tƣợng khảo sát biết việc gửi thƣ yêu cầu điều tra xin phép, đề nghị đối tƣợng vấn hợp tác trả lời Việc gọi điện nhằm hạn chế tính trì hỗn thời gian thƣ điện tử, nhƣ góp phần thúc đẩy đối tƣợng vấn trả lời nhanh chóng câu hỏi Bước 3: Nhận trả lời tổng hợp kết trả lời qua thƣ điện tử Bước 4: Tiến hành gặp trực tiếp số đối tƣợng vấn nhƣ câu trả lời họ chƣa đủ ý rõ nghĩa; số trƣờng hợp có số đối tƣợng vấn khơng có thói quen check mail thƣờng xuyên, việc gặp trực tiếp giúp tác giả thu thập đƣợc ý kiến họ Các thông tin đƣợc tập hợp từ nguồn kể trên, đƣợc phân tích, chọn lọc thơng tin quan trọng; với thông tin số thống kê đƣợc xử lý theo Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 nguyên tắc phân tích thống kê Kết luận đƣợc đƣa dựa phân tích, đánh giá đắn liệu thu đƣợc Bố cục luận văn Bố cục luận văn bao gồm : Chƣơng I Những lý luận quản trị chiến lƣợc doanh nghiệp Chƣơng II : Thực trạng công tác quản trị chiến lƣợc doanh nghiệp vận tải hàng hóa đƣờng vừa nhỏ địa bàn thành phố Hải Phòng Chƣơng III : Biện pháp hồn thiện cơng tác quản trị chiến lƣợc doanh nghiệp vận tải hàng hóa đƣờng vừa nhỏ địa bàn thành phố Hải Phòng Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 CHƢƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƢỢC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Lý luận quản trị chiến lƣợc 1.1.1 Một số khái niệm có liên quan 1.1.1.1 Khái niệm chiến lược Trên thực tế có nhiều quan điểm khác chiến lƣợc Tuỳ theo mục đích nghiên cứu khác vào thời kỳ phát triển khác mà nhà kinh tế có quan niệm khác chiến lƣợc Theo General Ailleret, chiến lƣợc “việc xác định đƣờng phƣơng tiện vận dụng để đạt tới mục tiêu đƣợc xác định thông qua sách” F J Gouillart lại cho chiến lƣợc nhà doanh nghiệp “toàn định nhằm vào việc chiếm đƣợc vị trí quan trọng, phòng thủ tạo kết khai thác sử dụng đƣợc” Chiến lƣợc nghệ thuật phối hợp hành động điều khiển chúng nhằm đạt tới mục tiêu dài hạn “ (G Hissh) “Chiến lƣợc doanh nghiệp nhằm phác hoạ quĩ đạo tiến triển đủ vững lâu dài, chung quanh quĩ đạo xếp định hành động xác doanh nghiệp” (Alain Charlec Martinet) Mét số nhà kinh tế giới thống chiến lƣợc kinh doanh với Chiến lƣợc kinh doanh doanh nghiệp Đại diện cho quan niệm nhà kinh tế BCG, theo họ cho “Chiến lƣợc kinh doanh chiến lƣợc chung doanh nghiệp, bao gồm phận chiến lƣợc thứ cấp là: chiến lƣợc marketing, chiến lƣợc tài chính, chiến lƣợc nghiên cứu phát triển Nhƣng M Parter K Ohmac, mục đích chiến lƣợc mang lại điều kiện thuận lợi nhằm tạo lập lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 Theo cách tiếp cận thông thƣờng, chiến lƣợc hệ thống mục tiêu dài hạn, sách biện pháp chủ yếu sản xuất kinh doanh tài giải nhân tố ngƣời nhằm đƣa doanh nghiệp phát triển lên bƣớc chất Khái niệm chiến lƣợc kinh doanh Thuật ngữ “Chiến lƣợc kinh doanh” đƣợc ứng dụng vào lĩnh vực kinh doanh từ đầu năm 60 tuỳ theo mục đích nghiên cứu khác vào thời kỳ phát triển khác mà nhà kinh tế có quan niệm khác chiến lƣợc Tiếp cận phía “cạnh tranh”, theo Micheal.E.Porter (1996): “Chiến lƣợc kinh doanh nghệ thuật xây dựng lợi cạnh tranh để phòng thủ” Theo hƣớng tiếp cận khác, nhóm tác giả Garry D.Smith, Danny R.Arnold, Bopby G.Bizzell “Chiến lƣợc sách lƣợc kinh doanh” cho rằng: “Chiến lƣợc đƣợc định nhƣ kế hoạch sơ đồ tác nghiệp tổng quát dẫn dắt định hƣớng tổ chức đến mục tiêu mong muốn” Theo Alfred Chandler (trƣờng đại học Harward): “Chiến lƣợc tiến trình định mục tiêu dài hạn doanh nghiệp, đồng thời lựa chọn cách thức phƣơng hƣớng hành động phân bổ nguồn lực thiết yếu để thực mục tiêu đó” 1.1.1.2 Khái niệm chiến lược kinh doanh Theo cách tiếp cận thông thƣờng, chiến lƣợc kinh doanh công cụ giúp cho doanh nghiệp đạt đƣợc mục tiêu kinh doanh Chiến lƣợc kinh doanh nhằm giúp doanh nghiệp đạt đƣợc mục tiêu trƣớc mắt lâu dài, điều quan trọng cần thiết phát triển doanh nghiệp Dựa vào chiến lƣợc kinh doanh, nhà quản lý lập kế hoạch cho năm Một chiến lƣợc vững mạnh cần đến khả năng, điều hành linh hoạt, sử dụng đƣợc nguồn lực vật chất, tài ngƣời thích ứng Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page of 85 Chiến lƣợc kinh doanh cách thức, phƣơng pháp cạnh tranh doanh nghiệp kinh doanh Nó quy định loại sản phẩm dịch vụ mà doanh nghiệp đảm nhận, quy mô kinh doanh, nguồn lực, khả sinh lợi nhƣ triển vọng phát triển doanh nghiệp Nó đảm bảo cho kế hoạch doanh nghiệp không bị lạc hƣớng giúp doanh nghiệp có chỗ đứng vững an tồn kinh doanh , chủ động thích ứng với môi trƣờng cạnh tranh Chiến lƣợc kinh doanh bao gồm đặc điểm chung chiến lƣợc kinh doanh là: - Tính tồn cục: Nghĩa mang tính tồn diện hệ thống - Tính cạnh tranh: Nó thể phát triển, tồn tƣơng lai - Tính rủi ro: Chiến lƣợc kinh doanh phác thảo tƣơng lai khơng thể dự đốn đƣợc xu hƣớng tƣơng lai cách xác - Tính chuyên nghiệp, sáng tạo Tuy nhiên, chiến lƣợc kinh doanh có số đặc điểm mang tính đặc trƣng nhƣ “tính dài lâu” “tính quy mơ” kinh doanh lĩnh vực đầu tƣ cần có thời gian lâu dài giá trị đầu tƣ lớn Tính xác chất lƣợng việc hoạch định chiến lƣợc khó ngành khác thị trƣờng thị trƣờng khơng hồn hảo, sản phẩm có tính cá biệt, thơng tin hạn chế, khơng xác Chiến lƣợc kinh doanh phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhƣ pháp luật, sách, quản lý nhà nƣớc, tính cá biệt 1.1.1.3 Quản trị chiến lược Qản trị chiến lực vấn đề đƣợc nhiều nhà kinh tế nhƣ quản trị gia quan tâm Do nội dung quản trị chiến lƣợc rộng phạm vi nghiên cứu phong phú thực tế vận dụng nên góc nhìn ngƣời ta lại đƣa quan điểm, định nghĩa khác quản trị chiến lƣợc Tuy cách nhìn chƣa hồn tồn đầy đủ, tồn diện nhƣng tổng thể, cách nhìn góp phần to lớn vào việc nhận thức thực công tác quản trị doanh nghiệp Dƣới số định nghĩa quản trị chiến lƣợc - Quản trị chiến lƣợc tập hợp định hành động quan trị Footer Page -Footer Page -Footer Page of 85 Header Page 10 of 85 định thành công lâu dài doanh nghiệp - Quản trị chiến lƣợc tập hợp định biện pháp hành động dẫn đến việc hoạch định thực chiến lƣợc nhằm đạt đƣợc mục tiêu tổ chức - Quản trị chiến lƣợc q trình nghiên cứu mơi trƣờng nhƣ tƣơng lai, hoạch định mục tiêu tổ chức; đề thực kiểm tra việc thực định nhằm đạt đƣợc mục tiêu môi trƣờng nhƣ tƣơng lai Cuối xin giới thiệu định nghĩa quản trị chiến lƣợc đƣợc sử dụng rộng rãi khóa đòa tạo chun sâu quản trị kinh doanh Anh, Mỹ…và đƣợc nhiều nhà kinh tế chấp nhận - Quản trị chiến lƣợc nghệ thuật va khoa học việc xây dựng, thực đánh giá định tổng hợp giúp cho tổ chức đạt đƣợc mục tiêu Theo định nghĩa này, quản trị chiến lƣợc trọng vào việc phối kết hợp mặt quản trị, marketing, tài chính/kế tốn, sản phẩm/tác nghiệp, nghiên cứu & phát triển hệ thống thông tin để đạt tới thành công cho doanh nghiệp 1.1.2 Mục tiêu vai trò chiến lược Chiến lƣợc kinh doanh đóng vai trò quan trọng tồn phát triển doanh nghiệp Chiến lƣợc kinh doanh đắn tạo hƣớng tốt cho doanh nghiệp, chiến lƣợc kinh doanh coi nhƣ kim nam dẫn đƣờng cho doanh nghiệp hƣớng Trong thực tế, có nhiều nhà kinh doanh nhờ có chiến lƣợc kinh doanh đắn mà đạt đƣợc nhiều thành công, vƣợt qua đối thủ cạnh tranh tạo vị cho thƣơng trƣờng Chiến lƣợc kinh doanh mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, tầm quan trọng đƣợc thể mặt sau: - Chiến lược kinh doanh giúp doanh nghiệp định hướng cho hoạt động tương lai thơng qua việc phân tích dự báo môi trường kinh doanh Kinh doanh hoạt động chịu ảnh hƣởng yếu tố bên 10 Footer Page -Footer Page -Footer Page 10 of 85 Header Page 66 of 85 sức cạnh tranh Công ty Nhƣng xác định vốn thấp gây bất lợi cho Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh, không đảm bảo sản xuất liên tục, khơng có khả thực hợp đồng ký kết Do đó, việc đảm bảo đầy đủ, kịp thời sử dụng vốn có hiệu nhân tố quan trọng tác động đến hiệu kinh doanh Công ty Cụ thể nhƣ: + Xây dựng chiến lƣợc huy động vốn phù hợp với thực trạng thị trƣờng môi trƣờng kinh doanh thời kỳ + Tạo niềm tin cho nơi cung ứng vốn cách nâng cao uy tín cơng ty: ổn định hợp lý hố tiêu tài chính, tốn khoản nợ hạn + Chứng minh đƣợc mục đích sử dụng vốn cách đƣa kết kinh doanh hiệu vòng quay vốn năm qua triển vọng năm tới + Đối với công tác sử dụng vốn: Khi thực công ty phải vào kế hoạch huy động vốn sử dụng vốn kinh doanh lập làm sở để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế cơng ty + Nếu phát sinh nhu cầu bất thƣờng, cơng ty cần có kế hoạch chủ động cung ứng kịp thời đảm bảo cho hoạt động kinh doanh diễn liên tục, tránh tình trạng phải ngừng sản xuất thiếu vốn kinh doanh + Nếu thừa vốn, cơng ty phải có biện pháp xử lý kịp thời nhằm đảm bảo phát huy mạnh, khả sinh lời vốn Để có kế hoạch huy động sử dụng vốn sát với thực tế, thiết phải dựa vào thực trạng sử dụng vốn kỳ đánh giá điều kịên nhƣ xu hƣớng thay đổi cung cầu thị trƣờng Cơng ty gặp khó khăn vốn Vốn góp phần quan trọng vào thành cơng hay thất bại mang lại lợi nhuận cao hay thấp Trong chế rõ ràng công ty chờ vốn nhà nƣớc Hiện tỷ trọng vốn vay tổng số vốn cơng ty cao điều ảnh hƣởng đến hiệu kinh doanh cơng ty Vì vậy, cơng ty cần phải tăng nhanh nguồn vốn chủ sở hữu 66 Footer Page -Footer Page -Footer Page 66 of 85 Header Page 67 of 85 lên cách hàng năm trích phần lợi nhuận vào vốn chủ sở hữu, để giảm vốn vay tiết kiệm chi phí trả lãi, làm tăng lợi nhuận Do thiếu vốn nhƣ vậy, công ty phải huy động vốn từ nguồn đƣợc có biện pháp để sử dụng có hiệu Nguồn vốn cơng ty huy động nguồn vốn vay trả chậm, tổ chức, đơn vị kinh tế khác Để sử dụng vốn có hiệu quả, cơng ty phải giải tốt công việc nhƣ thu hồi nợ từ đơn vị khác Chống chiếm dụng vốn từ đơn vị khác, ý đầu tƣ chiều sâu, đầu tƣ vào hoạt động có khả đem lại hiệu thu hồi vốn nhanh Cần tổ chức cách hợp lý kênh tiêu thụ, liền với hoạt động marketing xúc tiến bán hàng Về tình hình tốn cơng nợ công ty cần sử dụng biện pháp cho thu hồi khoản nợ cách nhanh nhằm tăng nguồn vốn lƣu động cho công ty để nhanh chóng mở rộng thị trƣờng Nếu cơng ty thực đƣợc biện pháp đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn góp phần nâng cao hiệu cơng ty Tóm lại, với điều kiện để huy động sử dụng có hiệu nguồn vốn cơng ty cần phải có biện pháp huy động vốn, tăng nhanh vòng quay vốn cách giảm chi phí thu mua, cung cấp nguyên vật liệu kịp thời nhằm giảm thời gian dự trữ nguyên vật liệu, tránh đƣợc tình trạng ứ đọng vốn Ngồi việc sử dụng vốn có hiệu quả, công ty cần phải biết tiết kiệm chi tiêu chống lãng phí chi phí hành chính, tập trung vốn có trọng điểm 3.3.3 Giải pháp marketing Marketing có vai trò quan trọng việc quảng bá thƣơng hiệu cơng ty Do đó, để tiêu thụ đƣợc nhiều hàng hố, giành đƣợc nhiều hợp đồng cơng ty cần phải có hoạt động để thƣờng xuyên củng cố chiến lƣợc Marketing Các giải pháp để củng cố chiến lƣợc marketing bao gồm: - Chính sách giá: Thật sai lầm doanh nghiệp hoạt động kinh tế thị trƣờng mà lại định giá cách áp đặt cho dịch vụ Để định giá, trƣớc hết cần phải hiểu rõ quy luật giá trị, cân nhắc kỹ trƣớc đƣa dịch vụ 67 Footer Page -Footer Page -Footer Page 67 of 85 Header Page 68 of 85 thị trƣờng với giá hợp lý phải điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể Các doanh nghiệp phải luôn nhớ định giá thấp chả tin sản phẩm, dịch vụ tốt Nhƣng định giá cao chẳng có có khả toán mà họ lựa chọn sản phẩm, dịch vụ khác với giá phù hợp Để đƣa mức giá hợp lý cho sản phẩm, dịch vụ Cơng ty có sách giá tập trung vào vấn đề nhƣ: Từ trƣớc tới nay, công ty thƣờng sử dụng phƣơng pháp định giá dựa vào chi phí Do đó, có mức gía hợp lý cho sản phẩm, dịch vụ công ty cần phải phát huy lợi suất lao động cao, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản xuất, tăng khả cạnh tranh Quyết định giá công ty chịu ảnh nhiều thị trƣờng cầu thị trƣờng Do đó, cần phải theo dõi chặt chẽ thị trƣờng điều chỉnh gía linh hoạt, phù hợp với tình hình thị trƣờng chi phí sản xuất - Chính sách chiêu thị: Chuẩn hố hệ thống lại toàn ấn phẩm quảng cáo sản phẩm, dịch vụ công ty phƣơng tiện thơng tin đại chúng nhƣ: bảng biển ngồi trời, biển hiệu cửa hàng, cataloge, hồ sơ sản phẩm, website, card, eteket, slide Lựa chọn hợp tác với đơn vị quảng cáo, nghiên cứu thị trƣờng chuyên nghiệp để định vị thƣơng hiệu, định hƣớng chiến lƣợc phát triển xứng tầm với công ty niêm yết đại chúng Tìm kiếm hình thức quảng cáo phù hợp điều kiện, văn hố cơng ty nhƣ: Cập nhật thơng tin có chất lƣợng website cơng ty; Quảng cáo thƣờng xuyên báo chí: Báo chí chuyên ngành, báo Giá cả; Biển hiệu gắn liền với khách hàng, thị trƣờng; thúc đẩy song song với công tác bán hàng, tiêu thụ sản phẩm; Quà tặng, kỷ niệm chƣơng độc đáo - Chính sách phân phối: Hình thức phân phối rộng khắp, mang thông tin tới khách hàng nhanh chóng dễ dàng hơn, thơng qua trụ sở giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh,… - Các sách Marketing khác: 68 Footer Page -Footer Page -Footer Page 68 of 85 Header Page 69 of 85 Để mang lại hình ảnh cho cơng ty trƣớc số lƣợng lớn đối thủ Nội dung chiến lƣợc tận dụng điểm mạnh Công ty để hạn chế thách thức hữu thị trƣờng Bên cạnh tập trung hoạt động Marketing, công ty trọng hoạt động xã hội, chƣơng trình PR cho danh tiếng cơng ty, bảo vệ hình ảnh cơng ty trƣớc đối thủ hùng mạnh thị trƣờng Cụ thể: công ty tổ chức nhiều chƣơng trình tài trợ cho gia đình có hồn cảnh khó khăn… Xây dựng nhà tình thƣơng tặng cho gia đình nghèo khó khu vực Thƣờng xun tổ chức quỹ học bỗng, trao cho em có hồn cảnh khó khăn nhƣng có tinh thần học hỏi khu vực Cơng tác chăm sóc khách hàng dịch vụ hậu khách hàng sử dụng dịch vụ sản phẩm Công ty cần đƣợc trọng Lập phiếu theo dõi, thu thập đầy đủ thông tin khách hàng, định kỳ hàng quý, hàng tháng tổ chức khảo sát mức độ hài lòng khách hàng sản phẩm dịch vụ công ty cung cấp Kịp thời giải khiếu nại, thắc mắc khách hàng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng Làm tốt cơng tác việc nâng cao giá trị Công ty 69 Footer Page -Footer Page -Footer Page 69 of 85 Header Page 70 of 85 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Để kinh doanh có hiệu đứng vững kinh tế thị trƣờng, doanh nghiệp vừa nhỏ vận tải đƣờng địa bàn thành phố Hải Phòng cần phải có chiến lƣợc phát triển lâu dài, tổng hợp tính đến thiên thời, địa lợi, nhân hoà, sức mạnh bên ngoài, kết hợp nội lực bên Đề tài Luận văn: “Biện pháp hồn thiện cơng tác quản trị chiến lược doanh nghiệp vận tải hàng hóa đường vừa nhỏ địa bàn thành phố Hải Phòng” thực đƣợc nội dung sau: Chƣơng I luận văn hệ thống hoá lý luận quản trị chiến lƣợc doanh nghiệp Xây dựng chiến lƣợc bao gồm: xác định sứ mệnh mục tiêu hoạt động, thực nghiên cứu mơi trƣờng, hình thành chiến lƣợc cuối lựa chọn chiến lƣợc dựa nguyên tắc đặt Các công cụ để xây dựng chiến lƣợc lựa chọn chiến lƣợc bao gồm: ma trận IFE, EFE, IE, SWOT, QSPM Chƣơng II sâu phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản trị chiến lƣợc doanh nghiệp vận tải hàng hóa đƣờng vừa nhỏ địa bàn thành phố Hải Phòng Cụ thể đề tài phân tích mơi trƣờng bên ngồi ảnh hƣởng đến xây dựng chiến lƣợc phát triển Cơng ty Phân tích mơi trƣờng nội ảnh hƣởng đến xây dựng chiến lƣợc Cơng ty Từ đánh giá mặt mạnh, yếu, hội, thách Tác giả sử dụng cơng cụ để hình thành chiến lƣợc phát triển Công ty Chiến lƣợc cuối đƣợc lựa chọn dựa ma trận QSPM Chiến lƣợc khai thác thị trƣờng, tăng cƣờng đầu tƣ Biện pháp hồn thiện cơng tác quản trị chiến lƣợc doanh nghiệp vận tải hàng hóa đƣờng vừa nhỏ địa bàn thành phố Hải Phòng gồm nguồn nhân lực, giải pháp marketing, giải pháp tài chính, giải pháp nghiên cứu phát triển thƣơng hiệu Qua công tác nghiên cứu nhận thấy đa phần doanh nghiệp vận tải đƣờng nhỏ vừa địa bàn thành phố Hải Phòng hầu hết chƣa coi trọng cơng tác quản trị chiến lƣợc kinh doanh, hầu hết kinh doanh tự phát, mở rộng việc 70 Footer Page -Footer Page -Footer Page 70 of 85 Header Page 71 of 85 kinh doanh theo “cảm nhận thân lãnh đạo’’, phụ thuộc nhiều vào biến động thị trƣờng Kiến nghị tác giả công ty là: Tự đánh giá hoạt động kinh doanh tập hợp số liệu kinh doanh tháng năm, hàng năm Từ số liệu kinh doanh, đƣa dự đoán cho tháng năm Vạch bƣớc công tác quản trị chiến lƣợc theo thời điểm: nhƣ trọng vào hoạt động đào tạo nhân lực, mở rộng công tác marketing… Đƣa mục tiêu gần, vừa mục tiêu xa để cố gắng đạt đƣợc Các mục tiêu không nên xa rời thực tế mà nên sát với hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Rút kinh nghiệm công tác quản trị theo quý để có phƣơng án khắc phục Do nội dung nghiên cứu đề tài rộng, luận văn có nhiều hạn chế Tơi mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp quý báu nhà khoa học, thầy cô giáo bạn đọc quan tâm đến đề tài để luận văn đƣợc hoàn thiện 71 Footer Page -Footer Page -Footer Page 71 of 85 Header Page 72 of 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Mai Khắc Thành, 2015, Bài Giảng Quản trị chiến lược, Trƣờng Đại học Hàng Hải Việt Nam; Garry D.Sith Danny R.ARnold - BobbyG.Bizzell(1997), Chiến lược sách lược kinh doanh, Nhà xuất thống kê, Hà Nội; Chandler.A (1962) Strategy and Structure, Cambrige, Massacchusettes, MIT Press; Nguyễn Thị Kim Anh, 2010, Quản trị chiến lược, Trƣờng Đại học Nha Trang.; Tài liệu môn học, 2014, Quản trị nhân lực chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trƣờng Đại học Nha Trang; Hồ Đức Hùng (2000), Quản trị toàn diện doanh nghiệp, NXB Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Fred R David (2006), Khái Luận Về Quản Trị Chiến Lược, tiếng Việt, Nhà Xuất Bản Thống Kê, Hà Nội; Jonhn, G, Scholes, K., (1999), Exploring Corprorate Strat11egy, 5th Ed, Prentice Hall Europe; Kenneth Andrews, (1965), The Concept of Corporate Strategy, Cambrige, Massacchusettes, MIT Press; 10 Micheal Porter (2009), Lợi Thế Cạnh Tranh, tiếng Việt, Nhà Xuất Bản Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh; 11 Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam (2003), Chiến Lược Và Chính Sách Kinh Doanh, Nhà Xuất Bản Thống Kê, Hà Nội; 12 Ngô Thị Thanh, Lê Văn Tâm( 2009) Quản trị chiến lược, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội; 13 Philip Kotler (2003), Quản trị marketing, NXB Thống kê, Hà Nội; 14 Quinn, J., B, (1980), Strategies for Change: Logical Incrementalism, Homewood, Illinois, Irwin; 72 Footer Page -Footer Page -Footer Page 72 of 85 Header Page 73 of 85 PHỤ LỤC TRƢỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hải Phòng, ngày… tháng……năm 2015 Kính gửi q ơng/bà:……………………………………………………… Tơi học viên cao học ngành : Quản lý kinh tế -Trƣờng Đại học Hàng Hải Việt Nam thực đề tài nghiên cứu “Biện pháp hồn thiện cơng tác quản trị chiến lược doanh nghiệp vận tải hàng hóa đường vừa nhỏ địa bàn thành phố Hải Phòng” Sự đóng góp Q ơng/bà khơng quan kết nghiên cứu tơi, mà giúp cho doanh nghiệp vừa nhỏ vận tải đƣờng địa bàn thành phố Hải Phòng nói chung Cơng ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại vận tải An Trang nói riêng có thơng tin cần thiết đầy đủ để xây dựng chiến lƣợc kinh doanh thành công Với mục đích nghiên cứu khoa học, khơng nhằm mục đích kinh doanh Kính mong q ơng/ bà vui lòng dành dành chút thời gian quý báu để trả lời giúp số câu hỏi Tôi xin cam đoan thông tin Quý ông/bà cung cấp đƣợc bảo mật Trong trƣờng hợp Quý ông/bà quan tâm đến kết nghiên cứu, xin vui lòng liên hệ theo địa dƣới PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT Xin quý vị trả lời cách đánh dấu khoanh tròn số vào số thích hợp quy ƣớc, thể lựa chọn quí vị theo tiêu chuẩn dƣới Sau phát biểu liên quan đến vấn đề: Sự ảnh hƣởng đến kết kinh doanh khả cạnh tranh doanh nghiệp vừa nhỏ vận tải đƣờng địa bàn thành phố Hải Phòng Cơng ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại vận tải An Trang Xin quý vị trả lời cách đánh dấu khoanh tròn số vào sơ thích hợp quy ƣớc, thể lựa chọn quí vị theo tiêu chuẩn dƣới Đánh giá tầm quan trọng: 73 Footer Page -Footer Page -Footer Page 73 of 85 Header Page 74 of 85 Chọn 1: Không quan trọng Chọn 2: Ít quan trọng Chọn 3: Quan trọng trung bình Chọn 4: Quan trọng Đánh giá mức độ phản ứng (động thái) Công ty: Chọn 1: Phản ứng yếu Chọn 2: Phản ứng trung bình Chọn 2: Phản ứng Chọn 4: Phản ứng tốt Đánh giá hoạt động nội Công ty: Chọn 1: Đánh giá yếu Chọn 2: Đánh giá trung bình Chọn 2: Đánh giá Chọn 4: Đánh giá tốt YẾU TỐ MƠI TRƢỜNG BÊN NGỒI 74 Footer Page -Footer Page -Footer Page 74 of 85 Tầm quan Phản ứng trọng Công ty 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Header Page 75 of 85 YẾU TỐ MÔI TRƢỜNG BÊN TRONG Tầm quan Đánh giá chất trọng lƣợng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Xin chân thành cảm ơn! DANH SÁCH ĐỐI TƢỢNG ĐIỀU TRA KHẢO SÁT Phòng Ban Chức vụ Số lƣợng Tổng 11 75 Footer Page -Footer Page -Footer Page 75 of 85 Header Page 76 of 85 PHỤ LỤC 01 TẦM QUAN TRONG CỦA CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 CG1 2 4 4 CG2 3 4 3 CG3 2 4 2 CG4 4 3 CG5 4 3 CG6 4 4 CG7 2 4 CG8 3 4 CG9 2 3 3 CG10 3 3 4 CG11 3 4 20 26 35 38 37 42 26 39 16 27 0,06 0,08 0,11 0,12 0,12 0,13 0,08 0,05 0,08 76 Footer Page -Footer Page -Footer Page 76 of 85 0,13 Header Page 77 of 85 PHỤ LỤC 02 ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI c1 c2 C3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 CG1 2 4 2 CG2 4 3 CG3 3 4 2 CG4 4 3 CG5 3 3 CG6 4 3 CG7 3 3 CG8 2 2 3 CG9 3 2 4 3 CG10 2 3 3 CG11 2 2 4 27 31 27 27 33 35 37 33 27 30 2,4 2,98 2,34 2,32 3,24 3,36 2,84 2,34 2,66 2 3 3 77 Footer Page -Footer Page -Footer Page 77 of 85 3 Header Page 78 of 85 PHỤ LỤC 03 TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC YẾU TỐ NỘI BỘ a1 a2 a3 a4 a2 a6 a7 a8 a9 a10 CG1 2 4 4 CG2 2 4 4 CG3 3 4 2 CG4 2 4 3 CG5 4 CG6 3 4 4 CG7 4 4 CG8 4 4 4 CG9 3 3 CG10 3 4 CG11 3 4 4 28 25 36 38 38 42 26 39 15 38 0,08 0,07 0,11 0,11 0,11 0,12 0,07 0,12 0,04 0,11 9 78 Footer Page -Footer Page -Footer Page 78 of 85 Header Page 79 of 85 PHỤ LỤC 04 ĐIỂM SỐ CỦA CÁC YẾU TỐ NỘI BỘ a1 a2 a3 a4 a2 a6 a7 a8 a9 a10 CG1 1 4 2 CG2 4 3 CG3 4 2 CG4 4 3 CG5 2 3 2 CG6 3 4 3 CG7 3 3 4 3 CG8 3 2 3 CG9 3 3 3 CG10 3 3 2 CG11 3 2 2 32 31 26 33 37 37 33 27 28 32 3,0 2,74 2,46 2,98 3,28 3,36 2,88 2,42 2,72 2,74 3 3 3 3 79 Footer Page -Footer Page -Footer Page 79 of 85 Header Page 80 of 85 PHỤ LỤC 05 MA TRẬN QSPM Điểm CL1 CL2 CL3 CL4 đánh giá AS TS AS TS 2,00 6,00 6 2,98 5,96 8,94 8,94 8,94 2,32 4,64 9,28 4,64 4,64 3,00 12,00 12 9 3,24 12,96 12,96 6,48 12,96 3,36 10,08 10,08 13,44 13,44 2,84 5,68 8,52 8,52 5,68 2,34 7,02 7,02 9,36 9,36 2,66 10,64 7,98 7,98 5,32 2,00 6,00 2,74 8,22 8,22 10,96 10,96 3,02 12,08 12,08 9,06 12,08 2,46 7,38 7,38 7,38 4,92 2,98 11,92 8,94 5,96 8,94 3,28 9,84 9,84 9,84 6,56 3,36 13,44 10,08 10,08 6,72 2,88 8,64 11,52 5,76 5,76 2,42 7,26 7,26 7,26 7,26 2,72 10,88 2,72 10,88 5,44 2,60 10,40 5,2 10,4 10,4 181,04 AS 174,02 AS 165,94 80 Footer Page -Footer Page -Footer Page 80 of 85 TS TS 158,38 ... TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHIẾN LƢỢC DỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG ĐƢỜNG BỘ VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÕNG 2.1 Khái quát doanh nghiệp vận tải hàng hóa đƣờng vừa nhỏ địa. .. luận quản trị chiến lƣợc doanh nghiệp Chƣơng II : Thực trạng công tác quản trị chiến lƣợc doanh nghiệp vận tải hàng hóa đƣờng vừa nhỏ địa bàn thành phố Hải Phòng Chƣơng III : Biện pháp hồn thiện. .. thiện cơng tác quản trị chiến lược doanh nghiệp vận tải hàng hóa đường vừa nhỏ địa bàn thành phố Hải Phòng” làm luận văn Thạc sĩ Mục đích nghiên cứu Trên sở hệ thống hóa sở lý luận quản trị chiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp vận tải hàng hóa bằng đường bộ vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hải Phòng_2, Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp vận tải hàng hóa bằng đường bộ vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hải Phòng_2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay